Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus"

Transkript

1 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg, rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet med ko m- munerne i Region Midtjylland. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S T R A A R D I R E K T E T E L E F O N : Du har rejst spørgsmål om, hvorvidt galleriejer A var inhabil i forhold til at rådgive kommunen i forbindelse med kommunens valg af kunstner til udsmykning af rådhuset, når galleriejeren i sit galleri samtidig udstillede for en af de kunstnere, der skulle vælges imellem. Du har endvidere rejst spørgsmål om, hvorvidt der reelt har været tale om en udvælgelsesproces i kommunen, e l- ler om det fra begyndelsen har været bestemt, at kuns t- neren B skulle have opgaven med udsmykning af rådh u- set. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen finder ikke i den ko nkrete sag anledning til at antage, at galleriejeren havde sådanne int e- resser i, hvilken kunstner der blev valgt til udsmykning af rådhuset, at kommunen ikke burde have antaget galler i- ejeren som rådgiver i forbindelse med valg af kunstner. T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Statsforvaltningen har ikke i øvrigt fået oplyst forhold, der giver anledning til at antage, at kommunen ved u d- vælgelsen af kunster har inddraget usaglige hensyn. 1 Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse med senere ændringer.

2 Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- mere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune besluttede i 2006, at der skulle opføres et nyt rådhus i Viborg. I fo r- bindelse med beslutningen om opførelse af nyt rådhus, blev der i maj 2007 nedsat en styregruppe bestående af politikere og ansatte fra Viborg Kommune. Kommunen indgik senere aftale med arkitektfirmaet Henning Larsen Architects A/S om totalrådgivning i forbindelse med rå d- husbyggeriet. Arkitektfirmaet havde i den forbindelse til opgave at koordinere den kunstneriske udsmykning a f rådhuset. Arkitektfirmaet var således rådgiver i forbinde l- se med farvesammensætning, udsmykning, indkøb af i n- ventar mv. Allerede på dette ti dspunkt blev kunstneren B ifølge kommunen nævnt. Det står ikke klart for statsfo r- valtningen, hvordan B er kommet ind i billedet som en mulig kunstner. Styregruppen anmodede i marts 2010 arkitektfirmaet om at udarbejde forslag til procesplan og økonomi for den kunstneriske udsmykning af rådhuset med inddragelse af to kunstnere. Firmaet skulle i samarbejde med kunstner ne udarbejde et skitsefors lag. Galleriejer A, bidrog på dette tidspunkt med et notat til arkitektfirmaet, hvor han ski t- serede en løsning på den kunstneriske udsmykning. Det står ikke klart for statsforvaltningen præcist hvo rnår og på hvis foranledning A blev involveret i sagen. B var på dette tidspunkt blevet inviteret til Viborg for at præsent e- re sit projekt. Arkitektfirmaets plan for proces og økon o- mi blev godkendt i april I forbindelse med planlægningen af udbuddet af opgaven med udsmykning af rådhuset blev kommunen opmærksom på, at den manglede viden på det kunstneriske område, navnlig med hensyn til håndteringen af kommunikationen med de to kunstnere, der skulle deltage i udbuddet, samt med hensyn til spørgsmål om rettigheder til kunsten mv. Kommunen hyrede derfor A som konsulent i forbindelse med kvalificeringen af udbudsmateria let. A blev af kommunen honoreret med en timesats for sin rådgivning. Arkitektfirmaet oplyste i juni 2010, at det hav de udpeget kunstneren C, som den anden kunstner, der kunne komme i betragtning. Statsforvaltningen forstår det således, at det ikke var arkitektfirmaet, der havde peget på B, men at dette initiativ var kommet på et tidligere tidspunkt fra V i- borg Kommune selv. S I D E 2

3 Der var i forbindelse med udbudsprocessen nedsat en indstillingsgruppe bestående af arkitektfirmaet og L iwplanning Aps. LiwPlanning Aps var engageret af arkitektfirmaet som underrådgiver i forhold til spørgsmål om landskab s- arkitektur. Indstillingsgruppens evalueringsrapport blev behandlet på styre gruppemøde i november Det fremgår af rapporten, at gruppen havde givet Cs 4 projektforslag point fra 0,5 til 9,6 og B s 4 forslag point fra 3,6 til 8,8. Det blev på mødet i november 2010 besluttet, at den endelige beslutning alene skulle træffes af de i styregruppen siddende politikere. På styregruppemøde i d e- cember 2010 blev det meddelt, at politikerne havde valgt kunstneren Bs forslag. A har oplyst over for kommunen, at han ikke har modtaget kommission eller lignen de i forbindelse med Bs opgave med udsmykningen af rådhuset, da dette er en særlig o p- gave, der falder uden for det sædvanlige arbejde med u d- stilling af Bs værker i A s galleri. A modtager kommission i forbindelse med salg af Bs værker fra As galleri. Du har i breve af 24. februar og 3. augu st 2011 anført, at kommunen har handlet usagligt ved at inddrage A i processen omkring valg af kunstner. Uanset at han ikke mo d- tog kommission for Bs opgave med udsmykning af rådh u- set, har han en klar økonomisk interes se i, at B fik opgaven, da valget af ku nstner til rådhuset får indflydelse på salget og prislejet af Bs værker i As galleri. Du har endvidere rejst spørgsmål om nødvendigheden i at engagere A, når kommunen selv har en kunstkomite, og kommunen i øvrigt har ansat arkitektfirmaet som rådgiver i forbindelse med valg af kunstnerisk udsmykning af rå d- huset. Du har henledt opmærksomheden på, at A allerede på et meget tidligt tidspunkt i processen var involveret, og at det fremgår at B ikke blev valgt af arkitektfirmaet, men at det meget tidligt var lagt til grund, at han skulle lave et projektforslag. Dette tyder ifølge dig på, at det fra begy n- delsen var bestemt, at B skulle have opgaven. Du har endvidere peget på, at valget af B som kunstner skete i strid med anbefalingerne fra indstillingsgruppen. Retsgrundlag Styrelseslovens 40, stk. 2, har følgende ordlyd Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranst altninger, der vil medføre indt ægter eller udgif - ter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalb e- S I D E 3

4 styrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bi n- dende ret sforskrift, om fornødent iværksættes uden komm unalbest yrelsens forudgående bevilling, men bevi l- ling må da indhe ntes snarest m uligt. Forvaltningsloven 3 Den, der virker inden for de n offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1) vedkommende selv har en særlig personlig eller øk o- nomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidl i- gere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvo g- rede i op - eller nedstigende linje eller i sidelinj en så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller ø konomisk interesse i s a- gens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende delt ager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig in teresse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kont rol - eller tilsynsvirksomhed over for en anden offent lig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranst altninger, sagen angår, eller 5) der i øvrigt foreligger omst ændigheder, som er egn e- de til at vække t vivl om vedkommendes upartiskhed. St k.2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller st yrke, sagens karakter e l- ler den pågældendes funktioner i forbindelse med sag s- behandlingen ikke kan antages at være fare for, at afg ø- relsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. St k.3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, m å ikke træffe afgørelse, delt age i a fgørelsen eller i øvrigt me d- virke ved behandlingen af den pågældende sag. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 4 8, stk. 1. Hertil hører bl.a. styrelsesloven og almindelige forvaltningsretlige re g- ler om saglighed og habilitet. Statsforvaltningens tilsyn har karakter af et legalitetshe n- syn. Det vil sige, at statsforvaltningen ikke kan udtale sig om kommunalbestyrelsen skønsmæssige beslutninger, så længe disse ikke er i strid med almindelige retsgrundsæ t- ninger, som fx lighedsgrundsætningen og grundsætningen S I D E 4

5 om saglighed i forvaltningen. S ådanne spørgsmål bør løses i politisk dialog i kommunalbestyrelsen og mellem denne og borgerne i kommunen. Det følger af forarbejderne til forvaltningslovens 3, at: Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige fo rvaltning. Det er således uden betydning, om den pågælden des virke beror på et ansæ t- telsesforhold, på en beskikkelse eller på et valg, om a r- bejdet er aflønnet eller ej, og om det har karakter af en heltids- eller deltidsbeskæft igelse, herunder af best r i- delse af et hverv som medlem af en kollegialt samme n- sat forvaltningsm yndighed. Inhabil efter forvaltningsloven kan således være den, der virker inden for den offentlige forvaltning, jf. forval t- ningslovens 3, stk. 1. Udtrykket omfatter ifølge lovens forarbejder personer, der har et ansættelsesforhold hos en forvaltningsmyndighed, eller er beskikket eller valgt til sit virke. Ved et ansættelsesforhold i denne sammenhæng forstår statsforvaltningen en aftale om lønnet beskæftigelse hos en myndighed, der er omfattet af forvaltningsloven, jf. dens 1. En ansat er undergivet instruktion af arbejdsg i- veren i sit virke og kan afskediges efter de herom gæ l- dende regler af arbejdsgiveren. En konsulentvirksomhed eller f.eks. en advokat, tilsynsførende skorstensfej er, en revisor, en managementkonsulent, en ansat på et priva t- hospital eller på en privatskole er efter statsforvaltni n- gens opfattelse ikke ansat hos den offentlige forval t- ning, selvom de undertiden løser opgaver for en forval t- ningsmyndighed. Ved ordene beskikket eller valgt forstår statsforvaltni n- gen, at de pågældende med lovhjemmel er folkevalgt eller udpeget af en dertil bemyndiget forvaltningsmyndighed til at løse en i loven beskrevet opgave. Beskikket eller valgt er f.eks. et kommunalbestyrelsesm edlem, en minister, et medlem af en jordbrugskommission eller et socialt nævn og formanden for et byfornyelses- eller huslejenævn. Statsforvaltningen finder ikke, at der er hjemmel for at anse andre end de nævnte ansatte, valgte og beskikkede som omfattet af forvaltningslovens 3. Synspunktet u n- derbygges af, at der i nogle tilfælde er skabt udtrykkelig lovhjemmel for, at personer i grænseområdet er omfa t- tet af forvaltningslovens regler. Se således f.eks. 43, stk. 2, i den sociale retssikkerhedslov og 4 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. S I D E 5

6 En konsulent som A, der udfører arbejde for en offentlig myndighed, vil således ikke efter statsforvaltningens o p- fattelse blive omfattet af forvaltningslovens regler om i n- habilitet. Selvom en konsulentvirksomhed ikke er omfattet af fo r- valtningslovens inhabilitetsregler, påhviler der kommunen visse forpligtigelser i forbindelse med valg af sine rådgiv e- re/konsulenter. Kommunen er således forpligtiget til at overholde officia l- princippet, når den træffer beslutninger, f.eks. om indkøb af kunst. Når en myndighed antager en konsulent, en a d- vokat eller anden rådgiver til at udføre en opgave for sig, indebærer officialprincippet efter omstændighederne, at myndigheden må undersøge, om den pågældende har uvedkommende interesser i den sag eller de sager, den pågældende skal behandle. En kommune har endvidere pligt til saglig forvaltning. Dette indebærer, at kommuner ikke må inddrage uvedkommende hensyn ved f.eks. valg af leverandør, og fo r- pligter kommunen til at forsøge at undgå, at noget sådant sker utilsigtet. Ved valg af rådgiver betyder dette efter statsforvaltni n- gens opfattelse, at myndigheden normalt bør undlade at antage en konsulent, advokat eller anden rådgiver, når myndigheden ved, at den pågæl dende har sådanne uvedkommende interesser i sagen, som er egnede til at påvirke vedkommendes rådgivning i en for kommunen uve d- kommende retning. Det betyder endvidere, at myndigh e- den, såfremt der er anledning dertil, skal træffe aftale om de nærmere vilkår, hvorunder den pågældende skal rådg i- ve myndigheden til sikring mod, at uvedkommende int e- resser påvirker sagens afgørelse. Statsforvaltningen finder ikke i den konkrete sag anle d- ning til at antage, at A havde sådanne interesser i, hvilken kunstner der blev valgt til udsmykning af rådhuset, at kommunen ikke burde have antaget galleriejeren som rå d- giver i forbindelse med valg af kunstner. Statsforvaltningen hæfter sig herved ved, at der alene var tale om rådgivning om en beslutning af udpræget skøn s- mæssig karakter, at rådgivningen skete efter udtrykkelig bestilling fra det besluttende organ med viden om rådg i- verens erhverv og position i byen, at A efter det oplyste ikke modtog vederlag ved kommunens valg af en bestemt kunstner, og at det må antages, at have stået beslutning s- tagerne klart, at A ikke var uden kunstnerisk og måske i n- direkte økonomisk interesse i valget af kunstner. S I D E 6

7 Statsforvaltningen har ikke i øvrigt fået oplyst forhold, der giver anledning til at antage, at kommunen ved udvælge l- sen af kunster har inddraget usaglige hensyn. Statsforvaltningen bemærker, at kommunen ikke ved valg af kunster er retligt forpligtiget til at spørge nogen, he r- under kommunens kunstråd. At kommunen måske tidligt i processen har inddraget A strider heller ikke med retlige regler. Det er ikke over for statsforvaltningen dokumenteret, at der som hævdet skulle være besluttet fra begyndelsen at indgå aftale med B. Er det tilfældet, strider det ikke med regler, hvis overholdelse Statsforvaltningen påser. Stat s- forvaltningen kan ikke udtale sig om, hvorvidt de udbud s- retlige regler er overtrådt ved tildeling af kontrakten. Statsforvaltningen har sendt en kopi af de nne skrivelse til Viborg Kommune, A, B og C. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på dk. Med venlig hilsen Stine Rask S I D E 7

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet

... .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN. Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C. Vedr. Gaderummet .--. STATSFORVALTNINGEN ~ HOVEDSTADEN... Peter Mosegaard Hjortensgade 7,2. sal 8000 Århus C 01 07 2009 Vedr. Gaderummet De har i brev af 19. juni 2008 på vegne af Gaderummets brugere klaget til Statsforvaltningen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere