DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP"

Transkript

1 DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP

2 DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side 9 Projektets indhold side Litteraturhenvisninger side Fodnoter & citater side Taksonomiske niveauer side Brug for mere hjælp & vejledning? side 7

3 DGS s trin til en bedre SRP Formål & mål side FORMÅL & MÅL Som elev kan det nogen gange være svært at se, hvad formålet med Studieretningsprojektet er. Hvorfor skal du overhovedet skrive opgaven, og hvad er det lige præcis, du skal vise, du er i stand til? FORMÅL Formålet med Studieretningsprojektet er at give dig som elev mulighed for at fordybe dig i et emne inden for de valgte fag, mere end du har mulighed for i den daglige undervisning. Du skal blive bedre til at arbejde selvstændigt og til at formidle faglige problemstillinger. Derudover skal SRP en være såkaldt studieforberedende dvs., at den skal forberede dig på de arbejdsformer, du vil skulle benytte på din videregående uddannelse f.eks. på et seminarium eller et universitet. MÅL I din opgave skal du vise, at du formår at opfylde målene for SRP en. Det handler om, at du skal: -Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder -Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse. Faglig fordybelse betyder mere, end at du blot går i dybden af et emne. Det betyder også, at du ved at kombinere de forskellige fags metode skal være i stand til at se, hvordan dit emne kan indgå og ses i flere sammenhænge end blot det enkelte fags. Du skal vise, at du er klar over, hvilke metoder der er relevante at bruge i arbejdet med dit emne det er altid nogle af et fags metoder, det giver mere mening at bruge end andre. Derudover skal du selvfølgelig vise, at du også er i stand til faktisk at bruge fagenes metoder, og at du også forstår, at forskellige metoder fra forskellige fag kan kombineres og på den måde sætte dit emne i nyt lys.

4 DGS s trin til en bedre SRP Formål & mål side -Beherske relevante faglige mål i de indgående fag Alle fag har, for hvert niveau, en række faglige mål, der handler om, hvad du som elev skal kunne i det enkelte fag. Dem skal du selvfølgelig også opfylde i din SRP. Du kan finde en henvisning til de faglige mål for de enkelte fag til sidst i denne guide. -Demonstrere evne til faglig formidling At du skal demonstrere evne til faglig formidling betyder overordnet set, at din opgave skal være sammenhængende og forståelig. Du skal skrive i det sprog, der normalt anvendes i gymnasiet, altså det, du dagligt bruger i arbejdet med almindelige skriftlige afleveringer i de enkelte fag, og du skal forestille dig, at du skriver til en interesseret læser, som skal kunne forstå sammenhængen, men ikke nødvendigvis forstår de mere specielle faglige begreber og sammenhænge. -Besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen Det er klart, at du i din opgave skal vise, at du har forstået din problemformulering. I din konklusion i slutningen af din opgave skal du være i stand til at svare på de spørgsmål eller problemstillinger, der er i din problemformulering. Din opgave er jo netop en besvarelse på problemformuleringen. -Beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse) Når din opgave bedømmes, kigges der også på det opgavetekniske. Det opgavetekniske kan du læse mere om senere i guiden. Det kan godt virke voldsomt og uoverskueligt at skulle opfylde de mange krav på én gang. Men husk på, at mange af de ting, der står ovenfor, er ting, du gør helt naturligt allerede, fordi det også er det, du arbejder med i den daglige undervisning og i skriftlige afleveringer.

5 DGS s trin til en bedre SRP De indgående fag side DE INDGÅENDE FAG Noget af det første, du skal tage stilling til, er, hvilket emne og dermed fag du vil skrive din SRP i. I bekendtgørelsen hedder det at: Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau, samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet. Mange tager udgangspunkt i fagene, i så fald skal du vælge mindst ét af dine studieretningsfag, som du har på A-niveau. Det. fag kan være dansk, historie, et andet studieretningsfag eller et valgfag på mindst B-niveau. Det må gerne være et fag, du allerede har afsluttet i.g og ikke længere har i.g. ET ENKELT ELLER TRE FAG Alternativt er der også mulighed for at skrive i eller bare et enkelt fag. Hvis du vil skrive i et enkelt fag,skal det være et fag, der indgå i din studieretning som A-niveau. Hvis du vil skrive i fag, er der ikke særlige niveaukrav til det. fag her kan du altså godt vælge et C-niveau fag. Hvis du gerne vil skrive i et eller tre fag, skal du skrive en skriftlig ansøgning til din rektor, der så vil vurdere, om det er muligt for dig stadig at opfylde de faglige mål for SRP en. OVERVEJ DIT FAGVALG Overvej grundigt, hvilke emne du ønsker at skrive om. Diskuter det med dine faglærer eller dine klassekammerater. Det er en god ide, inden du vælger fag, at tænke over mulige emner hvis der er bestemt emne, du meget gerne vil skrive om, kan det være, at fagene til netop det emne giver sig selv. Selvom du har fundet et emne og en fagkombination, som du synes er spændende, så kan du komme ud for, at dine vejledere vil foreslå en ændring af emnet eller de indgående fag, måske fordi der efter deres opfattelse ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem emnet og de valgte fag. Men normalt vil der blive taget udstrakt hensyn til dine forslag og overvejelser.

6 DGS s trin til en bedre SRP Vejledning side 6 VEJLEDNING DU HAR KRAV PÅ VEJLEDNING Som elev har du krav på vejledning gennem hele dit SRP-forløb. Du har bl.a. krav på at få informationer om, hvilke krav der stilles i de enkelte fag, før du skal vælge, hvilke fag du ønsker at skrive i, ligesom du har krav på vejledning op til og under selve skriveprocessen. Din skole skal tildele dig en eller to vejledere således, at du har mulighed for at få vejledning i begge fag, men du har ikke krav på at få bestemte lærere som vejledere. VEJLEDNING - IKKE BEDØMMELSE Din vejleder har til opgave at give dig gode råd og vink. Det betyder, at din vejleder ikke må bedømme din opgave eller dine valg undervejs i forløbet men skal få dig til selv at tænke videre. Det betyder ikke, at din vejleder slet ikke kan hjælpe dig. Han/hun kan f.eks. rådgive dig i forbindelse med materialevalg, vægtning af fag og problemstillinger, forståelse af problemstillingen, hjælpe dig med konkrete faglige spørgsmål eller bidrage med en ny synsvinkel på dit emne og materiale. Derudover sker der jo aldrig noget ved at spørge din vejleder er jo nok selv klar over, hvad han/hun kan eller ikke kan svare på. VÆR AKTIV! I vejledningsprocessen er det dig som elev, der skal være den aktive dvs. at det er dig, der skal stille spørgsmålene. Derfor er det en rigtig god ide at være velforberedt, inden du mødes med dine vejledere. Overvej, hvor du er i processen - hvad er relevant at bruge vejledningstid på nu, og hvad du kan spørge om senere? Det kan også være en god ide at sende en mail til din vejleder med de spørgsmål, du har, inden selve vejledningen på den måde har han/hun haft tid til at tænke over dem og forberede sig, så han/hun kan vejlede dig bedst muligt. I sidste ende tjener det dig at være aktiv i vejledningsprocessen jo mere aktiv og forberedt du er, jo bedre kan din vejleder hjælpe dig.

7 DGS s trin til en bedre SRP Opgaveformulering side 7 OPGAVE- FORMULERING Din opgaveformulering danner rammen for hele din opgave. Nedenfor kan du læse lidt om, hvilke krav der er til en problemformulering, og hvordan en typisk problemformulering ser ud. KRAV Din problemformulering udarbejdes af dine vejledere. Der er visse krav til indholdet af din problemformulering. Din problemformulering skal: -Være konkret og afgrænset. Det er altså ikke nok, hvis du blot får udleveret en overskrift. Samtidig skal din problemformulering også være tilstrækkelig åben til, at du selv har mulighed for at fortolke den. -Indeholde både enkeltfaglige og tværfaglige problemstillinger, så du som elev har mulighed for både at arbejde i fagene hver for sig, men også kombinere dem. -Angive en ramme for omfanget af din opgave, dvs. et ca. sidetal for, hvor lang opgavebesvarelsen forventes at være. Bliver en opgave lidt kortere eller lidt længere vil det ikke i sig selv være et problem, men bliver den meget længere eller meget kortere, kan det have negativ indvirkning på bedømmelsen. -Indeholde aspekter eller bilag du ikke har diskuterer med din vejleder. Det skal sikre, at du ikke kan udarbejde hele din besvarelse på forhånd. I naturvidenskabelige fag kan dette være krav om f.eks. at udføre bestemte eksperimenter. EN TYPISK PROBLEMFORMULERING En typisk problem formulering vil indeholde en række problemstillinger, der er henholdsvis enkeltfaglige og flerfaglige. De forskellige problemstillinger tager ofte udgangspunkt i forskellige taksonomiske niveauer. Du kan læse mere om de taksonomiske niveauer, der er et centralt begreb i arbejdet med SRP en, andetsteds i denne guide.

8 DGS s trin til en bedre SRP. Bedømmelsen side 8 BEDØMMELSEN Din opgave bedømmes af dine vejledere og en censor. Når de bedømmer din opgave, er der tale om en helhedsvurdering af din opgavebesvarelse og af, hvor godt du formår at opfylde de forskellige krav til SRP. Nedenfor kan du læse mere om, hvad din opgave bedømmes ud fra. OPFYLDELSE AF DE FASTSATTE MÅL Grundlæggende vurderes din opgave på, i hvor høj grad du har formået at opfylde de fastsatte mål for projektet (læs om dem tidligere i guiden under formål og mål). Husk, at det er en helhedsvurdering der kan godt være enkelte mål, du opfylder mangelfuldt, men det betyder ikke nødvendigvis, at du dumper. FREMSTILLING & SPROG Din opgaves fremstillingsform og sprog bedømmes. Overordnet set stilles der de samme sproglige krav som i almindelige afleveringer. Kravene til sprog varierer ikke fra fag til fag, der er altså ikke forskel på de sproglige krav til opgaver skrevet i naturvidenskabelige og sproglige fag. Fremstilling handler f.eks. om brug af notatteknik. BILAG De bilag, du evt. vedlægger din besvarelse, bedømmes ikke direkte. I stedet bedømmes, hvordan du inddrager og benytter dem i din besvarelse.

9 DGS s trin til en bedre SRP 6. SRP i fremmedsprog side 9 SRP I FREMMED- SPROG 6 7 Når du skriver din SRP i et fremmedsprog (altså engelsk eller dit. fremmedsprog), er der forskellige ting, du bør vide. KRAV TIL DE BRUGTE BILAG Skriver du i et fremmedsprog, eksisterer der et krav om, at en væsentlig del af dit bilagsmateriale skal være skrevet på dette sprog. Undlader du at inddrage andet bilagsmateriale end dansk, har du ikke besvaret din opgaveformulering fyldestgørende. BRUG AF FREMMEDSPROG Først og fremmest skal du være klar over, at der ikke eksisterer noget krav om, at du skriver dele af din opgave på det pågældende sprog. Hvis du ønsker at skrive dele af din opgave på et fremmedsprog, skal din skole godkende det ønske. Du skal dog være klar over, at der vil blive stillet de samme krav til sprogligheden, som hvis du skrev på dansk. Det giver altså ikke point i sig selv at skrive på et fremmedsprog, så gør det kun, hvis det er et sprog, du er meget fortrolig med. Skriver du i naturvidenskabelige fag, er der nogle ting omkring eksperimentelle forsøg, du skal være opmærksom på. EKSPERIMENTELLE FORSØG Når du skriver SRP i naturvidenskabelige fag, vil der oftest være et krav om, at du udfører og inddrager resultaterne fra eksperimentelle forsøg (særligt i fysik og kemi). I bedømmelsen af din opgave vil det blive bedømt, hvordan du inddrager dine forsøg, men tidsrammen vil samtidig blevet taget i betragtning (du har jo ikke evigheder til at gennemføre komplicerede og avancerede forsøg).

10 DGS s trin til en bedre SRP 7 Projektets indhold side PROJEKTETS INDHOLD Nedenfor ses en gennemgang af de forskellige elementer, din opgave skal indeholde. De er skrevet i den rækkefølge, de bør være i opgaven. TITELBLAD Dit titelblad får du udleveret af skolen, og det skal være på forsiden af din SRP. INDHOLDSFORTEGNELSE Din indholdsfortegnelse udgør den første side i din SRP. Sørg for at lave en korrekt og ordentlig indholdsfortegnelse, der giver læseren mulighed for at danne sig et overblik over din opgave. RESUME PÅ ENGELSK Du skal skrive et kort resume af din besvarelse på engelsk. Resuméet vil typisk fylde - linjer. I resumeet skal du beskrive opgavens formål og problemstillinger, de anvendte metoder og slutteligt de resultater og konklusioner, du er nået frem til. Derfor er det naturligt, at du skriver resuméet som noget af det sidste. Dispositionen for et resumé kunne f.eks. være: Formålet med opgaven - hvilke problemstilling prøver du at besvare? this study investigates Resultater og konklusioner. the study concludes/shows that Metode. Hvordan besvarer du den? by analysins and interpretating... Resuméet skrives normalt i nutid og skal placeres efter indholdsfortegnelsen på en side for sig selv. INDLEDNING I din indledning skal du præsentere din samlede opgave. Den gode indledning skal præsentere dit emne og din problemformulering. Dit emne En god ide er at starte med et par linjer, der præsen-

11 DGS s trin til en bedre SRP 7 Projektets indhold side terer dit emne og sætter det ind i en relevant kontekst, der kan begrunde, hvorfor det er interessant at arbejde med netop dette emne. Din problemformulering Læseren skal nærmest være i stand til at læse din problemformulering mellem linjerne i din indledning. Det betyder dog ikke, at du skal referere din problemformulering i din opgave. Skriv ikke direkte i min problemformulering står der, at jeg skal undersøge, men skriv i stedet i opgaven undersøges. Evt. be/afgrænsninger Nævn kort dine be-/afgrænsninger, så din lærer ikke tror, der er noget, du har glemt. Det kan f.eks. være, at du undlader at behandle visse dele af materialet, eller hvorfor materiale, der umiddelbart ikke passer ind, alligevel er relevant at benytte. BESVARELSE Efter indledningen kommer selve besvarelsen af din problemformulering. Her er det vigtigt, at du tænker over vægtningen af de forskellige dele af problemformuleringen. Redegørelsen bør ofte ikke fylde meget, mens de højere taksonomiske niveauer, analyserende, diskuterende og vurderende, bør udgøre en væsentlig del, men det kommer altid an på den enkelte problemformulering. Diskuter med din vejleder, hvilke vægtninger af problemstillingerne, der lægges op til i netop din problemstilling. Du kan læse mere om de taksonomiske niveauer senere i guiden. Konklusion I din konklusion skal du udelukkende konkludere. Det betyder, at du skal sammenfatte de vigtigste pointer fra besvarelsen uden at tilføre nye synsvinkler eller materialer. En konklusion bør aldrig være mere end en side lang. BILAG Efter konklusionen kan du vedlægge eventuelle bilag. Det kan være særlige billeder, du har benyttet, resultatliste fra eksperimentelle forsøg eller lignende. Dine bilag tæller ikke med i det angivne omfang/sidetal for den samlede opgave. LITTERATURLISTE Efter eventuelle bilag følger din litteraturliste, hvor du angiver oplysninger på samtlige kilder, du har be-

12 DGS s trin til en bedre SRP 7 Projektets indhold side nyttet. Litteraturlisten gives et sidetal og skrives i indholdsfortegnelsen, men tæller ikke heller med i opgavens omfang. Der er mange måder at sammensætte en litteraturliste på. Men man vil typisk starte med at angive sine primære kilder/litteratur det kan f.eks. være det litterære værk, du har skrevet om. Herefter listes de sekundære kilder alfabetisk efter forfatter (nogle inddeler dem i genregruppe som f.eks. litteratur, hjemmesider, interviews etc.). Du kan læse mere om, hvilke informationer du skal angive under noter og litteraturhenvisninger.

13 DGS s trin til en bedre SRP 8 Litteraturhenvisninger side LITTERATUR- HENVISNINGER Litteraturhenvisninger anfører du i fodnoter i løbet af opgaven og slutteligt i din litteraturliste. Nedenfor kan du se, hvilke informationer du skal angive alt efter kildens genre: BØGER Forfatternes efternavn og fornavn(e), værkets titel og evt. undertitel, forlag, udgivelsesår og evt. kapitel eller sidetal. Hvis værket er en del af et andet værk, en artikel i et tidsskrift el. lign., skriver du: "trykt i...", efterfulgt af værk-et eller tidsskriftet Eks: -Guldager, Katrine Marie. København, Gyldendal, 00 -Bjernrod, Poul. Individer og det refleksive samfund trykt i Sociologi, Gyldendahl, 007, kapitel 6 side. ARTIKLER Artikler udgør i nogle fag meget af materialet. De angives som følger: Artiklens forfatters efternavn og fornavn(e). Artiklens titel. Værtspublikation, vol./år(nr.), sidetal Eks: Andersen, Christian Lystlæsernationen. Politiken, sek. Kulturliv, 998,. november, s. -. HJEMMESIDER Hjemmesider er ofte lidt besværlige at angive de skifter ofte karakter, og det er ikke sikkert, der står præcis det samme, når din lærer tjekker den, som da du brugte den til din opgave. Derfor er det vigtigt, at du angiver, hvornår du har taget noget fra en hjemmeside. Evt. forfatter, Titel (udgave). Lokaliseret [besøgsdato] på World Wide Web: URL Eks: Harris, R. (997). Evaluating Internet research sources. Lokaliseret den 0. juli 00, Du kan evt. supplere med informationer om særlige afsnit eller linjer.

14 DGS s trin til en bedre SRP 9 Fodnoter & citater side FODNOTER & CITATER Ud over litteraturhenvisninger bruges fodnoter til at komme med uddybende information, der ikke u- middelbart passer ind i selve opgaven. Det kan være uddybende information om en person (f.eks. leveår eller væsentlige bedrifter), men det kan også være en kommentar omkring dit materiale, der ikke passer ind i opgave teksten. I de fleste fag skriver man citater direkte i opgaveteksten, men spørg din faglærer eller vejleder, hvordan man gør det i netop dit fag det kan også være forskelligt fra lærer til lærer, hvordan de synes, man skal bruge fodnoter. Du bør altid overveje brugen af uddybende fodnoter, da det bremser læsningen af din opgave og derfor kan ødelægge sammenhængen. Tænk over, om det er information, der har relevans for din opgave i bredt perspektiv, eller om det blot er ligegyldig trivi. 8 9

15 DGS s trin til en bedre SRP Taksonomiske niveauer side TAKSONOMISKE NIVEAUER Det er et krav til din SRP, at du formår at benytte forskellige taksonomiske niveauer og at du vægter dem rigtig. Taksonomi handler om forskellige grader af indlæringsdybde og om forskellige måder at arbejde med dit stof på. Præcis hvad, hvert af de taksonomiske niveauer indebærer, afhænger ofte af de enkelte fag, men nedenfor skitseres nogle grundlæggende ting om de enkelte niveauer. (Det er vigtigt at bemærke, at selve niveauet ikke nødvendigvis står direkte i en problemstilling niveauerne kan alle signaleres med forskellige ord). REDEGØRELSE Når du skriver på et redegørende niveau, viser du, at du har forstået dit materiale ved at gengive det med egne ord. Du trække det væsentligste og mest relevante ud fra dit materiale. Problemstillinger på redegørende niveau kan f.eks. være: -Forklar i detaljer, hvordan proteiner fordøjes og optages hos mennesket -Redegør for socialismens uligheds opfattelse. Pas på med at blive vurderende, når du redegør en redegørelse er som regel helt renset for dine egne meninger eller betragtninger. Du kan tydeliggøre dette ved at bruge vendinger som forfatteren skriver eller ved brug af centrale citater fra materialet. Derudover bør redegørelsen aldrig fylde for meget af din opgave på det redegørende niveau har du ikke særlig meget mulighed for at vise, at du kan opfylde de mål, du bedømmes på. ANALYSE På det analyserende niveau går du dybere ned i dit materiale, f.eks. for at undersøg, hvad der kan ligge til grund for de ting, du har redegjort for tidligere. -Analyser hvilke årsager, der ligger til grund for USA s status af hegemon i verden. Ligesom de andre taksonomiske niveauer kan analyse betyder forskellige ting i de forskellige fag. Men ofte er analyse en proces, hvor du ser på enkelthederne hver for sig for derefter at kunne betragte helheden fra en ny vinkel. Spørgeordnene på det analyserende niveau er f.eks. hvordan og hvorfor.

16 DGS s trin til en bedre SRP Taksonomiske niveauer side 6 VURDERING OG DISKUSSION Når du vurderer, skal du afveje og bedømme. Det kan være en vurdering af kvaliteten af dine resultater fra et forsøg, en vurdering af påstandene i dit materiale eller en vurdering af evt. løsningsmuligheder ifht. en central problemstilling. -Vurder hvilke muligheder der er for anvendelsen af det optagne protein i kroppen. -Vurder i hvilken udstrækning rapmusikken tjener til social differentiering og kulturelle mønstre. Diskussionen ligner på mange måder vurderingen men mens vurderingen altid en endelig konklusion f.eks. af, hvilken løsningsmodel der vil fungere bedst, har diskussionen ikke nødvendigvis det. PERSPEKTIVERING Perspektivering af det højeste af de taksonomiske niveauer, fordi du går ud over dit primær materiale. Når du perspektiverer, inddrager du andet materiale og sammenligner med dine undersøgelser f.eks. at påpege ligheder og forskelle. -Overvej om det er positivt eller negativt, at der hersker hegemoni i det internationale system. -Diskutér Diesel-motorens fordele og ulemper i forhold til andre kraft-varmemaskiner -Perspektiver novellesamlinger til generelle tendenser i dansk, senmoderne litteratur. -Sammenlign globaliserings processerne i Europa med globaliseringens processer i USA.

17 DGS s trin til en bedre SRP Brug for mere hjælp & vejledning? side 7 BRUG FOR MERE HJÆLP & VEJLEDNING? SRP er svært at skrive, men det er faktisk ret meget hjælp at få på nettet. Tit og ofte vil du, selvom du ikke umiddelbart tror det, få meget ud af at bruge lidt tid på at læse om SRP på nettet. Det er dog nogle gange svært, som altid på nettet, at skille de gode side fra de dårlige, så sørg for at være lidt kritisk, når du læser. Her er tre af de bedste sider om SRP: På undervisningsportalen emu.dk kan du under SRP på STX finde mange gode links og se eksempler på problemformuleringer. Her finder du også den officielle SRP vejledning (skrevet til lærerne) og bekendtgørelsen om SRP. På fagsiderne kan du finde de faglige mål for fagene, så du ved, hvad du skal leve op til. På studieportalen.dk kan du få mange gode råd, der gør SRP skrivningen lidt lettere (f.eks. en guide til brug af word) og stille spørgsmål til andre elever i forummet. Du kan også læse nogle af de uploadede opgaver for at få inspiration til din egen opgave. Der er også en program, du evt. kan benytte til at lave din litteraturliste. Bibliotekernes side om at skrive større skriftlig opgave Der er gode gennemgange af centrale begreber og svar på de spørgsmål, bibliotekarerne hører mest. Der er bl.a. en god og overskuelig ordforklaring. OBS: lad være med at lade dig friste / inspirere for meget (skrive af) af andre opgaver. Det bliver op-daget, og så betyder det altså endnu et år i.g! DGS S SRP HJÆLP Denne guide er bare en del af den SRP hjælp, DGS tilbyder jer elever, fordi vi mener, at alle skal have mulighed for gode råd og vejledning, mens de skriver SRP. I DGS er der en række frivillige.g ere, der alle er blevet studenter. De ved, at SRP kan være svært at skrive, og vil meget gerne hjælpe dig.

18 DGS s trin til en bedre SRP Brug for mere hjælp & vejledning? side 8 SRP-HJÆLPEREN & HOTLINE Har i brug for mere vejledning kan i blive venner med SRP Hjælperen på Facebook. Så kan i skrive eller chatte med os om netop jeres opgave. I har også mulighed for at ringe til vores SRP hotline på 70007, hvor studenter, universitetsstuderende og nogle gymnasielærere kan hjælpe jer med jeres opgave.

19 DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning - hjemmeside: telefon:

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks

Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Progressionsplan for fællesfagligt skriftligt arbejde i nv og ks Fag Naturvidenskabelig faggruppe Kultur-og samfundsfaggruppen Placering Overordnet målsætning Delmål Afsluttende evalueringsopgave udarbejdes

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Studieretningsprojektet Marselisborg Gymnasium 2013/14 1. Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007

Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Studieretningsprojektet Stx Vejledning August 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på opgaveformuleringer.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015

STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 STUDIERETNINGSPROJEKT 3.G 2014/2015 Formål Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2010 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed fem sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 3. december til

Læs mere

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g,

Ikast-Brande Gymnasium SRP: Skoleåret Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2016-2017 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5 III. Oversigt over

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2014 Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra fredag den 5. december til

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet!

Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Nakskov Gymnasium og HF, september 2016 Til 3g'erne angående studieretningsprojektet! Hermed seks sider med oplysninger om studieretningsprojektet (herefter: SRP). Perioden fra torsdag den 8. december

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven

Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Sådan er regler, krav og anbefalinger til dansk historieopgaven Fra STX bekendtgørelsen Ens for læreplanen til dansk og historie: 3.2. Arbejdsformer [ ] Der udarbejdes i 1.g eller 2.g en opgave i dansk

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

Studieretningsprojektet en kort vejledning

Studieretningsprojektet en kort vejledning 2010 Studieretningsprojektet en kort vejledning 2 Studieretningsprojektet en kort vejledning Afsnit Overskrift Side 1 Indledning 1 2 Fag og formål 1 3 Milepæle i arbejdsprocessen 3 4 Opgaveformuleringen

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

SRP-processen - tidslinje

SRP-processen - tidslinje STUDIERETNINGSPROJEKTET (SRP) 2017 SRP-processen - tidslinje Område & fagvalg 8 hverdage Tildeling af vejledere 27.okt. Vejledningsperiode 20 hverdage Opgaveformulering indskrevet Skriveperiode 10 hverdage

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015

Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Information om studieretningsprojektet med køreplan 2015 Studieretningsprojektet i 3.g 2015 Det følgende er en generel vejledning til studieretningsprojektet, mens dine lærere vil kunne fortælle nærmere

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18

STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2017/18 INDHOLD Indledning... 1 Omfang og formkrav for SSO... 1 Faser i forbindelse med opgaveudarbejdelsen... 2 Valg af emne og fag... 2 Opgaveformulering... 4 Opgaveugen... 4

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 12. december 2014, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 19. december 2014, kl.

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet 2015 Nørre Gymnasium

Vejledning til Studieretningsprojektet 2015 Nørre Gymnasium Vejledning til Studieretningsprojektet 2015 Nørre Gymnasium Indholdsfortegnelse KARAMELMODELLEN - BYGGESTEN TIL DEN FEDE OPGAVE 3 OPGAVESKRIVNING 1 GENERELT. 1 Formalia 1 At skrive opgave er at formidle

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Hvad er SSO og hvem skal skrive den?

Hvad er SSO og hvem skal skrive den? SSO 2018 Hvad er SSO og hvem skal skrive den? For at få en hel Hf-eksamen skal man skrive en større skriftlig opgave i ét eller flere fag, som man selv vælger. Alle kursister, der satser på at fuldføre

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere