Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 07/9890 Telefon: Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Med baggrund i Forberedelsesudvalgets beslutning den 9. marts 2006 om at videreføre amternes overførselspraksis, således at institutionerne allerede fra budgetåret 2007 vil få meddelt tillægsbevillinger, svarende til mer- eller mindreforbruget i 2006, har administrationen i samarbejde med sygehusene og øvrige institutioner på sundhedsområdet opgjort driftsoverførslerne fra 2006 til Overførslerne er som udgangspunkt opgjort i henhold til hidtidige overførselsregler i de 4 amter, dog blev sygehusene primo 2006 orienteret om, at de skulle forvente at få hele deres merforbrug i 2006, korrigeret for aktivitetsmæssige afvigelser, overført til Administrationen indstiller derfor, at der i 2007 genbevilges i alt -32,6 mio. kr. vedrørende det somatiske sundhedsvæsen. Det er fordelt mellem regionens sygehuse, øvrige institutioner samt centrale rammer, som det er angivet i nedenstående tabel 1: Tabel 1: Oversigt over driftsoverførsler fra 2006 til 2007 vedrørende somatisk sundhedsvæsen Område kr. Odense Universitetshospital -35,618 Sygehus Fyn -3,975 Sygehus Sønderjylland 0,0 Sydvestjysk Sygehus -2,551 Vejle-Give Sygehus -4,089 Fredericia-Kolding Sygehus -12,448 Friklinikken i Give -0,228 Center for Sundhedstelematik 0,560 Hospice Fyn 0,203 Amtstandplejen i Sønderjylland -1,367 Hospice Sønderjylland 1,958 Center for Udvikling og Uddannelse 0,683 Sygehusvaskeriet i Vejle 1,815 Medicoteknisk Afdeling, Kolding Sygehus 0,042 Sct. Maria Hospice Center 0,342 Den lægelige videreuddannelse 0,800 Laboratorieinformationssystem 14,553 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene 6,673 Samlede driftsoverførsler somatisk sundhedsvæsen -32,647

2 I det følgende gennemgås hvert af områderne med hensyn til regnskabsresultat og de forudsætninger, der er lagt til grund for overførslerne. I vedlagte regneark (bilag 1) ses endvidere en specificeret oversigt over overførslerne sorteret for hvert amt og sygehus. Sygehusene Sygehusene i Region Syddanmark er kommet ud af 2006 med et samlet merforbrug på 240,7 mio. kr. Efter diverse korrektioner som følge af bl.a. meraktivitet i 2006, jf. de tidligere amters overførselsregler, og aftaler om afdragsordninger (Odense Universitetshospital, Sygehus Sønderjylland og Fredericia-Kolding Sygehus) indstiller administrationen, at der overføres i alt -58,9 mio. kr. til sygehusenes driftsbudgetter i Odense Universitetshospital Odense Universitetshospitals regnskab for 2006 endte på -68,2 mio. kr. Dette skal dog korrigeres for virkningen af tidsforskydningen på eksterne forskningsprojekter, således at driftsresultatet i 2006 ender på -75,8 mio. kr. I henhold til overførselsreglerne i Fyns Amt skal dette regnskabsresultat korrigeres for meraktivitet og merrabatter fra AMGROS. Endvidere korrigeres regnskabsresultatet for betalinger til andre amter, tilgodehavender på statuskonti, som afskrives, samt for tilgodehavender fra abonnementsaftalerne med de gamle amter i Region Syddanmark, hvor Odense Universitetshospital har afholdt udgifterne til disse patienter i 2005 og 2006, men hvor indtægten efter normale omstændigheder ville optræde i 2007 eller Ved at korrigere for dette i overførselssagen er alle mellemværender mellem Odense Universitetshospital og de gamle amter i Region Syddanmark udlignet. Efter korrektionerne ender regnskabsresultatet på -56,1 mio. kr. Der skal herfra gives genbevillinger til Sygehusapotek Fyn på i alt 7,5 mio. kr., hvorefter der resterer -48,6 mio. kr. til overførsel til den egentlige sygehusdrift. På baggrund af den økonomiske situation på Odense Universitetshospital anbefales det dog, at der overføres -35,6 mio. kr. i 2007 og -13,0 mio. kr. i I denne overførsel forventes det, at Odense Universitetshospital selv afholder udgifter til det fælles regionale laboratorieinformationssystem (2,8 mio. kr.) og til EPJ (10,7 mio. kr.). Disse midler er i 2006 blevet tilført sygehuset, men på grund af tidsforskydninger skal udgifterne først afholdes i De tilførte midler i 2006 har derfor blot forbedret det samlede driftsresultat i Udover genbevillingen til driften på Odense Universitetshospital, skal der genbevilges 99,5 mio. kr. til eksterne forskningsmidler. Samtidig gives en negativ tillægsbevilling på -99,5 mio. kr. i forventning om, at der også fremover vil være en betragtelig tidsforskydning mellem indtægterne til ekstern forskning og de afholdte udgifter. Det forventes således, at der ultimo 2007 vil være et mindreforbrug til ekstern forskning af samme størrelsesorden som mindreforbruget ultimo 2006, som skal overføres til Sygehus Fyn Sygehus Fyn havde et regnskabsresultat i 2006 på -25,3 mio. kr. Dette skal korrigeres for, at den manglende færdiggørelse af nybyggeriet i Svendborg har medført ekstraordinære udgifter på 10 mio. kr., samt for neutraliseringen af overførslerne fra 2005 til 2006 på 10,1 mio. kr. I henhold til Fyns Amts overførselsregler skal regnskabsresultatet herudover korrigeres for meraktivitet og merrabatter fra AMGROS. Samlet giver dette en driftsoverførsel for Sygehus Fyn fra 2006 til 2007 på -4,0 mio. kr. I denne overførsel forventes det, at Sygehus Fyn selv afholder udgifter til det fælles regionale laboratorieinformationssystem (1,4 mio. kr.) og til PACS-systemet (6,5 mio. kr.). Disse midler er i 2006 blevet tilført sygehuset, men på grund af tidsforskydninger skal udgifterne først afholdes i De tilførte midler i 2006 har derfor blot forbedret det samlede driftsresultat i Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland havde et regnskabsresultat i 2006 på -105,2 mio. kr. Heri er bl.a. indeholdt merudgifter til det udvidede frie sygehusvalg og til meraktivitet. I henhold til det regionale økonomistyringsparadigme kan man ikke gøre Sygehus Sønderjylland ansvarlig for disse merudgifter. Side 2 af 7

3 Det anbefales derfor at korrigere regnskabsresultatet med disse merudgifter og holde dem ude af overførselssagen. Det korrigerede regnskabsresultatet ender herefter på -62,8 mio. kr. Der skal genbevilges midler til Det sønderjyske Køkken, Jordemodervæsenet, Kursusafdelingen, Afdelingen for lægelig videreuddannelse, Forskningsafdelingen samt sygehusapoteket, hvorefter der resterer 60,4 mio. kr. til overførsel til selve sygehusdriften. På baggrund af Sygehus Sønderjyllands økonomiske situation anbefales det dog, at dette merforbrug ikke overføres til sygehusets drift i år, men at det afdrages over tre år, som starter i Det forventes, at Sygehus Sønderjylland selv afholder udgiften til det fælles regionale laboratorieinformationssystem (2,5 mio. kr.). Disse midler blev tilført sygehuset i 2006, men udgiften falder først i De tilførte midler har derfor alene bidraget til at forbedre regnskabsresultatet i Sydvestjysk Sygehus Sydvestjysk Sygehus havde i 2006 et regnskabsresultat på -2,6 mio. kr. Heri er indeholdt korrektioner for meraktivitet m.v., hvorfor dette regnskabsresultat ikke skal korrigeres yderligere. Sydvestjysk Sygehus får derfor en driftsoverførsel på -2,6 mio. kr. fra 2006 til I denne overførsel forventes det, at Sydvestjysk Sygehus selv afholder udgifter til det fælles regionale laboratorieinformationssystem (3,4 mio. kr.) og til to eksterne projekter om brystkræftscreening og prostatacancer, der er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (i alt 4,8 mio. kr.). Disse midler er i 2006 blevet tilført sygehuset, men på grund af tidsforskydninger afholdes udgifterne først i De tilførte midler i 2006 har derfor blot forbedret det samlede driftsresultat i Vejle-Give Sygehus Vejle-Give Sygehus sluttede 2006 med et regnskabsresultat på -3,4 mio. kr. I henhold til Vejle Amts overførselsregler skal dette korrigeres for meraktivitet, særlig dyr medicin, respiratorpatienter samt frit sygehusvalg, idet sygehusene ikke har haft budgetansvaret for disse områder. Dette giver et korrigeret regnskabsresultat på -4,1 mio. kr., som skal overføres til driften i Fredericia-Kolding Sygehus Fredericia-Kolding Sygehus sluttede 2006 med et regnskabsresultat på -35,5 mio. kr. I henhold til Vejle Amts overførselsregler skal dette korrigeres for meraktivitet, særlig dyr medicin, respiratorpatienter samt frit sygehusvalg, idet sygehusene ikke har haft budgetansvaret for disse områder. Dette giver et korrigeret regnskabsresultat på -24,9 mio. kr., som normalt ville blive overført til På baggrund af Fredericia-Kolding Sygehus økonomiske situation anbefales det dog, at dette merforbrug ikke overføres fuldt ud til sygehusets driftsbudget i 2007, men at det afdrages over to år, således at der i 2007 overføres -12,5 mio. kr. til driftsbudgettet, og at driftsbudgettet i 2008 nedsættes med et tilsvarende beløb. Friklinikken i Give Friklinikken i Give sluttede 2006 med et regnskabsresultat på -0,6 mio. kr. Dette skal i henhold til Vejle Amts overførselsregler korrigeres for meraktivitet. Samlet skal der overføres et merforbrug på 0,2 mio. kr. til Friklinikkens driftsbudget i Øvrige institutioner I amterne var der forskellige regler for, hvilke øvrige institutioner på sundhedsområdet, som havde overførselsadgang. I Fyns Amt og Sønderjyllands Amt er der saldooverførsel af hele mer- eller mindreforbruget til det efterfølgende budgetår. I Vejle Amt er der dels en konkret overførselsadgang ved forsinkede/udskudte aktiviteter, dels en generel overførselsadgang på +/- 2 % af det vedtagne bruttodriftsbudget. I Ribe Amt var der ingen øvrige institutioner med overførselsadgang. Overførslerne fra 2006 til 2007 er for de øvrige institutioner derfor beregnet på forskellig måde. Administrationen Side 3 af 7

4 indstiller, at der netto overføres 4,2 mio. kr. til disse institutioners driftsbudgetter i 2007, som det er specificeret nedenfor. Center for Sundhedstelematik På Center for Sundhedstelematik er der konstateret et mindreforbrug på selve centeret på 0,6 mio. kr. Dette indstilles overført til 2007og ønskes samtidigt øremærket til Projekt Elektronisk Kommunikation. Hospice Fyn På Hospice Fyn er der et mindreforbrug i 2006 på 0,2 mio. kr. Efter reglerne i Fyns Amt saldooverføres dette fuldt ud til Amtstandplejen i Sønderjylland Amtstandplejen i Sønderjyllands Amt har i 2006 haft et merforbrug på 1,4 mio. kr. Der saldooverføres derfor -1,4 mio. kr. til driftsbudgettet i Hospice Sønderjylland Hospice Sønderjylland havde i 2006 et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Efter reglerne i Sønderjyllands Amt genbevilges dette i driftsbudgettet for Center for Udvikling og Uddannelse Center for Udvikling og Uddannelse har i november 2006 anmodet om en konkret overførsel på 0,3 mio. kr. som følge af en tidsforskydning på specialuddannelse for psykiatriske sygeplejersker samt til kursus i forskning. Herudover har Center for Udvikling og Uddannelse et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket giver institutionen ret til en yderligere overførsel på 0,4 mio. kr. (2 % af det vedtagne bruttodriftsbudget). Der indstilles derfor en samlet overførsel til Center for Udvikling og Uddannelses driftsbudget på 0,7 mio. kr. Vaskeriet i Vejle Vaskeriet i Vejle har i november 2006 anmodet om en konkret overførsel på 1,2 mio. kr. som følge af forsinkede investeringer i maskinparken. Herudover kan der på Vaskeriet konstateres et mindreforbrug i 2006 på 1,9 mio. kr., hvilket i henhold til 2 %-reglen giver adgang til en overførsel på 0,6 mio. kr. Der indstilles derfor en samlet overførsel til Vaskeriet i Vejle på 1,8 mio. kr. Medicoteknisk afdeling på Kolding Sygehus Medicoteknisk afdeling på Kolding Sygehus havde i 2006 et mindreforbrug på 0,04 mio. kr., som i henhold til 2%-reglen indstilles overført til Medicoteknisk afdelings driftsbudget i Sct. Maria Hospice Center Sct. Maria Hospice havde i 2006 et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I henhold til 2 %-reglen indstilles 0,3 mio. kr. overført til Sct. Marias driftsbudget i Øvrige rammer: Der er i henhold til regionens vedtagne retningslinjer for overførsler mellem 2006 og 2007 ikke umiddelbart ret til at overføre beløb fra centrale konti, som ikke er institutioner. I enkelte tilfælde er det dog nødvendigt som følge af bl.a. tidsforskydninger. Administrationen indstiller på denne baggrund, at i alt 15,4 mio. kr. overføres til centrale rammer i Lægelig videreuddannelse Den regionale, lægelige uddannelse har hidtil været administreret på Odense Universitetshospital, men skal fremover håndteres i Afdeling for lægelig uddannelse i regionens HR-stab. Der skal hertil overføres kr. fra Fyns Amt. Side 4 af 7

5 Laboratorieinformationssystem I både Fyns Amt og Vejle Amt har der været centrale rammer, hvor nogle af de bevilgede midler til det fælles regionale laboratorieinformationssystem har været placeret. Da implementeringen af dette projekt er blevet forsinket, og udgifterne derfor først falder i 2007, er det derfor nødvendigt at overføre disse midler til Det drejer sig om i alt 14,6 mio. kr., fordelt med 6,0 mio. kr. fra Fyns Amt og 8,6 mio. kr. fra Vejle Amt. I Sønderjyllands, Ribe og delvist Fyns Amt har midlerne til laboratorieinformationssystemet været placeret på sygehusene i Da udgiften imidlertid ikke har været afholdt i 2006, har bevillingerne medført et forbedret regnskabsresultat for sygehusene i 2006, og de er derfor forpligtede til at afholde udgiften i Praksisområdet: På praksisområdet indstilles overført 6,7 mio. kr. fra 2006 til 2007 til det overenskomstnedsatte regionale Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgene på praksisområdet skal bl.a. fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og efteruddannelse. Økonomien er bestemt ved, at der indbetales 5,24 kr. pr. gruppe 1-sikret i amterne/regionerne pr. år. Da udvalgene er overenskomstbestemte, skal uforbrugte midler i et år overføres til det efterfølgende år. Der er i alt 6,7 mio. kr. fra de gamle amter, som på den baggrund skal tilføres Det Regionale Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg i Region Syddanmark. De i alt -32,6 mio. kr., som overføres fra 2006 til 2007, ønskes alle tilført reguleringskontoen på sundhedsområdet, hvortil der i budgettet for 2007 var forudsat tilført 20,0 mio. kr. i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2006 til Side 5 af 7

6 bilag 1 Oversigt over overførsler fra 2006 til 2007 på sundhedsområdet i Region Syddanmark Fyns Amt mio. kr., netto Laboratorieinformationssystem 5,951 Kvalitetsudvalg 3,338 Den lægelige videreuddannelse 0,800 Center for Sundhedstelematik: Projekt "Elektronisk Kommunikation" 0,560 Hospice Fyn 0,203 Driftsoverførsler ,852 Odense Universitetshospital Regnskabsresultat -68,200 Regnskabsmæssige virkninger i 2006 vedr. eksterne projekter -7,558 Regnskabsresultat - drift -75,758 Korrektion for meraktivitet -0,128 Merrabatter vedr. AMGROS 2,940 Regulering vedr. abonnementsaftaler med syddanske amter 2,120 Regulering vedr. betalinger til andre amter 13,897 Regulering vedr. statuskonti 0,854 Sygehusapotek Fyn 3,173 Sygehusapotek Fyn: overskud af indtægtsdækket virksomhed 1,284 Sygehusapotek Fyn: neutraliserede overførsler ,000 Udskudt overførsel til ,000 Driftsoverførsler ,618 Regnskabsresultat - eksterne projekter 7,558 Neutralisering af overførsler vedr. eksternt finansierede projekter 91,900 Overførsler til ekstern forskning ,458 Forudsat overførsel af eksterne forskningsmidler ,458 Samlede overførsler til ekstern forskning ,000 Bevillingsmæssige bindinger på OUH i 2007-budgettet Laboratorieinformationssystem 2,768 EPJ-midler 10,726 Sygehus Fyn Regnskabsresultat -25,300 Manglende færdiggørelse af byggeri (regnskabsforklares) 10,000 Neutralisering af overførsler vedr. eksternt finansierede projekter 10,100 Korrektion for meraktivitet 0,900 Ikke opnået besparelse på røntgen pga. ændret udbud til PACS 0,000 Merrabatter vedr. AMGROS 0,325 Driftsoverførsler ,975 Bevillingsmæssige bindinger på SHF i 2007-budgettet Laboratorieinformationssystem 1,358 PACS 6,500 Sønderjyllands Amt Kvalitetsudvalg 2,535 Amtstandplejen -1,367 Hospice Sønderjylland 1,958 Driftsoverførsler i alt 3,126 Sygehus Sønderjylland Regnskabsresultat -105,200 Korrektion for udvidet frit sygehusvalg 27,500 Korrektion for meraktivitet 14,903 Det Sønderjyske Køkken 0,053 Jordemodervæsen 0,887 Kursusafdelingen 0,012 Afdelingen for lægelig videreuddannelse -0,107 Forskningsafdelingen 1,367 Sygehusapotek 0,209 Udskudt gældsafvikling: afdragsordning over 3 år, startende i ,376 Driftsoverførsler ,000 Bevillingsmæssige bindinger på SHS i 2007-budgettet Laboratorieinformationssystem 2,525 Side 6 af 7

7 Ribe Amt Kvalitetsudvalg 1,043 Driftsoverførsler ,043 Sydvestjysk Sygehus Regnskabsresultat -2,551 Driftsoverførsler ,551 Bevillingsmæssige bindinger på SVS i 2007-budgettet Laboratorieinformationssystem 3,407 Eksterne projekter (ISM: brystkræftscreening + prostatacancer) 4,777 Vejle Amt Laboratorieinformationssystem 8,602 Kvalitetsudvalg -0,243 Center for Udvikling og Uddannelse 0,683 Sygehusvaskeriet i Vejle 1,815 Medicoteknisk Afdeling 0,042 Sct. Maria Hospice Center 0,342 Driftsoverførsler ,241 Vejle-Give Sygehus Regnskabsresultat -3,352 Korrektion vedr. medicin til specielle patientkategorier -0,656 Korrektion vedr. særlig dyr medicin 5,271 Korrektion for meraktivitet -2,924 Korrektion vedr. respiratorpatienter -0,268 Korrektion vedr. frit sygehusvalg -2,160 Driftsoverførsler ,089 Fredericia-Kolding Sygehus Regnskabsresultat -35,494 Korrektion for meraktivitet -2,814 Korrektion vedr. frit sygehusvalg 9,904 Korrektion vedr. særlig dyr medicin 4,166 Korrektion vedr. respiratorpatienter -0,657 Udskudt gældsafvikling: afdragsordning over 2 år, startende i ,448 Driftsoverførsler ,448 Friklinikken i Give Regnskabsresultat -0,567 Korrektion for meraktivitet 0,339 Driftsoverførsler ,228 SAMLEDE OVERFØRSLER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET I REGION SYDDANMARK -32,647 Side 7 af 7

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår.

1.0 Regelsæt for overførsler I Regionens bevillingsregler indgår følgende generelle principper for overførsel af mer/mindreforbrug mellem budgetår. Overførsler af mer/mindreforbrug fra 2015 til 2016 I dette notat redegøres for Administrationens forslag til overførsler fra 2015 til 2016. Det gælder såvel ansøgte og automatiske overførsler. 1.0 Regelsæt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kvalitetsstrategien

Kvalitetsstrategien 1 Kvalitetsstrategien 2011 2014 De fire indsatser vedrørende hospitalserhvervede infektioner Afrapportering på indsatserne september 2014 Samlet for alle sygehusenhederne i RSD. har procedurepakken for.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift.

Orientering: Regnskab Overførsel fra drift. Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres

Læs mere

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej

Vedrørende Fra Omfattende Bemærkning Forberedelsesudvalget for Kommunernes Revisionen af regnskabet for året 2006 Nej Bilag til sag om endelig godkendelse af regnskaber og revisionsberetninger vedrørende 2006 for Forberedelsesudvalget samt for Fyns, Sønderjyllands, Ribe og Vejle amter. Oversigt over revisionsberetninger

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering

Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012

NOTAT. Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2011

Halvårs- regnskab 2011 Halvårsregnskab 2011 1 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2011 regnskab Korrigeret budget Budget 2011 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/11522 Telefon: 76631463 Dato: 3. september 2010 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark og ventetider på skadebehandling Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 30. oktober 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt E mail: Frank.Rejnholt@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354 Notat Servicemål

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus repræsentantskab. Referat. Torsdag, den 14. april 2011 kl Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus repræsentantskab Referat Torsdag, den 14. april 2011 kl. 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab

Energi- og miljøredegørelse 2010 Region Syddanmark Grønt regnskab Energi og miljøredegørelse 10 Region Syddanmark Grønt regnskab Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi og miljøredegørelse indtil videre har regionen udgivet fire redegørelser i perioden 07

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 7. august 12 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere