Notat om adgangen til appel i civile sager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om adgangen til appel i civile sager"

Transkript

1 Udvalget for bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene Dato: 1. juli 2013 Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Dok.: Notat om adgangen til appel i civile sager Afgivet af Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 1. Indledning og sammenfatning af udvalgets forslag om appelbegrænsning i civile sager Indledning Sammenfatning Begrænsning af appel i sager om krav under kr Afvisning af 2. instans ankesager uanset sagens økonomiske værdi Begrænsning af adgangen til at kære afgørelser om sagens forberedelse Omkostningsmæssige konsekvenser af kære Øvrige forslag i tilknytning til anke og kære Andre overvejelser Økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag Gældende ret Instansordningen og baggrunden herfor Adgangen til appel Anke Kære Appelbegrænsning i civile sager Statistik Ankesager Kæresager Fremmed ret Norge Sverige Finland Internationale forpligtelser i forhold til anke- og kærebegrænsninger Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR) Udvalgets overvejelser om appelgrænsen i civile sager Indledende overvejelser Overvejelser om beløbsgrænsens størrelse Overvejelser om mulighed for at få tilladelse til at indbringe afgørelser under beløbsgrænsen for landsretten Udvalgets forslag Udvalgets overvejelser om andre begrænsninger i adgangen til anke i civile sager

3 7.1. Afvisning af visse 2. instans ankesager uanset sagens økonomiske værdi Ankebegrænsning i forhold til bestemte sagstyper Yderligere overvejelser i forhold til begrænsning af anke Udvalgets overvejelser om andre begrænsninger i adgangen til kære i civile sager Kære af afgørelser om sagens forberedelse Omkostningsmæssige konsekvenser af kære Øvrige forslag i tilknytning til anke og kære Medvirken af sagkyndige dommere i landsretten retsplejelovens Berigtigelse af fejl i domme retsplejelovens Appel af delafgørelser - retsplejelovens 253, stk Ankefristen retsplejelovens 372, stk Lovudkast med bemærkninger Lovudkast Bemærkninger til lovudkastet

4 1. Indledning og sammenfatning af udvalgets forslag om appelbegrænsning i civile sager 1.1. Indledning Det er en hovedopgave for Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene at skabe mulighed for, at retternes sagsbehandlingstider i civile sager kan gøres kortere. Denne opgave skal efter udvalgets kommissorium løses på en måde, der sikrer, at behandlingen af sagerne fortsat sker på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er endvidere en forudsætning, at udvalgets forslag samlet set ikke medfører merudgifter. Retsplejerådet har tidligere beskrevet domstolenes opgaver i civile sager, jf. bl.a. betænkning nr. 1401/2001 om reform af den civile retspleje som udgør en helt central del af grundlaget for domstolsreformen. Det fremgår nærmere af betænkningen, at domstolenes afgørelser, for at domstolene kan opfylde deres samfundsmæssige opgave, må være velfunderede og materielt korrekte. Rigtige og overbevisende afgørelser er også nødvendige for at opretholde tilliden til domstolene, og for et retssamfund er det af afgørende betydning, at domstolene nyder almindelig tillid. Heraf følger, at domstolene skal være og fremstå som uafhængige og upartiske, og at sagsbehandlingen må have fornøden grundighed og være indrettet med henblik på lydhørhed over for parternes synspunkter. Samtidig er det også af selvstændig betydning, at en sag kan afsluttes inden for en rimelig tid. Sagsbehandlingen må derfor samtidig være hurtig og effektiv. Som det også udtrykkes: Justice delayed is justice denied. Det helt centrale problem er derfor, hvordan man indretter sagsbehandlingen, så den både er hurtig, effektiv og grundig, således at retsplejereglerne sammen med de øvrige rammebetingelser for at kunne fremme sager ved domstolene sikrer en reel adgang til domstolsbehandling, som kan gøre det muligt, at de retstvister, som det er rimeligt at få løst ved domstolene, faktisk bliver løst og løst inden for rimelig tid. Det er det klare udgangspunkt i dansk ret, at en part også i en civil sag har ret til at få sin sag prøvet i to instanser. Denne adgang til appel er med til at sikre velfunderede og materielt rigtige afgørelser. Regler om appelbe- 4

5 grænsning har derfor væsentlig betydning for hele spørgsmålet om adgang til domstolene. Det er utvivlsomt, at lange sagsbehandlingstider har negative konsekvenser for de involverede parter og deres hele tilværelse. Det er udvalgets foreløbige vurdering, at de tiltag, der i øvrigt kan tænkes foreslået af udvalget, ikke i sig selv vil være tilstrækkelige til at skabe grundlag for korte sagsbehandlingstider i alle instanser. En tilstrækkelig forbedring af forholdet mellem domstolenes opgaver og ressourcer kan derfor næppe tilvejebringes alene ved de forslag, som udvalget vil kunne stille til effektivisering af sagsbehandlingen. Den endelige vurdering heraf må naturligvis afhænge af det videre arbejde i udvalget. For udvalget er det efter kommissoriet ikke en mulighed at supplere sine forslag til sagsbehandlingen med et forslag om, at der tilføres domstolene yderligere ressourcer, som sammen med gevinsten ved en mere effektiv sagsbehandling kunne sikre korte sagsbehandlingstider. Det ligger som nævnt som forudsætning for udvalgets arbejde, at udvalget ikke kan foreslå tiltag, der samlet set vil medføre merudgifter. Det er herefter nødvendigt at se på omfanget af domstolenes opgaver, hvis der skal sikres et forhold mellem disse og domstolenes ressourcer, der kan skabe grundlaget for korte sagsbehandlingstider. Opgaven er med andre ord at se på, om der er mulighed for en sådan begrænsning af domstolenes opgaver, at denne begrænsning sammen med de øvrige forslag samlet set kan bidrage til det forhold mellem opgaver og ressourcer, der er nødvendigt for at skabe korte sagsbehandlingstider samtidig med, at sagsbehandlingen kan blive bedre og fortsat ske på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det er på denne baggrund, at der i udvalget har været generel tilslutning til, at det er nødvendigt at se på reglerne om appelbegrænsning, uanset at det for de organisationer, der er repræsenteret i udvalget, ikke er en naturlig opgave at stille forslag om begrænsning af adgangen til domstolene Sammenfatning Udvalget har behandlet spørgsmålet om appelbegrænsning i civile sager. 5

6 I dansk ret gælder som nævnt foran et toinstansprincip, således at en sag som udgangspunkt frit kan prøves i to instanser. Der er dog visse begrænsninger i adgangen til appel. Udvalget anerkender vigtigheden af toinstansprincippet også for hele spørgsmålet om adgangen til domstolene og indretningen af domstolssystemet med henblik på materielt rigtige afgørelser. Udvalget finder samtidig, at hensynet til toinstansprincippet må medinddrages ved en afvejning over for hensynet til, at tvister for domstolene skal kunne løses inden for rimelig tid og på en måde, der sikrer, at omkostningerne skal være acceptable både for parterne og samfundet. På denne baggrund finder udvalget, at bl.a. ressourcemæssige hensyn og hensyn til en hensigtsmæssig sagsafvikling ved både by- og landsretter taler for at overveje yderligere begrænsninger i toinstansprincippet og dermed i sagstilgangen til landsretterne. Særligt i forhold til Højesteret er det udvalgets opfattelse, at den nødvendige begrænsning af sagstilgangen vil kunne ske, hvis de forslag, som er stillet af Underudvalget om sagstilgangen til Højesteret, gennemføres. Der bør efter udvalgets opfattelse være sammenhæng mellem de ressourcer, som anvendes på en sag, sagens betydning og udsigterne til at opnå et andet resultat ved appel. Med domstolsreformen blev byretterne den almindelige førsteinstans i civile sager. Det bør derfor være udgangspunktet, at langt de fleste sager finder deres endelige afgørelse her. Samtidig anvendes der i landsretterne generelt flere ressourcer på den enkelte sag, og det er derfor også væsentligt, at de sager, der indbringes for landsretten, kan begrunde den ressourceanvendelse, der er et led i en kollegial behandling. Det er desuden vigtigt, at en sag finder sin afslutning inden for rimelig tid, og det bør derfor overvejes, om muligheden for at få prøvet en sag i to instanser i alle tilfælde tilfører sagen en merværdi. I denne overvejelse må også indgå en afvejning af den økonomiske værdi, som den konkrete tvist har, over for de udgifter der for parterne og samfundet er forbundet med at få tvisten løst. Endelig er der et generelt behov for at aflaste landsretterne og få nedbragt sagsbehandlingstiderne både i de civile sager og i straffesagerne. Udvalget har på den baggrund generelt overvejet mulighederne for at begrænse appel i civile sager. Effekten af ændrede regler om begrænsning af 6

7 appel vil dels være færre appelsager i appelretterne, dels en mere effektiv og gennemslagskraftig sagsbehandling i byretterne. Det er også tænkeligt, at der i en række sager vil blive tale om en mere tung sagsgang i byretterne, fordi parterne og deres advokater måske vil sætte flere kræfter ind på at opnå det ønskede resultat allerede i første instans. Det potentiale, som en ændring af reglerne om anke og kære af civile sager vil medføre, kan således medvirke til en reduktion af landsretternes sagsbehandlingstider, der gennem de senere år er steget på ny. Reduktionen i sagsbehandlingstiderne vil kunne opnås, idet ændringen af reglerne vil føre til, at landsretterne vil modtage færre sager, hvorfor der med et uændret antal hovedforhandlinger vil kunne opnås en situation, hvor der afsluttes flere sager, end der modtages, hvilket er en forudsætning for reduktion af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Udvalget har navnlig overvejet muligheden for at forhøje den gældende appelgrænse på kr., muligheden for at landsretten kan afvise en ankesag på et indledende stadium efter en konkret vurdering og muligheden for, at der i visse sagstyper kun er adgang til prøvelse i én instans. Udvalget har endelig overvejet, om kære af visse afgørelser kan begrænses. Det er forudsat i udvalgets kommissorium, at sagsbehandlingen fortsat skal kunne ske på en måde, der er retssikkerhedsmæssig forsvarlig. Der har derfor i udvalget været enighed om, at begrænsninger af appelmulighederne ikke må være absolutte, og det er ved hvert af udvalgets forslag om appelbegrænsning forudsat, at appelbegrænsning vil skulle være et udgangspunkt, som med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet kan fraviges, hvis særlige grunde taler for det. Udvalgets forslag er samlet nedenfor i afsnit 10 i et udkast til ændring af retsplejeloven med tilhørende bemærkninger, og der redegøres i det følgende nærmere for udvalgets overvejelser og forslag. Udvalgets forslag kan sammenfattes således: Begrænsning af appel i sager om krav under kr. Bestemmelserne i retsplejelovens 368, stk. 1, 2. pkt., 389, stk. 2, jf. 391, stk. 1, jf. stk. 2, og 584 a, stk. 2, jf. stk. 1, ændres således, at beløbsgrænsen fastsættes til kr. Forslaget omfatter ankesager, kæremål om sagsomkostninger og salær, samt kæremål om udlæg. Der vil fort- 7

8 sat være mulighed for at få tilladelse til at indbringe sagen for landsretten. En sådan tilladelse meddeles af Procesbevillingsnævnet. Tilladelse til anke kan meddeles, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Tilladelse til kære kan meddeles, hvis særlige grunde taler derfor Afvisning af 2. instans ankesager uanset sagens økonomiske værdi Landsretten får mulighed for at afvise en anke, hvis parterne ikke har oplyst forhold, der gør, at der er udsigt til, at sagen vil kunne få et andet udfald end i byretten, eller der ikke i øvrigt foreligger særlige grunde til, at sagen skal prøves i to instanser Begrænsning af adgangen til at kære afgørelser om sagens forberedelse Adgangen til at kære kendelser og beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, begrænses, således at kære til landsretten som hovedregel ikke kan ske. Dog kan kendelser og beslutninger, der angår spørgsmål af indgribende eller afgørende betydning for parten, eller som er af væsentlig betydning for sagens forløb, kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse Omkostningsmæssige konsekvenser af kære Ved afgørelsen i landsretten af et kæremål under en civil sag, skal landsretten samtidig træffe særskilt afgørelse om fordeling af omkostningerne ved kæresagen. Fordelingen af omkostningerne i kæresagen skal alene afhænge af kæresagens udfald og ikke være afhængig af hovedsagens udfald, og afgørelsen skal kunne fuldbyrdes uafhængigt af hovedsagen Øvrige forslag i tilknytning til anke og kære Udvalget stiller desuden en række forslag vedrørende anke, som ikke omhandler adgangen til appel. Udvalget foreslår, at retsplejelovens 20 ændres, således at landsretten også i tilfælde, hvor der ikke har medvirket sagkyndige medlemmer i byretten, kan bestemme, at der skal medvirke sagkyndige medlemmer i landsretten. 8

9 Udvalget foreslår, at muligheden for at berigtige forglemmelser og fejl i domme udvides, således at også forglemmelser, der ikke vedrører udfærdigelsens form, kan berigtiges af dommeren, hvis parterne ikke udtaler sig imod. Udvalget foreslår, at det fremover i alle tilfælde skal være Procesbevillingsnævnet, som meddeler tilladelse til at indbringe en afgørelse, der er afsagt efter reglerne i retsplejelovens 253 for højere ret. Udvalget foreslår, at ankefristen i retsplejelovens 372, stk. 1, ændres, således at den i alle tilfælde er 4 uger Andre overvejelser Udvalget har overvejet adgangen til appel i sager om tvangsfjernelse af børn, og bemærker i den forbindelse, at lovgivningen herom henhører under Social- og Integrationsministeriet, som ikke deltager i udvalgsarbejdet. Udvalget finder, at det kan overvejes at indføre en ordning, som ligner den, der var gældende for disse sager før domstolsreformen, hvor sagerne blev anlagt ved landsretten i 1. instans, og anke kun kunne ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, således at det kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet at anke byrettens domme om tvangsanbringelse til landsretten. Betingelserne for at opnå en sådan tilladelse bør i givet fald være, at sagen er principiel, eller at der i øvrigt foreligger særlige grunde. Udvalget peger desuden på, at en sådan ordning i givet fald også bør gælde de øvrige sager, hvor børn- og ungeudvalget træffer afgørelse efter servicelovens Økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag Overvejelserne om de økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag er endnu ikke afsluttet, men overordnet vil udvalgets forslag medføre, at et antal sager ikke længere skal behandles af landsretterne. Forslaget vil desuden medføre mindreudgifter i byretterne i forbindelse med, at sager ikke længere skal sendes til landsretten mv. Ved vurderingen af mindreudgifterne i byretterne må dog også indgå, at behandlingen af sager, der ikke længere kan ankes uden tilladelse, kan blive lidt tungere i en række tilfælde, fordi sagens parter og deres advokater ikke længere i samme omfang kan indrette sig på, at visse søgsmålsgrunde, beviser mv. kan udskydes til 9

10 en eventuel ankesag. Endelig vil forslagene medføre en besparelse i forhold til udgifterne til fri proces. Samtidig vil forslagene dog også medføre merudgifter, idet Procesbevillingsnævnet skal behandle flere sager i forhold til i dag. Forslaget vil desuden medføre et provenutab, da der vil blive indbetalt færre retsafgifter. 10

11 2. Gældende ret 2.1. Instansordningen og baggrunden herfor Det danske retssystem er organiseret med 3 instanser: byretter, landsretter og Højesteret. Derudover behandler Sø- og Handelsretten som 1. instans visse sagstyper vedrørende erhvervsforhold opregnet i retsplejelovens 225. Civile sager behandles i byretten af 1 dommer, jf. retsplejelovens 12, stk. 1. Retten kan dog bestemme, at sagen skal behandles af 3 dommere, jf. retsplejelovens 12, stk. 3. I landsretten behandles civile sager af mindst 3 dommere, jf. retsplejelovens 7, stk. 1, og i Højesteret deltager mindst 5 dommere i behandlingen af en civil sag, jf. retsplejelovens 3, stk. 1. I forbindelse med domstolsreformen blev der bl.a. gennemført en mere sammenhængende instansordning, så byretterne nu er den almindelige førsteinstans i alle civile sager, mens de overordnede retters ressourcer koncentreres om behandlingen af principielle sager og appelsager. Ændringen byggede på Retsplejerådets betænkning nr. 1401/2001, hvor Retsplejerådet bl.a. overvejede den mest hensigtsmæssige udformning af domstolssystemet i relation til kompetencen til at behandle civile retssager. Retsplejerådet foreslår i betænkningen, at alle civile sager som hovedregel skal anlægges ved byretten i første instans, idet byretten efter Retsplejerådets opfattelse bør være den almindelige førsteinstans, hvor langt de fleste sager finder deres endelige afgørelse. Ressourcemæssigt bør tyngden i domstolssystemet således ligge i førsteinstansen. Byretten bør desuden fungere som indgangsinstans, hvor sagerne sorteres og henvises til den behandling, som er mest hensigtsmæssig i den konkrete sag. Retsplejerådet anfører desuden, at der ved landsretterne anvendes generelt større ressourcer på den enkelte sag, og at landsretterne derfor bør koncentrere sig om appelsager og de principielle førsteinstanssager, hvor en sådan ressourceanvendelse er hensigtsmæssig og forsvarlig. Med hensyn til Højesterets rolle i instansordningen fremgår det bl.a. af betænkningen, at centrale elementer i Højesterets opgaver er at sikre retsen- 11

12 heden og at træffe afgørelse i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Derimod bør den øverste domstols ressourcer som udgangspunkt ikke benyttes til at behandle sager, hvis udfald i det væsentlige afhænger af bevismæssige vurderinger, eller som angår retsanvendelse på områder, hvor de principielle retsspørgsmål allerede er afklaret. Det fremgår desuden af betænkningen, at Retsplejerådet finder, at der af hensyn til at bevare Højesterets centrale stilling i domstolssystemet fortsat skal være mulighed for, at principielle sager kan behandles i Højesteret som 2. instans. Retsplejerådet foreslår derfor, at der skal være mulighed for henvisning af principielle sager til behandling i landsretten i første instans. Endelig foreslår Retsplejerådet, at Sø- og Handelsretten får kompetence til at behandle erhvervsrelaterede principielle sager, der henvises fra byretten efter anmodning fra en part Adgangen til appel Det er hovedreglen i dansk ret, at enhver retsafgørelse frit kan prøves i to instanser. Der gælder dog en række undtagelser til denne hovedregel. Appel kan således i visse sager kun ske med særlig tilladelse, selv om sagen kun har været behandlet i én instans. Visse sager kan desuden med særlig tilladelse prøves i tre instanser. Det er Procesbevillingsnævnet, som har kompetencen til at meddele appeltilladelse i de tilfælde, hvor det er påkrævet. Retsafgørelser kan enten appelleres ved anke eller kære afhængig af afgørelsens type. Domme kan ankes, mens kendelser og beslutninger kan kæres. Bestemmelser i byretsdomme om sagsomkostninger appelleres også ved kære, jf. retsplejelovens 369, stk. 2, og 391, stk. 2, mens bestemmelser om sagsomkostninger i domme, som er afsagt af en landsret eller af Sø- og Handelsretten, kun kan ankes særskilt til Højesteret med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens 368, stk. 5. I ankesager gennemføres en ny selvstændig sagsbehandling som udgangspunkt med en mundtlig hovedforhandling, mens kæremål normalt behandles på skriftligt grundlag. Ved anke af småsager afgøres ankesagen dog som udgangspunkt på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens 410, stk

13 Under appel prøver appelinstansen fuldt ud både sagens faktiske og retlige omstændigheder Anke Civile sager behandles som udgangspunkt ved byretten i 1. instans, og byrettens afgørelser kan som hovedregel frit ankes til landsretten. Den almindelige ankefrist i civile byretssager er 4 uger, jf. retsplejelovens 372, stk. 1. I ægteskabssager, sager om forældremyndighed og sager vedrørende dødsformodning er ankefristen 8 uger, jf. henholdsvis retsplejelovens 454, stk. 1, 1. pkt., og lov om borteblevne 14, stk. 2, 1. pkt. Ankeinstansen kan undtagelsesvis tillade anke efter udløbet af den almindelige ankefrist i indtil 1 år efter dommens afsigelse, jf. retsplejelovens 372, stk. 2. Der er særlige undtagelser til denne regel, jf. herved for eksempel retsplejelovens 454, stk. 2, om visse afgørelser i ægteskabssager. Som udgangspunkt kan alle domme i civile sager afsagt af en byret frit ankes til landsretten. Hvis ankens værdi ikke overstiger kr., kræves dog Procesbevillingsnævnets tilladelse for at anke dommen, jf. retsplejelovens 368, stk. 1, pkt., jf. nærmere herom afsnit 2.5. Procesbevillingsnævnet kan meddele tilladelse, hvis sagen er principiel, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor, jf. retsplejelovens 368, stk. 2. Byretten kan efter anmodning fra en part henvise sagen til behandling ved en landsret som 1. instans, hvis sagen er af principiel karakter, jf. retsplejelovens 226, stk. 1. Visse sagstyper behandles desuden som nævnt ovenfor af Sø- og Handelsretten som 1. instans. Endvidere kan byretten efter anmodning fra en part henvise en sag, hvor fagkundskab til erhvervsforhold er af væsentlig betydning, til behandling ved Sø- og Handelsretten, hvis sagen er af principiel karakter, jf. retsplejelovens 227, stk. 1. Domme afsagt af en landsret som 1. instans efter henvisning af sagen fra byretten og af Sø- og Handelsretten som 1. instans, herunder efter henvisning af sagen fra byretten, kan frit ankes til Højesteret. Fristen for anke til Højesteret er 8 uger, jf. retsplejelovens 372, stk

14 Domme afsagt af en landsret som 2. instans kan kun indbringes for Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Efter retsplejelovens 371, stk. 1, kan appeltilladelse meddeles, hvis sagen er af principiel karakter. Ansøgning om tredjeinstansbevilling skal indgives inden 8 uger efter dommen, jf. retsplejelovens 371, stk. 2, 1. pkt. Efter anketilladelse er meddelt, er fristen for at iværksætte anke 4 uger, jf. retsplejelovens 372, stk. 2, 2. pkt. Efter retsplejelovens 368, stk. 4, kan anken omfatte kendelser og andre afgørelser, der er truffet under sagen, men den behøver ikke at gøre det. Disse afgørelser kan imidlertid i forbindelse med anke kun prøves af appelinstansen, hvis parterne inddrager dem under ankesagen Kære Kendelser og beslutninger kan appelleres særskilt ved kære. Enhver, over for hvem en kendelse eller beslutning af retten indeholder en afgørelse, kan kære afgørelsen, jf. retsplejelovens 393, stk. 1. Kendelser og beslutninger afsagt af en byret under en sag kan appelleres ved kære, så længe dom ikke er afsagt, jf. retsplejelovens 389. Når behandlingen af en sag er afsluttet ved afsigelse af dom, kan kendelser og beslutninger afsagt under sagen ikke appelleres særskilt, jf. retsplejelovens 390, men anken kan omfatte afgørelser, der er truffet under sagen, jf. retsplejelovens 368, stk. 4. Som udgangspunkt kan byrettens kendelser og beslutninger således kæres til landsretten, medmindre der er afsagt dom i sagen, og afgørelsen kan inddrages under en senere anke af dommen, jf. retsplejelovens 368, stk. 4, og 390, stk. 1. Kendelser og beslutninger om sagsomkostninger, som er afsagt af en byret, og bestemmelser i byretsdomme og fogedrettens afgørelser om sagsomkostninger, der ikke er fastsat til mere end kr., samt afgørelser om udlæg for krav, der har en økonomisk værdi af højst kr., kan dog kun kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens 369, stk. 2, og 391, stk. 1, 584, stk. 2, og 584 a, stk. 2, jf. nærmere herom afsnit 2.5. Betingelsen for at få kæretilladelse er, at særlige grunde taler herfor. 14

15 Kendelser og beslutninger, der afsiges af en landsret eller Sø- og Handelsretten i en sag i første instans efter reglerne i retsplejelovens 253, kan kæres til Højesteret med Højesterets tilladelse, jf. retsplejelovens 392, stk. 1, jf. 253, stk. 4. I andre tilfælde kan landsretternes og Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger kun kæres særskilt med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Betingelsen for at få kæretilladelse er, at kæren vedrører spørgsmål af principiel karakter, jf. retsplejelovens 392, stk. 2. Kærefristen er 2 uger, jf. retsplejelovens 394. Det samme gælder ansøgningsfristen til Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens 392, stk. 2, 3. pkt Appelbegrænsning i civile sager Som det fremgår af afsnit 2.3, gælder der en generel begrænsning i adgangen til appel i civile sager, således at der i alle civile ankesager, hvor ankens værdi ikke overstiger kr., kræves Procesbevillingsnævnets tilladelse for at anke dommen, jf. retsplejelovens 368, stk. 1, 2. pkt. Afgørende for, om anketilladelse meddeles, er efter retsplejelovens 368, stk. 2, om sagen er af principiel karakter, eller om særlige grunde i øvrigt taler derfor. Det er værdien af ankesagen, som afgør, om den er omfattet af ankebegrænsningsreglen. Værdien opgøres som påstanden for landsretten sammenholdt med det resultat, der blev opnået i byretten. Også i visse kæresager gælder en generel appelbegrænsning i form af en beløbsgrænse på kr. Kendelser og beslutninger om sagsomkostninger, som er afsagt af en byret, og bestemmelser i byretsdomme om sagsomkostninger, der ikke er fastsat til mere end kr., kan således kun kæres til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens 389, stk. 2, og 391, stk. 1, jf. stk. 2. Betingelsen for at få kæretilladelse er, at særlige grunde taler herfor. Salærfastsættelsen i fri proces-sager, som sker efter retsplejelovens 334, stk. 4, er ikke omfattet af appelbegrænsningsreglen for sagsomkostninger. Det samme gælder i tilfælde, hvor retten har ophævet sagens omkostninger. 15

16 Appelbegrænsningen gælder efter retsplejelovens 584 a, stk. 2, jf. stk. 1, også fogedrettens afgørelser om omkostninger, der ikke er fastsat til mere end kr. Også her er betingelsen for at få tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, at særlige grunde taler derfor. Endelig gælder beløbsgrænsen også fogedrettens afgørelser om udlæg, idet udlæg for krav, der har en økonomisk værdi af højst kr., ikke kan kæres. Procesbevillingsnævnet kan dog give tilladelse til kære, hvis særlige grunde taler derfor, jf. retsplejelovens 584, stk. 2. Bestemmelserne om denne generelle appelgrænse på kr. i civile sager blev indsat i retsplejeloven ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 om ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v. (Forenkling og modernisering inden for Justitsministeriets område). Formålet med at indføre en appelgrænse var at aflaste landsretterne for småsager. Det fremgår bl.a. af bemærkningerne til lovforslaget, at appelbegrænsninger kendes inden for det strafferetlige område, og at det på den baggrund kan forekomme mindre rimeligt, at der inden for civilretten er adgang til frit at indbringe selv mere banale småsager for landsretten. 16

17 3. Statistik Udvalgets overvejelser er bl.a. sket på baggrund af forskellige statistiske oplysninger om de civile sager ved domstolene, som er samlet i dette afsnit. Nedenstående tabel viser modtagne civile sager ved domstolene i perioden Tabel 1. Alle modtagne civile sager ved byretter, Sø- og Handelsretten, landsretterne og Højesteret i årene Byretterne Sø- og Handelsretten Landsretterne heraf anker heraf kærer instanssager andet Højesteret heraf anker heraf civile kærer heraf andragender Kilde: Domstolsstyrelsen 3.1. Ankesager Nedenstående tabeller viser sagsværdierne i de civile sager henholdsvis ved modtagelsen i byretterne og ved modtagelsen af ankesagen i landsretten. Tabel 2. Sagsværdierne ved modtagelsen af sager ved byretterne Værdi kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr

18 > kr I alt Kilde: Domstolsstyrelsen Tabel 3. Sagsværdier i modtagne ankesager i Vestre Landsret Vestre Landsret kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr > kr I alt * I tabellen er medtaget ankesager med økonomisk værdi, boligsager og småsager. Anerkendelsessøgsmål indgår i antallet af sager med sagsværdi 0. Ægteskabssager, faderskabssager, sager om administrativ frihedsberøvelse, børnefjernelsessager og værgemålssager er udeladt. Kilde: Vestre Landsret Tabel 4. Sagsværdier i modtagne ankesager i Østre Landsret Østre Landsret kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr > kr I alt * I tabellen er medtaget ankesager med økonomisk værdi, boligsager og småsager. Anerkendelsessøgsmål indgår i antallet af sager med sagsværdi 0. Ægteskabssager, faderskabssager, sager om administrativ frihedsberøvelse, børnefjernelsessager og værgemålssager er udeladt. Kilde: Østre Landsret Nedenstående tabel viser antallet af ansøgninger om 2. instansbevillinger i civile sager til Procesbevillingsnævnet samt antallet af bevillinger og afslag. 18

19 Tabel 5. Appeltilladelser (2. instans anke, civile sager) afgjort af Procesbevillingsnævnet i Bevillinger Realitetsafslag Fristafslag I alt Kilde: Procesbevillingsnævnet Procesbevillingsnævnet fører ikke statistik over udfaldet af de sager, hvor der meddeles appeltilladelse. Nævnet har ikke hidtil fundet behov herfor, henset til at bevillinger efter retsplejelovens 368, stk. 2, meddeles både efter kriteriet sagen er af principiel karakter og kriteriet særlige grunde i øvrigt taler derfor. Procesbevillingsnævnet foretager i øvrigt løbende evalueringer af de afgørelser, der modtages fra retterne i de sager, hvori der er meddelt bevilling. Nedenfor ses antallet af sager om tvangsanbringelse af børn ved byretterne samt antallet af ankesager herom ved landsretterne. Endelig ses omgørelsesprocenten i ankesagerne. Tabel 6. Antal tvangsfjernelsessager ved byret og landsret, ankeprocent og omgørelsesprocent Afsluttede tvangsfjernelsessager ved byretterne* Modtagne tvangsfjernelsessager ved landsretterne Ankeprocent** 38,9 pct. 45,5 pct. 51,6 pct. 64,9 pct. 62,0 pct. 67,0 pct. Afsluttede tvangsfjernelsessager ved landsretterne, der er sluttet ved dom efter hovedforhandling Ændring af byrettens afgørelse*** 4,3 pct. 3,2 pct. 3,4 pct. 3,2 pct. 2,1 pct. 2,2 pct. Stadfæstelse af byrettens afgørelse*** 95,7 96,8 96,6 97,6 97,9 97,2 pct. pct. pct. pct. pct. pct. * Tallet for tvangsfjernelsessager sluttet med dom efter hovedforhandling er trukket fra byretternes sagsbehandlingssystem. De er ikke præcise tal for antal tvangsfjernelsessager, da der kan være andre sager end tvangsfjernelse imellem, men Domstolsstyrelsens vurdering er, at de fleste af disse sager er om tvangsfjernelse. ** Ankeprocenten kan ikke opgøres præcist, da Domstolsstyrelsen ikke kan følge den enkelte sag, fra den starter i byretten, til den lukkes i landsretten. I stedet er ankeprocenten fundet som forholdet mellem alle afsluttede tvangsfjernelsessager ved byretterne sat over for modtagne sager om tvangsfjernelse af børn ved landsretterne i det år, der måles på. *** Tallene i Stadfæstelse af byretternes afgørelse og Ændring af byretternes afgørelse summer i 2010 og 2012 ikke op til 100 %. Dette skyldes, at landsretterne har fordelt en sag mere hhv. en sag mindre på de to muligheder sammenlignet med, hvor mange sager, der er registreret som hovedforhandlede. Det er en manuel registrering ved retten, så det er muligt at angive udfald for sager, der ikke er hovedforhandlede, eller helt undlade at angive et udfald. Kilde: Domstolsstyrelsen 19

20 3.2. Kæresager Nedenfor ses modtagne og afsluttede civile kæremål ved landsretterne i perioden Tabel 7. Antal modtagne og afsluttede civile kæremål ved landsretterne i perioden * Sagstype Modtagne Afsluttede Modtagne Afsluttede Modtagne Afsluttede Modtagne Afsluttede Modtagne Afsluttede Modtagne Afsluttede Retsple jemæssi- ge spørgsmål Omkostninger inkl. salær Diverse Bolig Foged Gældssanering Skifte (i øvrigt) Tinglysning Ægteskab Frihedsberøv. udlændinge I alt *Tallene i tabellen vedrører kun kæresager, der er modtaget efter reformen. Sager, der er modtaget før reformen, men afsluttet efter reformen, medtages derfor ikke under afsluttede kæresager. I 2007 er der således ikke medtaget 355 afsluttede kæresager, der blev modtaget i 2006 eller tidligere år. I de efterfølgende år er der nogle ganske få sager fra før 2007, der heller ikke tælles med i afsluttede kæresager. Kilde: Domstolsstyrelsen Antallet af kendelser og beslutninger ved byretterne kan ikke umiddelbart trækkes ud af Domstolsstyrelsens system. Det betyder, at der ikke kan beregnes en kæreprocent. Nedenstående tabel viser kæremål vedrørende retsplejemæssige spørgsmål ved landsretterne i januar-april fordelt på hovedemner. Tallene er baseret på en manuel gennemgang af kæresagerne i landsretterne i perioden. Tabel 8. Kæremål vedrørende retsplejemæssige spørgsmål ved landsretterne i januar-april i fordelt på hovedemner Edition Fremlæggelse af dokumentbeviser Vidneførsel Syn og skøn Habilitet

21 Rette sagsøgte/sagsøger Stedlig/saglig kompetence Forelæggelse for Retslægerådet/ Arbejdsskadestyrelsen Genoptagelse af U-domme Omberammelse og udsættelser Beskikkelse (inkl. værgebeskikkelse) Henvisning til landsretten + Sø- og Handelsretten Deldom kæretillaldelse fra ØL/VL ( 253) Skønsmand (inhabil, inkompetent mv.) Bevisførelse i øvrigt Søgsmålsfrister Afvisning på manglende /for sent indgivet processkrifter mv Spørgsmål til styrelser, tilsyn mv Sagkyndige medlemmer af retten Børnesagkyndig og samtaler mv Sambehandling af sager Tinglysning af stævning/skøde Retlig interesse Berigtigelse af stævning Småsagsbehandling Nye påstande/anbringender Opsættende virkning Retsafgiften for byretten beregning mv Gruppesøgsmål Aktindsigt for byretten Fri proces Præjudicielt spørgsmål Udskillelse til særskilt behandling Advokatpålæg Genoptage forberedelsen Henvise til nævnsbehandling Udeblivelse fra retsmøde Stævning uegnet / påstand uklar Diverse I alt Kilde: Landsretterne Nedenstående tabeller viser antallet af kæremål vedrørende henholdsvis sagsomkostninger og salær ved landsretterne i perioden januar-april fordelt på værdi. Tallene er baseret på en manuel gennemgang af kæresagerne i landsretterne i perioden. Tabel 9. Kæremål vedrørende sagsomkostninger ved landsretterne i januar-april fordelt på værdi kr < kr < kr < kr < kr < kr

22 < kr < kr > kr I alt Kilde: Landsretterne Tabel 10. Kæremål vedrørende salær ved landsretterne i januar-april fordelt på værdi kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr < kr > kr I alt Kilde: Landsretterne Nedenstående tabeller viser antallet af ansøgninger om kæretilladelse af afgørelser om henholdsvis sagsomkostninger på under kr. og udlæg med en værdi på under kr. samt antallet af bevillinger. Tabel 11. Sagsomkostninger højst kr Ansøgninger Bevillinger Kilde: Procesbevillingsnævnet Procesbevillingsnævnet har oplyst, at i 30 af de 33 sager, hvor Procesbevillingsnævnet meddelte bevilling til kære af omkostningsafgørelser i 2010, ændrede landsretterne efterfølgende byretternes afgørelser. I 2011 har Procesbevillingsnævnet ikke oplysninger for så vidt angår alle de 45 meddelte bevillinger, men har oplyst, at der efterfølgende i hvert fald skete ændring i 35 af de 45 sager. Tallene for 2012 kan endnu ikke gøres helt op, men der tegner sig foreløbig samme billede som for de foregående år. Tabel 12. Udlæg med en værdi på højst kr Ansøgninger Bevillinger Kilde: Procesbevillingsnævnet 22

23 4. Fremmed ret Udvalget har søgt oplysninger om bl.a. instansordningen og adgangen til appel i civile sager i Norge, Sverige og Finland Norge De almindelige domstole i Norge er Højesteret, lagmannsretterne og tingretterne. Desuden er der forligsrådet, som er en mæglingsinstitution med begrænset domsmyndighed. Forligsrådet er således både en mæglingsinstans og en domstol. Forligsrådet er det nederste led i retssystemet for civile sager. Alle kommuner har et forligsråd. Det er forligsrådets opgave at finde en forligsmæssig løsning mellem parterne. Hovedreglen er, at der ikke er anledning til at anlægge sag mod nogen, før sagen er forsøgt løst i forligsrådet. Forligsrådets domme kan indbringes for tingsretten. Tingsretterne er første ordinære domstol. Her behandles både civile sager og straffesager. En civil sag starter som regel i forligsrådet. Hvis parterne ikke er enige, tages sagen videre til tingretten. Andre civile sager starter direkte i tingretten. Det gælder bl.a. familiesager, sager mod offentlig myndighed og sager om formueværdier over norske kroner, hvor begge parter har advokat. Her starter den retlige behandling i tingretten. En dom afsagt af tingretten kan ankes til lagmannsretten. Hvis ankegenstandens værdi er mindre end norske kroner, skal man have lagmannsrettens samtykke for at anke. Ved at begrænse ankemuligheden på denne måde forhindrer man, at sagsomkostningerne i sager af mindre økonomisk værdi bliver større end det beløb, parterne strides om. Lagmannsretten har også en begrænset adgang til at nægte at tage en anke under behandling, hvis ankeudvalget ved domstolen finder det klart, at anken ikke kan føre frem. Denne behandling foretages af tre dommere. Lagmannsrettens afgørelser kan ankes til Højesteret. Alle sager til Højesteret bliver først behandlet af ankeudvalget. Anke over domme kan ikke fremmes for Højesteret uden, at ankeudvalget har henvist dem til behandling. Ankeudvalget afgør, om en sag har en sådan betydning, at den kan 23

24 indbringes for Højesteret. Anketilladelse kan gives, når anken gælder spørgsmål, som har betydning udover den foreliggende sag, eller når det af andre grunde er særligt vigtigt at få sagen afgjort i Højesteret. Anke over en dom, som ellers hører under lagmannsretten, kan med tilladelse fra ankeudvalget indbringes direkte fra tingsretten til Højesteret. Tilladelse hertil kan meddeles, når sagen rejser særligt vigtige principielle spørgsmål, som det er af betydning hurtigt at få Højesterets stillingtagen til, og hensynet til en forsvarlig behandling af sagen ikke taler imod direkte anke til Højesteret Sverige Sverige gennemførte for nogle år siden en modernisering af rettergangen ved de almindelige domstole. Reformen En moderne rettergang trådte i kraft i november De almindelige domstole i Sverige er tingsretterne, hovretterne og Högsta domstolen. Gennemførelsen af reformen En moderne rettergang indebar, at tyngdepunktet i processen ligger i første instans. Med reformen indførtes et krav om anketilladelse fra hovretten for alle domme og beslutninger i bl.a. civile sager. For at en hovret skal prøve en civil sag, kræves således, at hovretten først giver en anketilladelse. Anketilladelsen kan begrænses til en del af sagen. Hovretten giver anketilladelse i følgende tilfælde: Når hovretten er i tvivl om, at tingsrettens afgørelse er rigtig. Når det er nødvendigt for, at hovretten kan vurdere om tingsrettens afgørelse er rigtig. Når det er vigtigt, at hovretten prøver spørgsmålet af hensyn til, at andre domstole kan få vejledning ved fremtidig bedømmelse af lignende sager (præjudikatsspørgsmål). Når der er særlige grunde til at prøve sagen. Hovrettens domme kan ankes til Högsta domstolen, og der kræves anketilladelse fra Högsta domstolen for at anke dommen. Tilladelse gives, hvis det er vigtigt for ledelsen af retsanvendelsen, at sagen prøves af Högsta domstolen (præjudikatsspørgsmål), eller der er særlige grunde til, at sagen prøves af Högsta domstolen. 24

25 4.3. Finland I Finland behandles bl.a. civile sager af de almindelige domstole, som er tingsretterne, hovretterne og Högsta domstolen. Tingsrettens afgørelser kan i almindelighed ankes til hovretten. I en civil sag kræves tilladelse til fortsat behandling ved landsretten, hvis tingsrettens afgørelse går parten imod i et spørgsmål om en fordring, og forskellen mellem det, som ønskes i ankeskriftet og tingsrettens domsresultat, ikke overstiger euro. Hovretten skal meddele tilladelse til fortsat behandling, hvis Der er anledning til at tvivle på, at tingsrettens domsresultat er rigtigt. Det ikke er muligt at bedømme, om tingsrettens domsresultat er rigtigt, uden at der gives tilladelse til forsat behandling. Det er vigtigt at meddele tilladelse af hensyn til lovens forståelse i andre lignende sager. Der er andre særlige grunde til at meddele tilladelse. Tilladelsen kan begrænses til at angå en del af tingsrettens afgørelse. Hovrettens dom kan ankes til Högsta domstolen. Der skal søges om anketilladelse hos Högsta domstolen, medmindre sagen er afgjort af hovretten som 1. instans. Anketilladelse kan meddeles, hvis det af hensyn til fortolkning af loven i andre lignende sager eller af hensyn til en ensartet retstilstand er vigtigt, at sagen prøves af Högsta domstolen, eller hvis der er særlig grund til at tro, at der har været rettergangsfejl eller fejl af en sådan karakter, at dommen af den grund bør prøves, eller hvis der findes andre særlige grunde til at meddele tilladelse til appel. Anketilladelse kan meddeles delvist. Herudover kan en afgørelse fra tingsretten ankes direkte til högsta domstolene i stedet for hovretten, hvis Högsta domstolen meddeler tilladelse (præjudikatstilladelse). Högsta domstolen kan meddele tilladelse, hvis der er vigtigt at henvise sagen til Högsta domstolen af hensyn til fortolkning af loven i andre lignende sager eller ensartethed i retspraksis. 25

26 5. Internationale forpligtelser i forhold til anke- og kærebegrænsninger I det følgende vurderes, i hvilket omfang anke- og kærebegrænsninger i civile sager er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Artikel 6 Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, at enhver bl.a. har ret til en retfærdig rettergang, når der skal træffes afgørelse i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser. Privatretlige sager er således utvivlsomt omfattet af bestemmelsen. Det er mere uklart, i hvilket omfang sager mellem private og det offentlige er omfattet af bestemmelsen. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol foretager en konkret vurdering heraf, hvor det bl.a. vurderes, i hvilket omfang tvisten har privatretlige og offentligretlige aspekter. Se nærmere herom f.eks. Kommentaren til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Peer Lorenzen m.fl., 2012, s. 534f, og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, Jon Fridrik Kjølbro, 2010, s. 352f. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtalte sig første gang om, hvorvidt medlemsstaterne er forpligtede til at etablere appeldomstole i medfør af artikel 6, i klagesag 1474/62, Den Belgiske Sprogstrid (Case Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium v. Belgium), dom af 23. juli 1968, para. 9: To recall a further example, cited in the course of the proceedings, Article 6 (art. 6) of the Convention does not compel States to institute a system of appeal courts. A State which does set up such courts consequently goes beyond its obligations under Article 6 (art. 6). However it would violate that Article, read in conjunction with Article 14 (art. 14+6), were it to debar certain persons from these remedies without a legitimate reason while making them available to others in respect of the same type of actions. Denne udtalelse blev fulgt op i klagesag nr. 2689/65, Delcourt mod Belgien, dom af 17. januar 1970, para. 25: 26

27 Article 6 para. 1 (art. 6-1) of the Convention does not, it is true, compel the Contracting States to set up courts of appeal or of cassation. Nevertheless, a State which does institute such courts is required to ensure that persons amenable to the law shall enjoy before these courts the fundamental guarantees contained in Article 6 (art. 6) (see, mutatis mutandis, the judgment of 23rd July 1968 on the merits of the case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium", page 33, in fine). Ovenstående præmis er blevet gentaget mange gange i forskellige varianter af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Senest blev præmissen bekræftet i klagesag 32299/08, Jovanovic mod Serbien, dom af 2. oktober 2012, para. 46. Det kan konkluderes, at artikel 6 ikke indebærer nogen ret til appel af domstolsafgørelser til en højere domstol. 1 Det er således ikke i strid med EMRK artikel 6 at indføre anke- og kærebegrænsninger i sager, der er omfattet af artikel 6. Som det fremgår af ovenstående citater, skal regler om kære og anke dog leve op til en række krav efter EMRK, hvis en medlemsstat har etableret anke- og kæremuligheder. Artikel 13 Artikel 13 vedrører adgangen til effektive retsmidler. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastslået, at denne bestemmelse heller ikke indebærer en ret til appel, jf. f.eks. klagesag nr /04, Gurepka mod Ukraine, dom af 8. april 2010, para. 27: The Court reiterates that Article 13 of the Convention does not, as such, guarantee a right of appeal or a right to a second level of jurisdiction (see Kopczynski v. Poland (dec.), no /95, 1 July 1998, and Csepyová v. Slovakia (dec.), no /01, 14 May 2002) FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder (CCPR) Artikel 14 Det følger af artikel 14, stk. 1, at enhver bl.a. har ret til en retfærdig og offentlig rettergang vedrørende sine rettigheder og forpligtelser i et søgsmål. 1 Det skal nævnes, at for straffesagers vedkommende følger en sådan ret af artikel 2 i 7. tillægsprotokol. Det bemærkes i den forbindelse, at Danmark har taget et forbehold for den bestemmelse, for så vidt angår visse nærmere angivne sager. 27

28 I klagesag nr. 450/1991, I.P. mod Finland, afgørelse af 26. juli 1993, udtalte FN s Menneskerettighedskomité følgende i para. 6.2: As for the author's claim that he was denied the possibility of appeal, even were these matters to fall within the scope ratione materiae of article 14, the right to appeal relates to a criminal charge, which is not here in issue. This part of the communication is therefore inadmissible under article 3 of the Optional Protocol. Som det fremgår af udtalelsen, gælder der kun en appelret, for så vidt angår straffesager, hvilket følger af CCPR artikel 14, stk Dermed gælder der ikke efter CCPR en appelret for andre typer sager. Artikel 2 Artikel 2, stk. 3, omhandler bl.a. retten til effektive retsmidler. Der ses ikke at være praksis eller øvrige holdepunkter for at antage, at der af bestemmelsen kan udledes en ret til appel. 2 Danmark har taget forbehold for artikel 14, stk

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013.

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening Høringssvar fra Retspolitisk Forening til Justitsministeriet Departementet over delnotat om adgangen til appel i civile sager

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 08/05-2013 J.nr. 21A-ØL-1-13 21A-VL-9-13 Vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1139 af 24/09/2013 Gældende (Retsplejeloven) Offentliggørelsesdato: 01-10-2013 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1242 af 18/12/2012 1 LOV nr 1313 af 27/11/2013 5 LOV nr

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje

Bekendtgørelse af lov om rettens pleje LBK nr 1069 af 06/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-740-0267 Senere ændringer til forskriften LOV nr 539 af 08/06/2006

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere