Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere"

Transkript

1 Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006

2 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser Olieudskilleranlæg Forskel på olieudskiller og benzinudskiller Hvor skal der være en olieudskiller? Hvor skal vand fra olieudskillere afledes til? Hvilke tilladelser fra kommunen er nødvendige? Nyetablering eller flytning af eksisterende anlæg Ændring eller udskiftning af eksisterende anlæg Projektering og dimensionering Projektering og udførelse Hvorfor sandfang? Hvilken type olieudskiller? Typer Klasser Hvor skal der være alarmer og flydelukker? Alarmer Flydelukker Krav om prøvetagningsbrønd? Dimensionering Hvilken størrelse sandfang? Hvilken NS skal bruges? Hvilken størrelse olieudskiller? Vurdering af opsamlingskapacitet Beregning af nominel størrelse (NS) Prøvetagningsbrønd Drift og vedligeholdelse af olieudskilleranlæg Drift af olieudskilleranlæg Brug af rengørings-/rensemidler og højtryksrenser Vandbaserede rengørings-/rensemidler

3 Opløsningsmiddel baserede rensemidler Højtryksrenser Vedligeholdelse af olieudskilleranlæg Kontrol af olieudskilleranlæg Tømning og visuel inspektion af olieudskilleranlæg Tæthedsprøvning af udskilleranlæg Hvad omfatter en tæthedsprøvning? Hvordan skal tæthedsprøvningen udføres? Sløjfning af olieudskilleranlæg Uheld...24 BILAG 1: Ansøgning om tilslutningstilladelse...25 BILAG 2: Vægtfylde...26 BILAG 3: Kriterier for miljøvurdering af organiske stoffer...27 BILAG 5: Tæthedsprøvning af olieudskiller...28 BILAG 4: Driftsjournal...27 BILAG 6: Skema til anmeldelse af tæthedsprøvning

4 1. Definitioner og tilladelser Etablering, ændring eller flytning af et olieudskilleranlæg kræver tilladelse fra Herning Kommune. Kravene i en tilladelse vil tage udgangspunkt i disse retningslinier. I specielle situationer, kan kravene dog afvige fra retningslinierne. Formålet med retningslinierne er at sikre optimal indretning og drift af olieudskilleranlæg. 1.1 Olieudskilleranlæg Et olieudskilleranlæg består normalt af følgende: 1. Sandfang 2. Olieudskiller 3. Prøvetagnings- eller målebrønd 4. Rørledninger fra afløb til olieudskiller Forskel på olieudskiller og benzinudskiller Der er ikke forskel på en olieudskiller og en benzinudskiller. De er opbygget helt ens og godkendes som en benzin- og olieudskiller. Der er derimod forskel på produkterne olie og benzin. Benzin har en lavere vægtfylde end olie og fordamper lettere. Ved projektering af en olieudskiller til benzin er det således dampene, man skal være specielt opmærksom på. For nemhedens skyld anvendes i disse retningslinier kun betegnelsen "olieudskiller" Hvor skal der være en olieudskiller? Olieudskillere skal anvendes på afløb fra steder, hvor der er olieholdigt spildevand, eller hvor der er risiko for oliespild. Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, om der skal anvendes olieudskiller, se oversigt i tabel 1 i afsnit Hvor skal vand fra olieudskillere afledes til? Vand, der afledes via olieudskillere, skal som hovedregel ledes til spildevandskloakken. Regnvand med et ubetydeligt indhold af olieprodukter, kan evt. ledes til kommunens regnvandskloak. Hvor vandet må ledes hen fastsættes i tilslutningstilladelsen fra kommunen. 4

5 1.3. Hvilke tilladelser fra kommunen er nødvendige? Nyetablering eller flytning af eksisterende anlæg Når et olieudskilleranlæg eller dele deraf etableres eller flyttes skal: - der søges om byggetilladelse hos Herning Kommune. Link til ansøgningsskema - dimensioneringsgrundlaget sendes til accept i Herning Kommune (gerne sammen med ansøgningen om byggetilladelse). - der søges om en ny eller ændret tilslutningstilladelse hos Herning Kommune. Det fremgår af bilag 1, hvad ansøgningen skal indeholde Ændring eller udskiftning af eksisterende anlæg Når et olieudskilleranlæg eller dele deraf ændres eller udskiftes skal: - dimensioneringsgrundlaget sendes til accept i Herning Kommune. - der søges om en ny eller ændret tilslutningstilladelse hos Herning Kommune. Det fremgår af bilag 1, hvad ansøgningen skal indeholde. 5

6 2. Projektering og dimensionering 2.1 Projektering og udførelse I henhold til reglerne i Bygningsreglementet1 skal afløbsinstallationer, herunder også olieudskilleranlæg, projekteres og udføres i overensstemmelse med gældende afløbsnorm2 og SBIanvisning Olieudskilleranlæg må kun etableres af en autoriseret kloakmester, der har ansvaret for, at udførelsen sker i henhold til afløbsnormen. Det er virksomhedsejeren, der har ansvaret for, at olie- og benzinudskilleren er dimensioneret efter de aktiviteter, der er på virksomheden. Et olieudskilleranlæg er normalt sammensat på følgende måde: Spildevand => Sandfang => Olieudskiller => Prøvetagningseller målebrønd => Offentlig kloak Hvorfor sandfang? Et sandfang har et dobbelt formål: At tilbageholde sand og grus, samt at øge opholdstiden for vandet. Normalt er sandfanget en selvstændig del af anlægget, men der findes olieudskillere, hvor sandfanget er bygget ind i selv olieudskilleren Hvilken type olieudskiller? I en olieudskiller udskilles olien ved hjælp af gravitation (tyngdekraft). Der findes flere forskellige typer olieudskillere, som kan inddeles i to klasser efter rensegrad. Desuden kan olieudskillere forsynes med alarmer og flydelukker. 1 Bygningsreglement 1995, reglement nr 4002 af 13. februar Pt. gælder: Dansk Standard, "Norm for afløbsinstallationer", DS 432:2000 (3. udgave). 3 SBI-anvisning 185 Afløbsinstallationer (SBI, 1997). 6

7 Typer Olieudskillerne kan overordnet inddeles i følgende 4 typer: Traditionel olieudskiller: Udskiller olien alene ved hjælp af gravitation, hvor oliedråberne pga. en lavere vægtfylde end vand vil stige til væskeoverfladen i olieudskilleren. Koalescensudskiller: Har indbygget et koalescenselement, som kan samle meget små oliedråber, indtil de til sidst bliver så store, at de kan udskilles ved gravitation. Koalecenselementet kan enten være en måttetype eller opbygget af lameller/kube enheder. Forskellen på de forskellige elementer er fortrinsvist af driftsmæssig karakter. F.eks. vil der ofte være et større vedligeholdelses arbejde ved måttetyperne. Er velegnet til spildevand med emulgeret olie, f.eks. fra højtryksrensning eller ved brug af sæber. Lameludskiller: Er udstyret med en indsats af lameller, der sikrer en rolig strømning. Langs selve lamelpladerne er strømningshastigheden så lille, at oliedråberne vil kunne nå at samle sig og blive så store, at de kan udskilles ved gravitation Samtidigt vil sand, slam osv. følge lamelpladerne og falde til bunds. Er specielt egnet til store vandstrømme, f.eks. regnvand. Olieudskiller med omløb: Har omløb, der træder i funktion ved belastning med store vandmængder, f.eks. ved store regnskyl. Dette medfører, at olieudskilleren ikke bliver belastet med større vandmængder, end den er dimensioneret til. Olieudskilleren kan både være en traditionel og en koalescensudskiller. Er udviklet specielt til regnvand. 7

8 Klasser Olieudskillerne er inddelt i to klasser, der er defineret ved 4 : Klasse I Olieudskiller, hvor middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er maks. 5 mg/l og største enkeltværdi er maks. 10 mg/l. Er i hovedreglen koalescensudskillere, men kan dog også være en traditionel olieudskiller. Klasse II Olieudskiller, hvor middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er maks. 100 mg/l og største enkeltværdi er maks. 120 mg/l. Klasse I giver altså en bedre udskillelse end klasse II, men man skal være opmærksom på, at de konkrete værdier, der kan opnås i et testlaboratoriet, ikke direkte kan overføres til praksis. Hvilken olieudskillerklasse, der skal vælges til forskellige spildevandskilder, kan ses i tabel 1. 4 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 1, DS/EN 858-1:2002 (1. udgave). 8

9 Nr. Spildevandskilde Bemærkning Olieudskillertype ved afledning til spildevandskloak ved afledning til a regnvandskloak a 1 Regnvand fra tankstation d Må ikke indeholde rengørings- Klasse II Klasse I og rensemidler 2 Regnvand fra olielagre og Klasse II eller Klasse I omlastestationer Klasse II med omløb 3 Regnvand fra parkeringspladser Klasse II med omløb Klasse II eller Klasse I 4 Regnvand fra vejarealer m.v. i F.eks. afvandingsområder Klasse II eller Klasse I specielle tilfælde Klasse II med omløb 5 Rengøring af gulve efter oliespild i værksteder, testcentre, fabrikker osv. Afledning til regnvandskloak fra 5.1 Brug af rengørings- og rensemidler disse spilde- Klasse I 5.2 Uden brug af rengørings- og Klasse II vandskilder er rensemidler som udgangs- 6 Bilvask punkt ikke tilladt. 6.1 Med hånden Vask af biloverflader med rengørings- og rensemidler uden I særlige tilfælde Ingen udskiller org. opløsningsmidler vil der dog kunne 6.2 Automatisk vaskeanlæg Vask af biloverflader, samt Klasse II fåes en tilladelse undervogn (lavtryk) med rengørings- og rensemidler uden krav. med specielle org. opløsningsmidler 6.3 Med højtryksrenser Klasse I Vask af biloverflader uden Rengørings- og rensemidler Ingen udskiller olieforurening uden kulbrinter Vask af biloverflader forurenet Klasse I b med olie 6.4 Undervognsvask Klasse I b 6.5 Motorvask Klasse II + EBS c 6.6 Selvbetjenings højtryksrenser Klasse I b 7 Rensning (undtagen bilvask) Rensning af motordele 7.1 Med højtryksrenser Klasse I eller 7.2 Med roterende spulerør Klasse II + EBS c Klasse I + EBS c 8 Rustbeskyttelse samt afvaskning Klasse II + EBS c af parafinvoks eller lign. f.eks. fra nye biler 9 Skrotpladser Klasse II 10 Jordbehandling Klasse II 11 Modtagestationer for sand, olie og spildevand fra udskilleranlæg : Skal aftales nærmere med Herning Kommune : Gælder for spildevand under følgende betingelser : Klasse I - tryk < 60 bar - temperatur < 60 o C - ph-neutral - rengørings- og rensemidler med kort spaltetid : Emulsions-spalteanlæg eller lignende : For disse anlæg gælder der specifikke regler p.t.. jf. Miljø- og Eniergimin bek. nr. 555 af 9. juni

10 Tabel 1: Dansk Standards anbefalinger ved valg af olieudskillertype. 5 Herning Kommunes krav vil tage udgangspunkt i anbefalingerne, men der kan ske afvigelser. F.eks må spildevand fra aktiviteter med organiske opløsningsmidler ALDRIG afledes til kloakken i Herning Kommune Hvor skal der være alarmer og flydelukker? Alarmer Der findes flere forskellige typer af alarmanlæg. Normalt består de af en eller to følere/alarmer, der er tilsluttet et fælles alarmrelæ: Lagtykkelsesalarm: Denne type alarmanlæg indeholder en føler, der kan skelne olie fra vand, og vand fra luft, men ikke mellem luft og olie. Alarmen udløses, når en maksimal lagtykkelse opnås, og derved undgås overfyldning og risiko for at olie siver ud i kloakken. Lagtykkelsesføleren kan også bruges til at registrere faldende væskeniveau i olieudskillee, f.eks. hvis der er en lækage i olieudskilleren. Der skal altid være en lagtykkelsesalarm på en olieudskiller. Overløbsalarm: Denne type alarmanlæg indeholder en føler, der kan skelne mellem luft og olie. Alarmen udløses, når væskeniveauet i olieudskilleren overstiger det maksimalt acceptable i olieudskillere. Derved undgåes jordforurening f.eks. ved tilstopning af koalescensfilter med efterfølgende opstuvning. Det vurderes i hvert tilfælde, om der er behov for en overløbsalarm. Der findes flere forskellige fabrikater af alarmanlæg, og det er vigtigt, at anlæggene altid installeres efter den pågældende leverandørs anvisninger Flydelukker En automatisk flydelukker skal sikre, at der ikke sker udslip af olie til kloakken ved overfyldning af olieudskilleren. 5 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 10

11 Flydelukkeren består af en lukkefunktion, der styres af den opsamlede mængde olie. Efterhånden som udskilleren fyldes med olie, vil flydelukkeren blive presset nedaf sammen med vandet. Når opsamlingskapaciteten i olieudskilleren er opbrugt, vil flydelukkeren ramme en ventilplade, hvorved afløbet fra olieudskilleren lukkes. Der er ikke generelt krav om flydelukker, men behovet skal vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der må ikke etableres flydelukker, hvis der er risiko for overløb til jorden ved opstuvning i olieudskilleren, med mindre der samtidigt er etableret en overløbsalarm Krav om prøvetagningsbrønd? En prøvetagningsbrønd skal bruges til at udtage en stikprøve af det spildevand, der afledes fra olieudskilleren. Prøvetagningsbrønden kan være enten en nedgangsbrønd, en inspektionsbrønd eller en nedløbsbrønd med en fri vandstråle på tilløbssiden. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave en målebrønd i stedet for en prøvetagningsbrønd. En målebrønd skal være indrettet, så det er muligt at udtage døgnprøver. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde om der er behov for en målebrønd 2.2 Dimensionering Som udgangspunkt skal olieudskilleranlæg udformes og dimensioneres så olieprodukter i spildevandet tilbageholdes under normal drift og forudseelige uheld. Dimensioneringen skal tage højde for både type og mængde af det tilførte spildevand. 11

12 2.2.1 Hvilken størrelse sandfang? Størrelsen bestemmes ud fra forventet mængde sand og slam, spildevandstype og vandstrøm (NS). Se tabel 2: Forventet tilførsel af sand og slam Spildevand, der kommer fra: Sandfangets størrelse i liter Ingen Industrispildevand (eks. kondensvand fra kompressor). Lille Industrispildevand. Regnvandsafløb, f.eks. fra - overdækket servicestation. - overdækket større parkeringsareal. Middel Industrispildevand. Vaskeplads. Autoværksted. Regnvand, f.eks. fra - større parkeringsareal. - servicestation. Stor Industrispildevand. Lastbilvaskeplads. Vaskeplads for bygge- og anlægsmaskiner. Vaskeplads for landbrugsmaskiner. Automatiske bilvaskeanlæg. Ikke nødvendig a) NS *) 100 f d **) b) NS *) 200 f d **) b) NS *) 300 f d **) c) NS *) 300 f d **) Tabel 2: Dansk Standards anbefalinger ved dimensionering af sandfang. 6 Herning Kommunes krav vil tage udgangspunkt i anbefalingerne, men der kan ske afvigelser. *): NS: Olieudskillerens nominelle størrelse, som bestemt i afsnit om dimensionering af olieudskillere. **): f d er densitetsfaktoren, der bestemmes af vægtfylden for den olie, som skal udskilles - se tabel 4. a) : Hvis NS 10 l/s, så skal formlen for sandfang med Middel - tilførsel bruges. Gælder dog ikke for overdækkede parkeringsarealer hvor formlen for sandfang med lille - tilførsel må bruges. b) : Mindste volumen på sandfang skal være 600 l c) : Mindste volumen på sandfang skal være l 6 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 12

13 Hvilken NS skal bruges? Når størrelsen af sandfang skal beregnes kan man enten vælge at bruge: den beregnede NS (den NS der bestemmes ud fra de aktuelle aktiviteter via formlen i afsnit ) eller kapaciteten for den valgte olieudskiller (når NS er bestemt, vælges en olieudskiller med tilsvarende eller højere kapacitet) Kommunen anbefaler, at der vælges et sandfang med en størrelse der passer til den valgte olieudskiller. Derved undgåes, at der senere skabes tvivl om det samlede anlægs kapacitet Hvilken størrelse olieudskiller? Olieudskillerens størrelse bestemmes ved en vurdering af den nødvendige opsamlingskapacitet og en beregning af den nominelle størrelse Vurdering af opsamlingskapacitet Opsamlingskapaciteten er den oliemængde, der kan opsamles i olieudskilleren. Den fastlægges ud fra en vurdering af, hvor meget olie der tilledes (både ved normal drift og uheld). Dansk Standard anbefaler, at opsamlingskapaciteten som minimum skal være 7 : Ved olieudskillere med automatisk flydelukker: Ved olieudskillere uden automatisk flydelukker: 10 x NS 15 x NS NS er olieudskillerens nominelle størrelse Opsamlingskapaciteten skal dog aftales med kommunen i hvert enkelt tilfælde, og kan afvige fra Dansk Standards anbefalinger. Hvis der f.eks. ved uheld kan tilføres større mængder olie/benzin til olieudskilleren, bør opsamlingskapaciteten tilpasses efter forholdene og risikoen for uheld, og den skal evt. være større end Dansk Standards anbefaling. Et andet eksempel er et sted, hvor mængden af olie ved uheld vil være lille, f.eks. i et garageanlæg. Her kan der accepteres en mindre opsamlingskapacitet end anbefalet fra Dansk Standard. Desuden er kravene til opsamlingskapacitet ved olieudskillere på benzin- og oliesalgssteder fastsat i en særskilt bekendtgørelse 8. 7 Er minimumskravet til olieudskillere, for at de kan blive CE-mærket jf. Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 1., DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 8 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg, nr. 555 af 9. juni

14 Beregning af nominel størrelse (NS) Størrelsen af olieudskilleren afhænger af følgende faktorer: Dimensionsgivende regnvandsstrøm. Dimensionsgivende spildevandsstrøm. Mulighederne for emulsioner (f.eks. ved brug af sæbe eller højtryksrenser). Oliens vægtfylde. Den nødvendige størrelse betegnes ved den nominelle størrelse (NS), der angives i l/s. Til beregning af NS tager Herning Kommune udgangspunkt i DS/EN Beregningsformlen er også beskrevet i Rørcentrets vejledning 10 fra Teknologisk Institut. NS beregnes ud fra følgende formel (se evt. beregningseksempel sidst i dette afsnit ): NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) x f d NS olieudskillerens nominelle størrelse Q r den dimensionsgivende regnvandsstrøm Q s1 den del af den dimensionsgivende spildevandsstrøm, der er emulgeret Q s2 den del af den dimensionsgivende spildevandsstrøm, der ikke er emulgeret f x hindringsfaktor/emulsionsfaktor densitetsfaktor, der bestemmes af vægtfylden for den olie, som skal udskilles f d Når NS er bestemt, vælges en olieudskiller med tilsvarende eller højere NS. Bestemmelsen af de enkelte parametre i formlen for NS gennemgåes i det følgende: Dimensionsgivende (Q r ) regnvandsstrøm Det maksimale flow af regnvand beregnes efter følgende formel: Q r = ψ i A ψ afstrømningskoefficient (ved tæt underlag = 1) i regnintensitet (l/s pr. m 2 ) (er 0,014 l/s pr. m 2 ) 11 A afstrømningsareal (m 2 ) Dimensionsgivende spildevandsstrøm (Q s ) 9 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 10 Rørcenter-anvisning 006 vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, Marts Dansk Standard, Norm for afløbsinstallationer, DS 432:2000 (3. udgave). 14

15 Den maksimale totale spildevandsstrøm opgøres i 2 strømme Q s1 og Q s2, alt efter om den enkelte vandstrøm kan indeholde emulgeret olie, f.eks. hvis der bruges sæbeprodukter, alkaliske rensemidler eller højtryksrenser: Q s1 Q s2 spildevandsstrøm, der kan indeholde emulgeret olie (l/s) spildevandsstrøm, der ikke kan indeholde emulgeret olie (l/s) Spildevandsstrømmene beregnes som en sum af delstrømmene fra alle vandinstallationer, der afleder vand gennem olieudskilleren: Q s1 = Q s1,a + Q s1,b + Q s1,c +...osv. Q s2 = Q s2,a + Q s2,b + Q s2,c +...osv. a, b, c osv. angiver de forskellige delspildevandsstrømme, der kan komme fra vaskehaller, håndvaske, gulvafløb osv. Størrelsen af de enkelte delstrømme kan enten måles eller opgøres ud fra tabel 3: Nominel diameter (DN) [mm] Vandstrøm fra tappested i l/sek a Antal tappesteder med bestemt nominel diameter b 1. tappested 2. tappested 3. tappested 4. tappested 5. tappested og efterfølgende tappesteder 15 (1/2 gevind) 0,5 0,5 0,35 0,25 0,1 20 (3/4 gevind) 1 1 0,7 0,5 0,2 25 (1 gevind) 1,7 1,7 1,2 0,85 0,3 Tabel 3: Værdier til bestemmelse af vandstrøm fra tappesteder. 12 a Værdierne gælder for vandforsyningstryk på 4-5 bar. Ved andre tryk skal værdierne korrigeres som beskrevet i DS/EN b Ved udregningen skal man starte med tappestederne med størst DN og slutte med den mindste, se eksempel efter skemaet. 12 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 13 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 15

16 Eksempel: Antal tappesteder (hvor olie kan være emulgeret): 1 tappested med DN 15, 1 tappested med DN 20 og 2 tappesteder med DN 25. (huske at starte med tappestedet med den største DN) 1. tappested DN 25 = 1,7 l/s 2. tappested DN 25 = 1,7 l/s 3. tappested DN 20 = 0,7 l/s 4. tappested DN 15 = 0,25 l/s i alt: Qs1 = 4,35 l/s Ved højtryksrensere og autovaskeanlæg skal der regnes med følgende: Højtryksrensere: Autovaskeanlæg: Spildevandsstrøm fra en højtryksrenser skal sættes til 2,0 l/s. Hvis der er mere end én højtryksrenser, skal spildevandsstrømmen fra de efterfølgende sættes til 1,0 l/s pr. stk. For autovaskeanlæg bruges den spildevandsstrøm, som fabrikanten har fastsat, dog minimum 2 l/s pr. vaskelinie. Har anlægget højtryksrensere (tryk > 20 bar), adderes 1 l/s pr. vaskelinie. Hvis anlægget har indbygget renseanlæg og recirkulation af spildevand skal der kun regnes med den spildevandsstrøm, der kan opstå ved driftsstop på anlægget. Hindringsfaktor/emulsionsfaktor (f x ) En faktor, som ganges på den del af spildevandsstrømmen, der kan indeholde emulgeret olie, f.eks. hvis der benyttes sæbe, rensemidler eller højtryksrenser. I disse tilfælde vil der dannes emulsioner, og så er olien længere tid om at udskilles, se nærmere forklaring i afsnit For at få en øget opholdstid benyttes f x, der medfører en større udskillerkapacitet. f x = 2 Densitetsfaktor (f d ) Densitetsfaktoren bestemmes af vægtfylden af de olier, som skal udskilles, og udskillertypen. Kendes alle de olier, der har mulighed for at blive tilledt, bestemmes f d ud fra olien med den største densitet (eksempler på densiteterne for forskellige olier fremgår af bilag 2). f d bestemmes udfra tabel 4: Vægtfylde (g/cm 3 ) 0,85 > 0,85-0,90 > 0,90-0,95 Olieudskillertype f d Klasse I (koalecens) 1 1,5 2 Klasse I (traditionel graverimetrisk)

17 Klasse II Klasse II + I (anbragt efter hinanden) Tabel 4: Densitetsfaktorer 14 Eksempel på beregning af nominel størrelse af en olieudskiller Udendørs vaskeplads. 2 højtryksrensere og 2 tappesteder (½ og 1 gevind). Vask af biloverflader (med olie). Brug af alkaliske rengørings- og rensemidler i forbindelse med højtryksrenserne. Tappestederne bruges til afskylning uden brug af rengørings- og rensemidler. Pladsen er 5 x 8 m og underlaget er tæt beton: Olieudskillertype: Qr, dimensionsgivende regnvandsstrøm: Q s1, dimensionsgivende spildevandsstrøm: (med emulgeret olie) Q s2, dimensionsgivende spildevandsstrøm (uden emulgeret olie) Da der vaskes biloverflader med olie med højtryksrenser, bør det være en klasse 1 olieudskiller med koalecensfilter jf. tabel 1. ψ = 1 (tæt underlag) i = 0,014 l/s pr. m 2 A = 5 m x 8 m = 40 m 2 Q r = 1 x 0,014 l/s pr. m 2 x 40 m 2 = 0,56 l/s Q s1,højtryksr nr. 1 = 2 l/s Q s1,højtryksr nr. 2 = 1 l/s Q s1 = 2 l/s + 1 l/s = 3 l/s Q s2,tappested 1 = 1,7 l/s Q s2,tappested ½ = 0,5 l/s Q s2 = 1,7 l/s + 0,5 l/s = 2,2 l/s f x, hindringsfaktor/emulissionsfaktor f x = 2 f d, densitetsfaktor Blandet olie fra bilvask har vægtfylde på 0,85-0,90 g/m 3 jf. bilag 2 + klasse 1 koalecensudskiller => = 1,5 NS, nominel størrelse af olieudskiller NS = (Q r + (f x x Q s1 ) + Q s2 ) x f d = (0,56 l/s + (2 x 3 l/s) + 2,2 l/s) x 1,5 = 13,14 l/s Prøvetagningsbrønd Prøvetagningsbrønden (nedløbs-, nedgangs- eller inspektionsbrønd) skal have en indvendig diameter på mindst 400 mm. 14 Dansk Standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 17

18 Udtagning af prøver af olieholdigt spildevand kræver at prøven tages i en frit faldende vandstråle. Det betyder, at: ved små vandstrømme bør prøvetagningsbrønden indrettes så der en højdeforskel mellem tilløbet og afløbet i brønden på mindst 200 mm. Desuden bør tilløbsledningen stikkes et par cm ind i brønden for at sikre den frit faldende stråle (tilløbsledningen må dog ikke stikke så langt ind, at prøvetagnings- og renseudstyr ikke kan komme ned i brønden). ved store vandstrømme skal det sikres, at prøvetagningsbrønden dimensioneres så man stadig sikrer en frit faldende vandstråle, der ikke er så kraftig, at den rammer bagvæggen. Hvis der skal laves en målebrønd til døgnprøver, skal udformningen aftales med Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde. 18

19 3 Drift og vedligeholdelse af olieudskilleranlæg 3.1 Drift af olieudskilleranlæg Ejere/brugere af anlægget skal: sikre at der ledes mindst mulig olie til olieudskilleren sikre at spildte olieprodukter, der kan opsamles eller olieaffald, ikke ender i kloakken, selvom den er koblet til en olieudskiller tilstræbe at de rengørings- og rensemidler, der afledes til olieudskilleranlæg: - er "hurtigtspaltende" eller har score 1 i keminøglen 15, se afsnit Link og - ikke indeholder liste A, og B-stoffer, se bilag 3. Link Brug af rengørings-/rensemidler og højtryksrenser Det altafgørende for funktionen af en olieudskiller er, om der bruges rengørings- /rensemidler, og hvilken type middel der bruges samt om der bruges højtryksrenser eller spildevandet udsættes for anden mekanisk påvirkning. Emulsioner af olie i vand opstår, når olien enten mekanisk eller kemisk opblandes i vandfasen som meget små oliedråber. Højtryksrensere og forskellige typer rengøringsprodukter kan danne olievandemulsioner. Med tiden deles olie-vandemulsioner igen i olie og vand. Denne tid kaldes emulsionens spaltetid eller separationstid. Mekaniske emulsioner opstår, når olie og vand - f.eks.. med en højtryksrenser eller i en pumpe - udsættes for kraftige mekaniske påvirkninger, så olien bliver opdelt i meget små dråber. Efter lang tids henstand vil oliedråberne efterhånden samles til større dråber. Kemiske emulsioner opstår, når der er rengørings- /rensemidler til stede i olie/vandblandinger. Blandingerne er meget stabile, dvs. oliedråberne ikke kan bringes sammen. Kemisk emulgerede olier kan ofte ikke udskilles i en traditionel olieudskiller. Det kræver lang opholdstid eller supplerende rensning Vandbaserede rengørings-/rensemidler Vandbaserede rengøringsmidler og herunder alkaliske rensemidler indeholder først og fremmest vand og stoffer, der virker som sæbe. Stofferne kendes under forskellige betegnelser som tensider, detergenter og emulgatorer. 15 Keminøglen Liste over kemiske produkter i autobranchen, Industriens branchearbejdsmiljøråd, 4. udgave. Findes i webversion på b.la. 19

20 Ved brug af rengøringsmidler opstår, som nævnt ovenfor, en blanding af vaskemiddel, olie og vand (olie-vandemulsion). Olie-vandemulsioner dannet med forskellige typer rengøringsmidler kan have vidt forskellige spaltetider/separationstider. Spaltetiden for emulsionen afgør om olien kan nå at adskille sig fra spildevandet i et olieudskilleranlæg. Hvis olie og vand ikke kan nå at adskilles, vil olien passere olieudskilleren og sammen med spildevandet løbe videre ud i kloaksystemet. Det anbefales derfor, at bruge hurtigtspaltende produkter f.eks. produkter med score 1 16 i keminøglen 17 eller produkter, hvor spaltetid/separationstid fremgår af fabrikantens deklaration. Herved bliver det muligt at sikre, at spaltetiden af olie-vandemulsionen bliver kortere end opholdstiden i olieudskilleren. Brugeren skal sikre, at doseringen af rengørings-/rensemidler er mindst mulig. Overdosering kan resultere i, at olien ikke udskilles eller at olie allerede samlet i olieudskilleren, transporteres videre til det offentlige kloaksystem Opløsningsmiddel baserede rensemidler Opløsningsmiddel baserede rengøringsprodukter indeholder ikke vand. De består ofte hovedsageligt af petroleum og/eller terpentin, som er grupperet som liste A-stoffer 18. Produkterne kaldes ofte koldaffedtningsmidler, og bruges f.eks. til motorrens, afvoksning, affedtning, afrensning i rensebar og som tjærefjerner. Spildevand med rengøringsmidler baseret på organiske opløsningsmidler må ikke afledes til olieudskillere. Affedtning med disse midler skal derfor foregå på en af følgende måder: i lukkede genbrugssystemer f.eks. rensebar opsamling af spildevandet og bortskaffelse til godkendt modtager af farligt affald uden brug af vand f.eks. ved aftørring Højtryksrenser Aktiviteter med højtryksrenser skal gennemføres med så lavt et tryk som muligt for at undgå kraftig mekanisk emulgering og dannelse af olie-vandemulsioner. Brugen af varmt vand ved lavt tryk i stedet for højtryksrenser skal overvejes. Hvis afvaskningen sker både med højtryksrenser og et rengøringsmiddel, dannes der en blanding af vand, olie og rengøringsmiddel i spildevandet, som har svært ved at skille i olie og vand igen. Krav til ældre olieudskilleranlæg 16 Scoren beskriver, hvor hurtigt olie kan skille sig fra vand, når vandet indeholder det pågældende produkt. 17 Keminøglen Liste over kemiske produkter i autobranchen, Industriens branchearbejdsmiljøråd, 4. udgave. Findes i webversion på b.la. 18 Miljøstyrelsens miljøvurdering af organiske stoffer jf. bilag 3 i disse retningslinier. 20

21 Udskilleranlæg, der ikke er dimensioneret efter standarden DS/EN , kan bibeholdes i nuværende udformning, men kommunen kan: ved ændringer eller udvidelser af aktiviteter, der påvirker afledningen til udskilleranlægget eller ved konstatering af eller ved begrundet mistanke om forurening kræve ændringer, herunder tilpasning af aktiviteter eller anlæg, så udledningen fra gamle anlæg kommer på niveau med udledninger fra nye anlæg. 3.2 Vedligeholdelse af olieudskilleranlæg For anlæg, som er etableret efter 7. januar 1994, har leverandøren/kloakmesteren haft pligt til at lave en drifts- og vedligeholdelsesvejledning til brugeren af anlægget 20. Denne vejledning skal opbevares hos den ansvarlige for drift og vedligeholdelse af olieudskilleranlægget. Det er også en god ide at sikre sig, at det firma, der tømmer olieudskilleranlægget, har en kopi af vejledningen Kontrol af olieudskilleranlæg Ejere/brugere af udskilleranlægget skal jævnlig føre kontrol med anlægget. Dette skal ske ved hjælp af pejling af lagtykkelsen af olie og sand/slam i henholdsvis olieudskiller og sandfang. Dansk standard anbefaler, at kontrolintervallerne ikke overskrider 6 måneder 21. Observationerne i forbindelse med den regelmæssige kontrol skal skrives i en driftsjournal for anlægget. Driftsjournalen skal opbevares i 5 år og på forlangende vises til tilsynsmyndigheden. Et eksempel på en driftsjournal ses i bilag 4. Link Tømning og visuel inspektion af olieudskilleranlæg Tømning af udskillere og sandfang skal udføres af en registreret transportør til tømning af udskilleranlæg 22. Listen over registrerede transportører kan ses på www. østdeponi.dk/ find en transportør til dit affald marker derefter i feltet med olie- og kemikalieaffald Link Observationer i forbindelse med tømning skal skrives i driftsjournalen for anlægget. Et eksempel på en driftsjournal ses i bilag 4. Link 19 Dansk standard, Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 20 Jf. Dansk Standard, Norm for afløbsinstallationer, (3. udgave) af 28. juni Kravet er også gældende i 2. udgave af normen fra 1994 af 7. januar, men ikke i 1. udgave fra Iht. Dansk standard, Udskillere til letflydende væsker (f.eks olie eller benzin) - Del 2, DS/EN 858-2:2003 (1. udgave). 22 Iht. Herning Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Regulativet kan ses på og miljø/erhvervsaffald, regulativbilag. 21

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere fremstillet af HDPE, præfabrikeret iht. EN 858 for installation i jord OLEOPATOR-P OLEOPASS-P www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax

Læs mere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere

Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Fedtudskillere Retningslinjer for indretning og drift af slamfang og fedtudskillere Teknik og Miljø, VirksomhedsMiljø November 2010 1. Indledning Spildevand, som indeholder fedt, kan give problemer i kloaksystemet,

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Fedtudskillere Udskillere af polyethylen (HDPE), fritstående for indendørs installation i frostfri omgivelser præfabrikeret iht. EN 1825 og DIN 4040-100 ECO JET-O ECO

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet

1. Tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig kloaknet Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Højmark Turistfart Hoverdalvej 6A, Hover 6971 Spjald Att. Bruno B. Jensen Fremsendt med elektronisk post til CVR-nr.:

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund

Tilslutningstilladelse. For. Frederikssund Pizza Burgerhouse. Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Tilslutningstilladelse For Frederikssund Pizza Burgerhouse Ny Østergade 11, 3600 Frederikssund Captia journal nr.: 001180-2013 Udarbejdet af: ahjen Kvalitetssikret af: vvill Indhold Indhold Indledning/baggrund...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune

AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak adressen Vallensbækvej 13, Brøndby Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00030 (tidl. MKN-103-00047) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Metax tilslutningstilladelse til

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere

Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Vejledning Drift- og vedligehold ACO Benzin- & olieudskillere Udskillere af stålarmeret beton DIN 4281, præfabrikeret iht. EN 858 OLEOPATOR OLEOPASS OLEOMAX www.aco.dk - Tel. +45 5766 6500 Fax +45 5766

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer).

Afgørelsen er truffet af ankechef, cand. jur. Gorm Møller samt fabrikschef Carsten Goldek og miljøchef Mette Christensen (beskikkede medlemmer). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00010 (tidl. MKN-100-00069) Ref.: XKACH AFGØRELSE i sag om Statoil Servicecenter, Blekinge

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN 4040-100 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tilslutningstilladelse

Tilslutningstilladelse 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Jordforurening fra olieudskilleranlæg

Jordforurening fra olieudskilleranlæg Jordforurening fra olieudskilleranlæg - Slagelse Kommunes undersøgelser Ved Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Slagelse Kommunes projekt Med det formål at kvalificere det almindelige miljøtilsyn fik

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune

Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening. Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Tilsyn med belægninger og olieudskillere - i relation til jordforurening Ved Martin Pedersen og Brian Badike Thomsen, Slagelse Kommune Indhold 1. Præsentation af Slagelse Kommunes kampagne 2. Resultater

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere