LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM"

Transkript

1 Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

2 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato Udarbejdet af JNJ leret af GWN Godkendt af Beskrivelse MLN Overvågningsprogram Ref \LF LIW.docx Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM INDHOLD 1. Indledning 1 2. Organisation 2 3. Aktiviteter 3 4. Ansvar 5 5. Konkret handlingsforløb Generelt Daglig drift Entreprenørforhold Vandkvalitet Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer under kr Anlægsinvesteringer over kr rådgivning Økonomisk rådgivning Juridisk rådgivning IT service 8 BILAG Bilag 1 - Indvindingsanlæg Bilag 2 - Vandbehandlingsanlæg Bilag 3 - Distributionsanlæg Bilag 4 - Ledningsanlæg Bilag 5 - Bygningsanlæg Bilag 6 Bilag 7 Økonomisk Bilag 8 Juridisk Bilag 9 IT-service Bilag 10 - Indkøb Bilag 11 - Oversigtsdiagram Bilag 12 Entreprenørkontrakt - acceptskrivelse Bilag 13 Afleveringsdokument på entreprenørarbejde

4 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 1 1. INDLEDNING Med baggrund i vandsektorloven, lov nr. 469, 19 stk. 7 har vandværket udarbejdet dette program til internt overvågning. Det interne overvågningsprogram beskriver forholdsregler og procedurer, der skal sikre, at aftaler omkring udførelse af ydelser til vandværket sker på markedsvilkår. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelsen har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb af varer og tjenester Vandværket skal etablere et internt overvågningsprogram i en form, som kan offentliggøres og administreres med efterfølgende kontrolmulighed for derigennem af få lejlighed til at dokumentere, at alle aftaler er skriftlige og indgået på markedsvilkår. Langeskov Vandværk er omfattet af Tilbudsloven ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. Langeskov Vandværk er ikke omfattet af annonceringspligten i henhold til Tilbudsloven. Langeskov Vandværk har ingen interesseforbundne virksomheder, som er økonomiske forbundne eller som har gensidige økonomiske interesser knyttet til deres aktivitet som vandselskab. Langeskov Vandværk skal overfor Forsyningssekretariatet kunne dokumentere priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis værdi udgør mere end kr. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

5 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 2 2. ORGANISATION Langeskov Vandværk er beliggende i Kerteminde Kommune og er et andelsselskab a.m.b.a., med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen samles efter behov typisk 4-5 gange om året. Ved vandværkets bestyrelsesmøder orienteres om følgende: Aktiviteter i den forløbne periode Fremtidige tiltag Oplæg til nye tiltag Nye lovmæssige krav Økonomiske forhold Indkomne vandanalyser fra den forløbne periode Ved det årlig generalforsamling fremlægger formanden årsberetning og det reviderede regnskab. Vandværkets prisblad er godkendt af Kerteminde Kommune. Vandværkets drift og overvågning varetages af en deltidsansat vandværkspasser. Stedfortræder for vandværkspasseren er VVS installatørfirmaet Ras s Efterflg. Vandværket er ubemandet og anvender i vist omfang konsulenter til at løse tekniske, økonomiske og juridiske forhold: Vandværkets regnskab varetages af: Energi Fyn. Vandværkets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Deloitte. Vandværkets juridiske forhold varetages af: Advokatfirmaet Kielberg A/S, Hans Vestergaard. Vandværkets tekniske rådgivning varetages af Ingeniørfirmaet Rambøll. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

6 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 3 3. AKTIVITETER Følgende aktiviteter indgår i vandværkets interne overvågningsprogram: Indvindingsanlæg Boring Råvandsstation herunder pumpeinstallation Styring og overvågning Vandkvalitet Råvandsledning Registrering af driftsforhold Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Filteranlæg Filterskylning Skyllevandsbehandling Styring og overvågning Registrering af driftsforhold Distributionsanlæg Rentvandsbeholder Rentvandspumper Styring og overvågning Vandkvalitet Registrerings af driftsforhold Ledningsanlæg Hovedledningsnet Stikledninger Forbrugsvandmåler Styring og overvågning Bygningsanlæg Vandværksbygning Rentvandsbeholder Skyllevandsbassin Grundareal omkring vandværksbygning Grundareal omkring boringer rådgivning Indvindingsanlæg Behandlingsanlæg Distributionsanlæg Forsyningsledninger Vandkvalitet Generelt Økonomisk rådgivning Fakturering og bogføring af forbrugs Betaling og bogføring af kreditorer Lån, likviditet og investeringer Indberetning til Forsyningssekretariatet Generelt Revision Juridisk Generelt \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

7 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 4 IT-service Hjemmeside Ledningsregistreringssystem Ledningsregistrering WEB- løsning SRO Styring, regulering og overvågningssystem Økonomisystem Vandkvalitet Generelt Indkøb Indkøb af tekniske og planlægningsmæssige rådgivningsydelser Indkøb af målere, og materialer Indkøb af entreprenørydelser Generelt \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

8 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 5 4. ANSVAR Nærværende interne overvågningsprogram er godkendt af vandværkets bestyrelse i marts 2011 og vandværket har udpeget følgende person med ansvar for at det interne overvågningsprogram: Keld Ib Hansen () Den ansvarlige person skal varetage interesser over for såvel vandværkets bestyrelse, som sikrer, at den nødvendige dokumentation overfor Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen er til stede. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

9 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 6 5. KONKRET HANDLINGSFORLØB 5.1 Generelt Vandværkets interne overvågningsprogram fremgår af bilag Daglig drift Den daglige drift og overvågning varetages af vandværkets eget personel. 5.3 Entreprenørforhold Udbedring af akutte driftsforstyrrelser, samt generel service og vedligeholdelse på vandværks-, distributions- og ledningsanlæg, varetages af de håndværkere, som har tilknytning til vandværket. Disse ydelser afregnes efter forbrugt tid og materialeleverance. Afregning for disse ydelser skal godkendes og attesteres af vandværkets ansvarlige person for internt overvågning. Følgende entreprenører er for nuværende de faste firmaer der er tilknyttet vandværket: Indvindingsanlæg: Fyns Pumpe- og Brøndservice Vandværk og ledningsanlæg: Ras s Efterfølger samt Marslev VVS Jordarbejde: JA Entreprise samt Verner Olesen Bygningsforhold: Keld Ib Hansen El- og styring: Langeskov Ullerslev El rådgivning Rambøll 5.4 Vandkvalitet Vandets kvalitet bestemmes i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr af 11/12/2007. Vandværkets program for tilsyn med vandets kvalitet er fremsendt til og godkendt af Kerteminde Kommune. Hvert andet år udsendes udbudsmateriale og indhentes tilbud på levering af laboratorieydelser hos 2 uafhængige leverandører. Der indgås kontrakt på levering af ydelsen. 5.5 Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer under kr. Der udarbejdes budget for alle anlægsopgaver, som skal fremgå af Langeskov Vandværks flerårige investeringsplan. Anlægsinvesteringer under kr. eksklusive moms kan iværksættes i henhold til de foreliggende enhedspriser fra entreprenører, virksomheder og e Anlægsinvesteringer over kr. Ved anlægsopgaver, hvor investeringen forventes at overstige kr ,- eksklusive moms, udarbejdes projektmateriale. Ud fra dette materiale indhentes priser ved underhåndsbud eller ved indbudt licitation. Priser på teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, udbud og tilsyn på anlægsinvesteringer indhentes hos vandværkets fast tilknyttede. Priser på arbejdets udførelse indhentes blandt vandværkets fast tilknyttede entreprenører og håndværkervirksomheder med erfaring inden for den aktuelle aktivitet. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

10 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 7 De indkomne priser gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske, som indstiller det tilbud til bestyrelsen, som tilgodeser de i udbudsmaterialet stillede krav og den mest fordelagtige pris. Den ansvarlige for internt overvågning skal sikre, at der altid udarbejdes en kontrakt på arbejdets udførelse, som underskrives af følgende: Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder Ovenstående kontrakt udformes som anført på bilag 12. Tilsyn med udførelse af det konkrete projekt eller leverance varetages af vandværket selv eller dennes tekniske. Den ansvarlige for internt overvågning skal påse, at den fornødne dokumentation for arbejdets udførelse leveres til vandværket i form af byggemødereferat, notater og afslutningsvis en afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives af følgende: Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder Rådgiver Ovenstående afleveringsdokument udformes som anført på bilag 13. Regninger for det udførte arbejde skal attesteres af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske, hvis denne er involveret. Den attesterede regning overleveres til udbetaling ved vandværkets regnskabsfunktion. Ved entrepriser over ,- kr. eksklusive moms skal der stilles garanti af den pågældende entreprenør i henhold til AB rådgivning Ydelser til teknisk rådgivning aftales i form af en aftale. Rådgiveraftale udarbejdes af vandværkets med angivelse af ydelse med en tilhørende overslagspris. Honorarkontrakten underskrives af den ansvarlige for internt overvågning samt den pågældende. For en generel teknisk og planlægningsmæssig ydelse fremsender en gang om året oplæg til en honoraraftale for det pågældende år. Vandværkets ledelse kan løbende trække på teknisk rådgivning som bl.a. kan omfatte følgende ydelser: Løbende vurdering af vandværkets drift og vandanalyser m.v. Deltagelse ved vandværkets bestyrelsesmøder Udarbejdelse af div. budgetter til eksempelvis udbygning af ledningsnet, boringer vandbehandling mm. Udarbejdelse af diverse oplæg der ønskes gennemgået på vanværkets bestyrelsesmøde. Optimering af vandværkets drift. Ajourføring af vandværkets hjemmeside. Opdatering og ajourføring af tegningsmateriale over vandværket ledningsnet. Supplerende ledningsoplysninger som ikke kan klares via vandværkets hjemmeside. Gennemgang af regninger fra håndværkere. m.m. Ved projekter med en skønnet honorar på over kr ,- eksklusive moms, indhentes supplerende priser fra andre med relevant ekspertise. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

11 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Økonomisk rådgivning Ydelser i forbindelse med varetagelse af vandværkets regnskab samt øvrige økonomiske dispositioner varetages af eksternt firma. Der indgås en konkret kontrakt med det firma, som varetager vandværkets regnskabsmæssige forpligtigelser. Den kontrakt vurderes løbende og som minimum en gang om året. Eventuelle ændringer i kontrakten skal ske skriftligt og skal underskrives af det pågældende regnskabsfirma og den ansvarlige for vandværkets interne overvågning. Vandværkets årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Hvert år indgås der aftale om honorar med vandværkets statsautoriserede revisor. 5.8 Juridisk rådgivning Ydelse i forbindelse med juridisk rådgivning udføres som regningsarbejde og afregnes efter forbrugt tid fra sag til sag. 5.9 IT service Langeskov Vandværk anvender følgende IT serviceprogrammer: Hjemmeside Rambøll Ledningsregistrering Rambøll Ledningsregistrering WEB- løsning Rambøll SRO anlæg Krüger Andet Langeskov Vandværk har indgået opdateringsaftale og serviceaftale med udbyderne af ovenstående IT service med henblik på at sikre, at funktionerne altid er tidssvarende. Den samlede årlige udgift til IT service er under ,- kr., hvorfor disse ikke løbende udbydes. Ved anskaffelse af nye EDB- programmer skal vandværket undersøge markedet for det aktuelle produkt og ved investering over kr ,- eksklusive moms, skal der indhentes priser ved relevante leverandører. Udbudsmateriale samt indkomne tilbud på EDB programmer skal gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning, eventuelt vurderet i samråd med en teknisk eller økonomisk. Der indgås en kontrakt med det pågældende firma, som underskrives af den ansvarlige for internt overvågning. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

12 BILAG 1 - INDVINDINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Boring Fyns- pumpe og brøndservice Prisindhentning Råvandsstation Service- Fyns- pumpe og herunder pumpeinstallation brøndservice Prisindhentning Udarb. af ud- budsmateriale Råvandsledning Vandkvalitet Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Ras s Efterfølger Eurofins Tekn. Tekn. Tekn. Vandværkets godkendelse udførelse Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Bemærkninger Registrering af driftsforhold Service Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

13 BILAG 2 - VANDBEHANDLINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Iltningsanlæg Filteranlæg Filterskylning Skyllevandsbehandling Vandkvalitet Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Eurofins Vandværkets godkendelse udførelse Bemærkninger Registrering af driftsforhold Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

14 BILAG 3 - DISTRIBUTIONSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse Rentvandsbeholder Nyanlæg Rentvandspumper Nyanlæg Keld Ib Hansen Ras s Efterfølger Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El udførelse Bemærkninger Registrering af driftsforhold Nyanlæg Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning BILAG 4 - LEDNINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse Hovedledningsanlæg Ras s Efterfølger Marslev VVS udførelse Bemærkninger

15 Stikledninger Forbrugsvandmålere Service Service- Vandkvalitet Ras s Efterfølger Marslev VVS Ras & Svop Marslev VVS Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Eurofins Registrering af driftsforhold Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

16 BILAG 5 - BYGNINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværksbygning Rentvandsbeholder Skyllevandsbassin Tømning for slam Grundareal omkring vandværksbygning Grundareal omkring boringerne Keld Ib Hansen Keld Ib Hansen Carsten Larsen Vandværkspasser Vandværkspasser Vandværkets godkendelse udførelse Bemærkninger * Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

17 BILAG 6 TEKNISK RÅDGIVER Bemærkninger Behandlingsanlæg Konsulent Rambøll Distributionsanlæg Konsulent Rambøll Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Indvindingsanlæg Konsulent Rambøll Forsyningsledninger Konsulent Rambøll Vandkvalitet Konsulent Rambøll Diverse Konsulent Rambøll *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

18 BILAG 7 ØKONOMISK RÅDGIVER Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Fakturering og Konsulent Energi Fyn bogføring af forbrugs Bemærkninger Betaling og bogføring af kreditorer Konsulent Energi Fyn Lån, likviditet og investeringer Konsulent Energi Fyn Indberetning til Forsyningssekretariatet Konsulent Energi Fyn Revision Konsulent Deloitte Diverse Konsulent Energi Fyn *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

19 BILAG 8 JURIDISK RÅDGIVER Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Diverse Konsulent Advokatfirmaet Kielberg A/S Hans Vestergaard Bemærkninger *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

20 BILAG 9 IT-SERVICE Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse udførelse Hjemmeside Konsulent Rambøll Bemærkninger Ledningsregistreringssystem Konsulent Rambøll SRO Krüger A/S *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

21 BILAG 10 - INDKØB Ydelse Leverandør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Indkøb af forbrugsvandmålere Indkøb af diverse materialer Vandværkets godkendelse leverance Bemærkninger * Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

22 BILAG 11 - OVERSIGTSDIAGRAM Aktuelt projekt/indkøb Vurdering af budget Evt. udført i samråd med Ved budget over ,-kr. ekskl. moms indhentes pris ud fra en projektbeskrivelse IO: Internt overvågning Ved budget under ,- kr. ekskl. moms kan arbejdet udføres som regningsarbejde Prisindhentning ved bunden licitation Afregning Regning på arbejdets udførelse gennemgås af vandværket IO ansvarlige som attesterer regning Indkomne priser vurderes af teknisk, som indstiller det konditionsmæssige og billigste bud Attesteret regning godkendes og attesteres af vandværkets IO ansvarlige Vandværkets IO ansvarlige vurderer indkomne priser sammenholdt med s indstilling Afregning fremsendes til godkendelse ved tekn.. Attesteret regning fremsendes til vandværk Udarbejdelse af acceptskrivelse som underskrives af entreprenør, vandværk og teknisk udarbejder afleveringsdokument der underskrives af entreprenør, vandværk og tekn. med det udførte arbejde. Udføres af teknisk der rapporteres til vandværket via referat/notat Arbejdet udføres

23 BILAG 12 ENTREPRENØRKONTRAKT - ACCEPTSKRIVELSE

24 BILAG 13 AFLEVERINGSDOKUMENT PÅ ENTREPRENØRARBEJDE

25

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat

THISTED DRIKKEVAND A/S. Referat THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere