MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE"

Transkript

1 MTEILE- OG FUNKTIONSBESKIVELSE for Byggemodning af boligområder ved Fuglsang Sø Bygherre: Idéoplæg udarbejdet af: Landskabsprojekt udarbejdet af: Byggemodningsprojekt udarbejdet af: Herning Kommune, ådhuset, 7400 Herning Jeppe agaard ndersen, Landskabsarkitekt maa par mdl, Helsingør Nielsen & Wad, Landskabsarkitekt M.D.L., M, arhus Landskabsarkitekt Birte Østerbye, Herning M.D.L.,.L. midtconsult a/s, rådgivende ingeniører, Herning ambøll, ådgivende Ingeniører, Herning

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse OIENTEING 4 GENEELT 4 TFIK OG VEJE 5 STMVEJE 6 BOLIGVEJE 10 BOE 12 FLØBSLEDNINGE 13 FOSYNINGSLEDNINGE 14 BELYSNING 15 TEÆNEGULEING 17 GØNNE IVTE 18 GØNNE OFFENTLIGE ELE 23 STØJFOHOLD 26

4 4 OIENTEING: Herning Kommune har planlagt byudvikling mellem Tjørring og Gullestrup hvor Fuglsang Sø bliver krumtappen for en ny og fremsynet bydel. å søens vestbred er der planlagt opført ca. 530 boliger i en grøn parkby. å østsiden anlægges fælles rekreative naturområder og badestrande. Nærværende er en teknisk redegørelse for byggemodningens forventede omfang suppleret med fotos fra området. GENEELT: Intentionerne for området Jordbærmarken er beskrevet i lokalplan nr. 41.B15.1 og for områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs, Fuglsang Torv og Fuglsang lle i lokalplan 41.OF20.1. I det efterfølgende er de enkelte områder benævnt som følger:

5 5 TFIK OG VEJE: I området forudsættes ved fuld udbygning en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og vejene anlægges med hastighedsdæmpende foranstaltninger som hævede flader og belægningsskift. Veje og stier udlægges som private fællesveje og private fællesstier. Dog er adgangsvejen (Fuglsang lle) og promenaden langs kajindfatningen offentlige vej og sti. dgangsvejen Fuglsang llé: Vejen er en ca. 1 km lang ret vej, der strækker sig fra Vesterholmvej i nord og slutter med en cirkulær vendeplads i syd. Tilslutning til Vesterholmvej sker som kanaliseringsanlæg. Vejen er opdelt i en asfalteret kørebane kantet af granitvandrende mod øst og granitkantsten mod vest, græsrabatter med allétræer og en fællessti. Stien asfalteres af hensyn til cyklisterne. Vendepladsen, der har en radius stor nok til at sættevogne og busser kan vende, omkranses af et p-bånd, der fungerer som p-plads for gæster til søen. Fællesstien langs vejen forbindes med 2 stier til søen og med fællesstien videre syd på mod Herning by og vestpå mod boligområderne ved Tjørring Bakke. Smalbæk forløber parallelt med vejen og føres i en bue udenom vendepladsen. Fuglsang lle og Smalbæk

6 6 For at markere indkørsler til boligområderne og Fuglsang Torv udvides kørebanen til pladser. ladserne befæstes med granitchaussésten i bueforbandt. Ved tilslutning til Jordbærmarken, Fuglsang Torv og øvrige steder hvor der er stitilslutninger over Smalbæk, anlægges pladserne som hævede flader. Der plantes træer langs vejen og omkring vendepladsen. Træerne skal være robuste og kunne tåle meget vind, derfor foreslås vintereg eller ask. Kørebane og fællessti belyses. Efter nærmere aftale kan der placeres miljøstation i nærheden af udkørslen til Vesterholmvej. STMVEJE: Fra Fuglsang llé etableres tilslutninger til stamvejene med adgang via boligveje til boligområderne ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs og til Fuglsang llé boligområdet Jordbærmarken. 3 ETGE 3 ETGE T EL LT FE M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL EF GG E GG E S M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL BY BY LLE FÆ L E S LE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE E 3 ETGE 3 ETGE LE GEFE ELT GEF BYG BYG LG TIL FOS NG TIL S- OG DG UTION ÅDE INSTIT NINGSOM ET FO L FÆ LT S LE E 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE E 3 ETG LDS LEGE 3 ET GE BY E EF GG VEJ 4 BOLIG E 3 ETG 2 ETGE 2 ETGE LE SE FÆLLE græs ke lave bus træer 3 ET J3 VE LIG BO E 3 ETG ELT ELT ELE ES FÆLL 2 ETGE E 2 ETGE EF GG BY T EF BYGG EL GEF LT BYG LE E LLES 3 ETG GE E 3 ETG 3 ET GE GE T 2E GE T 2E 3 T 3E G ET E GE T 2E GE T 2E GE 2E GE T GE T 2E VEJ 2 GE BOLIG J1 VE LIG BO T 3E GE T 3E 2E GE T GE 2E T 2E GE T GE T 2E 3 E G ET J1 VE M ST H Oversigtsplan Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs

7 7 Fra stamvejen på Fuglsang Toft etableres adgang til det påtænkte institutions- og butiksområde. Til boligområdet Fuglsang lle vil der blive direkte adgang til de enkelte storparceller fra adgangsvejen Fuglsang llé, ved anlæg af overkørsler. Overkørslerne udføres som chaussestensflader afsluttet ved skelgrænse, hvorfra de private interne veje, stier og p-pladser anlægges af de respektive grundejere. Stamveje ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Stamvej Stamvejene anlægges med 5 m kørebane i asfalt med kantbegrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer. En ca. 3 m bred sti mellem kajkanten og stamvejen befæstes med granitfliser. Under byggemodningen anlægges der langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Den vestligste del af stamvejen hvor der vil være kørende adgang til ophalerplads for både, er offentlige vej, ligesom promenadestien der følger kajkanten vil være offentlig sti. Den øvrige del af stamvejen, p-pladserne og stien er private fællesanlæg, der overdrages grundejerforeningen.

8 8 Stamvej ved Jordbærmarken: Stamvejen anlægges med en 6 meter bred kørebane og 2 meter brede gangstier i hver side adskilt fra kørebanen af 7 meter brede rabatter med allétræer og belysning. Ved indgangen til området føres stamvejen over Smalbæk på en bro. EVT. BUSLOMME FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan Jordbærmarken Ud for boligvejenes tilslutninger til vejen anlægges hævede pladser, og der etableres parkeringspladser i tilknytning hertil. Vejen afsluttes mod vest af en cirkulær vendeplads, hvor der er adgang til fælleshuset, og hvor det bliver muligt at anlægge parkeringspladser. Ved vejens afslutning mod øst kan der indrettes der en plads til miljøstation. Vejens længdeprofil varierer, så vejen ud for de grønne arealer mellem byggefelterne er beliggende lidt lavere end ved krydsene.

9 9 Stamvej Jordbærmarken Kørebanen anlægges med asfalt og med granitvandrender i begge sider. ladserne ved boligvejenes tilslutninger befæstes med chaussésten, hvor det gennemgående kørespor er markeret ved at vandrenderne fortsættes gennem pladsen. Stierne anlægges med fliser, og parkeringspladserne befæstes med betonbelægningssten. Der opsættes parklamper i rabatten mellem kørebane og sti i begge sider af vejen. Vendepladsen mod vest omkranses af en 1-1½ m bred bøgehæk med huller, så man kan komme ud på stien udenfor, og der plantes træer imellem p-båsene for at give skygge til bilerne. I -felterne plantes træerne i 2,5 x 5 m store bede for at give disse ordentlige vækstbetingelser. Byggemodningen anlægger langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Træarten bliver naur eller tilsvarende mellemhøjt træ.

10 10 BOLIGVEJE: Boligveje på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Boligvej Boligvejene anlægges med 5 m brede asfaltkørebaner med kant-begrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer og 1,5 m brede græsrabatter. Boligvejene er blinde veje og anlægges derfor med vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Indkørsler til grundene anlægges med belægningssten i 5 m bredde, og etableres med granitbelægning (kan variere fra løsningen på Næsset).

11 11 Boligveje, Jordbærmarken: Boligvejene anlægges med en 5 m bred kørebane, 1,5 m bred rabat i østsiden og 3,5 m bred rabat i vestsiden, hvor der etableres beplantning og belysning. Vejene bliver stort set uden længdefald. Boligvej Jordbærmarken For enden af vejene anlægges vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Ved overgangen fra vejene til vendepladserne etableres felter med granitbrosten som fartdæmpende foranstaltninger. Der må ikke etableres parkeringspladser langs boligvejene. Kørebanerne befæstes med asfalt. Vendepladserne kan anvendes til leg og ophold. Kørebanen, som får ensidig fald, afsluttes i den lave side med en granitvandrende og i den høje side med en bred granitkant. Indkørslerne til grundene anlægges med betonbelægningssten i 3 m's bredde med skrå afslutninger mod kørebanen.

12 12 Der opsættes parklamper midt i rabatten i vejens vestside i linie med beplantningen. Detailplacering af indkørsler, træer og belysning kan først endelig bestemmes, når der foreligger et konkret projekt for byggeri. I forbindelse med vendepladserne etableres et mindre flisebefæstet opholdsareal for vejens beboere. Mod nord afgrænses flisearealet af jordvolden (støjvold) kombineret med en 1 m høj kampestensmur. Mod syd afgrænses flisearealet af en bøgepurbeplantning ud mod den offentlige sti. Der plantes træer langs boligvejenes vestsider og rabatterne tilsås med græs. Træarterne vil blive mindre træarter, som f.eks. paradisæbler og tjørn. BOE: Vejbroen over Smalbæk ved Jordbærmarken etableres som en 10 m bred bro med rækværk og uden autoværn. Broen bliver en del af den offentlige vej øst for området. Stibroer over Smalbæk er anlagt bortset fra en enkelt. Broerne bliver en del af det offentlige stisystem i området. Stibro over Smalbæk

13 13 FLØBSLEDNINGE: Spildevand: Boligområderne tilsluttes det bestående offentlige spildevandsanlæg, beliggende mellem Smalbæk og bebyggelsen i Tjørring. Spildevand fra Jordbærmarken, Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs og den nordligste storparcel på Fuglsang lle tilledes fælles ny pumpestation, hvorfra der sker oppumpning til eksist. spildevandsledning. umpestationen vil af hensyn til servicering blive placeret centralt udfor Fuglsang Holm, i det grønne område mellem Fuglsang lle og forlagt Smalbæk. For de 4 sydligste storparceller på Fuglsangs lle samles spildevandet op og føres til ny central pumpestation i områdets sydligste del. Det offentligt etablerede spildevandssystem afsluttes med spildevandsstik incl. skelbrønd ført frem til eller umiddelbart indenfor skel, hvortil det private anlæg fra den enkelte bolig på parcellerne tilsluttes. Detailplacering af afløb- og øvrige forsyningsinstallationer, kan først endelig bestemmes når der foreligger et konkret byggeprojekt på Jordbærmarken. Det vil grundet spildevandsledningernes beliggenhed i relativ ringe dybde, ikke være mulighed for direkte afløb fra evt. kælderinstallationer. Der må derfor påregnes etableret interne pumpestationer fra kælderinstallationer. egnvand: Fra områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs blandes regnvand fra tagflader, veje/stier og tilledes Smalbæk via olieudskiller (dykket udløb) med sandfang. Fra bebyggelsen ved Fuglsang lle opsamles tagvandet i et særskilt ledningsnet med direkte udløb i Smalbæk.

14 14 Overfladevand fra terræn, veje og stier inden på den enkelte storparcel samt overfladevand fra adgangsvejen Fuglsang lle opsamles i et fælles regnvandssystem og tilledes Smalbæk via olieudskiller med sandfang. De 2 separate regnvandssystemer vil blive ført ind på de enkelte storparceller, afsluttet med stikledninger indenfor skel. Der skal anlægges separate private regnvandsledninger for henholdsvis tagvand og overfladevand inde på parcellen. å Jordbærmarken blandes regnvandet fra tage og terræn og tilledes bassin, forinden udløb i Smalbæk. FOSYNINGSLEDNINGE: Forsyning af el, vand, varme, telefon og fællesantenne skal ske fra eksisterende hovedforsyninger i området og udføres i forbindelse med de øvrige byggemodningsarbejder, med tilslutninger til de enkelte områder og parceller.

15 15 BELYSNING: EnergiGruppen Jylland Service /S, har i samarbejde med Louis oulsen Lighting /S udarbejdet belysningsprojektet. Belysningen sættes op i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne se princippet ved Fuglsang Næs. Belysning på boligvej og stamvej Stibroer: Belyses med en LED-uplight, der vil virke som ledelys og dekorationsbelysning.

16 16 Jordbærmarken: å stamvejen anvendes der armaturer af typen Terminal anbragt på 4 m høje master. Der er regnet med dobbeltsidet placeret anlæg, hvor masterne er placeret midt i græsarealet, og de skal således dække både vej og sti. å boligvejene skal samme armaturtype anvendes som ensidigt belysning på 4 meter høje master. I det konkrete bebyggelsesprojekt integreres belysningsprojektet. TEÆNEGULEING: Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Terrænet på grundene overdrages som eksist. terræn. Det fremtidige terræn skal følge og vejens projekterede koter og det færdige terræn på områderne skal afsluttes i kote Fuglsang lle: For dette boligområde gælder, at hvor det eksist. terræn er beliggende lavere end kote 42.00, er der under byggemodningen foretaget terrænregulering og opfyldning med friktionsfyld. Dette er kun foretaget i terrænet udenfor byggefelterne. Opfyldning er afsluttet i kote inkl. ca. 10 cm muld. I byggefelterne er der ikke foretaget terrænregulering eller opfyldning, men arealerne afleveres i det oprindelig terræn med muldafdækning som dette fremgår af den geotekniske rapport. Terrænreguleringen er udført under byggemodningen. Muld fra byggefelterne skal dog forblive i området og udplaneres inden for arealet til færdig terrænkote l anden terrænregulering, udgravning og fundering inkl. bortskaffelse af de overskydende materialer, udføres og betales af de enkelte bygherrer.

17 17 Jordbærmarken: Der er i byggefelterne og boligvejene sket opfyld med friktionsfyld. Under byggefelterne i ca. 20 m s bredde er der foretaget udskiftning af blødbund med friktionsfyld fra overside bæredygtigt lag (OSBL) og til 35 cm under fremtidige færdige gulvkoter. å stamvejen og boligvejen er der foretaget bortgravning af de øverste muld- og tørvelag/gytjelag og indbygget friktionsfyld til underside stabilt gruslaget. Den indbyggede friktionsfyld er komprimeret i hele lagets tykkelse til min. 98% standard proctor. Imellem byggefelterne skal terrænet reguleres til projekterede overflader og dette udføres under byggemodningen. Denne regulering vil overvejende ske med muldjord. For efterfølgende byggerier henvises til den til enhver tid gældende plan for byggemodnings omfang.

18 18 GØNNE IVTE : Boligområderne, Fuglsang lle: Området er opdelt i byggefelter og fællesarealer. VENDELDS -LDS BUS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ LEGELDS DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ VS: 40,5 (40,8) BUS -LDS VENDELDS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ Oversigtsplan Fællesarealerne: Grundskel løber midt igennem fællesarealet. Omkring skel udføres en lundagtig beplantning med græs, træer, buskadser, hække og lysninger. Mod byggefelterne etableres den resterende del af fællesarealet i samarbejde med de fremtidige grundejere, så byggefelternes haveanlæg og fællesarealets haveanlæg integreres i hinanden. Fællesarealerne skal anlægges, så der er mulighed for leg, boldspil, ophold, læ, skygge og gennemgang.

19 19 Sti og trin ved søfronten Der anlægges en kvarterlegeplads imellem byggefelterne 3 og 4 med faldgrus, sandbassin, grusarealer til bænkeborde, legehuse m.v. Beplantningen vil overvejende bestå af mellemhøje og lave træer som samt enkelte høje træer, hvor oversigtsforholdene gør det muligt. For at skabe læ og rum for ophold etableres buskbeplantninger. Der lægges vægt på variation og vindførhed samt at udsigten til søen bevares. fgrænsning ud mod fællesstien langs adgangsvejen er klippet bøgepur med gennemgange. Fællesarealerne anlægges først efter byggeri på tilstødende grund eller efter nærmere aftale. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune. Fremtidig drift og vedligehold varetages af grundejerforeningen efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan. Byggefelterne: I byggefelterne skal indrettes opholdsarealer med nærlegepladser. Opholdsarealernes indretning, beplantning og befæstelser skal godkendes af Herning Byråd og skal være anlagt ved byggeriets færdiggørelse som privat fællesanlæg.

20 20 Boligområderne på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: 3 ETGE 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE LEGELDS 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE BOLIGVEJ 4 3 ETGE BOLIGVEJ 3 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE græs lave buske træer 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 3 ETGE 3 ETGE BOLIGVEJ 1 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE STMVEJ 1 BOLIGVEJ 2 Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer Områderne er opdelt i byggefelter og fællesarealer. Fællesarealerne anlægges med en åben lundagtig beplantning bestående af græs, træer og hækplantning. Byggemodningen anlægger en mindre legeplads med faldgrus, sand og grusarealer på alle 3 boligområder. Græsarealerne bliver relativt små, men de kan bruges til kroket, teltslagning, fodbold til minimål og lignende. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etablering til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligehold, efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

21 21 Bygherren skal anlægge et deklarationsareal på 2,5 m. omkring byggefeltet til ledningsanlæg o.a. i jorden. Fremtidig vedligeholdelse varetages af grundejer. nlægges med græs eller fliser, ingen beplantning. Boligområdet, Jordbærmarken: Byggefelterne ligger på plateauer hævet over de mellemliggende fællesarealer, og at stamvejen i en vis udstrækning følger dette forløb, som hastighedsdæmpende foranstaltning. Det eksist. terræn i de fleste af fællesarealerne er i dag så vådt, at det skal afvandes, hvorfor terrænet hæves så meget, at det kan afdrænes til stamvejens ledningsnet. Højdeforskellen mellem stamvej og fællesareal udlignes ved en flad skråning. FOSLG TIL DGNG TIL FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer

22 22 Fællesarealerne imellem byggefelterne udformes med forskelligt indhold. Nord for stamvejen, foreslås en grill- og græshave, en vandhave og en have med lundagtig tilplantning. Syd for stamvejen foreslås en have for boldspil, en have for byggeleg samt en have for bold, kroket med mulighed for petanque. Der er mange muligheder, f.eks. kan der etableres dyrkningshaver. Syd for vendepladsen etableres en legeplads for hele bebyggelsen med sandbassin, faldgrus med legeredskaber, stenmelsarealer til legehuse og bænkeborde. Fællesarealerne afsluttes af en lundagtig beplantning i en lav buskplantning mod stamvejen og mod den offentlige sti syd for bebyggelsen. Dels for at give læ, dels for at beboerne kan opnå følelsen af lidt privatliv. Beplantningen opbygges så den får et frodigt og dog åbent præg. Træerne vil blive mindre træarter og buskene vil bl.a. blive bærbuske. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etableringen til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligeholdes efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

23 23 GØNNE OFFENTLIGE ELE: Stierne langs søbredden udfor Fuglsang llé området: Langs med søens vestbred etableres indfatning som spunsvæg. Spunsvæggen danner indfatning mellem stianlæg og søens vandspejl. Stålspunsen afsluttes med hammerhoved af granit. Stedvis anbringes stiger, som gør det muligt at komme fra vandet og op på promenaden. romenaden: romenaden

24 24 Fuglsang Torv: Fuglsang Torv Kiosk, toiletter m.v.: Er ikke med i projektet, men der er udlagt areal med mulighed for at etablere disse funktioner. Bådoptræk: For enden af sidekanalerne, der omslutter Fuglsang Søtorv og boligområderne anlægges pladser, som kan anvendes til bådtrailere og parkering for biler der afsætter både. ladserne er befæstet med grus. realerne er offentligt tilgængelige, men må kun benyttes af dem der har gyldig adgangshjemmel hertil i henhold til eventuel søregulativ.

25 25 Sti langs Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Offentlig sti Smalbæk: Smalbæk er forlagt til et nyt forløb vest for Fuglsang llé og videre syd på mod Herningsholm Å. realerne langs bækken er på strækningen fra indkørslen til Jordbærmarken til stibroerne syd herfor gjort færdig med sti langs bækkens østside og skråninger med græs langs vestsiden. Hele strækningen fra Vesterholmsvej til vendepladsen i syd anlægges på samme måde. Størstedelen af arealet tilsås med en egnet vildengblanding, som kun skal klippes 1-2 gange pr. år. Heri plantes hist og her mindre grupper af træer og buske, som f.eks. eg, koraltjørn, hæg, naur, vildæble, mirabel og lignende. Området vil fremstå som et engareal med højt græs og vilde urter og spredt beplantning med så stor biodiversitet som muligt.

26 26 Smalbæk STØJFOHOLD: Det forudsættes, at hastigheden på Vesterholmvej opretholdes med de nuværende 80 km/time. Med en årsdøgntrafikmængde på indtil ca køretøjer vil det være nødvendigt at støjafskærme mellem boligerne og Vesterholmvej. Øst for adgangsvejen Fuglsang llé støjafskærmes boligområdet Fuglsang Toft mod Vesterholmvej med en jordvold i min. 2,5 m s højde fra adgangsvejen til ca. 50 m øst for boligområdet, hvor volden afsluttes i en ca. 6 m høj udsigtsbakke. Volden, der er roekuleformet, suppleres med tynde støjskærme som gabioner eller lign. ned langs Fuglsang llé. Støjskærmene udformes således, at der rejser sig en markant indgang til området. Vest for adgangsvejen er boligområdet Jordbærmarken afskærmet med en jordvold, der bugter sig lidt ud og ind svarende til volden ved det offentlige grønne område nord for Vesterholmvej. Volden er koteret, så den er min. 2 m højere end boligvejene.

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065

Lokalplan for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Vedtaget d. 29. april 2015. Lokalplan nr. 065 Lokalplan for boliger nord for alvejen i Vinge Vedtaget d. 2. april 2015 Lokalplan nr. 065 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed og eksisterende forhold... 3 Baggrund

Læs mere

Boligområde i Svinninge

Boligområde i Svinninge LOKALPLAN NR. 10.01 Boligområde i Svinninge området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej Kalundborgvej Ledegårdsvej Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST

LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST LOKALPLAN NR. 211 ERHVERVSOMRÅDE ML. HOLSTEBROVEJ, VESTER GIMSINGVEJ, PARK ALLÉ OG BREDGADE VEST STRUER KOMMUNE FEBRUAR 1999 LOKALPLAN 211 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere