X Byråd. Køberet for Y.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "X Byråd. Køberet for Y."

Transkript

1 X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen matr.nr Kortfattet gengivelse af udtalelsen: Statsforvaltningen finder, at X Kommune ikke handlede i modstrid med udbudsreglerne i forbindelse med ydelsen af køberetten. Statsforvaltningen er enig med X Kommune i, at byrådet i sin styrelsesvedtægt kan uddelegere den umiddelbare forvaltning af bl.a. salg af fast ejendom. Selve salget (og ydelse af en køberet) forudsætter imidlertid at byrådet har taget bevillingsmæssig stilling til dispositionen, jf. lov om kommunernes styrelse 40, stk. 2. Statsforvaltningen har forstået X Kommunes brev af 3. oktober 2008 således, at X Byråd ikke har taget bevillingsmæssig stilling til ydelsen af køberetten, hvilket statsforvaltningen finder er ulovligt. Under henvisning til, at køberetten er ydet finder statsforvaltningen dog ikke anledning til at foretage yderligere i denne forbindelse, men skal anmode X Byråd om at oplyse, om statsforvaltningens brev giver anledning til en ændret praksis for fremtiden i kommunen. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /231 SAGSBEHANDLER: TILNOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag En sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen er vedlagt. Med venlig hilsen Ove G. Jensen Jette S. Linnemann

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens akter, at X Kommune i uge 6 i 2008 udbød ejendommen matr.nr til salg. I udbuddet var bl.a. anført følgende: Vesthimmerlands Kommune udbyder hermed ejendommen matr.nr. ----, beliggende ---- til salg i offentligt udbud. Ejendommen er en erhvervsejendom, der er udlejet til Y på tidsbegrænset lejekontrakt frem til 31. august Vilkår: Købesummen skal betales kontant. Salget sker i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Køber afholder udgifter til skøde m.v., mens udgiften til tinglysning af skøde deles ligeligt mellem køber og sælger..... Købstilbud afgives på særlig tilbudsblanket, der udleveres sammen med udbudsmaterialet og fremsendes/afleveres i lukket kuvert mrk til X Kommune, ---- senest d. 25. februar 2008 kl I forbindelse med udbuddet indkom et tilbud, og X Kommune vurderede, at tilbuddets størrelse lå under markedsprisen, og afviste tilbuddet den 5. marts Omkring køberetten har X Kommune i brev af 3. oktober 2008 til statsforvaltningen bl.a. anført følgende: Vedrørende ejendommen skal det bemærkes, at kommunen udlejede ejendommen til Y. På ejendommen er der opført en golfbane. Denne golfbane er opført af y Golfbaneanlæg A/S, der lejede golfbanen ud til Y. Kommunen har været vidende om og har accepteret dette arrangement, hvilket også fremgår af lejekontrakten med Y, der er vedlagt denne skrivelse under udbudsmaterialet. Kommunen ejer således alene jorden og ikke selve golfbaneanlægget på ejendommen. I foråret 2008 konstaterede Y, at klubben havde økonomiske problemer, og antog rådgivere med henblik på at drøfte en løsning af disse problemer. Golfklubben, der var aktionær i y Golfbaneanlæg A/S, ønskede at y Golfbaneanlæg A/S blev overdraget til z-hotel mod, at SIDE 2

3 z-hotel skød kapital i y Golfbaneanlæg A/S og mod at golfklubben stadig har ret til at benytte golfbanen. Det bemærkes hertil, at z-hotel var eneste tilbudsgiver under udbuddet jfr. ovenfor. z-hotel ønskede i denne forbindelse, at lejekontrakten vedr. ejendommen blev overdraget fra Y til y Golfbaneanlæg A/S, og at der i lejekontrakten blev givet lejer en køberet til ejendommen. Samtidig ønskede y Golfbaneanlæg A/S kreditorer, der havde finansieret anlæggelsen af golfbaneanlægget en forkøbsret til ejendommen for samme beløb som køberetten kan udnyttes til. Kommunens økonomiudvalg besluttede på et udvalgsmøde den 29. maj 2008, at indrømme lejer i lejekontrakten en køberet til ejendommen samtidig med, at der blev givet en forkøbsret til kreditorerne. Købesummen for udnyttelsen af køberetten blev aftalt til kr. -- mio. Herudover blev det aftalt, at købesummen reguleres med en fast rente en gang årligt i køberettens løbetid på 4½ år, første gang , jfr. vedlagte kopi af tillæg til lejekontrakt. Subsumption Det er kommunens opfattelse, at den aftalte købesum for udnyttelsen af køberetten afspejler markedsprisen på ejendommen. Baggrunden for denne opfattelse er, at købesummen er fastlagt efter forhandlinger mellem parterne. Herudover skal det bemærkes, at den offentlige ejendomsvurdering er lavere end købesummen jfr. ovenfor, og at købesummen er over mere end dobbelt så stor, som det bud, der indkom under udbuddet. Det fremgår af vejl. nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunes faste ejendomme under pkt at en aftale om en køberet skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom. Kommunen skal her bemærke, at X Kommune kunne have solgt ejendommen uden afholdelse af udbud efter bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 2004, idet der i begyndelsen af år 2008 var afholdt et udbud af ejendommen, hvorfor X Kommune under visse betingelser som det mindre i det mere naturligvis også kan vælge at give en køberet til ejendommen. Det fremgår af vejledningens pkt , at en kommune kan aftale en køberet, uanset at køberetten ikke var nævnt i det oprindelige udbud. SIDE 3

4 Det er dog en betingelse, at køberetten i den konkrete situation er den mest forsvarlige måde, hvorpå kommunen kan varetage sine økonomiske interesser. Herudover må udbudsmaterialet ikke udelukke en køberet. X Kommune lagde ved indgåelsen af aftalen om køberet vægt på følgende konkrete omstændigheder: - at der ved udbuddet af ejendommen alene indkom 1 bud på kr. -- mio., - at den aftalte salgssum ved udnyttelsen af køberetten er i størrelsesordenen kr mio., - og at køberetten reelt aftales med den eneste, der afgav bud, idet køberetten blev givet til Y, der var ved at overdrage sine rettigheder over golfbanen til z-hotel via en overdragelse af Y Golfbaneanlæg A/S. Kommunen konstaterede på denne baggrund, at en aftale om en køberet var den mest forsvarlige måde at varetage kommunens interesse på. Herudover skal det nævnes, at køberetten blev givet til Y Golfbaneanlæg A/S sekundært dennes panthavere, der har anlagt golfbaneanlægget på ejendommen med kommunens vidende og accept. Et salg af ejendommen medfører, at der opstår en risiko for mulige erstatningskrav mod kommunen som følge af en evt. ny ejers råden over ejendommen. Hvis et salg af ejendommen sker til den reelle ejer af golfbaneanlægget på ejendommen med kommunens vidende og accept. Yderligere har kommunen kunnet konstatere, at udbudsmaterialet ikke udelukker en aftale om køberet. Henset til formålet med Styrelseslovens 68, der tilsigter at sikre, at kommunens ejendomme bliver afhændet til markedspris, er det Vesthimmerlands Kommunes opfattelse af den aftalte køberet ikke er i strid med loven. Kompetencefordeling i X Kommune X Kommunes byråd har uddelegeret kompetencen til at afhænde kommunens faste ejendomme til kommunens økonomiudvalg. Dette er fuldstændigt i overensstemmelse med styrelseslovens regler på området. Kommunen skal i øvrigt henvise til kommunens hjemmeside hvor kommunens styrelsesvedtægt kan findes under politik og retningslinier mv. SIDE 4

5 Økonomiudvalget kan således afhænde fast ejendom uden, at byrådet skal tage stilling til afhændelsen. Nærmere redegørelse for udtalelsen: Indledningsvist bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om kommunernes sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Sagen giver anledning til behandling af 2 spørgsmål: a: Er udbudsbetingelserne opfyldt i forbindelse med køberetten b: Skulle sagen have været behandlet af byrådet Ad. a) Er udbudsbetingelserne opfyldt i forbindelse med køberetten Lov om kommunernes styrelse 68, stk. 1 har følgende ordlyd, jf. lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008: 68. Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg kan ske uden offentligt udbud... I vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 er bl.a. anført følgende: 8.1. Køberet Definition En aftale om køberet vedrørende en kommunal fast ejendom indebærer, at den, der har indgået aftalen om køberet, opnår en ret til at købe ejendommen af kommunen til en på forhånd aftalt pris, når den pågældende ønsker det eller under visse nærmere betingelser, herunder til et på forhånd fastsat tidspunkt. SIDE 5

6 Er en aftale om køberet omfattet af reglerne om offentligt udbud? Aftaler om køberet til kommunale ejendomme er omfattet af reglerne om offentligt udbud. Det betyder, at indgåelse af en aftale, hvorved en interesseret køber opnår køberet til en kommunal ejendom, skal ske under iagttagelse af samme procedure som for og på samme vilkår som ved salg af en kommunal fast ejendom Er en aftale om køberet lovlig? Som anført ovenfor under afsnit 7.1. har kommuner efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner ikke uden lovhjemmel eller varetagelse af en lovlig kommunal interesse må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. En kommunes indgåelse af en aftale om køberet efter afholdelsen af offentligt udbud om salg af den omhandlede ejendom kan være lovlig, uanset at muligheden for erhvervelse af en køberet ikke har været omtalt i forbindelse med det offentlige udbud. Det forudsættes dog, at indrømmelse af en køberet i den konkrete situation er den måde, hvorpå kommunen mest forsvarligt kan varetage sine økonomiske interesser. Det vil sige, at der ikke må indgås aftale om en køberet, hvis der i stedet kan indgås en aftale om salg til en tilbudsgiver, der afgivet et højere eller bedre tilbud. Det forudsættes endvidere, at den måde, hvorpå det offentlige udbud har været formuleret, ikke udelukker, at kommunen kan vælge at indgå aftale om en køberet i stedet for at sælge ejendommen. En aftale om, at en interesseret køber efter offentligt udbud får en kommunal ejendom på hånden i en periode, inden for hvilken den pågældende kan beslutte at købe ejendommen, karakteriseres i visse tilfælde som en aftale om reservation af ejendommen. Det er imidlertid antaget, at en sådan aftale må betragtes som en aftale om køberet. De ovenfor beskrevne regler om sådanne aftaler finder derfor anvendelse. Det følger heraf, at en ejendom ikke kan reserveres, så længe tilbudsfristen vedrørende salget af den kommunale ejendom ikke er udløbet. Med henblik på at sikre, at en kommunal ejendom sælges til markedsprisen, bør en aftale om køberet normalt ikke indgås, uden at der f.eks. ved en nærmere angiven reguleringsprocent tages højde for eventuelle prisstigninger i køberettens løbetid. I hvert fald bør en aftale om køberet til en fast pris ikke indgås således, at den løber i en længere periode. Det fremgår af sagens akter, at X Kommune udbød matr.nr til salg med frist til den 25. februar Det fremgår endvidere af sagen, at X Kommune indenfor fristen modtog ét tilbud, men fandt at tilbudsprisen ikke svarede til markedsprisen og afslog. SIDE 6

7 Endelig fremgår det af akterne, at X Kommune efterfølgende imødekom et ønske fra eneste tilbudsgiver om en køberet, samt at kommunen er forpligtet af denne køberet frem til år Under henvisning til de konkrete omstændigheder, hvorefter det var eneste tilbudsgiver, der modtog en køberet, finder statsforvaltningen ikke at X Kommune handlede i modstrid med udbudsreglerne, ved at indrømme den pågældende køberet. Skulle sagen have været behandlet af byrå- Ad. b) det Lov om kommunernes styrelse 40 har følgende ordlyd: 40. Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel for næste års kommunale forvaltning. Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes. Der er ikke i lov om kommunernes styrelse 68 et delegationsforbud. Hvilket betyder, at byrådet ikke er forhindret i at overlade køb og salg af fast ejendom til f.eks. økonomiudvalget. Det fremgår således af X Kommunes styrelsesvedtægt 10, stk. 5, at økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a. køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom. I henhold til lov om kommunernes styrelse 40, stk. 2 er bevillingsmyndigheden som udgangspunkt hos byrådet. SIDE 7

8 Dette betyder, at økonomiudvalgets mulighed for enten at sælge eller købe en fast ejendom forudsætter, at byrådet har taget bevillingsmæssig stilling til dispositionen. Denne bevillingsmæssige stillingtagen kan eventuelt ske i forbindelse med budgetvedtagelsen eller i forbindelse med udstykning eller lignende. Statsforvaltningen er enig med X Kommune i, at byrådet i sin styrelsesvedtægt kan uddelegere den umiddelbare forvaltning af bl.a. salg af fast ejendom. Selve salget forudsætter imidlertid at byrådet har taget bevillingsmæssig stilling til dispositionen. Statsforvaltningen er af den opfattelse, at det samme er tilfældet, hvor der i stedet for salg meddeles en køberet, idet også denne disposition kan få bevillingsmæssig betydning. Statsforvaltningen har forstået X Kommunes brev af 3. oktober 2008 således, at X Byråd ikke har taget bevillingsmæssig stilling til ydelsen af køberetten, hvilket statsforvaltningen finder er ulovligt. Under henvisning til, at køberetten er ydet finder statsforvaltningen dog ikke anledning til at foretage yderligere i denne forbindelse, men skal anmode X Byråd om at oplyse, om statsforvaltningens brev giver anledning til en ændret praksis for fremtiden i kommunen. SIDE 8

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder 22-12- 2009 TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere