Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på ultimo uge 4 eller primo uge 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på www.bygst.dk ultimo uge 4 eller primo uge 5."

Transkript

1 SPØRGSMÅL/SVAR NBB Delaftaler Spørgsmål/svar til prækvalifikation Rev. 5. februar 2014 Juridisk Center MARAL Indledende bemærkninger Bygningsstyrelsen har modtaget flere henvendelser omkring modtagelse af udbudsmateriale. Bygningsstyrelsen bemærker, at der som det fremgår af udbudsbekendtgørelsen - er tale om et begrænset udbud, hvor der skal ansøges om prækvalifikation (til de enkelte delaftaler). Når Bygningsstyrelsen har udvalgt ansøgere til at afgive tilbud i henhold til udbudsbekendtgørelsen, vil disse modtage adgang til udbudsmaterialet. Vejledningen nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.3) forventes offentliggjort på ultimo uge 4 eller primo uge 5. Bygningsstyrelsen har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen: Spørgsmål 1. I udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2) henvises til Bilag B hvor findes dette Bilag B? Svar: Bilag B skal betragtes som beskrivelsen af de enkelte delaftaler under afsnittet "oplysninger om delaftaler" efter punkt. II.3. (dette afsnit er i standardformularen for udbudsbekendtgørelser betegnet Bilag B inden offentliggørelsen). Spørgsmål 2 Burde det professionelle køkken og kantine ikke være i en delaftale for sig selv og ikke ligge under Delaftale 06 E06 Indvendig komplettering? Svar: Storkøkken ligger under E06 Indvendig komplettering, som det fremgår af udbudsannoncen: NBB Delaftaler, delaftale 6: E06 - Indvendig komplettering under 1) Kort beskrivelse punkt 8) Storkøkken. Storkøkken er dermed ikke en særskilt entreprise og vil ikke blive udbudt som en delaftale for sig selv. Spørgsmål 3 Is it possible to obtain this full notice in English language? Answer: The original notice is in Danish and the full notice does not exist in English. Spørgsmål 4a På side 7 ud af 8, første afsnit Ad Nr. 5 er det nævnt at Som mindstekrav skal minimum 1 af referencerne indbefatte mere end halvdelen af de arbejder, der er angivet under den Carl Jacobsens Vej Valby T CVR Bygningsstyrelsen er en del af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

2 enkelte delaftales punkt.1. Gælder dette også, hvis sagen søges i konsortium eller gælder her, at det er de to største referencer? Svar: Mindstekravet gælder for ansøger og dermed også for et konsortium som sådant, såfremt det er et konsortium, som anmoder om prækvalifikation. Spørgsmål 4b Er det korrekt forstået, at begge ovenstående 2 forskellige økonomiske kriterier skal overholdes, for at blive prækvalificeret?" Svar: Bygningsstyrelsen går ud fra, at der med dette spørgsmål henvises til mindstekravet til omsætning? Bygningsstyrelsen henviser til ordlyden af punkt III.2.2), hvoraf det fremgår, at ansøgers eller konsortiets samlede gennemsnitlige årlige omsætning i løbet af de seneste 3 regnskabsår som minimum skal være 75 % af værdien af den pågældende delkontrakt, som i denne forbindelse skal forstås som det højeste beløb angivet i intervallerne for de enkelte delaftaler i Bilag B. Såfremt ansøger søger prækvalifikation på flere end én delaftale, skal ansøgers eller konsortiets samlede omsætning minimum være 75 % af den samlede værdi (det højeste beløb angivet i intervallerne for de enkelte delaftaler i Bilag B) af de delaftaler, der søges prækvalifikation på. Hvis ansøgers eller konsortiets samlede omsætning er under summen for det samlede antal delaftaler der søges prækvalifikation på, udvælger ordregiver ud fra det fremsendte materiale de delaftaler, som ansøger eller konsortiet økonomisk vil kunne varetage samtidigt. Spørgsmål 5 Jag undrar om du kan hjälpa mig klargöra hur jag ska redovisa punkt 6 Oplysninger om faglige kvalifikationer og antal beskæftigede? Som jag förstår det gäller genomsnittligt antal anställda de senaste 3 åren hela företaget men vidare vill ni ha hur det ser ut med tjänsteår på personal som är tänkta att arbeta med just detta projekt? Svar: Bygningsstyrelsen henviser til ordlyden af punkt III.2.3), nr. 6, hvoraf det fremgår, at der ønskes fremsendt oplysninger om ansøgers faglige kvalifikationer og antal beskæftigede, herunder erklæring indeholdende oplysning om det gennemsnitligt årligt antal ansatte i virksomheden de seneste 3 år. Ordregiver ser gerne, at erklæringen specificerer det gennemsnitligt årligt antal ansatte indenfor de konkrete ydelser, som kontrakten vedrører (jf. beskrivelsen under hver delaftale), samt at specifikationen opdeles på faglige- og uddannelsesmæssige kvalifikationer med angivelse af anciennitet pr. faggruppe i følgende intervaller: under 5 års anciennitet, 5 10-års anciennitet og over 10 årsanciennitet. Der ønskes ikke fremsendt CV'er. Spørgsmål 6 Vil et moderselskab kunne afgive ansøgning vedrørende en delaftale, mens et datterselskab i koncernen afgiver ansøgning på en anden delaftale i forhold til at kunne afgive en kombinationsrabat, når der er tale om to forskellige juridiske enheder? Svar: Som vi har formuleret udbudsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelsens pkt. II.1.5.) og pkt. III.1.3.), vil det ikke være muligt for to forskellige juridiske enheder at afgive kombinationsbud. Der er imidlertid intet til hinder for, at et moder- og datterselskab danner et konsortium, og i regi af dette afgiver et kombinationsbud, eller at et af selskaberne byder ind på begge de relevante delaftaler, og hvor udførelsen af den Side 2 af 5

3 ene delaftale sker via det andet selskab på baggrund af en afgivet rådighedserklæring. Spørgsmål 7 Vi ønsker at gøre Bygningsstyrelsen opmærksom på, at jeres krav under III.2.3 Teknisk kapacitet, herunder oplysninger om Nøgletal, er i strid med Erhvervs- og Boligstyrelsens brev af 14/ Svar: Bygningsstyrelsen er enig i og opmærksom på at kravet om nøgletal ikke gælder for anlægsgartnere. Bygningsstyrelsen mener dog ikke, at kravet under III.2.3) "Teknisk kapacitet" i udbudsbekendtgørelsen er i strid med brevet fra Erhvervs- og Boligstyrelsen, idet kravet i udbudsbekendtgørelsen ifølge ordlyden er følgende: "Ansøger skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år efter reglerne i 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. [min understregning], herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. i form af et eller flere relevante»faktablade«). Hvis ansøgeren har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver indenfor de seneste 3 år, skal ansøgeren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal, samt oplysninger om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en»karakterbog«)." Det fremgår således af ordlyden, at der skal afleveres nøgletal i henhold til 9. Da anlægsgartnere ikke er omfattet af bekendtgørelsen og følgelig heller ikke af bestemmelsen, kan/skal anlægsgartnere i sagens natur ikke aflevere nøgletal efter reglerne i 9. Spørgsmål 8 Ang. Pkt. III 2.2 4) Revisorerklæring. Skal der udfærdiges en egentlig revisorerklæring eller vil vore revisorpåtegnede årsregnskaber være tilstrækkeligt? Svar: Bygningsstyrelsen henviser til ordlyden af udbudsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at der skal afleveres "Revisorerklæring indeholdende ansøgerens samlede omsætning, resultat af primær drift, egenkapital og soliditetsgrad inden for de seneste 3 regnskabsår." Spørgsmål 9 I de udsendte PQ dokumenter, er bl.a. er anført følgende: - Maksimalt 10 referencer fra lignende opgaver med hensyn til størrelse og kompleksitet udført indenfor de senest 5 år. - Som mindste krav skal minimum 1 af referencerne indbefatte halvdelen af de arbejder, der er angivet under den enkelte delaftales punkt 1). Side 3 af 5

4 Der er ikke mange entreprenører i DK, der har udført lignende opgaver med hensyn til størrelse og kompleksitet (over m2). Bygningsstyrelsen anbefales at bløder op på ovenstående to krav. Svar: I henhold til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3)Teknisk kapacitet, gælder det, at følgende bedes udarbejdet og indgivet separat i forhold til hver enkelt delaftale, hvorom der ansøges om prækvalifikation: 5) Maksimalt 10 referencer fra lignende byggeopgaver med hensyn til størrelse og kompleksitet udført inden for de seneste 5 år. For hvert af referencebyggerierne ses gerne følgende oplysninger: Størrelse på opgaven anført i m2, den samlede anlægssum, udførelsesperiode og kort beskrivelse af ansøgers konkrete arbejdsopgave. Der er her ikke tale om et mindstekrav, idet der blot bedes afleveret maksimalt 10 referencer. Mindstekravet findes derimod i sidste afsnit under samme punkt: Ad nr. 5) Som mindstekrav skal minimum 1 af referencerne indbefatte mere end halvdelen af de arbejder, der er angivet under den enkelte delaftales punkt 1). Arbejder skal i denne forbindelse forstås som de i delaftalens punkt 1) nummererede arbejder. Det er ikke Bygningsstyrelsens holdning, at en reference nødvendigvis skal omfatte et byggeri på m² eller over for at være "lignende" i størrelse og kompleksitet. For at tydeliggøre dette for ansøgerne har Bygningsstyrelsen dog valgt at indrykke ændringsbekendtgørelse, hvori ordlyden ændres til: 5) Maksimalt 10 referencer, som efter ansøgers vurdering, er de af ansøgers referencer, der er mest lignende, det/de arbejde(r), som er omfattet af den pågældende delaftale, til hvilken der ansøges om prækvalifikation, blandt andet med hensyn til størrelse og/eller kompleksitet. Arbejdet skal være udført inden for de seneste 5 år. For hvert af referencebyggerierne ses gerne følgende oplysninger: Størrelse på opgaven anført i m2, den samlede anlægssum, udførelsesperiode og kort beskrivelse af ansøgers konkrete arbejdsopgave. og Ad nr. 5) Som mindstekrav skal minimum 1 af referencerne indbefatte mindst halvdelen af de nummererede arbejder angivet under den enkelte delaftales punkt 1). Således skal der for eksempelvis delaftale 1 afleveres en reference indeholdende mindst 6 af de 12 nummererede arbejder. Spørgsmål 10 In terms of demonstrating its technical capabilities (section III.2.3. Para 5), could the applicant include references currently under construction or otherwise such references should be about projects already completed? Answer: The references should be to projects already completed. Spørgsmål 11 Should we submit information in your documents? I mean, do we have to fulfil information in the complete documentation given by Bygningsstyrelsen with title Side 4 af 5

5 "Guidelines for application for pre-qualification" or we can submit our company template with all your required information, following your questionnaire? Answer: You can submit in your company template as long as all the informations required are included. ---o0o--- Side 5 af 5

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere