Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem Z, der anmodede Statsforvaltningen om at tage stilling til borgmester X habilitet ved behandling af sager vedrørende Erhvervsforum Roskilde. Statsforvaltningen fører i medfør af kommunestyrelseslovens 47 tilsynet med kommunerne. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at borgmester X var inhabil ved økonomiudvalgets behandling af pkt. 496, Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, på økonomiudvalgets møde den 11. december Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Maria Rosendahl Rosenmark Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen finder således, at det på baggrund af de oplysninger der findes i sagen herunder de oplysninger, som er tilgået tilsynet i perioden siden tilsynet i januar 2014 ikke fandt at have et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagen må lægges til grund, at der på tidspunktet for det pågældende økonomiudvalgsmøde bestod et egentligt kæresteforhold mellem borgmesteren og direktøren for Erhvervsforum Roskilde Y som bl.a. indebar, at parret få dage efter mødet tog på en ferierejse sammen til Cuba. Statsforvaltningen finder endvidere, at eksistensen af borgmesterens kæresteforhold til Y var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed i forhold til spørgsmålet om evaluering og genforhandling af kontrakten med Erhvervsforum Roskilde, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. For så vidt angår Roskilde Kommunes spørgsmål om, hvorvidt borgmesteren har tilsidesat sin underretningspligt 1

2 efter 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov bemærkes det, at det følger af tilsynets vurdering af, at der forelå inhabilitet, at forholdet tillige var omfattet af underretningspligten. Borgmesterens deltagelse i økonomiudvalgets beslutning den 11. december 2013 vedrørende punktet Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, var således i strid med lovgivningen, idet der forelå inhabilitet. Statsforvaltningen finder, henset til den tid, der er gået siden beslutningen blev truffet bl.a. som følge af, at sagens omstændigheder ikke var fuldt belyst ved tilsynets første behandling af sagen - samt til, at økonomiudvalget den 10. december 2014 uden deltagelse af borgmester X har forlænget partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Roskilde Kommune anmodede ved brev af 7. januar 2014 Statsforvaltningen om at vurdere, hvorvidt borgmester X var inhabil ved behandlingen af pkt. 496, Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, på økonomiudvalgets møde den 11. december 2013, samt om hun ville være inhabil ved behandling af fremtidige sager med relation til Erhvervsforum Roskilde grundet hendes kæresteforhold til direktør Y. Det fremgår af de medsendte bilag, at bevillingen for 2014 ville andrage 3,1 mio. kr. excl. moms. Kommunen henviste i den forbindelse til, at det fremgår af den juridiske litteratur, at indirekte interesser, der kan begrunde inhabilitet kan være nære venskabsforhold, og at situationen skal undergives en konkret vurdering med henblik på at fastslå venskabets karakter og styrke. Kommunens egen vurdering var, at forholdet på daværende tidspunkt ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede, at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen den 11. december Kommunen oplyste ikke yderligere vedrørende forholdet. Kommunen udbad sig endvidere tilsynets vurdering af, hvorvidt borgmesteren havde forsømt sin underretningspligt efter 14, stk. 2, ved ikke at underrette Økonomiudvalget om sin relation til Y. På den baggrund udtalte Statsforvaltningen den 20. januar 2014, at vi ikke fandt at have et tilstrækkeligt grundlag for at kunne tage stilling til, om borgmester X var inhabil ved Roskilde Kommunes økonomiudvalgs behandling af aftale med Erhvervsforum Roskilde eller fremover ville være inhabil ved behandlingen af sager om Erhvervsforum Roskilde. Den 7. august 2014 modtog Statsforvaltningen en henvendelse fra byrådsmedlem Z, der anmodede Statsforvaltningen om at tage stilling til borgmester X habilitet ved behandling af sager vedrørende Erhvervsforum Roskilde, navnligt sagen om Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde på økonomiudvalgets møde den 11. december 2013 og godkendelsen af forslaget fra VisitRoskilde om kommunal flagning med orange Dannebrog i Roskilde Festivalperioden

3 På baggrund af det af Z oplyste anmodede Statsforvaltningen den 22. oktober 2014 byrådet i Roskilde Kommune om en udtalelse i sagen. Byrådet blev anmodet om særligt at oplyse sagens faktiske omstændigheder. Den 31. oktober 2014 sendte Roskilde Kommune byrådets udtalelse af 29. oktober 2014 til Statsforvaltningen. Heraf fremgår bl.a. følgende: Roskilde Byråd skal i den anledning oplyse følgende for så vidt angår behandling af sag i Økonomiudvalget den 11. december 2013: Som anført i Roskilde Kommunes skrivelse til Tilsynet af 7. januar 2014 deltog borgmesteren ved behandling af en sag i Økonomiudvalget den 11. december 2013, omhandlende en evaluering af en fortløbende aftale med Erhvervsforum Roskilde. Borgmesteren oplyste fra mødets start ikke Økonomiudvalget om, at hun havde en relation til direktøren af Erhvervsforum Roskilde, og har efterfølgende beklaget dette overfor Økonomiudvalget. Det er imidlertid Roskilde Kommunes vurdering af habiliteten, at relationen mellem Borgmesteren og direktøren i Erhvervsforum Roskilde på daværende tidspunkt, primo december 2013 ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen den 11. december Der henvises til Hans Gammeltoft-Hansen mfl., 2. udgave s. 256 hvorefter indirekte interesser, der kan begrunde inhabilitet, kan være nære venskabsforhold, og samme sted at "situationen (... ) undergives en konkret vurdering med henblik på at fastslå venskabets karakter og styrke". For så vidt angår godkendelse af flagning af orange "Dannebrog" ved Roskilde Festival 2014 skal Roskilde Byråd oplyse følgende: En forespørgsel fra Visit Roskilde om flagning med et orange flag i Rådhusets flagstang blev behandlet af forvaltningen, og den 10. juni 2014 sender forvaltningen en orientering til Økonomiudvalgets medlemmer om, at man fra forvaltningens side havde i sinde at sige ja til Visit Roskildes forespørgsel med mindre udvalgets medlemmer havde indsigelser mod dette (mail vedlagt). Den 11. juni 2014 holdt Økonomiudvalget møde. Under punktet "eventuelt" tilkendegav udvalget, på foranledning af udvalgsmedlem Æ, at man ikke havde nogen bemærkninger til forvaltningens orientering. l referatet fra den 11. juni 2014 under "eventuelt" er der anført; "-Orange "flag" på Rådhuset." Med hensyn til Borgmesterens rolle i beslutningsprocessen, kan det oplyses at hun ikke var involveret i den administrative behandling af sagen. Herudover skal det tilføjes, at det er kommunes vurdering, at der kun kan statueres inhabilitet, hvis der er tale om en sag, hvor der er en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. Det er Byrådets vurdering, at det ikke kan påvises, at Visit Roskilde har haft en særlig interesse i kommunens beslutning om at flage med et orange flag på Rådhuset i en periode på op til 14 dage. Byrådet er således af den opfattelse, at der ligger en beslutning af en sådan generel og overordnet karakter, at det ikke er muligt at påvise en særlig interesse hos Visit Roskilde. 3

4 Fra Roskilde Kommune modtog Statsforvaltningen også mindretalsudtalelse af 29. oktober 2014 med tilhørende bilag bestående af diverse artikler fra den lokale dagspresse. Statsforvaltningen sendte den 24. juni 2015 følgende supplerende høringsskrivelse til Roskilde Kommune: Roskilde Kommune afgav den 31. oktober 2014 udtalelse til Statsforvaltningen om borgmesterens habilitet på baggrund af henvendelse fra byrådsmedlem Z. De faktiske forhold vedrørende spørgsmålet om borgmesterens habilitet er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke tilstrækkeligt belyst. Statsforvaltningen skal derfor anmode om yderligere oplysninger i sagen om de nedenfor nærmere gengivne forhold. Det bemærkes, at det fremgår af lov om kommunernes styrelses 49, stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele statsforvaltningen de oplysninger og udlevere de dokumenter, statsforvaltningen forlanger om forhold i kommunen. Det bemærkes endvidere, at det fremgår af lov om kommunernes styrelses 14, stk. 2, at et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om inhabilitet. Baggrunden er følgende: Statsforvaltningen udtalte den 20. januar 2014, at vi ikke havde et tilstrækkeligt grundlag for at kunne tage stilling til, om borgmester X var inhabil ved Roskilde Kommunes økonomiudvalgs behandling af aftale med Erhvervsforum Roskilde eller fremover ville være inhabil ved behandlingen af sager om Erhvervsforum Roskilde. Baggrunden herfor var, at kommunen havde oplyst, at borgmester X forhold til Y på tidspunktet for økonomiudvalgets behandling af aftalen med Erhvervsforum Roskilde den 11. december 2013 ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede, at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen. Kommunen havde ikke oplyst yderligere vedrørende forholdet. Statsforvaltningen skal understrege, at vi ved udtalelsen af 20. januar 2014 ikke har taget stilling til borgmesterens habilitet. Vi har alene udtalt, at vi ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at kunne tage stilling til habiliteten. Statsforvaltningen fandt i januar 2014 ikke tilstrækkeligt grundlag for i øvrigt at søge sagen oplyst yderligere. I lyset af de oplysninger vi nu har modtaget, samt hvad der fremgår af dagspressen, har vi imidlertid fundet anledning til at gå nærmere ind i sagen. Z har ved sine henvendelser til Statsforvaltningen peget på en lang række forhold, herunder: - at borgmesteren allerede inden økonomiudvalgsmødet den 11. december 2013 havde henvendt sig til forvaltningen angående hendes habilitet i forhold til Erhvervsforum Roskilde. - at borgmesteren fortalte den socialdemokratiske byrådsgruppe om kæresteforholdet til direktøren for Erhvervsforum Roskilde, Y, den 16. december at borgmesteren og Y i julen 2013 var på 14 dages ferie til Cuba sammen. 4

5 Endvidere er der skrevet en række artikler i dagspressen, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er uklart, hvornår kommunens forvaltning rådgav borgmesteren vedrørende hendes habilitet i forhold til Erhvervsforum Roskilde. Roskilde Byråd har afgivet en udtalelse i sagen den 31. oktober Statsforvaltningen kan på ny konstatere, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at kunne tage stilling til borgmesterens habilitet. Mindretallet i byrådet har i forbindelse med kommunens afgivelse af udtalelsen til Statsforvaltningen udtalt, at det finder, at det af forvaltningen udarbejdede svar ikke indeholder de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som Statsforvaltningen har anmodet om at få svar på. Statsforvaltningen skal på den baggrund anmode om en udtalelse fra Roskilde Byråd hvori følgende oplyses: Statsforvaltningen skal bede byrådet om at oplyse, hvilke faktiske forhold vedrørende forholdet mellem borgmesteren og Y man har lagt til grund, når man har sagt: Det er imidlertid Roskilde Kommunes vurdering af habiliteten, at relationen mellem Borgmesteren og direktøren i Erhvervsforum Roskilde på daværende tidspunkt, primo december 2013 ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen den 11. december Statsforvaltningen skal i den forbindelse bede byrådet om at oplyse, om det af mindretallet og pressen gengivne, herunder om rejsen til Cuba, jfr. ovenfor, er korrekt, samt om økonomiudvalget og byrådet i givet fald var bekendt med disse forhold, og i givet fald hvornår man blev bekendt med forholdene. Det fremgår endvidere af dagspressen, at det i forvaltningens rådgivning af borgmesteren om hendes habilitet, har været afgørende, at hun og Y ikke bor sammen. Statsforvaltningen skal hertil bede byrådet om at oplyse, om det er korrekt, at dette er indgået i rådgivningen af borgmesteren, og om dette i givet fald fortsat er kommunes opfattelse. Statsforvaltningen forstår, at borgmesteren har deltaget i økonomiudvalgsmødet den 11. december 2013 samt deltaget i beslutningen vedrørende Erhvervsforum Roskilde. Statsforvaltningen skal udbede sig oplysning om, hvorvidt borgmesteren i øvrigt har truffet dispositioner i forhold til Erhvervsforum Roskilde, eller øvrige dispositioner, som vedrører Y, og i givet fald hvilke dispositioner, herunder hvilke møder og beslutninger hun har deltaget i. Dette gælder hvad enten borgmesteren har disponeret i sin egenskab af formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget eller øverste daglige leder af kommunens administration. Statsforvaltningen ønsker ligeledes oplyst, hvordan byrådet stiller sig til borgmesterens forsatte varetagelse af dispositioner vedrørende Erhvervsforum Roskilde og dispositioner i øvrigt, som vedrører Y. Statsforvaltningen skal beklage, at vi ikke på et tidligere tidspunkt har anmodet om disse oplysninger. Dette skyldes, at vi for tiden har mange sager af hastende karakter. Vi anmoder om, at udtalelsen behandles på det førstkommende byrådsmøde. 5

6 Den 3. september 2015 sendte Roskilde Kommune følgende udtalelse fra byrådet af 2. september 2015 til Statsforvaltningen: Statsforvaltningen har ved brev af 24. juni 2015 anmodet Roskilde Kommune om en uddybende udtalelse om en række faktiske forhold vedr. ovennævnte sag. Roskilde Byråd har tidligere afgivet udtalelse i sagen ved brev 29. oktober 2014, og der henvises til byrådets bemærkninger her. Det fremgår således af dette høringssvar, at borgmesteren har beklaget, at hun ikke ved mødet i Økonomiudvalget den 11. december 2013 oplyste, at hun forinden havde indledt et forhold til direktøren for Erhvervsforum Roskilde, Y, hvorved Økonomiudvalget ikke fik lejlighed til at foretage en retlig vurdering af, om der på tidspunktet for mødet forelå sådanne omstændigheder, at borgmesteren var inhabil ved behandlingen af punktet om evaluering af en fortløbende aftale med Erhvervsforum Roskilde. Statsforvaltningen har stillet følgende supplerende spørgsmål: 1. Statsforvaltningen anmoder byrådet om at oplyse, hvilke faktiske forhold vedrørende forholdet mellem borgmesteren og Y man har lagt til grund, når man har sagt: "Det er imidlertid Roskilde Kommunes vurdering af habiliteten, at relationen mellem Borgmesteren og direktøren i Erhvervsforum Roskilde på daværende tidspunkt, primo december 2013 ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen den 11. december 2013." Byrådet kan hertil oplyse, at borgmesteren den 2. december 2013 fortalte kommunaldirektør Ø, at hun var begyndt at se Y og at de havde indledt et forhold. Borgmesteren spurgte i den forbindelse hvad hun skulle være opmærksom på, hvortil kommunaldirektøren svarede, at der kunne være et problem i forhold til Erhvervsforum Roskilde, og at det var vigtigt, at hun orienterede de andre partiledere om, at de havde indledt et forhold. På baggrund af borgmesterens orientering den 2. december 2013 var det forvaltningens vurdering, at der var tale om et nyt forhold, hvorfor der ikke var tale om et inhabilitetsproblem på det tidspunkt, hvor borgmesteren orienterede kommunaldirektøren, hvilket således fremgår af udtalelsen til Statsforvaltningen. 2. Statsforvaltningen anmoder videre byrådet om at oplyse, om det af mindretallet og pressen gengivne, herunder om rejsen til Cuba, jfr. ovenfor, er korrekt, samt om økonomiudvalget og byrådet i givet fald var bekendt med disse forhold, og i givet fald hvornår man blev bekendt med forholdene. Der henvises navnlig til klagen fra Z, hvori anføres, at - at borgmesteren allerede inden økonomiudvalgsmødet den 11. december 2013 havde henvendt sig til forvaltningen angående hendes habilitet i forhold til Erhvervsforum Roskilde. - at borgmesteren fortalte den socialdemokratiske byrådsgruppe om kæresteforholdet til direktøren for Erhvervsforum Roskilde, Y, den 16. december at borgmesteren og Y i julen 2013 var på 13 dages ferie til Cuba sammen. Endvidere henviser statsforvaltningen til en række artikler i dagspressen, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er uklart, hvornår kommunens forvaltning rådgav borgmesteren vedrørende hendes habilitet i forhold til Erhvervsforum Roskilde. 6

7 Byrådet kan hertil oplyse, at forvaltningen fik oplysninger om forholdet den 2. december 2013, at borgmesteren har oplyst, at hun fortalte den socialdemokratiske byrådsgruppe om forholdet den 16. december 2013 og kan bekræfte, at borgmesteren var på ferie på Cuba med Y i julen Byrådet kan endvidere oplyse, at forvaltningen rådgav borgmesteren om spørgsmålet om inhabilitet den 2. december 2013, som ovenfor anført. Borgmesteren har oplyst, at hun i løbet af december 2013 og inden juleferiens start orienterede de enkelte partiledere i Økonomiudvalget om forholdet. Borgmesteren kan ikke nærmere tidsfæste de forskellige datoer for hvornår de enkelte partiledere blev orienteret i løbet af december. 3. Statsforvaltningen anfører, at det fremgår af dagspressen, at det i forvaltningens rådgivning af borgmesteren om hendes habilitet, har været afgørende, at hun og Y ikke bor sammen. Statsforvaltningen anmoder byrådet om at oplyse, om det er korrekt, at dette er indgået i rådgivningen af borgmesteren, og om dette i givet fald fortsat er kommunes opfattelse. Byrådet kan hertil oplyse, at det forhold, at borgmesteren og Y ikke boede sammen var et af flere elementer ved en samlet konkret vurdering af om, borgmesteren måtte anses for inhabil i forhold til Erhvervsforum Roskilde. Der har således ikke været lagt afgørende vægt på, at de ikke boede sammen. Ved vurderingen om inhabilitet har andre relevante oplysninger om sagens og forholdets karakter også betydning, herunder navnlig, at der var tale om et nyt forhold. 4. Statsforvaltningen anfører videre, at borgmesteren har deltaget i økonomiudvalgsmødet den 11. december 2013 samt deltaget i beslutningen vedrørende Erhvervsforum Roskilde. Statsforvaltningen udbeder sig oplysning om, hvorvidt borgmesteren i øvrigt har truffet dispositioner i forhold til Erhvervsforum Roskilde, eller øvrige dispositioner, som vedrører Y, og i givet fald hvilke dispositioner, herunder hvilke møder og beslutninger hun har deltaget i. Dette gælder hvad enten borgmesteren har disponeret i sin egenskab af formand for kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget eller øverste daglige leder af kommunens administration. Byrådet kan hertil oplyse, at borgmesteren indtil mødet i Økonomiudvalget den 11. december 2013 har deltaget i behandlingen af de sager, som har været forelagt hende som medlem af Økonomiudvalg, Byrådet og som leder af kommunens forvaltning vedr. Erhvervsforum Roskilde. Efter den 11. december 2013 har udvalget eller byrådet i hvert enkelt tilfælde truffet en konkret afgørelse om borgmesterens inhabilitet, som følge af den konkrete sags karakter og relevans for Erhvervsforum Roskilde. Der vedlægges oversigt over sager i Økonomiudvalg og Byrådet, hvor Erhvervsforum Roskilde har haft en større eller mindre rolle i sagen med oplysning om hvorvidt borgmesteren deltog. 5. Statsforvaltningen ønsker ligeledes oplyst, hvordan byrådet stiller sig til borgmesterens forsatte varetagelse af dispositioner vedrørende Erhvervsforum Roskilde og dispositioner i øvrigt, som vedrører Y. Byrådet kan hertil oplyse, at borgmesteren som udgangspunkt vil være inhabil i sager, som vedrører Erhvervsforum Roskilde og Y, med mindre der er tale om sager, 7

8 hvor Erhvervsforum Roskildes og Ys rolle er af helt underordnet betydning, f.eks. generelle sager om kommunens turisme- og erhvervspolitik, hvor der ikke anses at være en personlig interesse i sagen for Y, hverken som privatperson eller som direktør for Erhvervsforum Roskilde. Det afgørende vil i disse sager være en konkret vurdering af, om der kan påvises en personlig interesse i sagen for Y og deraf følgende inhabilitet for borgmesteren. Kommunen har således lagt sig op af de retningslinjer, som fremgår af Tilsynets udtalelse af 20. januar Af den til Roskilde Kommunes brev vedlagte oversigt over sager i Økonomiudvalg og Byrådet, hvor Erhvervsforum Roskilde har haft en større eller mindre rolle i sagen, fremgår det, at partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde blev behandlet på et møde i økonomiudvalget den 10. december 2014, og at borgmesteren ved denne lejlighed havde erklæret sig inhabil. Af Roskilde Kommunes hjemmeside fremgår det, at økonomiudvalget besluttede at forlænge partnerskabsaftalen. Fra Roskilde Kommune modtog Statsforvaltningen også mindretalsudtalelse af 2. september Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver overfor en kommune, er et retlig tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Retsgrundlag: 14, stk. 1 og 2, i kommunestyrelsesloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9/6-2015, lyder således: 14 Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Stk.2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. Ifølge Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af bl.a. Hans B. Thomsen, 2. udgave 2010, s. 137, antages det, at kommunestyrelseslovens 14, stk. 1 og 2, gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens udvalg. 8

9 Bestemmelsen omhandler kommunalbestyrelsesmedlemmers såkaldte specielle inhabilitet, det vil sige tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem har en særlig interesse i forhold til en bestemt sag, jf. forvaltningslovens 3. Den kommunale styrelseslov indeholder ingen angivelse af, hvornår en interesse har en sådan karakter, at et kommunalbestyrelsesmedlem er udelukket fra at deltage i afgørelsen af en sag. Ifølge 14, stk. 2, har et kommunalbestyrelsesmedlem underretningspligt om relevante forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Ifølge Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, s. 138, må de tilfælde, hvor underretningspligten ikke gælder fortolkes snævert i lyset af den tilsvarende bestemmelse i forvaltningslovens 6, stk. 1, hvorefter underretningspligten alene bortfalder, hvis det er åbenbart, at det pågældende forhold er uden betydning. Inhabilitetsreglerne, herunder kommunestyrelseslovens 14, har to formål. Det ene formål består i at sikre, at afgørelser træffes på et sagligt grundlag, og undgå at uvedkommende interesser indgår i en offentlig myndigheds beslutningsproces. Det andet formål består i at sikre, at offentligheden har tillid til afgørelsernes saglighed. Kommunalbestyrelsens afgørelse af habilitetsspørgsmål er en retsafgørelse, det vil sige, at afgørelsen ikke er vilkårlig eller beroende på politiske overvejelser men må træffes i helhold til lovgivningen, herunder almindelige retsgrundsætninger. Beslutningen om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt er baseret på en generel vurdering af risikoen for, at uvedkommende hensyn skal få indflydelse på sagens afgørelse. En beslutning om at anse et kommunalbestyrelsesmedlem for inhabilt indebærer således ingen tilkendegivelse om, at det pågældende medlem konkret må antages at ville lægge vægt på usaglige hensyn. Forvaltningsloven gælder, jf. 2, stk. 1, for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Hvis forvaltningsloven ikke finder direkte anvendelse, for eksempel på grund af at der ikke er tale om en afgørelse i forvaltningslovens forstand, er det lovens principper om inhabilitet, der anvendes. Ifølge 2, stk. 2, gælder bestemmelserne om inhabilitet også for behandling af sager om indgåelse af kontraktforhold eller lignende privatretlige dispositioner. 3 i forvaltningsloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22/4-2014, lyder således: 3 Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 1)vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 2)vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 3) vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald, 4) sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed 9

10 har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller 5)der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn. Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. Forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 1-4, indeholder en opregning af en række former for interessekollision, der er egnede til at begrunde inhabilitet. Opregningen er ikke udtømmende, jf. opsamlingsbestemmelsen i nr. 5. Ifølge 3, stk. 1, nr. 5, indtræder der også inhabilitet, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave 2013, anfører bl.a. følgende om opsamlingsbestemmelsen i nr. 5 s. 221: Til gengæld indebærer bestemmelsen i nr. 5, at venskabsforhold efter omstændighederne kan begrunde inhabilitet. Det er dog efter forarbejderne en betingelse, at venskabet er nært. Som anført af Hans Gammeltoft-Hansen, Inhabilitet i forvaltningen, s. 103, vil almindelige venskaber derfor ikke udgøre en inhabilitetsgrund, idet inhabilitet først vil indtræde, når der er tale om et venskabsniveau, som karakteriseres ved en betydelig forbundethed og hengivenhed. Inhabilitet kan også opstå i forhold til den, med hvem embedspersonen måtte have et seksuelt forhold med, jf. U Ø. Er forholdet bestående, må der normalt foreligge inhabilitet, hvorimod det kun efter en konkret vurdering vil kunne være tilfældet, såfremt forholdet er ophørt. Følgende fremgår af U Ø: Der bestod både forud for marts måned 1992 og i tiden herefter et langvarigt, intimt forhold mellem indstævntes daværende hustru og F. Det er ubestridt, at F først den 20. maj 1992 meddelte teknisk udvalg, at han anså sig for inhabil. Kommunen eller teknisk udvalg traf ikke herefter nogen ny beslutning i forhold til indstævnte i anledning af den herved erkendte inhabilitet. Selvom der ikke foreligger konkrete oplysninger om, at F's deltagelse i sagsbehandlingen har medført, at afgørelserne er blevet påvirket af uvedkommende hensyn, findes hans forhold til gårdejer G's daværende ægtefælle at være egnet til at vække en sådan tvivl om hans upartiskhed, at han må anses for at have været inhabil, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Det må i den forbindelse tillægges særlig vægt, at faren for, at afgørelser i sagen ville kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn, og forestillingerne herom, må anses for større, fordi F var formand for teknisk udvalg. 10

11 Af Inhabilitet i forvaltningen af Hans Gammeltoft-Hansen, 2011, s , fremgår følgende om 3, stk. 1, nr. 5: Nære venskaber vil kunne begrunde inhabilitet ud fra samme betragtninger som slægtskabsinhabilitet efter fvl. 3, stk. 1, nr. 2. Man føler loyalitet over for sine venner og ser gerne, at deres ønsker og behov imødekommes, også hvor det drejer sig om forvaltningssager; og man belaster nødigt venskabet ved selv at medvirke til negative afgørelser. Det er dog ikke uproblematisk at strække venskabsinhabilitet ud over et meget snævert område. Ofte er der tale om forvaltningssager, som udspiller sig inden for ret små miljøer lokalt, fagligt eller socialt. Mange forvaltningssager hører til i afgrænsede lokalsamfund såsom kommunedistrikter, kirkesogne eller omkring lokale offentlige institutioner, hvor de personlige relationer kan være tætte; drejer det sig om lokalpolitikere, vil de i sagens natur ofte have et udstrakt personligt netværk. Faglige miljøer præges af, at Danmark er et lille land med f.eks. relativt få uddannelsessteder; inden for professionerne vil mange have været studiefæller, og venskaber har dannet sig på denne baggrund. Eller venskaber opstår mellem kolleger på samme offentlige arbejdsplads, hvoriblandt en forfremmes og dermed kommer til at beskæftige sig med de tidligere kollegers virksomhed og afgørelser. Socialt vil der i et lille land ofte være tale om ret små og afgrænsede miljøer, hvor sociale kontakter og netværk regelmæssigt kommer til at trække tråde til en del personer, hvis sager man kan blive involveret i som forvaltningsperson. Disse givne forhold taler for at anvende en høj tærskel, før der statueres venskabsinhabilitet. Almindelige bekendtskaber falder udenfor; men det samme må gælde for selv nære bekendtskaber. Først når der er tale om et venskabsniveau, som karakteriseres ved en betydelig forbundethed og gensidig hengivenhed, bør inhabilitet komme på tale. Fvl. 3, stk. 1, nr. 2, omhandler blandt andet ægteskab og registreret partnerskab, samt faste samlivsforhold. Løsere eller mere kortvarige forbindelser må derimod henføres til fvl. 3, stk. 1, nr. 5, og bedømmes ud fra de konkrete omstændigheder. Drejer det sig om et bestående forhold, må vurderingen dog i almindelighed falde ud til inhabilitet. Statsforvaltningens vurdering Sagen giver Statsforvaltningen anledning til at udtale sig om borgmester X habilitet i forbindelse med dispositioner vedrørende Erhvervsforum Roskilde. Økonomiudvalgsmødet den 11. december 2013 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at borgmester X var inhabil ved økonomiudvalgets behandling af pkt. 496, Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, på økonomiudvalgets møde den 11. december

12 Statsforvaltningen finder således, at det på baggrund af de oplysninger der findes i sagen herunder de oplysninger, som er tilgået tilsynet i perioden siden tilsynet i januar 2014 ikke fandt at have et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag i sagen må lægges til grund, at der på tidspunktet for det pågældende økonomiudvalgsmøde bestod et egentligt kæresteforhold mellem borgmesteren og direktør for Erhvervsforum Roskilde Y som bl.a. indebar, at parret få dage efter mødet tog på en ferierejse sammen til Cuba. Statsforvaltningen finder endvidere, at eksistensen af borgmesterens kæresteforhold til Y var egnet til at vække tvivl om borgmesterens upartiskhed i forhold til spørgsmålet om evaluering og genforhandling af kontrakten med Erhvervsforum Roskilde, jf. forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 5. Statsforvaltningen skal herved henvise til det ovenfor i den juridiske litteratur citerede om, at et bestående forhold normalt vil indebære inhabilitet. Der findes således ikke oplysninger i sagen, som efter tilsynets opfattelse kan begrunde en fravigelse af dette i litteraturen fast antagne udgangspunkt. Statsforvaltningen kan på denne baggrund ikke tilslutte sig Roskilde Kommunes vurdering af, at forholdet på daværende tidspunkt ikke havde en karakter og styrke, der bevirkede, at borgmesteren ikke burde deltage ved behandlingen af sagen den 11. december 2013, idet denne vurdering synes at relatere sig til de kriterier, der anvendes mhp. konstatering af, om et venskab kan begrunde inhabilitet. For så vidt angår Roskilde Kommunes spørgsmål om, hvorvidt borgmesteren har tilsidesat sin underretningspligt efter 14, stk. 2, i den kommunale styrelseslov bemærkes det, at det følger af tilsynets vurdering af, at der forelå inhabilitet, at forholdet tillige var omfattet af underretningspligten. Borgmesterens deltagelse i økonomiudvalgets beslutning den 11. december 2013 vedrørende punktet Evaluering og genforhandling af partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, var således i strid med lovgivningen, idet der forelå inhabilitet. Statsforvaltningen finder, henset til den tid, der er gået siden beslutningen blev truffet bl.a. som følge af, at sagens omstændigheder ikke var fuldt belyst ved tilsynets første behandling af sagen - samt til, at økonomiudvalget den 10. december 2014 uden deltagelse af borgmester X har forlænget partnerskabsaftalen med Erhvervsforum Roskilde, ikke grundlag for at foretage sig yderligere i sagen. Det bemærkes, at Statsforvaltningen ikke finder grundlag for at foretage en nærmere udredning og vurdering af forholdene vedrørende flagning med orange flag fra rådhusets flagstang. Turismepolitik Det er Statsforvaltningens opfattelse, at borgmester X er inhabil med hensyn til beslutninger om turismepolitikken, der i væsentlig grad vedrører Erhvervsforum Roskilde. Henset til oplysningen om, at udvalget eller byrådet efter den 11. december 2013 i hvert enkelt tilfælde har truffet en konkret afgørelse om borgmesterens inhabilitet, som følge af den konkrete sags karakter og relevans for Erhvervsforum Roskilde 12

13 samt byrådets oplysning om, at borgmesteren som udgangspunkt vil være inhabil i sager, som vedrører Erhvervsforum Roskilde og Y, med mindre der er tale om sager, hvor Erhvervsforum Roskildes og Ys rolle er af helt underordnet betydning, f.eks. generelle sager om kommunens turisme og erhvervspolitik, foretager Statsforvaltningen ikke på nuværende tidspunkt yderligere i sagen. Det bemærkes, at der altid vil være tale om en konkret beslutning vedrørende spørgsmålet om inhabilitet, og at Statsforvaltningen i nødvendigt omfang kan påse lovligheden af en sådan beslutning. Behandlingens af Statsforvaltningens høringsskrivelse af 24. juni 2015 Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til at udtale sig yderligere om borgmester Xs habilitet ved behandling af Statsforvaltningens høringsskrivelse af 24. juni 2015 på økonomiudvalgets møde den 19. august 2015 og byrådets møde den 2. september Statsforvaltningen har sendt dette brev til Roskilde Kommune og byrådsmedlem Z. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Hanne Villumsen kontorchef Maria Rosendahl Rosenmark 13

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden.

Hvidovre Kommune har i brev af 31. maj 2013 afgivet udtalelse i sagen til Statsforvaltningen Hovedstaden. Statsforvaltningens brev til et kommunalbestyrelsesmedlem 2014-185434 Dato: 03-02-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Hvidovre Kommune Den 11. marts 2013 har du som kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet 2014-176291 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 2 6-11- 2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om habilitet Du har den 16. december 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen,

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

2014-11. 14. marts 2014

2014-11. 14. marts 2014 2014-11 Spørgsmål om inhabilitet og bibeskæftigelse i forbindelse med kommunes anbringelse af en mor og et barn i en plejefamilie, hvor plejefaderen samtidig var leder af kommunens Familiehus og kommunens

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af Notat Indhabilitet Baggrund. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende notat er, at Forsvarsministeriet har anmodet kommunalbestyrelsen om kommunens holdning til forsvarets planer om at ændre anvendelsen

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet

Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet 2016-30064 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 11-07-2016 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes beslutning om inhabilitet Odense Kommune har den 8. april 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn

Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn Statsforvaltningens brev til bestyrelsesformanden for en kommunal selvstyrehavn er inhabil. Denne kompetence er uddelegeret til forvaltningen, henset til at Kommune som organisation fører tilsyn med,

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere