En del af planen er d erstattet af Lokalplan 247 PlanID:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845"

Transkript

1 En del af planen er d erstattet af Lokalplan 247 PlanID:

2

3 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens indhold 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING 7 Kommuneplan 7 Andre planer 7 Servitutter 7 Museumslovgivning 8 Miljøvurdering 8 LOKALPLAN Lokalplanens formål 9 2. Område og zonestatus 9 3. Områdets anvendelse 9 4. Vej- og adgangsforhold 9 5. Bebyggelsens placering og omfang 9 6. Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ledningsanlæg Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 11 Bilag 1: Områdets afgrænsning og byggefelt 13 Bilag 2: Skyggediagrammer 15

6 REDEGØRELSE FORMÅL BAGGRUND PERSPEKTIVER OMRÅDET BEBYGGELSE TILSKUERPLADSER Baggrund Kommunalbestyrelsen ønsker med lokalplanen at give mulighed for at en ny vesttribune kan opføres på Lyngby Stadion. Baggrunden for lokalplanen er, at Dansk Boldspil Union har en række formelle krav til en fodboldklub for at denne kan få lov til at spille i Superligaen. Med til disse krav hører bl.a. at klubben kan henvise til et hjemmebanestadion hvor der er plads til overdækkede siddepladser. Lyngby Stadion har indtil videre ikke levet op til dette krav. For at sikre at Lyngby Boldklub ikke af denne tekniske grund ville blive afvist at spille i Superligaen har det derfor været nødvendigt at udvide stadion med en ny vesttribune med overdækkede siddepladser. Med et Superliga-stadion kommer Lyngby-Taarbæk Kommune til at kunne profilere sig væsentligt stærkere på området inden for sport, fritid og rekreation. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter det nuværende stadion med vesttribune, løbebaner og fodboldbane. Den østlige tribune er ikke med i denne lokalplan. Den nye vesttribune kommer til at blive placeret der hvor løbebanerne er i dag. De eksisterende løbebaner bliver derfor nedlagt på deres nuværende placering i forbindelse med denne lokalplan. Lokalplanens indhold Der skal bygges en ny overdækket vesttribune på Lyngby Stadion. Overdækningen må maksimalt være 12,5 meter høj. Dog er det muligt at placere enkeltelementer til tekniske installationer (som f.eks. tvkamera) af begrænset omfang op til maksimalt 15 meter over naturligt terræn. Tribuneoverdækningen skal fremstå i tagpap, plast eller metal eller kombinationer heraf. Tribunens bagbeklædning holdes i træ eller plade. Den nye vesttribune placeres ca. 15 meter længere mod øst end den gamle tribune. I forbindelse med opførelsen af den ny vesttribune vil der ske en ny fordeling af stå- og siddepladser på stadion, hvorimod det totale antal tilskuerpladser vil forblive omtrent det samme. I dag er der plads til i alt ca tilskuere. Det nye anlæg vil have plads til i alt tilskuere. Den gamle og nye fordeling er sammenfattet i nedenstående skema: 2

7 Ståpladser Siddepladser Eksisterende stadion: nord 3372 syd 3372 øst vest 1464 total I alt: Kommende stadion: nord 2500 syd 2500 øst vest 3000 total I alt: TRIBUNEBAGVÆG Bagvæggen på den gamle tribune skal bevares af hensyn til dens virkning som støjskærm mod naboer: Bagvæggen på den gamle tribune. BODER MV. Der kan på østsiden af bagvæggen på den gamle tribune indrettes et begrænset antal mindre boder til salg af pølser, sodavand mv. til publikum i forbindelse med idrætsbegivenheder, forudsat at disse ikke overskrider den gamle tribunes afstand til naboskel mod vest jf. nedenstående illustration: 3

8 De mindre boder der kan indrettes på østsiden af den gamle tribunebagvæg må ikke overskride afstanden til naboerne mod vest jf. 5.3, illustreret ved rød. TRIBUNEOVERDÆKNING Den gamle overdækning kan maksimalt forkortes i udhænget ind til søjlerne, 4 meter fra bagvæggen, jf Den gamle tribuneoverdækning med sit nuværende udhæng på 12 m. Den gamle tribuneoverdækning med et forkortet udhæng jf. 5.2 SKYGGEFORHOLD Der er udarbejdet et bilag 2 der viser hvordan vesttribunen - både den nye og den gamle - skyggepåvirker naboerne mod vest. Her ses det, at den nye tribune ikke vil betyde ændringer rent skyggemæssigt for de nærmeste naboer mod vest, mens der for de ejendomme der ligger "i 4

9 anden række" vest herfor kan opleve skygge fra den nye vesttribune i de ganske tidlige morgentimer. Ved efterårsjævndøgn, den 23. september, vil det være mellem solopgang og kl UBEBYGGEDE AREALER Træer og beplantning mod naboejendommene mod vest skal bevares. I nord og syd af stadion etableres arealer til i alt 5000 ståpladser. Træer mod naboejendommene mod vest skal bevares jf Træer og beplantning mod naboejendommene mod vest skal bevares jf BILAG Bilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning, samt de eksisterende matrikulære forhold, byggefelt for den ny vesttribune, vejforløbet a-b som forbeholdes rednings- og flugtvej, samt adgangen til lokalplanområdet. Bilag 2: Skyggediagrammer. 5

10 ORTOFOTO Lyngby Stadion. Lokalplanområdet afgrænset med rød. 6

11 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING KOMMUNEPLANRAMME BEREDSKABSPLAN TILSLUTNINGSPLIGT Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er kommuneplanramme gældende. Denne udlægger området til Rekreativt område; idrætsanlæg. Maksimal højde for byggeri 12,5 meter. Lokalplanen holder sig derfor inden for de gældende rammer af kommuneplanen. Andre planer Virkeliggørelsen af nærværende lokalplan skal ske under iagttagelse af den til en hver tid gældende Beredskabsplan for Lyngby Stadion (senest vedtaget af Kommunalbestyrelsen 2012). Desuden skal det sikres, at de sikkerheds- og beredskabsmæssige forhold sker i henhold til nationale og internationale regler og retningslinjer på området. Servitutter Jf. servitut tinglyst på ejendommen d matr. 6v, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby: Ejendommene er pålagt tilslutningspligt for ny bebyggelse til fjernvarmeforsyning fra kraftvarmeanlægget på Lyngby Stadion. Servitut tinglyst på ejendommen d matr. 6v, 6ao, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby, fungerer som rettelse til ovenstående servitut og berigtiger beliggenheden af fjervarmerør. Beliggenheden af fjernvarmerør jf. servitut af d

12 SPILDEVANDSPLAN Den til en hver tid gældende spildevandsplan skal overholdes. Afvanding på Lyngby Stadion skal indrettes med separatsystem. Tagog overfladevand fra den ny tribune skal afledes til det eksisterende private regnvandssystem på Stadion. For området gælder, at afvandingsretten er bestemt ved, at afløbskoefficienten på 0,1 ikke må overskrides. Vand fra overskydende arealer skal føres til faskiner på privat grund eller afledes via privat regnvandsbassin efter nærmere retningslinjer fra Lyngby-Taarbæk Kommune. FORTIDSMINDER Museumslovgivning Forud for igangsættelse af jordarbejder, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i Museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget, og på den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Det skyldes, at lokalplanen ikke muliggør anlægsarbejder, der er optaget i lovens bilag 3 og 4. Endvidere vurderes lokalplanen ikke at danne grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 8

13 LOKALPLAN 243 For vesttribunen på Lyngby Stadion I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009 med efterfølgende lovændringer, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2.1 nævnte område.: 1. Lokalplanens formål 1.1. at muliggøre opførelsen af en ny vesttribune på Lyngby Stadion. 2. Område og zonestatus 2.1. Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matrikelnumrene: 6ao samt del af 6v, Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby 2.2. Det samlede lokalplanområde er beliggende i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1. Området udlægges til rekreativt område; idrætsanlæg Arealet på østsiden af bagvæggen på den gamle tribune kan anvendes til diverse publikumrettede servicefunktioner som toiletter og et begrænset antal mindre boder til salg af pølser, sodavand mv. 4. Vej- og adgangsforhold 4.1. Adgang til lokalplanområdet sker via de to indgange i syd fra Hyldehavevej og fra nord (se bilag 1) Vejarealet langs naboskellet mod vest, med forbindelse til indgangen i syd fra Hyldehavevej, (markeret som a-b på bilag 1) forbeholdes til rednings- og flugtvej, dog med mulighed for varekørsel i begrænset omfang. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1. Den ny vesttribune, og byggerier integreret heri, må ikke placeres nærmere end 25 m fra naboskellet mod vest. Den ny vesttribune skal opføres inden for byggefeltet som vist på Bilag 1. 9

14 5.2. Bagvæggen på den gamle tribune skal bevares af hensyn til dens virkning som støjskærm mod naboer. Ligeledes skal der - som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse - udføres en tæt lydmæssig lukning af åbningerne i den gamle tribunebagvæg samt mellem tag og bagvæg. Almindelig vedligeholdelse kan foretages, så længe funktionen som støjskærm bevares. Den gamle overdækning kan maksimalt forkortes i udhænget ind til søjlerne, 4 meter fra bagvæggen jf. foto i lokalplanens redegørelse s. 3 og illustrationen i redegørelsen s Toiletter og boder omtalt i 3.2 må ikke overskride den gamle vesttribunes afstand til naboskel mod vest, jf. illustrationen i redegørelsen s Højden af byggeriet, herunder tribuneoverdækningen, må ikke overstige 12,5 m over naturligt terræn. Dog er det muligt at placere enkeltelementer til tekniske installationer (som f.eks. tv-kamera) af begrænset omfang op til maksimalt 15 meter over naturligt terræn. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1. Tribune-overdækningen skal fremstå med plade- eller kassettedækning i materialerne tagpap, plast eller metal eller kombinationer heraf. Materialet må ikke give generende lysrefleksioner mod nærmeste naboer Tribunens bagbeklædning holdes i træ eller pladebeklædning. 7. Ubebyggede arealer 7.1. Træer og beplantning mod naboejendommene mod vest, vest for vejarealet a-b jf. bilag 1, skal bevares I nord og syd af stadion etableres arealer til i alt 5000 ståpladser. 8. Ledningsanlæg 8.1. Ledninger skal fremføres som jordkabler. 9. Lokalplanens retsvirkninger 9.1. Den endeligt vedtagne lokalplan: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af denne lokalplan kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 10

15 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Der henvises i øvrigt til Lov om Planlægning 18 om lokalplanens retsvirkninger og kapitel 14: Klage og søgsmål Ovennævnte retsvirkninger er først gældende efter offentliggørelsen af den af kommunalbestyrelsen endeligt vedtagne lokalplan Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 20. december Søren P. Rasmussen / Bjarne Holm Markussen 11

16

17 14 a b 6v 6v 6v 6v 6v 6v 6v 6v 6v 5ug 5ug 5ug 5ug 5ug 5ug 5ug 5ug 5ug Hyldehavevej 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5kæ 5dz 5dz 5dz 5dz 5dz 5dz 5dz 5dz 5dz 5kø 5kø 5kø 5kø 5kø 5kø 5kø 5kø 5kø 5kz 5kz 5kz 5kz 5kz 5kz 5kz 5kz 5kz 5eu 5eu 5eu 5eu 5eu 5eu 5eu 5eu 5eu 5la 5la 5la 5la 5la 5la 5la 5la 5la 5hc 5hc 5hc 5hc 5hc 5hc 5hc 5hc 5hc 5o 5o 5o 5o 5o 5o 5o 5o 5o 5aø 5aø 5aø 5aø 5aø 5aø 5aø 5aø 5aø 5ez 5ez 5ez 5ez 5ez 5ez 5ez 5ez 5ez 5il 5il 5il 5il 5il 5il 5il 5il 5il 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5az 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5ay 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5ax 5av 5av 5av 5av 5av 5av 5av 5av 5av 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 6ao 7ap 7ap 7ap 7ap 7ap 7ap 7ap 7ap 7ap 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ee 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7ef 7eg 7eg 7eg 7eg 7eg 7eg 7eg 7eg 7eg 7y 7y 7y 7y 7y 7y 7y 7y 7y 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 7eh 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 6at 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7ei 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7æ 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 7000bh 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 6as 7z 7z 7z 7z 7z 7z 7z 7z 7z 9az 9az 9az 9az 9az 9az 9az 9az 9az 7ed 7ed 7ed 7ed 7ed 7ed 7ed 7ed 7ed 5oh 5oh 5oh 5oh 5oh 5oh 5oh 5oh 5oh 5nz 5nz 5nz 5nz 5nz 5nz 5nz 5nz 5nz 5næ 5næ 5næ 5næ 5næ 5næ 5næ 5næ 5næ 5nø 5nø 5nø 5nø 5nø 5nø 5nø 5nø 5nø 5oa 5oa 5oa 5oa 5oa 5oa 5oa 5oa 5oa 5ob 5ob 5ob 5ob 5ob 5ob 5ob 5ob 5ob 5ky 5ky 5ky 5ky 5ky 5ky 5ky 5ky 5ky 5kx 5kx 5kx 5kx 5kx 5kx 5kx 5kx 5kx 5lf 5lf 5lf 5lf 5lf 5lf 5lf 5lf 5lf 5le 5le 5le 5le 5le 5le 5le 5le 5le 5ld 5ld 5ld 5ld 5ld 5ld 5ld 5ld 5ld 5lb 5lb 5lb 5lb 5lb 5lb 5lb 5lb 5lb 5lc 5lc 5lc 5lc 5lc 5lc 5lc 5lc 5lc 5mb 5mb 5mb 5mb 5mb 5mb 5mb 5mb 5mb 5ma 5ma 5ma 5ma 5ma 5ma 5ma 5ma 5ma 5rb 5rb 5rb 5rb 5rb 5rb 5rb 5rb 5rb 5eg 5eg 5eg 5eg 5eg 5eg 5eg 5eg 5eg 5eh 5eh 5eh 5eh 5eh 5eh 5eh 5eh 5eh 5at 5at 5at 5at 5at 5at 5at 5at 5at 5rd 5rd 5rd 5rd 5rd 5rd 5rd 5rd 5rd5rc 5rc 5rc 5rc 5rc 5rc 5rc 5rc 5rc 5gv 5gv 5gv 5gv 5gv 5gv 5gv 5gv 5gv 5qz 5qz 5qz 5qz 5qz 5qz 5qz 5qz 5qz 5cd 5cd 5cd 5cd 5cd 5cd 5cd 5cd 5cd 5ny 5ny 5ny 5ny 5ny 5ny 5ny 5ny 5ny 5nx 5nx 5nx 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5k 5of 5of 5of 5of 5of 5of 5of 5of 5of 5oe 5oe 5oe 5oe 5oe 5oe 5oe 5oe 5oe 5ck 5ck 5ck 5ck 5ck 5ck 5uh 5uh 5uh 5uh 5uh 5uh 5uh 5uh 5uh 5ht 5ht 5ht 5ht 5ht 5ht 5ht 5ht 5ht 5oc 5oc 5oc 5oc 5oc 5oc 5oc 5oc 5oc 5od 5od 5od 5od 5od 5od 5od 5od 5od 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5hæ 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5cl 5rk 5rk 5rk 5rk 5rk 5rk 5rk 5rk 5rk 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5kv 5kv 5kv 5kv 5kv 5kv 5kv 5kv 5kv 5gk 5gk 5gk 5gk 5gk 5gk 5gk 5gk 5gk Caroline Amalie Vej Margrethevej Lundtoftevej Sorgenfrigårdsvej Bilag 1 Lokalplanens afgrænsning Lokalplanens afgrænsning Indgang Rednings- og flugtvej Matrikler Miljø og Plan Lyngby-Taarbæk Kommune Lokalplan 243 for Vesttribunen på Lyngby Stadion Meter Vejmidte Byggefelt for vesttribunen

18

19 Bilag 2 Skyggediagrammer De nedenstående illustrationer viser den nye vesttribune sammen med den gamle vesttribune. Det er illustreret hvordan den nye tribune ikke ændrer på hvordan de nærmeste naboer mod vest bliver påvirket af skygger fra stadion. Det ses på illustrationerne kl. 7.43, efterårsjævndøgn (d. 23. september), at skyggen fra den nye tribune ligger under skyggen af den gamle tribune. De nærmeste naboer mod vest vil således ikke opleve ændringer rent skyggemæssigt. Ejendommene i anden række, dvs. på den anden side af Louisevej, er illustreret med de fire parallelle linjer: først skellet ud til vejen, herefter facadelinjen hvor husene begynder, og de bageste linjer hvor baghaven ligger og skellet starter til deres naboer mod vest. Her ses det at den nye tribune vil kunne give en skygge - i de allertidligste morgentimer. Ved efterårsjævndøgn vil det være mellem solopgang og kl Den gamle tribune, efterårsjævndøgn kl Den nye tribune, efterårsjævndøgn kl

20 Den gamle tribune, efterårsjævndøgn kl Den nye tribune, efterårsjævndøgn kl Den gamle tribune, efterårsjævndøgn kl

21 Den nye tribune, efterårsjævndøgn kl Den gamle tribune, efterårsjævndøgn kl Den nye tribune, efterårsjævndøgn kl

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere