Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne"

Transkript

1 Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

2 Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det danske marked, og har der igennem opnået stor ekspertise og erfaring i at rådgive og dimensionere behovet for udskillere. Vi leverer primært udskillerteknik fra den tyske producent Mall Umweltsystem, som producerer betonprodukter af høj kvalitet. Produkterne er velafprøvede, har en lang levetid og stor driftsikkerhed. Alle udskillere fra Inja Miljøteknik er CE-mærket, testet og godkendt efter EN 858 og DIN /101, der omhandler olie- og benzinudskillere. Ved dimensionering og rådgivning forholder Inja Miljøteknik sig almindeligvis til: Rørcenteranvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004, fra Teknologisk Institut. Inja Miljøteknik har en lang erfaring i at rådgive og dimensioner udskillere til fedt, olie og benzin. Vi lægger stor vægt på at leverer det rigtige produkt, der dækker behovet i det givne projekt vi er derfor gerne med, sammen med rådgivere og evt. de kommunale myndigheder, fra planlægningsfasen til det færdige anlæg leveres på pladsen via forhandlere til entreprenører. Hvorfor etablere olie- og benzinudskilleranlæg Der skal etableres olie- og benzinudskiller, hvor der kan forekomme spildevand indeholdende olie og benzin. Udskilles olie- og benzinrester ikke fra spildevandet, kan det give problemer i både afløbssystemer og rensningsanlæg men ikke mindste bør resterne fjernes, så de ikke kommer ud og forurener vores vandløb og åer. Definition og virkemåde Sandfang Et udskilleranlæg består normalt af sandfang, olie- og benzinudskiller og en prøveudtagningsbrønd, evt. suppleret med en oliealarm for enten lagtykkelse eller overløb. Såfremt der er tale om emulgerede olier, skal der vælges en udskiller med koalescensfilter (klasse I). Der skal altid placeres et sandfang i forbindelse med en olie- og benzinudskiller, som har til formål at tilbageholde sand og andre partikler, der er tungere end vand. Når de tunge partikler lægger sig på bunden af sandfanget, stiger olien langsom til overfladen. Herved opretholdes udskillerens volumen til vand og olie, så opholdstiden i udskilleren ikke nedsættes. Alle udskillerne virker ved hjælp af gravitationsprincippet, idet olie og benzin er lettere end vand, vil det stige mod toppen og lægge sig på vandoverfladen af udskilleren. Udskilleren er forsynet med et flydelukke, der lukker afløbet, så der ikke sker udslip, når maksimal olieopsamlingsvolumen er nået. 2 Sandfanget sikrer endvidere et rolig flow til udskilleren, samt en længere opholdstid og bedre udskilning af olien. Traditionelt er sandfanget placeret foran udskilleren, men Inja Miljøteknik kan levere olie- og benzinudskilleranlæg, hvor sandfang er en integreret del af udskilleren det sparer anlægsplads og gør anlægget nemmere at servicere ved tømning og vedligehold.

3 Opbygning af udskilleranlæg med sandfang, udskiller og prøveudtagning Måtte Tilløb Vand + olie Olie Vand Udløb Sand Sandfang Traditionel olieudskiller eller koalescensudskiller med rundt filter Prøveudtagningsbrønd Koalescensfilter Koalescensmåtte Udskilt olie Vand + olie Stor dråbe Små dråber olie (Emulgerende) Stor dråbe Vand Udskilt olie Som noget nyt kan Inja Miljøteknik også levere filterfri koalescensudskillere - kaldet NeutraSpin og NeutraPrim. Koalescensenheden i disse er vedligeholdelsesfri og udnytter energien i vandstrømmen til at lave små opadgående hvirvler i vandsøjlen, som samler og giver opdrift til de små emulgerede oliedråber. Fladt koalescensfilter, som sidder i en skillevæg før udløbet. Er bl.a. placeret i NeutraStar og NeutraPass Olie- og benzinudskiller (Klasse II) En traditionel olie- og benzinudskiller separerer olien alene ved hjælp af gravitation. Klasse II udskillere anvendes, hvor olien ikke er emulgeret, f.eks. ved regnvand fra p-pladser og påfyldningspladser. Ifølge EU normen EN må olie- og benzinudskilleren i test maksimalt udlede 100 mg olie pr. liter. Alle Neutra udskillere fra Inja Miljøteknik er forsynet med automatisk flydelukke og der kan tilsluttes alarm til udskilleren. Neutra udskillere kan fås med integrerede sandfang og prøveudtagningsenhed. Koalescensudskiller (Klasse I) En koalescensudskiller er en klasse I udskiller, der typisk er forsynet med et koalescensfilterelement, som opsamler små emulgerede oliedråber, således at de får nok opdrift til at overvinde overfladespændingen og stige til top i udskilleren. Der skal placeres en koalescensudskiller på steder, hvor der forekommer emulgeret olie i spildevandet. Dette vil være tilfældet på lokationer, hvor der bruges højtryksrenser eller ved anvendelse af sæber. Dette sker typisk på servicestationer, autoværksteder, oliedepoter, vaskepladser og vaskehaller. Neutra koalescensudskillere er udformet efter forskrifterne i den europæiske standard EN 858-2, som foreskriver, at der skal etableres en koalescensudskiller, hvis overfladevand udledes til en recipient eller nedsives. Desuden er der højere udledningskrav til koalescensudskiller, der ved test maksimalt må udlede 5 mg olie pr. liter, mens en almindelig udskiller klasse II må udlede 100 mg/l ved test. 3

4 By-pass løsningsforslag NeutraPass - Flow op til 200 l/s Flow op til 1000 l/s Mandehul Ø 600 Mandehul Ø DN 400 DN 400 AFLØB DN 500 TILLØB DN 500 DN 500 DN 500 Eksempel på By-pass anlæg etableret med NeutraStar koalescensudskiller og by-pass/omløb via rørføring Udskiller med omløb Bypass En olieudskiller med omløb (by-pass) anvendes ofte ved afledning af store mængder regnvand, f.eks. større p-pladser, hvor der kan forekomme oliespild. Det kan ofte godkendes at udskilleren kun renser 10% af den dimensionsgivende regn. Erfaringsmæssigt skyldes pladsen ren ved det såkaldte first flush, hvor det sjældent regner særligt kraftigt. Det er også den første del af regnmængden, der indeholder den største mængde olie som typisk vil blive tilbageholdt i udskilleren. Regner det kraftigere end 10 % af den dimensionsgivende regn, ledes vandet uden om udskilleren. Regnvand fra store pladser ledes ofte til recipient, hvilket stiller krav til, at der anvendes en koalescensudskiller (klasse I). Her anbefaler Inja Miljøteknik ofte udskilleren NeutraPass, som er udstyret med et stort integreret sandfang, der kan aftage sand fra meget store arealer. NeutraPass fås med en hydraulisk kapacitet på op til 180 l/s og kan rense som klasse I op til 20 l/s. Inja har også mulighed for at levere en udskiller med omløb til klasse II, kaldet NeutraPlus-Bypass, denne er udstyret med et lille integreret sandfang, hvilket kræver at der ofte placeres et sandfang foran. Denne fås med en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse II op til 30 l/s. Ved store vandmængder over 200 l/s har vi mulighed for at lave specielle løsninger, hvor der laves et omløb på pladsen og sættes en stor udskiller (se skitse øverst på siden). Alarm og flydelukke Alle olie- og benzinudskillere skal som grundregel udstyres med flydelukke og alarm. Den enkelte kommune har dog lov til at dispensere for dette. Alle Neutra udskillere er forsynet med automatisk flydelukke. I takt med at den opsamlede olie/benzin i udskilleren fortrænger vandet, bevæger flydelukket sig nedad. Når den maksimal olielagstykkelsen er nået, lukker flydelukket for udløbet i bunden af udskilleren. Herefter kan der ikke afledes mere ren spildevand til afløbet før olie- benzinudskilleren er tømt. Lagtykkelsesalarm Anvendes til registrering af olielagstykkelsen. Alarmen gives almindeligvis, når udskilleren er 70% fyldt. Ved steder, hvor der tankes olie eller benzin skal der dog gives en alarm, når opsamlingsvolumen er 30% fyldt. Inja Miljøteknik leverer alarmer, der kan tilsluttes CTS eller SMS system. Overløbs/niveaualarm Anvendes til registrering af højt væskestandsniveau i olie/benzinudskillere og koalescensudskillere. Alarmen går i gang, når flydelukket har lukket for afløbet. Prøveudtagningsbrønd Normalt er prøveudtagningsbrønden placeret efter udskilleren, men kan også være en integreret del af udskilleren. Der skal sættes en prøveudtagningsbrønd Hvis miljømyndigheden forlanger det. Det er derfor ikke altid, at der sættes en prøveudtagningsbrønd. En prøveudtagningsbrønd skal udføres således, at tilløbet ligger cm højere end afløbet, og det skal være muligt at udtage en øjebliksprøve i en frit faldende vandstråle inden spildevandet ledes videre til recipient eller kloak. 4 Inja Miljøteknik kan levere prøveudtagningsbrønde som en separat enhed i plast eller beton. Ligeledes har vi olie- og benzinudskillere NeutraSub og koalescensudskillere NeutraCom, med en integreret prøveudtagningsenhed.

5 Dimensionering Inja Miljøteknik henviser til vores dimensioneringsprogrammer, som kan findes på Programmerne er lavet ud fra anvisningerne i Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, marts 2004, fra Teknologisk Institut. Der henvises i øvrigt til denne for nærmere information omkring dimensionering. Alternativ hjælper Inja s ingeniører også altid gerne med rådgivning og dimensionering. Retningslinjer for dimensionering og eksempler. Når Inja Miljøteknik dimensionerer en olie- og benzinudskiller og en koalescensudskiller, så anvender vi, hvis ikke andet er oplyst, normalt en 2 års regnmængde på 140 l/s pr. hektar ganget med en klimafaktor på 1,3. Dette giver en dimensionsgivende regnmængde på 182 l/s pr. hektar eller 0,0182 l/s pr. m 2. Olie og benzinudskiller sættes ofte i forbindelse med tankstationer og parkeringspladser, hvor det ofte er regnmængden, der er dimensionsgivende for udskillerens størrelse. Koalescensudskiller sættes ofte i forbindelse med vaskepladser og bilvaskeanlæg, hvor der forekommer emulgeret olie eller ved parkeringspladser, hvor overfladevandet skal ledes til en recipient. Ved overdækkede pladser tages der højde for slagregn. Jævnfør afløbsnormen DS 432 regnes denne som 1/3 af de 2 største flader, der udsættes for slagregn. Sandfangets størrelse udregnes ud fra forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm samt olieudskillerens nominelle størrelse (NS) i l/s, der er placeret i 3 tilførselsgrupper. Lille belastning: 100 x NS Middel belastning: 200 x NS Stor belastning: 300 x NS Som grundregel bør der minimum anvendes et sandfang på 2500 liter, hvis der bruges højtryksrens. Automatiske bilvaskeanlæg skal minimum have et sandfang på 5000 liter. Projekt Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3 Overdækket tankplads på 15x10 meter med en højde på 4 meter Parkeringsplads på 2000 m 2, med både tung og let trafik Vaskeplads på 100 m 2 med 2 højtryksrensere og et vandudtag på 15 Olieudskiller Slagregn: 1/3x (15x4 + 10x4) x 0,0182 l/s/m 2 = 0,61 l/s Regnvand: 2000 m2 x 0,0182 l/s = 36,4 l/s/m 2 Regnvand: 100 m 2 x 0,0182 l/(s x m 2 ) = 1,82 l/s/m 2 Vandudtag 15 : 0,5 l/s/m 2 Afrundes til nærmeste nominel størrelse i Inja s produktprogram Olieudskiller klasse I, NS: 3 l/s Olieudskiller klasse I, NS: 40 l/s Højtryksrens: 2 stk. af 2 l/s giver med samtidighedsfaktor 3 l/s. Ved højtryksrens skal der ganges med en faktor 2, fordi olien emulgeres. Derved bliver den nominel belastning på 2 x 3 l/s = 6 l/s ialt 6 + 0,5 l/s + 1,82 l/s = 6,32 l/s Koalescensudskiller klasse II, NS: 10 l/s Sandfang Belastningen af sandfanget sættes til Lille, da det er en overdækket servicestation. Derved bliver størrelsen på sandfanget 100 x NS=> 100x3 = 300 liter. Idet der er tale om en tankplads, skal der være en buffer tank eller en olieopsamlingskapacitet i udskilleren på min liter Belastningen af sandfanget sættes til middel, da det er en større erhvervsmæssig parkeringsplads. Derved bliver størrelsen på sandfanget 200 x NS=> 200 x 40 = 8000 liter Belastningen sættet her til middel : Sandfangvolumen = 200 x NS Volumen = 200 x 10 = 2000 l. Der sættes dog altid min. et 2500 liter sandfang ved højtryksrens. Anbefaling NeutraSub 3/ med integreret prøveudtagning og alarm for olielagstykkelse. Den har en nominel størrelse på 3 l/s et integreret sandfang på 650 liter og en olieopsamlingskapacitet på 1020 liter. NeutraPlus 40 med en nominel størrelse på 40 l/s og alarm. Foran udskilleren placeres et sandfang af typen MallSed på 8000 liter. Efter udskilleren placeres en prøveudtagningsbrønd af typen NeutraCheck. NeutraStar 10 med en nominel størrelse på 10 l/s og en alarm. Foran udskilleren placeres et sandfang af typen MallSed på 2500 liter eller NeutraSed på 2500 liter. Efter udskilleren placeres en NeutraCheck prøveudtagnngsbrønd. Overstående er Inja s bedste anbefaling. Vi kan også tilbyde en løsning med integreret sandfang: NeutraCom 10/

6 Produkter Neutra olie- og benzinudskiller udført i armeret beton Alle udskillere fra Inja Miljøteknik er udført i armeret beton af meget høj kvalitet. Produkterne udmærker sig ved, at der som standard støbes med minimum 120 mm godstykkelse og armeres med maskinsvejst armeringsnet, som tilsammen giver et uovertruffet holdbart produkt med lang levetid. Den vådstøbte beton fås desuden med en indvendig olie/bezinbestandig overfladebehandling, udført med en meget holdbar glat finish, som gør rensningsprocessen nemmere. Fordele ved brug af udskillere udført i armeret beton Kan som standard klare tung belastning fra trafik og jordtryk (Klasse D, 40 ton) uden aflastningsplade Er som standard opdriftsikret i sig selv pga. dens store egenvægt yderligere forankring unødvendigt* Tømningsbil kan holde helt tæt på udskilleren, selv uden aflastningsplade Ingen risiko for sammenbrud ved tømning heller ikke hvis udskilleren tømmes helt Uovertruffen holdbarhed i forhold til de lette udskillere på markedet. Let at tilpasse tilløbsdybden i det enkelte projekt ved at forøge udskilleren med brøndringe *Ved specielle grundvandsforhold eller store dybder kan brøndene leveres med ekstra opdriftsikring. Nedenfor er en liste over de mest gængse Neutra olie-, benzin- og koalescensudskillere samt tilbehør. Vi har mulighed for at levere andre standardløsninger og der kan produceres specialløsninger til det enkelte projekt. Sandfang Olie/benzinudskillere, klasse II MallSed Uden indvendig olie/benzinbestandig overfladebehandling. Leveres i standard størrelser fra liter. Et prisbilligt alternativ til NeutraSed sandfang med overfladebehandlet inderside. NeutraPlus NS fra 3-40 l/s. Er uden integreret sandfang. Bruges ved afvanding af mindre P-pladser og lignende. NeutraSed OU Indvendig olie/benzinbestandig overfladebehandling. Leveres i standard størrelser fra liter. Bruges, når der stilles krav om indvendig overfladebehandling, eller der er særlige kemiske/fysiske forhold, der gør sig gældende. NeutraSub NS fra 3-30 l/s. Integreret sandfang op til 6000 l. Kan fås med integreret prøveudtagningsenhed. Fås i en speciel model med 1000 l olieopsamling til tankpladser. Bruges ofte ved P-kældre, tankstationer, og ved afvanding af mindre p-pladser og lignende. 6

7 Koalescensudskillere, klasse I Bypass udskillere, klasse I + II NeutraStar NS fra l/s. Uden integreret sandfang. NeutraStar er den udskiller i programmet med størst nominel kapacitet. Bruges til alle typer vaskepladser og steder, hvor der kan forekomme emulgeret olie og hvor store vandmængder skal renses 100%, samt i forbindelse med omløbsløsninger til meget store flow op til 1000 l/s. NeutraPass NS fra 6-20 l/s. Koalescensudskiller klasse I, med omløb (bypass) og integreret sandfang op til 8300 liter. Bruges ved afvanding af store parkeringspladser og befæstede arealer. Princippet er, at den første stille regn skyller arealet ren for sand og olier denne del renses i udskilleren. Når det regner kraftigere end 10% af den dimensionsgivende regn, ledes vandet urenset gennem udskilleren og ud til recipient. NeutraCom NS fra 3-20 l/s. Integreret sandfang op til 5000 liter. Fås også med integreret prøveudtagningsenhed. Har et rundt koalescensfilter, som er let at rengøre. Bruges ofte til mindre vaskepladser og lignende. Skal NeutraCom anvendes på tankpladser, leveres den også i en speciel model med 1000 liter olieopsamlingskapacitet. NeutraPlus-bypass klasse II NeutraPlus-Bypass er en klasse II udskiller med integreret sandfang op til 3570 liter. Udskilleren har en hydraulisk kapacitet op til 300 l/s og kan rense som klasse II op til 30 l/s, hvilket betyder, at der ofte bør placeres et sandfang foran udskilleren. Ellers er funktionspricippet det samme som for NeutraPass NeutraSpin NS fra 3-30 l/s. Ny patenteret filterfri koalescensudskiller med integreret sandfang op til 6000 liter. Bruges ved vaskepladser og lignende, hvor belastningen fra olie og sand er stor, og hvor belastningen af koalescensfiltret er for stor. Vælges også, hvis der ønskes en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret. Det vil spare tid og ressourcer i den fremtidige vedligehold. NeutraPrim NS fra 3-30 l/s. Filterfri koalescensudskiller med integreret sand-/ slamfang op til 9000 liter. Bruges ved vaskepladser til store entreprenørmaskiner, Falckstationer og lignende, hvor belastningen fra olie og sand er stor. Kan også vælges, hvis der ønskes en koalescensudskiller uden det almindelige vedligehold af koalescensfiltret. Det vil spare tid og ressourcer i det fremtidige vedligehold. NeutraPro NS fra 3-30 l/s. Integreret sandfang op til 6000 l. Kan fås med integreret prøveudtagningsenhed. Har et rundt koalescensfilter, som er let at rengøre. Har desuden en integreret forudskiller i klasse II, som skåner koalescensfiltret og øger effekten. Bruges ved vaskepladser, hvor belastningen fra olie og sand er høj. Kan desuden bruges i stedet for NeutraCom når den nominelle størrelse ligger mellem 20 og 30 l/s. Prøveudtagningsbrønd NeutraCheck NeutraCheck af armeret beton passer til rørstørrelser på mellem Ø160 - Ø400 mm. Brønden har en afløbsrende og banket i bund, hvor det er muligt med en prøveflaske (1000 ml) at udtage en repræsentativ prøve fra en frit faldende stråle (16 cm). Anvendes til prøveudtagning af spildevand, typisk ved spildevandsudledning fra industrivirksomheder og ved såvel olieudskilleranlæg som fedtudskilleranlæg. Brønden kan endvidere anvendes som inspektionsbrønd. 7

8 Om Inja Miljøteknik A/S Inja har i over 30 år leveret udskillerteknik og andre produkter inden for vand og miljø til det danske marked. Vi har derfor opnået en stor ekspertise inden for disse produkter. Vi lægger stor vægt på at få leveret det rigtige produkt og hjælper derfor gerne med vejledning og dimensionering. I specielle tilfælde med dybe brønde eller stort tryk, kan vi også leverer statiske beregninger for at eftervise holdbarheden af vores produkter. Inja har dansk agentur på produkter fra tyske mall Umweltsysteme, som leverer beton produkter i høj kvalitet. Vores betonprodukter udmærker sig ved at der som standard støbes med minimum 120 mm godstykkelse og armeres med maskinsvejset armeringsnet, hvilket er med til at give de mest holdbare produkter på det danske marked. Den vådstøbte beton, har desuden en meget glat finish, hvilket gør dem nemmere at rense og giver større holdbarhed på coatningen ved de produkter der er indvendigt behandlet. Inja Miljøteknik A/S blev i oktober 2012 en del af Byggros koncernen. Dette giver mulighed for at levere flere produkter til samme byggeri. Samtidig kan vi trække på yderligere viden og ressourcer der ligger i selskabet. INJA Miljøteknik A/S Egegårdsvej 5 DK-5260 Odense S Tlf

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast

Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Gennemgang af fedtudskiller NS4, type FA, Bokn Plast Overenstemmelsesrapport Projekt nummer: 1328891-2/2007 Udført for: Bokn Plast 5561 Bokn Norge Emner: CE-mærkning, overensstemmelse, fedtudskillere Udført

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede

Vejledning i regnvandshåndtering. Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Vejledning i regnvandshåndtering Dimensionering og etablering af faskiner samt information om regnbede Praktiske informationer vedr. etablering af faskiner Der skal søges om tilladelse hos Lejre Kommune

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27.

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 6. Indhold. Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner. Vedtaget 27. Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 6 Håndtering af overfladevand og dimensionering af bassiner og faskiner Indhold 1 Regnvandsbassiner... 2 1.1 Generelt om regnvandsbassiner... 2 1.2

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere

Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere En stærk dansk udskillerløsning Unisep - Olie-/benzin-, koalescens-, lamel- og fedtudskillere - individuelle miljøvenlige løsninger Indholdsfortegnelse Sandfangsbrønde: Produktbeskrivelse... Produktblad...

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING

BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING BORGERMØDE VEDR. KLOAKSEPARERING Velkomst Beslutningen om separering Baggrunden for separering Klima forandringer Dagsorden Beskrivelse fælles system Beskrivelse separat system Etape inddeling og tidsplan

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

AFLØBS- RENDER. www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING. - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand...

AFLØBS- RENDER. www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING. - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand... AFLØBS- RENDER - Nem, effektiv og billig løsning til bortledning af overfladevand... GDS AFVAN- DING 01/04/08 AFSNIT 2 (2.8) www.polysan.dk GØR DET SELV AFVANDING 3 PAK 3 meter med det hele 3 meter Sapolite

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning

Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Type 670. arenummerdefinition 670 X X XXX-XX X X Afløbsrende uden sump til beton- eller flisebelægning Afløbsrenden fremstilles i følgende standardbredder: 147 mm, 197 mm, 297 mm og 397 mm indvendig rammemål

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby

Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Funktionsbeskrivelse for afvanding af Arwos Landsby Bygherren forbeholder sig ret til at tage hele eller dele af afvandingen ud af projektet til et eller flere udviklingsprojekt(er), uden at dette har

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere