Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår."

Transkript

1 Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

2 1. Indledning Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler Hvilke aftaler er omfattet Markedsvilkår Aftaler der er omfattet af EU s udbudsdirektiv Aftaler der er omfattet af tilbudsloven Aftaler der ikke er omfattet af EU s forsyningsdirektiv og den danske tilbudslov Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi under kr Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi mellem kr Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi over kr. men under EU s tærskelværdi Køb af ydelser hos Hjørring Kommune Salg af ydelser Dokumentation for indgåelse af købsaftaler Aftaleoversigt Længerevarende aftaler Opbevaring af dokumentation Kontrol med program for intern overvågning Gyldighed Ansvar Kontrollens gennemførelse Information om program for intern overvågning Årsberetning Referencer og henvisninger

3 1. Indledning. Formålet med det interne overvågningsprogram (IO-program) efter Vandsektorloven er at sikre, at indkøb af varer og tjenesteydelser, samt salg af ydelser sker på markedsvilkår. Det er ikke nyt for Hjørring Vandselskab, vi har altid bestræbt os på at indkøbe i forhold til hvad der er mest fordelagtigt for selskabet og til den mest fordelagtige pris. Det nye er, at vi nu - både internt og i forhold til omverden skriftligt skal redegøre for, at vi gør det vi altid har gjort. Vi er også forpligtet til at udarbejde et IO-program, som vi så skal følge når vi foretager vores indkøb. Et program der beskriver, hvad vi skal gøre, når vi køber ind, hvordan vi vil sikre, at vi indkøber i forhold til hvad der er mest hensigtsmæssigt (markedsvilkår) for selskabet, hvordan vi vil redegøre for at vi har fulgt programmet og hvordan vi vil sikre, at alle indkøbere bliver undervist i at bruge programmet. Der er derfor udarbejdet efterfølgende program, som vi håber er udformet så opgaven med redegørelserne ikke bliver for besværlig, men i stedet kan blive en hjælp for den enkelte indkøber. Vi vil i hvert fald herefter kunne dokumentere, at vi lever op til kravet om, at vi indkøber i forhold til hvad der er mest fordelagtigt for selskabet. Hjørring, den 14. december 2010 Jon Lemming Direktør 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler. Efter vandsektorloven skal selskabets aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Dog må de ydelser vi må købe hos Hjørring Kommune kun være prissat til den kostpris kommunen har til produktion af ydelsen. Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Hjørring Vandselskab skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal ligeledes forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. Kun Hjørring Kommune er som ejer at betragte som en økonomisk interesseforbunden part. Ansvaret for overholdelse af indkøbsprocedurer og -politikker samt programmet for intern overvågning påhviler den enkelte medarbejder. Herunder ansvaret for udarbejdelse af dokumentation m.v. 3

4 Chefgruppen er overordnet ansvarlig for IO-programmet. Økonomi- og administrationschefen er udpeget som daglig IO-ansvarlig, med ansvaret for: - at der etableres et IO-program, - at der føres kontrol med ordningen, - at alle relevante medarbejdere informeres om ordningen, samt - at årsberetningen udarbejdes og offentliggøres. 2.1 Hvilke aftaler er omfattet. Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder, er omfattet af den interne overvågning. Det har ingen betydning, om salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter. 2.2 Markedsvilkår. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis Vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Indkøb, der er foretaget efter forskrifterne i tilbudsloven, EU s udbudsdirektiver eller købt via SKIaftale (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S), anses for at være indgået på markedsvilkår. 2.3 Aftaler der er omfattet af EU s udbudsdirektiv. Selskabet er omfattet af EU s forsyningsdirektiv hvilket indebærer, at indkøb af ydelser der ligger over efterfølgende tærskelværdier for 2010 og 2011 skal udbydes i EU licitation. Dermed anses ydelserne for at være købt på markedsmæssige vilkår. Tærskelværdier for 2010 og 2011 Varekøb og tjenesteydelser Bygge og anlægsarbejder Delydelser (tjenesteydelser og varer) Delarbejder (bygge og anlæg) kr kr kr kr. 2.4 Aftaler der er omfattet af tilbudsloven. Selskabet er omfattet af tilbudsloven vedrørende bygge- og anlægsarbejder. Det betyder, at indkøb af bygge- og anlægsarbejder over kr. og op til EU s tærskelværdier skal udbydes i henhold til tilbudsloven, og vil derfor automatisk være at betragte som anskaffet på markedsmæssige vilkår. 4

5 2.5 Aftaler der ikke er omfattet af EU s forsyningsdirektiv og den danske tilbudslov Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi under kr. Den indkøbsansvarlige bør overveje, om der skal indhentes mere end et tilbud. Den overvågningsansvarlige kan anmode den indkøbsansvarlige om en nærmere redegørelse for indkøb under kr. Aftaler med en årlig værdi under kr. indføres ikke i aftaleskemaet, jf. afsnit Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi mellem kr. Den indkøbsansvarlige bør overveje, om der skal indhentes mere end et tilbud. For disse indkøb skal der foreligge en skriftlig købsaftale, ligesom den indkøbsansvarlige skal udfærdige en kort skriftlig begrundelse der sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår Aftaler om køb med en økonomisk årlig værdi over kr. men under EU s tærskelværdi. Såfremt der findes mere end en leverandør af den specifikke ydelse skal der som minimum indhentes to underhånds tilbud Køb af ydelser hos Hjørring Kommune. Hos Hjørring Kommune må selskabet kun købe ydelser inden for løn og personaleområdet, og kun indtil 1. januar Betaling for disse ydelser må kun omfatte kommunens kostpris til at producere ydelsen, hvilket kommunen skal dokumentere over for selskabet, ved fremlæggelse af en revisorerklæring fra kommunens revisor. 2.6 Salg af ydelser. Selskabet skal kunne dokumentere at indgåelse af aftaler om salg af ydelser til andre sker på markedsvilkår. 3. Dokumentation for indgåelse af købsaftaler. Hjørring Vandselskab A/S skal kunne dokumentere, at priser og vilkår for alle indgåede aftaler, hvis årlige værdi udgør mere end kr. eksklusiv moms, er indgået på markedsvilkår. Det interne overvågningsprogram skal således sikre: - at aftaler indgås på markedsvilkår, - at aftaler med kommuner om administrative opgaver indgås til kostpris, samt - at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. I forbindelse med aftaler med kommunen (f.eks. kommunens varetagelse af administrative opgaver) skal der indhentes revisorerklæring fra den kommunale revision. Denne erklæring skal 5

6 fastslå, at prisfastsættelsen kun dækker direkte og indirekte omkostninger, der er nødvendige for at udføre opgaverne. Der er ingen krav til i hvilken form skriftlig dokumentation skal foreligge. Men det kan f.eks. være ved: entreprisekontrakt, købsaftale, tilbud eller mail. 3.1 Aftaleoversigt. For at tydeliggøre, at førnævnte krav til aftaler opfyldes, skal Hjørring Vandselskab dokumentere det beslutningsgrundlag, aftalerne er indgået på. Til det formål er der udarbejdet en Aftaleoversigt (findes på V-drevet i mappen Program for Intern overvågning), hvor alle aftaler over DKK skal skrives ind i. Det er den aftaleansvarlige, der har ansvaret for at indføre indgåede aftaler i Aftaleoversigten. I Aftaleoversigten angives en række generelle oplysninger om aftalen, samt beslutningsgrundlaget herfor (dvs. begrundelsen for det valg, der er truffet). Såfremt der allerede foreligger den fornødne dokumentation, skal der henvises hertil under punktet beslutningsgrundlag i Aftaleoversigten. 3.2 Længerevarende aftaler. Alle allerede indgåede længerevarende aftaler (f.eks. rammeaftaler) skal revurderes med passende interval (minimum hvert 3. år). Hensigten med dette er at eftervise, at beslutningsgrundlaget stadig opfylder kravet om markedsvilkår (eller kostpris). Afdelingscheferne har ansvaret for, at den nødvendige løbende revurdering af længevarende aftaler foretages. 3.3 Opbevaring af dokumentation. Den aftaleansvarlige opbevarer dokumentation for alle indgåede købsaftaler, samt indhentede tilbud. Købsaftaler og indhentede tilbud skal opbevares i minimum 5 år. 4 Kontrol med program for intern overvågning. 4.1 Gyldighed. Kontrollen omfatter alle indkøbs- og salgsaftaler indgået i et kalenderår samt aftaler med en løbetid længere end 1 år, som er revideret i årets løb. 4.2 Ansvar. Den overvågningsansvarlige har ansvaret for kontrollen med det interne overvågningsprogram. 4.3 Kontrollens gennemførelse. Kontrollen gennemføres en gang årligt i første kvartal og sker stikprøvevis. Stikprøver udvælges ud fra beløbsstørrelse og væsentlighed, fordelt på aktivitetsområder. Kontrollen omfatter aftaler med en længerevarende gyldighedsperiode samt enkeltstående indkøbsaftaler. 6

7 Indkøbsaftaler kontrolleres for om: Aftalen er skriftlig Aftalen er indgået på markedsvilkår Betaling er sket i overensstemmelse med aftalen Flerårige aftaler er revurderet med passende mellemrum. Ved salg af ydelser kontrolleres at: Aftalen er skriftlig Fakturering sker i overensstemmelse med aftalen Flerårige aftaler er revurderet med passende mellemrum. Aftaleansvarlige medarbejdere skal orientere den IO-ansvarlige om aftaler, der ikke er indgået i overensstemmelse med IO-programmet. Den IO-ansvarlige vil derefter (i samarbejde med ledelsen) iværksætte de nødvendige korrigerende og forebyggende handlinger. 5 Information om program for intern overvågning. Hjørring Vandselskab A/S vil i perioden frem til 31. december 2010 bruge tid og ressourcer på at introducere og formidle IO-programmet, således at det bliver implementeret og forankret i organisationen. Formidlingen vil ske på følgende måder: På MED-udvalgsmøde På informationsmøder for alle relevante medarbejdere (afdelingsvis) Ved indlæg i det interne Nyhedsbrev På selskabets hjemmeside. Endelig vil alle nye medarbejdere blive informeret om IO-programmet. IO-programmet vil løbende blive udviklet i forbindelse med ændringer af love og bekendtgørelser samt indhøstede erfaringer ved brug i dagligdagen. Ændringer vil blive meddelt pr. mail til alle medarbejdere, der indgår købsaftaler. 6 Årsberetning. Hjørring Vandselskab A/S skal fra og med 2011 og efterfølgende hvert år senest 1. maj offentliggøre og indsende en årsberetning med revisorerklæring til Forsyningssekretariatet. Årsberetningen indeholder en beskrivelse af selve IO-programmet, dets gennemførelse herunder kontrolforanstaltninger samt resultatet af udførte kontroller. Årsberetningen vil endvidere indeholde en oversigt over mellemværender med Hjørring Kommune pr. 31/12. 7

8 Årsberetningen godkendes af selskabets ledelse forinden den foreligges revisionen. Revisorerklæringen vil blive afgivet i forbindelse med revisionen af selskabets årsregnskab og udført i overensstemmelse med den gældende revisorinstruks på området. Erklæringen fremlægges endvidere for selskabets bestyrelse. Årsberetningen offentliggøres på Hjørring Vandselskabs hjemmeside. Den IO-ansvarlige er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af Årsberetningen. 7. Referencer og henvisninger. Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/ Program for vandselskabers interne overvågning, Bekendtgørelse nr. 298 af 25/ Konkurrencestyrelsens vejledning til bekendtgørelse nr. 298 af 25/ EU s udbudsdirektiv, 2004/18/EF af 31/ Forsyningsvirksomhedsdirektivet, 2004/17/EF af 31/ Tilbudsloven, Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, nr af 7/ Aftaleskema til registrering af indgåede købsaftaler m.v. over kr

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere