Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015"

Transkript

1 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune

2 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets læringsforståelse og form... 5 Din indsats... 6 Vejledning... 7 Eksamen... 7 Det skriftlige oplæg -portfolio... 7 Mundtlig eksamen Krav til eksamen, hvis I skriver i gruppe Kvalitetssikring og evaluering af modulet Litteratur Relevante links Fagansvarlig og koordinator for modulet Oversigt over Den Offentlige Lederuddannelse 2

3 Ledelse af forandringsprocesser (5 ECTS) Velkommen til modulet Først og fremmest vil vi i COK gerne byde dig velkommen til modulet Ledelse af forandringsprocesser. Formålet med modulet er at give dig såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse af rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandringsprocesser i sammenhæng med den aktuelle udvikling i den offentlige sektor af velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier. Derudover har modulet til formål: at udvikle dine handlekompetencer til at analysere og i praksis håndtere forandringsprocesser med udgangspunkt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for, og som bl.a. kommer til udtryk i en mangfoldighed af styringsrationaler og -koncepter, at udvikle dine handlekompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandringsprocesser. Undervisningen baserer sig på praksisnære problemstillinger, og du vil komme til at inddrage problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Ledelse af forandringsprocesser er et valgmodul på Den Offentlige Lederuddannelse og kan tages enten som et separat modul eller som en del af uddannelsen. Modulet udgør 5 ECTS-point. Hovedtemaer for modulet Der arbejdes med følgende hovedtemaer: 1. Ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau Her fokuseres den organisatoriske sammenhæng, herunder forandringsprocessens overordnede formål. Her introduceres til teorier om forandringsprocesser i såvel en generel organisatorisk som konkret praksis sammenhæng, og der reflekteres over det overordnede formål som retningsgivende for såvel kerne- som støtteprocesser. Der ses også på moderniseringen af den offentlige sektor som generel ramme for mange aktuelle forandringsprocesser. 2. Gruppeforståelse og gruppedynamik Her fokuseres gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer, samt håndtering af modstand og konflikt. Uanset forandringernes baggrund og formål påvirkes såvel det enkelte individ som de grupper eller teams, hvori den daglige opgavevaretagelse finder sted. Dette tema fokuserer derfor på forandringsreaktioner, på hvordan den enkeltes behov i omstillings- og udviklingsprocesser tilgodeses og på metoder til at skabe ejerskab og motivation hos den enkelte medarbejder og i gruppen. 3. Proceslederadfærd herunder magtpositioner og etik Her fokuseres og reflekteres over de særlige karakteristika for procesledelse i organisatoriske forandringer. Procesledelse kræver på samme tid nærvær og distance og det reflekteres, hvilke kvaliteter en god procesleder har, og på hvordan forskellige magtpositioner og hensynet til etik, har betydning for effekten af processen. Forskellige evalueringsmetoder identificeres, herunder reflekteres det, hvordan man kan udnytte den viden der er kommet frem i processen, i resten af organisationen. Herved får du som lederstuderende metoder, viden og ideer til at arbejde med forandringsprocesser og udvikling af offentlige velfærdsproducerende organisationer og mennesker, med vægt på ledelse, 3

4 relationer, forandring og kompleksitet i samspillet mellem politik, strategi, medarbejdere og brugere/borgere. Modulet bidrager således til: at bibringe de studerende den nyeste viden om ledelse af forandringsprocesser funderet på systemisk teori, psykodynamiskteori og kompleksitetstænkning, at styrke de studerendes evne til at koble de strategisk-organisatoriske mål med interventioner på gruppe- og individniveau samt en forståelse for og øvelse i at benytte organisatorisk mål og strategisk formål som navigationsmarkører for såvel kerne- som støtteprocesser, de studerendes viden om, hvordan der kan skabes flow i processer, således at der etableres et læringsbefordrende miljø, at afklare de studerende om en række af de centrale udfordringer i forhold til ledelse af forandringsprocesser, herunder håndtering af forandringsreaktioner samt metoder til at skabe ejerskab og motivation i organisationen samt viden om magt, beslutningskompetence og etik, at skærpe de studerendes viden om og refleksion over hensigtsmæssig proceslederadfærd, egne personlige kompetencer, samt personlige udviklingszone som facilitator, at give de studerende kendskab til en stor værktøjskasse med de nyeste interventionsmodeller, procesledelsesteknikker og kreative metoder. Læringsmål Certificeringsbekendtgørelsen fastslår, at der skal foreligge en klar beskrivelse af de læringsmål, som du som lederstuderende efter endt modul forventes at have tilegnet dig. Konkret betyder det, at der for modulet gælder indhold og læringsmål som beskrevet i nedenstående. Viden og forståelse Skal have viden om forskellige politiske og administrative moderniseringsstrategier i den offentlige sektor med særligt fokus på forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsprocesser i krydspresset mellem politik, strategi, drift og borger Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige politisk og administrative moderniseringsstrategier i den offentlige sektor med særligt fokus på forskellige teorier om og metoder til ledelse og styring af forandringsprocesser. Skal kunne reflektere over og praktisk anvende teoriers og metoders forskellige betydninger for såvel en samfundsmæssig som egen lokal praksis, f.eks. omkring velfærdspolitikker og moderniseringsstrategier, strukturændringer, netværksorganisering, fusioner og sammenlægninger, samt omkring samspillet mellem privat og offentlig sektor Færdigheder Skal kunne iagttage og indsamle empiri om politisk og administrativ ledelse og styring af forandringsprocesser, samt kunne relatere empirien til egen organisation og til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på en relevant måde. Skal kunne vurdere forskellige teorier og metoder om forandringsledelse i forhold til egen organisation, til den politisk og administrative helhed, som organisationen er en del af, og til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil Skal kunne formidle forskellige teorier om og metoder til politisk og administrativ ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i forhold til egen organisation og til den politisk og administrative helhed, som organisationen er en del af, og i forhold til egne ledelsesmæssige tiltag og udfordringer. Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. 4

5 Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger og udfordringer i forhold til politisk og administrativ ledelse og styring af forandringsprocesser i den offentlige sektor, samt i forhold til egen organisation Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til forandringsledelse inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejdsrelationer og ledelsesmæssige professionelle etikker Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til politisk og administrativ ledelse og styring af forandringsprocesser i den offentlige sektor. Indhold Ud over de tre hovedtemaer bevæger modulet sig inden for rammerne af følgende indholdspunkter: Forandringsledelse - begrebsafklaring. Moderniseringsstrategier for den offentlige sektors udvikling og forandringer i ledelsesbegrebet. Personaleledelse som et centralt element i håndtering af forandringsprocesser. Udvikling af kommunikative handlekompetencer. Dilemmaer og paradokser i ledelsen af de menneskelige ressourcer. Det ledelsesmæssige og organisatoriske krydspres som grundlag for refleksion og læring i forbindelse med ledelse af forandringsprocesser. Modulets læringsforståelse og form I det fortløbende arbejde med modulets hovedtemaer integreres teori og praksis, og gennemgang af centrale teoretiske elementer perspektiveres gennem inddragelse af jeres konkrete ledelsespraksis som et vigtigt læringsaspekt. Din organisatoriske hverdag og praksis spiller ind på og opstiller krav og muligheder for dit handlerum og dine handlekompetencer som leder. Og omvendt understøtter og medudvikler din ledelsespraksis i din del af den kommunale organisation den strategiske dagsorden i relation til kommunens kerneydelser. Modulets læringsforståelse og form er således baseret på en vekselvirkning mellem din egen praksis, din organisatoriske virkelighed og det faglige indhold: Udgangspunktet for læringen er koblingen af teori og praksis, og vi anvender i høj grad den reflekterende kommunikation som koblingsstrategi. Teori, refleksion og praksis forbinder sig med hinanden i en sammenhængende proces. Med den store spredning i lederstuderendes forudsætninger, vil der være mangfoldige erfaringer og ideer om, hvad der er (god) ledelse, og en sund skepsis over for, om teori nu kan bidrage til praksis. Det er en almindelig tankemåde, at teori og praksis er adskilte størrelser: ét er teori, og noget andet er praksis. Dertil kommer at I som ledere er travle mennesker, som har lært hurtigt at tage stilling til oplæg og skriftlige materialer, og som er trænet i at læse konklusioner og sammendrag og derudfra vurdere og træffe beslutninger. Undervisningen sigter derfor også på at anskueliggøre teoriernes generelle anvendelighed på praktiske, ledelsesmæssige udfordringer. I den konkrete undervisning kobles teori, praksis og reflekterende kommunikation på tre niveauer: 5

6 Der lægges op til, at I som lederstuderende i perioderne mellem de 4 undervisningsgange arbejder med teorierne i forhold til konkrete, praksisnære ledelsesopgaver. For at understøtte dette arbejde er alle medlemmer af den internetbaserede del af DOL, som muliggør kollaborative læreprocesser i forlængelse af undervisningen. Endvidere bibringer det en kommunikativ kompetence, som har betydning for såvel læring som ledelse. På det didaktiske niveau tilrettelægges undervisningen som en fleksibel blanding af traditionel forelæsningslignende undervisning, studerende-oplæg, gruppearbejder, dilemmaspil, casearbejde og evt. repræsentanter fra Aarhus Kommune. Den konkrete tilrettelæggelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres forudsætninger og det stof, der skal arbejdes med. Modulet er på 5 ECTS point. Et ECTS-point svarer derfor til en arbejdsindsats for en "normal-studerende" på cirka 27,5 timer modulet er derfor berammet til ca. 137,5 arbejdstimer. De 137,5 arbejdstimer dækker over forskellige lærings- og arbejdsformer, så som case-arbejde, undervisning, læsning mv. (som beskrevet herover). De forskellige læringsformer er illustreret herunder: Din indsats Undervisningens arbejdsform tager derfor også udgangspunkt i høj studieaktivitet hos dig og dine medstuderende. Det er en forudsætning, at I arbejder selvstændigt med forberedelse til undervisningen og deltager aktivt ved øvelser og debat i undervisningen. Under modulet fokuserer du/i på egne ledelsesudfordringer og skaber veje til at udvide personlig kompetence og sociale færdigheder og medskabe egne læringspointer. Derfor er det også essentielt i forhold til dit læringsudbytte, at uddannelsesaktiviteterne omsættes til handling i hverdagen. På modulet arbejder hver enkelt lederstuderende således med at opstille og afprøve forskellige 6

7 prøvehandlinger i hverdagen mellem de enkelte undervisningsgange og reflekterer fra gang til gang over egne oplevelser af prøvehandlingerne i relation til teorien og i relation til andre lederes refleksioner over deres prøvehandlinger. For at holde fokus på din egen læringsproces anbefaler vi, at du med fordel kan udarbejde din egen læringslogbog. Før de enkelte undervisningsgange formulerer du dine egne læringsmål i forhold til det tema og den litteratur, der er på dagsordenen for undervisningsgangen. Disse mål kan skærpe dit fokus og kan fx bruges i opstarten af undervisningsdagen. Vi opfordrer desuden til, at der efter alle undervisningsdage bruges tid på at overveje, hvilke centrale begreber, teorier og metoder, samt hvilke eksempler fra empirien der har betydning for læringsmålene. Din egen logbog kan derved bruges undervejs i forberedelsen, undervisningen, studiegruppedagene og eksamensperioden og fastholder personlige og faglige læringspointer. Vejledning Som lederstuderende modtager du vejledning i dit arbejde med det skriftlige oplæg. Vejledningen gives fortrinsvist som gruppe- eller holdvejledning efter nærmere aftale med underviseren. Vejledning kan ske ansigt til ansigt eller via Skype e.l. efter aftale med vejleder. Du har som lederstuderende medansvar for vejledningen. Det betyder, at det er dig, der anmoder vejleder om møder, ligesom det også er dig, der informerer om, hvad det er du ønsker, der skal diskuteres og formulerer konkrete spørgsmål til vejledningen. Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er meningen, at vejlederen skal læse alt igennem. Vejlederen er ikke garant for det skriftlige oplæg og kan og skal ikke godkende den eller dele af den. Vejlederen må endvidere ikke forhåndsgodkende et oplæg inden afleveringen, men vejlederen bør, når det muligt, informere dig, hvis der er tvivl om, hvorvidt oplægget kan bestå. Derefter er det så op til dig som lederstuderende selv at tage stilling til, hvorvidt du ønsker at blive eksamineret i det skriftlige oplæg. Eksamen I det følgende kan du læse uddybende om den afsluttende eksamen på modulet. Modulet afsluttes med en mundtlig, individuel- eller gruppeeksamen med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. Oplægget udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 og danner grundlag for den mundtlige individuelle eksamen. Denne prøveform giver mulighed for, at du i den skriftlige del kommer i dybden med en selvvalgt problemstilling inden for modulets genstandsområde, og at bredden i modulet kan reflekteres ved den mundtlige del. Det skriftlige oplæg -portfolio Det skriftlige oplæg skal have form af en portfolio indeholdende en case med relation til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for Ledelse af forandringsprocesser i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Undersøgelsesspørgsmål skal skriftligt godkendes af underviseren. Det skriftlige oplæg tager udgangspunkt i modulets temaer og giver dig mulighed for at sætte fokus på de vilkår, der konstituerer ledelse i din organisation og for at reflektere over præmisserne for din egen ledelsespraksis i forhold til ledelse af forandringsprocesser. Nedenstående indholdselementer kan anvendes som inspiration, men skal ikke følges slavisk. Hvad er portfolio? Definitionen på en portfolio (portefølje) er egentlig, at det er en samling af arbejder (eller værdipapirbeholdning). Portfolier kan forekomme i mange varianter. En portfolio i et studium bygger på en systematisk samling af dit nedskrevne arbejde, som kan vise din indsats, læring, fremskridt og præstation i faget. 7

8 Samlet omfang af portfolio Den samlede portfolio fylder højst 7 sider (1 side = anslag inkl. mellemrum jf. afsnittet om formelle krav nedenfor): 1 indledende side med præsentation af én selv, egen organisation og det tema, du vil arbejde med. 3 siders procesportfolio fra undervisning og læringsdage 3 siders præsentationsportfolio, der udarbejdes efter afslutningen af undervisningsforløbet Indhold Oplæggets sigte er i høj grad at vise, hvor du som lederstuderende har bragt ledelse af forandringsprocesser i spil i din praksis, samt hvordan du kritisk forholder dig til emnerne i modulerne i forhold til din hverdag som leder. Temaet kan være en forandringsproces, du skal eller har været i gang med. Det kan også være noget, du kunne forestille dig at skulle arbejde med. Procesportfolien Undervejs i forløbet udarbejder du de tre sider, som skal indgå i procesportfolien, med udgangspunkt i det udvalgte tema. Udarbejdelsen sker både løbende i undervisningen og i forbindelse med de indlagte aktioner (hjemmeopgaver) i forløbet. Procesportfolien kan f.eks. indeholde: Et referat, hvor du fastholder det centrale indhold og de centrale begreber fra undervisningen. o Det kan være en opsummering af det indhold, der umiddelbart har givet størst mening i forhold til temaet. o Eller et overblik over de emner, du har fundet det væsentligt at fokusere på fra undervisningen og læsningen af litteraturen. o Det kan også være en angivelse af særlige passager i litteraturen eller særlige teorielementer, der ønskes fokuseret på i forhold til dit tema. Diskussionsnoter/refleksionsnoter, hvor du reflekterer over, hvilke spørgsmål undervisningen og den læste litteratur rejser for dig. o Hvad giver dette særligt anledning til af overvejelser og nytænkning? o Hvad forundres jeg særligt over, og hvad har eventuelt forstyrret mine tanker, antagelser og forforståelser? Heri kan også indgå de fælles refleksioner, I har haft i læringsteamet, hvor nye perspektiver på såvel teori som de konkrete temaer kan give nye handlemuligheder. Praksisrefleksioner, hvor man reflekterer over, hvad det læste og undervisningen kan betyde for ens egen ledelsesudøvelse. o Hvorledes bidrager det til forståelse af egen praksis, og hvilken læring kan du formodes at uddrage af det i dit eget lederskab? o Hvordan tænker du umiddelbart, at det læste/hørte vil kunne overføres til praksis? o Er der noget, du allerede nu vil forsøge at ændre i egen ledelsesudøvelse og eventuelt vil medinddrage under "præsentationsportfolien", der udarbejdes senere. o Hvilke særlige erkendelsesprocesser giver det anledning til? Evt. en opsamling/kombination af ovenstående. o Hvad er den særlige læring, særlige indsigter og fund i forhold til modulernes temaer og egne ledelsesudfordringer? o Hvad forestiller jeg mig bliver det næste vigtige element eller perspektiv? o Denne del holdes kort, da den kan være en art "delkonklusion", der kan føre frem til at blive anvendt til opsamlingen i "præsentationsportfolien". 8

9 Det er ikke givet, at du hver gang medtager alle de ovennævnte punkter. Det vil både afhænge af undervisningen, refleksionerne i læringsteamet og ikke mindst det tema og udviklingen i det, du har valgt at fokusere på. Præsentationsportfolio Mellem sidste undervisningsgang og afleveringsfristen udarbejdes yderligere tre siders portfolio. Disse sider har karakter af en sammenfattende præsentationsportfolio. På baggrund af de øvrige portfoliosider udarbejdes en sammenhængende refleksion over udviklingen i dit tema og modulernes centrale emner. Du kan f.eks. fokusere de vigtigste udfordringer, teorifragmenter og læringspunkter med henvisning til procesportfoliens opsamlinger. Du kan også kommentere på ting, du nu ser, at du ikke fik med, og du kan forvarsle nogle perspektiver, du vil tage op til den mundtlige eksamen. Præsentationsportfolien kan f.eks. disponeres således: Indledning o Hvad er det i egen praksis, der kan sættes i spil? Hvad er det for en særlig udfordring, du er blevet optaget af i forhold til ledelse af forandringsprocesser? Centrale undersøgelsesspørgsmål o Udvælg et centralt undersøgelsesspørgsmål med udgangspunkt i en case fra din egen praksis (som så kan give anledning til afledte følgespørgsmål). Eksempelvis med udgangspunkt i hvad du særligt er kommet til at undre dig over. Hvad er det, du er særligt nysgerrigt undersøgende på? Hvad er du blevet særligt optaget af i løbet af modulet? Hvilke særlige temaer vil du gerne belyse til en større forståelse? Belysning af det centrale undersøgelsesspørgsmål o Udvalgte uddrag fra procesportfolien, der kan bidrage til forskellige indfaldsvinkler til og perspektiver på det valgte tema. Dette er det bærende afsnit i en præsentationsportfolio og kan med fordel deles op i nogle underafsnit - gerne med overskrifter. Perspektiverne der belyses, understøttes med udvalgte dele af teoretiske elementer fra undervisningen. Afrunding o Opsamling i form af en art konkluderende svar på det centrale undersøgelsesspørgsmål eller angivelser af, hvorledes skriveprocessen har ført til en dybere indsigt i og/eller forståelse af udfordringen eller temaet. o Afsnittet må meget gerne suppleres med en refleksion over egen kompetenceudvikling i faget og eventuelt egen og læringsteamets studieproces og gerne med en perspektivering i forhold til egen fremadrettet lederpraksis i egen organisation. Krav til den gode portfolio Procesportfolio: Viser at man fastholder arbejdet med temaet. Viser at man griber tilbage og sætter tidligere tanker og erfaringer i spil og sætter dem i relation til nye teorier, tekster eller drøftelser fra undervisningen. Viser at man som studerende forholder sig reflekteret til sin egen læreproces i faget. Henviser gerne til korte cases fra praksis, men disse skal ikke refereres i detaljer, og der skal som hovedregel ikke vedlægges bilag. Præsentationsportfolio: Præsenterer et tydeligt centralt undersøgelsesspørgsmål, velbegrundet i en undren eller nysgerrighed. 9

10 Inddrager både teori og konkret praksis i undersøgelsen af og refleksionerne over det centrale undersøgelsesspørgsmål. Den gode portfolio lever op til modulets læringsmål, beskrevet ovenfor. Formelle krav til det skriftlige oplæg (portfolio) Din portfolio må maksimalt fylde tegn inkl. mellemrum og kan udvides med tegn inkl. mellemrum pr. studerende, når flere skriver sammen. Det vil sige, at hvis I er to, der skriver sammen, har I i alt tegn inkl. mellemrum til jeres rådighed (9 x 2.400). Brug tekstbehandlingsprogrammets optællingsfunktion. Til orientering er én såkaldt normalside tegn med mellemrum. Du skal anføre antal tegn i din portfolio på forsiden. Din portfolio skal indeholde forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Disse indgår ikke i de tegn nævnt ovenfor. Husk sidetal! Forsiden skal indeholde titel, navn og fødselsdato (hvis flere skriver sammen: alles navne og fødselsdatoer), afleveringsdato og modulnavn. Du skal også skrive på forsiden, om oplægget skal behandles fortroligt. Endelig skal du skrive på forsiden, hvor mange tegn den består af. Ved gruppeprojekter skal det desuden tydeligt fremgå, hvem der er forfatter til hvilke afsnit, da det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen. Se også afsnittet Krav til eksamen, hvis I skriver i grupper. Hvis du citerer fra eller henviser til bøger, artikler eller andre kilder, skal du angive din kilde. Du kan vedlægge relevante bilag i begrænset omfang. Ved aflevering skal opgaven indeholde underskrift, der kan være digital, som bekræftelse på, at den skriftlige besvarelse er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Din portfolio skal afleveres enten elektronisk eller fysisk og være modtaget på den opgivne adresse/mailadresse senest på den opgivne dato, som alt sammen findes på lektionsplanen. Hvis du vælger at aflevere fysisk skal du indlevere 2 eksemplarer og derudover et elektronisk eksemplar til arkivering via mail. Mundtlig eksamen Modulet afsluttes med en eksternt censureret, mundtlig eksamen individuelt eller i grupper. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i din portfolio og bedømmes efter 7-trins-skalaen. Der er i alt 30 minutter til rådighed pr. studerende. Ved gruppeeksamen forlænges eksaminationen med 15 minutter pr. studerende. Jf. også afsnittet Krav til eksamen, hvis I skriver i grupper. Eksaminationen forløber som en dialog, og du skal således ikke forberede at tale hele tiden, men tværtimod være åben over for de input, der kommer fra eksaminator og censor. Det er eksaminators ansvar at holde tiden og dialogen i gang og samtidig sikre, at du får præsenteret dine hovedbudskaber. Som hovedregel har du de første 5 minutter til rådighed. De kan med fordel anvendes til at præsentere de vigtigste pointer og perspektiver i din portfolio. Du kan anvende tekniske hjælpemidler til den mundtlige eksamen, men det er dit ansvar, at de er til stede og fungerer. Der er tale om en eksternt censureret, mundtlig eksamen individuelt eller i grupper. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i det skriftlige oplæg i form af portfolio og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der gives en samlet karakter for det skriftlige produkt og den mundtlige præstation. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Se skemaet herunder for beskrivelse af karaktererne. 10

11 Krav til eksamen, hvis I skriver i gruppe Den ny eksamensbekendtgørelse: BEK nr af 16/12/2013 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser nævnes muligheden for gruppeeksamen. Gruppearbejde er et pædagogisk middel, som, rigtigt anvendt, styrker den enkeltes indlæring og opøver sociale færdigheder dette gælder også i eksamenssituationen. I COK betragtes gruppearbejdet derfor som et vigtigt led i læringsprocessen på Den Offentlige Lederuddannelse, dels fordi det virker arbejdsmotiverende, dels fordi gruppearbejdet stimulerer selvstændighed og samarbejdsevne, som er en betydningsfuld kompetence i såvel undervisnings- som jobsituationen. COKs regler for gruppeeksamen Såfremt der ønskes gruppeeksamen meddeler de studerende dette til underviseren/vejlederen senest på det af COK fastlagte tidspunkt. Såfremt de studerende har skrevet en opgave sammen i gruppe, går de også op til mundtlige gruppeeksamen. Det er således ikke muligt at udarbejde en skriftlig gruppeopgave, men gå til individuel mundtlig eksamen. Gruppeeksaminationen vil være med individuel bedømmelse. Det betyder, at bedømmelsen altid er individuel, uanset om der er tale om individuel eksamen eller gruppeeksamen. Skriftlig gruppeeksamen En skriftlig opgave til gruppeeksamen kan udarbejdes af 2,3 eller max. 4 studerende. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Gruppen kan med fordel angive den enkeltes bidrag i opgavens indholdsfortegnelse eller læsevejledning. Ved gruppebaserede produkter udvides det maksimale sideantal typisk med min. 2 sider pr. studerende ud over én. Se dog modulvejledningen for det pågældende modul for krav til konkret sideantal ved skriftlig opgave i gruppe. Mundtlig gruppeeksamen Studerende kan gå til mundtlig eksamen i grupper på 2, 3 eller max. 4 studerende. Studerende, der afleverer en gruppebaseret skriftlig opgave, går til mundtlig gruppeeksamen. Det betyder, at studerende, der skriver sammen i en gruppe, ikke kan vælge at gå op individuelt til den mundtlige eksamen, men skal gå op som gruppe. 11

12 Den mundtlige gruppeeksamen former sig som en samtale mellem eksaminander, eksaminator og censor og baseres på hele opgaven samt relateres til indholdet af modulet. Forbered et mundtligt oplæg pr. gruppemedlem af ca. 5 minutters varighed Oplæggene skal redegøre for den vinkel, som I ønsker at lægge på de elementer I ønsker drøftet på baggrund af den skriftlige opgave og for den fælles eksamination. Bestræb jer på, at oplæggene ikke er for ens. Eksaminationen tager udgangspunkt i jeres mundtlige oplæg, hvorefter den samlede skriftlige opgave og pensum for modulet inddrages. Det kan være en god idé ved eksaminationens start at aftale med eksaminator og censor, om I vil gennemføre alle oplæg inden den fælles samtale går i gang, eller om hvert enkelt oplæg skal efterfølges af enkeltstående tematiserede samtaler. Votering og tilbagemelding til de studerende gives individuelt. Det betyder, at hver eksaminand i gruppen indkaldes efter den mundtlige gruppeeksamen for en individuel feedback og bedømmelse på vedkommendes præstation. Gruppeeksaminationens varighed, inkl. votering Ved gruppeeksaminer forlænges prøvetiden med 15 min. pr. studerende udover den første studerende. For langt de fleste af modulerne på DOL, betyder det, at varigheden for den mundtlige gruppeeksamen er som følger: o Ved 1 eksaminand: 30 minutter inkl. votering o Ved 2 eksaminander: 45 minutter inkl. votering o Ved 3 eksaminander 60 minutter inkl. votering o Ved 4 eksaminander 75 minutter inkl. votering Kvalitetssikring og evaluering af modulet Modulets evalueringspraksis er designet med henblik på kvalitetssikring af den aktuelle undervisning, optimering af den overordnede uddannelsestilrettelæggelse og tegn på handlinger i din praksis. Der evalueres derfor af flere omgange og med forskellig fokus og dybde. Konkret opererer vi med flere integrerede evalueringstyper/niveauer. Kvalitetssikringens punkter er: 1. Procesevaluering i praksis: Underviseren har en plan for undervisningen, men handler situationsbestemt i undervisningen. Procesevaluering i praksis foregår som en løbende dialog med de studerende og er som sådan basiselementet i kvalitetssikringen af COKs undervisning. 2. Afsluttende evaluering af hver undervisningsgang: Der anvendes forskellige evalueringsformer efter hver undervisningsgang. Den viden som kommer frem i evalueringerne, vil underviseren bruge til at tilpasse modulet, så det indholdsmæssigt og processuelt passer bedst muligt til de studerende på modulet. 3. Eksamen som kvalitetsindikator: Vi ser eksamen som en evalueringsindikatorer, da de studerendes opfyldelse af læringsmålene vurderes af en censor. 4. Elektronisk evaluering: Efter undervisningens afslutning og inden eksamen vil der være mulighed for at udfylde et elektronisk spørgeskema over nettet. Litteratur Der læses ca. 500 sider pr. modul. Litteraturen er nøje udvalgt til at rette sig imod modulets læringsmål. Vi indkøber grundbøger og uploader elektroniske artikler. Litteratur for modulet fremgår af lektionsplanen. 12

13 Relevante links Bekendtgørelse nr. 946 af 27/08/2014 om certificering af Den Offentlige Lederuddannelse og i COK s godkendte certificeringsansøgning for modulet se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelse på uddannelses- og forskningsministeriets område. Se - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bekendtgørelse 1519 af 16/12/2013 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Fagansvarlig og koordinator for modulet Chefkonsulent Jeanet Hardis Koordinator Jane Rasmussen 13

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching

Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching Studievejledning med undervisningsplan Efterår 2012 Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Valgfag 12: Ledelse og coaching 10 ECTS point Diplomuddannelse i ledelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere