Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009"

Transkript

1 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november

2 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet om del i udgiftsramme for 2010 med henblik på at igangsætte en dynamisk og helhedsorienteret bymæssig, kulturel og social områdefornyelse i Selde. Området omfatter hele Selde. Se oversigtskort s. 3. Selde står overfor en række udfordringer: øget fraflytning skæv aldersfordeling nedslidte boliger nedslidte byrum Med den øgede centralisering af privat og offentlig service er udviklingen stagneret og Selde har haft svært ved at opretholde et levende landsbybyliv med service, detailhandel og erhverv. Samtidig skal der tages hånd om den aktuelle boligsituation i Selde, som er præget af mange stærkt nedslidte ejendomme og tomme boliger. Skive Kommune ønsker i forbindelse med områdefornyelsen at igangsætte bygningsfornyelse i Selde - både ved brug af kommunens ordinære byfornyelsesramme samt ved at anvende en del af den fra Indenrigs- og Socialministeriet tildelte indsatspulje (den økonomiske ramme fra den særlige 150 mio. kr. pulje). Tilsammen skal fornyelsen af byrummene og de sociale og kulturelle mødesteder samt istandsættelsen eller fjernelse af forfaldne bygninger sikre et spændende og attraktivt landsbymiljø og en bedre boligkvalitet i Selde til glæde og gavn for Seldes og oplandets borgere. Både for de borgere, der bor i Selde nu og de borgere, der flytter til i de kommende år. Det er Skive Kommunes mål at vende denne afvikling til udvikling! Borgerne i og omkring Selde har et stærkt ønske om det samme, og arbejder målbevidst på sagen. Byens position, som centrum for de mindre oplandsbyer og mange spredte bosætninger i det nordlige Salling, skal styrkes igennem en forbedring af bymiljøet og et øget udbud af sociale og kulturelle tilbud i Selde. Udviklingen skal vendes således, at Selde fastholder sin position som Nordsallings sociale og kulturelle tyngdepunkt, øger sin værdi som attraktivt og velfungerende bosted og dermed tiltrækker tilflyttere og fastholder sit store opland. 2

3 Området Fur Landevej Sandbyvej Fjordbakkevej Furvej Stadionvej Gl. Floutrupvej Frysevej Kirkevej Skolebakken Floutrupvej Møllegade Skivevej Østerled Jungetvej Fælledvej Selde Selde, beliggende ved Selde Vig på nordkysten af Salling, er omgivet af værdifulde naturområder og smukke landskaber. Kysten ved Selde Vig er præget af sandbanker med lavt vand, strandsøer og strandenge værdifulde naturtyper, som blandt andet giver mulighed for et rigt fugleliv. Der er i dag et fint samspil mellem kyst og landskab, hvor der mange steder er frit udsyn fra kysten og helt ind i baglandet. Selve Selde landsby ligger fint indpasset i landskabet med et let snoet gadeforløb, der giver byen en karakteristisk og rumlig varieret struktur. Selde har i dag 365 indbyggere i landsbyen. Historien fortæller, at der i Selde i 1787 var 173 indbyggere. Dengang boede der 166 mennesker i sognets øvrige landsbyer og opland. I alt 339 mennesker. Selde har således været - og er fortsat den største by i området, der tidligere betegnedes Selde sogn, Nørre Herred. I 1801 var der 396 indbyggere i Selde Sogn, i 1850 var der 488 indbyggere, i 1901 var der 259 indbyggere, i 1930 var der 930 indbyggere, i 1955 var der 933 indbyggere og 1960 var der 894 indbyggere fordelt på 191 husstande. Inden for de seneste år og især inden for de seneste 10 år er befolkningstallet kraftigt reduceret. 3

4 Nye planprincipper i det åbne land Plan09 Skive Kommune har i samarbejde med PLAN09 iværksat eksempelprojektet: Multifunktionelle jordbrugslandskaber strategier, værktøjer og processer. Skive Kommune har med dette projekt ønsket at bidrage til at udvikle og formidle en kommunal planlægningsmodel for det åbne lands natur- og landskabsværdier i relation til produktion, rekreation og bosætning. Kommunen har arbejdet ud fra principperne: fra sektorplan til helhedsplan og fra høring til dialog. Der er udvalgt fem cases herunder Selde Sogn. I hvert tilfælde er der nedsat en studiekreds/udviklingsgruppe af forskellige aktører: jordejere, myndigheder, specialister, brugere og landsbyernes beboere. Udviklingsgruppen har med hjælp fra eksterne rådgivere udarbejdet fem landskabsstrategier, der alle indgår som input til Kommuneplan Strategierne har bidraget til en række projekter i forskellig størrelse, der vil kunne underbygge udviklingen i områderne. Derudover har projektet tilført den kommunale administration samt deltagende borgere en bredere forståelse for landskabets betydning for lokale udviklingsmuligheder bl.a. i kraft af en landskabsanalyse udarbejdet for hele kommunen. Fra Ødemark til Grødemark Projektet Fra Ødemark til Grødemark indgår som den lokale udviklingsgruppes oplæg til PLAN09 arbejdet i Skive Kommune. Udviklingsgruppen består af 25 lokale medlemmer fra Selde by og området omkring Selde. Det er hensigten, at de samme personer og andre interesserede vil blive inddraget i udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet. Udviklingsgruppen fokuserer på en række muligheder for udvikling. Gruppen ønsker at gøre området mere attraktivt for bosætning, liv og vækst ved at styrke og synliggøre områdets unikke forhold. Fra Ødemark til Grødemark -projektet udfordrer i høj grad den eksisterende planpraksis og fokuserer bl.a. på boligudvikling i det åbne land. Fra Ødemark til Grødemark spænder over fire delprojekter: Nye bosætninger i det åbne land (i relation til Selde) Etablering af oplevelsesstier (gående, cykler og hesteryttere) langs kysten og i det bagvedliggende kultur- og landbrugslandskab kombineret med shelters og fugleobservationspunkter. Omdannelse og ombygning af Kræn Vindes Gård til STU-skole og Hest-o-tel. STU-skolen skal være for unge, der ikke passer ind i de gængse ungdomsuddannelser. Hest-o-tel for besøgende og turister indlogeret med eller uden hest, således at der er opstaldning og pasningsmuligheder. Informations-hjemmeside til områdets borgere til generel information og i forbindelse med projektets initiativer. Kommuneplan Bilag 1 - Plan09 SELDE LANDSKABSSTRATEGI Region Midt ansøges om tilskud på kr. til Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det angivne beløb er det oprindeligt ansøgte, men i processen er beløbet landet på 1 mio. kr. fra Regionen. Der er således et økonomisk maksimum på 3 mio. kr. i dette projekt. Det er vigtigt at fremhæve, at aktiviteterne i projektet ikke sker i Selde by eller omfatter forhold, der kan være indeholdt i en områdefornyelse. De 2 projekter skal altså ikke konkurrere med hinanden, men alene supplere hinanden. 4

5 Fremtidssikret områdefornyelse Det er kommunens intention, at gennemføre områdefornyelsen i Selde ved at bygge videre på de erfaringer, man har gjort sig via PLAN09 eksempelprojektet. Fra Ødemark Til Grødemark projektet retter sig mod hele oplandet omkring Selde. Alle de fysiske tiltag ligger udenfor selve byen, men det forventes, at alle delprojekterne vil have en positiv indflydelse på bylivet og udviklingen i Selde. For at sikre en velfunderet og fremtidssikret områdefornyelse i Selde, er det derfor essentielt, at initiativerne i forbindelse med områdefornyelsen sker i tæt relation til de initiativer og projekter, der igangsættes i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet. Det er således også borgergruppen bag Fra Ødemark til Grødemark, der har medvirket til udarbejdelsen af ansøgningen om områdefornyelse, og det er gruppens mål med nærværende områdefornyelsesprojekt, at områdefornyelsen sammen med almindelig byfornyelse og indsatspuljens midler kan komplementere og afslutte hele omdannelsesprocessen for Selde by og omegn. Det, der igangsættes uden for byen i forbindelse med Fra Ødemark til Grødemark projektet, færdiggøres inde i byen med områdefornyelsen Fra afvikling til udvikling. Eksempelvis ønskes der etableret en række naturstier udenfor og omkring Selde med Fra Ødemark til Grødemark. Disse stier fortsættes med områdefornyelsen inde i Selde by for at etablere sammenhæng mellem by og land. 5

6 Byens liv Foreninger I og omkring Selde foregår et rigt foreningsliv. Idrætsforeningen (Fursund IF) er den traditionelle og store forening, men også Støtteforeningen for Fursund IF, Selde Venne- og pensionistforening, Nordsalling Folkedanserforening, Åndehullet og Selde og Omegns Aktivitetsforening er aktive foreninger i området. Såvel det lokale Plan 09 projekt som nærværende engagement i områdefornyelsen er initieret af en gruppe dannet på tværs af disse foreninger. De ca. 25 medlemmer i denne borgergruppe er en bred og velfunderet repræsentation af byens og områdets interesser. Det forudsættes, at det også er denne gruppe, der i såvel programfasen for områdefornyelsen som i gennemførelsesfasen, skal stå for en del af arbejdet og sikre at resultaterne af indsatserne bliver varigt forankret. Erhvervsliv Der er alm. lægepraksis med en fast læge i Selde. Denne praksis er den eneste i oplandet - efter den sidste praksis på Fur er lukket. Lægehuset har været overvejet flyttet til færgestedet til/fra Fur, men planen er nu opgivet. I programfasen vil det i samarbejde mellem Region, læge og borgerne i byen kunne afklares, hvor et kommende og helt nyt lægehus kan bygges, så der sikres en bycentral placering, der kan bevare og styrke aktiviteterne og livet i Selde. I Selde findes flere private erhverv: et blikkenslagerfirma, en maler, en Sportsbodega er på vej, en antikvitetshandler, der er ved at lukke, Brugsen, et pengeinstitut (SparSalling) og få øvrige erhverv. Det er karakteristisk, at de fleste butikker og erhverv er lukket inden for de seneste år. Tidligere var landbruget naturligvis det dominerende erhverv for området. Omkring Selde findes stadig en række driftige landbrug, men med langt færre beskæftigede end tidligere. Der ses en markant ændring i erhvervsstrukturen fra et landbrugssamfund, hvor hovedparten havde landbruget som hovederhverv, til et pendlersamfund med meget færre, men store landbrugsbedrifter med relativt få ansatte. Fursund Skole Fursund er navnet på den del af Limfjordens vande, der binder det nordligste Salling med hovedbyen Selde sammen med øen Fur. I de sidste 100 år har der været fast færgeforbindelse mellem de to samfund og farvandet har allerede givet navn til fælles projekter. Da Selde Skole og Fur Skole blev sammenlagt til èn skole med fælles ledelse, men med bibeholdelse af de to undervisningssteder, var det naturligt at kalde den nye skole for Fursund Skole. Skolen har to undervisningssteder på Fur og i Selde. På Fur er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 7. klasse. I Selde er eleverne fordelt på klassetrin fra 0. til 9. klasse. Skolen i Selde har 200 elever fra Selde og opland. Til skolen i Selde er der ligeledes tilknyttet en skolefritidsordning. Der er desuden en selvstændig børnehave i byen. Sociale forhold Se bilag 6

7 Problemer og potentialer - forslag til initiativer F5 F1 H A. Fursund Kulturcenter et moderne forsamlingshus Selde tilbyder en række faciliteter til fysisk aktivitet og socialt samvær: Idrætshal Gymnastiksale Tennisbaner To områder med udendørs fodboldbaner F3 F2 Faciliteterne benyttes af Seldes borgere samt borgerne i det store opland. For at understøtte et aktivt liv for områdets borgere og fremme den almene sundhedstilstand, er det vigtigt at disse faciliteter løbende vedligeholdes og nytænkes for at imødekomme nye krav og behov. C F4 E (B) A Fursund Hallen, der er et naturligt samlingspunkt for byen og oplandet, har længe trængt til et løft og en udvidelse af sine tilbud. Derfor ønskes Fursund Hallen i den nærmeste fremtid udbygget fra traditionel sportshal til kulturcenter. Fursund Hallen vil dermed tilbyde faciliteter for et bredere publikum - end de traditionelt idrætsudøvende børn, unge og voksne. Skive Kommune ønsker med områdefornyelsen at undersøge om der kan medvirkes til at igangsætte ombygning og tilbygning til den eksisterende hal, således at en til- og ombygning kan anvendes som fælles møde- og værested for byens og områdets borgere. D Den væsentligste del af finansieringen til en sådan til- og ombygning vil komme fra andre kilder end områdefornyelsen. For netop at styrke den brede anvendelse af bygningerne fremover til andet end traditionel idræt ønskes områdefornyelsens kulturelle medvirken tænkt ind, samtidigt med at områdefornyelsen evt. 7

8 også kan medvirke til at binde Fra Ødemark til Grødemark tiltagene sammen med ønskerne for Fursund Kulturcenter. F.eks. ved at en række af frilufts-motions-aktiviteter kan udgå fra Fursund Kultur-center. Det er intentionen at skabe et kulturhus (i kombination med den eksisterende hal) til socialt samvær med fokus på kultur, sundhed og bevægelse på tværs af konventionelle grænsedragninger; Et moderne, multifunktionelt forsamlingshus, der kan imødekomme og tilbyde rammer til nye spændende aktiviteter og arrangementer. B. Udendørs fitness og motionsstier I forbindelse med etableringen af et fælles aktivitetshus ønsker Skive Kommune ligeledes at inddrage de omkringliggende udearealer, hvor der tænkes etableret alternative træningssteder f.eks. udendørs fitness- og styrketræningsarealer. Disse skal kobles med stiprojektet under Fra Ødemark til Grødemark og kan evt. indgå i skolens idrætsundervisning og evt. i samspil med Fursund Kulturcenter. C. Den gamle Tømmergård i Møllegade Stedet ligger som et centralt område bag Brugsen mellem skolen og boligerne på Møllegade. Stedet egner sig til et grønt byrum med aktiviteter og muligheder for tumleplads for børn og voksne et hygge/ bevægelses rum midt i byen. Shelters for gennemrejsende på lowbudget og/eller cyklende turister kunne placeres på eller i forbindelse med området. Nærhed med skole og børnehave er et naturligt plus. D. Gartneriet Skivevej 34 Ejendommen er delvis bevaringsværdig og det ønskes nærmere undersøgt i programfasen, om ejendommens store arealer (det tidligere gartneri) kan udnyttes - enten som beskæftigelsesprojekt i tilknytning til Fra Ødemark til Grødemark projektets beskæftigelseslinje, som areal for Fursund Skoles udeskoleprojekt eller evt. blot udlægges som muligt erhvervsareal med henblik på at lokke en håndværksmester til at slå sig ned i byen med værksted og tilknyttet bolig. I sidstnævnte tilfælde vil områdefornyelsen alene skulle bidrage med analysen af mulighederne, men ikke til den fysiske aktivitet. E. Adgangs- og parkeringsforhold Den gamle Selde Mølletomt ønskes retableret som rekreativt areal og stiforløbet mellem Fursund Hallen og Møllegade sættes i stand for derved at skabe bedre og sikker adgang fra bymidte til det nye kulturcenter. Der vil være et stort behov for at skabe bedre adgangsforhold til Fursund Kulturcenter og der foreslås ligeledes etableret et større parkeringsareal. Der mangler desuden velordnede adgangsforhold til den gamle sportsplads (Stadionvej), herunder egnede P-forhold. Der foreslås derfor etableret parkering på et hjørne af landbrugsjorden ved telefoncentralen, modsat sportspladsen. Adgangsstien fra Skivevej mellem Skivevej 4 og 6 skal måske udvides, hvis der vurderes behov og mulighederne foreligger. F. Veje, gader og pladser mv. Gl. Floutrupvej (F1) er meget nedslidt og ønskes istandsat med ny asfaltbelægning og evt. samtidigt som en grøn vej med fokus på beplantning også for at understrege fartbegrænsning på den ensrettede gade. Furvej/Skivevej (F2), der er hovedgaden gennem Selde, ønskes ligeledes løftet. Evt. med et beplantningstema gennem byen, vejtræer, hastighedsdæmpende foranstaltninger, miljømæssige forbedringer mv. Buslommer skal samtidigt indarbejdes både for at gøre bustrafikken mere attraktiv end i dag, for at indarbejde handicapvenlige tilgange til busserne og for at sikre øvrige svage trafikanter i byen. 8

9 Frysevej (F3) er en hullet og nedslidt grusvej, der trænger voldsomt til et løft. Der skal i programfasen nærmere vurderes, om vejen skal gøres mere grøn evt. som led i stietableringerne i og omkring Selde - eller blot asfalteres og gøres til en del af det almindelige vejnet i Selde. Vendepladsen (F4) ved skolen og sognegården fremtræder uinspirerende og til dels trafikmæssig farlig pga. den manglende regulering af forholdet mellem busser, biler og svage trafikanter. Pladsen ønskes forbedret som led i områdefornyelsen og der bør i programfasen udarbejdes idéskitsering for en mere sikker og inspirerende plads. Selde Præstegård (F5) Furvej/Fur Landevej. Præstegården er et af byens pænere huse og et element i det offentlige byrum. Desværre skjules bygningen af træer, og der bør skabes et bedre indblik til ejendommen ved regulering af beplantningen. Dele af ejendommen bør muligvis helt friholdes for træer for dermed at skabe bedre udsigtsforhold for Selde by og for kommende boliger i området. I dag virker dele af beplantningen som en stor gene for kigget til fjorden og Fur. Dele af ejendommen kan evt. indgå i bydelen af et samlet stiprojekt, som skal indgå både i områdefornyelsen og i Fra Ødemark til Grødemark. G. Den gamle smedje Et privat APS, bestående af tre af de lokale ildsjæle, er i færd med at omdanne smedjen til dels et fungerende blikkenslagerværksted og et kommende fristed Sportsbodega. Dette private projekt skal ikke støttes gennem områdefornyelsen, men udearealerne omkring vil have behov for et løft for at få stedet til at fremstå optimalt og som et positivt bidrag til hele bymiljøet. H. Galleri da Winti Furvej 14 For ca. 25 år siden var stedet kunstnerkollektiv for flere kunstnere, der i dag er meget anerkendte, her i blandt og ikke mindst Richard Winther, hvis navn giver ordspil til galleriets navn. Stedet ejes fortsat af de oprindelige stiftere af galleriet. Galleriet er i den mellemliggende periode blevet anvendt til billedudstillinger, salgsmesser, koncerter og privat udlejning. Der pågår en ombygning af bygningerne - dette sker i takt med at midlerne hertil kan skaffes. Det er ejernes plan igen at få stedet anvendt til de tidligere formål, ligesom der ønskes tilknyttet en (sommer)café for områdets beboere, gæster på galleriet og turister. Projektet har umiddelbart ikke samme målgruppe for aktiviteter som Kulturcentret. Galleriet egner sig til længerevarende salgsudstillinger og kulturelle tiltag. Galleriet vil derfor fungere som et spændende alternativt tilbud til et fremtidigt Fursund Kulturcenter. I. Cirkusfabrikken Cirkusfabrikken er beliggende i det tidligere Nordsalling Andelsmejeri ca.1 km. syd for Selde. På Cirkusfabrikken foregår en række aktiviteter knyttet til cirkusmiljøet Salling Cirkus Klub, Cirkuscampen mv. er baseret på cirkustræning - både som idræt, kultur og fællesskab. Stedet er ligeledes basis for Salling Cirkus-kids, der er kendte og brugte børneartister, senest i DR s sommerbørneprogram, Sommer-Sumarum Cirkusklubben henvender sig hovedsageligt til børn og unge, men har også til hensigt at skabe aktiviteter i tæt samarbejde mellem børn, unge og deres forældre, således at de sammen kan få en spændende og aktiv fritidsbeskæftigelse. Bevarelse og styrkelse af Cirkusfabrikken er overor- 9

10 dentlig vigtig for Selde og hele det nordlige Salling. Miljøet giver mulighed for gode alternative aktiviteter i forhold til den traditionelle idrætsforening og er foruden et godt supplement til de traditionelle idrætter også med til at sætte området på landkortet. Der ønskes med områdefornyelsen undersøgt, hvordan samarbejde mellem Cirkusfabrikken, Selde by, Fursund skole og den traditionelle idræt kan styrkes til glæde for alle parter. J. Bygningsfornyelse Generelt er området præget af en vis fornyet optimisme og nogle bygninger er allerede pænt istandsatte. Dog er helhedsindtrykket stadig noget blandet. Der er desværre mange ejendomme i landsbyen, der er misholdte, forfaldne og/eller mangler tidssvarende installationer, hvilket har en negativ afsmitning på landsbyens udtryk generelt. Der er i byen mange både beboede og ubeboede ejendomme, som er så nedslidte og forsømte, at de som led i byfornyelsen vil blive søgt nedrevet eller istandsat. Eksempler i den forbindelse er Skive 13, Skivevej 10-12, Gl. Floutrupvej 25, Skivevej 44 mfl. K. Private initiativer Man har lokalt i Selde etableret en investorgruppe, der - i beskedent omfang pga. økonomien er i gang med at opkøbe dårlige ejendomme. Formålet er, at nedrive eller istandsætte ejendommene for at bevare et attraktivt bybillede. I denne sammenhæng er det vigtigt at overveje, dels hvordan gruppens arbejde kan understøttes og dels hvilke initiativer, der skal igangsættes for at undgå huller i gade- eller facadeforløb og funktionstomme grunde. L. Indsatspuljen Skive Kommune har søgt midler fra Indenrigs- og Socialministeriets særlige pulje til nedslidte ejendomme og en del af disse midler tænkes anvendt i Selde. F.eks. i relation til Furvej 24, der er en ubeboet og meget forfaldne ejendom beliggende ved siden af præstegården ved indkørslen til Selde fra vest. Desuden kan Gl. Floutrupvej 25 komme i betragtning. M. Borgerinddragelse I forbindelse med at der udarbejdes program for områdefornyelsen nedsættes en styregruppe, et sekretariat og en række arbejdsgrupper med bred repræsentation af byens borgere, kommunen og en ekstern konsulent. Sekretariatet og arbejdsgrupperne afklarer i programfasen de præcise ønsker til gennemførelsen og udarbejder sammen det endelige program for områdefornyelsen. Styregruppen følger arbejdet og indstiller til godkendelse i udvalg og byråd. En stor styrke ved en områdefornyelse i Selde er, at borgerne allerede er samlet, meget initiativrige og meget stærkt ønsker at redde Selde - inden det er for sent. 10

11 Budget og organisering Kommunens organisering af indsatsen Organisationen bag områdefornyelsen tænkes at foregå i et forpligtende samarbejde mellem styregruppen, sekretariatet og arbejdsgrupperne - med Skive Byråd som den øverste og bevilgende myndighed. Arbejdsgrupperne, med de lokale repræsentanter, skal sikre den kontinuitet og handlekraft, som er nødvendig for projektets gennemførelse. Arbejdsgrupperne refererer til sekretariatet, der står for den daglige ledelse af projektet. Styregruppe Formand og næstformand i Skive byråds Teknik- og Miljøudvalg + sekretariatet Sekretariat Teknisk Forvaltning og sbs rådgivning a/s Tids- og handlingsplan Områdefornyelsen forventes afviklet over en programfase på 3-6 måneder og derefter en gennemførelsesperiode på 3-5 år. En konkret prioritering af indsatsen og fastlæggelse af den endelige gennemførelsesperiode skal ske i dialog med landsbyens borgere og interessenter og naturligvis under hensyn til de økonomiske rammer. LAG-midler Der søges sammen med områdefornyelsen også supplerende LAG-midler til indsatsen. Fonde Relevante fonde vil blive søgt og enten tilknyttet direkte til områdefornyelsen eller til projekter i periferien af denne; Fra Ødemark til Grødemark eller andet. Statistik Se bilag Budget Der ansøges om 2 mio. kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet. Arbejdsgruppe Forbedring af byrum og bymiljø Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Arbejdsgruppe Kulturelle og sociale initiativer Repræsentanter for byens borgere, institutioner og interessenter Aktiviteter I alt LAG Kommune Stat Planlægning, borgerinddragelse mv Værested eller kulturhus Udendørs fittness, stier, motion Omdannelse af veje, gaderum og pladser Byforskønnelse og rekreative forhold I alt

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014

Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg. Marts 2014 Områdefornyelsesprogram for Bøvlingbjerg Marts 2014 2 Forord 3 Baggrund 4 Indsatser 8 Budget-, tids- og handlingsplan 16 Investeringsredegørelse 18 Organisation 20 Målsætning og succeskriterier 28 Bøvlingbjerg

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013

B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 B r e u m - før det går galt... Program for områdefornyelse i Breum 27. november 2013 Indhold Forord 3 Borgerinddragelse 4 Beskrivelse af Breum-området 5 Overordnet planlægning 8 Indsatsområder 10 Torve,

Læs mere

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014

Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Program for områdefornyelse i Hammel Favrskov Kommune, juni 2014 Hammel byen der handler I N D H O L D Program for områdefornyelse i Hammel Forord 3 Geografisk placering 4 Hammel midtby 6 Borgerinddragelse

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ

SKÆRBÆK - PORTEN TIL RØMØ SKÆRBÆK - PROGRAM 2015-2019 OMRÅDEFORNYELSE i SKÆRBÆK OKTOBER 2014, rev. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Områdebeskrivelse 3 Områdets afgrænsning, herunder bebyggelse m.v. Vision og fremtid

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013

LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Thy A26 Nykøbing LANDSBYFORNYELSE I ØRDING OMRÅDEFORNYELSESPROGRAM MORSØ KOMMUNE JUNUAR 2013 Salling Ørding FORORD Morsø Kommune har i januar 2012 ansøgt Ministeriet for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010

Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010 Områdefornyelse af Kolind Midtby PROGRAM Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord/Baggrund... 3 Ansøgningen - Borgerinddragelse Resultat af proces - Bilagsmateriale Organisering... 4 2. Området... 5 Væsentligste

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013

Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Kortlægningsnotat Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner i samarbejde med LIFA Plan. Projektet

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere