Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsinge Vandværk s.m.b.a."

Transkript

1 Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1

2 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april, skal der senest den 1. maj 2011 offentliggøres og indsendes en årsberetning til Forsyningssekretariatet om den foretagne interne overvågning af indgåelse af aftaler. Bestyrelsen Bestyrelsen for Helsinge Vandværk har altid haft øje for at indkøb af varer og tjenesteydelser sker ud fra forretningsmæssige perspektiver kort sagt få mest muligt ud af pengene. Der har derfor altid været fokus på at indgå aftaler på de bedst mulige vilkår laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud alt efter kompleksiteten i indkøbet og med tilbud fra flere virksomheder. Bestyrelsen har gennem har et fast punkt på den månedlige dagsorden Vandsektorloven og dens påvirkninger af drift mm. Det interne overvågningsprogram har været behandlet over mange møder og altså været i proces indtil den version, der her er vedlagt som bilag 1, blev vedtaget. Personale Personalet på Helsinge Vandværk består af 3 personer. 1 driftsleder og 2 driftsassistenter. Det vil under normale omstændigheder alene være driftslederen, der indgår aftaler og disponerer indkøb. Oftest efter at det pågældende indkøb har været behandlet på et bestyrelsesmøde. Intern information til medarbejdere Der har i andet halvår været holdt et møde mellem driftsleder, den eksterne administration samt den overvågningsansvarlige med drøftelse af det interne overvågningsprogram. Det blev her aftalt hvordan aftalerne skal registreres. 2

3 Indgåede aftaler Dato Emne Pris i kr. ekskl. moms Antal tilbud Tildelingskriterie Udskiftning af 10 vinduer Økonomisk mest fordelagtige tilbud Udskiftning af tagrender Laveste pris El til ny boring 0 1 Almindelig kundeaftale med eldistributør Nye pumper til Laveste pris rentvandsudpumpning Grenreol til rør Laveste pris 300 m hovedledning rør Laveste pris Ledningsrenovering gravearbejde Rabataftale på affedtningsmidler mm. Aftale om hosting af dataog programmer på web-hotel af programmer til WebGraf kort og WebGraf lukkeplan Laveste pris 15 % ved køb over kr. 1 2-årig rammeaftale direkte tildeling er en kan aftale Direkte tildeling Der har i perioden som det ses alene været en aftale af en størrelsesorden på over kr. De øvrige aftaler har haft en væsentlig mindre størrelse. Kontrol af indgåede aftaler Aftalerne er kontrolleret til de indkomne tilbud samt med den efterfølgende foretagne bogføring. Nærværende årsberetning har været behandlet på bestyrelsens møde den 12. april, hvor den er godkendt til indsendelse til Forsyningssekretariatet. Helsinge den 12. april Bjarne Jørgensen formand for bestyrelsen Jørgen T. Skovsende overvågningsansvarlig 3

4 Bilag 1 Helsinge Vandværk Intern overvågning 4

5 Formål Dette program for Intern Overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i vandsektorloven. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at Helsinge Vandværk ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Det er i vandsektorloven bestemt, at Aftaler skal indgås på markedsvilkår Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet Helsinge Vandværk har med afsæt i ovenstående udarbejdet et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelse. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. Helsinge Vandværk har iværksat følgende tiltag: Etablering af overvågningsprogram med en tilknyttet procesbeskrivelse for at sikre aftaleindgåelse sker på markedsvilkår Procedure for sikring af dokumentation for at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres Der udarbejdes på grundlag af programmet en årsberetning, som indeholder En beskrivelse af programmet En beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning vil årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring. Nærværende program, dets efterlevelse og forankringen i organisationen er vedtaget og godkendt af Bestyrelsen for Helsinge Vandværk. Overordnet politik for indgåelse af aftaler Efter vandsektorloven skal selskabets aftaler om køb og salg indgås skriftligt på markedsvilkår. Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at sikre det grundlæggende princip, at vandselskabets aftaler alene skal 5

6 varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Virksomheden skal drives omkostningseffektivt, og reglerne om intern overvågning skal forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne virksomheder gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning af vandselskabets egne produkter. Interesseforbundne virksomheder er selskaber, der er økonomisk forbundet, eller virksomheder, der har en gensidig økonomisk interesse knyttet til deres aktiver, f.eks. ejendomme. Virksomheder med ledelsesmæssigt personsammenfald eller andre personalemæssige bindinger er ikke nødvendigvis direkte økonomisk interesseforbundne. Men ved indgåelse af aftaler kan det være relevant også at tage højde for sådanne forhold for at sikre sig imod varetagelse af uvedkommende hensyn. Hvilke aftaler er omfattet Aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder, er omfattet af den interne overvågning. Det har ingen betydning, om salgsaftaler vedrører selskabets kerneydelser eller eventuelle tilknyttede aktiviteter. Markedsvilkår En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis vandselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Aftaler, der har overholdt forskrifterne for udbud i EU s udbudsdirektiver, anses for at være indgået på markedsvilkår. Aftaler, som ikke er udbudspligtige skal kunne sandsynliggøres at være indgået på markedsvilkår (priser, betalings- og leveringsbetingelser). Der skal ved indgåelse af ikke-udbudspligtige aftaler ske en afsøgning af markedet, så aftalernes priser og vilkår kan afstemmes med de almindeligt forekommende betingelser i markedet og ikke bliver ugunstige for selskabet. Der hviler en særlig dokumentationspligt på aftaler med en økonomisk værdi på mere end kr. Ved økonomisk værdi forstås den samlede mulige økonomiske værdi 6

7 af en aftale. Det vil sige den umiddelbare kontraktsum og de mulige økonomiske konsekvenser af aftalen, eksempelvis ved misligholdelse. Ovenstående skal ske således, at Helsinge Vandværk overfor Forsyningssekretariatet kan dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet. For ikke-udbudspligtige aftaler, hvis værdi ikke overstiger kr., skal der foreligge en kort skriftlig begrundelse fra den aftaleansvarlige, som sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår. Opdeles en sammenhængende aftale i mindre aftaler, som hver især ikke overstiger kr., skal disse betragtes som sammenhængende aftaler, og underlagt samme dokumentationskrav som aftaler der overstiger kr. Politikker Aftaler indgås i henhold til gældende indkøbsprocedurer (se bilag 1) I henhold til programmet for intern overvågning skal der foreligge følgende dokumentation, førend en aftale kan godkendes: Specifikation af indkøbet - Art - Omfang - Særlige specifikationer Pris og vilkår - Dokumentation for markedsvilkår - Hvis udbudspligtig, anses udbud for tilstrækkelig dokumentation - Hvis ikke udbudspligtig, skal selskabet kunne dokumentere, at indgåelsen af de enkelte aftaler er begrundet. - Hvis ikke udbudspligtig, og værdien af aftalen ikke overstiger kr., så skal indkøbsansvarlig over for ledelsen sandsynliggøre, at indkøbet sker på markedsvilkår. - Er aftaler opdelt i mindre aftaler, og overstiger disse tilsammen kr., betragtes disse som en sammenhængende aftale. Skriftlig aftale 7

8 Politik for information om program for intern overvågning Helsinge Vandværk sikrer, at alle medarbejdere med ansvar i forhold til programmet for intern overvågning informeres om programmet og er bekendt med deres ansvar, og for dets overholdelse. Rapportering og kontrol Halvårligt udarbejdes en rapport til ledelsen, som beskriver den aktuelle status på programmet for intern overvågning. Rapporteringen omfatter: Oversigt over godkendte aftaler Dokumentation af aftaler 8

9 Bilag 1 Indgåelse af aftaler (Intern Overvågning) Denne proces er den del af det interne overvågningsprogram. Procesbeskrivelsen omhandler indgåelse af aftaler vedr.: - varekøb - tjenesteydelser - bygge- og anlægsarbejder - finansielle ydelser Proces- og opgavebeskrivelse følges uanset beløbsstørrelse for den pågældende aftale. Ved indkøb under kr. skal der foreligge en kort redegørelse, der sandsynliggør, at aftalen er indgået på markedsvilkår Ved indkøb over og under kr. (Forsyningsdirektivet tærskelværdi) skal aftaleindgåelsen dokumenteres. Ved indkøb over kr. (Forsyningsdirektivet tærskelværdi) skal der foretages et EU Udbud af indkøbet. Proces- og opgavebeskrivelse 1: Definition af opgaven Beskrivelse af den konkrete opgave, som Helsinge Vandværk ønsker udført af en ekstern part. 2: Kravspecifikation Opgaven defineres og beskrives i en kravspecifikation. Endvidere skal der udarbejdes et budget for opgaven. Specifikation af indkøbet 9

10 Art Omfang Særlige specifikationer 3: Tilbudsindhentning Den skriftlige tilbudsindhentning evt. pr. mail - skal som minimum indeholde: - en beskrivelse af opgaven - kontaktoplysninger - frist for modtagelse af bud eller anmodning om deltagelse - adresse hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes - kriterier for tildeling af kontrakten 4: EU Forsyningsdirektiv EU s forsyningsvirksomhedsdirektiv: Direktivet gælder selskaber, der forsyner eller distribuerer drikkevand til offentligheden. Tærskelværdier jf. EU Forsyningsdirektiv kan ses på Konkurrencestyrelsens hjemmeside. Kilde: vaerdier--og-2011/ 10

11 5: Udarbejdelse af udkast til aftale Der skal udarbejdes et skriftligt aftaleudkast vedr. pris, omfang og tidspunkt. Samt dokumentation for at man har sikret sig den bedste markedspris. 6: Gennemgang af aftaleudkast Den overvågningsansvarlige gennemgår aftaleudkast og tilhørende dokumentation. I samarbejde med den driftsansvarlige indarbejdes eventuelle rettelser og den overvågningsansvarlige godkender aftaleudkastet. 7: Udarbejdelse af aftale Den driftsansvarlige udarbejder den endelige aftale. 8: Aftale indgåelse Aftalen vedrørende den eller de pågældende leverancer indgås med leverandøren. 9: Leverance påbegyndes 10: Arkivering af aftale Den overvågningsansvarlige modtager kopi af den underskrevne aftale samt tilhørende dokumentation. Aftalen arkiveres. 11

12 Kontrol og opfølgning (Intern Overvågning) Kontrollen med overvågningsprogrammets etablering og overholdelse skal beskrives som en del af programmet, der typisk vil omfatte følgende tiltag: Udarbejdelse af en procedurebeskrivelse for selskabets kontrol med det interne overvågningsprograms etablering og ajourføring. Særskilt dokumentation for, at væsentlige aftaler om større anskaffelser og salg dokumenteres særskilt er indgået på markedsvilkår. Årlig kontrol med den faktiske overholdelse af overvågningsprogrammet i forhold til et udsnit af selskabets aftaler udvalgt ved stikprøve. Overvågningsprogrammet og kontrollen med dets gennemførelse i det forløbne år offentliggøres i en årsberetning og indsendes til Forsyningssekretariatet senest den 1. maj det følgende år. Systematisk indhentning af revisorerklæringer om overvågningsprogrammets etablering og administration. Løbende kontrol På aftaler med længerevarende løbetid, skal den overvågningsansvarlig foretage en kontrol af, om aftalen er tidssvarende. Den overvågningsansvarlige meddeler den aftaleansvarlige, at pågældende aftale(r) er udtaget til kontrol. Kontrol og opfølgning finder sted, efter nærmere angivet terminer. Proces og opgavebeskrivelse: 1: Aftale udtaget til kontrol På aftaler med længerevarende løbetid, skal den overvågningsansvarlig foretage en kontrol af, om aftalen er tidssvarende. Den overvågningsansvarlige meddeler den aftaleansvarlige, at pågældende aftale(r) er udtaget til kontrol. 2: Udarbejdelse af dokumentation Den aftaleansvarlige udarbejder dokumentation for, hvorvidt aftalen stadig må anses for at være indgået på markedstidssvarende vilkår. Herunder anbefales, om aftalen skal genforhandles eller opsiges med henblik på indgåelse af en ny aftale. Den aftaleansvarlige har 14 dage til at fremskaffe specifikationer og 12

13 dokumentation. 3: Ajourføre dokumentation Den overvågningsansvarlige ajourfører aftalens dokumentation. 4: Meddelelse til ledelsen Aftaleansvarlig meddeler skriftligt ledelsen om de afvigelser der måtte være mellem det faktisk leverede og det foreliggende aftalegrundlag. 13

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere