Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej"

Transkript

1 Ny trafikløsning for hele Ishøj Fra plan til vej Ishøj Kommunes trafiksystem blev planlagt i 1960 erne. Trafiksystemet indebar at Ishøj blev inddelt i et overordnet vejnet, der var tilpasset de dengang forventede fremtidige trafikmængder. Det separate stisystem forbandt de enkelte byområder, skoler og Ishøj Bycenter via stitunneller og broer mange gennem grønne områder. Stinettet er også i dag ofte den hurtigste og sikreste måde at komme fra en bydel til en anden. For mange er stisystemet dog utrygt for mange at færdes på i de mørke timer, ligesom mange korte ture i lokalområderne besværliggøres af omvejskørsel. Figur 1: Separat stisystem i Ishøj Forventningerne til de fremtidige trafikmængder på det overordnede vejnet blev, delvist på grund af oliekriserne i 1970 erne, aldrig indfriet, og derfor har vejnettet lige siden fremstået som grå barrierer, der tilhører en anden tid, og som hindrer den moderne bys udvikling. I dag er der flere steder ingen sammenhæng mellem vejens udformning og dennes funktion. De store veje er, med deres dominerende arealer, visuelt med til at skabe et dårligt miljø mellem vejene, ligesom emissions- og støjgener er en naturlig følgevirkning af den omkringliggende trafik. Ishøjs omdrejningspunkt er Ishøj Station, Ishøj Bycenter og rådhuset, som ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden. Tilgængeligheden i bil til Ishøj Station har altid været god, men selve stationspladsen har i de seneste år fremstået nedslidt og utidssvarende. Tilgængeligheden i bil til Ishøj Bycenter og rådhuset har ikke været optimal, da adgangen hertil er foregået via centrets bagside, selv om Ishøj Bycenter og rådhuset visuelt har været orienteret mod den 4-sporede Ishøj Stationsvej. Efter en mangedobling af indbyggertallet fra til indbyggere på kun 30 år, har antallet af indbyggere været stort set uændret de sidste år. For at undgå en befolkningsmæssig tilbagegang og ved at vise rettidig omhu, har Ishøj Kommune i de seneste år arbejdet hen imod en grundlæggende nytænkning af Ishøj som hjem og som arbejdsplads. Visionen har fra starten været at skabe nye arbejdspladser og moderne boliger tæt på både naturen og byen, hvilket skal appellere til for eksempel nye børnefamiliers tilflytning til kommunen. Disponible vejarealer, udtjente industribygninger og uudnyttede kommunale områder tæt ved et trafikknudepunkt har været de kort som Ishøj Kommune har kunnet spille ud med, i arbejdet mod en revitalisering af Ishøj og de er blevet spillet godt.

2 I 2007 og 2008 gennemførte Ishøj Kommune to trafikforsøg på vejnettet foran Ishøj Station. Formålet med fuldskalaforsøget var, at undersøge om trafikken kunne afvikles på en tosporet vej, i stedet for den eksisterende firsporede vej. Forsøgene var en succes og Ishøj Kommune fortsatte herefter med de langsigtede planer. Det var dog ikke kun bymidten, der skulle føres ind i det nye årtusind. Nogle af de første initiativer til revitaliseringen skete i industriområdet vest for Køge Bugt Motorvejen. Danske og internationale virksomheder har set et potentiale i placeringen tæt på motorvejsnettet, og det har medført at flere virksomheder med succes har slået sig ned i området. Seneste større udvidelse i industriområdet skete i Udvidelsens omfang nødvendiggjorde en ombygning af to tilstødende signalanlæg, så trafikken kan afvikles, selv i intense perioder. På virksomhedernes initiativ og med støtte fra Ishøj Kommune er der ligeledes foretaget de nødvendige ændringer på vejnettet, således at kørsel med modulvogntog nu er muligt i industriområdet. I 2011 i forlængelse af åbningen af de nyetablerede virksomheder, blev industriområdet gjort mere tilgængeligt for lette trafikanter. En renovering af motorvejsbroen muliggjorde etablering af en cykelsti, som tilsluttes industriområdets nordligste del, og på sigt skal løbe langs med virksomheder, der i dag har mindre gode adgangsforhold for lette trafikanter. Den nye stiforbindelse er med til at binde arbejdspladser og boliger tættere sammen, til glæde for mange i Ishøj. I 2010 kom der for alvor skred i planerne for Ishøj. Ishøj Kommune solgte nogle af de mest attraktive kvadratmeter i kommunen, til en ejendomsudvikler. De hidtil uudnyttede arealer og en mindre parkeringsplads skulle nu omdannes til nye etageboliger, discountvarebutikker og fast food restauranter, og kunne dermed indfri kommunens ønske om blandt andet at etablere nye attraktive boliger i kommunen. De tidligere fuldskalaforsøg på det omkringliggende vejnet havde vist at store dele af de eksisterende vejarealer kunne anvendes til andet formål, og disse blev således inddraget til byggerierne. I 2010 indførte den daværende regering muligheden for at søge om midler fra Indenrigs- og Socialministeriets Kommunale lånepulje 2010 til ekstraordinær styrkelse af øvrige investeringer. Samtidig blev det muligt at ansøge om midler fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje og Passagerpuljen, der skulle støtte projekter, der ville løfte den kollektive trafik. Disse puljer krævede en betydelig medfinansiering, som delvist blev hentet fra grundsalget og frasalg af vejarealer. Ishøj Kommune fik via midler fra både Indenrigs- og Socialministeriets lånepulje og Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje på denne måde en enestående mulighed for at gennemføre mange af de projekter der i lang tid havde været på den store ønskeliste. Således blev der midler til en opprioritering af den kollektive trafik i form af en totalombygning af Ishøj Stationsplads, så den kunne forvandles fra en nedslidt trafikplads til en ny og tidssvarende terminal med et højt informationsniveau, let tilgængelighed og gode faciliteter for passagererne. Busterminalen indrettes blandt andet med dynamisk rejsetidsinformation, bedre og trygge adgangsforhold samt et oplevelsesrigt byrum med kunstnerisk lyssætning. Der er endvidere etableret busfremkommelighedstiltag i de nærliggende signaler, for blandt andet at kunne forbedre regulariteten for busserne. Med den nye bebyggelse på pladsen blev det muligt at få en levende plads, med funktioner i alle døgnets timer, til glæde for alle passagerer og naboer til stationspladsen. Med hjælp fra DSBs pulje til bedre adgang til den kollektive transport, blev det ligeledes muligt at etablere moderne parkeringsfaciliteter for cyklister, således at rejsende vil finde det komfortabelt og sikkert at cykle til Ishøj Station og rejse videre med enten bus eller tog. Side 2

3 Figur 2: Anlæg af den nye busterminal. Midlertidig busterminal på tilstødende arealer. Der blev ligeledes midler til en helt ny direkte vejadgang til Ishøj Bycenter. Denne vejadgang blev tilvejebragt i form af 3 nye rundkørsler, således at kunder til bycentret i dag ankommer til centrets forside og kører ud samme vej, eller via centrets bagside. Den nye adgangsvej medførte at der skulle etableres en ny stibro, således at lette trafikanter også fik direkte adgang til bycentrets hovedindgang. I forbindelse med anlæg af rundkørslerne besluttedes det endvidere at ombygge den gamle rådhusforplads til en ny og indbydende plads, som kunne modsvare det nye trafikanlæg. Figur 3: Borgmester Ole Bjørnstorps første spadestik Den nye vejadgang til Ishøj Bycenter og rådhuset. Det har i lang tid været kommunens ønske at give et generelt løft til området omkring Ishøj Strandvej. Med hjælp fra puljemidlerne blev det således muligt at sætte yderligere skub i den spirende tendens til en ny anvendelse af de tidligere industribygninger, der så småt var i gang. Således vil eksisterende og fremtidige dagligvarebutikker og kontorbygninger snart ligge ud til en grønnere Ishøj Strandvej, der er nedbygget fra fire spor til to spor. Ishøj Kommune fik således via grundsalg og puljemidler mulighed for at kunne udføre 5-10 års planer på kun 2 år. Dette er selvsagt en enorm udfordring for enhver kommune at gennemføre disse visioner på så kort tid. Ishøj Kommune gennemgik på vej- og trafikområdet en midlertidig omstilling fra drifts- til projekteringsorganisation, og indgik i den forbindelse en aftale med en bygherrerådgiver, hvis primære opgave var at vejlede kommunen og styre de to hovedrådgivere på projekterne. Side 3

4 Som en del af planlægningen af de mange projekter har kommunen udarbejdet en kommunikations- og handlingsstrategi, som har sikret formidling af information til borgere og interessenter samt sikret en løbende afdækning og håndtering af grænseflader og risici i de mange projekter. Grænsefladeproblematikken har i hele processen været fulgt nøje, da grænsefladerne hele tiden har ændret sig, alt efter projekternes fremdrift. For det mest komplekse projekt - projektet på Ishøj Stationsplads - var der grænseflader til de nye byggerier på stationspladsen, det nærliggende boligområde Ishøj Centrum, DSB, Movia, handicaporganisationer og mange flere, og det har været en stor administrativ opgave at inddrage alle parter i processen, så projektet så vidt muligt levede op til alle parters ønsker og behov. For projektet med den nye direkte vejadgang til Ishøj Bycenter, er specielt centerets butikker blevet hørt, inden beslutninger skulle tages, ligesom Centerforeningen har haft mulighed for at komme med egne forslag til løsning af projektets mange udfordringer. Samtidig med at projekterne skulle udføres, skulle trafikken afvikles på vejnettet omkring projektområderne, og i perioder har både trafikselskaber og almindelig privat og erhvervstrafik skullet væbne sig med ekstra tålmodighed, også set i lyset af de relativt strenge vintre, der har forlænget anlægsperioden. Specielt omkring Ishøj Station har der været udfordringer med trafikafviklingen. Dette har specielt været i de perioder, hvor den eksisterende busterminal blev brudt op, og den nye etableret, samt i perioden med belægningsarbejder på busterminalen. I denne periode blev hele busterminalens funktion omlagt til et nærliggende vejareal, som igen senere ville blive inddraget til parkeringspladser til en nyetableret discountbutik. Den stramme tidsplan medførte et behov for en smidig og effektiv behandling af de individuelle projekter. Der var ofte behov for at blive truffet mange hurtige beslutninger, og i alle dele af organisationen er der ydet en ekstraordinær indsats for at fremskynde processen. Projekterne har ligeledes på grund af en stram tidsplan været igennem korte udbudsrunder, og projekternes udførselstidsplaner har ligeledes været skåret ind til benet inden for realistiske grænser. Alligevel har der været forsinkelser i forbindelse med flere af projekterne. De fleste forsinkelser skyldes den relativt strenge vinter, som har medført at alle projekterne næsten stod stille fra november 2010 til forårets sene komme i Derudover har de mange voldsomme regnskyl skabt uforudselige konsekvenser for flere igangværende anlægsarbejder. Forsinkelserne på grund af de ekstraordinære vejrforhold har flere gange skubbet tidsplanen, og mange gange er tidsplanen revideret og mange gange er der afholdt ekstra koordineringsmøder mellem entreprenører og rådgivere, for at fremskynde processen så meget som muligt, uden at være til gene for de omkringliggende igangværende anlægsarbejder. Side 4

5 Resultaterne af Ishøj Kommunes visioner, mod og handlingskraft står snart klar. Flere virksomheder ser et potentiale i at etablere sig i kommunen, og bidrager på denne måde med arbejdspladser til den lokale arbejdsstyrke. Der er skabt en ny og moderne by omkring S-toget, tæt på stranden og tæt på et moderne bycenter. Ishøj Kommune har i 2010 og 2011 i alt investeret ca. 75 mio. kroner, inklusiv modtagne puljemidler, i ny infrastruktur i Ishøj, og ser nu frem til kommunens videre udvikling. Ishøj Kommune arbejder videre med visionerne for deres by. Letbanens Ring 3 er planlagt til at have endestation i Ishøj, hvilket vil gøre den kollektive transport endnu mere attraktiv, og dermed vil Ishøj som bopælskommune blive endnu mere attraktiv for pendlere, til hele Københavnsområdet. Derudover arbejdes der aktuelt på at omdanne flere arealer tæt på bycentret til en anden anvendelse, der vil skabe mere liv i bymidten. Omstillingen fra drifts- til projekteringsorganisation, har givet kommunen stor erfaring med større anlægsprojekter, og de seneste års målrettet arbejde har vist, at det er muligt på relativt kort tid at lede en hel kommune ind i det nye årtusind, hvis alle har den rette indstilling og der øves rettidig omhu. Side 5

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Mobilitet i nordjylland

Mobilitet i nordjylland Mobilitet i nordjylland de regionale prioriteter KKR NORDJYLLAND November 2012 Bedre mobilitet og statens rullende planlægning At sikre mobilitet kan blandt andet ske via infrastrukturinvesteringer. I

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010

Effektiv godstransport i byerne. Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Oktober 2010 Effektiv godstransport i byerne Effektiv godstransport i byerne Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde

Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002. Høringsnotat S-tog til Roskilde Høringsnotat om S-tog til Roskilde Marts 2002 Høringsnotat S-tog til Roskilde INDHOLD 1. KORT OM PROJEKTET Baggrund for den valgte S-togsløsning 4 4 2. BORGERNE ER BLEVET HØRT Høringsperioden Generelle

Læs mere

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022

Et løft. Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Et løft til vejene Genopretning og skybrudssikring af infrastrukturen i København 2015-2022 Juni 2015 Genopretningsplanen 3.0 De første genopretningsprojekter er gennemført men der er stadig langt til

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere