Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation"

Transkript

1 TeamGym-landshold

2 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi 6 Vidensdeling 7 Kommunikation 7 Markedsføring og branding 8 Sponsorer og samarbejdspartnere 8 Udtagelse 10 Bruttolandsholdstrupper Landsholdsudtagelse til juniorpige- og juniordrengelandshold 13 Kalender 15 2

3 Forpligtelse Alle landstrænere, disciplinlandstrænere, assisterende landstrænere, juniorlandstrænere, disciplinjuniorlandstrænere, assisterende juniorlandstrænere og andre samarbejdspartnere omkring de danske TeamGym landshold og juniorlandshold forpligter sig til at arbejde loyalt efter følgende rammer og retningslinjer samt yderligere retningslinjer omkring landsholdene og juniorlandsholdene udarbejdet af TeamGyms elitesektion. Vision Visionen for TeamGym-landsholdene og TeamGym-juniorlandsholdene er at fastholde og udvikle Danmarks position som en magtfaktor i international sammenhæng gennem et langsigtet og målrettet arbejde med udvikling af national TeamGym i en elitær kontekst. Målsætning 1. At tiltrække og samle de bedste TeamGym-gymnaster i Danmark og højne det gymnastiske niveau indenfor såvel rytme som spring via landshold og juniorlandshold. 2. At skabe fokus på en hensigtsmæssig træning i TeamGym med målet om at udvikle talenter og forebygge skader. Dette skal ske gennem en helhedsorienteret tilgang med fokus på bl.a. fysisk træning og generel træningsplanlægning. 3. At have fokus på god dialog og godt samarbejde med de nationale klubber gennem kommunikation, klubbesøg af landstrænere, klubtrænere til samlinger, klubtræner-/ klublederseminar og dermed skabe et grundlag for at udvikle den nationale elite i samarbejde med klubberne. Kommentarer til ovenstående målsætninger: Der udarbejdes rød tråd for henholdsvis rytme og spring med henblik på at skabe sammenhæng på tværs af landsholdene samt det bedst mulige udviklingsgrundlag for de enkelte landshold. 3

4 Der udarbejdes en synkroniseret træningsplan for alle landshold ift. placering af træningsweekender og i videst muligt omfang også i relation til træningsindhold og træningsmængde samt fysisk træning. Begrebsafklaring Vi bruger følgende betegnelser: Landshold Landshold er, hvad der internationalt betegnes som seniorlandshold. Der findes et herrelandshold, et damelandshold og et mixlandshold. Juniorlandshold Der findes et juniordrengelandshold, et juniorpigelandshold og et juniormixlandshold. TG-ES TeamGym elitesektion PM Pressemeddelelse Organisering Landshold og Juniorlandshold Landsholdene og Juniorlandsholdenes organisering er ensrettet, så der er én overordnet ansvarlig landstræner, en disciplinlandstræner og evt. en assistent tilknyttet hvert hold. Titlerne er som følger: Landstræner Disciplinlandstræner Assisterende landstræner Juniorlandstræner Disciplinjuniorlandstræner Assisterende juniorlandstræner 4

5 Landstræneren og Juniorlandstræneren er overordnet ansvarlig for budget, kommunikation, planlægning etc. for det enkelte hold. Der udarbejdes en beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem trænerne på de enkelte landshold og juniorlandshold. Landstræneren er medlem af TG- ES. Landstræneren og Juniorlandstræneren får pga. ovenstående ansvarsområder en højere aflønning end disciplinlandstræneren og disciplinjuniorlandstræneren. Elitesektionen (TG-ES) Sektionens opgave er at fastsætte politiske og økonomiske rammer samt retningslinjer for landsholdene og juniorlandsholdene. Sektionen består af en formand, forbundets elitechef, de tre landstrænere, en aktivrepræsentant samt evt. et yderligere medlem af UTG. Der kan yderligere tilknyttes personer med arbejdsopgaver omkring landsholdene. Prioritering af hold Der er to overordnede principper for prioritering mellem Landsholdene og Juniorlandsholdene. 1. Økonomisk prioritering 2. Gymnastisk prioritering Gældende for begge principper er: 1. Landshold prioriteres over juniorlandshold 2. Herre- og damelandshold prioriteres over mixlandshold 3. Juniordrenge- og juniorpigelandshold prioriteres over juniormixlandshold 4. Mixlandsholdet er forberedelse til herrelandsholdet Målet er, at mixlandsholdet i 2018 for seniordamernes vedkommende bliver forberedelse til damelandsholdet

6 5. Juniormixlandshold er forberedelse til juniordrenge- og juniorpigelandshold Prioriteringen er et udtryk for, at der arbejdes med et koordineret samarbejde omkring den gymnastiske udvikling - både i relation til den enkelte gymnast og til TeamGym som helhed. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for gymnasten i forhold til motivation og udvikling uanset længden af landsholdsperioden med henblik på videre gymnastisk udvikling. Økonomi Der udarbejdes budgetter for landsholdene for samt juniorlandsholdene i 2016, herunder TG-ES arbejde. Budgetterne udarbejdes af formanden for TG-ES. Med ønsket om at levere et elitært tilbud til de danske TeamGym Landshold og Juniorlandshold skal budgetterne afspejle træningsmængden og ovennævnte prioriteringer mellem holdene. Budgetterne er lagt ud fra følgende principper: Ingen egenbetaling for træningssamlinger for gymnaster på Landshold En garanteret max. pris på EM for gymnaster på Landshold på kr. Egenbetaling for træningssamlinger for juniorlandsholdsgymnaster på kr., som betales i to rater. Første rate betales den 1. januar 2016 og anden rate den 1. juli Fuld egenbetaling for juniorlandsholdsgymnaster ved EM - det prioriteres at nedbringe egenbetalingen til EM for juniorlandsholdsgymnaster i forhold til egenbetalingen ved EM 2014 Budgetterne lægges ud fra det gældende set-up. Hvis de nødvendige ressourcer ikke er til stede, vil hele aktiviteter blive skåret fra i stedet for at reducere udgifter til aktiviteter bredt. Princippet for at skære aktiviteter væk følger tidligere nævnte økonomiske og gymnastiske prioriteringer. 6

7 Samtidig med udarbejdelse af budgetterne for planlægges det, hvornår der er deadline for at træffe beslutninger om evt. at skære aktiviteter væk. Den budgetansvarlige Landstræner/Juniorlandstræner har til opgave at prioritere og overholde budget for træningssamlingerne. Under dette budget er: Træningssamlinger, mad, fagpersoner som fx. fysioterapeuter, sportspsykologer og konsulenttrænere. Vidensdeling Elitearbejdet på Landsholdene og Juniorlandsholdene har fokus på at skabe udvikling gennem samarbejde og vidensdeling. Der ønskes en samarbejdskultur udmøntet i følgende: Formalisering af vidensdeling blandt Landstrænere og Juniorlandstrænere i forhold til rød tråd og diverse vidensdelingsforaer, herunder uformel sparring og vidensdeling. TG-ES udnævner formand for spring og rytme, og der dannes arbejdsgrupper bestående af Landstrænere, Juniorlandstrænere, Disciplinlandstrænere og Disciplinjuniorlandstrænere. Samarbejde mellem klubber og landshold hvor der gives og modtages konstruktiv sparring. Dette sker bl.a. via klubbesøg, trænerseminar og konsulenthjælp i forbindelse med Nordisk Mesterskab for juniorer og seniorer. I træner-/gymnastforholdet hvor viden skal omsættes til forbedringer inden for fysisk, mental og teknisk træning. Kommunikation Et centralt punkt omkring Landsholdene og Juniorlandsholdene er en tydelig kommunikationsstrategi. Landsholdenes og Juniorlandsholdenes succes, både resultat- og udviklingsmæssigt, afhænger af god kommunikation både internt og eksternt. Dette ansvar varetages af Landstræneren og Juniorlandstræneren. Det er en prioritet, at der er en tydelig, præcis og kontinuerlig kommunikation og dialog mellem/om: 7

8 Landshold, Juniorlandshold, klubber, efterskoler og GymDanmark Vidensdeling og sparring med klubber og efterskoler omkring at rumme Landsholds- og Juniorlandsholdsgymnaster Samarbejde og forventningsafstemning med klubber og efterskoler. Der afholdes møde med gymnastikefterskoler i efteråret 2015 med fokus på samarbejde, samkøring af årshjul og sæsonplan for efterskolernes landsholdsgymnaster. Samarbejde og forventningsafstemning med gymnaster og forældre ved gymnaster under 18 år Sparring omkring nedtrapning og efterbearbejdning efter afsluttet EM. Vidensdeling om hvordan vi kommer videre og støtter op om at skabe nye mål Det prioriteres at afholde møder på tværs af Landshold og Juniorlandshold med henblik på sparring og synkronisering af Rød Tråd og kommunikation. Markedsføring og branding En tydelig og markant profilering af Landsholdene og Juniorlandsholdene ønskes. Der tilknyttes en ressourceperson til TG-ES for at varetage opgaven og fungere som tovholder. Der skal være et tæt samarbejde med GymDanmarks kommunikationsansatte med en tydelig aftale omkring, hvem der løfter hvilke opgaver. Dette koordineres i TG-ES i samarbejde med Frank Veje Jakobsen. Sponsorer og samarbejdspartnere Der ønskes et samarbejde med relevante partnere omkring sponsorering af landsholdene. Som en del af disse aftaler vil der være forpligtelser for det enkelte landshold og deres landstrænere. Opgaverne omkring sponsorer varetages af Frank Veje Jakobsen og GymDanmarks kontor. 8

9 9

10 Udtagelse Der udarbejdes en samlet og detaljeret træningsplan for Landsholdene og Juniorlandsholdene for hele perioden Planen skal indeholde oplysninger om, hvornår der kan udskiftes gymnaster på de enkelte landshold samt hvordan. Planen udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. Datoer for træningssamlinger offentliggøres på GymDanmarks hjemmeside. Bruttolandsholdstrupper 2015 I 2015 påbegyndes landsholdsarbejdet med to store bruttolandsholdstrupper for henholdsvis damelandshold og herrelandshold med første samling i september og anden samling i december. De resterende landshold udtages i slutningen af året. Dette gælder dog ikke juniormixlandsholdet, som først oprettes i juni I opdelingen af Landshold og Juniorlandshold følges det internationale reglement, som også er gældende i Danmark. For Juniorlandsholdene skal gymnasterne minimum fylde 13 år i konkurrenceåret og maksimum fylde 17 år i konkurrenceåret. For Landsholdene skal gymnasterne minimum fylde 16 år i konkurrenceåret. Gruppen af pigegymnaster der er født i 1999 og tidligere, vil blive prioriteret som seniorer og kan alene blive udtaget efter seniorudtagelsesprocedurer. Piger født i 2000 kan indgå i seniortruppen. Dette drøftes i hvert enkelt tilfælde. Udtagelsen af gymnaster vil ske i dialog med gymnasten, træner og forældre, hvis gymnasten er under 18 år ved udtagelsen. Udtages der gymnaster der skal gå på efterskole i efteråret 2015 eller 2016, tages der allerede i efteråret 2015 kontakt til de pågældende skoler for at få lagt en træningsplan for den enkelte gymnast. Dette sker via Landstræner eller Juniorlandstræner. Efter den 11. juni 2016 kan der ikke flyttes gymnaster mellem hold, medmindre gymnasterne flyttes ned i forhold til den gældende prioriteringsrækkefølge. Dette er således muligt før den 11. juni

11 Efterudtagelse af gymnaster kan ske i overensstemmelse med de gældende prioriteringsforhold. Alle involverede hold orienteres efterfølgende. Landsholdsudtagelse til herrelandsholdet I perioden efter Winners Final den 13. juni 2015 udtages en bruttotrup, der skal danne grundlag for herrelandsholdet. Denne bruttotrup offentliggøres i uge 27. Ved træningssamlingen den december 2015 vil truppen evt. blive reguleret, og i tilfælde af at gymnaster selekteres fra, vil de kunne indgå på seniormixlandsholdet eller Juniorlandsholdene, hvis gymnastens alder og det gymnastiske niveau tillader dette. Bruttotrupperne kan løbende op- eller nednormeres i forhold til antallet af gymnaster og i forhold til proceduren for selektering af gymnaster. Budgettet må ikke overskrides. Der indgås aktivkontrakter mellem de landsholdsgymnaster, der udtages pr. 1. januar 2016, og landstrænere/forbund. Formålet med aktivkontrakterne er at tydeliggøre og præcisere en gensidig forventningsafstemning, herunder økonomi, træning, adfærd i landsholdsregi etc. Aktivkontrakten udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. Gymnasterne udtages på baggrund af klubbesøg, opvisninger og konkurrencer samt generelt kendskab til målgruppen Man kan komme i betragtning til holdet, hvis man er dansk statsborger og født i 1998 eller tidligere Holdet offentliggøres i uge på GymDanmarks hjemmeside Landsholdsudtagelse til damelandsholdet Med henblik på udtagelse af damelandsholdet samt piger til seniormixlandsholdet afholdes en åben træning for gymnaster med et nærmere angivet gymnastniveau den 13. september Den september 2015 vil der være træningssamling for de gymnaster, der er udtaget i bruttotruppen. Ved den efterfølgende træningssamling den december 2015 vil truppen blive reguleret, således at trupperne til hhv. damelandsholdet og seniormixlandsholdet (fsva. 11

12 pigerne) fastlægges. I tilfælde af at gymnaster selekteres fra, vil de kunne indgå på juniorlandsholdene, hvis gymnastens alder og gymnastiske niveau tillader dette. Bruttotrupperne kan løbende op- eller nednormeres i forhold til antallet af gymnaster og i forhold til proceduren for selektering af gymnaster. Budgettet må ikke overskrides. Der indgås aktivkontrakter mellem de landsholdsgymnaster, der udtages pr. 1. januar 2016, og landstrænere/forbund. Formålet med aktivkontrakterne er at tydeliggøre og præcisere en gensidig forventningsafstemning, herunder økonomi, træning, adfærd i landsholdsregi etc. Aktivkontrakten udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. Gymnasterne udtages på baggrund af klubbesøg, opvisninger og konkurrencer, åben træning samt generelt kendskab til målgruppen Man kan komme i betragtning til holdet, hvis man er dansk statsborger og født i 2000 eller tidligere Bruttolandsholdet offentliggøres i uge på GymDanmarks hjemmeside Landsholdsudtagelse til seniormixlandsholdet Seniormixlandstræneren udtager herregymnaster til seniormixlandsholdet gennem observationer fra klubbesøg, senior NM i november 2015 samt åben træning søndag den 13. december Denne træning afholdes i samarbejde med Juniorlandsholdene og vil danne ramme for efterfølgende etablering af seniormixlandsholdet. Pigegymnaster til seniormixlandsholdet udtages i forbindelse med udtagelse til damelandsholdet, jf. ovenfor. Pigegymnaster som udtages til seniormixlandsholdet, deltager i åben træning søndag den 13. december Bruttotrupperne kan løbende op- eller nednormeres i forhold til antallet af gymnaster og i forhold til proceduren for selektering af gymnaster. Budgettet må ikke overskrides. Der indgås aktivkontrakter mellem de landsholdsgymnaster, der udtages pr. 1. januar 2016, og landstrænere/forbund. Formålet med aktivkontrakterne er at tydeliggøre og præcisere en gensidig forventningsafstemning, herunder økonomi, træning, adfærd i landsholdsregi etc. Aktivkontrakten udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. 12

13 Gymnasterne udtages på baggrund af observation fra klubbesøg, opvisninger og konkurrencer, generelt kendskab til målgruppen, åben træning/udtagelse den 13. december 2015 fsva. herrerne samt åben træning og træningssamlinger fsva. pigerne Man kan komme i betragtning til holdet, hvis man er dansk statsborger og født i 1999 (for pigerne) og 1998 (for herrerne) eller tidligere Holdet offentliggøres i december 2015 på GymDanmarks hjemmeside Landsholdsudtagelse til juniorpige- og juniordrengelandshold Juniorlandstrænerne udtager gymnaster gennem observationer fra konkurrencer og klubbesøg samt åben træning/udtagelse søndag den 13. december Denne træning afholdes i samarbejde med seniormixlandsholdet. Bruttotrupperne kan løbende op- eller nednormeres i forhold til antallet af gymnaster og i forhold til proceduren for selektering af gymnaster. Budgettet må ikke overskrides. Der indgås aktivkontrakter, og første rate af egenbetaling for træningssamlinger betales den 1. januar Formålet med aktivkontrakterne er at tydeliggøre og præcisere en gensidig forventningsafstemning, herunder økonomi, træning, adfærd i landsholdsregi etc. Aktivkontrakten udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. Gymnasterne udtages på baggrund af observation fra klubbesøg, opvisninger og konkurrencer, generelt kendskab til målgruppen samt åben træning/udtagelse den 13. december Man kan komme i betragtning til juniorpigelandsholdet, hvis man er dansk statsborger og født i 2000 eller senere. Man kan komme i betragtning til juniordrengelandsholdet, hvis man er dansk statsborger og født i 1999 eller senere. Holdene offentliggøres i december 2015 på GymDanmarks hjemmeside. Ved træningssamlingen i juni 2016 vil truppen blive reduceret, således at de bedste gymnaster derefter vil udgøre Juniorlandsholdene for hhv. piger og drenge. De resterende gymnaster vil kunne indgå på juniormixlandsholdet. 13

14 Udtagne gymnaster, deres forældre og klubtrænere bliver kontaktet, og efterfølgende vil Juniorlandsholdene for hhv. piger og drenge blive offentliggjort på GymDanmarks hjemmeside. Der vil i januar 2016 være træningssamling for begge juniorlandshold, og her vil klubtrænerne også blive inviteret. Udtages der gymnaster der skal gå på efterskole i efteråret 2015 eller 2016, tages der allerede i januar 2016 kontakt til de pågældende for at få lagt en træningsplan for den enkelte gymnast. Dette sker via Juniorlandstræneren. Der indgås aktivkontrakter mellem de juniorlandsholdsgymnaster, der udtages pr. 1. januar 2016 og Juniorlandstrænere/forbund. Formålet med aktivkontrakterne er at tydeliggøre og præcisere en gensidig forventningsafstemning, herunder økonomi, træning, adfærd i landsholdsregi etc. Aktivkontrakten udarbejdes af Kim Fischer og Helge Fisker. Landsholdsudtagelse til juniormixlandsholdet Juniormixlandstræneren udtager gymnaster, som ikke længere indgår i trupperne for hhv. piger og drenge, samt gennem observationer fra klubbesøg og konkurrencer i foråret Der kan efterfølgende udtages gymnaster til truppen, hvis juniormixlandstræneren finder det relevant. Juniormixlandsholdstruppen kan løbende op- eller nednormeres i forhold til antallet af gymnaster. Budgettet må dog ikke overskrides. Gymnasterne udtages på baggrund af juniorlandstrupperne for hhv. piger og drenge, observation fra klubbesøg, opvisninger og konkurrencer, generelt kendskab til målgruppen samt åben træning/udtagelse i juni Man kan komme i betragtning til holdet, hvis man er dansk statsborger og født i 2000 (for pigerne) eller 1999 (for drengene) eller senere. Holdet offentliggøres i juni 2016 på GymDanmarks hjemmeside. 14

15 Kalender Uge 27 Offentliggørelse af bruttotrup for seniorherrer 13. september 2015 Åben træning for piger årgang 00 og ældre Uge 38 Offentliggørelse af bruttotrup for seniordamer september 2015 Første samling i bruttotrupperne for seniordamer og herrer 19. september 2015 Træner- og klublederseminar december 2015 Anden samling for bruttolandsholdene for seniordamer og herrer 13. december 2015 Åben udtagelse for seniormixherrer samt træning for de udtagne seniormixpiger Åben træning/udtagelse for juniorpiger og drenge Ultimo december 2015 Offentliggørelse af bruttotrup for seniormix, juniorpiger og juniordrenge januar 2016 Landsholdssamling nr februar 2016 Landsholdssamling nr juni 2016 Landsholdssamling nr juni 2016 Åben træning for juniormixlandsholdet Medio juni 2016 Offentliggørelse af bruttotrup for juniormix juli 2016 Landsholdssamling nr. 4 Uge 31 Landsholdssamling nr august 2016 Landsholdssamling nr september 2016 Landsholdssamling nr september 2016 Landsholdssamling nr september 2. oktober 2016 Landsholdssamling nr oktober 2016 Testkonkurrence oktober 2016 Landsholdssamling nr oktober 2016 Landsholdssamling nr oktober 2016 EM i Slovenien november 2016 Landsholdssamling nr. 12 (evaluering) 15

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere