Københavns Kommune. Olieudskillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Olieudskillere"

Transkript

1 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011

2 Københavns Kommune Olieudskillere December 2011 Ref.: Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

3 Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE Opbygning og funktion Krav fra myndigheder Renseeffekt Landskab og beplantning Begrænsninger for anvendelsen 5 3. ANLÆGSDELE 6 4. DIMENSIONERING DRIFT OG VEDLIGEHOLD ØKONOMI REFERENCER 16 Ref. /Olieudskillere I

4

5 1. DATABLAD Olieudskillere bruges til at fjerne olie og benzin fra regnvandet. I olieudskilleren udnyttes det, at olie og benzin er lettere end vand og derfor flyder ovenpå og lægger sig på vandoverfladen. Det rensede vand løber ud i bunden af olieudskilleren. For at fungere effektivt kræver alle olieudskillere, at overfladevandet er renset i et effektivt sandfang inden olieudskilleren. Olieudskillere i forskellige former kan anvendes foran mange LAR-anlæg, eller før vandet ledes til kloak eller recipient. Olieudskillere anvendes, hvor der kan være olie i vandet typisk fra spild af olie fra motorkøretøjer. Det kan fx være ved afledning af regnvand fra befæstede arealer som vej- og parkeringsarealer til faskiner, bassiner, regnbede, render og grøfter mv. Olieudskillere bruges også inden regnvand fra udendørs påfyldningspladser for benzin eller olie eller bilvaskepladser ledes til kloak. Regnvand fra normale tagarealer indeholder ikke olie eller benzin, og regnvand fra parcelhuse skal derfor normalt ikke renses i en olieudskiller. Ref /Olieudskillere 1

6 Væsentligste egenskaber Reduktion af vandvolumen Ingen Drift og vedligehold Fordele Ulemper Økonomi Reduktion af intens regn Fjernelse af suspenderet stof Fjernelse af kvælstof Fjernelse af tungmetaller Fjernelse af oliestoffer Fjernelse af pesticider Landskabelig værdi Ingen Lav Ingen Ingen Middel høj Lav Ingen Tilsyn med olieudskiller og måling af olie- og slamlag Tømme olieudskiller for olie Tømme sandfang for sand Simpel konstruktion til at fjerne olie fra vandfasen. Olieudskillere for overfladevand kræver generelt meget lange opholdstider og bliver derfor meget store, for at kunne fungere ved kraftige nedbørshændelser. Olieudskillere er generelt ikke effektive til fjernelse af olie, der er opblandet med sæbe. Middel udgifter til anlæg. Lave udgifter til drift og vedligehold Selvforvaltning Innovation Driftsøkonomi Driftsbehov Anlægsøkonomi Arealkrav Renseeffekt Forsinkelse Afskæring Lokalt klima Rekreativ værdi Grundvandsmængde Grundvandskvalitet Recipientkvalitet Samlet vurdering af olieudskilleres egenskaber som renseløsning i forbindelse med LAR-anlæg i forhold til afledning af regnvand til fælleskloak. Hvor der ikke er angivet nogen værdi, er metoden vurderet at have samme egenskaber som den nuværende afledning af regnvand. 2 Ref /Olieudskillere

7 2. GENEREL BESKRIVELSE 2.1 Opbygning og funktion En olieudskillers evne til at rense for olie afhænger af oliens vægtfylde, oliedråbernes størrelse, opholdstiden i olieudskilleren samt olieudskillerens udformning. Der findes principielt tre forskellige typer af olieudskillere: Traditionel olieudskiller Lameludskiller Koalescensudskiller. De tre typer beskrives nærmere i afsnit 3 om anlægsdele. Der skal etableres et sandfang foran en olieudskiller, og der kan endvidere kræves en prøveudtagningsbrønd efter udskilleren, for at kunne måle, om olieudskilleren renser vandet godt nok. Olieudskillere kan forsynes med en flyder med en automatisk anordning, som lukker helt for olieudskillerens afløb, hvis olielageret fyldes helt. Olieudskillere kan derudover forsynes med en alarm for fyldt olielager, så olieudskilleren kan tømmes, inden den holder op med at virke og olie bliver skyllet med ud. Olieudskillere opdeles i to typer alt efter, hvor gode de er til at rense for olie. Olieudskillerne bliver testet og VA-godkendte til at rense vandet til et bestemt indhold af olie i udløbet ved en fastlagt vandstrøm. Der er testet og godkendt olieudskillere i forskellige størrelser til rensning af forskellige vandmængder. Testen udføres med et olieindhold i tilløbet, bestående af en fyringsolie med en vægtfylde på 0,85 kg/l. Hvis der skal fjernes olie med en større vægtfylde end 0,85 kg/l eller findelte oliedråber opblandet i vand, skal der benyttes en olieudskiller, der er godkendt til at rense en større vandmængde, end det aktuelle flow. Der VA godkendes i dag 2 typer olieudskiller: Type I En type I olieudskiller testes for et udløb på < 5 mg olie/l i middel og maksimalt 10 mg/l. Type I anvendes, hvor olien er meget findelt eller bundet til sæbestoffer, hvilket gør den sværere at fjerne. Desuden bruges type I, hvor der stilles større krav til rensning før et LAR-anlæg eller før tilslutning til afløbssystemet. Type II En type II udskiller testes for et udløb på < 100 mg olie/l i middel og maksimale 120 mg/l. Ref /Olieudskillere 3

8 Type II anvendes, hvor der ikke stilles større krav til rensning før tilslutning til LARanlæg eller afløbssystemet, og hvor olien ikke er særlig findelt eller bundet til sæbestoffer. I tilfælde, hvor en Type I udskiller ikke er tilstrækkelig til at rense vandet, kan en type II udskiller foran en type I udskiller anvendes. 2.2 Krav fra myndigheder Københavns Kommune Center for Byggeri skal godkende afløbsanlæg og installationer, dvs. ledninger og brønde i jord på private grunde. Københavns Kommune Center for Byggeri, Center for Miljø og Center for Park og Natur skal give tilladelse til eventuelle tilslutninger af direkte afløb og nødoverløb til offentlig kloak, recipient og terræn. Frakobling og tilslutning til kloaksystemet må kun udføres af autoriseret kloakmester. Københavns Kommune kan stille lokale krav om etablering af en olieudskiller før: afløb af overfladevand til offentlig kloak direkte udløb af overfladevand til recipient tilledning af overfladevand til faskiner udledning af overfladevand fra udendørs bilvaskepladser udledning af overfladevand fra udendørs påfyldepladser for benzin samt krav om: etablering af alarmudstyr i olieudskillere for overfyldning tømning og bortskaffelse af olie fra olieudskillere. Københavns Kommune har udarbejdet en Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt sand/slamfang i København Kommune, af 23. april 1998 /7/, som er gældende for olieudskillere i industrier. En fabriksfremstillet olieudskiller skal i dag være VA godkendt, medens en olieudskiller, der er fremstillet/bygget på stedet skal godkendes af Københavns Kommune. Der må kun benyttes godkendte olieudskillere. Som grundlag for nye VA godkendelser af olieudskillere benyttes den internationale standard DS/EN Renseeffekt Olieudskillere udnytter, at oliestoffer flyder oven på vandet, så det kan tilbageholdes. Dette er den primære renseproces. Herudover sker der en begrænset rensning af regnvandet, ved at stoffer bindes til partikler i vandet, der tilbageholdes i olieudskilleren. Der kan ligeledes ske en begrænset sedimentation af partikler og stoffer bundet hertil. 4 Ref /Olieudskillere

9 I tabel 2.1 er der givet en oversigt over, hvordan olieudskillere renser vandet for suspenderet stof, tungmetaller, oliestoffer og pesticider i forhold til de øvrige LARmetoder og rensemetoder i kataloget. Suspenderet stof Tungmetaller Oliestoffer Pesticider Olieudskillere Lav Ingen - lav Middel - høj Ingen Tabel 2.1 Oversigt over rensning af regnvandet i olieudskiller 2.4 Landskab og beplantning En olieudskiller er underjordisk, og kun dækslerne på nedgangsbrøndene er synlige på terræn. Der er derfor ingen indpasning i landskabet eller rekreativ værdi. 2.5 Begrænsninger for anvendelsen I tabel 2.2 er olieudskillere vurderet i forhold til en række lokale faktorer, som kan begrænse, ændre eller påvirke udførelsen eller driften. Faktor Påvirkning af anvendelse Grundvand Ved høj grundvandsstand kan der være risiko for opskydning af olieudskilleren, når den er tømt. Olieudskilleren skal i sådanne tilfælde sikres mod opdrift ved fx at gøre bundepladen større. Jordbundsforhold Hvis de større olieudskillere skal etableres på blød bund skal de funderes effektivt. Pladsforhold/arealkrav Olieudskillerne skal placeres, så der er adgangsforhold for en slamsuger til at tømme udskilleren. Forurening i jorden Ingen Tabel 2.2 Oversigt over forhold, der kan påvirke eller begrænse anvendelsen af olieudskillere Hvis en olieudskiller overbelastes med vand eller lukker automatisk, fordi olielageret er fyldt, vil vandet stuve bagud og komme op af de lavest liggende brønddæksler eller nedløbsriste på ejendommen og til sidst samle sig i lavninger. Ref /Olieudskillere 5

10 3. ANLÆGSDELE En olieudskiller består af følgende anlægsdele: Olieudskiller: Traditionel olieudskiller, lameludskiller eller koalescensudskiller. Indløb/udløb Flyderlukke Alarm for fyldt olielager Kontrolbrønd Olieudskillere udføres i beton, stål, glasfiberarmeret polyester eller plast, og forsynes med nødvendige dæksler til adgang ved tømning og tilsyn af udskillerne. Foran alle olieudskillere skal der være placeret et effektivt sandfang, jf. Metodebeskrivelsen for sandfang. Traditionel olieudskiller En traditionel olieudskiller fungerer udelukkende ved tyngdekraften. Det udnyttes at oliedråber, der er lettere end vand, vil stige op og lægge sig oven på vandfasen. En traditionel olieudskiller består i princippet af en underjordisk brønd med dykket indløb og et dykket udløb, hvor imellem olien stiger op og samles i volumenet over det dykkede afløb. Figur 3.1 viser en principskitse af en simpel traditionel olieudskiller. Traditionelle olieudskillere er normalt VA godkendte som Type II udskillere. Figur 3.1 Renseprincip i en traditionel olieudskiller En traditionel olieudskiller må ikke belastes med en vandstrøm, der er større end det, den er dimensioneret for. Selv en kortvarig overbelastning kan betyde, at allerede udskilt olie bliver skyllet med ud i udløbet. 6 Ref /Olieudskillere

11 Større traditionelle olieudskillere dimensioneres ofte for en mindre vandmængde end det, der forventes ved et stort regnskyl i løbet af året. Den overskydende vandmængde ledes urenset uden om olieudskilleren. Normalt dimensioneres olieudskillere til at rense 95 % af årsnedbøren, mens de resterende 5 % ledes i overløb uden om olieudskilleren. Overløbet etableres ved at installere en vandbremse (se metodebeskrivelsen om drosling) foran udskilleren samt en overløbsledning fra sandfanget og uden om udskilleren. Princippet er vist på figur 3.2. Figur 3.2 Princip af omløb uden om traditionel olieudskiller Hvis der ledes regnvand til olieudskilleren, som også indeholder vand med oliestoffer fra f.eks. en vaskeplads, skal hele vandmængden renses i olieudskilleren. Vandet kan da forsinkes i et bassin, før det ledes til olieudskilleren. Lameludskiller I en olieudskiller med lameller skal olien kun stige til den rammer en lamel. Her samles olien til større dråber og glider op langs undersiden af lamellerne og samles i et olielager. Den mindre stighøjde for olien betyder, at flere mindre dråber når at blive fanget i olieudskilleren i forhold til en traditionel olieudskiller. Udformningen betyder, at vandets nødvendige opholdstid i udskilleren kan være væsentligt mindre i forhold til en traditionel olieudskiller. Lamellerne er lavet af kunststof. Lameludskillere forsynes ikke med flyderlukke, men med overløbssikring, som hindrer overløb af allerede opsamlet olie til afløbet. Princippet i en lameludskiller er vist på figur 3.3. Ref /Olieudskillere 7

12 Figur 3.3 Renseprincip i en lameludskiller Lameludskillere er ofte godkendt som både Type I og Type II udskillere ved forskellige belastninger. Nogle fabrikater af lameludskillere til overfladevand er indrettet med et specielt olielager, som betyder, at de er godkendt til en større maksimal vandstrøm end normale Type I og Type II udskillere. Disse lameludskilleres beskrives ofte med 3 betegnelser, f.eks. 10/ l/s, hvilket betyder, at udskilleren er godkendt som Type I udskiller for tilløb op til 10 l/s, som Type II udskiller op til 20 l/s og har samtidig en hydraulisk kapacitet op til 200 l/s, uden at allerede udskilt olie kan medrives. Lameludskillere til overfladevand forsynes sjældent med omløb. Der vælges i stedet en olieudskiller, som er større end det maksimale tilløb, der kan forekomme ved ekstreme regnhændelser. En lameludskiller til overfladevand kan forsynes med alarm for fyldt olielager. Den er normalt aldrig forsynet med flydelukke, da selve udformningen af olieudskilleren sikrer, at allerede oplagret olie ikke skylles ud ved store regnskyl. Lameludskillere fungerer i praksis både som olie- og slamudskillere. Koalescensudskiller En koalescensudskiller er den mest effektive olieudskiller til at fjerne små oliedråber fra vandet. Den anvendes især til mere forurenet overfladevand, der er blandet med olie- eller benzinholdigt vand f.eks. regnvand fra en udendørs vaskeplads for biler. En koalescensudskiller anvendes sjældent til regnvand alene. 8 Ref /Olieudskillere

13 En koalescensudskiller godkendes altid som en type I udskiller, og afløbet ledes normalt til en offentlig kloak. I en koalescensudskiller passerer det olieholdige overfladevand et koalescenselement, som enten kan være en porøs måtte af kunststof eller en bikubelignende kassette af kunststof, hvor vandet passerer igennem kanaler med meget små dimensioner. Koalescenselementet er i nogle udskillere placeret i midten af udskilleren og i andre lige før udløbet. Figur 3.4 viser renseprincippet i en koalescenudskiller med måtte. Figur 3.4 Renseprincip i en koalescensudskiller med måtte Når regnvandet passerer koalescenselementet bindes små oliepartikler til koalescensmediet, hvor de samles til større dråber, der efterfølgende udskilles som i en traditionel olieudskiller. Figur 3.5 viser en skitse af en koalescensudskiller med måtte og figur 3.6 viser en koalescensudskiller med en bikubekassette. Figur 3.5 Koalescensudskiller med måtte Ref /Olieudskillere 9

14 Figur 3.6 Koalescensudskiller med bikubekassetter Koalescensudskillere er ikke effektive til fjernelse af olie, der er blandet med sæber. En koalescensudskiller, som både tilledes regnvand og vand fra f.eks. udendørs bilvask, tillades normalt ikke forsynet med omløb. De skal derfor være dimensioneret for den maksimale tilledning, inklusiv ekstreme regnskyl. Ind- og udløb Alle olieudskillere udføres med dykkede ind- og udløb. Benzinudskillere skal forsynes med et udluftningsrør på indløbet. Olieudskillere forsynes derimod ikke med udluftning. Flyderlukke Traditionelle olieudskillere og koalescensudskillere kræves ofte udført med et flyderlukke, som automatisk lukker for afløbet, når olielaget bliver for tykt. Flyderens vægtfylde er afstemt således, at den flyder på overfladen af vandfasen - men under oliefasen, som vist på figur 3.6. Alarm for fyldt olielager Alle olieudskillere forsynes med visuel og/eller akustisk alarm for fyldt olielager, såfremt dette kræves af kommunen. Disse alarmer aktiveres normalt ved, at en måler/sonde i olieudskilleren måler, hvor tykt olielaget er. Kontrolbrønd I nogle tilfælde kræver kommunen, at der etableres en kontrolbrønd efter olieudskillere, så der kan udtages vandprøver fra afløbet af olieudskilleren. Figur 3.6 viser et eksempel på en kontrolbrønd. 10 Ref /Olieudskillere

15 Figur 3.7 Skitse af kontrolbrønd efter en olieudskiller Ref /Olieudskillere 11

16 4. DIMENSIONERING Benzin- og olieudskillere skal grundlæggende projekteres og udføres som angivet i DS 432 Norm for afløbsinstallationer /1/ med tilhørende SBI anvisning 185 af 1997 /2/ - eller nyere anvisninger. Som supplement til DS 432 er der i marts 2004 udgivet Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift. /3/, som samler de nyeste anvisninger og normer vedrørende dimensionering af olieudskillere. Dimensioneringen jf. ovenstående er baseret på en vandstrøm, der svarer til et regnskyl med en intensitet på 140 l/s/red.ha. Regnvand fra befæstede arealer olieudskiller Type II Olieudskillere til regnvand dimensioneres som en Type II udskiller med en størrelse, der sikrer, at mindst 95 % af den tilførte årsnedbør renses som Type II. Resten ledes enten uden om olieudskilleren (ved traditionelle udskillere), eller igennem udskilleren uden at allerede udskilt olie medrives (ved lameludskiller). I tabel 4.1 er vist 3 eksempler på dimensionering af en Type II udskiller, der renser regnvand fra befæstede arealer (ikke tagvand). I regneeksemplet forudsættes det, at der etableres en olieudskiller med en vandstrøm på: 45 l/s/red.ha for en lameludskiller, svarende til rensning af mindst 95 % af den årlige nedbør fra de befæstede arealer 182 l/s/red.ha for en mindre traditionel udskiller, svarende til rensning af 100 % af den årlige nedbør fra de befæstede arealer. Det forudsættes i eksemplet i tabel 4.1, at det befæstede areal er lig det reducerede areal. 12 Ref /Olieudskillere

17 Der etableres kun olieudskiller for regnvand fra de befæstede arealer. Det bemærkes, at der sjældent kræves etableret olieudskillere i forbindelse med afledning af regnvand fra parcelhuse. Bebyggelse Grundareal Tagareal Befæstet Nominel størrelse, type II areal l/s Udformning m 2 m 2 m 2 Parcelhusgrund traditionel Etageejendom lameludskiller Kontorbygning lameludskiller Tabel 4.1 Eksempler på størrelse og type af olieudskillere Regnvand fra vaskepladser o.lign olieudskiller Type I Olieudskillere, der skal rense meget forurenet vand, fx regnvand fra vaskepladser, dimensioneres som en type I udskiller, hvor 100 % af det tilførte regnvand renses som Type I. Den dimensionsgivende vandstrøm for en traditionel olieudskiller med tilledning af forurenet regnvand fx efter en udendørs vaskeplads - beregnes normalt efter DS/EN og er baseret på en vandstrøm, der svarer til et regnskyl med en intensitet på 140 l/s/red.ha. På grund af klimaændringer vil der forekomme flere ekstreme regnskyl med større intensitet. Disse regnskyl kan kortvarigt belaste olieudskilleren over det, den er dimensioneret for. For at tage højde for dette kan olieudskillere dimensioneres efter en regnintensitet på 182 l/s/red.ha. Ref /Olieudskillere 13

18 5. DRIFT OG VEDLIGEHOLD I tabel 5.1 er vist en oversigt over drift og vedligehold af olieudskillere. Aktivitet Hyppighed Jævnligt Checke og måle olie- og slamlagets tykkelse 1 gang pr. måned Efter behov Tømme olieudskilleren for olie Når olielageret er ca. 75 % fyldt eller minimum 1 gang årligt Tabel 5.1 Drift og vedligehold af olieudskillere Det er vigtigt, at olieudskilleren tømmes jævnligt, da renseeffekten ophører, når olieudskillerens lagervolumen er 75 % fyldt. 14 Ref /Olieudskillere

19 6. ØKONOMI I tabel 6.1 er vist overslag over anlægsudgifter, udgifter til drift og vedligehold samt en samlet årlig udgift set over hele olieudskillerens levetid. Udgifterne er beregnet for olieudskillere, der kan modtage vand fra befæstede arealer (ikke tagvand) fra 3 forskellige ejendomme, jf. beregningseksemplerne i afsnit 4. Priserne er angivet i prisniveau 2011 og er alle ekskl. moms: Parcelhus med befæstet areal på 80 m 2 (traditionel olieudskiller) Etageejendom med befæstet areal på m 2 (lameludskiller) Kontorbygning med befæstet areal på m 2 (lameludskiller) I priserne er der regnet med en timepris på 325 kr., samt at olieudskillerne tømmes af slamsuger. Der er ikke indregnet udgifter til det nødvendige sandfang foran olieudskilleren. Parcelhus Etageejendom Kontorbygning Anlægsudgifter kr Driftsudgifter kr. pr. år Årlig udgift kr. pr. år (levetid 25 år) Tabel 6.1 Drift og vedligehold af olieudskillere (prisniveau 2011) Ref /Olieudskillere 15

20 7. REFERENCER /1/ DS 432 Norm for afløbsinstallationer, 3. udgave 2005 /2/ SBI-anvisning 185. Afløbsinstallationer, /3/ Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift. Marts /4/ DS/EN Udskillere til letflydende væsker (fx olie eller benzin) Del 1: Designprincipper, ydeevne og prøvning, mærkning og kvalitetskontrol Del 2: Valg af nominel størrelse, installation, drift og vedligeholdelse /5/ Forskrift vedrørende indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt sand/slamfang i København Kommune, af 23. april /6/ DS 400 Generelle krav og prøvningsmetoder samt vurdering af kvalitet /7/ DS 430 Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord Ref /Olieudskillere

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Olieudskillere. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Olieudskillere Oktober 2011 Ref. Olieudskillere Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra myndigheder

Læs mere

Københavns Kommune. Drosling af afløb

Københavns Kommune. Drosling af afløb Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Københavns Kommune Drosling af afløb December 2011 Ref.: Drosling af afløb Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere

Generelt om olie- og benzinudskillere Generelt om olie- og benzinudskillere Natur- og miljøafdelingen i Skive Kommune 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af olieudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1. Sandfang og olieudskillere... 2 1.1 Hvor skal der være olieudskilleranlæg... 2

Læs mere

Københavns Kommune. Sandfang

Københavns Kommune. Sandfang Københavns Kommune Sandfang December 2011 Københavns Kommune Sandfang December 2011 Ref.: Sandfang Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU-Life, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune

Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Vejledning for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Hvidovre Kommune Baggrund Mange virksomheder vil gerne have mulighed for at etablere vaskeplads eller vaskehal på egen ejendom. Hvidovre

Læs mere

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog

Lukkede bassiner. LAR-metodekatalog Lukkede bassiner LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. GENEREL BESKRIVELSE... 5 2.1 OPB YGNING OG FUNKTION... 5 2.2 KRAV FRA MYNDIGHEDER... 5 2.3 RENSEEFFEKT... 5 2.4 LANDSKAB OG BEPLANTNING...

Læs mere

Københavns Kommunes LAR-håndbog

Københavns Kommunes LAR-håndbog Københavns Kommunes LAR-håndbog Jan Burgdorf Nielsen Dag- och dräneringsvatten, 19-20 oktober 2011 konferens på SLU Alnarp Københavns Kommunes LAR-håndbog Historie Skybrud og LAR Hvor kan LAR anvendes?

Læs mere

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Nedsivningsbrønde. Oktober 2011. Ref.: Nedsivningsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Nedsivningsbrønde Oktober 2011 Ref.: Nedsivningsbrønde Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav

Læs mere

Sandfang og olieudskillere

Sandfang og olieudskillere Sandfang og olieudskillere v/ Ulrik Hindsberger, 1 Sandfang Sandfang fjerner tunge partikler i regnvand Sandfang forbedrer olieudskilleres virkningsgrad Der anbefales forholdsvis små sandfang i DS/EN 858-2

Læs mere

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Generelt om olie- og benzinudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 1 Generelt om olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? Olie- og benzinudskilleranlæg skal etableres hvor der forekommer

Læs mere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere

Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Retningslinier for dimensionering af olie- og benzinudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvor skal der etableres olie- og benzinudskilleranlæg? 1 2. Valg af

Læs mere

Aarhus Kommune. Sandfangsbrønde. Oktober Ref.: Sandfangsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Sandfangsbrønde. Oktober Ref.: Sandfangsbrønde. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Sandfangsbrønde Oktober 2011 Ref.: Sandfangsbrønde Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra

Læs mere

Københavns Kommune. Opstuvning på terræn

Københavns Kommune. Opstuvning på terræn Københavns Kommune Opstuvning på terræn Juni 2009 Københavns Kommune Opstuvning på terræn Juni 2009 Ref Opstuvning på terræn Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø 2012. Brugervejledning for Olieudskiller i. Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø 2012 Brugervejledning for Olieudskiller i Holstebro Kommune Holstebro Kommune Denne pjece handler om olieudskiller. Holstebro Kommune vil i løbet af de næste par år, have

Læs mere

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang

Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang Retningslinjer for indretning og drift af olie- og benzinudskillere og sandfang 1. Formål Formålet med en udskiller er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan

Læs mere

Sandfangsbrønde. LAR-metodekatalog

Sandfangsbrønde. LAR-metodekatalog Sandfangsbrønde LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD... 3 2. GENEREL BESKRIVELSE... 5 2.1 OPBYGNING OG FUNKTION... 5 2.2 KRAV FRA MYNDIGHEDER... 6 2.3 RENSEEFFEKT... 6 2.4 LANDSKAB OG BEPLANTNING...

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Københavns Kommune Tørre bassiner Juni 2009 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads

Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Sendes til: Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Ansøgning om udledning af spildevand fra vaskeplads Att: navn E-mail: xxxx@fredericia.dk Ansøgningsdato Følgende skal vedlægges ansøgningen:

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

Våde bassiner og damme

Våde bassiner og damme Nedsivning på græs Regnvand løber direkte ud over en græsflade. Her siver det ned og vander græsset og ender i grundvandet eller i dræn under plænen. Er det tagvand, løber det de første par meter via en

Læs mere

Aarhus Kommune. Lukkede bassiner. Oktober 2011. Ref.: Lukkede bassiner. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Lukkede bassiner. Oktober 2011. Ref.: Lukkede bassiner. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Lukkede bassiner Oktober 2011 Ref.: Lukkede bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 3 2.1 Opbygning og funktion 3 2.2 Krav fra

Læs mere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere

Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Vejledning til brugere af Olie- og benzinudskillere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Industriafdelingen Vejledning til brugere af olieog benzinudskillere Denne folder beskriver forhold,

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Nedsivning på græs-arealer

Nedsivning på græs-arealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græs-arealer December 2011 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer December 2011 Ref.: Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune

Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Vejledning for indretning og drift af fedtudskilleranlæg i Skive Kommune Skive Kommune August 2005 Indholdsfortegnelse 1.Fedtudskilleranlæg... 2 1.1 Hvor skal der være fedtudskilleranlæg... 2 1.2 Hvordan

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Københavns Kommune. Opstuvning på terræn

Københavns Kommune. Opstuvning på terræn Københavns Kommune Opstuvning på terræn December 2011 Københavns Kommune Opstuvning på terræn December 2011 Ref.: Opstuvning på terræn Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut

Fedtudskillere. Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle. Rørcentret. Teknologisk Institut Fedtudskillere Udskillere, hvor fedt udskilles pga. afkøling og vægtfyldeforskelle 1 Fedt + vand En fyldt fedtudskiller lige før tømning 2 Fedt er ikke miljøskadeligt Fedt kan give tilstopning i afløbssystemet

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Rensning af vejvand. Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Rensning af vejvand Indlæg om vejvand til møde i NVTC den 24/11-2014 i Køge v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret 1 Hvorfor skal regnvand renses? Regnvand fra veje indeholder bl.a.: PAH

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer

Udskillersystem. Uponor udskillersystemer Uponor er Uponor udskillersystemer 499 er indhold 11.0 er - indhold... 499 11.1 er - indledning...501 11.2 Uponor olie- og benzinudskillersystemer... 503 Godkendelser.... 508 Installation.... 509 Dimensionering...512

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune. Forbassiner

Københavns Kommune. Forbassiner Københavns Kommune Forbassiner December 2011 Københavns Kommune Forbassiner December 2011 Ref.: Forbassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S

Læs mere

Anvendelse og afledning af

Anvendelse og afledning af Anvendelse og afledning af Undervisningsministeriet. 14-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit kopieres

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 3 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Københavns Kommune. Tørre bassiner

Københavns Kommune. Tørre bassiner Københavns Kommune Tørre bassiner December 2011 Københavns Kommune Tørre bassiner December 2011 Ref.: Tørre bassiner Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden.

Tilladelse til udledning af regnvand til det offentlige vandløb Søbækrenden. Forsyning Helsingør A/S Att. Søren Valeur Ungstrup Haderslevvej 25 3000 Helsingør Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282526 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Nedsivning på græsarealer

Nedsivning på græsarealer Aarhus Kommune Nedsivning på græsarealer Oktober 2011 Ref Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning og funktion

Læs mere

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne

Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Neutra Olie/benzinudskillere koalescensudskillere sandfang m.v. - vi har løsningerne Inja Miljøteknik - skaber sikre løsninger I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller

Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal samt vejledning i dimensionering af olieudskiller IndustriMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby miljoe@aalborg.dk www.aalborg.dk Init.: CR/KAR 30. juni 2016 Vejledning om ansøgning om tilslutningstilladelse vaskeplads/vaskehal

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Olie- og benzinudskillere. i Odense

Olie- og benzinudskillere. i Odense Olie- og benzinudskillere i Odense Olie- og benzinudskillere Odense Renovation A/S administrerer den kommunale ordning for olie- og benzinudskillere på vegne af Odense Kommune. Og alle nødvendige tømninger

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune

Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune 03. juli 2014 Nedsivning af regnvand i Silkeborg kommune Indhold Retningslinjer... 1 Generelle oplysninger om håndtering af regnvand... 2 Dimensionering... 2 Forundersøgelser... 2 Nedsivning af regnvand

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Aarhus Kommune. Opstuvning på terræn. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. Opstuvning på terræn. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Opstuvning på terræn Oktober 2011 Ref Opstuvning på terræn Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning og funktion 4 2.2 Krav

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune

Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Vejledningen Kommune er senest opdateret februar 2017 Retningslinjer for nedsivning af regnvand i faskiner i Varde Kommune 1 Hvorfor nedsive

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk DITO Bus K. P. Danøsvej 2, 4300 Holbæk Den 10. september 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Marsvej 4, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Københavns Kommune. Filtre

Københavns Kommune. Filtre Københavns Kommune Filtre December2011 Københavns Kommune Filtre December2011 Ref.: Filtre Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov og Landskab DTU Miljø Orbicon A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog

Introduktion til LAR-metodekatalog. LAR-metodekatalog Introduktion til LAR-metodekatalog LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 LAR I AALBORG KOMMUNE... 3 1.2 LAR-METODER, FORSINKELSESMETODER OG RENSEMETODER... 4 1.3 OPBYGNING AF LAR-KATALOG...

Læs mere

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Retningslinjer. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Retningslinjer for indretning, drift og vedligeholdelse af sandfang og olie- og benzinudskillere. Samt tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...........................................................

Læs mere

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune

Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Forskrift for etablering og drift af olie- og benzinudskiller, samt sandfang i Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vedtaget af Miljø- og Teknikudvalget, den 25. februar 2013 01-03-2013 Sags Id.

Læs mere

Nedsivning på græsarealer

Nedsivning på græsarealer -- Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer Juni 2009 Københavns Kommune Nedsivning på græsarealer Juni 2009 Ref Nedsivning på græsarealer Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Erling Holm ApS KU, Skov

Læs mere

Vejledning 3 Vejledning 8

Vejledning 3 Vejledning 8 Vejledning 3 Vejledning 8 Sådan gør du når du skal bygge Retningslinjer for udførelse af faskiner Center for Teknik og Miljø juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Faskiner 3 Ansøgning om udførelse af faskiner

Læs mere

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2014. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2014 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks.

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER SKEMA TIL ANSØGNING OM NEDSIVNING AF REGNVAND (f.eks. faskine) Center for Teknik & Miljø September 2016 Indhold Introduktion... 2

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne

Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Regnvandsanlæg Krav til afløbsinstallationerne Inge Faldager,, 1 Afløbsinstallationerne Filtre i jord Tanke i jord Ledninger i jord Overløb Sikring mod tilbagestrømning 2 Filtre 3 Filtre Der skal anvendes

Læs mere

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing

Tilslutningstilladelse for vaskepladser, værksted, påfyldningsplads og garageanlæg ved RAH, Ndr Ringvej 4, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing RAH Adm A/S Ndr Ringvej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Gitte Vestergaard Laursen Direkte telefon 99741438 E-post gitte.laursen@rksk.dk

Læs mere

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk

ACO Separatorer. Produktinformation, udskillere i beton. www.aco.dk Produktinformation, udskillere i beton OLEOPASS - Olieudskiller klasse I med bypass Olieudskiller i henhold til DS /EN 858 OLEOPASS kl. I er beregnet til behandling af olieholdigt overfladevand med høje

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema:

RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER. Ansøgningsskema: RETNINGSLINJER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND FRA TAGE OG BEFÆSTEDE AREALER Ansøgningsskema: Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til tag og overfladevand Center for Teknik & Miljø maj 2017 Indhold

Læs mere

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010

Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 PILOT VSD ELEMENTBESKRIVELSER - BRØNDE OG LEDNINGER 22. NOV 2010 Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 A01 NEDLØBSBRØNDE Nedløbsbrønde er brønde med rist, for nedløb af overfladevand. En nedløbsbrønd fungerer som afvandingspunkt for et givet område, idet nedløbsbrønden

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune

Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Retningslinjer for nedsivning af overfladevand i Frederiksberg Kommune Formålet med udarbejde retningslinjer for nedsivning af overfladevand er, at sikre ensartede ansøgninger, hvor sagen er fuldt belyst,

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere