Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af indfrielse af et lån i forbindelse med salg af grund til OPP -projektet vedrørende Ørstedskolen. Statsforvaltningen udtaler, at det har været i strid med lovgivningen, at kommunen ikke har indfriet lånet umi d- delbart i tilknytning til, at købesummen blev frigivet. Da lånet er indfriet, foretager statsforvaltningen ikke m e- re i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund: M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K S T A T S F O R V A L T N I N G E N S Y D D A N M A R K S T O R E T O R V A A B E N R A A J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S B S O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : E A N - N R SE- N R s y d o f s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k Det fremgår af sagen, at kommunen i juni erhvervede et areal på 30 ha med henblik på opførelse af OPP - projektet Ørstedsskolen og boliger. Købesummen blev finansieret dels ved optagelse af lån inden for en låneramme, fastsat i henhold til Udvikling s- aftalen indgået med Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser om lån til jordforsyning. E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : En del af det erhvervede areal blev efterfølgende solgt til konsortiet, der skulle opføre Ørstedsskolen. Følgende fremgår af kommunens udtalelse: Besvarelse af klagesag Statsforvaltningen Syddanmark har med skrivelse af 15. novem ber 2011 anmodet Langeland Kommunalbest yrelse om at afgive en udt alelse i anledning af kom munalbest y-

2 relsesmedlem Helle Hansens klage over manglende i n- formationer i forbindelse med en sa g om tilbagebet aling af lån. [ ] Det tidsm æssige forløb af denne sag har været følgende: Det betingede skøde [ til konsortiet, statsforvaltningen s tilføjelse] vedr. det pågælden de areal blev underskrevet i oktober Samtidig blev købesummen deponeret. Købesummen blev frigivet den 9. september 2009 og Kommunalbestyrelsen meddelte en indt ægt sbevilling på sit møde den 7. december Fra dette tidspunkt var beløbet til rådighed for Langeland Kommune. Desværre var der i forbindelse med udfær digelsen af skødet sket en mat rikulær fejl, der betød, at det endel i- ge skøde først forelå i oktober Undervejs i dette forløb blev der givet en mundtlig or i- entering uden for dagsordnen til Økonomiudvalget. Da orienteringen skete uden for dagsordnen er der intet protokolleret, hvorfor det ikke er m uligt at datere denne orientering præcist. Sagen blev på ny drøftet uden for dagsordnen i Økon o- miudvalget i m art s 2011, h vor der var tilslutning til at ansøge Økonomi - og Indenrigsm inisteriet om dispensat i- on fra Lånebe kendtgørelsens bestemmelser om tilbag e- betaling af lån. Ministeriet meddelte den 1. juli 2011 afslag på komm u- nens ansøgning, men fandt i afslaget ikke anledning til at kommentere den sene ansøgning. Ministeriet var ge n- nem kommunens ansøgning bekendt med de t lange tidsforløb, men ikke med alle de præcise datoer. Efter ministeriets afslag besluttede Komm unalbestyre l- sen på sit møde den 12. september 2011 at give en bevilling til indfrielse af den del af lånet, der vedrørte det areal, der var solgt til opførelse af Ørstedskolen. Den 14. september 2011 blev Kommunekredit anmodet om nedbringelse af lånet, og dette blev gennemført den 3. oktober Det skal bem ærkes, at hverken indt ægtsbevilling i fo r- bindelse med salget eller - udgiftsbevillingen i forb indelse med nedbringelse af lånet har været optaget i ko m- munens årsbudget, men er givet som tillægsbevillinger. S I D E 2

3 Som det vil være Stat sforvaltningen bekendt har Lang e- land Komm une siden 2007 haft en udviklingsaft ale med Økonomi- og Indenrigsministeriet. l d en forbindelse har spørgsmålet om kommunens likviditet været genstand for en del diskussioner. Den sene ansøgning t il ministeriet skal derfor vurderes i denne sammenhæng. Helle Hansen har ønsket følgende mindretalsudt alelse ti l- føjet svaret til Statsforval tningen. "Det er fort sat Helle H ansen opfattelse, at en mundtlig orientering af Økonomiudvalget, som hun ikke erindrer er givet, ikke er tilst rækkelig for at udsætte en beslu t- ning om tilbagebetaling af lån, men at der umiddelbart efter frigivelsen af den deponerede købesum burde være udarbejdet en egentlig sagsfrem stilling til beslutning i Økonomiudvalg og Kom munalbest yrelse." Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er u d- stedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012). Statsforvaltningen skal således ikke påse overholdelsen af kommunale forskrifter, hvis udstedelse ikke er hjemlet e l- ler foreskrevet i lovgivningen. Lovgivningen foreskriver ikke, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinier for sagsfremstillingen til brug for kommunalbestyrelsens s tillingtagen i beslutningsager. I det omfang kommunalbestyrelsen måtte have fastsat sådanne, påser statsforvaltningen ikke overholde l- sen heraf. Statsforvaltningen skal derudover generelt oplyse, at det ikke er i strid med lovgivningen at behandle en sag, der ikke har været optaget på dagsordenen til et møde, under forudsætning af at alle mødedeltager er enige herom, eller der umiddelbart kan tages stilling til sagen, eller sagen ikke tåler udsættelse. I så fald optages den pågældende sag til forhandling som en sag uden for dagsordenen og behandles herefter i ø v- rigt som en almindelig dagsordenssag, hvilket blandt a n- det indebærer, at beslutninger i sagen skal føres til protokol. S I D E 3

4 I det omfang en sag alene forelægges til efterre t- ning/orientering, kan der ikke træffes beslutning. Desuden bemærker statsforvaltningen generelt, at en sag, hvor der skal træffes en beslutning, skal være således o p- lyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Det er kommunalbestyrelsen, som inden for vide rammer og ved flertalsbeslutning afgør, hvilke oplysninger der skal være til stede, for at der kan træffes beslutning i en sag. Om optagelse af sager ud en for dagsordenen, om efterretningssager og forsvarligt beslutningsgrundlag kan der blandt andet henvises til Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side I den konkrete sag har statsforvaltningen noteret sig, a t der ifølge det oplyste er sket en orientering, og som følge heraf foreligger der ikke nærmere oplysninger om, hvo r- når den fandt sted, eller hvori den bestod. Dette er ikke i sig selv i strid med lovgivningen, og stat s- forvaltningen foretager derfor ikke yderligere vedrørende dette spørgsmål. Følgende fremgår af 7 i bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og medd e- lelser af garantier (lånebekendtgørelsen), som var gæ l- dende på tidspunktet for købesummens frigivelse den 9. september 2009: 7. Ved et salg af en af kommunens faste ejendomme, herunder anlæg, for hvilken kommunen har optaget lån, skal kommunen indfri det pågældende lån, medmindre komm unen efter reglerne i 6 samtidig med salget d e- ponerer et beløb svarende ti l det beløb, hvormed det pågældende lån kan indfries, jf. dog 8. Selvom bestemmelsen ikke udtrykkeligt fastlægger, hvo r- når en indfrielse skal ske, må bestemmelsen efter stat s- forvaltningens opfattelse forudsætte, at indfrielsen skal ske i umiddelbar tilknytning til modtagelse af købesu m- men. Begrundelsen herfor er, at formålet med reglen er, at et eventuelt hjemtaget provenu neutraliseres, således at det ikke kan anvendes til finansiering af driften. Der kan henvises til Dario Silic, og Niels Jørgen Mau Pedersen, Kommunernes låntagning med kommentarer, 2002, side 117. S I D E 4

5 Kommunen har derfor været forpligtet til at indfri lånet i umiddelbar forlængelse af frigivelsen i september Kommunen har først indfriet lånet i 3. oktober 2011, hvi l- ket har været i strid med 7 i lånebekendtgørelsen. Da der imidlertid er sket indfrielse, finder statsforvaltni n- gen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. I øvrigt: Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har modtaget en kopi af dette brev. Udtalelsen vil snarest blive gjort tilgængelig på statsfo r- valtningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Ninna Würtzen Direktør /Stella Bøttger specialkonsulent S I D E 5

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13. Finansiering og økonomistyring FARUM-KOMMISSIONEN Bind 13 Finansiering og økonomistyring Bind 13 Finansiering og økonomistyring Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 16-08- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere