På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat."

Transkript

1 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen indebærer en besparelse på 500 mio. kr. i og frem. På det somatiske område er en del af omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen en samling af aktiviteten på færre matrikler. Det er nødvendigt at opstille generelle principper til beskrivelse af de økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser af de foreslåede ændringer. Dette notat omhandler de økonomiske og aktivitetsmæssige konsekvenser af omstillingsplanen på det somatiske område. Der gives et overblik over de generelle principper for beregningerne. Disse generelle principper kan give afledte konsekvenser, som også beskrives i det følgende. Dato Leif P. Christensen Morten Helleberg Christiansen Tel Side 1 På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. I dette notat redegøres for følgende: Der opstilles oversigt over forslagenes økonomiske og aktivitetsmæssige ændringer på hospitalsniveau, De generelle principper for beregninger Der opstilles en beskrivelse af de mulige afledte konsekvenser ved anvendelse af de generelle principper Virkningerne på produktivitetsberegninger vurderes på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland Beregningsmodellerne er på nogle områder relativt grove, hvilket kan betyde, at det kan være nødvendigt at iværksætte rationaliseringer i forhold til de opgaver/funktioner/afdelinger som berøres af forslagene. Det kan også være nødvendigt at foretage rationaliseringer i anden aktivitet på hospitalerne end den berørte aktivitet. Dette er primært gældende for de modtagende hospitaler, men også i en vis udstrækning for de hospitaler, som afgiver funktioner/afdelinger. 1. De økonomiske konsekvenser I tabel 1 er sammenfattet de budgetmæssige ændringer for bevillingsområderne. For de somatiske hospitaler er vist de forudsatte ændringer i aktiviteten. Der er endvidere vist puljer, der afsættes til at imødekomme særlige formål.

2 Tabel 1. Fordeling af besparelser på bevillingsområder Budgetansvar / pulje Budget Budget Budget varigt DRGbudget DRGbudget DRGbudget, varigt Somatiske hospitaler RH Horsens 1,2-1,8-2,2 12,4 5,8 5,8 RH Randers og Grenaa -37,6-124,5-125,9-42,3-125,5-125,5 HE Vest -8,3-64,5-65,3 22,5 63,8 63,8 HE Silkeborg -15,6-22,1-24,3-15,2 16,5 16,5 AUH Skejby 25,1 69,2 68,4 71,5 177,9 177,9 RH Viborg, Skive -22,9-87,6-87,6-3,5-28,7-28,7 AUH Århus Sygehus 18,8 13,1 13,0 50,4 54,5 54,5 Friklinikken, Brædstrup -13,0-51,9-51,9-20,0-79,8-79,8 Århus/Skejby fælles -3,8-20,9-20,9 0,0 0,0 0,0 Viborg/Silkeborg fælles -2,5-15,0-15,0 0,0 0,0 0,0 Somatiske hospitaler i alt -58,6-306,0-311,7 75,9 84,4 84,4 Behandlingspsykiatri -8,1-25,9-25,9 0,0 0,0 0,0 Præhospitalet 2,3-12,5-14,8 0,0 0,0 0,0 Primær sundhed -8,6-26,0-26,0 0,0 0,0 0,0 Administrationen -20,0-47,5-47,5 0,0 0,0 0,0 Samhandelskontoen -75,0-81,1-81,1-75,9-84,4-84,4 Ny/dyr medicin og nye behandl. -61,0-61,0-61,0 0,0 0,0 0,0 Puljer og reservationer Neurologi, ikke udmøntet 0,0-20,0-20,0 0,0 0,0 0,0 Pulje til kørselsudgifter 3,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Reservepulje ny/dyr m., nye b. 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Reservepulje samhandel 20,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 Takstreguleringspulje 0,0 28,1 36,1 0,0 0,0 0,0 Puljer og reservationer i alt 29,0 60,1 68,1 0,0 0,0 0,0 I alt -200,0-500,0-500,0 0,0 0,0 0,0 De somatiske hospitaler Der er i alt besparelser for 306,0 mio. kr. i for de somatiske hospitaler. Samtidig hermed øges aktivitetskravet med godt 75,9 mio. kr. i og med 84,4 mio. kr. i. Det øgede aktivitetskrav skyldes, at der er forudsat gennemført hjemtrækningsprojekter for dette beløb. For Regionshospitalet Horsens samt Regionshospitalet Randers og Grenaa modsvares budgetændringer stort set af tilsvarende ændringer i aktivitetskravet. For Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Viborg og Skive, AUH Skejby og AUH Århus Sygehus er der væsentlig forskel på budgetændringen og ændringer i den forudsatte aktivitet. For alle disse hospitaler vil besparelserne trække i retning af en forbedret relativ produktivitet. For Regionshospitalet Silkeborg skyldes en del af forskellen i budgetændring og ændring i aktivitetsværdien, at Livsstilscenteret overføres med samme høje produktivitet, som de har i Brædstrup. Side 2

3 Behandlingspsykiatrien Der foreslås for 15,0 mio. kr. besparelser for behandlingspsykiatrien. Der er desuden forslag om sammenlægning af klinisk biokemisk afdeling under psykiatrien i Risskov med klinisk biokemisk afdeling på Århus Sygehus. Dette betyder en overflytning af 10,9 mio. kr. til Århus Sygehus. Præhospitalet Der foreslås besparelser på 12,5 mio. kr. i stigende til 14,8 mio. kr. i efterfølgende år. I er der en engangsudgift på 2,3 mio. kr. Primær Sundhed Primær Sundhed berøres af et besparelsesforslag på 26,0 mio. kr., der relaterer sig til besparelsesforslagene inden for laboratorieområdet. Administrationen Der er stillet forslag om administrative besparelser på 47,5 mio. kr. Samhandel Der er foreslået hjemtrækningsprojekter på samhandelskontoen på godt 81,1 mio. kr. En besparelse på 25 mio. kr. er beskrevet særskilt herudover indgår der konkrete hjemtrækningsprojekter i flere andre spareforslag. Der er risiko for, at en mere afdæmpet aktivitetsvækst i den offentlige hospitalssektor vil medføre øget efterspørgsel efter sundhedsydelser på privathospitalerne på grund af det udvidede frie valg. Nye retningslinjer vedrørende fedme- og rygoperationer vil medføre, at færre patienter henvises til disse operationer. Det skønnes, at de nye retningslinjer kan give en besparelse på op til 25 mio. kr. til udgifter til privathospitaler. Det forudsættes, at denne besparelse reserveres til at imødekomme eventuel anden stigning i udgifterne til privathospitaler. Ny/dyr medicin og nye behandlinger Udgifterne til ny/dyr medicin og nye behandlinger forudsættes reduceret med 61 mio. kr. med virkning fra. Besparelsen opnås ved at begrænse muligheden for igangsætning af nye behandlinger og reducere i afledte personaleudgifter ved igangsætning af nye behandlinger. Der er lagt op til en langt strammere styringsmodel. Det er imidlertid vanskeligt at spå om det fremtidige udgiftsbehov, hvorfor der foreslås reserveret 6 mio. kr. til imødekommelse af eventuelle behov for korrektioner i udgiftsskønnene. Puljer og reservationer Der er afsat en ikke udmøntet spareramme på neurologien på 20 mio. kr., som foreslås udmøntet fra. Erfaringer viser, at der er mulighed for væsentlige effektiviseringer i modtagelsen og behandlingen af patienter med apopleksi. Det forventes, at der kan opnås en kortere liggetid og mindsket behov for rehabilitering under indlæggelse samtidig med, at der opnås en højere faglig og patientoplevet kvalitet. Der fremlægges inden 1. juli en analyse og forslag til handleplan, som implementeres med effekt fra 1. januar, og som udmønter sparerammen. En række af spareforslagene på det somatiske område er baseret på samling af specialer på færre matrikler. Dette kan give afledte udgifter til patientbefordring, idet der bliver tale om længere afstande. Der afsættes 20 mio. kr. i og fremover til imødekommelse af merudgifter. Side 3

4 Erfaringsmæssigt knytter der sig nogen usikkerhed til udgifter og indtægter i samhandlen med andre regioner. Der er forudsat en del hjemtrækninger af patienter fra andre regioner til behandling på egne hospitaler. Det kan forventes, at andre regioner tilsvarende vil hjemtrække patienter fra Region Midt. Til imødekommelse heraf afsættes 26 mio. kr. Som det fremgår af afsnit 3 i dette notat De generelle principper, er der ved beregningerne af besparelserne på det somatiske område anvendt generelle principper. Ved samling af specialer er det generelt forudsat, at afgivende hospital kan spare 75% af DRG-værdien, og modtagende afdeling kan opretholde til tilførte aktivitet for 25% af DRG-værdien. Dette er navnlig en udfordring for modtagende hospital, hvor der normalt tages afsæt i meraktivitet tilføres for 50% af DRG-værdien. Der kan være tilsvarende problemer med, at det afgivende hospital kan identificere omkostninger for 75% af DRG-værdien. For at imødekomme skævheder i takstfastsættelsen afsættes en pulje på godt 28 mio. kr. i stigende til 36 mio. kr. i de følgende år. Heraf er 8 mio. kr. øremærket til Hospitalsenheden Vest som følge af den interne sparerunde. 2. De aktivitetsmæssige konsekvenser Som følge af omstillingsplanen foreslås at der flyttes aktivitet i mellem de forskellige hospitaler i regionen. Endvidere er der forslag, som betyder at aktivitet enten omlægges eller nedlægges. Tabel 2. Netto-flytninger af DRG-værdi mellem hospitalerne. Aktivitet Hospital / budgetansvar Aktivitet som flyttes i som modtages i DRG-budget Aktivitet som flyttes i Aktivitet som modtages i DRG-budget RH Horsens og Brædstrup -2,4 14,8 12,4-31,2 37,0 5,8 RH Randers og Grenaa -49,5 7,3-42,3-151,5 26,0-125,5 HE Vest -18,8 40,5 22,5-56,3 118,0 63,8 HE Silkeborg -37,1 21,9-15,2-92,7 109,2 16,5 Århus U.H., Skejby 0,0 71,5 71,5 0,0 177,9 177,9 RH Viborg, Skive -35,5 32,8-3,5-108,6 82,0-28,7 Århus U.H., Århus Sygehus 0,0 50,4 50,4 0,0 54,5 54,5 Friklinikken, Brædstrup -20,0 0,0-20,0-79,8 0,0-79,8 I alt hospitaler 163,2 239,1 75,9 520,2 604,6 84,4 Samhandelskontoen -75,9 0,0-75,9-84,4 0,0-84,4 Hovedtotal -239,1 239,1 0,0-604,6 604,6 0,0 Samlet forudsættes et uændret aktivitetsniveau i Region Midtjylland. Enkelte forslag i omstillingsplanen sætter dog denne forudsætning under pres. Af tabellen fremgår, at der flyttes 604,6 mio. kr. aktivitetsværdi mellem hospitalerne. Det ses af tabellen at AUH, Skejby er netto modtager meget aktivitet og RH Randers netto afgiver meget aktivitet. For RH Silkeborg er netto ændringerne sammensat store flytninger af aktivitet. 3. De generelle principper Der er anvendt en række generelle principper for beregning af besparelserne i forslagene. Disse beskrives i det følgende. Side 4

5 Det forudsættes, at den samlede aktivitet efter omstillingsplanens gennemførelse vil være uændret i forhold til det nuværende aktivitetsniveau. Der vil være en række områder, hvor aktiviteten omlægges fra stationært til ambulant regi mv. I de tilfælde gælder det om, at rejse problemstillingen overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på en korrektion i baseline (måltallet for aktiviteten). Hospitalerne udarbejder beskrivelsen ift. korrektion overfor staten DRG-kontoret hjælper. Udgangspunktet er, at hospitalerne korrigeres i den interne aktivitetsstyringsmodel, med de korrektioner, som gennemføres ift. statens aktivitetsstyring. Der kan også være behov for justering, såfremt lukning af senge fører til bortfald af klinisk aktivitet. 3.1 Reglen om 75/25 Den generelle beregningsmodel er betegnet 75/25-reglen. Denne model forudsætter, at det hospital som afgiver en funktion/afdeling kan realisere en besparelse på 75 % af aktivitetsværdien. Det hospital, som overtager funktionen/afdeling, får en tilførsel på 25 % af aktivitetsværdien. I aktivitetsstyringsmodellen og i andre sammenhænge er der hidtil generelt blevet tilført 50 % af aktivitetsværdien, når opgaver/funktioner blev tillagt et hospital. Det kan betyde, at det er nødvendigt for det modtagende hospital at gennemføre rationaliseringer ift. den opgave hospitalet overtager, eller andre steder indenfor hospitalet. For at synliggøre de mulige afledte besparelser, så beregnes forskellen mellem de 25 % som tilføres og de normale 50 %. Den følgende tabel viser de anslåede mulige afledte besparelser for de modtagende hospitaler. Der er ikke taget hensyn til flytning af aktivitet mellem matrikler indenfor samme hospital. Tabel 3. Anslåede mulige afledte besparelser for de modtagne hospitaler Anslåede mulige afledte besparelser for de Hospital / budgetansvar modtagende hospitaler RH Horsens og Brædstrup 9,3 RH Randers og Grenaa 11,5 HE Vest 42,7 HE Silkeborg 27,3 Århus U.H., Skejby 44,5 RH Viborg, Skive 20,5 Århus U.H., Århus Sygehus 13,6 I alt 169,3 På de afgivende hospitaler kan der være afledte besparelser som følge af anvendelsen af det generelle princip. Det er ikke i denne sammenhæng synliggjort. Der foreslås oprettet en takstreguleringspulje til at imødegå uhensigtsmæssigheder ved anvendelse af de generelle principper. Side 5

6 3.2 De faktiske omkostninger På en række områder er den generelle beregningsmodel fraveget. I dette afsnit er beskrevet en række områder, hvor der i beregningen af besparelsen er taget udgangspunkt i den faktiske omkostning RH Ringkøbing og RH Grenaa Sengeafsnittene i Grenaa og Ringkøbing er karakteriseret ved at en del patienter er overført fra en afdeling i henholdsvis Randers og Hospitalsenheden Vest. Patientforløb, hvor to matrikler er involveret har en tendens til at give en højere DRG-værdi i forhold til at gennemføre patientforløbet på én matrikel. Det betyder, at DRG-værdien er overvurderet på sengeafsnittene i Grenaa og Ringkøbing. Det anvendte princip på området er derfor de faktiske omkostninger. De indlagte patienter i Grenaa og Ringkøbing skal fremover færdigbehandles i henholdsvis Randers og Vest. Det betyder, at DRG-værdien, som hidtil er blevet genereret delvist vil forsvinde med en antagelse om at et samlet patientforløb på én matrikel giver en lavere DRGværdi end et patientforløb med indlæggelser på to matrikler. Ved at fjerne muligheden for indlæggelse på et lokal hospital har det tidligere vist sig, at der forsvinder klinisk aktivitet. Aktivitetsværdien med et nedslag flyttes til det modtagende hospital uden overførsel af økonomiske midler. Sengelukningerne indgår dermed i de generelle omstillinger frem mod forudsætningerne bag kvalitetsfondsmidlerne Laboratorie området På laboratorieområdet er der ikke umiddelbart tilknyttet en ensartet værdisætning af aktiviteten. Derfor er de faktiske omkostninger anvendt hos de afgivne hospitaler og en marginal betragtning hos de modtagende hospitaler Neurorehabilitering For Hospitalsenheden Vest, der afgiver neurorehabiliteringssenge er der anvendte faktiske omkostninger. For de modtagne hospitaler er der foretaget en konkret beregning på at modtage sengene. 3.3 Medicinske senge Forslagene omkring omlægning af medicinske senge på AUH, Århus Sygehus og i Center of Excellence på RH Silkeborg er anvendt en forudsætning om at besparelsen udgør kr. pr. seng som nedlægges/omlægges. Det forudsættes heri, at aktiviteten omlægges til ambulant regi, og at aktiviteten er uændret. Dette indeholder dog en eventuel korrektion for omlægning fra indlagt til ambulant behandling i forhold til opgørelsen af aktivitetsværdien. Denne korrektion skal rejses i forhold til de generelle betingelser overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 3.4 Friklinikkerne i Region Midtjylland Det foreslås at al friklinik aktivitet i Region Midtjylland samles på Regionshospitalet Silkeborg. Finansieringen af Friklinikken i Brædstrup er 100 % aktivitetsafhængig og udgør ca. 65 % af DRG-værdien. Videreførelsen af friklinikkonceptet bliver på lidt andre vilkår end tidligere, idet Side 6

7 der i omplaceringen til en matrikel (Silkeborg) med flere tværgående funktioner forventes det muligt at udføre aktiviteten til 50 % af DRG-værdien. For aktiviteten i friklinikkerne i Grenaa og Ringkøbing reduceres med den oprindelige bevilling på 2,5 mio. kr. for hver klinik. Silkeborg modtager økonomi svarende til 50 % af DRG-værdien. Den generelle beregningsmodel er fraveget på dette område på grund af de særlige vilkår, der gælder for friklinikkerne. 4. Omstillingsplanens indvirkning på produktiviteten Gennemførelse af omstillingsplanen vil betyde, at produktiviteten i regionen udvikler sig i positiv retning. I tabel 4. er der lavet en modelberegning for ændringer i produktiviteten på de somatiske hospitaler. Denne beregning er en alt andet lige -beregning. Den fortæller ikke noget om, hvordan produktivitetsindikatorerne bliver i de fremtidige målinger, da det vil afhænge af udviklingen i de andre regioner og en række andre faktorer. Beregningen har alene til formål at vise omstillingsplanens effekt på produktiviteten, herunder belyse de ændringer, der sker mellem regionens hospitaler. Det fremgår af tabel 4, at de mest produktive hospitaler har relativt set det mindste produktivitetskrav i omstillingsplanen, mens de mindst produktive hospitaler relativt set har det største produktivitetskrav. Tabel 4. Produktionsværdi, driftsudgifter og produktivitet beregnet inklusiv de fremlagte spareforslag Hospital Produktionsværdi Tilrettede driftsudgifter Produktivitet (index) RH Horsens og Brædstrup RH Randers og Grenaa DRGproduktionsværdi 2009 Omstillingsplanen DRGproduktionsværdi inkl. omstillingsplanen Regn-skab 2009 (11- P/L) Vedtagne besparelser og frem Omstillingsplanen Udgifter 2009 inkl. varige besparelser, vedtagne og omstillingsplanen Produktivitet inkl. varige besparelser (forslag) Produktivitet 2009 jf. I.&S.- ministeriets rapport december 2010 Forskel 891,9 5,8 897,7 838,1-11,7-3,7 822, ,1-125, , ,8-16,7-126,9 909, HE Vest RH Viborg, Silkeb., Skive og Hammel ÅUH Århus Sygehus og Skejby Friklinikken Brædstrup I alt 1.835,5 63, , ,2-36,9-69, , ,7-12, , ,9-56,3-130, , ,2 232, , ,5-82,2 47, , ,8-79,8-2,0 54,6 0,0-52,0 2, ,3 84, , ,1-203,8-334, , Tabellen indeholder tre hovedblokke: Produktionsværdi, korrigerede tilrettede driftsudgifter samt produktivitet. I den første hovedblok, produktionsværdien, er beregnet hospitalernes produktionsværdi i 2009 tillagt omstillingsplanens forventede ændringer. DRG-produktionsværdien for regionens hospitaler er fremskrevet til -P/L og ender på mio. kr. Side 7

8 Den anden hovedblok; korrigerede, tilrettede driftsudgifter i 2009 tillagt omstillingsplanens forventede ændringer. Beregningen inkluderer de besparelser, der blev vedtaget i budgetforliget af 8. september Det fremgår, at de korrigerede, tilrettede driftsudgifter med disse forudsætninger er beregnet til mio. kr. i -P/L. I den tredje blok, produktivitet, beregnes i den første kolonne hospitalernes produktivitet på baggrund af tallene i de to første hovedblokke. Det fremgår, at Region Midtjyllands produktivitet alt andet lige vil ligge på 108, hvis omstillingsplanen gennemføres. Dette niveau sammenholdes med Indenrigs- og Sundhedsministeriets seneste, landsdækkende analyse af hospitalernes produktivitet i 2009, der fremgår af den andensidste kolonne i tabellen. I denne analyse havde Region Midtjylland en samlet produktivitet på 102. Den sidste kolonne i tabellen viser den beregnede produktivitetsudvikling for hvert enkelt hospital, hvis forslagene vedtages. Det fremgår, at forslagene medfører forskellige produktivitetsændringer for de enkelte hospitaler. Det skal bemærkes, at der er risiko for, at væksten i aktivitetsværdien i de kommende år stagnerer eller ligefrem falder. Dette skyldes blandt andet, at lukning af en del medicinske senge ikke nødvendigvis medfører en tilsvarende stigning i den ambulante behandling. Side 8

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Bilag 1 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 2 Indholdsfortegnelse 2. Rammer og udfordringer

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i. Region Midtjylland. Koncernledelsens oplæg 10. januar Region Midtjylland. Skottenborg Viborg

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i. Region Midtjylland. Koncernledelsens oplæg 10. januar Region Midtjylland. Skottenborg Viborg Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Omstillingsplanen

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7

1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7 Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Februar 2011 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7 2. Rammer

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning

Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital. 1. Indledning Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Plan for øget produktivitet på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk DRG konference 2013 Udfordringer i den nuværende styring Mette Jensen, souschef Koncernøkonomi, Region Midt www.regionmidtjylland.dk Vores intention er at have økonomistyringsmodeller, der understøtter

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

$%" &!! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ !$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" $-!-. " ###" 82(!"

$% &!! -.2!1! 0 $'-!-.$-. 1! !!$'!$-!$ !$-! ))!, -!!,!$1!*+,!! $-!-.  ### 82(! $%" &!! '(!)&!" ###" *"+,!"' -./"("."!/" )"-"-".!$! /"01()"$/"%1!"$'-! -.2!1! 0 $'-!-."$-. 1!" "!"!$'!$-!$ /"$)%,","2,(!"!!$-! ))!"," -!!,!$1!*"+,!"!" )"/"%$(!$')! -!-."$/"-. $-!-. " -!1"$'-."$0-. /"'!3!$"$/"$0&

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen

Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Att: Fuldmægtig Erich Erichsen Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ansøgning fra Region Midtjylland til finanslovspuljen (2. runde). Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015

Spareplan 2015-2019. Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Spareplan 2015-2019 Dias til mødet mellem Hospitalsenheden Vest og kommunerne i Vestklyngen, 1. juli 2015 Koncernledelsen i Region Midtjylland V. hospitalsledelsen, HEV www.regionmidtjylland.dk Budget-

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger.

Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe & Brødsgaard A/S om energimærkning af regionens bygninger. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat vedr. energimærke. Region Midtjylland har primo 2010 indgået aftale med Moe

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv

Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Hvad bliver vi målt på og hvordan? - set fra et hospitalsperspektiv Alectia seminar d. 2. juni 2016 Preben Lynggaard Sørensen Økonomichef, Hospitalsenheden Vest Agenda 2 Kort præsentation af HE Vest Styringslogikken

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 3 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 8 3. Urologi - decentralisering

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer

Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Budget 2014 Et robust Budget 2014 med plads til nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2014. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder

Læs mere

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Styring skal fokusere på mål og resultater (1) Ny styring i et patientperspektiv Per Grønbech, Økonomidirektør, Koncernøkonomi og Henriette Sørensen, projektleder, Koncernøkonomi www.regionmidtjylland.dk Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Organisering af den siddende patientbefordring i Region Midtjylland fra 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 23 Bilag: Konkrete tilretninger som følge af godkendelse

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43

Region Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43 Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer

Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Budget 2012 Et robust Budget 2012 med bred politisk opbakning og nye initiativer Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands opgaver og Budget 2012. Du kan få et hurtigt overblik

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato:24. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsnr: 2012-23595 Dok.nr: 2013-161432 Notat Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer

Læs mere

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Regionshuset Viborg NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 87 82 44 33 www.regionmidtjylland.dk Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Med

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Ændring af behandlingsfrist fra 2 til 1 måned pr. 1. oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa. Bilag. til Regionsrådets møde den 19. november 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Beslutning om friklinikker i Ringkøbing og Grenaa Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 9 Regionshuset Viborg Planlægningsafdelingen Regionsrådet den 19. november

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere