1fIHlJfS1fJED. Kø b? O." nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" ~I PorrelOloaen. _ i ,..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1fIHlJfS1fJED. Kø b? O." nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" ~I PorrelOloaen. _ i ,.."

Transkript

1 -_ 1fHlJfS1fJED BY OG legn p ltalllellllr bll".~ v. 'T ~~... '(!G/l.~ nolu~( "~Jde!.. ' Udllft VOR '... v~.drln: "ad [hl dr. oodo Vind /)jf U.h""nd.. ~.uy Hø.n r. 1 u.. ndror 1 cmpe."'"... '''.~. l v. n r''. ''''"~.. UJ"O n 'u ~ k.. 1'1.<10. Frifundet for Værnenrsgeritil'aJen. "gebort Jtnlen- Plrmllel døm lu kuo for O ver/ra:dellll! al ZOO Kr. DefilemmelBlO. DomOler RumUlfen. Sælfet Thllted b~h.ndlede l O'J S.gcn mod PelvarellrmlletlnjleborjJ Jen..en Thsted Tin." Vir ndehue_ ren. Bo!!ho/der Chr. Jen.en. oll' Pouernlng.be"yrer Pu ngebor!! Jen.en Ank/ager var Plm Kore ner og f'or.vlrcr Lrø Rllfmuuen. Pn f'otretnlngen er under Bc.ø:r. tellen.018t Pel'Vlrer m. m. Tyøkerne lor lall ca Kr. Port/eneiten har vllret <1 / Kroner. Begge tllae erklø:rede uskyldge Tllfølen og nden hørngen begærede Anklageren de TUtaUe alberfel sæukut. Bogholder Chr Jenlen '."k~'.; rede dereuer af hans B/sland Porrelrlingell kuf Blnkle til ni fere Regflskaberne. bverken med ndkøb a' gere men var hvad der forejllk. De" ii:~i;i:: Ul Tyskerne Skele.... 0lr lu p U... 1d'.r.~lJk.. t. 'Nn. blev kke udle... or.r 'ø Jøb.t vør ' uldt hdl>lll Plm. n..."le el flllelde en enkelt tyok 501d.1 akulde k ali' 101 ~ Tud""" Kr. Vør Cf.!'ru J ; Del va kk. Ho" henrede o' d e Dom.' vil Ue kli re øl d.r p.. den N..." Kø b? O." nok Pu købt rncget rll ndre Plm" Der er 10' gl Bk. en NerlzllollJ er Ul en ty. k Soldll Syne- De den hører m Old han perlonuge Udllyr? Kuude De kke egne ud "' Vlre.nt> gik lige lu Ty.kland? Fru J. De' nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" tænkte jeg "::~~:;; i '~~~::l~:;;;~~ ~ PorrelOloaen. _ i lom anden Virksomhed. Som Vidner alhørlu hv Eilpe... PoUffm. : Kom Deres Kone og spurgte om det 01.1 kunde gss at og de fik i sejge tf! Tyskerne? konfiskeret. De er J.: Nej den Dang blev der Hærede Sli til/tedse med Dommen ajle Vegne bndlet med Tyskerne. Plm ~ Men De var bekendt med Pærøkulter søsat. Handelen med Ty~kerne? J.: Ja det var jeg. Men jeg ";1 Er: Pllfokulter blev i Sla det lor Luksusvsrer. hv~d ra Skibsbyggeriet i havde Porretnlngen _ Ting!tom Den er beøtilt al AS.". ngen uvnede selvom Tyskerne Pistekibe gennem den købte dem. Slal 0/1 naar den om Den December 1940 riggel iii 0i for.ynel HandelsmlnJsterlel t/ævner den mod.it Bfn om al der kke Od;; maalle 5EJges for over 200 Kr. Thisted Hø]skoleforeniøg 1/1 enkel/e tyske Soldaler. Porretnlngen so/gie dog Varer lærger ud. denne Bestemmelse Thi8le~ HøJskolelorening holdt Plm. oplæste el Par Tlfælde Altu 811 løute Møde i Sælanen hvor der velr so/g flere Pelse Ul med Pulor Brandt Balle enkelle Soldaler tølle Alholdholellet J.: Min Kone.t 5.. sf være ri get er loregll8el iii liere kke iii en enken. Porretnngen havde solgl en Del Læderrakker al mller TU. Og snl! lu Bvel DaDskere lom Tyskere. Plm.: Del havde De en pl. J. = Ja og min Kone blev lunder ford der kke var lolgt ud over hvad der elter et loyalt Skøn var rlmellgl. Plm.: Hvordan blev klkuleret 11/ henbojdsvjs og Tyskere? J.: Dc Vir ens Plm. ; Har De aldrig sdvarel Dere. Kone mod at lelge Ul Ty kerne? J.: DelSplilrgsmllll1 bit v -'d' drøftet... Pru ngeborg Jensen ftraadlc sn Msnds Porklarlng Og Ankla. geren øpurgle: - OJorde De Dem ngen ve/eiser Anlednng al 200 Bestemmeløen '1 Pru J.: Ne/ Salgel foregk lurlgt og vurde kke lige Nej lt Tyskerne Dom: Turde? Bevede De lig. frem? - Pru J: N./. Pru Jensen oplysle 81 hendea Porrelnlng Yat baseret paa kon. t.nl Bel./lng. Til Ty.kerne /oreglk 1 ud ra d" POt. lil " Folke Atlencn Bi'kop gaard Kirken. Den 24. Qttbr. der Furedragsallen ved HøjSkolelærer Haugalrup Ry. hn Mandag d. 23. da. Husmand Kr Thnm8en og Horn.trup Mark - Karl Jensen og Hustru fr lorhen Gøllrup Holme kan d. 23 da lejre Sølvbryllup. SJørrlor. Ved i9-tiden i Aftel Brand Skorenen hor mind J. P Thom.en Fslck ra Thi.led ihidic. blev.ukket med Pulver Skoriiehen blev derelter Sand. renøel. Den havde ikke nogen Skade. Arte" KL 13.oo '! '"" h ti.. " Turneringska e

2 drfrrfr

3 Fra i Thisted. Uomnwr RamlUQ('llA Bæ"" Tbiøtrd bf'haodlme i Ua Saea m04 "('firma"l npbot J ( n ø e Q. Tiltalt 1'8r )lqtljndejuu"pr n Boholder c'hr Jt>n""n n Jo'orrelnlnplul"rYr P\ou npbor. Jensoo Anklapr ar Pollllluldm KoraDpr 0l' Po... "" Landlll1'ts8&gf Rasm"'ficn. Fra Fotf'E'tninøn er umlt>r B~t (.. l.. lm l'olrrt Pf>""lltpr ro m. Ul Ty S.k'l"U' for iall j':1. 39'.!OO) Kr For jl'ncstt>d hllr "a'ro l 11i 000 Kr. D'-Ri!:!' Tiltlll\(' erklwre<ll'. i ikke kyhhl:l'.\uklfl~f'/('n oru;k.jl' dl' Tiltalte afhort &l't4ill l\ilkl't /l.1;.f'11'. kgho!jl'r Gbt Jf'D5('D rorklarnf' al hnns Bi.~tnHJ Fondnlll!r"u kun!ruto :;ig til al (url' R"gDlllbenc Hl\n liani ' hwrkf'1l ru...! ndkøb ('1(>r Udsalg at g"re n!l'n 'ar ndrude om n.-! rurs!1' Salg hl hl""rt de'r forpogik TnkHU'.. k"te St.>plt'lO)x>r H)40 Plm: Kom ~ rl.'s KUllf' og f;llurgh' om dl'! nu kundt gaa al sælge hl T)' fik('ru'? J. "S"l'j dengang blct der jo alle "('gnll J8ndM meel T} skero('. Pfm: Men DE> "ar ~k('ndt mod Haml len ml'll T~ ~kcrne" J.: Ja. det 'nar jc(". lien jl>g anua. dl'l. Tn;keroe Kobtl>. for LUUlllVllr"f'r Mm Ulgen p"nt'ch' D<'l 11. D(>(""4!llber ud.;ll-dll' Jlan_ d"lsmlqistl'rh t en Bek<'lldtgort.>lse om at dl'r ikke m&jtlt.'.sælgl!3 fur p'l't 2nQ Kr hl enkt>lte ttue SoldatN Forn. tningen &olat4' dog \"arer uau.8('t d('nof' Bt>!('mnu Ln" Pfm. oplæste. t Par Tilfælde hmr dl'r \"ar solgt flere Pc!S(' til enkelk> SJlda.('r. J.. lim Kone ha der. at Salget ('r!oregaul til flere Soldater tkke til en enkelt Forretningen hudt' solgt. en Del aderrakker af mihtært T!aDit Ul sa&te! ])anskere 5Clm Trøen. prm..: Del b&tu De ed Retuae pu J. Ja. o~ min K<..nø hlet!rirund t. fordi der lkke TU..111 ud ~r. hnd der efter et loraj.t Sbn Ut nmelirt. P1n.~ H1'OnlaD lk PrieLe bl- kulaet tu hpllbo1"nu D.. fte Ol" Tr.urt>'i' ~ : De... em. Pfm.: Har De -Wnl" adft" Deua K~.u:vJ al. ~ til TTåeroe? ~: Dt SJ'rr " " har T aldna - F.... S ' o. "ftf' lr."at 1.8 Ol A.US

4 ". ' r. l" t l 1 \'11\ lk\'1 11\'H ).'1 FU. \.ltl 11\1111 l'kkp\' F')! nitm"r'jlk H\ J Hd H ''' :\1 " hl11hlpl> All. 1'H 'J\'>\\{'111' (U'Mlk ltr."ll"lp lir lll 1li\f1 \frlrnj{ -rll'krt."l' \"!lh" '111 ht'\" ikk.. \Uøn'u'\ ffol 1 'lhd Hl fllll! 11\1111'1;!\ Pfm næ\ ]l~h' 'l Tllr'\!'. hvil. "11 \'l\kl'-h \)Rk ~)ldl\l f!.kllhle hl\\l' k"hl r.. n flar' THfliwl 1\:1' 1 1 "J"\"H'1' 1"1\1.r. l!'! Yfl r Udl!' H!"t f'1 h l1al\ lwntnll' f\ll" ' ~1\lh' n.ml.: J \'H ~u\ vil ljl' "un f H kia!\' ul '\'l' 1i111!"1 1'11 1ll'jlinl( Jl~n dmt t\aa.g{\'\!h~l\d(> 1'rl'h. \ ~1 t Na\1l j 11\'1'1'1 Tilfmhlp af!wl;l h'l"\' li(l.: Y {'l 1)" \1\'1\(\ 1"rll.1"11 Pli. Ul' kl~hi'l' 1\111'111111\1 Dam: Ja 11'11 dllh~ ji'\lklari~l~ er nok øl Tl!lkmne bth' køhl lu\'~t ii baadl!' \.;ilt ~eh- Oi!; til a.mhl'-. Pfru.; lk'!' t'l :-olgl f Fk1i. 1\11 N'rb_~ c"lh('r til ('l l}~" 8.!cllL ~~H'~ \" t"ll hm ('l" l11'd i hnllm 1l<'1'"nlll\~ \ \1_ 1:t\ l? h.\llhll' nl' ikkø l"'glw ml at \all?juo gik i~!' lill'r~klal\d'l Pnl.1. }l\ \f'n"kb jl'~ ih" 11;\11'"- 1n('1'!' OH'" Ptm"~ n"t \:llllwj2"1 f"l"hll. Vfm_: \'al l1l'li""" 1"3.r\dHll a\ Ult d{'l' kc'llu ~'n 'l\:"..ker 'aa "ilde n" 1\~'1"" 80nlit "l..~}\(\\e'( Fru T.: N'J \i "\o;l~l'l'('ih' nk. R'H<'1l g\'l1th1mgik h'" nch" ll' "'iltall('~ r:ll..\l'lmh-t." l'\l\'h.\ n'lir "a.\ wl l'\rl'l'tn intre11 ).llnkfulluen.-)m andnl. fitk*'mh\>.d J:NtnilJk'n tllm-~t' J Nf~N'flhl.l"g" _._ _._=_..._.

5 r. l l t fe. - p r r - r -- ~. "''''um Domm. ~ r til Svikmølle. -- J. ~t. Det hævder Stol"Stikkeren Arne Pe~rsen. der Sagen mod Jeppesen der skulde have været maatte udsættes. Særrel.ten i Thisted (Dommer været? ~r ~YJ.!:. hvorfor behandlet i Dav:. Lothar Jeppesen ll1lder Besættd Johansen) skulde i Fonllidda~ sen ha\~de været :\leddeler til have behandlet Sagen mod Abwehr-Nebenstelle i Aarhus d. DNSAP.s "Sysselleder" under Be- v. s. Tyskernes Stikkercenlral Og' sættesen Lothal' Jellpesell del' fremkom med ret udforlige Open Overgang boede i Yestergade lysninger Lothar Jeppel::>en har l)omm. Kn'dit '? J.L det. Fors... a r~r l~ a ' korn og" dit? l..1.: Domrr faa det J. J.: jo Lov Ank\. Tysken ma'!rkel reforre..t.: del' i <1 Ank gjorde cel'er nings~ val' ti i Thisted og som efter lovedan- - stillet overf. disse Oplysning~l' A l klageskriflet tiltaltes for forskel- - paa det hestemteste nægtet De~' lige Fm'hold. Sagen kom imidler- at have fungeret som r.leddclel l. tid ikke til Behandling i Dag til Centralen men Anklagemyn- \ tede men er udsat paa ubestemt Tirl digheden har allige\'el mt.:'nl at \ ter. da Hovedvidnet mod Lothar Jep- der forelaa saa mange Opl;nir.- Ar pesen for Tiden er s)''g ger at der skulde rejes. T"t l li le-" Navl Del' el' nemlig rejst en alvorlig Anklagem~'ndigheden \'ilde san l fors muf: Anklage til mod Jeppesen. som i Dag have fort Ane PeiCl'Sl'l som ræv findes i et 1'illægs-AnklageslU'ifl. \ Vidne men da han er y~ har Kr. i Storstikkeren fra Sonderborg Anklag~m;"'d;gheden ons k e t S'l- " Fol Kommunelærer Arne Petel sen gen ml:;at. ~~ medclelte for nogen 1'id siden at ( l.j

6 c m i c 1- ". m' o en er n ~~ ' n.. ' e H. d~. en r.es ~er en 'ter ' 0'-;; A S0- r har taf Der Spil gaa er l en hur Af Hetet at Freklint Han brat! N.-... H'l 1 d 4 t>\j" r Pelsvaresalget til Tyskerne bedømt ved l Særretten StlgeJ1 mod Bogholder Jensen og }ngebol1':' Jensen til lwh.mdlng i Dag. Ved Srerrett.en j 'Thisted behandledes J Dag hos Domme!' Rasmussen Værnemagersag'en mod FOl-retnJngsbestYl'er ngeborg Jensen. Thhited og hendes )'land. Bogholdel' ehr. Jensen som Cl' ndehaver af Pelsvareforretningen j Storegade. De tnta.les begge for fra December 1940 til paa utilborlig Maade at have samarbejdet med Besættelses. magten i erhvervsmæssig Henseende ved i 825 Tilfælde at ha\7e solgt Pelse Lædel'fTakkel'. HandskeJ' osv. til Tyskerne i et ganske urimeligt Omfnng uden Hensyn ul Bestemmelsel11e om Salg til Besættelsesmagten og derved af en Omsætning paa Kr. at have haft en tysk Omsætning paa Kr. med en ulovlig Fortjeneste paa Kr. der kræves konfiskeret tiljigemed dømmelse af en TilJægsbøde pm Kr. De erklærede begge at. være uskyldige i Tiltalen. --- Fortolkede selv de uklare Bestemme1ser4 Bogholder J e n s e n afhørtes først og forklarede at Buntroagerforretningen havde han drevet i 25 Aar samtidig med at han var Bogholder paa "Thisted Amts Tidende". Hans Kone stod for Forretningens Drift men ban passede Regnskabet. Endvidere drev de en Pelsdyrfarm i FællesSkab. Den første Henvendelse fra en Tysker om Køb af Varer kom i Septembel' Anklageren Politifuldmægtig Korsller: 'Havde De da. en Samtale med Deres Kone om. hvordan De skulde :-ltil1e Dem med HenRyn til Salg' til Tyskerne 'l J.: Nej. - vi saa jo hvoj'dan der blev harldlet i a.1le andre F orret-ninger (lp;' b~l' var der Tale om Luk!:lUHVaref. Horn vi havde nok af Og" jeg rctrnede mol>d ;~t det var Soldatel'neH egen Løn udl.tt<tajt i dan~j~ Pt>ngl' de ltøhi:e f OT. Anid.~ lk kl:'udte da \iiniste.. riet~ p'd\\ ndtgmd~ af 194().>m ~alr: til 'f Y8kern" 'f.:.ja. jt>g!";\ntt'h B\'slt'mmel. ~e:"t (' 'nr uklnn'. ier st.ol1 at man "kuld!' skllntw llomnl.: O~ saa >j;ulllwdl! De \'f';i1l ij.!j iii F'nr(]t"l fllr H"m >('lv L: h t kan mun \'1'1 :-;i ~f{'. ljnnjl.: O~ dl' ld ny ti 'fh' (kl ii ydt t (;ra'l:<' lid f!:'l d.>j nl'lrar"tl1inl{ Jt dl'! :-:k uldi' \'l\'l'f' l(jvli~t..1.: nh 'ill 1t " klt Tvi\ mm : lu - ~'. Jlllar Ol' 1H'\'... ~nt'. '1!'mm!'1 u \U' u}..)at nuu\. d']' h~. \1 \.'t 1\i\'1 hlm lj~h1. ~14 l l'jl{ 111 H" ('JHll' ti' ' J.: Og hvol SkllJdl? miln luth' sogt Klarhed? Domm. : De kunde da hnw SPUT1:.rf:. dem del' havde udstedt Bekendtgørelse saa skulde De nok have fauet at vide at det val' ulovligt. De læ... er jo da Avisel'... J. : J a. A nkl. : Det nl.r vel den Passus j BekendtgGl'elsen hvorefter de H a1ldlende maa sælge efter oy alt Skøn del' \-ar uklål' for Dem. Syntes De. det var rimeligt at tyske Soldati~l' forsynede sigmed som en enkelt hat' faaet: :Muffe Pipaluk og Handsker? Domm.: Er De klar over. hvad Ordet "loyal" betyder? At De skulde være loyal overfor den den danske Stat og ogsa..1. overfor Tyskel1le naar de slmlde have noget til personligt Brug. J.: Jeg regnede med at Soldaterne købte det til del'es Koner for deres personlige Løn. Ankl.: Og saa mente De det var revnende ligegyldigt hvad de købte. Til en Tysker ved Navn Altmeyer i Aalborg har De først solgt en Pels til 385 Kr.. lidt senere eldnu en Pels til den sam roe Mand og senere 4 Pelse pl:la een Gang til samme Altmeyer. El' det rimeligt'? J.: 'Min Kone siger at Pelsene er solgt til forskellige; men det ltender jeg ikke. _ Det oplyste~ at de Læderfrakker der solgte~ til Officerer le val' syet eft-er et l\-fcmster fra. København de havde mijitælt Snit men var ikke Unifol'lTlsgenstande Endvidere forklarede J"en~ sen at Salget til Tyskeme næsten al1.id skete paa Afdrag. Soldaterne betalte op til et PUl' Hundrede Kroner ud G:mgen op; de fik først Varerne naar de var betalt. Pengene indgik i Forrotningens Regnskab ~om Salg.!'('R U)1..j(l"t (11 f'l'l~k3.ld-"' Lil 41:! Kr frol Dt' (\( t '\'1'11' til (>1(('1 Brug'!. 1. :. Det ~r 1lOget. tutn ha" hent(:!t t Ji and re. Ank!. : Hvordan kan lter'lin. gem ;. hvorpaa AfbetalinKf'J1W paa fjo gene er afskrevet. lvd" paa Olrnes Navn?..-. J. J.: U an fik endelig Kvitlermg nm' h an hentede Val'f'r!H' til de andre. lwnt:mt UO\ erea... f.emmelsc om HandpT!'>. metoderne. Derefter :U'h(1rleS Fru lnj!'' horg.t e n s e n dcr i()rklnrede at. d~ TyJ'lKCrne kom for at. køb..." turde man ikke :-i ~'t.>: Nej Domm_: Havne n( Ly~;: til d g {\l'c.iet. < 1. \.:.r}l t:! Domm.: \'ll:' dt::1 OKt< n... t :l' Dt~ ikh tur'd. :';:l fl:f". Hl' \'3l' il! ikke tllh1 b l~~' uf t']1 \'11).'11 F ' huld t il en T\'skl-.\uk!. l"."l)"(i n t>\'"v'-. :-:;1]' p-!-l '. l... : 'h.: ~\ 1111\.' \11 dl ).! \l'j) hil.>\' h;l H~'.t lil :-~if!t'. 1 l h'll \ :11 lwlalt.. P"tnnl.: \ Hl' tid d"1l "nlll \ 1 ij' l' F H '1H).!:1lJ!'!-\llUWl'lt n~ ~ : Hl '\""'f<l\" dltlli;\k' h.uwh'l ' Domm.: J a.rnej} han har da il ke købt V ~u'eme og da blev N o taen skrevet med KøberensNavn. 1. L: N ej men 'vi skreven Kvittering" nml' ball hentede Varenle. Ankl.: Man pleje!' da ikke at skrive Bydrengens ~avn paa Regningen. Er det. rigtige ikke at Olme var en stor Kunde og købte alt det 'l ]. J.: Nej han afhentede kun. Ankl.: De kryber udenom Fru Jensen. J. J.: Nej jeg gor jkke. Domm: Den eneste rimelge Forklaring er vel den at Olme baade \'ar en meget stor Kunde til sig selv og hentede meget til andre. Forsv. : Det kan jo ogsaa. tænkes. at Olme bar været medkammeraterne inde at handle og da det var Meningen han skulde hente det købte blev bans NaV8 anført paa Notaen. Domm.: Det er jo ikke Meningen vi skal sidde og udspekulere noget. Fru Jensen maa vide det_. J.: Jeg kan ikke sige andet. Ankl.: Saa er der en Tysker. der hedder "Willy med Lynl""- sen"' der har faaet tre Pelse paa en Maane<l. Hvem er det'? l. J.: Vi vidste ikk.;_. hvad han hed. AnlJ.: Det var vel ikke en Ven af Huset? l. J.: Vi har aldrig haft en Tysker indenfor privat. Ankl.: Fik Deres Persvnale Direktiver med Hens)'ll til Salget til Tyskerne? l..t.: 'Det har overnovedei aldrig Yleret draftet. Ank1.: Er der nogen der hal' betalt kontant? l.. 1.: Nej. Ank!.: Det bar De sag1~ til R:\Ppol-ten. Hvad er SflA det rigtige ' l. J.: Der er ikk~ ::;o)gt koniant til Tyskerne. Darum.: Det er da næ:;tell l1mtturligi at en Offieer nille skulde kunne 'have betalt en '~are til f. EkR. ~{OO Kr. kont.ant. Ved Do;' d et. elll'r ved Dc det ikk? l. J.: lh'ld j!o'!g" ikke Ye-d. k:.n jeg ikke ud1.<tlt" mi!!: om. Ankl.: rl.. t De hh.!' :'orklan!l ul n: '"irninalpoliti\'l. p.'l%t" ik ht>':.l T.~ ~t>j. \ ldndn~h:n. :ll1!<:1:~. ~ T\ \' dllt'!\'rh c :- h.an. h...;. ( " t' r J: :1 a r ~1. iler t' ; ""::-3.. "n :-:\'~l\1\ ll. Hun h lil\f.!lt."h l-:.g' Ll'.!t'{{('n :r lwho lull hl /'" ~. k/.rd til l'"liw.p lt-t'u at F.1 h'l1:'t'n hllnk Jo'l\-d..'''i]).' ;1.. T tll'l"... t ul.lt' )o;;t lp\ ". h\ad dl r h. (l!- ~H'lj!""":' t'h \ ;\!' lip:\'jo tugt hu'm h.1l! ; "\ -J~ '.1 :'\"q(' \1.lllt \;1' Fl 1 h 'J Cl )'()~~ j"!'f!: ~;CsapljO'r d" l}pr j 1 Anhr' g ~. st.lnktifjlf.r Jktt...." r ~ BJdrag- tj t nl. JU g. tykl'... Hwr ogiet e Værnr maffp 1. at d t skrid~r d!':\. a nstændig a;tod d~rfor ljum ~ft.f' sknftet merl Jtlørnmt; hetjkstraf. LandSret.854g'føn_r l~ a "'. e n nedlngtlf: Paasbmj ( F fmdelt;e lulj}\kli~rt r!llyie: Dom Det drt:'jer sig udeh k ~ 1-'3 om.salg til. enkelte SrJlda.te~~ k~. ke leet T!lfælde til ~! Vlf::~~" magtsafdehng..der.foreligger knn Salg af "J'leC~lle \- a~r &tlti?er ingen )'1angel var paa hell!:': l kke fol' danske Kunder. Det e~ ste det kneb med var Fc.e)' <lg det nægtede man at ~\-en: Tv. skerne. Jensen og Frue var n.:k~ tyskvenhge og \;ste ikke se\-; nitiativ for at faa det! tyskf Handel. og der er derfor ik"1':.e Tale om saa groft Samarbejd : ffi!::'j BesættelsesJllAgte.D. at ~t hl straffes med Fæng;;el. )!an K.un- de jo ikke blive fri for at ::.ælg-o: til Tyskerne og i en SpecialfrJrretning... ar der DgE:D )'lulighed for at skjule!)ærlige '"arer for Tyskerne. :Man bestyrkes. Orfattesen af at Handelen er 10"- lig da der afsiges FriFndek: med Hensyn til Læderfrakke~ og endelig har Salget ikke ---æn;: særlig ston.. ialt S50 Ekspedi-je.. ner i fire Aar altsaa ca. 4 EkEpr. ditioner om Ugen - det er ikke meget naar der laa ca. 2OOC.o Tvskere her-oppe. Der t:>r leveret ialt 163 Læderlrakke!" g--duke e118 samme Mønster. sam man ~:. eu" efter før Krig-en; c'er.-ed har :na:. ikke i h"jere '-;rad : idragct ~ den ty::'ke HæN 'Cdru$iniri.l; e.&! den Restaurat1oJl'. de-' har Si._""'_.. ret en Kor Kaff~ L] EJJ Tys.kel har bidntget ti.1 der ry;:ke Hær" Forplejning. Det h\jesw: der ka"l blive Tale om. el Do::n.:l~r ~e: trædelse ;lf HaJ"-_.s.mm'.s.!eJ'1e..;: Be:ii.endtgorelse.. '.. A n k l ag~ r~ll hæ\'deae. a. h\'is det skulde fors;;~;"''' '- 'ilne~. at Olme ha\'de k"'! res-rærk ~-a sine Ea.'11werater illa3.tt.e det DP- fattes ;;om en LeH'ra~ct" til_ ~~ tysk \ a'rnem:~ssfdelin.~. ~el~ om man ikke kundt' Ul'ldg:aa.il.. h'mdle med. 1'rs~! n?!'a-r m..-qy: f~rst}lllt at instruere l:\.r--;;.'n.::"let m at soge at slippe ~or ~t "ælr::-- ~il SoldaternE' i :;:.B. qd l d"i> ~l'" s nintr S(lnl mulig-. Fo!'sv3r~r"'n ~uw at Olmt>: hin-de yæf\ t.ln;;'''1t>t'1''. Han '". '''>._; """10 \." r"! Bu.:'1.\'t t.' p... ~"~ "'...yo- '. "'" Dej" ~r '\ bt.:l.p"n 'æ: m3~ afl'lt--iinp.' '" f' t)... pe-li'l' l ~'jl \!:f(...~h F<y l-< \.} " \ o ' h \

7 r An. 1.: * euqte ca riet- Bejt(:'n'-tgørel~ l;;~f". - 'TrEkerii:<"l - ' cl.:. <:... ~t"g ~yntes Br~-L - mel-.-:w::ll -...!'" nklaj' '. der."~'ld ~ "'.p... sjrolde SWlif! _.- Domm.: 0-".-4.<. a:~.i.n6-je: e_';-]i~ De 'til F( l"de! f r DeJ:r _~E".J.: Det '-'..<æ. ror:uj vel ;;j~. J)Qmm.; Og d" 'Jdnyt æde de: til ydem.e G'-i!nM:! ud fra den Bet.r"agtnin~. <!t dt:>t :::kuld! \~~ 1 {j;.' li gl J.: Det V<tr je: iklh:: i "[.'j\1 'JD. Domn.: J(J '. naar X:.:.eh S:rnteE. Bestemmt:J~n 'ar uklar maa der ha.e været TdYl ho. Dem. Sieo fk kig Der~~ Chance paa de uldat PUlkter. ::\aa!' Di! "yrnes. noget \at uklal"t. 'ar det E$ ik~:e l.oedi:'t a: ha\"t! t>ka1fe'i: sig ~ f0rst~ J.: De~ ble\' jo pnlh-tis J-et oaa dan all \~J!lle; DrJroD_: J~ ;':".- kr.-'6jje. eppesen været ii Tyskerne? me Pe\.!-n:.en. dl:'r u -y~. hhrlot æ-:!e hae l ærd l.rehastdjt!t j f):1j!. ud -'a:t"tof:':-" roterem--.l.eronit:be om Handelsmetoderne. Dend te:- afhørte" Fru Ugl: ojtb'.j D S e n der fork1areåe... da ''vskerne kom foor Po"' ~(}be: turde man ikke.!ti~ Neo i. Domm.: Ha.vcl( De-!""w 1] a.' gøre -det"": - J. J.:.T..--e.. Domm.: Yar Qet Dvg':::L.-eej4 ~. -1.'_ ~ -~... De. ~r.r.e ~U_H " sæjge"~ De var )0 ~k&e tabt!.sag a! ~rj YgT!. Fm- WJld til en Tysr:er. - _.\nkj.: liyqrda:: fo <>g.i~ ~'- t... ~ " "'''~- J J. : ~ k"bk Y.. n:n. UK den ble'" hængt til Side til den \'<:.t' l;et1:tjt. Domro.; Var de:. den '1.Jminde- Jige FremgangsmzadE ogr:<tpfjyel-f'or dam"ke Kunder'! J. J" Ja Ankl: Den ::hnindlthg(: A:1lJc ujing.6forj1l el' (luers. ::t ' are.~e udle\";eres 'n.. -'d Kobet. og derefwr ~tal~. Domm.: Je.;.æJger jkke ljaa Kndit'? LL d.f:t. _ FJJ."areren. LaudJ're11i.:ifll(for-er l!asm ilssen: H\ i.s jeg k(jffl og købte kunde jeg iaa K~djt? L.1.;.la. ljjmffi.: )1ell jeg kuud" ikke fl!.2 df!t J. J.: l ~l FOTetnirJg' h~r ma1 ';0 U)V t:1 at.<.e :oitle Kunder an. Ank!.: De har ;«.!gt VaT..!" til Tyskere i A.aU)Qrg; dt!t \'ar da mærkelizt. naar dt'r ';;r 1'1 J;i\":.trefl'Jrrdnins.rer der. "~l Lm ht J~. r lwdt't J3..a;!:.e.- i. J.: \'i h"fir Og""t;t d!:llljdcl: Ku~ dl!r j ;mdre B-..-er. '{ b'::!. &oq. et :lt-1ddf!r Be-!J gjorde lje l)l!m llw!r tysk(! Off: wd At; -r.t -.vm Jdle : Aarhu _Anld.: li.. ilk~ ()n r.~jd~f d - j ~" '" T." "P!7!: _.- til: '.;rrent -aj. (JZ ter!;. k»la~ J. inc.l.ejjg~ J~ kla'd er.remkm u.w ni 1lorlige ()p.. nln:r ){~nstande? ~ i:' t.:n~l' VJ:rw- Jeppt!M:1l hfr L.1.: Jt'V J'{ gm:dt' rnl.--d at. det ltn- -alper. '/ eri..ji' {jply;.hi/:!:+!r <lr:':1 QJ;l'"e;i Famm~. i.tj- _ '1J.a ~ Ankl: Di::r ~r t'ok(-w 'J'y;l!u.' l"-~ ~t ltz..-~ f.. nger :. J 1.k h"l 1Mij!1~ m<:g~l til ):~g l ~'l Um.raJrm _'D"Tl A <1.. 2 m. J.: V~r '"T ntjgh~. d(!r h~n-!irl. dis! ~f-! har" g " to' ll.-dt: ''arnæ!! deres Kamml'j' ' r fkr..ler>- ~... ~T f4nefan '~ Olit:f "'- (pl."-.!" Ankl. Jj'.r - f!fj TYKlu!r ve J il gd ~. ti!'" r' T laj" ~'. : (Jln-w li 'J"UP 41-r h:tr btbt AnYJ.ag~m -' Kta-d~. il! _.a;t tfj w.k;j -"muffer 1)1( l-u Fol Dag :...: f 11- Ar.; }~.Æ' m"ffl. til if{jfi Kr...er re ej' ::;Oh- \. dw:.... n.l h rd" til U.JO Kr. ~n Pc! t J tul) KL &o ~.ælj.;.m& kaabe <1'~ 11 t F{)lkhi~'": E J2f)CJ Kr. tn P?lt. rn. \. t l 970 Kr. (n V' t 175 K'. trr. p. ~ m.._ tj Hjo Kr. ~n idneførc;len. m \" idne førtec K-ano - Kjæl ø s t _. r J: a 2. r d. de!'" er ansat!"a::- S:; -tuen. Hun br:r.ægwierlg Lgnooen hf hn~d hun h~\'de fo :klaret til P~1itirarJr..orten. ai Fnl.J n~n ha'l:d" J.';yet. Ordre til. at der skulde sælgb. hvad der kunde sælges ligegyldigt n-em Kueden \'aj. Kæ"te Vidn\: Yilr Fl-U Karen C<."Cilie Vestbjerg ~ i e se n del' havde yæl"t::'t ansat i Ekl!>perutio- 11cn. Hun forklarede. at der jkk~ j den Tid. hud var der ';;ar for- ' a rulret :!'\<:.\"n~ paa Xotaerne. Solget til Tysktlrne foregik!wada!!. at. Soldaterne opg<t.v :=;torre!se. og hun pro\'ede for dem. Hun kunde godt huske Olme. der kqm :ret afte meu hun yidl:'te ikke om han hentede \'ll t:1" til <indre end tiig sel". Endelig forklaredl! hun. at Fru.Jensen absolut ikke havd\:" va:rct trsknmlbr og hun ~.\d~ ;agt. tilviduet. atllun jkke man~te indlade o;jg paa at!-kaue T-.'!k/!J1l ; V'ln:!". der ikk~ kunde l~ H'n'S fra dm:s eg~n FOl-retning. ~ El Del af Afhnringen drejede ~jl! om Saigtt af (or ca. 7fJO()H Kr. Læderjakker og det -up!yl'ik-s at dl!t som Regel ule\ \aa:'. vd f Tyskerne at de celv sku k m"dl~ med Ji'oe-r til Jakkenle. l rooed uren. Jiolitifuldm;cgtig Ko r 8 n l' r fandt ikke mad kunde f:ki1le dl' VJ Tiltaltes uldflydel1>c paa!-orr~tnilllz gangen. D.~ fortolkede> da 'Jg"A-a Handebmtin.i.&tP.ri('ta Re.~mml:lJ;.eT "JUl vidt at de ikke hle\' n"7.~n Hemsko for dem d.a~rrw bar d~rl()r kunjlf!t kohe "t. hh.ld FOfT(ltninw.?n W.lifKlOef Nc \'1;1'. t:"d~r Krigen "ar dt'r re) t Tiltahl moo iegt.cpam't fvl' O\erttll!ddM: af Kr; ;e1tjvgh'1lin Kl n ~ Sal:fl t uf l.ol.j. naklwr. ni' n d. bh-\' tia fnfundd h\i1ktt dril' ik!'jrlundnr at dl! kan l dømme f{lr \'3'n magpri. Læ o. h rjakk' m(' hkv ay't eft r Tykern. tn_)! r udjtyf\:'l med.. " K -... ;-:-:-::-:-; Fo-r.v3rer. o il(: red at Olme havde være OPM er.'han havde galek~ t:mpejt været Bud Der e'... i5t ingen YæTD~rr.agt-: afdelinger ;:!H"- ha kø D-'TcpeJBe! Thommt"n faldt 1:1. ~ J Efte.." rl.u..g. 1)1 led paa. Frifin el~ "or \"æm"m2\. geri men ldemm~l* af ~n B1Kl" paa. 51)00 Kr. til ~' el a~.egufællerne for 0'o~r+.:rnde1~ af Ha!: de-lm1inisteri::l~ Bfoy.elltj t 1"E' ~ End.";rid~m? inddrage$ ~nj ".L'. Fortjene:;\' pan j;jfofj 7-\:r._ >g " ~kaj betale Sagens Oml o tninge Beg~ erklærede i; t'lfn-1 meq Dommen. (Uden Amv-ar). Klasselotteriet. "ed den 1 Dag' 'frælming faldt. øljr( ~ Ge ms\.el. lfi.joo Kr. :W~) Kr. /olfo~!~66 t ir:~ ;>000 Kr ~3~ ~ JOO Kr '-J-..~ 1- :!.1295 ~Z~~ 291GP 'J"O ~Ol9'.l b"9:3 ' ' -~; ~ U~li:Ha }'H--11:! :t!19 15HiSK :JU:19 ;li2" ltlolt7. J 000 Kr ~161--t ~r.;;o.f nmlij 42(161.if~).1S (il)67h (i.1.1fj ~1::!t)3 1).11': l ~ -:1 tj S7 132HlH lr'36~ J3DOG !Wm 1--1OGflJ J;-"Ui.; l;)o&:!. 1516:J.1 loc-(j2ij!t.:njtj 1 G:"~ "

8 d- 01' l. n 1"- 4 2il t lp r le t Tys v " 2 ( l ( e? l et - U.. r " d e }' " ~: l J)e-t lupvder Stor~tikkereu Arne Pe'telrsen. der el' syg. hv011'or Sagen mod.jt'pp(!~en! der.'~kulde have været behandlet i Dag' maattc udsættes. Særretb.m j Thisted (Dommer Johansen) skulde i F01J11idd;;lx have behandlet Sagen mod DNSAP.s "Sysselledcr" under Besættelsen Lothal' Jeppesen der en Overgang boede i Vestergacle i Thisted og som efter lovedanklageskriftet tiltaltes Jor forskellige Forhold ~agen kom midlej'~ tid ikle til nehandling i Dag men (~r ud"al J)l:l uhestemt Tirl da lovt:!dvidnet mod Lothar.Jeppesen for Tiden er syg Del' c' llemhg rcjrl en alvorlig AnkJag{~ Ul mod.tpppespll sorn findrs i (l Tjll:}'~s-AnklagesJ{/ jff. St(jl'~ti1dwn'n fra HøndC'rhol'p;' j{cjmmtllwhl'j'('j' Arne l \!Lc>nwn medrlrllp for nog'('ll Tid Hicj('1 id: til Centralen men Anldng'E'l11yn- 11 Lothar Jeppesen undel' Be:->ll:'lt(;'sen havde været l\leclclpler Lil Abwehr-Nebensielle i Aal'hll~ cl v. s. Tyskcmes Sti1d\ereentl'~J og fremli:om mcd re\' uclfol'1igc Oplysninger Lothar.Jt\llpeSen hhl' - stillet over!. disse Oply::minger l - pha del hestcmle::;te llæp;tct at have fungeret ~om l\leddrlel dighede1j har nllig-l've'l n1\;'n1. at de" fo!'rlan Rna mange ()Jll~'sllil~~ g'er at dt'l' skuldp n'jses Tiltale Ankl:lg'emYlldiglwden "ilde san i Dag have fo'l Anw PCt\l'Hl'll ::'Olll l l Vidne. 1l1t'1l da hal1 t'r sy~ hnr Anklagt\l11ync\iglllldl\1l onr1h't S:l gpl1 udmal l

9 ivbl1nc Nl~~('r rnod ''YNkf-rk'WNJU" /\riminalpolilj(:l forb-l 'tter. la fl/v l TT1r"nwgf'l;';f'rn(~ mod (fro mm ro nr' rh'r lh'l ('n ('Hel' ;Jnfl<'fJ ivmtdr' l Jll' 1rlfnl'L r(c;rftl!l for Ty.~kern' \lthh~l' J{iKf~n. Mnn regnlfh' opt"lndf'lil{ Twl nl del djl'jfld.t 'ig ()m ('r~!1{)o PflrH(m(~r i 1111 ter! Pr). llil(f{'dh fll('n rne rj('f 1JU <\\ 'J'/N -H11t'(''" ljc'rmel' ~if( cl Slt~r1 twjlr'l» 0J1. noo Df!1.. CJ' 'nrlnu umnliy1. al 'iv{' j hvo!' nmngl' 'j'ijfn'lth' df'l' \'il hlive optaget i!arpnrler. J fidtij har man t'ruwl tao 00 Saf.rrl' f:~t'djgc og flere 'd dihn' P' OV'flipnrlt.. li! ~Latsadvo ltnltlll il A 'rrol'oht ' af 'rijlait'- KpH'.v.~nV11(' L 1'; P' dp' il(kc ]mlllmrl An- 1(1:tv.(~(riftl'l' tilbage fra Rlnl..'ilad v ' lklltl'll 11lm lllnn Jan sildh'r\ 1 g-an url fl'l :ll de t klin et' j dl' fwl' 'p~t~ ''Bfalrlp at del' \'il hli\'(' t'"jhl Tnlt' nv''hovpr!pl men Jtoglp Snlt/'' l'j' af ~la grov KRt'\ltl~'' at. Tiltall' i1åeri. ikkl' vil ' ll1tl~falt" 1 ---'-

10 isted OGJEGN ;;';d'; " lor Bntreprenør.r del Vir man h.vde Ud.lllnlie<! kke h~vde saalede! al der smuk Park BOm.~;:~~:::::Æ~respr.) :0 Præmie r ')1 A. Bo S. Morlensen Pællesbagerlels Præmie. HavebrugsudslJUlngen hftr j Dag fra Kl. 15 Morgen fra Kr. ;;d~i~': Musik og mu Telman" Tll.ted Krke Krkekoncerten ThJsled Aftes Telmanyl _om Vlollnloll.1 Tl_ulnlng oø: med den Spldaen bley del lærprre~el Aflen. For8! Orgelllykke Aleneale Gud detmut en Sonate A_ og Orgel af CorelU. megen OpmærksGmhed om Btber. Chaconne tor Vlonn el MDJikllykke lom hn egen ærlige Hlø!orle. Nll1lle mus!kaflen bliver Fredeg d. 4 Oklbr. Politibevogtniogeo Huosted ophævet. En Del al StyrkeD overillger HllmborgleJreo. Alles ophævedes Pollllbevogl... i 1 Dngen HftlJsted der har været pr1:lktlserel j de øldale fire der. og PoUllkommaodoen der Dag Byen. Styrken al o Polllfasslstenttr o OverbetJenle og Jti POllllbelJenle Bn el dellne Slyrke overtog Kj 14 Eftermiddag fllyglnlnl!clelre~ Hamborg der hdi har værel af C B.ere. Del drejer lg om en Pollliaulslenl en bellent og O Pollllbeljenle l de øvrige Politfolk øendu' - Telo'on G21 "()(" lal. --11&" C t.".. ra "." buv' HU hrmluldl. le " v le.1 B'lem. 'Yfll/fJn"Ø ru t"wlh'r. r M: cl "' dtl M UU/Jlf' fcl Nyor d "" U1 " " " i.nil ed ri M Jlt."nnlr... J.. ru~ ved de ø l /ll~ ".!l". 1.pll' olf u... lr. M.. n~ d v MUUtHel '''111' '"'''' 011 ' " drift' b on. ". Oll: V. lian crrcll J Radlocn. f'ormby er øllo"' bøn ør meg. ~.;;~ kommer han alud Pllllclenlre!. ~JBr cn l P!lm om Boklere r'" i;b'" i h.11 /fil"'''' min~ S."C" dtl!::ituen "ykhr til lir. T"U.hlli". 1 dd u htvlur h.ro jru.' MJa n "'Htdt lor.1 hlev 1r"" Anholder.eu Ot v.r.. d j Oluev;. DR bin ld ' '''cdu h. Hi Maj nden ~U. op. eullln;nlj: r.. pli t el 'K ndnp>;!r- ;;"h d~ " d.. L der ~t~ d 11'.le ho tlen.eo lor d~n /J~... n' udi. U' ui/ d d' UU '.. d ~ ' ~_r kun AH_n o h~r dcr gid Pa Kl. 1500;.køl ' "'''''' l'oft A!b"ld.bolell et. de'''1 KJ Sek. Ktllmn"ral':: d e "'~'" 1hl'ed Te.!e". M!nldellbro1er VU er ~;: K'. "" ~ Tntg.. KL. e lilb/lllejij ii._.. :-:. Ør de" den M'lde de ':' træder ru er en Mulighed lor 110.c204~; Royall.. tel' diue Kredle vil udyldu. "le ' vine Marked.haU"n': ti eien Hurup ell 20. September 1946 Johan J~kob.en. Mlssiooær puk.rl af eo 811 Herdum Dell 80 anille Mluionær i Sydthy Chnslen.en Hø.dum bl~v i Geor' Stlndaa: K"':. :"':;':'.;;;;;~;~ Peta Palmblad. Ok"te ;;;;;" j BD KJ 20; Pal noler". >O... M~.. MtuioRbcrKl Fransk Gæst i danske illcrmidd.!z pukørl øf en Kirker. T.!~: Sg"rer Job. V J 'UU.1 N Y e t rd. Hurup t.llller os pbb ~ en ud lor tled ULiller o dette ndlll1li:"; L Johs. Pedersens.a:g: Anledning al al nogle Hørdum. Dcn gamle En B de belydelie:.1e Pfæuer _ eu vid! jeg klin ude i den lulhcnke Kirke i Frankrig N.~!~;" - hidrørende den og cyklede "ler al have.lutl P~~;:;doueuB gæ.ler i denne sin Tid opløste Mod.l.ndabevæ lall m~d Cemenl.løberena ""; ~ Danmark og vi har den gejle lor Sydlhy i Avieerne for al la hen. Beng 18. ds. har angrebet mig bl 11. for ud mid pu Vejbanen nn han laler ved mine Udlalelger i Reinhardt Kora- 'o Sammenilødet nr """d Sagtn kal jeg Chilillenlen blev slynget Porsvarer bruger og vu.reh jeg laar d en Sørenlen Snedaled linder dem og derlor Bl lør.le Behsndhnj'. ) af Reinhardt Korøgurd Ambulance rl Hurup lørlee d" lor mig hu erklærel al lil.kadekomne lil Th!tled Anholdelse mase være for- hvor man konttaterede... 'm niedigel al en mindre!lod brud og Hjerneryslelle. Ven bland! dem med de grønne Armbind da andre der agna havde drevel Kanline atadig var ri Der bar vlltrel baade Godt Halvaar for 2) og a' en Budsn Anholdelse ikke kpnde lorhindres den 5. lig 0i økonomisk Pemg8B!' Mej 194!! og Dagene derel drættlllub i ter Naar p..!;~r9'~m::aj virker al i nmme j blev Kor8~aard den 8. Møj og i 110 normale 13. M. oflenuig havde Anklager jeg lorovrigl - al luet Stilked om var L Virklombed Aflen en 'o!!;. " Au 0' havde Rivel Overaklld Klubben er i Sommer blevel 11meldt JB.U. har epillet Kampe i T.A.BA og deltagel i Spoflsllmvne i H6andboJddamerne havde det apillel i U. Kauereren Odder har formand gennem aen virker i al 10fllrelle Kendhb hl rn ElterlllLret paa pur.kl dl han var udmeldl najonb.ociali.li.ke P'rll Hall var forøvrigt en dyr'lig og Læge og uu Vid! lun le hør han ogua været en?~.1 ndlægele Un. Tlhge var han vellidl 01/' da han bley inleroerel i Msj merno 1945 var der hen paa Sommeren Menne.ker her PO citer d'rel Kend.keb l en Adreaae lor Det kan vel '" ~tllr.e.1 Undelkriverne hu 't Tbisted oampm.ue bræoderw-. Ermdr.l1g nur de læ/k" D " d lk J lnne J.konike Meldina litrik.:c' me lv ~n raak og Bram follniddalza ved ll.tide" l h. blev tll8el 1 l'orvarinjf den 5 d B 194!! OK idecamber M.aned e rjtjvølltn or i Løbet al Au blev pure rlll"d" lu Mlliliter var Bllndvæ.enet.od M med SproJ~r Di Mandhb.~ en rodl dalle Sledet Der \taf [midl""d omtaler li nok lu hejdi" " u n r Kirker.ndag d. 23. og.24 d. - Pulor ;~"i lor den luth enke en si Plnl' Forllæder.om er ;t'~""" ' lang' - den ransk luhenke tæller kun Cl Medlemmer S. m.n vil lonl.a t Albejdet har.ine lore Vlnskefigheder og kke mind.1 under Øjeblikkell pli mange Mlder lorvirrede Ol urolige Forhold l Frankrig... vel potitisk aom økonomisk kæmp!!r den en heard Kamp lor ain Ebitenl. Der gøres imidlertid dig indentor den rjnlk lu!h~nke Kitke el dyiliil og mulbeyidll Arbejde for al komme Trolfæller iii HjeJp ud/ide Albejdtt del mell og Paslor Gutula' er ~ n her foruden.in Pans er han For lor lulhenke Diko- 0R RedkhH d~1 enee Blad i frankrig. Med... l;od'dlnmark d el ran- ~. t 'lnylle den ran.k " dan.ke og nterene Værdi en Arbejdet l/le. Jcg gerne. al kontne hlif lom bn. Ved grrer Pro".1 to11 Tolk. ~etet ndlmjl.om Hververen li! d eller Røg at t l1um S. N}' e g a a t d Pnkorp Danmuk..u nlln el Stlahb der livad 11ojll-Krlaten.cn Rl'lRr /L være Udendinije' r. i - Skøder. da har Jeg Vllllel Sølllører lor haa: nllelet Bnnuutlvaljl er "d"1 p liere Au lør hin _ 101" "0 pul!llefly. lrantlva'.efll:.lloreloi H~ t MlrloOreprHfl...a. en omlattende øvet.e ved Uh P. Peder~D <t. KRr 111m 30!)0 Kr~ tkka.te"k. yuml: N bu

11 laltf Ul 8 r d der ser ud lorekom~ røntlorv. nke paa der har avessger okset op og Pleje. onlhave e nteres medvirke Bamt Polkel. bliver for Jord pa. Par plud.e Jord Lid til. at llusllmflon bvor FroduK d. 4. Oktbr. Politibevogtoingeo af Haosted ophævet. lo Del al Slyrken overlager Hamborgle)ren. 1 Afle. ophævede. Pollllbevogt. l ningen Hansfed der har været praktiseret de.dte fire Maan. der" og Poltkommandoen lorla der Dag Byen. Styrken bebla.r 1 to POlltla.tent.r to Over betjente og 16 Politibetjente. Bn Del. denne Styrke overtog Kl. t4 Blermiddag PlygtnlngeleJren Hamborg. der hidtil har været bevogtet al C. B.ere. Det drejer tig om en POlltla"tent en Overbetjent og \O PolitibetJente men' de øvrige Politifolk ende andre STELEGRAMHAL.10' SDn~.kulcrc o ' _ ' enonu. A jeg Læl/. dcrakriv ar d v ncn 801 Læge L god lor ikke unl ham i t pal m~ han bie' Maj 194 samme ved L.n omtaler i dejes

12 Ko... ~ Rationeringskort lor O kt ober Kvartal 1946 uddeles i Thisted Tiridag d. 24.Septbr.l946 j R t~a l skole n s Oymnosliksa l ii Behoee i Ejend om me med i e Num re mellem Kl o~ li e Numre mell em Kl K01lenl:' m a li alh t' (l ~S al en Vd:'irn i HU Ksl an del d er Ll SH Ul (}'1 ifll e Talo nt' r r a li d hl! (' f{~ no\ Vt' f N l e Kort for.ynet med Navn og Aclresse. Der udkvt res Sukker DR Smørkorf Brødog Kallekorl Smørrabatkorl til Bør n Tillægøkort til Brød og Sæbe. Det hent lilles at Eltertælling al de udleverede Kort linder Sled raks dø mulige Fejl kun ret le. paa UdlevGrlngsstedet.!nd vid ere uørea opmærkøo n paa 81 det er lorbundet med Strat ansvar al begære Kort ur\leverel hvis BetinRelserne lor D erholde di!se ikke er til St~df'. Rationeringskort der ikke.fhentes Udleverings dagen - P Marke bedete AB melll t. Ol HUlr ger k8i\ inde kan først faas udleveret Pøs Kommunekontoret M.n" dag den 7. Oktober Vi Kommunekontoret oll 80- ko clalkontoret er lukket hel. væg Dagen. kg f Thisted m. ByrB8d den 16. Septbr og BJERREGAARD. Thl.ted H nd rker-

13 Thisted 21. September 1948 politivagten Hans.. opbævet. Hewedp.rten af din dnlr.. " pollllstyrke overg... til FYldøln.. - gebevoglnlngen Hamborg. AnN skete dor cl nyl Skridt l Retning af Gt>noprettclsen af normale. Tilstande ilansted. idot PoUt.lvagten ble\" ophævot. Dct vil sige at Bomowll over Vejon ved ndkøralen hl D):cn nu skal fjl'rncb og at der er fri og uhindret Adgang for enhver til at gna ellor kore ind i BYOD. Nu er cnerhaandcn sao. mango af Byene ndb)'ggcrc vendt tilbage.. at de PV forboldsvls ohckuv Mande selv Jw:\. JOJdC Ops\'n mod do Ejcndomm.o ~JJ.. endnu ikke er lx>hoct. Politiassistcnt p o u s c n Politi.. vagt(>n!~ Leder oplyst'r at en balv Snes at dp J8 Politifolk bom. 81' i Hanst('d i 0jl'blikklt vil ovc-rgu. til Flyglningt>bcvoglllingcll af Lejren nwdoll8 d(' uvrige. som sagf'lig (>1' hj\~mlllchorcndq i skal genoplllgc Tjencsten i byen PoliliaS'lislenten 8('lv som Leder af <lpo Styrke og dø. vu frtm4e1ea ~v. KvftrlPf pna anst{ld Kro. B cvoglningoll af }r)yjtalo"t_ 1. Hambol'g har hjdtil vpret udløt af H CUt'.(' hvoraf to UDdergruPJi'~ f. OK d'lls Slyåoa til... kunne hjem 8Q1ldeø.

14 Dommen j ngeborg Jensen-Sagen. Sa'gen mml Pelslfillunaet nlg (1l"g J ~D~en T!his/trl() ~ol't.s'atte i Gaal' Eifle1nrudd<a g ro Bel AtlbDli'l1g af :f1w. Ekspeditrice Fru Karen Nielsen og Frk. Øs t er8'~'ancl d't stadig er ajdisat i ];ol'delnungen. Pi!1oce<druren. v<m.l>de 1 'h llim e. Doorurnell {-d l KJ. W og lød = me.:1delt i støt&te Deloo alf VOlit Oplag i OMl' paja. Frilfi:nJde]~o.cor V!pmfl[lJ~lgel1i. De Th]la].tQ l1ørnltes f(lol' OJvertræilellse alf 200 Kr...J3est.f[lJlnel sen veil Salg til tyake So.ldater. De jc1ømrtes mm- en Bøde paa 5000 Kx. &ujisiil<iær.t 40 Dæge.s Hæfte ryg de stkal til&ammen betale Kr. 00ti skal ktonfi.slker<'ls 1M FtoTdcil. for Srta.tskalS<;en. De D""{J]mte erklæn*le slig t~llfreilse m ocl lioo:rjjnen.

15 Rationeringskort j for Oktober Kvartal 1946 uddeles i Thisted Tirsdag den 24. September 1946 i Realskolens Gymnastiksal til Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem ru og lige Numre mellem Kl Kortene maa afhentes af en Voksen i Husstanden der maa medbringe Taloner fra tidligere udleverede Kort forsynet med Navn og Adresse. Der udleveres Sukker- og Smørkort Brød- og Kaffekort Smørrabatkort til Børn Tillægskort til Brød og Sæbe. Det henstilles at Eftertælling af de udleverede Kort finder Sted straks da mulige Fejl kun rettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom paa at det er forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret hvis Betingelserne for at erholde disse ikke er til Stede. Rationeringskort der ikke afhentes Udleveringsdagen kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den 7. Oktober Kommunekontoret og Socialkontoret er lukket hele Dugen. THSTED BYRAAD den 16. September Bjenegaard. Tilsted. Rationeringskort for Oktober Kvaltal samt ndkobskort til Oliekager udleveres i Skolen Tirsdag den 24. ds. fra KJ Snedsted Kommune. Rationeringskort for Oktober Kvartal udleveres paa Kommunekontoret Tirsdag den 24. September fra Kl og fra Sædvanlig Tid for de forskej lige Byer. J{ort li! ndkøb af Oliekager til Malkekøer udleveres samlidig. Sogncl'aadct. Sk' ojdborg-kallerup.

16 t Dommen i Pelsvaresagen i Thisted Dommen J Sagen mod Bogholder Chr. Jensen og Fru ngeborg Jensen som ndehavere af Pels- vnreforretllingen i Stol"egade Thisted faldt ved l-tiden i Grutr Eftermiddags og den kom _ som meddelt i en Del ni Oplaget i Ga81' - til at lyde pnn nt h\'er af de to TiL"lite skal betale en Bode J)<\a 5000 Kr. for hvilken F01'vandlingsstraffen ansnttes til 40 Dages Hæfte. Endvidere inddrages til Fordel for Statskassen en Fortjeneste PM Kr. og de to Tiltalte skal n solidum ud.rede Sagens Omkostninger derunder aoa Kr. til den beskikkede FO'Sval'el'. Sau\'~l Bogholder Jensen som ngeborg Jensen frirundtes for Tilt.:'len for Værnemager! og dom tes udelukkende for Ovc; tnedelse lu Handelsministcl1ets Bekt!ucttgot'else af December 19-1O vedl'ol'ende Begrænsning af Snl~ get til trske Soldntel' og det er i Henhold til denne Bekendtgørelse!! Bestemmelser del' jnddli\~ ges ;!ll Del al' det ind\'unchw Vr! bylt" \'l'(! den ulovligt' Handel. l~rt\l' ('l ganskt' l~{)l'l Konfp.. l'ellce med dere~ Fnr.!W1H'P\' l>rkl~~'" l\"dt' beg~e de Tilt lltl'!<ig tilfn.<b Oll'll llnmllwn.

17 r i : - l t Politivagten i Hansted ophævet Øl Betjentene skal overtage Bevogt - ) Dingen af Hamborglejren. blev mer Aftes blev Politivagten i Han- ' blev sted inddraget efter at have fun-. Mar geret i ca. 4 Maaneder nemlig l ~fbat fd2m ra en O. aj '.Der har."r l dette ble' Tidsrum været stationeret 18 faa Mand paa Stedet og deraf over- kæl 'tager de 12 Mand i Dag Bevogt- l ger ningen af Flygtningelej ren i Hamborg. Her har Vagten hidtil været opretholdt af ebere der i nu hjemsendes. De øvl~ge Flygt-! 'ningelejre paa Egnen er under i - Bevogtning af Militæret. Det er i g e. t B l u tage Bevogtningen i Hamborg. Hvor meget Politistyrkens Ophold i Ha.nsted ha.r betydet er ikke nemt at sige. Befolkningen! har ikke kunnet se nogen Mening i at der skulde være saa mange Betjente paa Stedet men natur- ' Jigvis har det været af Vigtighed at have Styrken pan Vagt da der var Grund til at tro at der kunde finde Tyverier Sted.

18 40 Dages Fængsel for Sort Børs ) Handel med Cigaretter. ~e. Ved Retten i Thisted blev f Vognmand Peter Christensen li. l Vejle i Dag idømt 40 Dages Fængsel for at have købt 100 Pakker Cigaretter paa den ;;one Bør~. Det var ham der i sin Tid overlod 500 Kr. til et Par Men- ( nesker i Thisted og fik udleveret.e : en Pakke som $kulde indeho1rle ]- ; Cigaretter Tmm i Su'det. inde m'hl' la' o lt garn e vhter.

19 Den Tid er forbi! AfteH eller i Nat hal' uansvarlige Elementer malet store Hagekors JJaa Ford-Bygningerne paa Fredel'iksLol'v. Naturligvis blev de røde Hagekors straks f jem et men det kan ikke l ok siges al den Tid er forbi da man benyttede Rig af den FremgangRmilacle.

20

21 /' o j.' kkr ner. om tlhte j lat: der. adt' ed tj t nud ier f{tr J V' rer ar cl nu o\" d nd el' o. OJ.!- 16 '" tgrt "' 1d- "" ug Cl"_ n' rl- "" 'l\ M - io' --!;;';~~::r:~-~:-:~""''''y'''''''t---p ' Y." U Jør'-----! '"'HP:l'l virkt'r dpi lidt J JU" " l f "' ';"1' df'" "r f. n u '' h t'j ".. ~ "'n- r. ' :':' "O'{'H Ht 1r. H. C. Toft so hjørndllhlrchftrd j ~amm(~ Blad hht' (>rk h t"n~t. al J(ongmml Llev laget. j Forvaring den 8 M" l ' j't'. <lj o~ o J let fnrst Lrn:«lle i fljlj normale Funktion den 1a. 1:1. M. Den 9. Maj havde je~ f01'rlvrig L -- ~m (HelJtlig Allklnge:- - af ::5tab'ladvokat.en faaet &>_ sked om at Politiet ikk l ~ ~"ar i Virksomhed elldjlu. At Underskriverne finder det. nødvendigt at diske op med at Jeg i min Omgangslu'eds har haft Læge Lenhroch og Høje-Kristensen virker lidt latterligt thi mlt Kendskab th førstnævnte hidrører. fra Efterauret 1942 paa et Tjdspunkt da han vaj' udmeldt af det nationalsocialistiske Parti. Han var forøvrigt en dygtig og omsorgsfuld Læge og saa vidt Jeg kan se har hm ogsaa været Læge for en DeJ af lldjægets Underslnivere. Tillige val' held. ve}}jdt og da han blev intemeret i l\laj 1945 var der ben paa. Som~ rneren )'fennesker hel' fra Egnen som efter deres Kend~ skab Lil Læge Lenbl'och i en Adl'esse s.1gde god for harn. Det kan vel derfor ikke undre al Underskl'iverne h lu' hnm i Erindring nnat' de tren ker pur med hvilken Brask og Bram han blev t1l.get i FO.:vfwinp; den 5. Maj 1945 og i December lvfaa.ned samme Anr blev pure frifundet ved La.ndsretten. Men t;rods dette omtaler de Ul.m nok SUR frejdigt. i deres ndlæg som Hververen til Frikorps Danmark. Hvad Høje-Kristensen angau!" da hal' Jeg vam~t SagfOJ'er for ham i flere An' før han - som san mfmge anclre - kom til 'Jt lu'bejde for Tyskerne Til Orientering skal jeg oplyse at jeg hal' været antaget som Forsvarer for 16 af de af ModstalldsbevlEgelsen her i Retskredsen anholdte. Heraf er 10 blevet løsladt uden at del' til Dato er rejst Tiltale l el' domi ved Undel'l'etten men pure f rif undet ved Landsretten 3 el' idomt mindre Straffe end den udstaaedc Varetægtsarrest og 2 ej' domt fot' el længere 'fidsl'um end Vnretægtsul'resten men den elle af dem hal' gennem Anlteuævnet j anet. Tilladelse Lil Appel Efte l' dette lull' Modsiandsbevægelsen jo ikke haft nogen sæl'- Sfcdlwdl1Jl1ml-1!;1' af helt lun'*'h()ld. H~oflehold(.T(: i Thy ny laohf'r rr~d ndbyd~ Ul at dl'lt~wl; i Sl;d.?etlllmrnel~~ Hf hf-je Hon"/jho!d d( r lv:..'rkl'ad.l"... "f L' ao di JO- J. UillTJltnd:\ o~ F}erkræavh:rfol"eTlilj.(enH~ ~am' V;u!llk And.~la Ægek!\pol't. Det er (jfjn 11. Ronkurrenc~ i Rækken. For at faa lidt mere Plan i Hønse. holdet vil jer" gerne aohefttle!'la ma.n~e 130m muligt at!dutte sig hl therllg de mange Rugerier. D~r for: d:eij ikke Enkeltdyrkonlrol og Ud~ Klften er blot Betalime af Regn!kllbsbolol". ndmeldelf': og BVri~.. Oplysninger hol! undprte.smede. ~k om!;laaende Annonce Poul Nørgnard Vesh'l'R'ade 4.') ThiEted. Stærkt og dybt - St..'\!l"kt Ol!; dybt Val' Fader!! Hjert.'. rørte over.jordens Smerte. Derfor vlmdred' Krisl hernede derfor \'i1 vi ham tilstede som \'or store Frelsermand Stærkt og dybt flt fole Glæde over Synd o" Sorrig græde det er Sjælens ædle Smykke flet er Jordelivet.s Lykke - stærk og dyb i Liv os.: 00d. R. Joh ao n e~ Wolf. (Uden Ansvar). Klasselotteriel Ved den i Dag fortsatte 6. 'l'rækning faldt følgende større Ge\'inster: Kr. :.t4!i Kr : 877ii )000 1\.r.; U Kr.: J j SG Kr; : u j 10H g5~ ~0( 127.J : ~~ _ Forlang dn.nske Varer hos de Handleøde

22 "U- Det r a 1" T. o l- 4. 'd. R 5 t ~.-~... ' "---~--:---- Rationerings fol" Oktober Kvartal 1946 les i Thisted Tirsdag den 24. SeptbT j Realskolens Gymnastiksal Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem KJ. 9-12' ligenumre mellem Kl Kortene maa afhentes af Voksen j Husstanden medbringe Taloner fra udleverede Kort Navn og Adresse. Del' Sukker- og Smørkort Brød Kaffekort Smørrabatkort ma Børn Tillægskort til Brød og be. Det henstilles at lf de udleverede Kort finder straks da mulige Fejl kun pa.'l Udlevenn."asstedet. gøres opmærksom paa at det forbundet med Strafansvar begære Kort udleveret hvis tingelserne for al erholde ikke er tll Stede RaUoneringskort dej' ikke ja."lj:tes først lws udleveret paa nekontoret Mandag den 7. ber Kommunekontoret og 80- dalkontoret e-r lukket hele Dagen. Thisted Byraad den 16. SepL Bjerregaard. ~DnnD

23 En Sag om Karsel for Tyskerne. u\:rbmd. Poul N i c t 8 C n Klitnww-r tu'4x>jdooe l Eftøra~t 1044' for ii1mnael ~()l'dmark der Utlforte..\r beidc f'or Tyskerne l 'læ iklllnnoller. Retn hkw al Fauuønden FiM_et anmooeldm at stilje H'!S og Vogn bl Rau.d:iø'bBi 'Og samtidg for Bætfe som.a.rlxtidsmand. Det glk hall ind pa... Dg' V COOrla.gel f"ør Kør.s.lem fuøl5a.ues Lil 2 Kr 50 Øre i. 'fim~lu. En Tid ;hk Poul Nielsen d&tttl Vederlag utlbelall Jhos ij.limnaet. men sencro blmr- det allah a.1 det. skalde u«libe~1l1æ ruf VO/rllmand Ohr. il a n g gaard Pedersen Klifmoller. Dette sk"t.e oggaa j DOgen Tid møn fra 10. J<ammr \.il 30. J8JbtUU' 1945 har La.ngga.aro Pedersen nægh~l at betale idet JMt) hetlo\'lise bil nt 11an ingen Penge haj\. de laaet {ra Non! mal'lk pool Nielsen anlagde herefter j Sag og krro\we Lang2aard Poocn"-en " dømt lil at ibota]a 307 Kr. og 50 Øre lalng:'aard Pedersen Udli>lerv fra Saguns BohandLmg..ed Rcll('n i llhi.tnl og blev- denor dællt; men ~Lan (LP-. pellcn'dc til..andsrouen dtt!ul har lft;(l.gt Dom Land.sretlNl!fundt al Pool ~lelsl'j1 ha'\ue hn.ft Foje til at r!wng mød al ban "al' nn\ngel ld'.j8!11!gg<m.rd ipfdarsen dt'r tl('.rifor var ptig1~ iljl at betale del 'men:~le Bc Job. an bloo.' lil~ domt!.il nl betale 150 Kr. i SaglSomkQ.jlningCT. -

24 .ritv. [(-oejef A. V. Jensen H vidbjerg for Særretten... na 'MærkE.' Mllr:i!' 1ilfyLl' omklocl OTC-; il -n. nor ;K ~ A HJ. 1~11!l"$!. ' -llh. T e n ~ e der U.l'Jl;]ffl' ~tt l:{!l'l "8.l" \ ~ilb;nd ful' ':J"r:.;ik~ ru. :-.n ~:'t;g Ma:n.a:~t \'00. Sær.ro.>d1en l 11hj~l\d l Hag. Df~v.mffl" ir 4'1 :;:; m B:;: (> n "Sti Rf'lsf r:ma.n-d A...k.lag.er var :P.frn. :K 'O J' s n 1 r. FO)r.-. AN1l' Lno. T (o r J;. ri l d ~ (l h. ~ n1 \.Jill.Ten::'Cll er tiidlij!'('.rl' :idron &!lf' ))tul ~10 Xr. 1l!'~1' i H)!4 fl t fh.a~ (".ct'traill.dt.so km....b~1cm.m't'ls("ll :f r l.aslmlorl" o_~ {'n Mll' pall. ~\/(}t) lu. fut u}o!r]" g;. lu.dkab a;f Gcl!(!SU(lJb:rHWf> J'i'n~ ti(.alh~ nll :n..)t Be~h!llg{'.r:i m-ooittnr 2\øhonalballiki'Jl wd :;:)l:u M Mmrll'lhM'(>l' alf Korsel:;J:l:mt."... t J D$.i' og J.ladæll Thl:-.100 at.ha;v{> udst'\i fubke- Køn~dsr~rin..~ samt pa1i.tlt".. rl'/)t høje' Pri~eT. H(>l"'\"E!rd led );tt..tl<lnej!hsinikæ ('t hct"yl!lal~ Tab 'h :-" t der krærr1"'$ Er.sl.atning!Tor. Jen~D tiltal!(\':; y.al~ji~ ørler d"n :::t~.e Yd ~<>erldo\' f'lr at t!g1"f' (fflti'1-tf!;! ikor.gl~1.:.1co.:n1jor.og :'.cl' sclvsup.jl..ljg V~nilM:r1k:"..:mihed fol' 'J'v."."kN-nP. lillig'.(' Jer Sorl-BøJ-s-.R~d~-"l ll'h"'t:1 Benzin.og fcr al ha~"p!1lnlladi. :'fii anlne].d~ -e! P3l1ii t%!k 1La.teniel \;l P".itil'1 ef tex KalP:il.ulaiixmen Kr. kræves konfiskeret. Jensens F~lrtjt'nP.:S!l? na'vrle "i'ff'l't>t l)() ikr. Beløbet U.æNt'>drs L:r.lfiskeret. J'f!n.."!eD!har \'æret inlf'nteret.:fra 5. Mnj 1~ til 2.=>. 31lllli Erklærede sig først Skyldig i Bedrageri. :Eifte:r QpJæ::;.n5ng alf.a.njjage$.rii- Et Mindesmærke for Seminarieforstander Winther..En llod-s af MKnd op- K Yindi"f la]' ll~f' 'lili! ia.twet til at r{ js(' of:'l Min "!mjmr1:(' fol' SenLinariefor<;iandf'l' P. T. l\l \intbar. Silkeborg i tak :nmnlic' Elindrine om hvad han har '"a-<ret in foll::clict A8.Di.::o;llY fl~ dansk S" lf' :it"_ YJou{..:;mrerlti'J t.fl"l.kas 1'[']5\ ~ :-o1liah r~ S~ina.l lllm... om lian har!'hn grumclll C'\ halt }W.rblT {.Eid ag.kaj::j.sendes Mll.en n Siliteh."';:; Rundel.'l- '.t! L&.Ddhrugsnaru: dj~' Sf'lninari.'fm stanilf'j H... lnf 1 n.<;"ll. Knmmunelæl'E'T ~U{:l );"ørby 1].1' ~eminarj lle '{~r B ol~(t Tf'l'kol ;.:en. 1nOOO Kr.: ;-000 Kr.: ;)9~ ;l9 Sæ3tl 7:i l Kr.: 4..=)5f &:272 R & l~:}o: ~~O 447ft! 4700; :'"m~1"~ :l~(r2 566;=\6 i=!f;j' t.et dof']' (yldt~ ijoe. $idel'_ 1"fllU11.r:~.An.. kla.goren : - Kan Te erk."ae 1)"".0.11<1.& j BN~uatill"..n'i'.Jf"l'l~. n S'-'!;:redt>.fØl"$4..la man di.t "OO1.\?- C] g Jlmd at han saø1t> So») et. han JiJæ-rede. at!han.f.nj':'-"". L'J bagefter iha'\yll' faael. at ~ at R... "00 :mb::n!t P8ll ~E'l:Oe ~ Øl lli'pn~~ Kilomeileranta.l. end d~ {d:~j~'k hj.eot 'km1.. Jffn~ f()nkla.rod~ Bi Kørselik()Jl «1"('t.bler QPN"t!V'1. ;pa. Fora:nJerlnin:t ad: F'inm:a.m "Tni!.Øhl. Th.oonoo.n log ru -er Han ble'v ind~t ~ Leder_ ngmliør Søron~ fra Fimna.a1. fua... d... ~t. lu.l<'n:sjml ikfti:.e ~ "ære bange for if'.imnaet 'Val' sat til at al' bt:tiod ' ror- Tr$ffl"'Jle alf dll.d${ Mn: (h~ec1er. Til Rønsels};onhlN'1 st.rm:nmeaj'l i 1l$ind:'\1i:s ad" Vognmænd. O])2yste Ji!'n_ sen. <lg KørælsJoontol"{>t 'b.?14100" sig l)!pct.. iii R«'"~{"]1iP.!)('n L 1\ ovim1hc1" 1940 hjtw Jeru: V. ~~l. 11hisioo optage"! $()'ffi K'OOJlf g;nrm. De J!:a:m'll(' ikke ~ne:; og skiltl'ls i.foraa1'.("j J 94.1 tt~er E. Y.a.JSoeJl -rjnodenu[) :blev qptagn... Ten..<;en tænk le li 1943 rpaa al bold-e QP. 6:11di der: "\".'1.1" BaJla::l~ moo Vognanæ.nd-ene som ikke!\"jlne };Øl'i" tur di> a.astsau'e' P.riaer Yl'.r.llemagt.cn trumf' DQCl.fura.n s:taltn!in er og fra UdenrigsutiniSterol.et ble\" det p.a:s]13gli ()$ at home- Kørsclsloontoret i Gang for at tikfred...~.stille 'l"yslk~~ Købte Hvjdbjerg Kro for at nyde st Otium..T-enscn øn'osikit."\ile ~ M holde og!ban kmtt.' fi 1943.HWJidhjerg K'N) i~l'" ai 'Dyil~ sit Otium der. a:nh. Jf'rtOO kæn der en P.ol:ibhetjent og i'rubød at XQll;oN'!t. S1i8ni!$ah:. D 'O ro: H'\'ad s.ilga De?.T~ Der kom en P.()li.ttmeli.en.t - ed. an de TUgrE' -.()g lf8slæ' op l.ii: en Skr1v<eL~ a1 d-en t:rss:.-e li.oo! '!lbndfl~t lhalwle!jbruagt Polittii"l. al ~a KroselsJoon1orni toort..~. Det!haT jag \id.n:-er!(t!la! næn.: 8'89 imw ~':i ~a.a.l. ~-ultak>\ y~ l ~J:"l b~. at.t.ml""ed. i.nrlsa1- l-f' ikæn'.eltotkil.nm:ret jd{'! han dog g.('lv fl'fl:oop til ihy~.kro. l 1944 S1a~~ KøJSl\1ElkooJtol't t furdi der in~i!'n Pi!m J.asthiler '<Ll'. Yar dø! rihli.' fordi d('.t var R'YlDhOO("D {(T iiwrj &'9\"ær for Dmn med 'irl.-.1.:.10. jt.~ ØU.oi~Mi' at 'i':æn' Kronll!lJ.ld_ Da llrlcn;ri~i~.. rilel ~ HUS ]')8.aJa~å\ ~.a;t!vr1!;'hl':l~ ik"'so~sl=ool'flrat. og jeg "Se'l.el"e bl(!!\'".i:d(lll.1 ('n &d-e!n!! 25.(1(\.1 ltr. i: l:" at ban. e k.w Gen... l'8trubræude d"ij)l';:;oo jeg lt d~ U.l' ~~"bt;t. bn.-rudan jeg wmd {' og d~~\df' mlg - saa \'al' d ~t gall Mærkede ikke nogen Foravt.. Pffim. ~Lurlk.id. ri.. ib. l'vlt.-.s 1\ r-. fl.;';' -_ - :'\~1 :rum. "81' al:! tie i~::'di De- ;8 ".ik!-l' KiH"KlW. l![l1m'i\t!lb ju..ai~

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO

EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EO Ejerfrenlngen Lindevang 7e EJERFRENINGEN LINEVANG 7 E RESULTATPGRELSE FR 1. JUL1214-3. JUNI 215 G BALANCE PR. 3. JUNI 215-1- Ejerfrenlngen Lindevang 7e INHL SF RTEGNELSE Resultatpgrelse, driftsregnskab...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere