Vedrørende takst for daginstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende takst for daginstitution"

Transkript

1 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. Du mente, at Århus Kommune overtrådte dagtilbudslovens 32, stk. 1, i forhold til børn i kommunens integrerede daginstitutioner. Statsforvaltningen har nu afsluttet beha ndlingen af sagen. Statsforvaltningen har ikke fundet, at Århus Kommune har overtrådt dagtilbudsloven ved fastsættelsen af takster for aldersgruppen 0-2 år. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens op fattelse. Sagens baggrund Din yngste søn overgik pr. 1. juni 2011 fra vuggestu e- gruppen til børnehavegruppen i en integreret institution. Din søn var på det tidspunkt 2 år og 11 måneder. Ved b e- talingsoversigt for juni måned konstaterede du, at ko m- munen fortsat opkrævede vuggestuetakst for din søn. Ved henvendelse til kommunen oplystes du, at Århus Komm u- ne opkræver vuggestuetaksten indtil måneden efter den måned, hvor barnet fylder tre år, uanset i hvilken gruppe barnet faktisk passes. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : T I M M I D D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse med senere ændringer.

2 Århus Kommune har den 1. august 2011 og suppleret den 29. oktober 2012 udtalt sig til sagen. Århus Kommune har oplyst, at der i kommunen beregnes en gennemsnitsomkostning for pasning af et barn i he n- holdsvis aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år. Ud fra denne omkostning beregnes forældrebetalingen. Når kommunen har vedtaget sin bevilling til børnepa s- ningsområdet, fordeles bevillingen til de enkelte institut i- oner. Hver enkelt institutions andel i bevillingen beregnes ud fra antallet af børn i de to aldersgrupper. Det betyder, den enkelte institution, uanset at et barn på 2 år rykkes op i en 3-5 års gruppe, fortsat vil få tildelt midler, der svarer til barnets faktiske alder, ikke til dets gruppepl a- cering. Dermed har institutionen, uanset gruppetilhør, fortsat det budget til personale, bleer, legetøj m.v., som er nødvendigt til det dyrere 2 -årige barn. Bevillingen, der tildeles dagtilbuddene, følger altså de konkrete børns alder og er uafhængig af, hvilken gruppe eller stue barnet går på. Kommunen henviser til vejledningen til da gtilbudsloven 2 hvoraf det fremgår, at grundprincipperne i forældrebet a- lingsreglerne blandt andet er - At der som udgangspunkt er sammenhæng mellem den ydelse, man modtager, og betalingen heraf - At der kan fastsættes betaling efter barnets alder under hensyntagen til udgifterne til den pågælde n- de aldersgruppe. Det fremgår af Århus Kommunes hjemmeside 3, at børn i Århus Kommune, begynder i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. Det fremgår videre, at ta ksten for pasning af børn automatisk falder fra den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, uanset om barnet går i vuggestue, børnehave eller i n- tegreret institution. Retsgrundlag 31, 32 og 44 i lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011, dagtilbudsloven er sålydende: 31. Kommunalbestyre lsen i opholdskommunen skal gi v e forældre et t ilskud pr. b arn t il brug fo r d agt ilbud e ft er 19, stk. 2-4, o g 21, stk. 2, i oph oldskommun en. 2 Vejledning nr. 31 af 6. maj 2009 om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud S I D E 2

3 St k.2. T ilskud og e gen be t aling fa stsættes på grun d lag a f d a g- t ilbuddenes ved t agne bud get t er. 32. T ilskud e ft er 31, stk. 1, t il fo rældre m ed bø rn i k o m- munale, sel ve jende o g ud licitered e d aginstitutioner e ft er 19, stk. 2-4, skal udgø re min d st 75 pct. og forældren es e genbet a- ling højst 25 pct. a f d e budget t ered e b ruttod ri ft s udgi ft er o p- gj ort eft e r stk. 2. St k.2. V ed o pt agelse i k ommunale, selvej ende o g udlicitered e d aginstitutioner e ft er 19, stk. 2-4, fastsættes kommunalb e- styrel sens t ilskud og for ældrenes eg enbet aling e fter stk. 1 på grundlag a f d e budget t er ed e bruttod ri ft sudgi ft er for oph old i d aginstitutioner, j f. stk. 5, ek sklusi ve udgi ft er t il et sundt frok ostmåltid e ft er 16 a, stk. 1, og e jendomsu d gi ft er, h e r- under huslej e og ved ligeh oldelse. St k.5. V ed o pt agel se i ko mmunale, s elve jende eller udliciter e- d e d aginstitutioner e ft er 19, stk. 2-4, be re gnes k ommuna l- bestyrelsens t ilskud og forældrenes e gen bet aling e ft er stk. 2 og 4 på grundlag a f d e budget t ered e b ruttod ri ft sudgi ft e r for d en enkelt e d aginstitution eller på grundlag a f d e gennem sni t- lige budget t e red e bruttodri ft sudgi ft er for d aginstitutioner a f samme type i kommunen. 44. Ministeren fo r fami lie - og fo rb rugeranliggender fastsæ t- t er r egl er om t ilskud og egen bet aling e ft e r best e mmelsern e i d et t e kapitel, h erunder r egl er fo r det tys ke mindret al. 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge er sål y- dende: 12. Kommunalbe styr elsens t ilskud og fo rældren es eg enbet a- ling e ft er d agt ilbudslov e ns 31 t il en plad s i dagt ilbud kan fastsættes, så t ilskuddet og e gen bet alingen varierer e ft er a l- d ersgru pp er. I d et t e t il fælde anvendes d e budge t t ered e bru t- t od ri ft sudgi ft er, som op g jort e ft er d agt ilbudsloven s 32, st k. 2, in klusive udgi ft er t il el o g r enovation for d en pågældende aldersgru pp e ved bere g ningen a f k ommunalbest yrel sens t i l- skud o g fo rældrenes e ge nbet alin g t il alder sgrupp en. Komm u- nalbestyr elsen a fgø r, o m t ilskudspr ocenten sk al være d e n samme i fo rh old t il alle t ype r a f d agt ilbud o g all e aldersgru p- per. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, j f. styrelseslovens 48, stk. 1. Til disse regler hører dagtilbudslovens regler om forældrebetaling for børnepasning. Kommunalbestyrelsen skal efter dagtilbudslovens 31 g i- ve tilskud til børn, der o ptages i dagtilbud efter lovens 19, stk. 2 og 3, samt 21, stk. 2. Ifølge 32 skal tilskuddet udgøre mindst 75 % af de bu d- getterede bruttodriftsudgifter. S I D E 3

4 32, stk. 5 bestemmer, at kommunalbestyrelsens tilskud beregnes på grundlag af de budgetterede bruttodriftsu d- gifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen. Ved dagtilbudslovens 44 er m inisteren for familie- og forbrugeranliggender bemyndiget til at fastsætte regler om tilskud og egenbetaling. Denne bemyndigelse er blandt andet udnyttet ved b e- kendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. I bekendtgørelsens 12 bestemmes, at komm u- nalbestyrelsens tilskud kan fastsættes, så tilskuddet og egenbetalingen varierer efter aldersgrupper. Fastsætter kommunalbestyrelsen sit tilskud, så det vari e- rer efter aldersgrupper, skal tilskuddet beregnes ud fra de budgetterede bruttodriftsudgifter for den pågældende aldersgruppe. I dette tilfælde anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter, som opgjort efter dagtilbudslovens 32, stk. 2, inklusive udgifter til el og renovation for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommuna l- bestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetali ng til aldersgruppen. Når kommunen fastsætter institutionstakster på grundlag af aldersgrupper, skal kommunen udskille de budgetter e- de bruttodriftsudgifter for den pågældende aldersgruppe. Statsforvaltningen forstår Århus Kommune således, at kommunen ved sin budgetteringsmåde og bevillingsford e- ling overholder disse regler. Statsforvaltningen finder på den baggrund ikke, at Århus Kommune har overtrådt dagtilbudsloven ved fastsættelsen af takster for aldersgruppen 0-2 år. Statsforvaltningen bemærker i øvrigt, at man har lagt til grund, som oplyst på kommunens hjemmeside, at taksten for pasning af børn automatisk falder fra den 1. i den m å- ned, hvor barnet fylder 3 år. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Århus Kommune. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på S I D E 4

5 Med venlig hilsen Malene Kleist S I D E 5

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 27-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Beboeres flytteudgifter ved nedlæggelse af plejehjem Den 22. marts 2011 skrev A til Statsforvaltningen Midtjylland, der fører

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010. Fastsættelse af byggesagsgebyrer 3 0-0 9-2 0 1 0 Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 04-07- 2 0 1 4 T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144

Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K. Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Advokatfirmaet Skau Reipurth Baltzer Liebach Dronningens Tværgade 8 1302 København K 10-07- 2 0 1 2 B Y F O R N Y E L S E S N Æ V N E T Advokatfirmaets j.nr. 12-40144 Ved brev af 3. oktober 2011, har Advokatfirmaet

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere