MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATERIALE- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE"

Transkript

1 MTEILE- OG FUNKTIONSBESKIVELSE for Byggemodning af boligområder ved Fuglsang Sø Bygherre: Idéoplæg udarbejdet af: Landskabsprojekt udarbejdet af: Byggemodningsprojekt udarbejdet af: Herning Kommune, ådhuset, 7400 Herning Jeppe agaard ndersen, Landskabsarkitekt maa par mdl, Helsingør Nielsen & Wad, Landskabsarkitekt M.D.L., M, arhus Landskabsarkitekt Birte Østerbye, Herning M.D.L.,.L. midtconsult a/s, rådgivende ingeniører, Herning ambøll, ådgivende Ingeniører, Herning

2 2

3 3 Indholdsfortegnelse OIENTEING 4 GENEELT 4 TFIK OG VEJE 5 STMVEJE 6 BOLIGVEJE 10 BOE 12 FLØBSLEDNINGE 13 FOSYNINGSLEDNINGE 14 BELYSNING 15 TEÆNEGULEING 17 GØNNE IVTE 18 GØNNE OFFENTLIGE ELE 23 STØJFOHOLD 26

4 4 OIENTEING: Herning Kommune har planlagt byudvikling mellem Tjørring og Gullestrup hvor Fuglsang Sø bliver krumtappen for en ny og fremsynet bydel. å søens vestbred er der planlagt opført ca. 530 boliger i en grøn parkby. å østsiden anlægges fælles rekreative naturområder og badestrande. Nærværende er en teknisk redegørelse for byggemodningens forventede omfang suppleret med fotos fra området. GENEELT: Intentionerne for området Jordbærmarken er beskrevet i lokalplan nr. 41.B15.1 og for områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs, Fuglsang Torv og Fuglsang lle i lokalplan 41.OF20.1. I det efterfølgende er de enkelte områder benævnt som følger:

5 5 TFIK OG VEJE: I området forudsættes ved fuld udbygning en hastighedsbegrænsning på 40 km/t, og vejene anlægges med hastighedsdæmpende foranstaltninger som hævede flader og belægningsskift. Veje og stier udlægges som private fællesveje og private fællesstier. Dog er adgangsvejen (Fuglsang lle) og promenaden langs kajindfatningen offentlige vej og sti. dgangsvejen Fuglsang llé: Vejen er en ca. 1 km lang ret vej, der strækker sig fra Vesterholmvej i nord og slutter med en cirkulær vendeplads i syd. Tilslutning til Vesterholmvej sker som kanaliseringsanlæg. Vejen er opdelt i en asfalteret kørebane kantet af granitvandrende mod øst og granitkantsten mod vest, græsrabatter med allétræer og en fællessti. Stien asfalteres af hensyn til cyklisterne. Vendepladsen, der har en radius stor nok til at sættevogne og busser kan vende, omkranses af et p-bånd, der fungerer som p-plads for gæster til søen. Fællesstien langs vejen forbindes med 2 stier til søen og med fællesstien videre syd på mod Herning by og vestpå mod boligområderne ved Tjørring Bakke. Smalbæk forløber parallelt med vejen og føres i en bue udenom vendepladsen. Fuglsang lle og Smalbæk

6 6 For at markere indkørsler til boligområderne og Fuglsang Torv udvides kørebanen til pladser. ladserne befæstes med granitchaussésten i bueforbandt. Ved tilslutning til Jordbærmarken, Fuglsang Torv og øvrige steder hvor der er stitilslutninger over Smalbæk, anlægges pladserne som hævede flader. Der plantes træer langs vejen og omkring vendepladsen. Træerne skal være robuste og kunne tåle meget vind, derfor foreslås vintereg eller ask. Kørebane og fællessti belyses. Efter nærmere aftale kan der placeres miljøstation i nærheden af udkørslen til Vesterholmvej. STMVEJE: Fra Fuglsang llé etableres tilslutninger til stamvejene med adgang via boligveje til boligområderne ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs og til Fuglsang llé boligområdet Jordbærmarken. 3 ETGE 3 ETGE T EL LT FE M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL EF GG E GG E S M SKÆ STØJ G TIL UDLÆ TNING N BEL BY BY LLE FÆ L E S LE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE E 3 ETGE 3 ETGE LE GEFE ELT GEF BYG BYG LG TIL FOS NG TIL S- OG DG UTION ÅDE INSTIT NINGSOM ET FO L FÆ LT S LE E 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE E 3 ETG LDS LEGE 3 ET GE BY E EF GG VEJ 4 BOLIG E 3 ETG 2 ETGE 2 ETGE LE SE FÆLLE græs ke lave bus træer 3 ET J3 VE LIG BO E 3 ETG ELT ELT ELE ES FÆLL 2 ETGE E 2 ETGE EF GG BY T EF BYGG EL GEF LT BYG LE E LLES 3 ETG GE E 3 ETG 3 ET GE GE T 2E GE T 2E 3 T 3E G ET E GE T 2E GE T 2E GE 2E GE T GE T 2E VEJ 2 GE BOLIG J1 VE LIG BO T 3E GE T 3E 2E GE T GE 2E T 2E GE T GE T 2E 3 E G ET J1 VE M ST H Oversigtsplan Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs

7 7 Fra stamvejen på Fuglsang Toft etableres adgang til det påtænkte institutions- og butiksområde. Til boligområdet Fuglsang lle vil der blive direkte adgang til de enkelte storparceller fra adgangsvejen Fuglsang llé, ved anlæg af overkørsler. Overkørslerne udføres som chaussestensflader afsluttet ved skelgrænse, hvorfra de private interne veje, stier og p-pladser anlægges af de respektive grundejere. Stamveje ved Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Stamvej Stamvejene anlægges med 5 m kørebane i asfalt med kantbegrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer. En ca. 3 m bred sti mellem kajkanten og stamvejen befæstes med granitfliser. Under byggemodningen anlægges der langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Den vestligste del af stamvejen hvor der vil være kørende adgang til ophalerplads for både, er offentlige vej, ligesom promenadestien der følger kajkanten vil være offentlig sti. Den øvrige del af stamvejen, p-pladserne og stien er private fællesanlæg, der overdrages grundejerforeningen.

8 8 Stamvej ved Jordbærmarken: Stamvejen anlægges med en 6 meter bred kørebane og 2 meter brede gangstier i hver side adskilt fra kørebanen af 7 meter brede rabatter med allétræer og belysning. Ved indgangen til området føres stamvejen over Smalbæk på en bro. EVT. BUSLOMME FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan Jordbærmarken Ud for boligvejenes tilslutninger til vejen anlægges hævede pladser, og der etableres parkeringspladser i tilknytning hertil. Vejen afsluttes mod vest af en cirkulær vendeplads, hvor der er adgang til fælleshuset, og hvor det bliver muligt at anlægge parkeringspladser. Ved vejens afslutning mod øst kan der indrettes der en plads til miljøstation. Vejens længdeprofil varierer, så vejen ud for de grønne arealer mellem byggefelterne er beliggende lidt lavere end ved krydsene.

9 9 Stamvej Jordbærmarken Kørebanen anlægges med asfalt og med granitvandrender i begge sider. ladserne ved boligvejenes tilslutninger befæstes med chaussésten, hvor det gennemgående kørespor er markeret ved at vandrenderne fortsættes gennem pladsen. Stierne anlægges med fliser, og parkeringspladserne befæstes med betonbelægningssten. Der opsættes parklamper i rabatten mellem kørebane og sti i begge sider af vejen. Vendepladsen mod vest omkranses af en 1-1½ m bred bøgehæk med huller, så man kan komme ud på stien udenfor, og der plantes træer imellem p-båsene for at give skygge til bilerne. I -felterne plantes træerne i 2,5 x 5 m store bede for at give disse ordentlige vækstbetingelser. Byggemodningen anlægger langs med stamvejen ½ p-plads pr. bolig. Træarten bliver naur eller tilsvarende mellemhøjt træ.

10 10 BOLIGVEJE: Boligveje på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Boligvej Boligvejene anlægges med 5 m brede asfaltkørebaner med kant-begrænsninger af bordursten og afløbsrender i granitmaterialer og 1,5 m brede græsrabatter. Boligvejene er blinde veje og anlægges derfor med vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Indkørsler til grundene anlægges med belægningssten i 5 m bredde, og etableres med granitbelægning (kan variere fra løsningen på Næsset).

11 11 Boligveje, Jordbærmarken: Boligvejene anlægges med en 5 m bred kørebane, 1,5 m bred rabat i østsiden og 3,5 m bred rabat i vestsiden, hvor der etableres beplantning og belysning. Vejene bliver stort set uden længdefald. Boligvej Jordbærmarken For enden af vejene anlægges vendepladser dimensioneret for dagrenovationskøretøjer. Ved overgangen fra vejene til vendepladserne etableres felter med granitbrosten som fartdæmpende foranstaltninger. Der må ikke etableres parkeringspladser langs boligvejene. Kørebanerne befæstes med asfalt. Vendepladserne kan anvendes til leg og ophold. Kørebanen, som får ensidig fald, afsluttes i den lave side med en granitvandrende og i den høje side med en bred granitkant. Indkørslerne til grundene anlægges med betonbelægningssten i 3 m's bredde med skrå afslutninger mod kørebanen.

12 12 Der opsættes parklamper midt i rabatten i vejens vestside i linie med beplantningen. Detailplacering af indkørsler, træer og belysning kan først endelig bestemmes, når der foreligger et konkret projekt for byggeri. I forbindelse med vendepladserne etableres et mindre flisebefæstet opholdsareal for vejens beboere. Mod nord afgrænses flisearealet af jordvolden (støjvold) kombineret med en 1 m høj kampestensmur. Mod syd afgrænses flisearealet af en bøgepurbeplantning ud mod den offentlige sti. Der plantes træer langs boligvejenes vestsider og rabatterne tilsås med græs. Træarterne vil blive mindre træarter, som f.eks. paradisæbler og tjørn. BOE: Vejbroen over Smalbæk ved Jordbærmarken etableres som en 10 m bred bro med rækværk og uden autoværn. Broen bliver en del af den offentlige vej øst for området. Stibroer over Smalbæk er anlagt bortset fra en enkelt. Broerne bliver en del af det offentlige stisystem i området. Stibro over Smalbæk

13 13 FLØBSLEDNINGE: Spildevand: Boligområderne tilsluttes det bestående offentlige spildevandsanlæg, beliggende mellem Smalbæk og bebyggelsen i Tjørring. Spildevand fra Jordbærmarken, Fuglsang Toft, Fuglsang Holm, Fuglsang Næs og den nordligste storparcel på Fuglsang lle tilledes fælles ny pumpestation, hvorfra der sker oppumpning til eksist. spildevandsledning. umpestationen vil af hensyn til servicering blive placeret centralt udfor Fuglsang Holm, i det grønne område mellem Fuglsang lle og forlagt Smalbæk. For de 4 sydligste storparceller på Fuglsangs lle samles spildevandet op og føres til ny central pumpestation i områdets sydligste del. Det offentligt etablerede spildevandssystem afsluttes med spildevandsstik incl. skelbrønd ført frem til eller umiddelbart indenfor skel, hvortil det private anlæg fra den enkelte bolig på parcellerne tilsluttes. Detailplacering af afløb- og øvrige forsyningsinstallationer, kan først endelig bestemmes når der foreligger et konkret byggeprojekt på Jordbærmarken. Det vil grundet spildevandsledningernes beliggenhed i relativ ringe dybde, ikke være mulighed for direkte afløb fra evt. kælderinstallationer. Der må derfor påregnes etableret interne pumpestationer fra kælderinstallationer. egnvand: Fra områderne Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs blandes regnvand fra tagflader, veje/stier og tilledes Smalbæk via olieudskiller (dykket udløb) med sandfang. Fra bebyggelsen ved Fuglsang lle opsamles tagvandet i et særskilt ledningsnet med direkte udløb i Smalbæk.

14 14 Overfladevand fra terræn, veje og stier inden på den enkelte storparcel samt overfladevand fra adgangsvejen Fuglsang lle opsamles i et fælles regnvandssystem og tilledes Smalbæk via olieudskiller med sandfang. De 2 separate regnvandssystemer vil blive ført ind på de enkelte storparceller, afsluttet med stikledninger indenfor skel. Der skal anlægges separate private regnvandsledninger for henholdsvis tagvand og overfladevand inde på parcellen. å Jordbærmarken blandes regnvandet fra tage og terræn og tilledes bassin, forinden udløb i Smalbæk. FOSYNINGSLEDNINGE: Forsyning af el, vand, varme, telefon og fællesantenne skal ske fra eksisterende hovedforsyninger i området og udføres i forbindelse med de øvrige byggemodningsarbejder, med tilslutninger til de enkelte områder og parceller.

15 15 BELYSNING: EnergiGruppen Jylland Service /S, har i samarbejde med Louis oulsen Lighting /S udarbejdet belysningsprojektet. Belysningen sættes op i forbindelse med færdiggørelsesarbejderne se princippet ved Fuglsang Næs. Belysning på boligvej og stamvej Stibroer: Belyses med en LED-uplight, der vil virke som ledelys og dekorationsbelysning.

16 16 Jordbærmarken: å stamvejen anvendes der armaturer af typen Terminal anbragt på 4 m høje master. Der er regnet med dobbeltsidet placeret anlæg, hvor masterne er placeret midt i græsarealet, og de skal således dække både vej og sti. å boligvejene skal samme armaturtype anvendes som ensidigt belysning på 4 meter høje master. I det konkrete bebyggelsesprojekt integreres belysningsprojektet. TEÆNEGULEING: Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Terrænet på grundene overdrages som eksist. terræn. Det fremtidige terræn skal følge og vejens projekterede koter og det færdige terræn på områderne skal afsluttes i kote Fuglsang lle: For dette boligområde gælder, at hvor det eksist. terræn er beliggende lavere end kote 42.00, er der under byggemodningen foretaget terrænregulering og opfyldning med friktionsfyld. Dette er kun foretaget i terrænet udenfor byggefelterne. Opfyldning er afsluttet i kote inkl. ca. 10 cm muld. I byggefelterne er der ikke foretaget terrænregulering eller opfyldning, men arealerne afleveres i det oprindelig terræn med muldafdækning som dette fremgår af den geotekniske rapport. Terrænreguleringen er udført under byggemodningen. Muld fra byggefelterne skal dog forblive i området og udplaneres inden for arealet til færdig terrænkote l anden terrænregulering, udgravning og fundering inkl. bortskaffelse af de overskydende materialer, udføres og betales af de enkelte bygherrer.

17 17 Jordbærmarken: Der er i byggefelterne og boligvejene sket opfyld med friktionsfyld. Under byggefelterne i ca. 20 m s bredde er der foretaget udskiftning af blødbund med friktionsfyld fra overside bæredygtigt lag (OSBL) og til 35 cm under fremtidige færdige gulvkoter. å stamvejen og boligvejen er der foretaget bortgravning af de øverste muld- og tørvelag/gytjelag og indbygget friktionsfyld til underside stabilt gruslaget. Den indbyggede friktionsfyld er komprimeret i hele lagets tykkelse til min. 98% standard proctor. Imellem byggefelterne skal terrænet reguleres til projekterede overflader og dette udføres under byggemodningen. Denne regulering vil overvejende ske med muldjord. For efterfølgende byggerier henvises til den til enhver tid gældende plan for byggemodnings omfang.

18 18 GØNNE IVTE : Boligområderne, Fuglsang lle: Området er opdelt i byggefelter og fællesarealer. VENDELDS -LDS BUS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ LEGELDS DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ VS: 40,5 (40,8) BUS -LDS VENDELDS GNIT GNIT GNIT BÅDOTÆK DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ DGNGS-/EDNINGSVEJ Oversigtsplan Fællesarealerne: Grundskel løber midt igennem fællesarealet. Omkring skel udføres en lundagtig beplantning med græs, træer, buskadser, hække og lysninger. Mod byggefelterne etableres den resterende del af fællesarealet i samarbejde med de fremtidige grundejere, så byggefelternes haveanlæg og fællesarealets haveanlæg integreres i hinanden. Fællesarealerne skal anlægges, så der er mulighed for leg, boldspil, ophold, læ, skygge og gennemgang.

19 19 Sti og trin ved søfronten Der anlægges en kvarterlegeplads imellem byggefelterne 3 og 4 med faldgrus, sandbassin, grusarealer til bænkeborde, legehuse m.v. Beplantningen vil overvejende bestå af mellemhøje og lave træer som samt enkelte høje træer, hvor oversigtsforholdene gør det muligt. For at skabe læ og rum for ophold etableres buskbeplantninger. Der lægges vægt på variation og vindførhed samt at udsigten til søen bevares. fgrænsning ud mod fællesstien langs adgangsvejen er klippet bøgepur med gennemgange. Fællesarealerne anlægges først efter byggeri på tilstødende grund eller efter nærmere aftale. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune. Fremtidig drift og vedligehold varetages af grundejerforeningen efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan. Byggefelterne: I byggefelterne skal indrettes opholdsarealer med nærlegepladser. Opholdsarealernes indretning, beplantning og befæstelser skal godkendes af Herning Byråd og skal være anlagt ved byggeriets færdiggørelse som privat fællesanlæg.

20 20 Boligområderne på Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: 3 ETGE 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE LEGELDS 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE BOLIGVEJ 4 3 ETGE BOLIGVEJ 3 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE 3 ETGE græs lave buske træer 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 3 ETGE 3 ETGE BOLIGVEJ 1 3 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE 2 ETGE STMVEJ 1 BOLIGVEJ 2 Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer Områderne er opdelt i byggefelter og fællesarealer. Fællesarealerne anlægges med en åben lundagtig beplantning bestående af græs, træer og hækplantning. Byggemodningen anlægger en mindre legeplads med faldgrus, sand og grusarealer på alle 3 boligområder. Græsarealerne bliver relativt små, men de kan bruges til kroket, teltslagning, fodbold til minimål og lignende. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etablering til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligehold, efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

21 21 Bygherren skal anlægge et deklarationsareal på 2,5 m. omkring byggefeltet til ledningsanlæg o.a. i jorden. Fremtidig vedligeholdelse varetages af grundejer. nlægges med græs eller fliser, ingen beplantning. Boligområdet, Jordbærmarken: Byggefelterne ligger på plateauer hævet over de mellemliggende fællesarealer, og at stamvejen i en vis udstrækning følger dette forløb, som hastighedsdæmpende foranstaltning. Det eksist. terræn i de fleste af fællesarealerne er i dag så vådt, at det skal afvandes, hvorfor terrænet hæves så meget, at det kan afdrænes til stamvejens ledningsnet. Højdeforskellen mellem stamvej og fællesareal udlignes ved en flad skråning. FOSLG TIL DGNG TIL FÆLLES- HUS x LEGELDS Oversigtsplan visende byggefelter og fællesarealer

22 22 Fællesarealerne imellem byggefelterne udformes med forskelligt indhold. Nord for stamvejen, foreslås en grill- og græshave, en vandhave og en have med lundagtig tilplantning. Syd for stamvejen foreslås en have for boldspil, en have for byggeleg samt en have for bold, kroket med mulighed for petanque. Der er mange muligheder, f.eks. kan der etableres dyrkningshaver. Syd for vendepladsen etableres en legeplads for hele bebyggelsen med sandbassin, faldgrus med legeredskaber, stenmelsarealer til legehuse og bænkeborde. Fællesarealerne afsluttes af en lundagtig beplantning i en lav buskplantning mod stamvejen og mod den offentlige sti syd for bebyggelsen. Dels for at give læ, dels for at beboerne kan opnå følelsen af lidt privatliv. Beplantningen opbygges så den får et frodigt og dog åbent præg. Træerne vil blive mindre træarter og buskene vil bl.a. blive bærbuske. Fællesarealerne anlægges af Herning Kommune, men overdrages efter etableringen til grundejerforeningens fremtidige drift og vedligeholdes efter en af Byrådet godkendt Drift- og vedligeholdelsesplan.

23 23 GØNNE OFFENTLIGE ELE: Stierne langs søbredden udfor Fuglsang llé området: Langs med søens vestbred etableres indfatning som spunsvæg. Spunsvæggen danner indfatning mellem stianlæg og søens vandspejl. Stålspunsen afsluttes med hammerhoved af granit. Stedvis anbringes stiger, som gør det muligt at komme fra vandet og op på promenaden. romenaden: romenaden

24 24 Fuglsang Torv: Fuglsang Torv Kiosk, toiletter m.v.: Er ikke med i projektet, men der er udlagt areal med mulighed for at etablere disse funktioner. Bådoptræk: For enden af sidekanalerne, der omslutter Fuglsang Søtorv og boligområderne anlægges pladser, som kan anvendes til bådtrailere og parkering for biler der afsætter både. ladserne er befæstet med grus. realerne er offentligt tilgængelige, men må kun benyttes af dem der har gyldig adgangshjemmel hertil i henhold til eventuel søregulativ.

25 25 Sti langs Fuglsang Toft, Fuglsang Holm og Fuglsang Næs: Offentlig sti Smalbæk: Smalbæk er forlagt til et nyt forløb vest for Fuglsang llé og videre syd på mod Herningsholm Å. realerne langs bækken er på strækningen fra indkørslen til Jordbærmarken til stibroerne syd herfor gjort færdig med sti langs bækkens østside og skråninger med græs langs vestsiden. Hele strækningen fra Vesterholmsvej til vendepladsen i syd anlægges på samme måde. Størstedelen af arealet tilsås med en egnet vildengblanding, som kun skal klippes 1-2 gange pr. år. Heri plantes hist og her mindre grupper af træer og buske, som f.eks. eg, koraltjørn, hæg, naur, vildæble, mirabel og lignende. Området vil fremstå som et engareal med højt græs og vilde urter og spredt beplantning med så stor biodiversitet som muligt.

26 26 Smalbæk STØJFOHOLD: Det forudsættes, at hastigheden på Vesterholmvej opretholdes med de nuværende 80 km/time. Med en årsdøgntrafikmængde på indtil ca køretøjer vil det være nødvendigt at støjafskærme mellem boligerne og Vesterholmvej. Øst for adgangsvejen Fuglsang llé støjafskærmes boligområdet Fuglsang Toft mod Vesterholmvej med en jordvold i min. 2,5 m s højde fra adgangsvejen til ca. 50 m øst for boligområdet, hvor volden afsluttes i en ca. 6 m høj udsigtsbakke. Volden, der er roekuleformet, suppleres med tynde støjskærme som gabioner eller lign. ned langs Fuglsang llé. Støjskærmene udformes således, at der rejser sig en markant indgang til området. Vest for adgangsvejen er boligområdet Jordbærmarken afskærmet med en jordvold, der bugter sig lidt ud og ind svarende til volden ved det offentlige grønne område nord for Vesterholmvej. Volden er koteret, så den er min. 2 m højere end boligvejene.

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup

MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup -i hjertet af Danmark... PARCELHUSGRUNDE SÆLGES MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ Boligområde ved Ullerup Martine Christoffersens Vej.indd 1 07-05-2015 09:50:10 MARTINE CHRISTOFFERSENS VEJ centralt til by og

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyhedsbrev til bygherrer

Nyhedsbrev til bygherrer Nyhedsbrev til bygherrer S Ø N D E R G Å R D Nu går det løs! juni 2002 INDHOLD Status for byggemodningen s. 3 Om terrænet på Søndergård s. 3 At bygge 1½ plan på Søndergård s. 4 Farver og materialer på

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme September 2015/HA Sags nr.: EMN-2013-63472 SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD SALGSVILKÅR Tabel: Grundstørrelser og mindstepriser på de udbudte parceller Husnummer Grundstørrelse Mindstepris

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde.

Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg. Salgsvilkår. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen i Dronningborg Salgsvilkår Kamilledalen, Røllikedalen og Soløjedalen omfatter 87 parcelhusgrunde. Udstykningen ligger øst for Randers Centrum i Dronningborg. I

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Generalforsamling 2015 Nordvangsparken Dyssevangen, Farum Vejudvalget: Henriette Freris, Niels Mandrup og Ernst Jørgensen. Projekt konklusion og indstilling

Læs mere

Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011.

Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011. Storparceller til boligudstykning på Ørskovbakken, Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 6. juli 2011.

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole)

Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Bemærkninger og indsigelser til Forslag til Lokalplan F111, for et boligområde ved Benediktevej (Asminderød gamle skole) Fredensborg Kommune har fremlagt Forslag til Lokalplan F111, Kongevejen 21 i Fredensborg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere