Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard Pedersen, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S af 14. november 2011 udbød indklagede, Hvidovre Kommune, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) kontrakt om indsamling af dagrenovation i Hvidovre Kommune. Kontraktperioden var 1. oktober september 2015 med option på forlængelse i 2 gange 2 år frem til den 30. september Tildelingskriteriet var»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Der var tale om sideordnet udbud, hvor tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på tre tekniske løsninger. Indklagede kunne frit vælge, hvilken teknisk løsning kommunen ville have. Udbudsbetingelserne blev udsendt den 24. oktober 2011, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 29. november 2011 havde følgende virksomheder afgivet tilbud: 1. HCS A/S Transport & Spedition 2. M. Larsen Vognmandsfirma A/S 3. RenoNorden A/S 4. Klageren, Marius Pedersen A/S

2 2. Den 14. marts 2012 besluttede indklagede at indgå kontrakt med M. Larsen Vognmandsfirma A/S. Kontrakten blev indgået den 13. april Den 11. september 2012 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 1, skulle beslutte, at klagen skulle have opsættende virkning. Den 7. november 2012 besluttede klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Klagenævnet begrundede afgørelsen med, at betingelsen om»uopsættelighed«ikke var opfyldt. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»kvalitetsstyring«, uanset at underkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd havde fastsat de for indklagede mest optimale tilbudte kvalitetsforhold, men blot skrevet»tilbudsgiver skal kort redegøre for «og efterfølgende skrevet»tilbudsgiver bedes desuden redegøre for «, uden at beskrive konkurrencespændet klart og entydigt for hvert delkriterium. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»kvalitetsstyring«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet størstedelen af delkriterierne til underkriteriet udelukkende er redegørelser, der vedrører tilbudsgiverens forhold og ikke egenskaber ved den udbudte kontraktgenstand. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»mandskab«, uanset at

3 3. underkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud for underkriteriet»mandskab«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal redegøre for antallet af medarbejdere og reservemedarbejdere som skal udføre entreprisen «og»derudover skal tilbudsgiverne oplyse om, hvor mange medarbejdere, der vil være gjort bekendt de lokale forhold «og endelig»endvidere skal tilbudsgiver beskrive, hvordan det sikres, at der altid er mindst en medarbejder på den enkelte bil, der kender de lokale forhold«, uden at beskrive konkurrencespændet klart og entydigt for hvert delkriterium. Påstand 4 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»materiel«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud for underkriteriet»materiel«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal redegøre for det materiel, som vil blive anvendt til gennemførelsen af entreprisen, herunder forhold såsom teknisk indretning af biler med hensyn til driftssikkerhed, minimering af lugtgener, støj og spild fra bilerne. Ligeledes skal tilbudsgiver angive indstigningshøjden på det anvendte materiel«og»tilbudsgiver skal oplyse om, hvilke biler der vil blive anvendt i forbindelse med transport af affaldet (herunder også reservebiler, der påtænkes anvendt f.eks. i forbindelse med havari eller øget behov for biler). Antal, type, størrelse, indstigningshøjde og årgang på bilerne skal angives«. Påstand 5 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud, for underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal redegøre for det system, som vil blive taget i anvendelse til minimering af interne og eksterne miljøbelastninger i forbindelse med gennemførelsen af entreprisen. Forhold som et dokumenteret styringssystem herunder formule-

4 4. rede politikker, mål og handlingsplaner skal oplyses. En beskrivelse af tilbudsgivers klimastrategi for en løbende reduktion af virksomhedens CO2 emission skal vedlægges såfremt en sådan foreligger«. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet størstedelen af delkriterierne til underkriteriet udelukkende er redegørelser, der vedrører tilbudsgiverens forhold og ikke egenskaber ved den udbudte kontraktgenstand. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. 2, stk. 2, ved ikke at leve op til pligten for en korrekt underretning til de bydende. Påstand 7a Klagenævnet skal erklære den indgåede kontrakt mellem indklagede og M. Larsen Vognmandsfirma A/S for uden virkning, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 17, stk. 1, nr. 2. Påstand 8 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 14. marts 2012 om at indgå kontrakt med M. Larsen Vognmandsfirma A/S. Påstand 9 Klagenævnet skal udstede påbud om lovliggørelse af udbudsforretningen, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 13, stk. 1, nr. 3. Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. Indklagede har vedrørende påstand 1 6 erkendt overtrædelserne og har erkendt, at der er grundlag for at annullere tildelingsbeslutningen, jf. påstand 8. Indklagede har nedlagt påstand om, at påstand 7, 7a og 9 ikke tages til følge. Klagenævnet har den 7. januar 2013 meddelt indklagedes kontraktpart, M.

5 5. Larsen Vognmandsfirma A/S, at det er muligt at intervenere i sagen, jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 6, stk. 5. M. Larsen Vognmandsfirma A/S har ikke besvaret klagenævnets henvendelse. Sagens nærmere omstændigheder Udbudsbekendtgørelsen af 14. oktober 2011 indeholder bl.a. følgende:»iv.2.1) Tildelingskriterier Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier 1. Pris. Vægtning Kvalitetsstyring. Vægtning Mandskab. Vægtning Materiel. Vægtning Miljø og arbejdsmiljø. Vægtning 10 «I udbudsbetingelserne af 24. oktober 2011 er bl.a. anført følgende:»1.1 Baggrund Udbuddet gennemføres med 3 sideordnede bud, hvor Hvidovre Kommune frit kan vælge hvilken teknisk løsning der skal nyde fremme. Dette er beskrevet nærmere i afsnit 5.1. Teknisk løsning 1: Primært indsamling hver uge i 110 liter plastsække og 2-hjulede beholdere ved standplads/standplads. Antal forventede tømninger fremgår af Tilbudslisten. Teknisk løsning 2: Tømning af 2-hjulede beholdere hver 14. dag fra standplads/standplads. I juni, juli og august måned tømmes hver uge. Antal forventede tømninger fremgår af Tilbuslisten. Teknisk løsning 3: Tømning af 2-hjulede beholdere hver 14. dag fra skel/skel. I juni, juli og august måned tømmes hver uge. Antal forventede tømninger fremgår af Tilbudslisten.

6 6. Der skal afgives tilbud på alle tre tekniske løsninger. 5.2 Grundlag for tildeling Tildelingen vil ske efter følgende kriterier [som anført i udbudsbekendtgørelsen] Grundlaget for tildeling er de på Tilbudslisten afgivne oplysninger, og evalueringen vil blive foretaget som beskrevet nedenfor Kvalitetsstyring Tilbudsgiver skal redegøre for det kvalitetssikringssystem, der vil blive anvendt til at sikre kvaliteten i gennemførelse af entreprisen. Det skal oplyses om tilbudsgivers systematiske arbejde med kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem. Systemet skal være etableret hos tilbudsgiver. Det er ikke et krav, at systemerne er certificeret, men dette vil tælle positivt i evalueringen. Tilbudsgiver skal kort redegøre for: organisationen i den konkrete entreprise med opgave- og ansvarsforhold, herunder et organisationsdiagram, målrettet den konkrete opgave intern kvalitetsstyringsorganisation for denne entreprise med oplysning om ansvarsforhold interne systemer, procedurer og arbejdsgange interne og eksterne kommunikationsveje intern håndtering af dokumenter/korrespondance intern kontrol af arbejdets udførelse intern afvigelseshåndtering og -rapportering Tilbudsgiver bedes desuden redegøre for: proceduren for håndtering af klager og forebyggelse af gentagne klager hvordan entreprenøren vil sikre, at materiel og medarbejdere, herunder reservemateriel og -medarbejdere, er til rådighed for opgavens udførelse hvordan entreprenøren vil sikre, at opgaven løses tilfredsstillende i forbindelse med ændringer i tilmeldinger

7 Mandskab Tilbudsgiver skal redegøre for antallet af medarbejdere og antallet af reservemedarbejdere, som skal udføre entreprisen. Derudover skal tilbudsgiveren oplyse om, hvor mange medarbejdere, der vil være gjort bekendt med de lokale forhold, herunder afhentningssteder mv. Endvidere skal tilbudsgiver beskrive, hvordan det sikres, at der altid er mindst én medarbejder på den enkelte bil, der kender de lokale forhold Materiel Tilbudsgiver skal redegøre for det materiel, som vil blive anvendt til gennemførelsen af entreprisen, herunder forhold såsom teknisk indretning af biler med hensyn til driftssikkerhed, minimering af lugtgener, støj og spild fra bilerne. Ligeledes skal tilbudsgiver angive indstigningshøjden på det anvendte materiel. Tilbudsgiver skal oplyse om, hvilke biler der vil blive anvendt i forbindelse med transport af affaldet (herunder også reservebiler, der påtænkes anvendt f.eks. i forbindelse med havari eller øget behov for biler). Antal, type, størrelse, indstigningshøjde og årgang på bilerne skal angives. For reservebiler vil lav indstigningshøjde tælle positivt Miljø og arbejdsmiljø Tilbudsgiver skal redegøre for det system, som vil blive taget i anvendelse til minimering af interne og eksterne miljøbelastninger i forbindelse med gennemførelsen af entreprisen. Forhold som et dokumenteret styringssystem herunder formulerede politikker, mål og handlingsplaner skal oplyses. En beskrivelse af tilbudsgivers klimastrategi for en løbende reduktion af virksomhedens CO2 emission skal vedlægges såfremt en sådan foreligger. Desuden ønskes de miljømæssige forhold omkring materiel beskrevet med hensyn til brændstofforbrug/emissioner, filtre, bilernes standard i henhold til gældende og fremtidig Eurocode-norm og øvrige relevante forhold. Bilerne skal som minimum overholde Euronorm angivet i Ydelsesbeskrivelsen, og det vil vægte positivt hvis der tilbydes biler med bedre Euronorm end mindstekravet. Såfremt der tilbydes anvendelse af eldrevne lifte/aggregater vil det vægte positivt i bedømmelsen. Benyttelsen af arbejdstøj i klasse 2 og 3 vil vægte positivt i bedømmelsen. «

8 8. Udbudsbetingelserne indeholdt for hvert af underkriterierne oplysning om den pointmodel, som indklagede ville benytte ved evalueringen. Ved brev af 14. marts 2012 meddelte indklagede sin tildelingsbeslutning. Det blev samtidig meddelt, at standstill-perioden udløb den 26. marts I brevet står bl.a.:»det oplyses herved, at kontrakten på indsamling af dagrenovation i Hvidovre Kommune agtes indgået med M. Larsen Vognmandsfirma A/S efter udløb af stand-still perioden på 10 dage. Herunder er vist en oversigt over den foretagne vurdering af tilbuddene: Point-tildeling HCS A/S Transport & Spedition M. Larsen Vognmandsfirma A/S RenoNorden A/S Marius Pedersen A/S Pris 5,01 5,12 4,46 5,50 Kvalitetsstyring 0,75 0,90 0,90 0,90 Mandskab 0,50 0,60 0,50 0,50 Materiel 0,50 0,60 0,40 0,50 Miljø og arbejdsmiljø 0,60 0,80 0,60 0,50 I alt 7,36 8,02 6,86 7,90 Som det ses af skemaet har M. Larsen Vognmandsfirma A/S opnået det højeste samlede pointtal og dermed afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.«i et notat til brevet er der en oversigt over de afgivne tilbudssummer:» Firma Tilbudssum (dkr.) Tildeling af point HCS A/S Transport & Spedition ,20 9,1 M. Larsen Vognmandsfirma A/S ,00 9,3 RenoNorden A/S ,86 8,1 Marius Pedersen A/S ,38 10,0 «Af indklagedes evalueringsnotat af 13. marts 2012, som blev sendt til klageren den 23. marts 2012, fremgår, at indklagede valgte Teknisk løsning 1, og tilbuddene blev derfor kun vurderet i forhold til denne løsning. I forhold til underkriterium»kvalitetsstyring«opnåede tilbuddene fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S og klageren begge 6 point. Vedrørende tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma fremgår følgende beskrivelse:

9 9.»I det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. Kvalitetscertificeret Effektiv håndtering af afvigelser Erfaren og kvalificeret organisation Hurtig indsættelse af reservemandskab De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende lige over middel på den anførte skala grundet certificeringen.«indklagede har beskrevet klagerens tilbud vedrørende underkriteriet»kvalitetsstyring«således:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. Kvalitetscertificeret Erfaren og kvalificeret organisation Der udarbejdes særskilt projektplan i forbindelse med opstart af nye opgaver De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende lige over middel på den anførte skala.«i forhold til underkriterium»mandskab«opnåede tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S 6 point, mens tilbuddet fra klageren opnåede 5 point. Vedrørende tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma fremgår følgende beskrivelse:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. Fastlagte uddannelsesforløb for medarbejdere Grundig instruktion som også omfatter relation til god borgerbetjening Social ansvarspolitik beskrevet Politik for fremme af etnisk ligestilling De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende lige over middel på den anførte skala.«indklagede har beskrevet klagerens tilbud vedrørende underkriteriet»mandskab«således:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen.

10 10. Sundhedstiltag for medarbejdere Særlige vinterforanstaltninger Grundig instruktion af medarbejdere De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende middel på den anførte skala.«i forhold til underkriterium»materiel«opnåede tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S 6 point, mens tilbuddet fra klageren opnåede 5 point. Vedrørende tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma fremgår følgende beskrivelse:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. En el-bil reduktion af brændstofforbrug og støjniveau da motor slukker ved stop Reservebil også med lav indstigning De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende middel på den anførte skala.«indklagede har beskrevet klagerens tilbud vedrørende underkriteriet»materiel«således:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. Max. hastighed droslet ned Særlige tiltag på vedligeholdelsen De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende middel på den anførte skala.«i forhold til underkriterium»miljø og arbejdsmiljø«opnåede tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S 8 point, mens tilbuddet fra klageren opnåede 5 point. Vedrørende tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma fremgår følgende beskrivelse:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. Indsætter én el-bil Øvrige biler (også kranbil) med EEV motorer Reservebiler med EEV motorer Miljøcertificeret Beskrevne tiltag for et forbedret arbejdsmiljø Beskrevne tiltag for nedbringelse af CO2 udledning

11 11. De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende tæt på bedst mulig opfyldelse af kriteriet.«indklagede har beskrevet klagerens tilbud vedrørende underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«således:»i det følgende er anført de elementer i tilbuddet, som ligger ud over mindstekravene og som bidrager positivt til point tildelingen. EEV motorer også reservebiler Beskrevne miljømæssige tiltag De anførte elementer bidrager positivt til kvalitetskriteriet, og vurderes som værende middel på den anførte skala.«parternes anbringender Ad påstand 1, 3, 4 og 5 Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved at fastsætte underkriterierne»kvalitetsstyring«,»mandskab«,»materiel«og»miljø og arbejdsmiljø«, idet underkriterierne ikke var egnet til at identificere det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Indklagede havde ikke med de fastsatte delkriterier til underkriterierne defineret et konkurrencespænd, men blot opregnet en række faktorer (mindstekrav), som tilbudsgiverne skulle redegøre for uden på forhånd at anføre, hvilke forhold der for hvert delkriterium ville blive tillagt positiv vægt. Underkriterierne var derfor uklare og havde en usikker rækkevidde, idet tilbudsgiverne blot blev anmodet om at afgive redegørelser. En anmodning om at afgive redegørelser må betragtes som et mindstekrav. Det er ikke muligt at konkurrere på, om et mindstekrav er opfyldt eller ikke opfyldt. Indklagedes evaluering af tilbuddene bærer præg af vilkårlighed. Ifølge indklagedes evalueringsnotat har indklagede lagt vægt på delkriterier, som ikke fremgår af udbudsbetingelserne. Indklagede har tillagt nogle egenskaber ved tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S stor værdi, uden at de øvrige tilbudsgivere på forhånd har haft viden om, at netop disse egenskaber ville gøre tilbuddet bedre. Indklagede har erkendt overtrædelserne. Ad påstand 2 og 6

12 12. Klageren har gjort gældende, at indklagede har handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed ved i størstedelen af delkriterierne til underkriterierne»kvalitetsstyring«og»miljø og arbejdsmiljø«at anmode om redegørelser, der vedrører tilbudsgivernes forhold og ikke egenskaber ved den udbudte kontraktgenstand. Disse underkriterier er reelt udvælgelseskriterier, og de er i nærværende udbud ikke egnede som underkriterier til tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Indklagede har erkendt overtrædelserne. Indklagede har dog anført, at underkriterierne»kvalitetsstyring«og»miljø og arbejdsmiljø«lovligt havde kunnet anvendes, hvis delkriterierne til underkriterierne havde været beskrevet på en gennemskuelig måde. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at indklagede sendte en mangelfuld underretning om tildelingsbeslutningen den 14. marts Begrundelsen for tildelingen fremgår ikke af underretningen, herunder hvorfor M. Larsen Vognmandsfirma A/S tilbud var bedre end tilbuddet fra klageren. Klageren fik derfor ikke kendskab til det vindende tilbuds karakteristika og relative fordele. Indklagede har gjort gældende, at underretningen indeholdt en fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutningen. Underretningen indeholdt oplysning om identiteten på den tilbudsgiver, som indklagede tildelte kontrakten, tilbudsgivernes tilbudssummer, pointgivningen for underkriterierne og datoen for standstill-periodens udløb. Udbudsbetingelserne indeholder oplysninger om pointmodellen for de kvalitative underkriterier. Subsidiært har indklagede gjort gældende, at klageren fik en fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutningen, da klageren modtog evalueringsnotatet. Ad påstand 7a Klageren har gjort gældende, at klagenævnet skal erklære kontrakten mellem indklagede og M. Larsen Vognmandsfirma A/S for uden virkning, jf. håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 2. Som følge af den mangelfulde begrundelse for tildelingsbeslutningen er standstill-perioden ikke udløbet endnu. Kontrakten er derfor indgået i standstill-perioden.

13 13. Indklagede har gjort gældende, at hvis klagerens synspunkt lægges til grund, er standstill-perioden endnu ikke begyndt at løbe. En naturlig forståelse af håndhævelseslovens 17, stk. 1, nr. 2, medfører derfor, at kontrakten ikke kan være indgået i standstill-perioden. Indklagede gør dog gældende, at klageren har modtaget fyldestgørende begrundelse for tildelingsbeslutningen. Ad påstand 8 og 9 Klageren har gjort gældende, at klagenævnet som følge af de begåede overtrædelser skal annullere indklagedes tildelingsbeslutning af 14. marts 2012 og tildele kontrakten til klageren, som har afgivet tilbuddet med den billigste pris. Klagenævnet skal udstede påbud om lovliggørelse af udbudsforretningen, jf. håndhævelseslovens 13, stk.1, nr. 3. Indklagede har erkendt, at der som følge af overtrædelserne ad påstand 1 6 er grundlag for at annullere beslutningen om at tildele kontrakten til M. Larsen Vognmandsfirma A/S. Indklagede har over for påstand 9 gjort gældende, at påstanden ikke kan tages til følge, idet indklagede som følge af de erkendte overtrædelser ikke kan træffe en lovlig tildelingsbeslutning. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 6 Efter håndhævelseslovens 10, stk. 1, kan klagenævnet ikke tilkende en part mere, end den pågældende har påstået, og ikke tage hensyn til forhold, som den pågældende ikke har gjort gældende. Indklagede har erkendt at have overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 på den måde, som er beskrevet i påstandene. Klagenævnet tager herefter påstandene til følge. Ad påstand 7 Indklagedes meddelelse af 14. marts 2012 om tildelingsbeslutningen indeholdt navnet på den tilbudsgiver, indklagede ville indgå kontrakt med, en

14 14. oversigt over de tilbudte priser og en oversigt over de point, der blev tildelt de enkelte tilbud i forhold til underkriterierne. Klageren havde afgivet et tilbud med den klart laveste pris, som vægtede 55 %, men opnåede på trods heraf ikke det højeste samlede pointtal. Klageren kunne ved den oplyste pointtildeling identificere, i forhold til hvilke underkriterier tilbuddet fra M. Larsen Vognmandsfirma A/S adskilte sig positivt fra klagerens tilbud og dermed de relative fordele ved det vindende tilbud. Indklagedes underretning om tildelingsbeslutningen indeholdt dermed en fyldestgørende begrundelse. Der henvises endvidere til klagenævnets kendelse af 29. januar 2013 i sagen Etac A/S mod Aarhus Kommune (påstand 2). Klagenævnet tager derfor ikke påstanden til følge. Ad påstand 7a Standstill-perioden regnes fra dagen efter den dag, hvor indklagede har afsendt underretning, jf. håndhævelseslovens 3, stk.1, uanset om denne underretning var begrundet. Der er derfor ikke grundlag for at tage klagerens påstand om at erklære kontrakten mellem indklagede og M. Larsen Vognmandsfirma A/S for uden virkning til følge. Ad påstand 8 og 9 Efter indklagedes erkendelse af overtrædelserne ad påstand 1 6 tager klagenævnet klagerens påstand 8 om at annullere tildelingsbeslutningen til følge. Da indklagede har indgået kontrakt med M. Larsen Vognmandsfirma A/S, er der ikke grundlag for at påbyde indklagede at lovliggøre udbudsforretningen. Et påbud om lovliggørelse efter kontraktindgåelse må forudsætte, at kontrakten dermed skal bringes til ophør, og klagenævnet har ikke kompetence til at pålægge en ordregiver at bringe kontrakten til ophør ud over de tilfælde, hvor kontrakten erklæres for uden virkning. Klagenævnet tager derfor ikke påstand 9 til følge. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsig-

15 15. tighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»kvalitetsstyring«, uanset at underkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd havde fastsat de for indklagede mest optimale tilbudte kvalitetsforhold, men blot skrevet»tilbudsgiver skal kort redegøre for «og efterfølgende skrevet»tilbudsgiver bedes desuden redegøre for «, uden at beskrive konkurrencespændet klart og entydigt for hvert delkriterium. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»kvalitetsstyring«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet størstedelen af delkriterierne til underkriteriet udelukkende er redegørelser, der vedrører tilbudsgiverens forhold og ikke egenskaber ved den udbudte kontraktgenstand. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»mandskab«, uanset at underkriteriet ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud for underkriteriet»mandskab«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal redegøre for antallet af medarbejdere og reservemedarbejdere som skal udføre entreprisen «og»derudover skal tilbudsgiverne oplyse om, hvor mange medarbejdere, der vil være gjort bekendt de lokale forhold «og endelig»endvidere skal tilbudsgiver beskrive, hvordan det sikres, at der altid er mindst en medarbejder på den enkelte bil, der kender de lokale forhold«, uden at beskrive konkurrencespændet klart og entydigt for hvert delkriterium. Ad påstand 4 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»materiel«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud for underkriteriet»materiel«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal

16 16. redegøre for det materiel, som vil blive anvendt til gennemførelsen af entreprisen, herunder forhold såsom teknisk indretning af biler med hensyn til driftssikkerhed, minimering af lugtgener, støj og spild fra bilerne. Ligeledes skal tilbudsgiver angive indstigningshøjden på det anvendte materiel«og»tilbudsgiver skal oplyse om, hvilke biler der vil blive anvendt i forbindelse med transport af affaldet (herunder også reservebiler, der påtænkes anvendt f.eks. i forbindelse med havari eller øget behov for biler). Antal, type, størrelse, indstigningshøjde og årgang på bilerne skal angives«. Ad påstand 5 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet indklagede ikke på forhånd klart og entydigt havde fastsat det mest optimale tilbud, for underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, idet indklagede blot havde skrevet»tilbudsgiver skal redegøre for det system, som vil blive taget i anvendelse til minimering af interne og eksterne miljøbelastninger i forbindelse med gennemførelsen af entreprisen. Forhold som et dokumenteret styringssystem herunder formulerede politikker, mål og handlingsplaner skal oplyses. En beskrivelse af tilbudsgivers klimastrategi for en løbende reduktion af virksomhedens CO2 emission skal vedlægges såfremt en sådan foreligger«. Ad påstand 6 Indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet i udbudsdirektivets artikel 2 og artikel 53 ved at fastsætte underkriteriet»miljø og arbejdsmiljø«, uanset at dette underkriterium ikke var egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet størstedelen af delkriterierne til underkriteriet udelukkende er redegørelser, der vedrører tilbudsgiverens forhold og ikke egenskaber ved den udbudte kontraktgenstand. Indklagedes beslutning af 14. marts 2012 om at indgå kontrakt med M. Larsen Vognmandsfirma A/S annulleres. Klagen tages ikke til følge vedrørende påstand 7, 7a og 9. Indklagede, Hvidovre Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Ma-

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 K E N D E L S E Recall Danmark A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Arbejdsmarkedets Tillægspension

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Roskilde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 K E N D E L S E Master Data I/S (advokat Niels Thestrup, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere