MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE"

Transkript

1 MTEILE- OG FUNKTIONSBESKIVELSE for Byggemodning af boligområder ved Fuglsang Sø Bygherre: Idéoplæg udarbejdet af: Landskabsprojekt udarbejdet af: Byggemodningsprojekt udarbejdet af: Herning Kommune, ådhuset, 7400 Herning Jeppe agaard ndersen, Landskabsarkitekt maa par mdl, Helsingør Nielsen & Wad, Landskabsarkitekt M.D.L., M, arhus Landskabsarkitekt Birte Østerbye, Herning M.D.L.,.L. midtconsult a/s, rådgivende ingeniører, Herning ambøll, ådgivende Ingeniører, Herning

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse OIENTEING 4 GENEELT 4 TFIK OG VEJE 5 STMVEJE 6 BOLIGVEJE 10 BOE 12 FLØBSLEDNINGE 13 FOSYNINGSLEDNINGE 14 BELYSNING 15 TEÆNEGULEING 17 GØNNE IVTE 18 GØNNE OFFENTLIGE ELE 23 STØJFOHOLD 26

4 4 OIENTEING: Herning Kommune har planlagt byudvikling mellem Tjørring og Gullestrup hvor Fuglsang Sø bliver krumtappen for en ny og fremsynet bydel. å søens vestbred er der planlagt opført ca. 530 boliger i en grøn parkby. å østsiden anlægges fælles rekreative naturområder og badestrande. Nærværende er en teknisk redegørelse for byggemodningens forventede omfang suppleret med fotos fra området. GENEELT: Intentionerne for området Jordbærmarken er beskrevet i lokalplan nr. 41.B15.1 og for områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs, Fuglsang Torv og Fuglsang lle i lokalplan 41.OF20.1. I det efterfølgende er de enkelte områder benævnt som følger:

5 5 TFIK OG VEJE: I området forudsættes ved fuld udbygning en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og vejene anlægges med hastighedsdæmpende foranstaltninger som hævede flader og belægningsskift. Veje og stier udlægges som private fællesveje og private fællesstier. Dog er adgangsvejen (Fuglsang lle) og promenaden langs kajindfatningen offentlige vej og sti. dgangsvejen Fuglsang llé: Vejen er en ca. 1 km lang ret vej, der strækker sig fra Vesterholmvej i nord og slutter med en cirkulær vendeplads i syd. Tilslutning til Vesterholmvej sker som kanaliseringsanlæg. Vejen er opdelt i en asfalteret kørebane kantet af granitvandrende mod øst og granitkantsten mod vest, græsrabatter med allétræer og en fællessti. Stien asfalteres af hensyn til cyklisterne. Vendepladsen, der har en radius stor nok til at sættevogne og busser kan vende, omkranses af et p-bånd, der fungerer som p-plads for gæster til søen. Fællesstien langs vejen forbindes med 2 stier til søen og med fællesstien videre syd på mod Herning by og vestpå mod boligområderne ved Tjørring Bakke. Smalbæk forløber parallelt med vejen og føres i en bue udenom vendepladsen. Fuglsang lle og Smalbæk

6 6 For at markere indkørsler til boligområderne og Fuglsang Torv udvides kørebanen til pladser. ladserne befæstes med granitchaussésten i bueforbandt. Ved tilslutning til Jordbærmarken, Fuglsang Torv og øvrige steder hvor der er stitilslutninger over Smalbæk, anlægges pladserne som hævede flader. Der plantes træer langs vejen og omkring vendepladsen. Træerne skal være robuste og kunne tåle meget vind, derfor foreslås vintereg eller ask. Kørebane og fællessti belyses. Efter nærmere aftale kan der placeres miljøstation i nærheden af udkørslen til Vesterholmvej. STMVEJE: Fra Fuglsang llé etableres tilslutninger til stamvejene med adgang via boligveje til boligområderne ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs og til Fuglsang llé boligområdet Jordbærmarken. 3 ETGE 3 ETGE T EL LT FE M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL EF GG E GG E S M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL BY BY LLE FÆ L E S LE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE E 3 ETGE 3 ETGE LE GEFE ELT GEF BYG BYG LG TIL FOS NG TIL S- OG DG UTION ÅDE INSTIT NINGSOM ET FO L FÆ LT S LE E 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE E 3 ETG LDS LEGE 3 ET GE BY E EF GG VEJ 4 BOLIG E 3 ETG 2 ETGE 2 ETGE LE SE FÆLLE græs ke lave bus træer 3 ET J3 VE LIG BO E 3 ETG ELT ELT ELE ES FÆLL 2 ETGE E 2 ETGE EF GG BY T EF BYGG EL GEF LT BYG LE E LLES 3 ETG GE E 3 ETG 3 ET GE GE T 2E GE T 2E 3 T 3E G ET E GE T 2E GE T 2E GE 2E GE T GE T 2E VEJ 2 GE BOLIG J1 VE LIG BO T 3E GE T 3E 2E GE T GE 2E T 2E GE T GE T 2E 3 E G ET J1 VE M ST H Oversigtsplan Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs

7 7 Fra stamvejen på Fuglsang Toft etableres adgang til det påtænkte institutions- og butiksområde. Til boligområdet Fuglsang lle vil der blive direkte adgang til de enkelte storparceller fra adgangsvejen Fuglsang llé, ved anlæg af overkørsler. Overkørslerne udføres som chaussestensflader afsluttet ved skelgrænse, hvorfra de private interne veje, stier og p-pladser anlægges af de respektive grundejere. Stamveje ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Stamvej Stamvejene anlægges med 5 m kørebane i asfalt med kantbegrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer. En ca. 3 m bred sti mellem kajkanten og stamvejen befæstes med granitfliser. Under byggemodningen anlægges der langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Den vestligste del af stamvejen hvor der vil være kørende adgang til ophalerplads for både, er offentlige vej, ligesom promenadestien der følger kajkanten vil være offentlig sti. Den øvrige del af stamvejen, p-pladserne og stien er private fællesanlæg, der overdrages grundejerforeningen.

8 8 Stamvej ved Jordbærmarken: Stamvejen anlægges med en 6 meter bred kørebane og 2 meter brede gangstier i hver side adskilt fra kørebanen af 7 meter brede rabatter med allétræer og belysning. Ved indgangen til området føres stamvejen over Smalbæk på en bro. EVT. BUSLOMME FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan Jordbærmarken Ud for boligvejenes tilslutninger til vejen anlægges hævede pladser, og der etableres parkeringspladser i tilknytning hertil. Vejen afsluttes mod vest af en cirkulær vendeplads, hvor der er adgang til fælleshuset, og hvor det bliver muligt at anlægge parkeringspladser. Ved vejens afslutning mod øst kan der indrettes der en plads til miljøstation. Vejens længdeprofil varierer, så vejen ud for de grønne arealer mellem byggefelterne er beliggende lidt lavere end ved krydsene.

9 9 Stamvej Jordbærmarken Kørebanen anlægges med asfalt og med granitvandrender i begge sider. ladserne ved boligvejenes tilslutninger befæstes med chaussésten, hvor det gennemgående kørespor er markeret ved at vandrenderne fortsættes gennem pladsen. Stierne anlægges med fliser, og parkeringspladserne befæstes med betonbelægningssten. Der opsættes parklamper i rabatten mellem kørebane og sti i begge sider af vejen. Vendepladsen mod vest omkranses af en 1-1½ m bred bøgehæk med huller, så man kan komme ud på stien udenfor, og der plantes træer imellem p-båsene for at give skygge til bilerne. I -felterne plantes træerne i 2,5 x 5 m store bede for at give disse ordentlige vækstbetingelser. Byggemodningen anlægger langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Træarten bliver naur eller tilsvarende mellemhøjt træ.

10 10 BOLIGVEJE: Boligveje på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Boligvej Boligvejene anlægges med 5 m brede asfaltkørebaner med kant-begrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer og 1,5 m brede græsrabatter. Boligvejene er blinde veje og anlægges derfor med vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Indkørsler til grundene anlægges med belægningssten i 5 m bredde, og etableres med granitbelægning (kan variere fra løsningen på Næsset).

11 11 Boligveje, Jordbærmarken: Boligvejene anlægges med en 5 m bred kørebane, 1,5 m bred rabat i østsiden og 3,5 m bred rabat i vestsiden, hvor der etableres beplantning og belysning. Vejene bliver stort set uden længdefald. Boligvej Jordbærmarken For enden af vejene anlægges vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Ved overgangen fra vejene til vendepladserne etableres felter med granitbrosten som fartdæmpende foranstaltninger. Der må ikke etableres parkeringspladser langs boligvejene. Kørebanerne befæstes med asfalt. Vendepladserne kan anvendes til leg og ophold. Kørebanen, som får ensidig fald, afsluttes i den lave side med en granitvandrende og i den høje side med en bred granitkant. Indkørslerne til grundene anlægges med betonbelægningssten i 3 m's bredde med skrå afslutninger mod kørebanen.

12 12 Der opsættes parklamper midt i rabatten i vejens vestside i linie med beplantningen. Detailplacering af indkørsler, træer og belysning kan først endelig bestemmes, når der foreligger et konkret projekt for byggeri. I forbindelse med vendepladserne etableres et mindre flisebefæstet opholdsareal for vejens beboere. Mod nord afgrænses flisearealet af jordvolden (støjvold) kombineret med en 1 m høj kampestensmur. Mod syd afgrænses flisearealet af en bøgepurbeplantning ud mod den offentlige sti. Der plantes træer langs boligvejenes vestsider og rabatterne tilsås med græs. Træarterne vil blive mindre træarter, som f.eks. paradisæbler og tjørn. BOE: Vejbroen over Smalbæk ved Jordbærmarken etableres som en 10 m bred bro med rækværk og uden autoværn. Broen bliver en del af den offentlige vej øst for området. Stibroer over Smalbæk er anlagt bortset fra en enkelt. Broerne bliver en del af det offentlige stisystem i området. Stibro over Smalbæk

13 13 FLØBSLEDNINGE: Spildevand: Boligområderne tilsluttes det bestående offentlige spildevandsanlæg, beliggende mellem Smalbæk og bebyggelsen i Tjørring. Spildevand fra Jordbærmarken, Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs og den nordligste storparcel på Fuglsang lle tilledes fælles ny pumpestation, hvorfra der sker oppumpning til eksist. spildevandsledning. umpestationen vil af hensyn til servicering blive placeret centralt udfor Fuglsang Holm, i det grønne område mellem Fuglsang lle og forlagt Smalbæk. For de 4 sydligste storparceller på Fuglsangs lle samles spildevandet op og føres til ny central pumpestation i områdets sydligste del. Det offentligt etablerede spildevandssystem afsluttes med spildevandsstik incl. skelbrønd ført frem til eller umiddelbart indenfor skel, hvortil det private anlæg fra den enkelte bolig på parcellerne tilsluttes. Detailplacering af afløb- og øvrige forsyningsinstallationer, kan først endelig bestemmes når der foreligger et konkret byggeprojekt på Jordbærmarken. Det vil grundet spildevandsledningernes beliggenhed i relativ ringe dybde, ikke være mulighed for direkte afløb fra evt. kælderinstallationer. Der må derfor påregnes etableret interne pumpestationer fra kælderinstallationer. egnvand: Fra områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs blandes regnvand fra tagflader, veje/stier og tilledes Smalbæk via olieudskiller (dykket udløb) med sandfang. Fra bebyggelsen ved Fuglsang lle opsamles tagvandet i et særskilt ledningsnet med direkte udløb i Smalbæk.

14 14 Overfladevand fra terræn, veje og stier inden på den enkelte storparcel samt overfladevand fra adgangsvejen Fuglsang lle opsamles i et fælles regnvandssystem og tilledes Smalbæk via olieudskiller med sandfang. De 2 separate regnvandssystemer vil blive ført ind på de enkelte storparceller, afsluttet med stikledninger indenfor skel. Der skal anlægges separate private regnvandsledninger for henholdsvis tagvand og overfladevand inde på parcellen. å Jordbærmarken blandes regnvandet fra tage og terræn og tilledes bassin, forinden udløb i Smalbæk. FOSYNINGSLEDNINGE: Forsyning af el, vand, varme, telefon og fællesantenne skal ske fra eksisterende hovedforsyninger i området og udføres i forbindelse med de øvrige byggemodningsarbejder, med tilslutninger til de enkelte områder og parceller.

15 15 BELYSNING: EnergiGruppen Jylland Service /S, har i samarbejde med Louis oulsen Lighting /S udarbejdet belysningsprojektet. Belysningen sættes op i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne se princippet ved Fuglsang Næs. Belysning på boligvej og stamvej Stibroer: Belyses med en LED-uplight, der vil virke som ledelys og dekorationsbelysning.

16 16 Jordbærmarken: å stamvejen anvendes der armaturer af typen Terminal anbragt på 4 m høje master. Der er regnet med dobbeltsidet placeret anlæg, hvor masterne er placeret midt i græsarealet, og de skal således dække både vej og sti. å boligvejene skal samme armaturtype anvendes som ensidigt belysning på 4 meter høje master. I det konkrete bebyggelsesprojekt integreres belysningsprojektet. TEÆNEGULEING: Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Terrænet på grundene overdrages som eksist. terræn. Det fremtidige terræn skal følge og vejens projekterede koter og det færdige terræn på områderne skal afsluttes i kote Fuglsang lle: For dette boligområde gælder, at hvor det eksist. terræn er beliggende lavere end kote 42.00, er der under byggemodningen foretaget terrænregulering og opfyldning med friktionsfyld. Dette er kun foretaget i terrænet udenfor byggefelterne. Opfyldning er afsluttet i kote inkl. ca. 10 cm muld. I byggefelterne er der ikke foretaget terrænregulering eller opfyldning, men arealerne afleveres i det oprindelig terræn med muldafdækning som dette fremgår af den geotekniske rapport. Terrænreguleringen er udført under byggemodningen. Muld fra byggefelterne skal dog forblive i området og udplaneres inden for arealet til færdig terrænkote l anden terrænregulering, udgravning og fundering inkl. bortskaffelse af de overskydende materialer, udføres og betales af de enkelte bygherrer.

17 17 Jordbærmarken: Der er i byggefelterne og boligvejene sket opfyld med friktionsfyld. Under byggefelterne i ca. 20 m s bredde er der foretaget udskiftning af blødbund med friktionsfyld fra overside bæredygtigt lag (OSBL) og til 35 cm under fremtidige færdige gulvkoter. å stamvejen og boligvejen er der foretaget bortgravning af de øverste muld- og tørvelag/gytjelag og indbygget friktionsfyld til underside stabilt gruslaget. Den indbyggede friktionsfyld er komprimeret i hele lagets tykkelse til min. 98% standard proctor. Imellem byggefelterne skal terrænet reguleres til projekterede overflader og dette udføres under byggemodningen. Denne regulering vil overvejende ske med muldjord. For efterfølgende byggerier henvises til den til enhver tid gældende plan for byggemodnings omfang.

18 18 GØNNE IVTE : Boligområderne, Fuglsang lle: Området er opdelt i byggefelter og fællesarealer. VENDELDS -LDS BUS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ LEGELDS DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ VS: 40,5 (40,8) BUS -LDS VENDELDS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ Oversigtsplan Fællesarealerne: Grundskel løber midt igennem fællesarealet. Omkring skel udføres en lundagtig beplantning med græs, træer, buskadser, hække og lysninger. Mod byggefelterne etableres den resterende del af fællesarealet i samarbejde med de fremtidige grundejere, så byggefelternes haveanlæg og fællesarealets haveanlæg integreres i hinanden. Fællesarealerne skal anlægges, så der er mulighed for leg, boldspil, ophold, læ, skygge og gennemgang.

19 19 Sti og trin ved søfronten Der anlægges en kvarterlegeplads imellem byggefelterne 3 og 4 med faldgrus, sandbassin, grusarealer til bænkeborde, legehuse m.v. Beplantningen vil overvejende bestå af mellemhøje og lave træer som samt enkelte høje træer, hvor oversigtsforholdene gør det muligt. For at skabe læ og rum for ophold etableres buskbeplantninger. Der lægges vægt på variation og vindførhed samt at udsigten til søen bevares. fgrænsning ud mod fællesstien langs adgangsvejen er klippet bøgepur med gennemgange. Fællesarealerne anlægges først efter byggeri på tilstødende grund eller efter nærmere aftale. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune. Fremtidig drift og vedligehold varetages af grundejerforeningen efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan. Byggefelterne: I byggefelterne skal indrettes opholdsarealer med nærlegepladser. Opholdsarealernes indretning, beplantning og befæstelser skal godkendes af Herning Byråd og skal være anlagt ved byggeriets færdiggørelse som privat fællesanlæg.

20 20 Boligområderne på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: 3 ETGE 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE LEGELDS 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE BOLIGVEJ 4 3 ETGE BOLIGVEJ 3 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE græs lave buske træer 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 3 ETGE 3 ETGE BOLIGVEJ 1 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE STMVEJ 1 BOLIGVEJ 2 Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer Områderne er opdelt i byggefelter og fællesarealer. Fællesarealerne anlægges med en åben lundagtig beplantning bestående af græs, træer og hækplantning. Byggemodningen anlægger en mindre legeplads med faldgrus, sand og grusarealer på alle 3 boligområder. Græsarealerne bliver relativt små, men de kan bruges til kroket, teltslagning, fodbold til minimål og lignende. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etablering til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligehold, efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

21 21 Bygherren skal anlægge et deklarationsareal på 2,5 m. omkring byggefeltet til ledningsanlæg o.a. i jorden. Fremtidig vedligeholdelse varetages af grundejer. nlægges med græs eller fliser, ingen beplantning. Boligområdet, Jordbærmarken: Byggefelterne ligger på plateauer hævet over de mellemliggende fællesarealer, og at stamvejen i en vis udstrækning følger dette forløb, som hastighedsdæmpende foranstaltning. Det eksist. terræn i de fleste af fællesarealerne er i dag så vådt, at det skal afvandes, hvorfor terrænet hæves så meget, at det kan afdrænes til stamvejens ledningsnet. Højdeforskellen mellem stamvej og fællesareal udlignes ved en flad skråning. FOSLG TIL DGNG TIL FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer

22 22 Fællesarealerne imellem byggefelterne udformes med forskelligt indhold. Nord for stamvejen, foreslås en grill- og græshave, en vandhave og en have med lundagtig tilplantning. Syd for stamvejen foreslås en have for boldspil, en have for byggeleg samt en have for bold, kroket med mulighed for petanque. Der er mange muligheder, f.eks. kan der etableres dyrkningshaver. Syd for vendepladsen etableres en legeplads for hele bebyggelsen med sandbassin, faldgrus med legeredskaber, stenmelsarealer til legehuse og bænkeborde. Fællesarealerne afsluttes af en lundagtig beplantning i en lav buskplantning mod stamvejen og mod den offentlige sti syd for bebyggelsen. Dels for at give læ, dels for at beboerne kan opnå følelsen af lidt privatliv. Beplantningen opbygges så den får et frodigt og dog åbent præg. Træerne vil blive mindre træarter og buskene vil bl.a. blive bærbuske. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etableringen til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligeholdes efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

23 23 GØNNE OFFENTLIGE ELE: Stierne langs søbredden udfor Fuglsang llé området: Langs med søens vestbred etableres indfatning som spunsvæg. Spunsvæggen danner indfatning mellem stianlæg og søens vandspejl. Stålspunsen afsluttes med hammerhoved af granit. Stedvis anbringes stiger, som gør det muligt at komme fra vandet og op på promenaden. romenaden: romenaden

24 24 Fuglsang Torv: Fuglsang Torv Kiosk, toiletter m.v.: Er ikke med i projektet, men der er udlagt areal med mulighed for at etablere disse funktioner. Bådoptræk: For enden af sidekanalerne, der omslutter Fuglsang Søtorv og boligområderne anlægges pladser, som kan anvendes til bådtrailere og parkering for biler der afsætter både. ladserne er befæstet med grus. realerne er offentligt tilgængelige, men må kun benyttes af dem der har gyldig adgangshjemmel hertil i henhold til eventuel søregulativ.

25 25 Sti langs Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Offentlig sti Smalbæk: Smalbæk er forlagt til et nyt forløb vest for Fuglsang llé og videre syd på mod Herningsholm Å. realerne langs bækken er på strækningen fra indkørslen til Jordbærmarken til stibroerne syd herfor gjort færdig med sti langs bækkens østside og skråninger med græs langs vestsiden. Hele strækningen fra Vesterholmsvej til vendepladsen i syd anlægges på samme måde. Størstedelen af arealet tilsås med en egnet vildengblanding, som kun skal klippes 1-2 gange pr. år. Heri plantes hist og her mindre grupper af træer og buske, som f.eks. eg, koraltjørn, hæg, naur, vildæble, mirabel og lignende. Området vil fremstå som et engareal med højt græs og vilde urter og spredt beplantning med så stor biodiversitet som muligt.

26 26 Smalbæk STØJFOHOLD: Det forudsættes, at hastigheden på Vesterholmvej opretholdes med de nuværende 80 km/time. Med en årsdøgntrafikmængde på indtil ca køretøjer vil det være nødvendigt at støjafskærme mellem boligerne og Vesterholmvej. Øst for adgangsvejen Fuglsang llé støjafskærmes boligområdet Fuglsang Toft mod Vesterholmvej med en jordvold i min. 2,5 m s højde fra adgangsvejen til ca. 50 m øst for boligområdet, hvor volden afsluttes i en ca. 6 m høj udsigtsbakke. Volden, der er roekuleformet, suppleres med tynde støjskærme som gabioner eller lign. ned langs Fuglsang llé. Støjskærmene udformes således, at der rejser sig en markant indgang til området. Vest for adgangsvejen er boligområdet Jordbærmarken afskærmet med en jordvold, der bugter sig lidt ud og ind svarende til volden ved det offentlige grønne område nord for Vesterholmvej. Volden er koteret, så den er min. 2 m højere end boligvejene.

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2

KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2 KASTANJEVANGEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE Etape 1 og 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 2. Boligområde, syd for Hyldgårds Alle, Ikast. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 2. Boligområde, syd for Hyldgårds Alle, Ikast. Ikast Kommune Lokalplan nr. 2 Boligområde, syd for Hyldgårds Alle, Ikast Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 03.02.1986 Endelig: Teknisk udvalg: 28.O7.1986 Byrådet : 18.3.1986 Byrådet : 19.O8.1986 LOKALPLAN NR. 2

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE TEKNISK SPECIFIKATIONER OM UDSTYKNING AF Østerlunden Lokalplan nr. 3022 ODDER KOMMUNE RÅDHUSGADE 3 8300 ODDER Rådhusgade 3, 1 Indholdsfortegnelse. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE VARDEGÅRDVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup -i hjertet af Danmark... PARCELHUSGRUNDE SÆLGES MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup Martine Christoffersens Vej.indd 1 07-05-2015 09:50:10 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ centralt til by og

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord

REGNBED. til en mere frodig have. vold af opgravet jord REGNBED Et regnbed tilbageholder regnvandet i din have, hvilket både bidrager til løsning af oversvømmelsesproblemer der kan opstå ved skybrud samt bidrager til en mere frodig have. vold af opgravet jord

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S

(DISPOSITIONSFORSLAG) S C H Ø N H E R R A/S A M A G E R B A N E N - R E G N VA N D S B A S S I N O G C Y K E L R U T E (DISPOSITIONSFORSLAG) 20140916 S C H Ø N H E R R A/S M O E A/S AMAGERBANEN ETAPE 2 + REGNVANDSBASSIN VED AMAGERBANEN KK projektnr.

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 13-006

Dispensation fra lokalplan 13-006 Rasmus Wermuth Jensen Team anlæg rwj@silkeborg.dk 14. juli 2015 Dispensation fra lokalplan 13-006 Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan 13-006 til følgende: 1. Dispensation fra 5.4

Læs mere

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter:

Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup. Salgsvilkår. Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej i Drastrup Salgsvilkår Første etape udgøres af Frieservej, Belgiervej og Nordbaggevej og den omfatter: 30 parcelhusgrunde, Grundene er omfattet af lokalplan nr. 531,

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 12. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT LSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 12 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D. 6. SEPT. 1978 8LSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 12 for et område beliggende syd for Frederikssundsvej (landevej nr. 522) og vest for Ring Syd,

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ centralt til by og aktiviteter Martine Christoffersens Vej er beliggende

Læs mere

FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov

FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ tæt på natur og central beliggenhed Parcelhus-området Finsensvej/Engelundsvej

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100

risvang allé Bevaring af Bevaring af betondæknigsgrav affaldsbeholder kombination af miljøstation og ophold plan 1:2500 principsnit 1:100 risvang allé Bevaring af betondæknigsgrav Borgerforslag tilføjet projektet Borgerforslag med manglende financiering BUMP BUMP - Frugttræer i midterareal - Legeplads med faldunderlag - Genbrug eksist. lygtepæle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

RYMARKSRUTEN Projektnr Projektforslag Beskrivelse

RYMARKSRUTEN Projektnr Projektforslag Beskrivelse RYMARKSRUTEN Projektnr. 01027 Projektforslag Beskrivelse 2013.01.25 Overordnet Cykelruten løber på eksisterende vejforløb af Rymarksvej fra Tuborgvej ned til busvendepladsen. Ved busvendepladsen føres

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT

NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Marts 2010 NY VEJADGANG SVENDBORG BRAKES DETAILPROJEKT Til Svendborg Brakes A/S Svendborg Kommune Dokumenttype Projekt beskrivelse

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Sebbersund Valsted Barmer

Sebbersund Valsted Barmer Sebbersund Valsted Barmer OVERSIGTSKORT OVER RAMMEOMRÅDER 3.T.2 Barmer 3.B.5 3.BE.5 3.B.7 3.OF.4 3.BE.4 Valsted 3.B.6 3.S.4 Sebbersund 3.F.3 1:25.000 Rammeområderne forudsættes overført til byzone gennem

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073,

Læs mere

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse.

Grunden omfatter et areal på ca m2. Der kan på arealet opføres max m2 bebyggelse, fordelt på 3-5 punkthuse. Teknik- og Miljø Anne-Mette Lade 11.11.2014/18.11.2014 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på hjørnet af Sølystvej/Borgergade Områdets bebyggelse skal fremtræde som en parkbebyggelse i et åbent grønt

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015

Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune. 2. november 2015 Blå-grøn plan, Falstervej Middelfart kommune 2. november 2015 Tid til fordybelse Sti, sø, busketter, ophold og leg Sport og aktiviteter Wadi, sti til gåture/hundeluftning og sportsudstyr Grøn kile Grøft,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov

FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov -i hjertet af Danmark... PARCELHUSGRUNDE SÆLGES FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ Boligområde ved Taulov FINSENSVEJ OG ENGELUNDSVEJ tæt på natur og central beliggenhed Parcelhus-området Finsensvej/Engelundsvej

Læs mere

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1.

Der er ønsket belyst hvorledes adgangsvej til byggemodningen Tommerup Vest kan etableres fra Vestervangen. Se figur 1. NOTAT Projekt Adgangsvej til byggemodning Tommerup Vest Kunde Assens Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-10-27 Til Fra Kopi til Flemming Lund, Pia Damkjær Pedersen Gry Green Linell 1. Grundlag Der er ønsket

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape

Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Aabenraa Kommune Dobbeltrettet cykelsti langs Haderslevvej ved Genner 2. etape Projektforslag Januar 2016 Udgivelsesdato : Januar 2016 Vores reference : 14.8400.38 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning.

BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE. I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg. V. Kloakforsyning. VI. VII. VIII.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV

LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV 1 LOKALPLAN NR. 278 RANDERS REGNSKOV EKSPANSIV EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Ny kuppel, nyt indgangsparti Udvidelse af forplads og ny indgang Naturområde Området er omfattet af

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

Lokalplan 213. Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 213. Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 213 Lokalplan for boligområde ved Bygaden i Stensballe TEKNISK FORVALTNING MAJ 2005 Lokalplan 213 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Vangen i Gassum. Salgsvilkår

Vangen i Gassum. Salgsvilkår Vangen i Gassum Salgsvilkår De udbudte grunde er beliggende i den hyggelige landsby Gassum, der ligger ca. 10 km nord for Randers by og ca. 15 km sydøst for Hobro. Udstykningen er beliggende i den østlige

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere