Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009"

Transkript

1 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november

2 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet om del i udgiftsramme for 2010 med henblik på at igangsætte en dynamisk og helhedsorienteret bymæssig, kulturel og social områdefornyelse i Selde. Området omfatter hele Selde. Se oversigtskort s. 3. Selde står overfor en række udfordringer: øget fraflytning skæv aldersfordeling nedslidte boliger nedslidte byrum Med den øgede centralisering af privat og offentlig service er udviklingen stagneret og Selde har haft svært ved at opretholde et levende landsbybyliv med service, detailhandel og erhverv. Samtidig skal der tages hånd om den aktuelle boligsituation i Selde, som er præget af mange stærkt nedslidte ejendomme og tomme boliger. Skive Kommune ønsker i forbindelse med områdefornyelsen at igangsætte bygningsfornyelse i Selde - både ved brug af kommunens ordinære byfornyelsesramme samt ved at anvende en del af den fra Indenrigs- og Socialministeriet tildelte indsatspulje (den økonomiske ramme fra den særlige 150 mio. kr. pulje). Tilsammen skal fornyelsen af byrummene og de sociale og kulturelle mødesteder samt istandsættelsen eller fjernelse af forfaldne bygninger sikre et spændende og attraktivt landsbymiljø og en bedre boligkvalitet i Selde til glæde og gavn for Seldes og oplandets borgere. Både for de borgere, der bor i Selde nu og de borgere, der flytter til i de kommende år. Det er Skive Kommunes mål at vende denne afvikling til udvikling! Borgerne i og omkring Selde har et stærkt ønske om det samme, og arbejder målbevidst på sagen. Byens position, som centrum for de mindre oplandsbyer og mange spredte bosætninger i det nordlige Salling, skal styrkes igennem en forbedring af bymiljøet og et øget udbud af sociale og kulturelle tilbud i Selde. Udviklingen skal vendes således, at Selde fastholder sin position som Nordsallings sociale og kulturelle tyngdepunkt, øger sin værdi som attraktivt og velfungerende bosted og dermed tiltrækker tilflyttere og fastholder sit store opland. 2

3 Området Fur Landevej Sandbyvej Fjordbakkevej Furvej Stadionvej Gl. Floutrupvej Frysevej Kirkevej Skolebakken Floutrupvej Møllegade Skivevej Østerled Jungetvej Fælledvej Selde Selde, beliggende ved Selde Vig på nordkysten af Salling, er omgivet af værdifulde naturområder og smukke landskaber. Kysten ved Selde Vig er præget af sandbanker med lavt vand, strandsøer og strandenge værdifulde naturtyper, som blandt andet giver mulighed for et rigt fugleliv. Der er i dag et fint samspil mellem kyst og landskab, hvor der mange steder er frit udsyn fra kysten og helt ind i baglandet. Selve Selde landsby ligger fint indpasset i landskabet med et let snoet gadeforløb, der giver byen en karakteristisk og rumlig varieret struktur. Selde har i dag 365 indbyggere i landsbyen. Historien fortæller, at der i Selde i 1787 var 173 indbyggere. Dengang boede der 166 mennesker i sognets øvrige landsbyer og opland. I alt 339 mennesker. Selde har således været - og er fortsat den største by i området, der tidligere betegnedes Selde sogn, Nørre Herred. I 1801 var der 396 indbyggere i Selde Sogn, i 1850 var der 488 indbyggere, i 1901 var der 259 indbyggere, i 1930 var der 930 indbyggere, i 1955 var der 933 indbyggere og 1960 var der 894 indbyggere fordelt på 191 husstande. Inden for de seneste år og især inden for de seneste 10 år er befolkningstallet kraftigt reduceret. 3

4 Nye planprincipper i det åbne land Plan09 Skive Kommune har i samarbejde med PLAN09 iværksat eksempelprojektet: Multifunktionelle jordbrugslandskaber strategier, værktøjer og processer. Skive Kommune har med dette projekt ønsket at bidrage til at udvikle og formidle en kommunal planlægningsmodel for det åbne lands natur- og landskabsværdier i relation til produktion, rekreation og bosætning. Kommunen har arbejdet ud fra principperne: fra sektorplan til helhedsplan og fra høring til dialog. Der er udvalgt fem cases herunder Selde Sogn. I hvert tilfælde er der nedsat en studiekreds/udviklingsgruppe af forskellige aktører: jordejere, myndigheder, specialister, brugere og landsbyernes beboere. Udviklingsgruppen har med hjælp fra eksterne rådgivere udarbejdet fem landskabsstrategier, der alle indgår som input til Kommuneplan Strategierne har bidraget til en række projekter i forskellig størrelse, der vil kunne underbygge udviklingen i områderne. Derudover har projektet tilført den kommunale administration samt deltagende borgere en bredere forståelse for landskabets betydning for lokale udviklingsmuligheder bl.a. i kraft af en landskabsanalyse udarbejdet for hele kommunen. Fra Ødemark til Grødemark Projektet Fra Ødemark til Grødemark indgår som den lokale udviklingsgruppes oplæg til PLAN09 arbejdet i Skive Kommune. Udviklingsgruppen består af 25 lokale medlemmer fra Selde by og området omkring Selde. Det er hensigten, at de samme personer og andre interesserede vil blive inddraget i udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Udviklingsgruppen fokuserer på en række muligheder for udvikling. Gruppen ønsker at gøre området mere attraktivt for bosætning, liv og vækst ved at styrke og synliggøre områdets unikke forhold. Fra Ødemark til Grødemark -projektet udfordrer i høj grad den eksisterende planpraksis og fokuserer bl.a. på boligudvikling i det åbne land. Fra Ødemark til Grødemark spænder over fire delprojekter: Nye bosætninger i det åbne land (i relation til Selde) Etablering af oplevelsesstier (gående, cykler og hesteryttere) langs kysten og i det bagvedliggende kultur- og landbrugslandskab kombineret med shelters og fugleobservationspunkter. Omdannelse og ombygning af Kræn Vindes Gård til STU-skole og Hest-o-tel. STU-skolen skal være for unge, der ikke passer ind i de gængse ungdomsuddannelser. Hest-o-tel for besøgende og turister indlogeret med eller uden hest, således at der er opstaldning og pasningsmuligheder. Informations-hjemmeside til områdets borgere til generel information og i forbindelse med projektets initiativer. Kommuneplan Bilag 1 - Plan09 SELDE LANDSKABSSTRATEGI Region Midt ansøges om tilskud på kr. til Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det angivne beløb er det oprindeligt ansøgte, men i processen er beløbet landet på 1 mio. kr. fra Regionen. Der er således et økonomisk maksimum på 3 mio. kr. i dette projekt. Det er vigtigt at fremhæve, at aktiviteterne i projektet ikke sker i Selde by eller omfatter forhold, der kan være indeholdt i en områdefornyelse. De 2 projekter skal altså ikke konkurrere med hinanden, men alene supplere hinanden. 4

5 Fremtidssikret områdefornyelse Det er kommunens intention, at gennemføre områdefornyelsen i Selde ved at bygge videre på de erfaringer, man har gjort sig via PLAN09 eksempelprojektet. Fra Ødemark Til Grødemark projektet retter sig mod hele oplandet omkring Selde. Alle de fysiske tiltag ligger udenfor selve byen, men det forventes, at alle delprojekterne vil have en positiv indflydelse på bylivet og udviklingen i Selde. For at sikre en velfunderet og fremtidssikret områdefornyelse i Selde, er det derfor essentielt, at initiativerne i forbindelse med områdefornyelsen sker i tæt relation til de initiativer og projekter, der igangsættes i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det er således også borgergruppen bag Fra Ødemark til Grødemark, der har medvirket til udarbejdelsen af ansøgningen om områdefornyelse, og det er gruppens mål med nærværende områdefornyelsesprojekt, at områdefornyelsen sammen med almindelig byfornyelse og indsatspuljens midler kan komplementere og afslutte hele omdannelsesprocessen for Selde by og omegn. Det, der igangsættes uden for byen i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet, færdiggøres inde i byen med områdefornyelsen Fra afvikling til udvikling. Eksempelvis ønskes der etableret en række naturstier udenfor og omkring Selde med Fra Ødemark til Grødemark. Disse stier fortsættes med områdefornyelsen inde i Selde by for at etablere sammenhæng mellem by og land. 5

6 Byens liv Foreninger I og omkring Selde foregår et rigt foreningsliv. Idrætsforeningen (Fursund IF) er den traditionelle og store forening, men også Støtteforeningen for Fursund IF, Selde Venne- og pensionistforening, Nordsalling Folkedanserforening, Åndehullet og Selde og Omegns Aktivitetsforening er aktive foreninger i området. Såvel det lokale Plan 09 projekt som nærværende engagement i områdefornyelsen er initieret af en gruppe dannet på tværs af disse foreninger. De ca. 25 medlemmer i denne borgergruppe er en bred og velfunderet repræsentation af byens og områdets interesser. Det forudsættes, at det også er denne gruppe, der i såvel programfasen for områdefornyelsen som i gennemførelsesfasen, skal stå for en del af arbejdet og sikre at resultaterne af indsatserne bliver varigt forankret. Erhvervsliv Der er alm. lægepraksis med en fast læge i Selde. Denne praksis er den eneste i oplandet - efter den sidste praksis på Fur er lukket. Lægehuset har været overvejet flyttet til færgestedet til/fra Fur, men planen er nu opgivet. I programfasen vil det i samarbejde mellem Region, læge og borgerne i byen kunne afklares, hvor et kommende og helt nyt lægehus kan bygges, så der sikres en bycentral placering, der kan bevare og styrke aktiviteterne og livet i Selde. I Selde findes flere private erhverv: et blikkenslagerfirma, en maler, en Sportsbodega er på vej, en antikvitetshandler, der er ved at lukke, Brugsen, et pengeinstitut (SparSalling) og få øvrige erhverv. Det er karakteristisk, at de fleste butikker og erhverv er lukket inden for de seneste år. Tidligere var landbruget naturligvis det dominerende erhverv for området. Omkring Selde findes stadig en række driftige landbrug, men med langt færre beskæftigede end tidligere. Der ses en markant ændring i erhvervsstrukturen fra et landbrugssamfund, hvor hovedparten havde landbruget som hovederhverv, til et pendlersamfund med meget færre, men store landbrugsbedrifter med relativt få ansatte. Fursund Skole Fursund er navnet på den del af Limfjordens vande, der binder det nordligste Salling med hovedbyen Selde sammen med øen Fur. I de sidste 100 år har der været fast færgeforbindelse mellem de to samfund og farvandet har allerede givet navn til fælles projekter. Da Selde Skole og Fur Skole blev sammenlagt til èn skole med fælles ledelse, men med bibeholdelse af de to undervisningssteder, var det naturligt at kalde den nye skole for Fursund Skole. Skolen har to undervisningssteder på Fur og i Selde. På Fur er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 7. klasse. I Selde er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse. Skolen i Selde har 200 elever fra Selde og opland. Til skolen i Selde er der ligeledes tilknyttet en skolefritidsordning. Der er desuden en selvstændig børnehave i byen. Sociale forhold Se bilag 6

7 Problemer og potentialer - forslag til initiativer F5 F1 H A. Fursund Kulturcenter et moderne forsamlingshus Selde tilbyder en række faciliteter til fysisk aktivitet og socialt samvær: Idrætshal Gymnastiksale Tennisbaner To områder med udendørs fodboldbaner F3 F2 Faciliteterne benyttes af Seldes borgere samt borgerne i det store opland. For at understøtte et aktivt liv for områdets borgere og fremme den almene sundhedstilstand, er det vigtigt at disse faciliteter løbende vedligeholdes og nytænkes for at imødekomme nye krav og behov. C F4 E (B) A Fursund Hallen, der er et naturligt samlingspunkt for byen og oplandet, har længe trængt til et løft og en udvidelse af sine tilbud. Derfor ønskes Fursund Hallen i den nærmeste fremtid udbygget fra traditionel sportshal til kulturcenter. Fursund Hallen vil dermed tilbyde faciliteter for et bredere publikum - end de traditionelt idrætsudøvende børn, unge og voksne. Skive Kommune ønsker med områdefornyelsen at undersøge om der kan medvirkes til at igangsætte ombygning og tilbygning til den eksisterende hal, således at en til- og ombygning kan anvendes som fælles møde- og værested for byens og områdets borgere. D Den væsentligste del af finansieringen til en sådan til- og ombygning vil komme fra andre kilder end områdefornyelsen. For netop at styrke den brede anvendelse af bygningerne fremover til andet end traditionel idræt ønskes områdefornyelsens kulturelle medvirken tænkt ind, samtidigt med at områdefornyelsen evt. 7

8 også kan medvirke til at binde Fra Ødemark til Grødemark tiltagene sammen med ønskerne for Fursund Kulturcenter. F.eks. ved at en række af frilufts-motions-aktiviteter kan udgå fra Fursund Kultur-center. Det er intentionen at skabe et kulturhus (i kombination med den eksisterende hal) til socialt samvær med fokus på kultur, sundhed og bevægelse på tværs af konventionelle grænsedragninger; Et moderne, multifunktionelt forsamlingshus, der kan imødekomme og tilbyde rammer til nye spændende aktiviteter og arrangementer. B. Udendørs fitness og motionsstier I forbindelse med etableringen af et fælles aktivitetshus ønsker Skive Kommune ligeledes at inddrage de omkringliggende udearealer, hvor der tænkes etableret alternative træningssteder f.eks. udendørs fitness- og styrketræningsarealer. Disse skal kobles med stiprojektet under Fra Ødemark til Grødemark og kan evt. indgå i skolens idrætsundervisning og evt. i samspil med Fursund Kulturcenter. C. Den gamle Tømmergård i Møllegade Stedet ligger som et centralt område bag Brugsen mellem skolen og boligerne på Møllegade. Stedet egner sig til et grønt byrum med aktiviteter og muligheder for tumleplads for børn og voksne et hygge/ bevægelses rum midt i byen. Shelters for gennemrejsende på lowbudget og/eller cyklende turister kunne placeres på eller i forbindelse med området. Nærhed med skole og børnehave er et naturligt plus. D. Gartneriet Skivevej 34 Ejendommen er delvis bevaringsværdig og det ønskes nærmere undersøgt i programfasen, om ejendommens store arealer (det tidligere gartneri) kan udnyttes - enten som beskæftigelsesprojekt i tilknytning til Fra Ødemark til Grødemark projektets beskæftigelseslinje, som areal for Fursund Skoles udeskoleprojekt eller evt. blot udlægges som muligt erhvervsareal med henblik på at lokke en håndværksmester til at slå sig ned i byen med værksted og tilknyttet bolig. I sidstnævnte tilfælde vil områdefornyelsen alene skulle bidrage med analysen af mulighederne, men ikke til den fysiske aktivitet. E. Adgangs- og parkeringsforhold Den gamle Selde Mølletomt ønskes retableret som rekreativt areal og stiforløbet mellem Fursund Hallen og Møllegade sættes i stand for derved at skabe bedre og sikker adgang fra bymidte til det nye kulturcenter. Der vil være et stort behov for at skabe bedre adgangsforhold til Fursund Kulturcenter og der foreslås ligeledes etableret et større parkeringsareal. Der mangler desuden velordnede adgangsforhold til den gamle sportsplads (Stadionvej), herunder egnede P-forhold. Der foreslås derfor etableret parkering på et hjørne af landbrugsjorden ved telefoncentralen, modsat sportspladsen. Adgangsstien fra Skivevej mellem Skivevej 4 og 6 skal måske udvides, hvis der vurderes behov og mulighederne foreligger. F. Veje, gader og pladser mv. Gl. Floutrupvej (F1) er meget nedslidt og ønskes istandsat med ny asfaltbelægning og evt. samtidigt som en grøn vej med fokus på beplantning også for at understrege fartbegrænsning på den ensrettede gade. Furvej/Skivevej (F2), der er hovedgaden gennem Selde, ønskes ligeledes løftet. Evt. med et beplantningstema gennem byen, vejtræer, hastighedsdæmpende foranstaltninger, miljømæssige forbedringer mv. Buslommer skal samtidigt indarbejdes både for at gøre bustrafikken mere attraktiv end i dag, for at indarbejde handicapvenlige tilgange til busserne og for at sikre øvrige svage trafikanter i byen. 8

9 Frysevej (F3) er en hullet og nedslidt grusvej, der trænger voldsomt til et løft. Der skal i programfasen nærmere vurderes, om vejen skal gøres mere grøn evt. som led i stietableringerne i og omkring Selde - eller blot asfalteres og gøres til en del af det almindelige vejnet i Selde. Vendepladsen (F4) ved skolen og sognegården fremtræder uinspirerende og til dels trafikmæssig farlig pga. den manglende regulering af forholdet mellem busser, biler og svage trafikanter. Pladsen ønskes forbedret som led i områdefornyelsen og der bør i programfasen udarbejdes idéskitsering for en mere sikker og inspirerende plads. Selde Præstegård (F5) Furvej/Fur Landevej. Præstegården er et af byens pænere huse og et element i det offentlige byrum. Desværre skjules bygningen af træer, og der bør skabes et bedre indblik til ejendommen ved regulering af beplantningen. Dele af ejendommen bør muligvis helt friholdes for træer for dermed at skabe bedre udsigtsforhold for Selde by og for kommende boliger i området. I dag virker dele af beplantningen som en stor gene for kigget til fjorden og Fur. Dele af ejendommen kan evt. indgå i bydelen af et samlet stiprojekt, som skal indgå både i områdefornyelsen og i Fra Ødemark til Grødemark. G. Den gamle smedje Et privat APS, bestående af tre af de lokale ildsjæle, er i færd med at omdanne smedjen til dels et fungerende blikkenslagerværksted og et kommende fristed Sportsbodega. Dette private projekt skal ikke støttes gennem områdefornyelsen, men udearealerne omkring vil have behov for et løft for at få stedet til at fremstå optimalt og som et positivt bidrag til hele bymiljøet. H. Galleri da Winti Furvej 14 For ca. 25 år siden var stedet kunstnerkollektiv for flere kunstnere, der i dag er meget anerkendte, her i blandt og ikke mindst Richard Winther, hvis navn giver ordspil til galleriets navn. Stedet ejes fortsat af de oprindelige stiftere af galleriet. Galleriet er i den mellemliggende periode blevet anvendt til billedudstillinger, salgsmesser, koncerter og privat udlejning. Der pågår en ombygning af bygningerne - dette sker i takt med at midlerne hertil kan skaffes. Det er ejernes plan igen at få stedet anvendt til de tidligere formål, ligesom der ønskes tilknyttet en (sommer)café for områdets beboere, gæster på galleriet og turister. Projektet har umiddelbart ikke samme målgruppe for aktiviteter som Kulturcentret. Galleriet egner sig til længerevarende salgsudstillinger og kulturelle tiltag. Galleriet vil derfor fungere som et spændende alternativt tilbud til et fremtidigt Fursund Kulturcenter. I. Cirkusfabrikken Cirkusfabrikken er beliggende i det tidligere Nordsalling Andelsmejeri ca.1 km. syd for Selde. På Cirkusfabrikken foregår en række aktiviteter knyttet til cirkusmiljøet Salling Cirkus Klub, Cirkuscampen mv. er baseret på cirkustræning - både som idræt, kultur og fællesskab. Stedet er ligeledes basis for Salling Cirkus-kids, der er kendte og brugte børneartister, senest i DR s sommerbørneprogram, Sommer-Sumarum Cirkusklubben henvender sig hovedsageligt til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aktiviteter i tæt samarbejde mellem børn, unge og deres forældre, således at de sammen kan få en spændende og aktiv fritidsbeskæftigelse. Bevarelse og styrkelse af Cirkusfabrikken er overor- 9

10 dentlig vigtig for Selde og hele det nordlige Salling. Miljøet giver mulighed for gode alternative aktiviteter i forhold til den traditionelle idrætsforening og er foruden et godt supplement til de traditionelle idrætter også med til at sætte området på landkortet. Der ønskes med områdefornyelsen undersøgt, hvordan samarbejde mellem Cirkusfabrikken, Selde by, Fursund skole og den traditionelle idræt kan styrkes til glæde for alle parter. J. Bygningsfornyelse Generelt er området præget af en vis fornyet optimisme og nogle bygninger er allerede pænt istandsatte. Dog er helhedsindtrykket stadig noget blandet. Der er desværre mange ejendomme i landsbyen, der er misholdte, forfaldne og/eller mangler tidssvarende installationer, hvilket har en negativ afsmitning på landsbyens udtryk generelt. Der er i byen mange både beboede og ubeboede ejendomme, som er så nedslidte og forsømte, at de som led i byfornyelsen vil blive søgt nedrevet eller istandsat. Eksempler i den forbindelse er Skive 13, Skivevej 10-12, Gl. Floutrupvej 25, Skivevej 44 mfl. K. Private initiativer Man har lokalt i Selde etableret en investorgruppe, der - i beskedent omfang pga. økonomien er i gang med at opkøbe dårlige ejendomme. Formålet er, at nedrive eller istandsætte ejendommene for at bevare et attraktivt bybillede. I denne sammenhæng er det vigtigt at overveje, dels hvordan gruppens arbejde kan understøttes og dels hvilke initiativer, der skal igangsættes for at undgå huller i gade- eller facadeforløb og funktionstomme grunde. L. Indsatspuljen Skive Kommune har søgt midler fra Indenrigs- og Socialministeriets særlige pulje til nedslidte ejendomme og en del af disse midler tænkes anvendt i Selde. F.eks. i relation til Furvej 24, der er en ubeboet og meget forfaldne ejendom beliggende ved siden af præstegården ved indkørslen til Selde fra vest. Desuden kan Gl. Floutrupvej 25 komme i betragtning. M. Borgerinddragelse I forbindelse med at der udarbejdes program for områdefornyelsen nedsættes en styregruppe, et sekretariat og en række arbejdsgrupper med bred repræsentation af byens borgere, kommunen og en ekstern konsulent. Sekretariatet og arbejdsgrupperne afklarer i programfasen de præcise ønsker til gennemførelsen og udarbejder sammen det endelige program for områdefornyelsen. Styregruppen følger arbejdet og indstiller til godkendelse i udvalg og byråd. En stor styrke ved en områdefornyelse i Selde er, at borgerne allerede er samlet, meget initiativrige og meget stærkt ønsker at redde Selde - inden det er for sent. 10

11 Budget og organisering Kommunens organisering af indsatsen Organisationen bag områdefornyelsen tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem styregruppen, sekretariatet og arbejdsgrupperne - med Skive Byråd som den øverste og bevilgende myndighed. Arbejdsgrupperne, med de lokale repræsentanter, skal sikre den kontinuitet og handlekraft, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for den daglige ledelse af projektet. Styregruppe Formand og næstformand i Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg + sekretariatet Sekretariat Teknisk Forvaltning og sbs rådgivning a/s Tids- og handlingsplan Områdefornyelsen forventes afviklet over en programfase på 3-6 måneder og derefter en gennemførelsesperiode på 3-5 år. En konkret prioritering af indsatsen og fastlæggelse af den endelige gennemførelsesperiode skal ske i dialog med landsbyens borgere og interessenter og naturligvis under hensyn til de økonomiske rammer. LAG-midler Der søges sammen med områdefornyelsen også supplerende LAG-midler til indsatsen. Fonde Relevante fonde vil blive søgt og enten tilknyttet direkte til områdefornyelsen eller til projekter i periferien af denne; Fra Ødemark til Grødemark eller andet. Statistik Se bilag Budget Der ansøges om 2 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet. Arbejdsgruppe Forbedring af byrum og bymiljø Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Arbejdsgruppe Kulturelle og sociale initiativer Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Aktiviteter I alt LAG Kommune Stat Planlægning, borgerinddragelse mv Værested eller kulturhus Udendørs fittness, stier, motion Omdannelse af veje, gaderum og pladser Byforskønnelse og rekreative forhold I alt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1337623509 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE. Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011

PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE. Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011 1 PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE Program for områdefornyelse i Vammen, Viborg Kommune, JANUAR 2011 INDHOLD 2 FORORD 3 1 VAMMEN 4 2 INDSATSOMRÅDER 6 3 TIDS- OG HANDLINGSPLAN SAMT BUDGET 9 4 INVESTERINGSREDEGØRELSE

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse

Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse Kategori By Nedslidte byområder i mindre byer Øster Tørslev, Randers Kommune Randers Kommune, Januar 2011 Indhold Indledning... Områdefornyelsens

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingspolitik for Odder Kommune

Udviklingspolitik for Odder Kommune Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Lokalsamfundets landskab

Lokalsamfundets landskab Anders Storgaard Rask, Skive Kommune og Lone Kristensen, Skov & Landskab, Åben land konferencen 2009 Lokalsamfundets landskab Om landskabsstrategier, samarbejde og det åbne lands planlægning erfaringer

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016

Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Velkommen til informationsmøde om områdefornyelsen i Hirtshals 11. februar 2016 Aftenens program Velkommen Områdefornyelse i Hirtshals - hvorfor og hvad skal der ske Hvordan I ser jeres by Resultaterne

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016

Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals. Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Velkommen til borgerworkshop om områdefornyelsen i Hirtshals Hirtshals Idrætscenter, 9. april 2016 Program for borgerworkshop den 9. april 11.00 Velkomst v. Jørgen Christensen, medlem af Byrådet 11.05

Læs mere

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling

Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling Bomiva Kommentarer/ideer/forslag Nuværende forhold fremtidig udvikling 19. sep. 2015 SPØTTRUP OMRÅDET Bomiva har almennyttige boliger i flere af byerne i Spøttrup området. I Rødding, Krejbjerg og Balling

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE

Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Strategisk tilpasning LANDSBYEN DE 7 SOGNE, MORSØ KOMMUNE Udfordringsbilledet Serviceplan Mors 2020 / Faldende befolkningstal / Befolkningssammensætning ændrer sig markant Resultat / Udviklingsdagsorden

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere