Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning"

Transkript

1 pwc Uafhængig revisors erklæring Hørsholm Vand ApS' program for intern overvågning Til ledelsen i Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet Vi har gennemgået Hørsholm Vand ApS' beskrivelse af programmet for intern overvågning, herunder beskrivelsen af kontrollerne til sikring af programmets overholdelse. Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge og beskrive programmet samt sikre kontrol af programmets overholdelse. Vort ansvar er, baseret på vort arbejde, at udtrykke en konklusion om, hvorvidt programmet er etableret, og om der er foretaget den kontrol, der er beskrevet i programmet. Denne erklæring, som omfatter perioden i. januar december 2011, er udelukkende udarbejdet til brug for Hørsholm Vand ApS og Forsyningssekretariatet. Det udførte arbejde Vort arbejde er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Forsyningssekretariatets Revisionsinstruks af 13. juli 2010 om revision af vandselskabers interne overvågning, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vor konklusion. Arbejdet omfatter forespørgsler, observationer samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, vi har modtaget. Det er vor opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at programmet er etableret, og at der i perioden 1. januar december 2011 er foretaget den kontrol, der er beskrevet i programmet. Hellerup, den 30. april 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Timmermann statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44,2900 Hellerup T: , F: , pwc.dk

2 Årsberetning intern overvågning 2011

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning.,...,,.,i 2 Program 2011, Planlagte tiltag 2011, i 4 Gennemførelse af planlagte tiltag ,,..., Kontrol og stikprøver.» 3 6 Resultat af kontrol og stikprøver Konklusion Program Planlagte tiltag Bilag

4 I Indledning Hørsholm Vands anden årsberetning for intern overvågning er udarbejdet for perioden 1, januar december Program Aftaler skal indgås skriftligt og på markedsvilkår 2.2 Aftaler om køb af administrative opgaver med Hørsholm Kommune skal være skriftlig og være baseret på kostpriser 2.3 Fokus på og udvikling af selskabets årsregnskab, herunder opdelingen på drikkevand og spildevand samt fordeling af fælles udgifter. 3 Planlagte tiltag I 2011 vil vi prioritere at indgå/forny aftaler om El, Bank, revision og økonomisk assistance, laboratorieudstyr og kemikalier. Herefter skal aftaler omkring S RO samt GIS - service og vedligehold samt indkøb af vandmålere etableres/fornys. Vi vil i størst muligt omfang lave udbud og aftaler i samarbejde med vores naboforsyninger for at opnå stordriftsfordele og spare på rådgiverudgifter. 3.2 Indkøbsprocedurer- og politik skal nedskrives i Politikken skal udvikles løbende og i et bredt samarbejde mellem ansatte, direktør og bestyrelsen. 3.3 Der skal udarbejdes og nedskrives en procedure for kontrol i henhold til overvågningsprogrammet inden udgangen af 1, halvår Der skal være udarbejdet og nedskrevet retningslinjer for budgetlægning, bogføring og regnskabsaflæggelse inden udgangen af Der skal udarbejdes årshjul med alle tilbagevendende opgaver, der er med til at sikre, at indberetninger kan foretages til tiden. 3.6 Der skal være fokus på at sikre de skriftlige aftaler, således at den interne overvågning viser et reduceret antal af mangler på skriftlige aftaler/afsøgning af markedet. 3.7 Der skal sættes fokus på, at tidsubestemte kontrakter kan medføre udbudspligt

5 4 Gennemførelse af planlagte tiltag 20 i i 4.1 I 2011 har vi bl.a. indgået/fornyet aftaler om El, bankforretninger telefoni, samt bl.a påbegyndt afsøgning af markedet for lønbehandling. Vi har indgået rammeaftaler vedr. vandledninger samt kloakledninger og vedr. slamsugning og tvinspektion. Vi har brugt konceptet for bankudbud fra vores naboforsyninger og kun i mindre grad anvendt rådgiverudgifter. Vi har haft udbud vedrørende; Spildevand Nye ledninger ved Aismosen Strømpeforinger Etablering af trykledning i Mortenstrupvej Rørsprægning Smidstrupøre Renovering af pumpestationer Kloaktilslutninger Indkøb af dæksler Nyt jorddepot (URA) Drikkevand Renovering af ledninger i Usserød Kongevej Renovering af Hørsholm Vandtårn Lækagesøgning på vandledningsnettet Vi har ikke som forventet fornyet aftaler om laboratorieudstyr og kemikalier, revision og økonomisk assistance. 4.2 Processen omkring indkøbspolitik er i gangsat og ved at blive nedskrevet i forretningsbeskrivelsen. 4.3 Proceduren er nedskrevet og ligger her. Proceduren bliver løbende forbedret. 4.4 Retningslinjer for budgetlægning, bogføring og regnskabsaflæggelse er i gangsat og ved at blive nedskrevet i forretningsbeskrivelsen. Der er afholdt særlige opfølgningsmøder vedr. budgetlægning og budgetopfølgning. 4.5 Der er udarbejdet et foreløbigt årshjul med tilbagevendende opgaver inden for økonomi og regnskab. Det overordnede årshjul er præsenteret for bestyrelse. 4.6 Der har været stor fokus på at sikre skriftlige aftaler og der er i stikprøvekontrollen kun fundet 1 mangel, hvor der ikke foreligger en underskreven aftale med leverandør for samlet mere kr., men markedet er undersøgt hvert år. 4.7 Tidsubestemte kontrakter bliver løbende gennemgået og taget løbende på afd. møder og fælles møder. Side 2

6 5 Kontrol og stikprøver 5.1 Udtræk fra Navision med leverandører (kreditorliste - top kr.) hvor vi samlet håret køb i 2011 på mere end kr. for fælles indkøb, drikkevand og spildevand. Der er udtaget i alt 20 stikprøver af 106 mulige svarende til 19 %. Jf. tabellen nedenfor. 5.2 Udtræk fra Navision med faktura på større end kr. (bogførte fakturaer - med filter > kr.)for fælles indkøb, drikkevand og spildevand. Der er udtaget i alt 16 stikprøver af 118 mulige svarende til 14 %. Stikprøver 1. halvår 2. halvår I alt 2011 Mulige Antal Heraf Stikprøver Mulige Antal Stikprøver Mulige Antal Stikprøver Kreditor top ApS enkeltkøb større end kr Drikkevand Spildevand I alt Procent stikprøver Resultat af kontrol og stikprøver Af de stikprøver der er udtaget, er der kun fundet 1 mangel, hvor der ikke foreligger en underskreven aftale med leverandør for samlet mere kr. Markedet er dog undersøgt hvert år. Mangier 1. halvår 2. halvår I alt 2011 Stikprøver Mangler Stikprøver Mangler Stikprøver mangler Kreditor top ApS enkeltkøb større end kr Drikkevand Spildevand I alt Procent mangler Side 3

7 8 Program Aftaler skal indgås skriftligt og på markedsvilkår 8.2 Aftaler om køb af administrative opgaver med Hørsholm Kommune skal være skriftlig og være baseret på kostpriser 8.3 Fokus på og udvikling af selskabets årsregnskab, herunder opdelingen på drikkevand og spildevand samt fordeling af fælles udgifter. 9 Planlagte tiltag I 2012 forventer vi at indgå/forny aftaler om revision og økonomisk assistance, laboratorieudstyr og kemikalier, SRO. 9.2 Vi vil i størst muligt omfang lave udbud og aftaler i samarbejde med vores naboforsyninger fomir at opnå stordriftsfordele og spare på rådgiverudgifter. 9.3 Indkøbsprocedurer- og politik skal færdigskrives i Politikken skal udvikles løbende og i et bredt samarbejde mellem ansatte, direktør og bestyrelsen. 9.4 Retningslinjer for budgetlægning, bogføring og regnskabsaflæggelse skal være ajourført. 9.5 Der skal være fokus på at sikre de skriftlige aftaler, således at den interne overvågning fortsat viser et minimum af antal af mangler på skriftlige aftaler/afsøgning af markedet. 9.6 Der skal sættes fokus på, at tidsubestemte kontrakter kan medføre udbudspligt Side 5

8 7 Konklusion 7.1 Aftaler skal Indgås skriftligt og på markedsvilkår Den interne kontrol viser at aftaler bliver indgået skriftligt og på markedsvilkår. Der er kun i et tilfælde observeret et samlet køb på mere end kr. uden en skriftlig aftale. 7.2 Aftaler om køb af administrative opgaver med Hørsholm Kommune skal være skriftlig og være baseret på kostpriser Aftaler om køb af administrative opgaver med Hørsholm Kommune er skriftlige og er baseret på kostpriser. Dette er dokumenteret ved revisionserklæring af 30. januar 2012"Uafhængig revisors erklæring om Hørsholm Vand ApS Indberetning og erklæring i henhold til bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010". Erklæringen indeholder følgende forbehold: "Der er på tidspunktet for afgivelsen af denne erklæring ikke aflagt årsrapport for 2011 for Hørsholm Vand ApS. Vi har derfor ikke et fuldstændigt grundlag for at udtale os om registreringspligtige uddelinger og vederlag. Vi tager derfor forbehold for den mulige indvirkning heraf. Vejafvandingsbidrag for 2011 er foreløbigt fastsat til 3 % af foreløbige opgjorte anlægsinvesteringer for Der foreligger ikke dokumentation for, at dette modsvarer de faktiske omkostninger." Erklæringen indeholder følgende konklusion: "Det er vores opfattelse, at selskabets opgørelse for 2011, bortset fra den mulige indvirkning af det i forbeholdet anførte, i al væsentlighed er rigtig og fuldstændig i henhold til 2, jf. 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om kommuners indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyningers regler. " 7.3 Fokus på og udvikling af selskabets årsregnskab, herunder opdelingen på drikkevand og spildevand samt fordeling af fælles udgifter. Afdelingerne har løbende haft fokus på regnskabsaflæggelsen. Der er udarbejdet kvartalsregnskaber som gennem året er tilpasset administrationens og bestyrelsens ønsker. Der aflægges kun et årsregnskab - men selskabet har interne regnskaber opdelt på Drikkevand, spildevand og ApS (fælles udgifter). Fællesudgifter fordeles efter en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er løbende drøftet med revisor og er i 2011 fastlagt til: Drikkevand Vand Fælles Administration 49,6 % Spildevand Kloak Usserød Renseanlæg 49,6 % Fælles Administration Tømningsordning Fælles Administration 0,8 % 100 % Side 4

9 10 Bilag 10.1 Organisation 2011 Direktør Citte Benne' m<wte r Storm Drikkevand Hwine Nichen Susanne Motfeli lotte JuN teisen &tw 8»M>!" Storm Spildevand»! )«Drift Ksipw Andersen L«t I-, P<*«e«. u>c»sulitai! Usserød R»tt^o»«iiap4 *wai ;;»<> < oiif-r Crtft Pa'm ten Mwnssef, Com*) J»SSHIM'> Lorstei leseri, C^a;js *«M><*\ OS* Satte Side 6

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798

Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar - 31. december 2012 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER

REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER REVISIONSSTANDARD (RS) 2400 REVIEW AF REGNSKABER FSRs REVISIONSTEKNISKE UDVALG SEPTEMBER 2007 Revisionsstandard (RS) 2400 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Fotografisk, mekanisk eller anden form

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0355008 - RSL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 13. februar 2015 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Kåre Mønsted og Bo Bjerregaard (kst.)). 5. afd. nr.

Læs mere