PÆDAGOGISK PLAN Hjallerup Børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÆDAGOGISK PLAN 2015-2016. Hjallerup Børnehave"

Transkript

1 PÆDAGOGISK PLAN Hjallerup Børnehave Dagtilbudsområdet 2015

2 Indholdstegnelse 1. FORORD H V O R F O R? Politik Dagtilbud Mål på dagtilbudsområdet 3. H V O R D A N? 3.1. Dagtilbuddets profil 3.2. Ledelse 3.3. Børnesyn, kerneopgave, værdigrundlag 3.4. Læringssyn Fælles læringssyn Dagtilbuddets læringsperspektiv 3.5. It, medier og læring 3.6. Bakspejl status og udviklingsområder Herunder fokusområder i udviklingsplanen 3.7. Tilgangen til læreplaner 4. H V O R N Å R? Bilag 1 læreplanstemaer Bilag 2 Udviklingsplan Udvikling i fællesskaber Bilag 3 - evaluering af læreplanstemaer

3 1. Forord Et barn som kritiseres lærer at dømme Et barn som får klø lærer at slås Et barn som hånens bliver genert Et barn som udsættes ironi får dårlig samvittighed Men et barn som opmuntres lærer selvtillid Et barn som mødes med tolerance lærer tålmodighed Et barn som får ros lærer at påskønne Et barn som oplever fairplay lærer retfærdighed Et barn som oplever venskab lærer venlighed Et barn som oplever tryghed bliver tillidsfuldt Et barn som er elsket og får ros lærer at føle kærlighed i verden Ukendt fatter

4 2. Hvor Børnehaver, vuggestue og dagpleje i Brønderslev Kommune skal løbende sikre, at der er overensstemmelse mellem: det, der politisk er vedtaget det som det enkelte dagtilbud har beskrevet i sin pædagogiske læreplan den pædagogiske hverdagspraksis De Pædagogiske Planer anvendes også som et supplement til og et redskab i den løbende dialog mellem dagtilbuddet, dagtilbudschefen og den pædagogiske konsulent. Det betyder, at det årlige tilsynsbesøg også tager udgangspunkt i dagtilbuddets Pædagogiske Plan. Brønderslev Kommunes sammenhængende børnepolitik er fundamentet alle øvrige politikker og målsætninger inden børne- og ungeområdet, og sammen med Politik dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet dannes de overordnede rammer arbejdet med de Pædagogiske Planer. Den Sammenhængende Børnepolitik, Politik dagtilbud 0-6 år og de politiske mål dagpasningsområdet udgør som nævnt fundamentet udarbejdelsen af den Pædagogiske Plan. Det betyder, at de delmål og handlinger, som det enkelte dagtilbud fastsætter de seks obligatoriske temaer i den pædagogiske læreplan, også (men ikke udelukkende) har sit udgangspunkt i både den Sammenhængende Børnepolitik, politik Dagtilbud og de politiske mål. Hvert 2. år fastsættes de politiske mål dagtilbudsområdet. De politiske mål godkendes af Børneog Ungdomsudvalget og af Byrådet, og skrives ind i dagtilbuddets Pædagogiske Plan.

5 Politik dagtilbud Kvalitet i dagtilbud Faglig udvikling er en udsætning kvalitet i vores dagtilbud og det er der et centralt begreb i denne politik. Faglig udvikling beskrives med temaerne: børn i fællesskaber, læring i dagtilbud, udvikling i den pædagogiske praksis og kompetenceudvikling, di det er helt centrale begreber i ståelsen af faglig kvalitet på dagtilbudsområdet. Faglig udvikling Børn og fællesskaber I Brønderslev kommune ønskes dagtilbud med en inkluderende praksis, der har både har fokus på det enkelte barn, men i særdeleshed også på fællesskabet. Alle børn har ret til at være en del af et fællesskab. Der vægtes en kontinuerlig justering af den pædagogiske praksis, så der kan ydes en differentieret indsats der skaber rammer at alle børn kan være i et fællesskab. Der skal inkluderes flest mulige børn i dagtilbuddene, på en måde, så også børn med særlige behov ydes tilstrækkelig støtte til deres udvikling, trivsel og læring Alle dagtilbud i kommunen arbejder med den relations- og ressourceorienteret tilgang som fundament al pædagogisk arbejde, og både børn og ældre mødes med en åben og anerkendende tilgang. I vores dialog er vi respektfulde og ligeværdige med et bevidst fokus på den pædagogiske faglighed. I det pædagogiske arbejde fokuseres på det enkelte barns potentialer og kompetencer, så barnet får mulighed at lære og udvikle sine evner og indgå i, og udvikle positive sociale relationer med både børn og voksne. Med afsæt i et godt ældresamarbejde prioriteres en bred tværfaglig indsats og et fælles sprog, så der i et samarbejde kan skabes de mest optimale rammer og udsætninger det enkelte barn. Dagtilbudsområdet prioriterer det tværfaglige samarbejde ud fra en faglig, åben, værdsættende og anerkendende tilgang.

6 Mål Dagtilbudsområdet Baggrunden målene Dagtilbudsområdet er i samarbejde med skoleområdet og PPR, i gang med et tværfagligt projekt Udvikling i fællesskaber i Projektets mål er at skabe trivsel, læring og udvikling alle børn, via en fælles platm på tværs af de tre områder. Den fælles platm skal tage udgangspunkt i en systemteoretisk ståelse, hvor kontekst, relationer, ressourcer og fællesskaber er centrale elementer. Ramme dette udviklingsprojekt er 4 mål inden det organisatoriske perspektiv, medarbejderperspektiv, børnenes perspektiv og ældreperspektivet. Disse mål er rammen dagtilbuddenes arbejde de kommende år. Nye mål Mål 1: At der er etableret en fælles pædagogisk platm arbejdet med inklusion på tværs af skoler, dagtilbud og PPR Mål 2. At dagtilbud og skoler er kendetegnet ved en inkluderende kultur, hvor den fælles platm afspejles i medarbejdernes sprog og adfærd Mål 3: At alle dagtilbud og skoler har fleksible og inkluderende læringsmiljøer, hvor børn og unge opnår optimal læring og trivsel Mål 4: At alle dagtilbud og skoler inddrager ældrene i udviklingen af inkluderende børnefællesskaber

7 Gl. Markedsvej 9 Hjemmeside : Hjallerup Børnehave Hjallerup Telefon: Pædagogisk Plan 3.1 Dagtilbuddets profil Hjallerup Børnehave er en selvejende institution, som blev startet i Børnehaven har til den 1/ driftoverenskomst med Brønderslev kommune. Efter den 1/8 tsætter børnehaven som privat børnehave og arbejder ud fra samme pædagogiskeplan. Børnehaven blev i sin tid oprettet af en kreds af byens borgere, og har igennem tiden bibeholdt en god kontakt til lokalbefolkningen, dette er også grundlaget den kommende privatisering. Børnehaven ligger midt i Hjallerup by. Børnehaven er som selvejende institution medlem af Hjallerup Samvirke. Vi ønsker at være en lille institution, hvor alle kender alle. Dette betyder, at børnehaven er kendetegnet ved ro, tryghed, nærvær og genkendelighed. Ting som vi oplever, at børnene og i særdeleshed mange familier har hårdt brug i nutidens travlede verden. Hjallerup Børnehave har en legeplads på 3000 m2, hvor der er mange udfoldelsesmuligheder hvor beplantningen er sat stratetisk og med en bevidsthed om mangfoldighed og både store og små rum. Børnehavens bygninger er på 300 m2. Børnene er delt på 2 stuer. På stuerne er der både drenge og piger i alderen 3 til 6 år. Børnehaven er delt i mange små rum, med hver sin funktion. Børnehaven er normeret til 50 børn, gennemsnitligt på året. Børnehaven har ansat en leder på 37 timer, 3 pædagoger på i alt 106 timer, 1 pædagogisk medhjælper med 25 timer, 1 studerende med 30 timer om ugen og en rengøringshjælp. Endviderer er der tilknyttet timelønnede vikare. Børnehaven er åben fra kl mandag til fredag. Vi ser børnehaven som en vigtig kulturbærer og midler af kulturen. Der sætter vi løbende fokus på vores gamle traditioner, specielt i bindelse med højtiderne. Vi leger gamle sanglege, snakker gamle dage osv. Den daglige kultur, omgangen med hinanden både til ældre og børn, er vigtig i vores børnehave. At vi alle, hver især med vores skelligheder, lærer at anderkende og respektere hinanden. At vi alle, både som barn, ældre og medarbejder, er betydningsfulde hinanden og vores børnehave. At vi alle bidrager med hver vores, således at vi sammen kan være med til at gøre børnehaven til et godt, trygt, rummeligt og udviklende sted at være. Vi synes det er vigtig, at børn lærer om betydningen af fællesskaber, lærer at tage ansvar hinanden i fællesskabet. Der er det vigtig at os at børnene har mulighed at skabe relationer på tværs af stuerne, og er med til samling og spisning i små grupper. Samtidig prioriterer vi at børnene præsenteres lokalsamfundet, som også er en vigtig del af deres fællesskabsramme. I børnehaven er der tradition at være på koloni. Hvilket er helt specielt og er med til at styrke det store fællesskab. Kolonien varer 3 dage. Her deltager alle børnehavens børn og voksne. For os i Hjallerup Børnehave er legen vigtig. Det er i relationen og i legen, at børnene lærer og udvikler sig. Det er i legen, at børnene afprøver de ting, de har lært og her de lærer nyt. I praksis betyder det, at vi både inde og ude på legepladsen skaber små anderlige legerum, hvor voksne og børn leger sammen. For os er det vigtigt, at der er nærværende voksne til rådighed dette både i planlagte aktiviteter, at der er voksne i legen i dukkekrogen, på gulvet og i sandkassen, og ikke mindst til en god snak. I Hjallerup Børnehave vægter vi højt at have den anderkendende tilgang og anvender de metoder der understøtter dette. Vi bor:

8 3.2. Ledelse Bestyrelsen Børnehaven er en selvejende børnehave, der har driftsoverenskomst med kommunen til 1/ Børnehaven er som selvejende institution og pr 1/8 privat institution medlem af Daginstitutionernes Lands Organisation DLO. Som selvejende institution er det bestyrelsen, der har det overordnede ansvar børnehaven. Bestyrelsen uddelegerer ledelseskompetencen til leder, som har ansvaret børnehavens daglige drift. I bestyrelsen sidder: Formand Næstmand /kasser Medlemmer : Marie- Louise Kjær Mogensen : Rikke Tøttrup Knudsen : Jesper Lynge Simon Boelskifte Personale repræsentante: : Lisbeth Pedersen Leder : Kit Hartmann Hansen Ledelse Pr 15/ blev Kit Hartmann Hansen ansat som ny leder. Der bliver pr 1/ en ny ledelsesstruktur. Der bliver to bestyrelser : Forældrebestyrelsen som beskrevet oven og så vil der blive en Institutionsbestyrelsen, som vil være øverste ledelse. Forældrebestyrelsen vil have samme funktion som tidligerer dog har institutionsbestyrelsen have ansvaret den ledelsesmæssige del. Institutionsbestyrelsen Formand Næstmand Økonomiansvarlig Forældrerepræsentant Personalerepræsentant : Bjarke Stryn- Hajslund : Jan Karlsen : Morten Thordahl : Marie- Louise Kjær Mogensen : Kit Hartmann Hansen

9 Kit. Jeg er lige landet i Børnehaven, hvilket jeg er utrolig glad og taknemlig. Jeg vil i min ledelse vægte en åbendiaglog, hvor det er vigtigt, at du - både som barn, ældre, medarbejder og tværfaglige samarbejdspartner føler at du bliver hørt. Jeg vil der betræbe mig meget på, at sikre den god dialog og det gode samarbejde. Jeg vil som en naturlig del af mit arbejde inddrage TR- og arbejdsmiljørepræsentanten og tage de uddannelser og kurser det skønnes nødvendigt i denne sammenhæng. Jeg vil i mit virke som leder stille krav om faglighed, og uddelegerer ansvar - men samtidig vente at ansvar er en iboende egenskab i hver enkelte medarbejder set i hold til kompentancer. Jeg vil give tid til refleksion, og støtter op omkring den enkelte og dennes udvikling, dette også i ønsket om faglig viderudvikling I Hjallerup børnehave arbejder vi i børnehøjte hvilket er den røde tråd i vores pædagogiske plan, som vi bevidst arbejder udfra. Vi er i gang med privatiseringen af børnehaven og det er en proces som jeg er glad at være en del af. Ud fra den pædagogiskeplan vil jeg tage initiativ til,at vi får revideret vores værdiggrundlag. Sammen skal vi støbe det og have det på ryggraden i vores daglige pædagogiske praksis. Hjallerup børnehave er verdens bedste børnehave alle og det skal den blive ved med at være. Kit

10 3.3. Dagtilbuddets værdigrundlag Respekt Samvær præget af gensidig respekt hinandens skelligheder. respekt hinanden grundlæggende respekt det enkelte barn gensidig proces Ærlighed Samvær præget af ærlighed er en af udsætningerne tryghed. turde sige ting til hinanden ærlighed over sig selv og andre ærlighed giver afklarede rammer ærlighed giver tryghed Omsorg Samvær hvor man sætter sig ind i andres følelser/behov og drager omsorg hinanden. omsorgsfuld indfølingsevne Anerkendelse Samvær hvor man bliver anerkendt som den man er. At hver enkelt bliver set og hørt. man bliver set/hørt/budt velkommen jeg ser dine behov/følelser nærvær ligeværdighed styrkelse af selvværd Tillid Samvær præget af tillid og troværdighed. Ord og handling skal følges ad. Troen på at ventninger indfries overholde aftaler gensidige ventninger vise tillid troværdighed Udvikling Uddringer, der medfører udvikling udvikling gennem hele livet kompetenceudvikling udviklingspotentiale Fællesskab Samvær, hvor hver enkelt bør opleve glæde, ståelse og ansvar fællesskabet engageret pligtende at være en del af fællesskabet glæde ved fællesskabet ståelse fællesskabet venskab engagement Tryghed Samvær, hvor man kan føle sig tryg tryghed ved hinanden ærlighed genkendelighed overskuelighed ok at dumme sig Sjov og hygge Glæde og smil gør godt inden i. Værdigrundlaget er udarbejdet i november 2011

11 3.4. Læringssyn Fælles læringssyn 0-6 år Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I kommunens dagtilbud skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, uddrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf. De voksne har ansvaret rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum børnenes alsidige udvikling både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed dybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer skal virke inspirerende og motiverende. Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt barnets læring. Børnene skal der mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og uddrer den enkeltes udviklingsog læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer. Børnene skal sikres mulighed succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller børnene. Dagtilbuddets eget læringssyn/perspektiv Hjallerup Børnehaves menneskesyn og dannelsessyn. Vi tror, at udvikling sker i en vekselvirkning mellem individ og samfund, og at vi gensidigt påvirker hinanden. Mennesker er skabere af samfundet og samtidig et produkt af samfundet. Vi ser det enkelte menneske som enestående og værdifuldt. Barnet bliver født som et unikt, socialt væsen med kompetencer og udviklingsmuligheder. Det er samfundet og påvirkninger udefra, der hjælper de individuelle egenskaber frem. Teoretisk følger vi kommunes anvisninger og bruger den systemteoretiske tilgang at synliggøre denne praksis. Vi mener mennesker har en medfødt medfølelse andre mennesker. Rammerne og den måde barnet mødes på, har betydning, hvordan barnet udvikles. I praksis betyder dette: at vi søger at stå det enkelte barn og at finde dets styrkesider at vi uddrer barnet og giver det ansvar og krav i takt med dets udvikling at vi møder barnet og anerkender dets baggrund med respekt og imødekommenhed at vi møder barnet ligeværdigt at vi finder barnet betydningsfuldt, at barnet får lov at vise sin kunnen, sine følelser og at omgivelserne tager sig af det at vi er bevidste om os selv som rollemodeller

12 at lære børnene, at de skal lytte til hinanden, hjælpe hinanden og søge at stå hinandens følelser at vi (børn og voksne) respekterer hinanden og finder styrke i hinandens skelligheder Læring er en proces, hvor barnet som en aktiv part skaber sin egen læring, alene eller sammen med andre i et spontant eller planlagt læringsrum. Hjallerup Børnehaves læringssyn Vi ser læring som en livslang proces, som starter, når barnet bliver født og tsætter resten af livet. En læring som sker i et trygt miljø. En læring som sker i tætte nærende relationer til andre mennesker. Barnet lærer af egne erfaringer og følelser, ved at eksperimentere og bruge sine sanser. Læringen sker i samspil med andre mennesker. Barnet afprøver sig selv i hold til andre. Det er nødvendigt at opleve succes at have lysten til nye uddringer. Læring tager udgangspunkt i barnets kompetencer, erfaringer og interesser. Det er vigtigt at barnet stilles over uddringer/ventninger som passer til alder/udvikling. Læring egår bedst, når børn/voksne er engagerede og når uddring og kompetencer er i balance (flow) Vi mener legen har stor betydning barnets opvækst og udvikling. Det er især her barnet lærer noget om sig selv og sine omgivelser. Det er her de udvikler identitet og afprøver skellige roller, knytter venskaber, lærer at bearbejde konflikter, udvikle og anvende sproget, uddre motorikken, stimulere fantasien og kreativiteten Det er vigtigt læring, at barnet oplever sig selv som betydningsfuldt, anerkendt og respekteret I praksis betyder dette: at vi er imødekommende og udviklingsstøttende i hold til barnet, at vi sætter os ind i deres liv, erfaringer, interesser, venskaber, udvikling m.m at vi er udviklingsstøttende i små og store fællesskaber at kunne stå, hjælpe og støtte barnet at vi samarbejder med ældrene om at give barnet optimale betingelser trivsel og udvikling at det enkelte barn bliver set og hørt, og anerkendt dets bidrag til fællesskabet at vi arbejder, at barnet skal føle ansvar fællesskabet at barnet får mulighed at opleve succeser og afstemte uddringer at vi er gode rollemodeller barnet. Viser barnet, hvordan man lytter til hinanden, hjælper hinanden og søger at stå hinandens følelser at vi respekterer hinanden og finder styrke i hinandens skelligheder at vi fremstår som engagerede voksne i samværet med børnene at vi respekterer og giver plads til barnets leg - alene eller sammen med andre at vi giver plads til barnets eksperimenter at vi vil være inspirerende og igangsættende især i hold til de børn, der har svært ved selv at lege, tage initiativ.. at vi pligter de ældre børn i samværet med de yngre, bl.a. ved at lade dem stå at de er rollemodeller at vi øver børnene i konstruktiv konfliktløsning, hvor ingen står tilbage som taber at vi selv er lyttende, imødekommende, støttende og stående Pædagogisk Plan

13 Læringsrummet Læring hos det enkelte barn i børnehaven sker fra det sekund, barnet kommer ind i børnehaven og indtil barnet lader børnehaven. Der er det fysiske og psykiske miljø i børnehaven af afgørende betydning barnets trivsel. Vi voksne er ansvarlige de rammer, som barnets relationer og udvikling sker i. Vi tilstræber at Hjallerup Børnehave er et overskueligt, udsigeligt og trygt miljø med tydelige voksne, der definerer rammerne. Vi voksnes relationer til børnene er afgørende barnets udvikling. Det er vigtigt, at vi i samspillet med børnene er engagerede, oprigtige og imødekommende. Vi vil være bevidste om at være gode rollemodeller børnene. Tydelige voksne... Det er vigtigt, at vi voksne er bevidste om, hvornår det er bedst at gå an barnet (vi viser vej, tager initiativet og giver barnet viden/værktøjer) at gå ved siden af barnet (vi følger barnets spor og initiativer, oplever sammen med barnet og byder ind, hvor det er hensigtsmæssigt) at gå efter barnet (vi lader barnet taget initiativet) I børnehaven er der mange små rum, hvor det er muligt at være eller lege ustyrret. Her er der mulighed at lege i små grupper/ små fællesskaber. I praksis betyder det, at de voksne hjælper børnegrupper med at komme i gang med legen og med at få lavet aftaler om legen, således at de enkelte børn føler sig værdifulde og respekteret i legen. Hjallerup Børnehave er et rart og trygt sted, der bygger på gensidig tillid og respekt. Et sted, hvor barnet og den voksne bliver accepteret som den man er, og værdsat som en ligeværdig del af fællesskabet. Vi vil være et sted, hvor det er muligt at afprøve sig selv, undersøge, eksperimentere og få lov til at dybe sig. Et sted hvor børnene får muligheder mange aha-oplevelser.

14 3.5. It, medier og læring I Hjallerup Børnehave ser vi It og de digitale værktøjerne som et godt supplement, til de pædagogiske redskaber som vi bruger. IT og de digitale redskaber, er et samfundsvilkår, som børnene skal lære at bruge og holde sig til. Det betyder, at børnene skal opnå trolighed med skellige digitale redskaber, så de opleves som en naturlig del af dagligdag. Det er vigtigt at de aldrig bliver brugt som passiv underholdning, men at der ligger en klar plan hvornår og hvor. Digitale medier skal give mening i hold til børns læring. Der skal vi sammen udske og eksperimentere med skellige digitale medier. Vi har indkøbt kameraer, Ipad og har nylig indkøbt så vi har to og bruger Kitsmart i det daglige. I vores daglige dokumentation af vores pædagogiske arbejde er IT og de digitale værktøjer blevet mere og mere implementeret Vi skal have holdninger og etikken omkring brugen tydeliggjort, dette er et arbejdspunkt i det kommende år.

15 3.6 Bakspejl status og udviklingsområder Hjallerup Børnehave har været igennem et meget travlt og uddrende år, som det pædagogiske personale er gået ind i med stort engagement, arbejdsglæde og spænding. Her skal først nævnes Brønderslev Kommunes opsigelse af driftsoverenskomsten med Hjallerup Børnehave (gældende fra august 2015) med begrundelse i faldende børnetal over de kommende år. Massivt støtte fra såvel byens borgere, ældrebestyrelse, vores nuværende og kommende ældre, som alle har et ønske om børnehavens tsatte eksistens, har sat gang i processen: -at privatisere Hjallerup Børnehave Vores nye leder, Kit Hartmann Hansen, som startede 15. september 2014, kommer til at stå i spidsen denne spændende proces. I det løbne år har vi, sammen med vores tidligere leder Elsebeth Kaasing, haft særligt fokus på udvikling i fællesskaber. - Vi har bl.a. brugt relations-cirkelen, som et redskab at sikre os, at alle børn har en tæt relation til mindst én voksen. - Vi er pædagoger i børnehøjde og deltagere i børns leg. Dette giver os et meget godt billede at hvilke børn, som har brug hjælp til at blive en betydningsfuld del af et større eller mindre fællesskab. Her er vi tillige bevidste om at bruge de dele vores fysiske indretning ude og inde giver alle børn, i særdeleshed de børn som i perioder har uddringer med de store fællesskaber. - I arbejdet med førskolegruppen arbejder vi med trin trin, som støtter op om deres sociale kompetencer. Her har vi tillige arbejdet med den gode stol, som sætter fokus på det enkelte barns ressourcer. De yngre børn er blevet præsenteret dele af trin trin. - Vi har lavet PA-analyse, og har i den systemteoretiske tilgang fundet en metode/et teorigrundlag som på bedste vis støtter op om vores menneske- og dannelsessyn, vores værdigrundlag samt ikke mindst vores pædagogiske praksis i Hjallerup Børnehave. Vi er gode til at finde og tage fat i fastholdende faktorer og til at ændre på konteksten, så den tilpasses barnet med uddringer. Her vil pædagogernes uddring være at tage udgangspunkt i kontekst og ændre den, så alle kan fungere i den. - Vi har desuden arbejdet ud fra ICDP og Marte Meo, hvor vi gennem videooptagelser og efterfølgende analyse har fundet arbejdspunkter til bedring af den voksnes kommunikation med det enkelte barn, og sikre en mere anerkendende tilgang. Sprogvurderinger af alle 3- og 5 årige med efterfølgende ældresamtale. Vi har i det løbne år lavet sprogvurdering på alle 3-årige og 5-årige børn, og har efterfølgende haft en ældresamtale, hvor vi sammen fandt måder at fremme den sproglige udvikling på. I den daglige praksis har vi fokus på måden vi taler til hinanden på, at nuancere sproget, historie/rim/remser, at få nedskrevet barnets egne rim og historier, at der er taletid til alle, at lære at lytte, vente på tur, legeskrivning og meget mere. Alle børn bliver efter udviklingstrin præsenteret bogstaver, tal, begreber, farver mm.

16 Understøttende dokumentation Vi har i det løbne år været meget bevidste om hvad, hvordan og hvem vi vil dokumentere. Dette har medført, at der er indkøbt fotografiapparater, så arbejdsgangen til den visuelle dokumentation er blevet lettere. Vi har desuden diskuteret, hvad der bør dokumenteres, og er nået frem til, at dokumentation især skal afspejle udvikling hos det enkelte barn. Ud fra tanken om udvikling i fællesskaber, vil det typisk være situationer, hvor barnet sammen med andre leger, skriver, tegner mv. Disse bliver sammen med visualisering af sange, legeskrivning, tegninger, fotos fra hjemmet m.m. sat ind i barnets bog. Fremtidig ønsker vi at bruge I-pad sammen med børnene, da vi ser dette medie som et godt dokumentationsredskab hvor børnene selv er aktivt medskabende og sørgende. På skift har vi ansvaret, at der jævnligt bliver hængt dokumentation en stjerne-stund op. Stjernen hænger så den er let at se når du er på vej ud af døren : Vores uddring den kommende tid er: At tilstræbe en grundlæggende konteksten, så alle børn kan trives i den, frem dagligt at ændre konteksten så den passer til det enkelte barnets uddringer. Udviklingsplaner: Vi arbejder pt med udviklingsplanerne som laves ud fra den kortlægning der blev lavet tidligere på året. Udviklingsplanerne ligger efter læreplanerne og er tsat udner udarbejdelse. Løbende er den pædagogiske plan under revidering

17 3.7 tilgangen til læreplanstemaer Vores tilgang til arbejdet med læreplanerne er, at det er via samspil og fællesskaber børnene udvikler de enkelte kompetencer i læreplanen. Vi har der en mængde aktiviteter, hvor alle uanset uddringer kan indgå i fællesskabet med de ressourcer de har. F.eks. gymnastik i hallen, sang/musik/rytmik, leg ude og inde, en tur ud i skoven eller til åen, kultur-tilbud og meget mere. Der er i løbet af året nedsat flere små grupper med børn, der har brug en fokuseret/differentieret indsats inden et eller flere af læreplanens temaer. Vores lille institution med mange små rum er perfekt indrettet til dette. Vi er bevidste om, at der kan være såvel dele som ulemper ved alene-tid specielt følsomme børn, som hurtigt bliver fyldt, men oplever at disse børn samler overskud til at tsætte dagen efter lidt tid alene eller sammen med en voksen. I det daglige ser vi voksne os selv som et vigtigt redskab i børnenes leg. Når vi er aktivt deltagende i legen har vi mulighed at større eller triangulere det barn ind, der af skellige årsager har svært ved selv at komme i gang eller at byde ind i legen.

18 4. læreplanstemaer TEMA BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (PERSONLIGE KOMPETENCER) Vision At det enkelte barn føler sig værdifuld. 1. At hvert enkelt barn bliver set og mødt med anerkendelse 2. At hvert enkelt barn tør tage initiativer Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Begge disse to læringsmål er vigtige at barnet kan føle sig værdifuld, have et godt selvværd og turde indgå i relation med andre børn og voksne. At vi siger godmorgen til hvert enkelt barn med navns nævnelse og tydeligt blik. At vi viser interesse det enkelte barn og de ting, der betyder noget barnet, og justerer os i hold til det. At vi benævner det barnet gør, tænker og det barnet har opmærksomhed mod At give mulighed at barnet er noget specielt i et meningsfuldt fællesskab. At det enkelte barn tager flere initiativer. At det enkelte barn bliver set af flere børn, får venner At det enkelte barn får flere sejre / små succeser At den enkelte rykker ind mod midten i relationscirklen At vi løbende tager en videosekvens med på personalemødet, så vi sat trænes og udvikles i brugen. Tegn på læring Til hvert læringslmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m. At der planlægges tid til videoarbejdet i bindelse med ICDP og Marte Meo

19 TEMA SOCIALE KOMPETENCER At det enkelte barn ud fra eget udviklingsniveau og ressourcer bliver i stand til at indgå og deltage i et betydningsfuldt fællesskab. 1. At det enkelte barn oplever at være en del af et fællesskab. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringsmål i hold til hvert tema Fællesskabet med et andet barn / voksen er meget vigtigt, di det er i relationen til andre at næsten al udvikling og læring sker. At vi deltager i og udvikler børns leg. At vi lytter til dem og lærer dem at lytte til hinanden At vi i legen inviterer andre børn ind, som måske har det svært At vi arbejder med Trin For Trin i grupper og med det enkelte barn At vi benævner /synliggør de ting det enkelte barn gør, derved at gøre det enkelte barn værdifuld. At vi italesætter mimik og kropssprog hos det enkelte barn At det enkelte barn bliver tydeligt og valgt af andre i legen. At de enkelte børn bliver bedre til at håndtere uenigheder At børnene er interesseret i hinanden At vi begynder at bruge Trin For Trin mere bevidst - også med de yngre børn At finde måder at dokumentere arbejdet på At der i samarbejde med ny leder findes tid til at arbejde med dokumentation Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

20 TEMA SPROG At det enkelte barn kan udtrykke sig sprogligt (også nonverbalt) i et fællesskab, således at det enkelte barn bliver stået og respekteret. 1. At det enkelte barn har lyst til selv at kommunikere ved at tale og tælle eller udtrykke sig nonverbalt. 2. At set enkelte barn bliver i stand til at indgå i relation til andre Sproget er en vigtig del af børnenes udvikling og de sproglige kompetencer styrkes især i tætte og nære relationer med andre børn og voksne. At vi har en tæt dialog med talepædagog vedr. tale- og sprogproblemer hos børn. At bruge rim og remser, historie og tælling understøttet af billeder og tegninger. At snakke med det enkelte barn om ting og oplevelser i dagligdagen. At synge sange med skellige rytmer. At det enkelte barn skal have mulighed at lytte og tælle. At vi voksne italesætter ord og handling. At vi hjælper det enkelte barn laver sine egne historier og sange At præsentere det enkelte barn tal og bogstaver. At lave barnets bog At lave månedens sang/rim som tegnes og hænges op At anvende dialogisk læsning med Læse Leg-materialet. At vi bruger de understøttende sprogstrategier. At vi hver dag synger hej god middag til samling. Alle ældre tilbydes sprogvurdering af deres barn. At børnene finder Barnets Bog og tæller om oplevelser At børnene leger med sproget. At børnene tæller om deres oplevelser og historier. At børnene leger og udtrykker sig sammen med børn, som har uddringer på det verbale område. Materialet Læse Leg er bestilt og skal bruges i små sproggrupper. At starte på Trin For Trin med de 4-årige. Sprogsprutten er ansvarlig midling af Læse Leg-materialet til hele personalet. Vision Læringsmål Der vælges max 3 læringslmål i hold til hvert tema Konkrete initiativer Pædagogisk praksis metoder og aktiviteter at omsætte læringsmålene til læringsløb Tegn på læring Til hvert læringsmål noteres de tegn på læring som I venter at se hos børnene. Udviklingsområder Overvejelser i hold til enten temaet eller det enkelte læringsmål. - Hvor skal fokus særligt styrkes? - Hvor mangler der evt. kompetencer i hold til at kunne opnå den ventede/nødvendige læring/udvikling m.m. Organisering Rammer udførsel, opfølgning, evaluering, ressourcer m.m.

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon

PÆDAGOGISK PLAN. Skriveskabelon PÆDAGOGISK PLAN Skriveskabelon Dagtilbudsområdet 2013 Velkommen til Asaa Børnehave Pædagogisk Plan 2013 Dagpasningsområdet Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord

Læs mere

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse

Pædagogisk Plan. Idrætsbørnehaven Lærkereden. - vi vægter leg, idræt og bevægelse - vi vægter leg, idræt og bevægelse Dagtilbudsområdet 2013 Indholdstegnelse 1. Politik Dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2. Forord 3. Hvem er vi? 4. Ledelse Ledelsesværdier Mål ledelsen 5. Værdigrundlag

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave

Virksomhedsplan 2011-2012. Fuglevængets vuggestue og børnehave Virksomhedsplan 2011-2012 Fuglevængets vuggestue og børnehave Indhold Forord side 3 Virksomhedens rammer side 4 Opgaver side 4 Organisation side 4 Personale side 4 Sygefravær side 4 Økonomi side 5 r side

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere