Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009"

Transkript

1 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november

2 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet om del i udgiftsramme for 2010 med henblik på at igangsætte en dynamisk og helhedsorienteret bymæssig, kulturel og social områdefornyelse i Selde. Området omfatter hele Selde. Se oversigtskort s. 3. Selde står overfor en række udfordringer: øget fraflytning skæv aldersfordeling nedslidte boliger nedslidte byrum Med den øgede centralisering af privat og offentlig service er udviklingen stagneret og Selde har haft svært ved at opretholde et levende landsbybyliv med service, detailhandel og erhverv. Samtidig skal der tages hånd om den aktuelle boligsituation i Selde, som er præget af mange stærkt nedslidte ejendomme og tomme boliger. Skive Kommune ønsker i forbindelse med områdefornyelsen at igangsætte bygningsfornyelse i Selde - både ved brug af kommunens ordinære byfornyelsesramme samt ved at anvende en del af den fra Indenrigs- og Socialministeriet tildelte indsatspulje (den økonomiske ramme fra den særlige 150 mio. kr. pulje). Tilsammen skal fornyelsen af byrummene og de sociale og kulturelle mødesteder samt istandsættelsen eller fjernelse af forfaldne bygninger sikre et spændende og attraktivt landsbymiljø og en bedre boligkvalitet i Selde til glæde og gavn for Seldes og oplandets borgere. Både for de borgere, der bor i Selde nu og de borgere, der flytter til i de kommende år. Det er Skive Kommunes mål at vende denne afvikling til udvikling! Borgerne i og omkring Selde har et stærkt ønske om det samme, og arbejder målbevidst på sagen. Byens position, som centrum for de mindre oplandsbyer og mange spredte bosætninger i det nordlige Salling, skal styrkes igennem en forbedring af bymiljøet og et øget udbud af sociale og kulturelle tilbud i Selde. Udviklingen skal vendes således, at Selde fastholder sin position som Nordsallings sociale og kulturelle tyngdepunkt, øger sin værdi som attraktivt og velfungerende bosted og dermed tiltrækker tilflyttere og fastholder sit store opland. 2

3 Området Fur Landevej Sandbyvej Fjordbakkevej Furvej Stadionvej Gl. Floutrupvej Frysevej Kirkevej Skolebakken Floutrupvej Møllegade Skivevej Østerled Jungetvej Fælledvej Selde Selde, beliggende ved Selde Vig på nordkysten af Salling, er omgivet af værdifulde naturområder og smukke landskaber. Kysten ved Selde Vig er præget af sandbanker med lavt vand, strandsøer og strandenge værdifulde naturtyper, som blandt andet giver mulighed for et rigt fugleliv. Der er i dag et fint samspil mellem kyst og landskab, hvor der mange steder er frit udsyn fra kysten og helt ind i baglandet. Selve Selde landsby ligger fint indpasset i landskabet med et let snoet gadeforløb, der giver byen en karakteristisk og rumlig varieret struktur. Selde har i dag 365 indbyggere i landsbyen. Historien fortæller, at der i Selde i 1787 var 173 indbyggere. Dengang boede der 166 mennesker i sognets øvrige landsbyer og opland. I alt 339 mennesker. Selde har således været - og er fortsat den største by i området, der tidligere betegnedes Selde sogn, Nørre Herred. I 1801 var der 396 indbyggere i Selde Sogn, i 1850 var der 488 indbyggere, i 1901 var der 259 indbyggere, i 1930 var der 930 indbyggere, i 1955 var der 933 indbyggere og 1960 var der 894 indbyggere fordelt på 191 husstande. Inden for de seneste år og især inden for de seneste 10 år er befolkningstallet kraftigt reduceret. 3

4 Nye planprincipper i det åbne land Plan09 Skive Kommune har i samarbejde med PLAN09 iværksat eksempelprojektet: Multifunktionelle jordbrugslandskaber strategier, værktøjer og processer. Skive Kommune har med dette projekt ønsket at bidrage til at udvikle og formidle en kommunal planlægningsmodel for det åbne lands natur- og landskabsværdier i relation til produktion, rekreation og bosætning. Kommunen har arbejdet ud fra principperne: fra sektorplan til helhedsplan og fra høring til dialog. Der er udvalgt fem cases herunder Selde Sogn. I hvert tilfælde er der nedsat en studiekreds/udviklingsgruppe af forskellige aktører: jordejere, myndigheder, specialister, brugere og landsbyernes beboere. Udviklingsgruppen har med hjælp fra eksterne rådgivere udarbejdet fem landskabsstrategier, der alle indgår som input til Kommuneplan Strategierne har bidraget til en række projekter i forskellig størrelse, der vil kunne underbygge udviklingen i områderne. Derudover har projektet tilført den kommunale administration samt deltagende borgere en bredere forståelse for landskabets betydning for lokale udviklingsmuligheder bl.a. i kraft af en landskabsanalyse udarbejdet for hele kommunen. Fra Ødemark til Grødemark Projektet Fra Ødemark til Grødemark indgår som den lokale udviklingsgruppes oplæg til PLAN09 arbejdet i Skive Kommune. Udviklingsgruppen består af 25 lokale medlemmer fra Selde by og området omkring Selde. Det er hensigten, at de samme personer og andre interesserede vil blive inddraget i udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Udviklingsgruppen fokuserer på en række muligheder for udvikling. Gruppen ønsker at gøre området mere attraktivt for bosætning, liv og vækst ved at styrke og synliggøre områdets unikke forhold. Fra Ødemark til Grødemark -projektet udfordrer i høj grad den eksisterende planpraksis og fokuserer bl.a. på boligudvikling i det åbne land. Fra Ødemark til Grødemark spænder over fire delprojekter: Nye bosætninger i det åbne land (i relation til Selde) Etablering af oplevelsesstier (gående, cykler og hesteryttere) langs kysten og i det bagvedliggende kultur- og landbrugslandskab kombineret med shelters og fugleobservationspunkter. Omdannelse og ombygning af Kræn Vindes Gård til STU-skole og Hest-o-tel. STU-skolen skal være for unge, der ikke passer ind i de gængse ungdomsuddannelser. Hest-o-tel for besøgende og turister indlogeret med eller uden hest, således at der er opstaldning og pasningsmuligheder. Informations-hjemmeside til områdets borgere til generel information og i forbindelse med projektets initiativer. Kommuneplan Bilag 1 - Plan09 SELDE LANDSKABSSTRATEGI Region Midt ansøges om tilskud på kr. til Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det angivne beløb er det oprindeligt ansøgte, men i processen er beløbet landet på 1 mio. kr. fra Regionen. Der er således et økonomisk maksimum på 3 mio. kr. i dette projekt. Det er vigtigt at fremhæve, at aktiviteterne i projektet ikke sker i Selde by eller omfatter forhold, der kan være indeholdt i en områdefornyelse. De 2 projekter skal altså ikke konkurrere med hinanden, men alene supplere hinanden. 4

5 Fremtidssikret områdefornyelse Det er kommunens intention, at gennemføre områdefornyelsen i Selde ved at bygge videre på de erfaringer, man har gjort sig via PLAN09 eksempelprojektet. Fra Ødemark Til Grødemark projektet retter sig mod hele oplandet omkring Selde. Alle de fysiske tiltag ligger udenfor selve byen, men det forventes, at alle delprojekterne vil have en positiv indflydelse på bylivet og udviklingen i Selde. For at sikre en velfunderet og fremtidssikret områdefornyelse i Selde, er det derfor essentielt, at initiativerne i forbindelse med områdefornyelsen sker i tæt relation til de initiativer og projekter, der igangsættes i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det er således også borgergruppen bag Fra Ødemark til Grødemark, der har medvirket til udarbejdelsen af ansøgningen om områdefornyelse, og det er gruppens mål med nærværende områdefornyelsesprojekt, at områdefornyelsen sammen med almindelig byfornyelse og indsatspuljens midler kan komplementere og afslutte hele omdannelsesprocessen for Selde by og omegn. Det, der igangsættes uden for byen i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet, færdiggøres inde i byen med områdefornyelsen Fra afvikling til udvikling. Eksempelvis ønskes der etableret en række naturstier udenfor og omkring Selde med Fra Ødemark til Grødemark. Disse stier fortsættes med områdefornyelsen inde i Selde by for at etablere sammenhæng mellem by og land. 5

6 Byens liv Foreninger I og omkring Selde foregår et rigt foreningsliv. Idrætsforeningen (Fursund IF) er den traditionelle og store forening, men også Støtteforeningen for Fursund IF, Selde Venne- og pensionistforening, Nordsalling Folkedanserforening, Åndehullet og Selde og Omegns Aktivitetsforening er aktive foreninger i området. Såvel det lokale Plan 09 projekt som nærværende engagement i områdefornyelsen er initieret af en gruppe dannet på tværs af disse foreninger. De ca. 25 medlemmer i denne borgergruppe er en bred og velfunderet repræsentation af byens og områdets interesser. Det forudsættes, at det også er denne gruppe, der i såvel programfasen for områdefornyelsen som i gennemførelsesfasen, skal stå for en del af arbejdet og sikre at resultaterne af indsatserne bliver varigt forankret. Erhvervsliv Der er alm. lægepraksis med en fast læge i Selde. Denne praksis er den eneste i oplandet - efter den sidste praksis på Fur er lukket. Lægehuset har været overvejet flyttet til færgestedet til/fra Fur, men planen er nu opgivet. I programfasen vil det i samarbejde mellem Region, læge og borgerne i byen kunne afklares, hvor et kommende og helt nyt lægehus kan bygges, så der sikres en bycentral placering, der kan bevare og styrke aktiviteterne og livet i Selde. I Selde findes flere private erhverv: et blikkenslagerfirma, en maler, en Sportsbodega er på vej, en antikvitetshandler, der er ved at lukke, Brugsen, et pengeinstitut (SparSalling) og få øvrige erhverv. Det er karakteristisk, at de fleste butikker og erhverv er lukket inden for de seneste år. Tidligere var landbruget naturligvis det dominerende erhverv for området. Omkring Selde findes stadig en række driftige landbrug, men med langt færre beskæftigede end tidligere. Der ses en markant ændring i erhvervsstrukturen fra et landbrugssamfund, hvor hovedparten havde landbruget som hovederhverv, til et pendlersamfund med meget færre, men store landbrugsbedrifter med relativt få ansatte. Fursund Skole Fursund er navnet på den del af Limfjordens vande, der binder det nordligste Salling med hovedbyen Selde sammen med øen Fur. I de sidste 100 år har der været fast færgeforbindelse mellem de to samfund og farvandet har allerede givet navn til fælles projekter. Da Selde Skole og Fur Skole blev sammenlagt til èn skole med fælles ledelse, men med bibeholdelse af de to undervisningssteder, var det naturligt at kalde den nye skole for Fursund Skole. Skolen har to undervisningssteder på Fur og i Selde. På Fur er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 7. klasse. I Selde er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse. Skolen i Selde har 200 elever fra Selde og opland. Til skolen i Selde er der ligeledes tilknyttet en skolefritidsordning. Der er desuden en selvstændig børnehave i byen. Sociale forhold Se bilag 6

7 Problemer og potentialer - forslag til initiativer F5 F1 H A. Fursund Kulturcenter et moderne forsamlingshus Selde tilbyder en række faciliteter til fysisk aktivitet og socialt samvær: Idrætshal Gymnastiksale Tennisbaner To områder med udendørs fodboldbaner F3 F2 Faciliteterne benyttes af Seldes borgere samt borgerne i det store opland. For at understøtte et aktivt liv for områdets borgere og fremme den almene sundhedstilstand, er det vigtigt at disse faciliteter løbende vedligeholdes og nytænkes for at imødekomme nye krav og behov. C F4 E (B) A Fursund Hallen, der er et naturligt samlingspunkt for byen og oplandet, har længe trængt til et løft og en udvidelse af sine tilbud. Derfor ønskes Fursund Hallen i den nærmeste fremtid udbygget fra traditionel sportshal til kulturcenter. Fursund Hallen vil dermed tilbyde faciliteter for et bredere publikum - end de traditionelt idrætsudøvende børn, unge og voksne. Skive Kommune ønsker med områdefornyelsen at undersøge om der kan medvirkes til at igangsætte ombygning og tilbygning til den eksisterende hal, således at en til- og ombygning kan anvendes som fælles møde- og værested for byens og områdets borgere. D Den væsentligste del af finansieringen til en sådan til- og ombygning vil komme fra andre kilder end områdefornyelsen. For netop at styrke den brede anvendelse af bygningerne fremover til andet end traditionel idræt ønskes områdefornyelsens kulturelle medvirken tænkt ind, samtidigt med at områdefornyelsen evt. 7

8 også kan medvirke til at binde Fra Ødemark til Grødemark tiltagene sammen med ønskerne for Fursund Kulturcenter. F.eks. ved at en række af frilufts-motions-aktiviteter kan udgå fra Fursund Kultur-center. Det er intentionen at skabe et kulturhus (i kombination med den eksisterende hal) til socialt samvær med fokus på kultur, sundhed og bevægelse på tværs af konventionelle grænsedragninger; Et moderne, multifunktionelt forsamlingshus, der kan imødekomme og tilbyde rammer til nye spændende aktiviteter og arrangementer. B. Udendørs fitness og motionsstier I forbindelse med etableringen af et fælles aktivitetshus ønsker Skive Kommune ligeledes at inddrage de omkringliggende udearealer, hvor der tænkes etableret alternative træningssteder f.eks. udendørs fitness- og styrketræningsarealer. Disse skal kobles med stiprojektet under Fra Ødemark til Grødemark og kan evt. indgå i skolens idrætsundervisning og evt. i samspil med Fursund Kulturcenter. C. Den gamle Tømmergård i Møllegade Stedet ligger som et centralt område bag Brugsen mellem skolen og boligerne på Møllegade. Stedet egner sig til et grønt byrum med aktiviteter og muligheder for tumleplads for børn og voksne et hygge/ bevægelses rum midt i byen. Shelters for gennemrejsende på lowbudget og/eller cyklende turister kunne placeres på eller i forbindelse med området. Nærhed med skole og børnehave er et naturligt plus. D. Gartneriet Skivevej 34 Ejendommen er delvis bevaringsværdig og det ønskes nærmere undersøgt i programfasen, om ejendommens store arealer (det tidligere gartneri) kan udnyttes - enten som beskæftigelsesprojekt i tilknytning til Fra Ødemark til Grødemark projektets beskæftigelseslinje, som areal for Fursund Skoles udeskoleprojekt eller evt. blot udlægges som muligt erhvervsareal med henblik på at lokke en håndværksmester til at slå sig ned i byen med værksted og tilknyttet bolig. I sidstnævnte tilfælde vil områdefornyelsen alene skulle bidrage med analysen af mulighederne, men ikke til den fysiske aktivitet. E. Adgangs- og parkeringsforhold Den gamle Selde Mølletomt ønskes retableret som rekreativt areal og stiforløbet mellem Fursund Hallen og Møllegade sættes i stand for derved at skabe bedre og sikker adgang fra bymidte til det nye kulturcenter. Der vil være et stort behov for at skabe bedre adgangsforhold til Fursund Kulturcenter og der foreslås ligeledes etableret et større parkeringsareal. Der mangler desuden velordnede adgangsforhold til den gamle sportsplads (Stadionvej), herunder egnede P-forhold. Der foreslås derfor etableret parkering på et hjørne af landbrugsjorden ved telefoncentralen, modsat sportspladsen. Adgangsstien fra Skivevej mellem Skivevej 4 og 6 skal måske udvides, hvis der vurderes behov og mulighederne foreligger. F. Veje, gader og pladser mv. Gl. Floutrupvej (F1) er meget nedslidt og ønskes istandsat med ny asfaltbelægning og evt. samtidigt som en grøn vej med fokus på beplantning også for at understrege fartbegrænsning på den ensrettede gade. Furvej/Skivevej (F2), der er hovedgaden gennem Selde, ønskes ligeledes løftet. Evt. med et beplantningstema gennem byen, vejtræer, hastighedsdæmpende foranstaltninger, miljømæssige forbedringer mv. Buslommer skal samtidigt indarbejdes både for at gøre bustrafikken mere attraktiv end i dag, for at indarbejde handicapvenlige tilgange til busserne og for at sikre øvrige svage trafikanter i byen. 8

9 Frysevej (F3) er en hullet og nedslidt grusvej, der trænger voldsomt til et løft. Der skal i programfasen nærmere vurderes, om vejen skal gøres mere grøn evt. som led i stietableringerne i og omkring Selde - eller blot asfalteres og gøres til en del af det almindelige vejnet i Selde. Vendepladsen (F4) ved skolen og sognegården fremtræder uinspirerende og til dels trafikmæssig farlig pga. den manglende regulering af forholdet mellem busser, biler og svage trafikanter. Pladsen ønskes forbedret som led i områdefornyelsen og der bør i programfasen udarbejdes idéskitsering for en mere sikker og inspirerende plads. Selde Præstegård (F5) Furvej/Fur Landevej. Præstegården er et af byens pænere huse og et element i det offentlige byrum. Desværre skjules bygningen af træer, og der bør skabes et bedre indblik til ejendommen ved regulering af beplantningen. Dele af ejendommen bør muligvis helt friholdes for træer for dermed at skabe bedre udsigtsforhold for Selde by og for kommende boliger i området. I dag virker dele af beplantningen som en stor gene for kigget til fjorden og Fur. Dele af ejendommen kan evt. indgå i bydelen af et samlet stiprojekt, som skal indgå både i områdefornyelsen og i Fra Ødemark til Grødemark. G. Den gamle smedje Et privat APS, bestående af tre af de lokale ildsjæle, er i færd med at omdanne smedjen til dels et fungerende blikkenslagerværksted og et kommende fristed Sportsbodega. Dette private projekt skal ikke støttes gennem områdefornyelsen, men udearealerne omkring vil have behov for et løft for at få stedet til at fremstå optimalt og som et positivt bidrag til hele bymiljøet. H. Galleri da Winti Furvej 14 For ca. 25 år siden var stedet kunstnerkollektiv for flere kunstnere, der i dag er meget anerkendte, her i blandt og ikke mindst Richard Winther, hvis navn giver ordspil til galleriets navn. Stedet ejes fortsat af de oprindelige stiftere af galleriet. Galleriet er i den mellemliggende periode blevet anvendt til billedudstillinger, salgsmesser, koncerter og privat udlejning. Der pågår en ombygning af bygningerne - dette sker i takt med at midlerne hertil kan skaffes. Det er ejernes plan igen at få stedet anvendt til de tidligere formål, ligesom der ønskes tilknyttet en (sommer)café for områdets beboere, gæster på galleriet og turister. Projektet har umiddelbart ikke samme målgruppe for aktiviteter som Kulturcentret. Galleriet egner sig til længerevarende salgsudstillinger og kulturelle tiltag. Galleriet vil derfor fungere som et spændende alternativt tilbud til et fremtidigt Fursund Kulturcenter. I. Cirkusfabrikken Cirkusfabrikken er beliggende i det tidligere Nordsalling Andelsmejeri ca.1 km. syd for Selde. På Cirkusfabrikken foregår en række aktiviteter knyttet til cirkusmiljøet Salling Cirkus Klub, Cirkuscampen mv. er baseret på cirkustræning - både som idræt, kultur og fællesskab. Stedet er ligeledes basis for Salling Cirkus-kids, der er kendte og brugte børneartister, senest i DR s sommerbørneprogram, Sommer-Sumarum Cirkusklubben henvender sig hovedsageligt til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aktiviteter i tæt samarbejde mellem børn, unge og deres forældre, således at de sammen kan få en spændende og aktiv fritidsbeskæftigelse. Bevarelse og styrkelse af Cirkusfabrikken er overor- 9

10 dentlig vigtig for Selde og hele det nordlige Salling. Miljøet giver mulighed for gode alternative aktiviteter i forhold til den traditionelle idrætsforening og er foruden et godt supplement til de traditionelle idrætter også med til at sætte området på landkortet. Der ønskes med områdefornyelsen undersøgt, hvordan samarbejde mellem Cirkusfabrikken, Selde by, Fursund skole og den traditionelle idræt kan styrkes til glæde for alle parter. J. Bygningsfornyelse Generelt er området præget af en vis fornyet optimisme og nogle bygninger er allerede pænt istandsatte. Dog er helhedsindtrykket stadig noget blandet. Der er desværre mange ejendomme i landsbyen, der er misholdte, forfaldne og/eller mangler tidssvarende installationer, hvilket har en negativ afsmitning på landsbyens udtryk generelt. Der er i byen mange både beboede og ubeboede ejendomme, som er så nedslidte og forsømte, at de som led i byfornyelsen vil blive søgt nedrevet eller istandsat. Eksempler i den forbindelse er Skive 13, Skivevej 10-12, Gl. Floutrupvej 25, Skivevej 44 mfl. K. Private initiativer Man har lokalt i Selde etableret en investorgruppe, der - i beskedent omfang pga. økonomien er i gang med at opkøbe dårlige ejendomme. Formålet er, at nedrive eller istandsætte ejendommene for at bevare et attraktivt bybillede. I denne sammenhæng er det vigtigt at overveje, dels hvordan gruppens arbejde kan understøttes og dels hvilke initiativer, der skal igangsættes for at undgå huller i gade- eller facadeforløb og funktionstomme grunde. L. Indsatspuljen Skive Kommune har søgt midler fra Indenrigs- og Socialministeriets særlige pulje til nedslidte ejendomme og en del af disse midler tænkes anvendt i Selde. F.eks. i relation til Furvej 24, der er en ubeboet og meget forfaldne ejendom beliggende ved siden af præstegården ved indkørslen til Selde fra vest. Desuden kan Gl. Floutrupvej 25 komme i betragtning. M. Borgerinddragelse I forbindelse med at der udarbejdes program for områdefornyelsen nedsættes en styregruppe, et sekretariat og en række arbejdsgrupper med bred repræsentation af byens borgere, kommunen og en ekstern konsulent. Sekretariatet og arbejdsgrupperne afklarer i programfasen de præcise ønsker til gennemførelsen og udarbejder sammen det endelige program for områdefornyelsen. Styregruppen følger arbejdet og indstiller til godkendelse i udvalg og byråd. En stor styrke ved en områdefornyelse i Selde er, at borgerne allerede er samlet, meget initiativrige og meget stærkt ønsker at redde Selde - inden det er for sent. 10

11 Budget og organisering Kommunens organisering af indsatsen Organisationen bag områdefornyelsen tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem styregruppen, sekretariatet og arbejdsgrupperne - med Skive Byråd som den øverste og bevilgende myndighed. Arbejdsgrupperne, med de lokale repræsentanter, skal sikre den kontinuitet og handlekraft, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for den daglige ledelse af projektet. Styregruppe Formand og næstformand i Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg + sekretariatet Sekretariat Teknisk Forvaltning og sbs rådgivning a/s Tids- og handlingsplan Områdefornyelsen forventes afviklet over en programfase på 3-6 måneder og derefter en gennemførelsesperiode på 3-5 år. En konkret prioritering af indsatsen og fastlæggelse af den endelige gennemførelsesperiode skal ske i dialog med landsbyens borgere og interessenter og naturligvis under hensyn til de økonomiske rammer. LAG-midler Der søges sammen med områdefornyelsen også supplerende LAG-midler til indsatsen. Fonde Relevante fonde vil blive søgt og enten tilknyttet direkte til områdefornyelsen eller til projekter i periferien af denne; Fra Ødemark til Grødemark eller andet. Statistik Se bilag Budget Der ansøges om 2 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet. Arbejdsgruppe Forbedring af byrum og bymiljø Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Arbejdsgruppe Kulturelle og sociale initiativer Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Aktiviteter I alt LAG Kommune Stat Planlægning, borgerinddragelse mv Værested eller kulturhus Udendørs fittness, stier, motion Omdannelse af veje, gaderum og pladser Byforskønnelse og rekreative forhold I alt

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Program Velkomst. Finn Tarpgaard, Stadil-Vedersø Sogneforening. Den lokale udviklingsplan. Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening. Projektet Fremtidens

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013

Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Ansøgning om reservation af midler til OMRÅDEFORNYELSE AF MØRKE BYMIDTE Januar 2013 Indhold Indledning 3 Mørke 4 Fysisk karakteristik 4 Beliggenhed 4 Byens zoner 4 Infrastruktur 6 Erhverv 6 Social karakteristik

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning

Udkast til udviklingsaftale. for området. Planlægning Den 12. november 2013 Udkast til udviklingsaftale for området Planlægning 2014-2015 1 Indledning Aftalen indgås mellem Plan- og Byggeudvalget og centerchefen for Center for Plan og Erhvervsudvikling. Målet

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Løvel Kulturcenter, Hvorfor?

Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Løvel Kulturcenter, Hvorfor? Udvikle Løvel Gøre Løvel til en attraktiv bosætningsby Samlende projekt Understøtte forenings og kulturliv Understøtter samvær 6/8 2014: Styregruppen repræsenterer Løvels borgere

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere