G I M L E * N Y T. Vinter 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G I M L E * N Y T. Vinter 2014"

Transkript

1 G I M L E * N Y T Vinter 2014 Indkaldelse til GF 18. feb Bilag 1 Regnskab 2013 og budget 2014 Bilag 2 forslag fra legegadegruppen Bilag 3 forslag om vejrenovering Event 12. januar 2014, legegadedag Servicemeddelse Bestyrelsen, låneting Fastelavn indbydelse - 2. marts

2

3 GENERALFORSAMLING I GF GIMLE Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 19:30 i Højdevangskirkens Menighedshus, Irlandsvej DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/martin Grønbæk 3. Det reviderede regnskab fremlægges - Reviderede regnskab og budget for 2014, bilag 1 4. Indkomne forslag - Forlsag fra legegadegruppen, bilag 2 - Forslag om renovering af veje, bilag 3 5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget - Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet - Budget for 2014 (se regnskab) 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Katrine Kragh, Martin Grønbæk og Peter Friis er på valg. Alle tre modtager genvalg. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant 9. Nedsættelse af udvalg Festudvalg til sommerfest Loppemarkedsudvalg Halloweenudvalg 10. Evt. Side 3 af 14

4

5 Bilag 2 Grundejerforeningen Gimles ordinære Generalforsmaling 18. februar 2014 Forslag vedr. legegade Forslagstiller: Legegadegruppen: Line Bech, Geysers Allé 12 Marie Louise Madsen, Thingvalla Allé 4 Signe Thomsen, Ingolfs Allé 9 Martin Hein, Geysers Allé 4 Dagsordenspunkt: 4 Forslag: A. Principiel godkendelse til at søge de nødvendige myndighedsgodkendelser og lukke vejen af for gennemkørende biltrafik som beskrevet i bilag og benytte området som legeområde. Lukning vil først ske, når alle fornødne godkendelser og afklaring af juridiske forhold er på pladser og de berørte grundejere er inddraget. Grundejerforeningen afsætter en ramme på op til kroner til skiltning og anlæg i forbindelse med lukningen. B. Legegruppen søger fonde mm samt udarbejder endeligt forslag, inkl forslag til udstyr, vejbelægning, finansiering og evt klimatilpasning til godkendelse på generalforsamlingen processen bliver åben og kvarterets beboere vil blive inviteret til løbende dialog for eksempel med afholdelse af legesøndage Uddybning: Legegade en oase for leg, bevægelse og fællesskab i storbyen Kort om projektet Det seneste halve år har en gruppe bestående af beboere fra kvarteret arbejdet på ideen om at skabe et område, hvor mindre børn trygt kan lege. Et trygt mødested for de små børn op til ca 10 år, som der bliver stadig flere af i kvarteret. Den øverste del af Geysers Allé fra Thingvalla Allé og ned mod Gimles Allé er ideelt til formålet. På den ene side er der baghave og på den anden side ligger Sundby Børnehave. Derfor er der ikke mange, der har ærinde på stykket i weekender og eftermiddag, hvor legeområdet især skal bruges og samtidig vil børnehaven kunne nyde godt af arealet i dagtimerne. Konkret er tanken at lukke Geysers Alle ved Thingvalle Allé samt eventuelt lave trafikbegrænsninger ved Gimles Alle, så området vil blive et sikkert sted for selv små børn, uden at det forhindrer leveringer til børnehaven i dagtimerne. Det vil give minimale gener for trafikken, men alligevel skabe et areal, der på sigt kan indrettes, så det inviterer til leg, gode snakke og rekreation. Kvarteret er præget af, at mange har boet der længe, og at flere nuværende beboere er vokset op i kvarteret. De kan berette, at netop Geysers Allé tidligere fungerede som netop legegade for kvarterets børn. Generelt er stemningen, at man gerne vil hinanden. Man vil gerne ud af villaerne og lejlighederne og lave noget med naboerne, og mange drømmer om, at børnene har mere med Side 5 af 14

6 Bilag 2 nabobørnene at gøre som i gamle dage. Problemet er trafikken og at der ikke er et uderum, hvor børnene kan gå hen og se om der er nogen at lege med. Bilag 1 fortsat Projektet skal også ses i sammenhæng med, at der i det kommende år skal renoveres veje. Det er derfor oplagt at benytte lejligheden til at tænke børnene ind frem for blot at lægge OB i hele kvarteret en belægning, der kun er god for biler. Proces: Legegruppen lægger vægt på en åben proces, hvor alle kan byde ind med ideer. Et legeområde bliver kun godt, hvis der er bred opbakning. Derfor er de nærmeste naboer helt tidlig i forløbet blevet orienteret om ideen, og der er afholdt en legesøndag, hvor alle var velkomne. Næste skridt er generalforsamlingen, og det er legegruppes håb at få mandat til at arbejde videre med de konkret planer omkring trafiksaneringen. Det kræver afklaring af en række forhold omkring trafik før en egentlig ansøgning kan sendes til kommunen. Godkendelse forudsætter også en nabohøringer og det er legegruppens opfattelse, at det ikke giver mening at gå videre med projektet, hvis ikke der er solid opbakning fra kvarteret. Projektet er delt op i to faser for at sikre opbakning hele vejen. 1. Fase er lukningen af Geysers Alle for biltrafik ved Thingvalla Alle. Det vil give et stykke vej uden gennemkørende trafik, hvor lege kan begynde. Det er målet at realisere det i 2014, hvis alle tilladelser opnås 2. Fase er indretningen. Legegruppen søger ekstern finansiering og laver et forslag, som kan præsenteres for generalforsamlingen i Det giver god tid til at inddrage alle ønsker og ideer og mulighed for at hente erfaringer med afspæringen. Finansiering: Det er tanken, at grundejerforeningen kun betaler en mindre del i form af ekstraudgiften til glat belægning på det lille stykke samt afspærring. Derudover søges der penge hos lokaludvalget og en række fonde. Ansøgningerne begrundes med, at outputtet - udover det konkrete projekt - kan være en procesguide og værktøjskasse, der kan bruges i andre kvarterer. Overvejelser: - Selve lukningen for biltrafik skal udover at opfylde alle myndighedskrav også være æstetisk og praktisk. Derudover ønsker børnehaven, at den trækkes en meter ned ad Geysers Alle, så der er plads til at holde ind og sætte børn af. - Trafikken. Trafikmønsteret vil ændre sig, men det er den umiddelbare vurdering, at stykket ikke er særligt brugt hverken til parkering eller gennemkørsel. - Støj. Legende børn vil kunne høres, men området er til de mindre børn, så det er et begrænset tidsrum. Området er for småt til at tiltrække større børn. - Andre konsekvenser. Ejendomsmæglerne vurdere, at det vil være af stor værdi for kvarteret med et legeområde. Regler: Både trafiksaneringen og indretning af legegade kræver myndighedstillandelse. Neden for er svar fra kommunen på regler og proces: Der er to forhold der umiddelbart kan søges om: 1. Lukning af den private fællesvej med cykel gennemkørsel 2. Etablering af opholds- og legeområde jf. afmærkningsbekendtgørelsen (E51) Side 6 af 14

7 Bilag 2 Center for Trafik kan oplyse, at Gimles Allé, som I selv er inde på er privat fællesvej, hvor det er de tilgrænsende grundejere/grundejerforeningen, der bekoster vedligeholdelsen af vejen. Det er derfor også de tilgrænsende grundejere langs vejen, der skal være enige om et eventuelt løsningsforslag (hvilket vi kan se I har drøftet). Derudover skal I udforme projektforslag, gennemføre vejarbejdet samt betale for udførelsen heraf, hvis I mener der er et behov herfor. Center for Trafik er vejmyndighed sammen med Københavns Politi, og skal godkende alle former for ændringer, der ønskes udført på vejareal, før det kan udføres. Politiet vil først få sagen til udtalelse, hvis der indsendes en endelig ansøgning. Ansøgningsproces: Københavns Kommune er godkendende vejmyndighed sammen med politiet og skal sikre at vejen holdes i god og forsvarlig stand. Hvis I ønsker vi skal behandle en ansøgning om tilladelse til trafiksanering af Gimles Alle skal I, evt. ved hjælp fra en rådgiver, som er bekendt med lovgivning, vejregler mv. indsende en ansøgning herom. I kan se hvilke krav vi stiller til ansøgningen her: Se under de forskellige trafikreguleringer til venstre på hjemmesiden. Vejlukning I har selv fundet frem til linket vedr. vejlukning, hvor kravene til ansøgning om vejlukning står beskrevet: Krav til selve vejlukningen står beskrevet i vejreglerne. Opholds- og legeområde Vedrørende ophold- og legeområde vil I som udgangspunkt skulle følge samme ansøgningsprocedure som ved etablering af fartdæmpning. Ved etablering ophold- og legeområde skal i især være opmærksom på, at I bl.a. vil skulle ændre på kantstensforhold mv. I kan se hvilke krav, der er til opholds- og legeområde i afmærkningsbekendtgørelsen (E51) eller i vejreglerne på Svar på spørgsmål: Endelig som svar på dine spørgsmål kan vi oplyse at: Ad 1. På privat fællesvej gælder, at det er tilstødende grundejer der bærer det juridiske ansvar for det tilstødende vejareal. Det er således på arealet ud foran matriklen til midten af vejen. Der kan så være grundejerforeninger, der har udarbejdet bestemmelser om at dele eventuelle udgifter. Det blander Vejmyndigheden sig ikke i. Ad. 2. Se ovenstående svar. Her er det driftsansvaret. Allerede i dag sørger I f.eks. for at vedligeholde fortov og vej og fjerne sne på både fortov og vej. Det samme gælder i forhold til evt. vedligeholdelse. I kan så have en privatretlig aftale via grundejerforeningen om vedligeholdelse. Det blander Vejmyndigheden sig ikke i. Ad 3. Ved en evt. lukning vil der typisk også skulle etableres vendeplads, så skraldebiler, flyttebiler mv. har mulighed for at vende trafiksikkert. Dette anbefales i vejreglerne. Side 7 af 14

8 Bilag 3 Grundejerforeningen Gimles ordinære Generalforsmaling 18. februar 2014 Forslag vedr. vejerenovering Forslagstiller: Bestyrelsen Dagsordenspunkt: 4 Forslag: Grundejerforeningen har gennem de senere år sparet op til hovedrenovering af kvarterets veje. Bestyrelsen foreslår at opdele projektet i to etaper, således at projektet påbegyndes i 2014 som planlagt og færdiggøres i Det vil ikke være forbundet med ekstraudgifter ved denne løsning, idet det er 2 forskellige arbejdsforløb. Vejene fremtræder i år med renoverede overflader som vil kunne holde flere år. 2014: Nedløbsbrønde renoveres, asfalten oprettes og der justeres for afløbsforhold langs kantsten. 2015: Der udføres OB (overfladebehandlingsstoffer med granitskærver). Den efterfølgende overfladebehandling har tilformål at forsegle den udførte renovering, således at den kan holde i mange år.

9 Event d. 12 januar 2014 Legegadedag Både børn og voksne nød samværet, da de testede en ny idé om at lave legegade i den ene ende af Geysers Allé. På årets første solskinssøndag den 12. januar mødtes en stor flok af kvarterets mindre børn og deres forældre for at afprøve en ny idé om at omdanne den ene ende af Geysers Allé til legegade. Der var kaffe og småkager i medbragte picnickurve og blåt afspærringstape viklet om vejtræer i hver ende af området, så bilerne blev ledt en anden vej. Familierne havde forskellige legeredskaber med, som kunne gøre det ud for de enkle, mere permanente installationer, der muligvis kommer i fremtiden. Der var både almindelige stylter og kængurustylte, sjippetove og en forhindringsbane af store træklodser, som en af repræsentanterne fra legegadegruppen havde skaffet fra Dansk Arkitektur Center til lejligheden. Fælles sted at mødes Søstrene Femke og Lovis fra Thingvalla Allé kastede sig straks over en bøtte med store farvekridt og gav sig til at tegne en robot på asfalten. Ved siden af sad Otto fra Ingolfs Allé på hug for at kreere et grønt monster, og snart fik de selskab af Clara fra Thingvalla Allé. "Jeg tegner en prinsesse," fortæller Clara frejdigt og misser med øjnene mod solen. En lidt større pige på rulleskøjter ruller forbi, og da hun holder en kort pause, udbryder hun, at hun aldrig har prøvet at stå på rulleskøjter ude på vejen før. "Det er sjovt, det her!" De fire børn med farvekridtene er enige om, at legegaden er et godt koncept. "Hvis man ikke har nogen at lege med derhjemme, kan man bare komme herover for at lege," siger Femke på syv år, som håber, at legegaden på Geysers Allé bliver permanent. Det gør Otto på fem år også: "Der er så meget at lege med og sådan nogle lækre kager." Sikker leg for mindre børn Om der ligefrem kommer til at være kage ad libitum på legegaden i et fremtidigt scenarie, er nok tvivlsomt, men planen er, at der skal være masser at foretage sig for især kvarterets mindre børn, fortæller Martin Hein fra Geysers Allé, da han hopper op på en af træklodserne og holder en improviseret introduktion for de omkring et halvt hundrede børn og voksne, der er kommet for at være med. "Vi mangler et legested for de små børn op til cirka 10 år - et sted til dem, vi ikke tør sende ud uden overvågning endnu. Hvis vi får en legegade her på Geysers Allé med enkle legeredskaber og bænke, får vi et godt sted, hvor vi kan samles og være sammen med vores børn i et sikkert miljø," siger Martin Hein, som er en af initiativtagerne. "Vi håber, I vil støtte forslaget til generalforsamlingen den 18. februar, så vi i løbet af et til to år har en fed legegade lige her," siger han og slår ud med armene En hvid bil triller i det samme hen ad Geysers Allé fra den ende, der ikke er spærret af, men den kvindelige bilist vender lige så stille om, da hun opdager det blå bånd, der er spændt ud mellem vejtræerne på tværs af gaden. Ud over den hvide bil er der kun en Side 9 af 14

10 enkelt eller to andre, der må vende om og køre en anden vej i løbet af de to timer, arrangementet varer. Godt for lokalmiljøet Helle Jensen fra Ingolfs Allé er en af de forældre, der sammen med resten af familien er mødt op for at være med til at prøve konceptet om en bilfri legegade af. "Det er en super idé. Vi har tre børn, så vi ville få stor glæde af det. Og jeg tror samtidig, det vil være rigtig godt for lokalmiljøet, at vi får et oplagt sted at mødes," siger hun og begynder allerede at drømme om, hvordan området kan gøres lækkert. "Hvad med noget rød asfalt af den bløde slags? Og måske nogle små bump til at køre på skateboard og løbehjul? Vi kommer i hvert fald helt sikkert til at stemme for forslaget ved generalforsamlingen. I første omgang skal generalforsamlingen blot tage stilling til, om Legegadegruppen kan søge kommunen om at lukke Geysers Allé for biltrafik ved Thingvalla Allé. Lykkes det, arbejder gruppen videre med fondsansøgninger og et forslag til indretning, som generalforsamlingen kan tage stilling til næste år. Så kan alle medlemmer af grundejerforeningen nå at komme med bidrag og ideer. (Hvis du har ideer eller kommentarer til legegadeprojektet, er du velkommen til at kontakte Legegadegruppen ved at hive fat i en af os eller skrive til grundejerforeningens formand Martin Grønbæk på Med venlig hilsen Legegadegruppen Martin Hein, Geysers Allé 4 Line Bech, Geysers Allé 12 Marie Louise Madsen, Thingvalla Allé 4 Tine Lund-Bretlau, Thingvalla Allé 33 Signe Thomsen, Ingolfs Allé 9 Side 10 af 14

11 Servicemeddelelse Elforsyning Stikledningen er den ledning, der forbinder jeres hus med elnettet ude ved vejen. Grundejeren er ansvarlig for vedligeholdelsen, hvis denne ikke har overdraget stikledningen til DONG Energy Eldistribution. Hvis ansvaret er overdraget, betales der et abonnement. Fjernvarmeforsyning HOFOR ejer og vedligeholder stikledninger inkl. hovedhaner. Stikledninger afsluttes med hovedhane umiddelbart indenfor ejendommens ydermur. Vandforsyning HOFOR står for vedligeholdelse af ledningsnet frem til den enkelte ejendoms skelgrænse. Vandledningen på privat grund er HOFOR ikke ansvarlig for. Løber der vand på vejen, kan det være tegn på, at der er sprængt en vandledning i jorden. Du bedes kontakte HOFORs vagtstation hurtigst muligt. HOFORs vagtstation tlf Spildevand Toilet, køkken m.m. Det er grundejerens ansvar at holde stikledningen fra toilet, køkken m.m. ren. Ikke kun frem til skel, men helt ud til hovedkloakken. Er den tilstoppet skal grundejeren selv kontakte slamsugerfirma. Hvis dine naboer også har en tilstoppet stikledning, kan det være tegn på, at det er selve hovedkloakken, der er stoppet. HOFOR har ansvaret for hovedkloakken. Hvis der er brud/fejl på stikledningen har HOFOR ansvaret for vedligeholdelse og reparation frem til skel-grænsen, og grundejeren har ansvaret for resten. Der er kan dog være undtagelser, hvor HOFOR har ansvaret frem til brønd på grunden, så det er en god ide at kontakte Drifts- og Kundeteamet. Drifts- og Kundeteamet tlf HOFORs vagtstation tlf Fælles områder Fortov og vej. Foreningen forestår større anlægsarbejder på veje og fortove. Det er dog den enkelte grundejers ansvar at holde fortov og vej uden for egen parcel i intakt, ordentlig og ryddelig stand. Side 11 af 14

12 Det står frit for at vælge grus eller græs som rabat. Blot skal man vælge enten/eller dvs. at grus skal holdes rent for ukrudt og græs skal slås jævnligt. Det er de enkelte grundejeres ansvar at sørge for, at enhver kan færdes uhindret på fortovene og vej, og at de til enhver tid er farbare og ikke udgør en sikkerhedsrisiko. Grene som stikker ud/ned i ganglinjen skal beskæres, og fortovene skal holdes fri for græs. Den enkelte grundejer skal sørge for, at der holdes rent på vejstykket, herunder specielt i overgangen mellem kantsten og asfalt. Rendestenen og vejbrønde skal holdes fri for blade, grene og andet. Vejbrønde. Hvis der sker brud på det fælles ledningsnet i vejene, betaler foreningen istandsættelsen i det omfang retableringen ikke dækkes fra anden side. Foreningen bekoster rensning af alle vejbrønde 1 gang årligt. Hvis der er behov for yderligere rensning eller hvis vejbrønde er blokerede af biler når der renses, så er den enkelte grundejers pligt at rense. Side 12 af 14

13 BESTYRELSEN inden GF 18. februar 2014: Martin Grønbæk, GIA 5, formand Martin Hein, GEA 4, næstformand Katrine Kragh, IA 13, kasserer Peter Friis, HA 6, sekretær Dida Olesen, IA 31, menig , , , Aktive suppleanter: Giovanni Siciliano, TA 28 Gorm Gunnarsen, IA 24B Låneting: Vi er i foreningen i fællesskab ejere af: bordeaux velourduge Fie Christensen, TA 14, en højtryksspuler Hanne Bach, IA 21, en slamskovl/kloakrenser Martin Grønbæk, GIA 5, en pælespade Peter Friis, HA 6, en plænelufter Per Sonne, IA 7, et festtelt 6x8 m og partygrill Peter Friis, HA 6, Låneregler: For alle effekter gælder, at man henter og afleverer det lånte hos ovennævnte. Man giver det ikke videre til naboen eller andre, heller ikke selv om man giver besked om det. Det er for svært for os at styre. Prisen for at låne er altså, at man selv henter og selv afleverer, hvad man har lånt, der hvor man har lånt det. Side 13 af 14

14 Grundejerforeningen Gimle inviterer traditionen tro til Fastelavn Søndag d. 2. marts kl på Heklas Allé Der vil være fastelavnsboller og slikposer til udklædte børn og varm kakao til både børn og voksne. Har man lyst til mere festivitas er der børnefastelavn i den lokale sognekirke Højdevangskirken kl med efterfølgende tøndeslagning i menighedshuset. Side 14 af 14

G I M L E * N Y T. Vinter 2015

G I M L E * N Y T. Vinter 2015 G I M L E * N Y T Vinter 2015 Indkaldelse til GF 5. marts 2015 Bilag 1 Regnskab 2014 og budget 2015 Bilag 2 Belægning Bilag 3 Trafiksanering Bilag 4 Parkering, 2-timerszone Bestyrelsen, låneting Annonce

Læs mere

G I M L E * N Y T. Efterår 2011

G I M L E * N Y T. Efterår 2011 G I M L E * N Y T Efterår 2011 Bestyrelsen Nyt om veje Parkering og trafik Vejtræer Temadag om vand Energirenovering Ny hjemmeside www.gimles.dk Halloween mandag d. 31. oktober Sommerfest/ loppemarked

Læs mere

G I M L E * N Y T FORÅR 2012

G I M L E * N Y T FORÅR 2012 G I M L E * N Y T FORÅR 2012 Bestyrelsen Reparation af huller i vejene Sommerfest / loppemarked Låneting Fastelavn Kort om informationsmøde Løbeklubben 3xG Referat af generalfors. 2012 BESTYRELSEN: Efter

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.)

(Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Referat fra ordinær generalforsamling i Brønshøj Parcelforening. (Vigtigt!!! Læs afsnittet om vejene, pkt. 9, da det kræver alles stillingtagen.) Mødedato: 28.02.2005, kl. 19.30. Mødested: Pilegården,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere