LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM"

Transkript

1 Til Langeskov Vandværk Dokumenttype Overvågningsprogram Dato April 2013 LANGESKOV VANDVÆRK INTERNT OVERVÅG- NINGSPROGRAM

2 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Revision 04 Dato Udarbejdet af JNJ leret af GWN Godkendt af Beskrivelse MLN Overvågningsprogram Ref \LF LIW.docx Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T F

3 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM INDHOLD 1. Indledning 1 2. Organisation 2 3. Aktiviteter 3 4. Ansvar 5 5. Konkret handlingsforløb Generelt Daglig drift Entreprenørforhold Vandkvalitet Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer under kr Anlægsinvesteringer over kr rådgivning Økonomisk rådgivning Juridisk rådgivning IT service 8 BILAG Bilag 1 - Indvindingsanlæg Bilag 2 - Vandbehandlingsanlæg Bilag 3 - Distributionsanlæg Bilag 4 - Ledningsanlæg Bilag 5 - Bygningsanlæg Bilag 6 Bilag 7 Økonomisk Bilag 8 Juridisk Bilag 9 IT-service Bilag 10 - Indkøb Bilag 11 - Oversigtsdiagram Bilag 12 Entreprenørkontrakt - acceptskrivelse Bilag 13 Afleveringsdokument på entreprenørarbejde

4 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 1 1. INDLEDNING Med baggrund i vandsektorloven, lov nr. 469, 19 stk. 7 har vandværket udarbejdet dette program til internt overvågning. Det interne overvågningsprogram beskriver forholdsregler og procedurer, der skal sikre, at aftaler omkring udførelse af ydelser til vandværket sker på markedsvilkår. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelsen har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb af varer og tjenester Vandværket skal etablere et internt overvågningsprogram i en form, som kan offentliggøres og administreres med efterfølgende kontrolmulighed for derigennem af få lejlighed til at dokumentere, at alle aftaler er skriftlige og indgået på markedsvilkår. Langeskov Vandværk er omfattet af Tilbudsloven ved udbud af bygge- og anlægsopgaver. Langeskov Vandværk er ikke omfattet af annonceringspligten i henhold til Tilbudsloven. Langeskov Vandværk har ingen interesseforbundne virksomheder, som er økonomiske forbundne eller som har gensidige økonomiske interesser knyttet til deres aktivitet som vandselskab. Langeskov Vandværk skal overfor Forsyningssekretariatet kunne dokumentere priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis værdi udgør mere end kr. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

5 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 2 2. ORGANISATION Langeskov Vandværk er beliggende i Kerteminde Kommune og er et andelsselskab a.m.b.a., med en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen samles efter behov typisk 4-5 gange om året. Ved vandværkets bestyrelsesmøder orienteres om følgende: Aktiviteter i den forløbne periode Fremtidige tiltag Oplæg til nye tiltag Nye lovmæssige krav Økonomiske forhold Indkomne vandanalyser fra den forløbne periode Ved det årlig generalforsamling fremlægger formanden årsberetning og det reviderede regnskab. Vandværkets prisblad er godkendt af Kerteminde Kommune. Vandværkets drift og overvågning varetages af en deltidsansat vandværkspasser. Stedfortræder for vandværkspasseren er VVS installatørfirmaet Ras s Efterflg. Vandværket er ubemandet og anvender i vist omfang konsulenter til at løse tekniske, økonomiske og juridiske forhold: Vandværkets regnskab varetages af: Energi Fyn. Vandværkets regnskab revideres af statsautoriseret revisor Deloitte. Vandværkets juridiske forhold varetages af: Advokatfirmaet Kielberg A/S, Hans Vestergaard. Vandværkets tekniske rådgivning varetages af Ingeniørfirmaet Rambøll. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

6 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 3 3. AKTIVITETER Følgende aktiviteter indgår i vandværkets interne overvågningsprogram: Indvindingsanlæg Boring Råvandsstation herunder pumpeinstallation Styring og overvågning Vandkvalitet Råvandsledning Registrering af driftsforhold Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Filteranlæg Filterskylning Skyllevandsbehandling Styring og overvågning Registrering af driftsforhold Distributionsanlæg Rentvandsbeholder Rentvandspumper Styring og overvågning Vandkvalitet Registrerings af driftsforhold Ledningsanlæg Hovedledningsnet Stikledninger Forbrugsvandmåler Styring og overvågning Bygningsanlæg Vandværksbygning Rentvandsbeholder Skyllevandsbassin Grundareal omkring vandværksbygning Grundareal omkring boringer rådgivning Indvindingsanlæg Behandlingsanlæg Distributionsanlæg Forsyningsledninger Vandkvalitet Generelt Økonomisk rådgivning Fakturering og bogføring af forbrugs Betaling og bogføring af kreditorer Lån, likviditet og investeringer Indberetning til Forsyningssekretariatet Generelt Revision Juridisk Generelt \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

7 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 4 IT-service Hjemmeside Ledningsregistreringssystem Ledningsregistrering WEB- løsning SRO Styring, regulering og overvågningssystem Økonomisystem Vandkvalitet Generelt Indkøb Indkøb af tekniske og planlægningsmæssige rådgivningsydelser Indkøb af målere, og materialer Indkøb af entreprenørydelser Generelt \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

8 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 5 4. ANSVAR Nærværende interne overvågningsprogram er godkendt af vandværkets bestyrelse i marts 2011 og vandværket har udpeget følgende person med ansvar for at det interne overvågningsprogram: Keld Ib Hansen () Den ansvarlige person skal varetage interesser over for såvel vandværkets bestyrelse, som sikrer, at den nødvendige dokumentation overfor Forsyningssekretariat under Konkurrencestyrelsen er til stede. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

9 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 6 5. KONKRET HANDLINGSFORLØB 5.1 Generelt Vandværkets interne overvågningsprogram fremgår af bilag Daglig drift Den daglige drift og overvågning varetages af vandværkets eget personel. 5.3 Entreprenørforhold Udbedring af akutte driftsforstyrrelser, samt generel service og vedligeholdelse på vandværks-, distributions- og ledningsanlæg, varetages af de håndværkere, som har tilknytning til vandværket. Disse ydelser afregnes efter forbrugt tid og materialeleverance. Afregning for disse ydelser skal godkendes og attesteres af vandværkets ansvarlige person for internt overvågning. Følgende entreprenører er for nuværende de faste firmaer der er tilknyttet vandværket: Indvindingsanlæg: Fyns Pumpe- og Brøndservice Vandværk og ledningsanlæg: Ras s Efterfølger samt Marslev VVS Jordarbejde: JA Entreprise samt Verner Olesen Bygningsforhold: Keld Ib Hansen El- og styring: Langeskov Ullerslev El rådgivning Rambøll 5.4 Vandkvalitet Vandets kvalitet bestemmes i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr af 11/12/2007. Vandværkets program for tilsyn med vandets kvalitet er fremsendt til og godkendt af Kerteminde Kommune. Hvert andet år udsendes udbudsmateriale og indhentes tilbud på levering af laboratorieydelser hos 2 uafhængige leverandører. Der indgås kontrakt på levering af ydelsen. 5.5 Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer under kr. Der udarbejdes budget for alle anlægsopgaver, som skal fremgå af Langeskov Vandværks flerårige investeringsplan. Anlægsinvesteringer under kr. eksklusive moms kan iværksættes i henhold til de foreliggende enhedspriser fra entreprenører, virksomheder og e Anlægsinvesteringer over kr. Ved anlægsopgaver, hvor investeringen forventes at overstige kr ,- eksklusive moms, udarbejdes projektmateriale. Ud fra dette materiale indhentes priser ved underhåndsbud eller ved indbudt licitation. Priser på teknisk rådgivning i forbindelse med projektering, udbud og tilsyn på anlægsinvesteringer indhentes hos vandværkets fast tilknyttede. Priser på arbejdets udførelse indhentes blandt vandværkets fast tilknyttede entreprenører og håndværkervirksomheder med erfaring inden for den aktuelle aktivitet. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

10 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM 7 De indkomne priser gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske, som indstiller det tilbud til bestyrelsen, som tilgodeser de i udbudsmaterialet stillede krav og den mest fordelagtige pris. Den ansvarlige for internt overvågning skal sikre, at der altid udarbejdes en kontrakt på arbejdets udførelse, som underskrives af følgende: Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder Ovenstående kontrakt udformes som anført på bilag 12. Tilsyn med udførelse af det konkrete projekt eller leverance varetages af vandværket selv eller dennes tekniske. Den ansvarlige for internt overvågning skal påse, at den fornødne dokumentation for arbejdets udførelse leveres til vandværket i form af byggemødereferat, notater og afslutningsvis en afleveringsprotokol. Afleveringsprotokollen underskrives af følgende: Vandværkets ansvarlige person for intern overvågning Entreprenør, håndværksvirksomhed eller andre udførende virksomheder Rådgiver Ovenstående afleveringsdokument udformes som anført på bilag 13. Regninger for det udførte arbejde skal attesteres af den ansvarlige for internt overvågning og den tekniske, hvis denne er involveret. Den attesterede regning overleveres til udbetaling ved vandværkets regnskabsfunktion. Ved entrepriser over ,- kr. eksklusive moms skal der stilles garanti af den pågældende entreprenør i henhold til AB rådgivning Ydelser til teknisk rådgivning aftales i form af en aftale. Rådgiveraftale udarbejdes af vandværkets med angivelse af ydelse med en tilhørende overslagspris. Honorarkontrakten underskrives af den ansvarlige for internt overvågning samt den pågældende. For en generel teknisk og planlægningsmæssig ydelse fremsender en gang om året oplæg til en honoraraftale for det pågældende år. Vandværkets ledelse kan løbende trække på teknisk rådgivning som bl.a. kan omfatte følgende ydelser: Løbende vurdering af vandværkets drift og vandanalyser m.v. Deltagelse ved vandværkets bestyrelsesmøder Udarbejdelse af div. budgetter til eksempelvis udbygning af ledningsnet, boringer vandbehandling mm. Udarbejdelse af diverse oplæg der ønskes gennemgået på vanværkets bestyrelsesmøde. Optimering af vandværkets drift. Ajourføring af vandværkets hjemmeside. Opdatering og ajourføring af tegningsmateriale over vandværket ledningsnet. Supplerende ledningsoplysninger som ikke kan klares via vandværkets hjemmeside. Gennemgang af regninger fra håndværkere. m.m. Ved projekter med en skønnet honorar på over kr ,- eksklusive moms, indhentes supplerende priser fra andre med relevant ekspertise. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

11 INTERNT OVERVÅGNINGSPROGRAM Økonomisk rådgivning Ydelser i forbindelse med varetagelse af vandværkets regnskab samt øvrige økonomiske dispositioner varetages af eksternt firma. Der indgås en konkret kontrakt med det firma, som varetager vandværkets regnskabsmæssige forpligtigelser. Den kontrakt vurderes løbende og som minimum en gang om året. Eventuelle ændringer i kontrakten skal ske skriftligt og skal underskrives af det pågældende regnskabsfirma og den ansvarlige for vandværkets interne overvågning. Vandværkets årsregnskab revideres af et statsautoriseret revisionsfirma. Hvert år indgås der aftale om honorar med vandværkets statsautoriserede revisor. 5.8 Juridisk rådgivning Ydelse i forbindelse med juridisk rådgivning udføres som regningsarbejde og afregnes efter forbrugt tid fra sag til sag. 5.9 IT service Langeskov Vandværk anvender følgende IT serviceprogrammer: Hjemmeside Rambøll Ledningsregistrering Rambøll Ledningsregistrering WEB- løsning Rambøll SRO anlæg Krüger Andet Langeskov Vandværk har indgået opdateringsaftale og serviceaftale med udbyderne af ovenstående IT service med henblik på at sikre, at funktionerne altid er tidssvarende. Den samlede årlige udgift til IT service er under ,- kr., hvorfor disse ikke løbende udbydes. Ved anskaffelse af nye EDB- programmer skal vandværket undersøge markedet for det aktuelle produkt og ved investering over kr ,- eksklusive moms, skal der indhentes priser ved relevante leverandører. Udbudsmateriale samt indkomne tilbud på EDB programmer skal gennemgås af den ansvarlige for internt overvågning, eventuelt vurderet i samråd med en teknisk eller økonomisk. Der indgås en kontrakt med det pågældende firma, som underskrives af den ansvarlige for internt overvågning. \\cher\sagarkiv\2010\ \dok\lf liw.docx

12 BILAG 1 - INDVINDINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Boring Fyns- pumpe og brøndservice Prisindhentning Råvandsstation Service- Fyns- pumpe og herunder pumpeinstallation brøndservice Prisindhentning Udarb. af ud- budsmateriale Råvandsledning Vandkvalitet Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Ras s Efterfølger Eurofins Tekn. Tekn. Tekn. Vandværkets godkendelse udførelse Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Tekn. Bemærkninger Registrering af driftsforhold Service Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

13 BILAG 2 - VANDBEHANDLINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Iltningsanlæg Filteranlæg Filterskylning Skyllevandsbehandling Vandkvalitet Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Ras s Efterfølger Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Eurofins Vandværkets godkendelse udførelse Bemærkninger Registrering af driftsforhold Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

14 BILAG 3 - DISTRIBUTIONSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse Rentvandsbeholder Nyanlæg Rentvandspumper Nyanlæg Keld Ib Hansen Ras s Efterfølger Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El udførelse Bemærkninger Registrering af driftsforhold Nyanlæg Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning BILAG 4 - LEDNINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse Hovedledningsanlæg Ras s Efterfølger Marslev VVS udførelse Bemærkninger

15 Stikledninger Forbrugsvandmålere Service Service- Vandkvalitet Ras s Efterfølger Marslev VVS Ras & Svop Marslev VVS Styring og overvågning Langeskov- Ullerslev El Eurofins Registrering af driftsforhold Vandværkspasser *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

16 BILAG 5 - BYGNINGSANLÆG Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværksbygning Rentvandsbeholder Skyllevandsbassin Tømning for slam Grundareal omkring vandværksbygning Grundareal omkring boringerne Keld Ib Hansen Keld Ib Hansen Carsten Larsen Vandværkspasser Vandværkspasser Vandværkets godkendelse udførelse Bemærkninger * Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

17 BILAG 6 TEKNISK RÅDGIVER Bemærkninger Behandlingsanlæg Konsulent Rambøll Distributionsanlæg Konsulent Rambøll Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Indvindingsanlæg Konsulent Rambøll Forsyningsledninger Konsulent Rambøll Vandkvalitet Konsulent Rambøll Diverse Konsulent Rambøll *Med budget over ,- eksklusive moms Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

18 BILAG 7 ØKONOMISK RÅDGIVER Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Fakturering og Konsulent Energi Fyn bogføring af forbrugs Bemærkninger Betaling og bogføring af kreditorer Konsulent Energi Fyn Lån, likviditet og investeringer Konsulent Energi Fyn Indberetning til Forsyningssekretariatet Konsulent Energi Fyn Revision Konsulent Deloitte Diverse Konsulent Energi Fyn *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

19 BILAG 8 JURIDISK RÅDGIVER Ydelse Entreprenør Vandværkets godkendelse Diverse Konsulent Advokatfirmaet Kielberg A/S Hans Vestergaard Bemærkninger *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

20 BILAG 9 IT-SERVICE Ydelse Entreprenør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Vandværkets godkendelse udførelse Hjemmeside Konsulent Rambøll Bemærkninger Ledningsregistreringssystem Konsulent Rambøll SRO Krüger A/S *Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

21 BILAG 10 - INDKØB Ydelse Leverandør Tekn. rådg. Indstilling af tilbud Indkøb af forbrugsvandmålere Indkøb af diverse materialer Vandværkets godkendelse leverance Bemærkninger * Med budget over ,- eksklusive moms - Keld Ib Hansen med ansvar for internt overvågning

22 BILAG 11 - OVERSIGTSDIAGRAM Aktuelt projekt/indkøb Vurdering af budget Evt. udført i samråd med Ved budget over ,-kr. ekskl. moms indhentes pris ud fra en projektbeskrivelse IO: Internt overvågning Ved budget under ,- kr. ekskl. moms kan arbejdet udføres som regningsarbejde Prisindhentning ved bunden licitation Afregning Regning på arbejdets udførelse gennemgås af vandværket IO ansvarlige som attesterer regning Indkomne priser vurderes af teknisk, som indstiller det konditionsmæssige og billigste bud Attesteret regning godkendes og attesteres af vandværkets IO ansvarlige Vandværkets IO ansvarlige vurderer indkomne priser sammenholdt med s indstilling Afregning fremsendes til godkendelse ved tekn.. Attesteret regning fremsendes til vandværk Udarbejdelse af acceptskrivelse som underskrives af entreprenør, vandværk og teknisk udarbejder afleveringsdokument der underskrives af entreprenør, vandværk og tekn. med det udførte arbejde. Udføres af teknisk der rapporteres til vandværket via referat/notat Arbejdet udføres

23 BILAG 12 ENTREPRENØRKONTRAKT - ACCEPTSKRIVELSE

24 BILAG 13 AFLEVERINGSDOKUMENT PÅ ENTREPRENØRARBEJDE

25

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

for Nørre Alslev Vandværk

for Nørre Alslev Vandværk Årsberetning for programmet for intern overvågning for Nørre Alslev Vandværk CVR. nr. 32847021 for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Nærværende årsrapport er udarbejdet af Flemming Heintz for

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Arsberetning for 2011

Arsberetning for 2011 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR. 53 85 7418 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring...3 7.1,.

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Årsberetning Program til Intern Overvågning

Årsberetning Program til Intern Overvågning Årsberetning 2012 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2010 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 4 4 Foretagne kontroller 5 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning

Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning Årsberetning 2013 jf. program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 3 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 4 Foretagne kontroller 6 5 Oversigt over udestående mellemværender

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej Slangerup CVR-nr Årsberetning 2010 for intern overvågning

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej Slangerup CVR-nr Årsberetning 2010 for intern overvågning Nybrovejens Vandværk A.m.b.a Nybrovej 15 3550 Slangerup CVR-nr. 32997074 Årsberetning 2010 for intern overvågning Indhold Ledelseserklæring.... 4 Uafhængig revisor erklæring.... 6 Beskrivelse af overvågningsprogram....

Læs mere

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015

Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 Referat af generalforsamling i Sneslev vandværk Den 12-03-2015 1. Valg af dirigent Otto Hansen blev valgt. 2. Beretning for 2014 Beretning ved Erik Larsen Beretning 2014 Sneslev Vandværk har gennem 2014

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven

Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven 19. januar 2010 Center for Vand CF Vejledning om overvågningsprogrammer efter vandsektorloven 1. Indledning Denne vejledning om overvågningsprogrammer er tænkt som et ide- og erindringskatalog, når vandselskaberne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholms Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229

rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholms Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229 rersyningt BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Spildevand A/S Cvr. Nr. 3158 2229 April 2015 Program for intern overvågning BornIuilnzs Spildevand AIS Årsberetning 20 / OP,-ognunJbr

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger

Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger Udbud af drift og vedligehold af kommunens institutioner og bygninger J.nr.: 88.04.28.G00 Sagsnr.: 15/2253 BESLUTNING: BY-, ERHVERVS- OG PLANUDVALGET DEN 12-01- 2016 Ad. 1 Ændringsforslag fra Asger Larsen

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do-

Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Dok. 63255/17 /MAHJ Godkendt Plan- og Teknikudvalget 4.4.2017 Procedure for tildeling af -opgaver på byggearbejder -opgaver på anlægsarbejder -rådgiverydelser på do- Procedure for tildeling af opgaver

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2012 2013. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00 Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2. Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Læs mere

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk

Årsregnskab for Hove Vandværk IS. 1. januar - 31. december 2012. ifølge. foreningens vedtægter CVR: 15407751. www.hovevand.dk Årsregnskab for Hove Vandværk IS ifølge foreningens vedtægter 1. januar - 31. december 2012 CVR: 15407751 www.hovevand.dk Virksomhedsoplysninger: Hove Vandværk blev stiftet i 1911 og er hjemhørende i Egedal

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

I/S Ryomgård Vandværk

I/S Ryomgård Vandværk I/S Ryomgård Vandværk cvr.nr. 23 47 82 18 8550 Ryomgård Årsrapport for 2004 1 Indhold side Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 23. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME

VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Prækvalifikationsgrundlag Juli 2015 VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME VORDINGBORG KOMMUNE ENERGIMÆRKNING AF KOMMUNALE EJENDOMME Revision 0 Dato 2015-07-17 Udarbejdet af LER Kontrolleret

Læs mere