Døgninstitutionerne i en brydningstid: Lad os sammen rive murene ned

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Døgninstitutionerne i en brydningstid: Lad os sammen rive murene ned"

Transkript

1 Igennem århundreder har døgninstitutionen eller børnehjemmet været det sted, hvor samfundet har anbragt børn og unge, der har haft så store indlæringsmæssige, psykiske, sociale og følelsesmæssige vanskeligheder og dermed ofte tillige adfærdsmæssige udfordringer - at deres trivsel og udvikling har været alvorligt truet. Som udgangspunkt har der historisk set været tre årsager til en anbringelse: Enten har man vurderet, at de vilkår børnene har haft i familien, i daginstitutionen og i skolen ikke har kunnet matche børnenes omsorgs- eller udviklingsbehov. Eller også har man haft med børn og unge at gøre, der ikke har kunnet eller villet tilpasse sig de skiftende standarder for, hvad der har været opfattet som god opførsel. Eller man har ønsket at statuere eksempler på, hvilke former for dårlig opførsel, man som samfund IKKE har villet acceptere for at holde fast i retsfølelsen i civilsamfundet. I praksis har de tre årsager ofte været i spil samtidigt. Samlet set har man i Danmark siden den første Børnelov i 1905 med lovgivningen i hånden ønsket at tilgodese børnenes tarv (og den offentlige ro & orden) ved at tilbyde dem et andet sted at bo eller stille krav om det - i en kortere eller længere periode med støtte og vejledning fra velmenende voksne. Gennem tiderne, det vil sige, så længe statistikere har opgjort det, har ca. 1 % af børn i Danmark været anbragt. Og man har brugt mellem 0,5 og 2,5 % af de samlede sociale udgifter til denne type foranstaltninger for børn og unge : Fra kr. i år 1900 til ca. 13 mia. i Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft driftsansvaret for hovedparten af de danske døgninstitutioner, af hvilke der i dag er ca. 135 fordelt over hele landet. Andre tilbud i anbringelsesviften er private opholdssteder og plejefamilier. De børn og unge, der bliver anbragt på en døgninstitution anno 2012 repræsenterer en problemmæssig tyngde, der kræver et behandlingsmæssigt, udviklingsinsisterende og omsorgsfokuseret udgangspunkt og forehavende. Så vidt så godt Hvis man bliver på det spor, som mange anbringelsesforskere, kommunal- og landspolitikere, organisationsfolk og fagets egne udøvere fra tid til anden har udlagt om døgninstitutionernes fremtid, så er konstruktionen formentligt kommet for at blive. Spørgsmålet er blot med hvilket indhold, i hvilken form og i hvilket antal. Der er en række parametre, som døgninstitutionen anno 2012 skal tage ydelsesmæssigt afsæt i: Inklusion, dokumentation, faglighed, fleksibilitet og medmenneskelighed. Lad os tage det fra en ende af: Den socialpædagogiske ydelse er aktuelt og vil fremover ufravigeligt være koblet til begrebet inklusion. Inklusion er det forhold mellem individ og fællesskab, hvor problemer i forholdet først og fremmest søges løst gennem forandringer i fællesskabet, men hvor individet har ret til et andet fællesskab, hvis det vurderes at være til den enkeltes bedste. Døgninstitutionens legitimitet er knyttet til, hvorvidt de anbragte børn og unge stigende i intensitet fra anbringelsesstart til udskrivning - vil være bedre rustet til at indgå aktivt i samfundslivet, end da de blev indskrevet. Som en konsekvens af diagnoser, udsmidninger og kammeraters fravalg har mange anbragte børn og unge haft massive oplevelser af eksklusion. Ofte af isolation 1

2 Man kan sige, at døgninstitutionens inklusionsforpligtelser også handler om at skabe rammerne for, at børnene kan undgå at (for)blive ekskluderede. Herunder at de under døgninstitutionsopholdet lærer at udvikle identitet som aktive samfundsborgere, der bidrager efter evne. Det kan man kun lære ved at prøve igen og igen. Og ved at få den hjælp, der er nødvendig for, at man kan blive ved med at have håbet og troen på, at det kan lykkedes. Inklusionsbestræbelsen eller intentionen ER og SKAL være et centralt omdrejningspunkt for det socialpædagogiske arbejde i alle dets faser: 1. Fra visitation og indskrivning, hvor kommune og institution udarbejder et aftalegrundlag for et anbringelsesforløb, som parterne løbende følger, korrigerer og justerer efter aftale. 2. Over det konkrete forløb, hvor institutionen udmønter de kommunalt definerede mål med indsatsen og skaber rammerne for barnets udvikling af den type social kapital, der kan konstituere den inklusionsfremmende indsats. 3. Til evaluering og læringsstatus, hvor institution skal stå på mål for de opnåede resultater i dokumentationsmæssig forstand. Har barnet øget sine kompetencer i et sådant omfang, at det giver anledning til, at tro at barnet ved egne eller mindre indgribende foranstaltninger kan blive samfundsmæssigt re-inkluderet? Langt de fleste anbragte børn og unges ønsker mest mulig normalitet i deres liv. Deres drømme går som oftest i retning af et godt arbejde, en sød kæreste, et godt sted at bo, osv. Hvis man sammenholder disse fremtidsønsker med forståelsen af inklusionsbegrebet, så består døgninstitutionspersonalets arbejde i at skabe et balanceret forhold mellem at kompensere for de anbragte børn og unges vanskeligheder og at medskabe forudsætningerne for, at de anbragte børn og unge kan træne, udvikle, udvide og nuancere de kompetencer, der skal til for, at inklusionsopgaven kan lykkes. Og der er et par målbare parametre, som en sådan vurdering uden videre kan holdes op imod: At den unge er i arbejde, under uddannelse, betaler skat og ikke begår kriminalitet. Dokumentation og effektmåling af indsatserne i den offentlige sektors tilbud til borgere, der har brug for en velfærdsydelse, har været godt og grundigt drøftet gennem en årrække. Således naturligvis også på døgninstitutionsområdet. Lad os skille begreberne ad: Dokumentation er institutionens kvittering for, at man har gjort det, man satte sig for at ville. Dette er altid døgninstitutionens egen opgave. Effektmåling er en vurdering af, hvilken betydning indsatserne har haft for barnet eller den unge på en række udvalgte parametre; intervalvurderet efter eksempelvis 1,3,5 og 7 år. Sådanne resultatopgørelser vil typisk blive udarbejdet af et institut med speciale, ressourcer og kompetencer til at foretage den slags undersøgelser. Det er forventningen, at der inden for en årrække vil blive etableret en landsdækkende best-practise database, som samtlige anbringelsessteder skal fodre med oplysninger. Der vil så blive mulighed for, at områdets aktører vil kunne lære af hinanden: De anbringelsessteder, der har gode resultater på de udvalgte del-områder vil kunne udlede og sandsynliggøre sammenhænge mellem 2

3 deres praksis/metoder og det forhold, at deres arbejde har medvirket til at generere en gunstig udvikling for et barn eller en ung. Den meningsfulde effektmåling er bestemt af to intentioner: Dels at vise, at den samfundsmæssige udgift står mål med kvaliteten af indsatsen, dels altså at områdets aktører kan få mulighed for at udvikle, korrigere og forfine egen praksis for at øge de faglige forudsætninger. Den socialpædagogiske faglighed har altid været et spejl på samfundsmæssige værdier og normer. Og på ændringerne i synet på børn og unge. I nogle perioder er dette af fagets udøvere sket med visse forsinkelser stimuleret af selvforståelse og lukkethed overfor omverdenen. I andre perioder med et fravær af respekt for autoriteter i almindelighed og overfor det bestående samfund i særdeleshed. En af bevægelserne som i det øvrige samfund, men måske lidt langsommere på nogle anbringelsessteder end i andre er gået fra, at børnene som udgangspunkt skulle tilpasse sig, til at børnene nu som udgangspunkt skal udvikle sig. Fjernsynsudsendelser har vist, at man nogle steder ser ud til at have glemt de institutionelle forpligtelser, der følger med ændringerne i synet på, hvordan man kan behandle børn og unge Den moderne døgninstitution arbejder i spændet mellem at skabe et INTERNT miljø præget af fællesskab, hjemlighed, fred, tid og rum til at blive klogere OG adgangen til og samarbejdet med en række EKSTERNE miljøer med individuelt tilrettelagte udfordringer, hvis sværhedsgrad er bestemt i et samarbejde mellem barnet, forældrene, anbringende kommune og døgninstitutionen. Derfor er - og skal børnesynet i døgninstitutionerne i dag være præget af anerkendelse af barnet (ikke nødvendigvis barnets adfærd) og respekt for barnet og dets kulturelle udgangspunkt. Det kræver tillige, at medarbejderne har evnen til at kunne se bag om og være oprigtigt nysgerrige på - børnenes opførsel og adfærd. Og frem for alt viden, varme og solidaritet Disse grundelementer omfatter naturligvis også medarbejdernes evne til at kunne håndtere de problemstillinger, der er årsagen til anbringelsen. Herunder børn og unge, hvis oplevelser, udsathed og udfordringsniveau gør, at de har udviklet den fejlopfattelse, at de er i stand til at bestemme alt hvad, der skal foregå. Fordi det skal de ikke Kunne de det, var de ikke blevet anbragt. Der er statistisk belæg for at sige, at arbejdsmiljøet på en døgninstitution for børn og unge kan være voldsomt og udfordrende for medarbejderne. Og det hænder, at børn og unges angst og frustrationer kommer til udtryk som vold og trusler mod personalet. Da det individuelle autoritetsbegreb generelt er under pres i disse år, er der behov for at nytænke, hvordan den professionelle og nødvendige - autoritet kan relanceres med et nyt indhold i en ny form. Dels for at finde på noget, der virker fremmende for barnets udviklingsproces, dels for helt basalt - at leve op til lovgivningen. Men måske mest af alt fordi vi ved, at tidligere anbragte ofte har det til fælles, at de fremhæver den betydning, som kærligt insisterende, autentiske og empatiske voksne, der blev stående selv om jeg sagde BØH, (eller måske lærte mig at sige BØH ) haft for barnets positive udvikling. I de nye måder at tænke autoritet indgår insisterende nærvær (jeg er her - og jeg bliver her), opbygning af barnets selvkontrol (vi skal samarbejde om at skabe bedre indhold og rammer for dit liv) appeller til barnets 3

4 netværk (din familie og din omgangskreds skal vide, hvad du har brug for hjælp til) og refleksionsfremmende udsættelsesstrategier (Jeg vil lige tænke over, hvad jeg tror, der er rigtigst for dig) Forudsætningen for at kunne agere og reagere fagligt og etisk forsvarligt, ressourcefokuseret og udviklingsorienteret er, at lederne har fagligt og personligt format og at medarbejderne er 1. (vel)uddannede og 2. er en del af et fagligt miljø, der vægter medarbejdernes trivsel og udvikling. Det betyder, at langt størstedelen af medarbejderne på en døgninstitution enten er pædagoger eller lærere. Til den uddannede medarbejders faglige ballast hører udover viden om love og regler, konventioner, udviklingspsykologisk og pædagogisk teori m.m. også evnen til refleksion. Dette aspekt er helt centralt i miljøer, der kan omfatte dilemmahåndtering med høj sikkerhedsmæssig risiko. Døgninstitutionen må derfor give opmærksomhed til og afprøve modeller for, hvordan man kan fastholde, udvikle og vedligeholde rammerne for det pædagogiske miljø. Dette skal gøre det muligt for medarbejderne vedvarende at kunne håndtere pressede situationer og samtidig fastholde udviklingsperspektivet i arbejdet med de truede, men også truende børn og unge. Heri indgår den fleksibilitet, som store enheder kan tilbyde børn, unge og medarbejdere. Og den nærhed, som mindre enheder kan tilbyde. Som udgangspunkt er der i Danmark tre grundtyper af døgninstitutioner: De lokale nærmiljøinstitutioner og de kommunale eller regionale specialinstitutioner. Her imellem er der hybridinstitutionerne, der lokalt tilbyder specialiseret udviklings- og behandlingsarbejde. Som udgangspunkt må mangfoldighed det, at forskellige tilbud kan matche forskellige typer af børn og unge med sammensatte udfordringer - foretrækkes. Uanset størrelsen på en døgninstitution kan man tillade sig at forvente, at ydelsen er effektiv, målrettet og dedikeret. Den moderne døgninstitutionen skal konkret både kunne stå i spidsen for - og være en del af det samarbejde, der skal lede til, at målene med anbringelsesopgaven indfris. Vi ser aktuelt mange ideer til, hvordan døgninstitutionerne tænker partnerskaber og netværk i bestræbelsen på at kvalificere forudsætningerne for, at børnene og de unge kan få et bedre liv: Samarbejde med frivillige organisationer om lektielæsning og særlige mentorordninger, særlige aftaler om praktikpladser og fritidsjobs, forsøg med gradvis nedjustering af takstniveau i takt med at resultaterne opnås, forsøg med at løse opgaver i belastede miljøer, deltidsanbringelser efter behov, samarbejde med idrætsklubber, samarbejde med erhvervsskoler om merit for visse døgninstitutionsforløb, ansvar for STUforløb, påvisning og afholdelse af matrikelløse løsninger m.m. Tilbage står imidlertid den kendsgerning, at socialt arbejde handler om medmenneskelighed: Når Sophie Amalie, Martin, Bill og Sulejma har det så svært, at de er truede på deres trivsel og udvikling, og når deres forældre i perioder ikke magter at påtage sig hele ansvaret for opdragelsen af deres børn, så tager andre over. Det handler om, at nogle mennesker med et overskud påtager sig at gøre noget godt for nogle børn, der har et underskud. Som i andre af livets forhold hører det med til godhed, at man har et godt motiv. At den, der har magten forvalter den - efter ikke bare egne moralbegreber - men efter høje etiske standarder, systemopsamlede erfaringer og forskningsbaseret viden. 4

5 Det kræver, at såvel myndighed som enhver medarbejder, der er betroet at arbejde så tæt med andre menneskers børn, gør sig umage med at beskæftige sig grundigt og kritisk med forholdet mellem udsathed og magt. I Korsbæk undlod direktør Albert Arnesen at nytænke rammerne og indholdet i Damernes Magasin. Han glemte at følge med tiden og at tage ved lære. Og tabte kampen til Mads Skjern. På døgninstitutionsområdet vedkender vi os vores historie. Vi insisterer på at ville lære af den. Vi følger også med tiden. Det kræver samfundsmæssigt med- og modspil både på problemforståelsesdelen og på løsningsdelen. Og det kræver åbenhed og dialogisk parathed af ledere og medarbejdere på døgninstitutionerne. Derfor nytænker vi rammerne og indholdet i samarbejde med dem, der har ansvaret: Kommunerne og børnenes forældre - i respekt for dem, det hele handler om: De udsatte børn og unge. Det var Ronald Reagan, der en gang i slutfirserne sagde: Mr. Gorbatjov tear down this wall. Døgninstitutionerne siger her i 2012: Lad os sammen vælte murene 5

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser

Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Hvordan skriver de om mig? Om skriftlig dokumentation i anbringelser Signe Barild, Susanne Bülow og Arne Fribo NUBU april 2013 Hvordan skriver de om mig? - Om skriftlig dokumentation i anbringelser Skrevet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur?

Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Når man nu er professionsuddannet: Hvad betyder det så at handle før mælken bliver sur? Hvorfor er det så svært for skoler, daginstitutioner og børn- og familieafdelinger at samarbejde, når nu alle vil

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver

Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E. Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Pædagogisk Sektor F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogmedhjælperens rolle og opgaver Forord 3 Dagtilbuddets rammebetingelser 4 Personalets forhold 4 Formål og opgaver 6 Samfundet vil også have noget 8

Læs mere

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune

Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Ungeprojekt 2011 - et specialiseret forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge 16-25 årige i svær mistrivsel i Holbæk Kommune Skrevet af Nick Gottenborg Bruun og Per Thomsen maj 2012 ved hjælp fra mange

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

der også medmennesker, der interesserer sig for fremtidens botilbud til mennesker med udviklingshæmning

der også medmennesker, der interesserer sig for fremtidens botilbud til mennesker med udviklingshæmning AUT.CAND.PSYCH. SØREN MORILD EMAIL: SMO@LEV.DK Et oplæg De store botilbuds indflydelse på den enkeltes liv og levned Demokratiet har medført, at vi skal forholde os til mange forskellige forhold i livet

Læs mere