1fIHlJfS1fJED. Kø b? O." nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" ~I PorrelOloaen. _ i ,..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1fIHlJfS1fJED. Kø b? O." nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" ~I PorrelOloaen. _ i ,.."

Transkript

1 -_ 1fHlJfS1fJED BY OG legn p ltalllellllr bll".~ v. 'T ~~... '(!G/l.~ nolu~( "~Jde!.. ' Udllft VOR '... v~.drln: "ad [hl dr. oodo Vind /)jf U.h""nd.. ~.uy Hø.n r. 1 u.. ndror 1 cmpe."'"... '''.~. l v. n r''. ''''"~.. UJ"O n 'u ~ k.. 1'1.<10. Frifundet for Værnenrsgeritil'aJen. "gebort Jtnlen- Plrmllel døm lu kuo for O ver/ra:dellll! al ZOO Kr. DefilemmelBlO. DomOler RumUlfen. Sælfet Thllted b~h.ndlede l O'J S.gcn mod PelvarellrmlletlnjleborjJ Jen..en Thsted Tin." Vir ndehue_ ren. Bo!!ho/der Chr. Jen.en. oll' Pouernlng.be"yrer Pu ngebor!! Jen.en Ank/ager var Plm Kore ner og f'or.vlrcr Lrø Rllfmuuen. Pn f'otretnlngen er under Bc.ø:r. tellen.018t Pel'Vlrer m. m. Tyøkerne lor lall ca Kr. Port/eneiten har vllret <1 / Kroner. Begge tllae erklø:rede uskyldge Tllfølen og nden hørngen begærede Anklageren de TUtaUe alberfel sæukut. Bogholder Chr Jenlen '."k~'.; rede dereuer af hans B/sland Porrelrlingell kuf Blnkle til ni fere Regflskaberne. bverken med ndkøb a' gere men var hvad der forejllk. De" ii:~i;i:: Ul Tyskerne Skele.... 0lr lu p U... 1d'.r.~lJk.. t. 'Nn. blev kke udle... or.r 'ø Jøb.t vør ' uldt hdl>lll Plm. n..."le el flllelde en enkelt tyok 501d.1 akulde k ali' 101 ~ Tud""" Kr. Vør Cf.!'ru J ; Del va kk. Ho" henrede o' d e Dom.' vil Ue kli re øl d.r p.. den N..." Kø b? O." nok Pu købt rncget rll ndre Plm" Der er 10' gl Bk. en NerlzllollJ er Ul en ty. k Soldll Syne- De den hører m Old han perlonuge Udllyr? Kuude De kke egne ud "' Vlre.nt> gik lige lu Ty.kland? Fru J. De' nmrm.re ovc. Plm. Det v.. Plm.. Vor d" tænkte jeg "::~~:;; i '~~~::l~:;;;~~ ~ PorrelOloaen. _ i lom anden Virksomhed. Som Vidner alhørlu hv Eilpe... PoUffm. : Kom Deres Kone og spurgte om det 01.1 kunde gss at og de fik i sejge tf! Tyskerne? konfiskeret. De er J.: Nej den Dang blev der Hærede Sli til/tedse med Dommen ajle Vegne bndlet med Tyskerne. Plm ~ Men De var bekendt med Pærøkulter søsat. Handelen med Ty~kerne? J.: Ja det var jeg. Men jeg ";1 Er: Pllfokulter blev i Sla det lor Luksusvsrer. hv~d ra Skibsbyggeriet i havde Porretnlngen _ Ting!tom Den er beøtilt al AS.". ngen uvnede selvom Tyskerne Pistekibe gennem den købte dem. Slal 0/1 naar den om Den December 1940 riggel iii 0i for.ynel HandelsmlnJsterlel t/ævner den mod.it Bfn om al der kke Od;; maalle 5EJges for over 200 Kr. Thisted Hø]skoleforeniøg 1/1 enkel/e tyske Soldaler. Porretnlngen so/gie dog Varer lærger ud. denne Bestemmelse Thi8le~ HøJskolelorening holdt Plm. oplæste el Par Tlfælde Altu 811 løute Møde i Sælanen hvor der velr so/g flere Pelse Ul med Pulor Brandt Balle enkelle Soldaler tølle Alholdholellet J.: Min Kone.t 5.. sf være ri get er loregll8el iii liere kke iii en enken. Porretnngen havde solgl en Del Læderrakker al mller TU. Og snl! lu Bvel DaDskere lom Tyskere. Plm.: Del havde De en pl. J. = Ja og min Kone blev lunder ford der kke var lolgt ud over hvad der elter et loyalt Skøn var rlmellgl. Plm.: Hvordan blev klkuleret 11/ henbojdsvjs og Tyskere? J.: Dc Vir ens Plm. ; Har De aldrig sdvarel Dere. Kone mod at lelge Ul Ty kerne? J.: DelSplilrgsmllll1 bit v -'d' drøftet... Pru ngeborg Jensen ftraadlc sn Msnds Porklarlng Og Ankla. geren øpurgle: - OJorde De Dem ngen ve/eiser Anlednng al 200 Bestemmeløen '1 Pru J.: Ne/ Salgel foregk lurlgt og vurde kke lige Nej lt Tyskerne Dom: Turde? Bevede De lig. frem? - Pru J: N./. Pru Jensen oplysle 81 hendea Porrelnlng Yat baseret paa kon. t.nl Bel./lng. Til Ty.kerne /oreglk 1 ud ra d" POt. lil " Folke Atlencn Bi'kop gaard Kirken. Den 24. Qttbr. der Furedragsallen ved HøjSkolelærer Haugalrup Ry. hn Mandag d. 23. da. Husmand Kr Thnm8en og Horn.trup Mark - Karl Jensen og Hustru fr lorhen Gøllrup Holme kan d. 23 da lejre Sølvbryllup. SJørrlor. Ved i9-tiden i Aftel Brand Skorenen hor mind J. P Thom.en Fslck ra Thi.led ihidic. blev.ukket med Pulver Skoriiehen blev derelter Sand. renøel. Den havde ikke nogen Skade. Arte" KL 13.oo '! '"" h ti.. " Turneringska e

2 drfrrfr

3 Fra i Thisted. Uomnwr RamlUQ('llA Bæ"" Tbiøtrd bf'haodlme i Ua Saea m04 "('firma"l npbot J ( n ø e Q. Tiltalt 1'8r )lqtljndejuu"pr n Boholder c'hr Jt>n""n n Jo'orrelnlnplul"rYr P\ou npbor. Jensoo Anklapr ar Pollllluldm KoraDpr 0l' Po... "" Landlll1'ts8&gf Rasm"'ficn. Fra Fotf'E'tninøn er umlt>r B~t (.. l.. lm l'olrrt Pf>""lltpr ro m. Ul Ty S.k'l"U' for iall j':1. 39'.!OO) Kr For jl'ncstt>d hllr "a'ro l 11i 000 Kr. D'-Ri!:!' Tiltlll\(' erklwre<ll'. i ikke kyhhl:l'.\uklfl~f'/('n oru;k.jl' dl' Tiltalte afhort &l't4ill l\ilkl't /l.1;.f'11'. kgho!jl'r Gbt Jf'D5('D rorklarnf' al hnns Bi.~tnHJ Fondnlll!r"u kun!ruto :;ig til al (url' R"gDlllbenc Hl\n liani ' hwrkf'1l ru...! ndkøb ('1(>r Udsalg at g"re n!l'n 'ar ndrude om n.-! rurs!1' Salg hl hl""rt de'r forpogik TnkHU'.. k"te St.>plt'lO)x>r H)40 Plm: Kom ~ rl.'s KUllf' og f;llurgh' om dl'! nu kundt gaa al sælge hl T)' fik('ru'? J. "S"l'j dengang blct der jo alle "('gnll J8ndM meel T} skero('. Pfm: Men DE> "ar ~k('ndt mod Haml len ml'll T~ ~kcrne" J.: Ja. det 'nar jc(". lien jl>g anua. dl'l. Tn;keroe Kobtl>. for LUUlllVllr"f'r Mm Ulgen p"nt'ch' D<'l 11. D(>(""4!llber ud.;ll-dll' Jlan_ d"lsmlqistl'rh t en Bek<'lldtgort.>lse om at dl'r ikke m&jtlt.'.sælgl!3 fur p'l't 2nQ Kr hl enkt>lte ttue SoldatN Forn. tningen &olat4' dog \"arer uau.8('t d('nof' Bt>!('mnu Ln" Pfm. oplæste. t Par Tilfælde hmr dl'r \"ar solgt flere Pc!S(' til enkelk> SJlda.('r. J.. lim Kone ha der. at Salget ('r!oregaul til flere Soldater tkke til en enkelt Forretningen hudt' solgt. en Del aderrakker af mihtært T!aDit Ul sa&te! ])anskere 5Clm Trøen. prm..: Del b&tu De ed Retuae pu J. Ja. o~ min K<..nø hlet!rirund t. fordi der lkke TU..111 ud ~r. hnd der efter et loraj.t Sbn Ut nmelirt. P1n.~ H1'OnlaD lk PrieLe bl- kulaet tu hpllbo1"nu D.. fte Ol" Tr.urt>'i' ~ : De... em. Pfm.: Har De -Wnl" adft" Deua K~.u:vJ al. ~ til TTåeroe? ~: Dt SJ'rr " " har T aldna - F.... S ' o. "ftf' lr."at 1.8 Ol A.US

4 ". ' r. l" t l 1 \'11\ lk\'1 11\'H ).'1 FU. \.ltl 11\1111 l'kkp\' F')! nitm"r'jlk H\ J Hd H ''' :\1 " hl11hlpl> All. 1'H 'J\'>\\{'111' (U'Mlk ltr."ll"lp lir lll 1li\f1 \frlrnj{ -rll'krt."l' \"!lh" '111 ht'\" ikk.. \Uøn'u'\ ffol 1 'lhd Hl fllll! 11\1111'1;!\ Pfm næ\ ]l~h' 'l Tllr'\!'. hvil. "11 \'l\kl'-h \)Rk ~)ldl\l f!.kllhle hl\\l' k"hl r.. n flar' THfliwl 1\:1' 1 1 "J"\"H'1' 1"1\1.r. l!'! Yfl r Udl!' H!"t f'1 h l1al\ lwntnll' f\ll" ' ~1\lh' n.ml.: J \'H ~u\ vil ljl' "un f H kia!\' ul '\'l' 1i111!"1 1'11 1ll'jlinl( Jl~n dmt t\aa.g{\'\!h~l\d(> 1'rl'h. \ ~1 t Na\1l j 11\'1'1'1 Tilfmhlp af!wl;l h'l"\' li(l.: Y {'l 1)" \1\'1\(\ 1"rll.1"11 Pli. Ul' kl~hi'l' 1\111'111111\1 Dam: Ja 11'11 dllh~ ji'\lklari~l~ er nok øl Tl!lkmne bth' køhl lu\'~t ii baadl!' \.;ilt ~eh- Oi!; til a.mhl'-. Pfru.; lk'!' t'l :-olgl f Fk1i. 1\11 N'rb_~ c"lh('r til ('l l}~" 8.!cllL ~~H'~ \" t"ll hm ('l" l11'd i hnllm 1l<'1'"nlll\~ \ \1_ 1:t\ l? h.\llhll' nl' ikkø l"'glw ml at \all?juo gik i~!' lill'r~klal\d'l Pnl.1. }l\ \f'n"kb jl'~ ih" 11;\11'"- 1n('1'!' OH'" Ptm"~ n"t \:llllwj2"1 f"l"hll. Vfm_: \'al l1l'li""" 1"3.r\dHll a\ Ult d{'l' kc'llu ~'n 'l\:"..ker 'aa "ilde n" 1\~'1"" 80nlit "l..~}\(\\e'( Fru T.: N'J \i "\o;l~l'l'('ih' nk. R'H<'1l g\'l1th1mgik h'" nch" ll' "'iltall('~ r:ll..\l'lmh-t." l'\l\'h.\ n'lir "a.\ wl l'\rl'l'tn intre11 ).llnkfulluen.-)m andnl. fitk*'mh\>.d J:NtnilJk'n tllm-~t' J Nf~N'flhl.l"g" _._ _._=_..._.

5 r. l l t fe. - p r r - r -- ~. "''''um Domm. ~ r til Svikmølle. -- J. ~t. Det hævder Stol"Stikkeren Arne Pe~rsen. der Sagen mod Jeppesen der skulde have været maatte udsættes. Særrel.ten i Thisted (Dommer været? ~r ~YJ.!:. hvorfor behandlet i Dav:. Lothar Jeppesen ll1lder Besættd Johansen) skulde i Fonllidda~ sen ha\~de været :\leddeler til have behandlet Sagen mod Abwehr-Nebenstelle i Aarhus d. DNSAP.s "Sysselleder" under Be- v. s. Tyskernes Stikkercenlral Og' sættesen Lothal' Jellpesell del' fremkom med ret udforlige Open Overgang boede i Yestergade lysninger Lothar Jeppel::>en har l)omm. Kn'dit '? J.L det. Fors... a r~r l~ a ' korn og" dit? l..1.: Domrr faa det J. J.: jo Lov Ank\. Tysken ma'!rkel reforre..t.: del' i <1 Ank gjorde cel'er nings~ val' ti i Thisted og som efter lovedan- - stillet overf. disse Oplysning~l' A l klageskriflet tiltaltes for forskel- - paa det hestemteste nægtet De~' lige Fm'hold. Sagen kom imidler- at have fungeret som r.leddclel l. tid ikke til Behandling i Dag til Centralen men Anklagemyn- \ tede men er udsat paa ubestemt Tirl digheden har allige\'el mt.:'nl at \ ter. da Hovedvidnet mod Lothar Jep- der forelaa saa mange Opl;nir.- Ar pesen for Tiden er s)''g ger at der skulde rejes. T"t l li le-" Navl Del' el' nemlig rejst en alvorlig Anklagem~'ndigheden \'ilde san l fors muf: Anklage til mod Jeppesen. som i Dag have fort Ane PeiCl'Sl'l som ræv findes i et 1'illægs-AnklageslU'ifl. \ Vidne men da han er y~ har Kr. i Storstikkeren fra Sonderborg Anklag~m;"'d;gheden ons k e t S'l- " Fol Kommunelærer Arne Petel sen gen ml:;at. ~~ medclelte for nogen 1'id siden at ( l.j

6 c m i c 1- ". m' o en er n ~~ ' n.. ' e H. d~. en r.es ~er en 'ter ' 0'-;; A S0- r har taf Der Spil gaa er l en hur Af Hetet at Freklint Han brat! N.-... H'l 1 d 4 t>\j" r Pelsvaresalget til Tyskerne bedømt ved l Særretten StlgeJ1 mod Bogholder Jensen og }ngebol1':' Jensen til lwh.mdlng i Dag. Ved Srerrett.en j 'Thisted behandledes J Dag hos Domme!' Rasmussen Værnemagersag'en mod FOl-retnJngsbestYl'er ngeborg Jensen. Thhited og hendes )'land. Bogholdel' ehr. Jensen som Cl' ndehaver af Pelsvareforretningen j Storegade. De tnta.les begge for fra December 1940 til paa utilborlig Maade at have samarbejdet med Besættelses. magten i erhvervsmæssig Henseende ved i 825 Tilfælde at ha\7e solgt Pelse Lædel'fTakkel'. HandskeJ' osv. til Tyskerne i et ganske urimeligt Omfnng uden Hensyn ul Bestemmelsel11e om Salg til Besættelsesmagten og derved af en Omsætning paa Kr. at have haft en tysk Omsætning paa Kr. med en ulovlig Fortjeneste paa Kr. der kræves konfiskeret tiljigemed dømmelse af en TilJægsbøde pm Kr. De erklærede begge at. være uskyldige i Tiltalen. --- Fortolkede selv de uklare Bestemme1ser4 Bogholder J e n s e n afhørtes først og forklarede at Buntroagerforretningen havde han drevet i 25 Aar samtidig med at han var Bogholder paa "Thisted Amts Tidende". Hans Kone stod for Forretningens Drift men ban passede Regnskabet. Endvidere drev de en Pelsdyrfarm i FællesSkab. Den første Henvendelse fra en Tysker om Køb af Varer kom i Septembel' Anklageren Politifuldmægtig Korsller: 'Havde De da. en Samtale med Deres Kone om. hvordan De skulde :-ltil1e Dem med HenRyn til Salg' til Tyskerne 'l J.: Nej. - vi saa jo hvoj'dan der blev harldlet i a.1le andre F orret-ninger (lp;' b~l' var der Tale om Luk!:lUHVaref. Horn vi havde nok af Og" jeg rctrnede mol>d ;~t det var Soldatel'neH egen Løn udl.tt<tajt i dan~j~ Pt>ngl' de ltøhi:e f OT. Anid.~ lk kl:'udte da \iiniste.. riet~ p'd\\ ndtgmd~ af 194().>m ~alr: til 'f Y8kern" 'f.:.ja. jt>g!";\ntt'h B\'slt'mmel. ~e:"t (' 'nr uklnn'. ier st.ol1 at man "kuld!' skllntw llomnl.: O~ saa >j;ulllwdl! De \'f';i1l ij.!j iii F'nr(]t"l fllr H"m >('lv L: h t kan mun \'1'1 :-;i ~f{'. ljnnjl.: O~ dl' ld ny ti 'fh' (kl ii ydt t (;ra'l:<' lid f!:'l d.>j nl'lrar"tl1inl{ Jt dl'! :-:k uldi' \'l\'l'f' l(jvli~t..1.: nh 'ill 1t " klt Tvi\ mm : lu - ~'. Jlllar Ol' 1H'\'... ~nt'. '1!'mm!'1 u \U' u}..)at nuu\. d']' h~. \1 \.'t 1\i\'1 hlm lj~h1. ~14 l l'jl{ 111 H" ('JHll' ti' ' J.: Og hvol SkllJdl? miln luth' sogt Klarhed? Domm. : De kunde da hnw SPUT1:.rf:. dem del' havde udstedt Bekendtgørelse saa skulde De nok have fauet at vide at det val' ulovligt. De læ... er jo da Avisel'... J. : J a. A nkl. : Det nl.r vel den Passus j BekendtgGl'elsen hvorefter de H a1ldlende maa sælge efter oy alt Skøn del' \-ar uklål' for Dem. Syntes De. det var rimeligt at tyske Soldati~l' forsynede sigmed som en enkelt hat' faaet: :Muffe Pipaluk og Handsker? Domm.: Er De klar over. hvad Ordet "loyal" betyder? At De skulde være loyal overfor den den danske Stat og ogsa..1. overfor Tyskel1le naar de slmlde have noget til personligt Brug. J.: Jeg regnede med at Soldaterne købte det til del'es Koner for deres personlige Løn. Ankl.: Og saa mente De det var revnende ligegyldigt hvad de købte. Til en Tysker ved Navn Altmeyer i Aalborg har De først solgt en Pels til 385 Kr.. lidt senere eldnu en Pels til den sam roe Mand og senere 4 Pelse pl:la een Gang til samme Altmeyer. El' det rimeligt'? J.: 'Min Kone siger at Pelsene er solgt til forskellige; men det ltender jeg ikke. _ Det oplyste~ at de Læderfrakker der solgte~ til Officerer le val' syet eft-er et l\-fcmster fra. København de havde mijitælt Snit men var ikke Unifol'lTlsgenstande Endvidere forklarede J"en~ sen at Salget til Tyskeme næsten al1.id skete paa Afdrag. Soldaterne betalte op til et PUl' Hundrede Kroner ud G:mgen op; de fik først Varerne naar de var betalt. Pengene indgik i Forrotningens Regnskab ~om Salg.!'('R U)1..j(l"t (11 f'l'l~k3.ld-"' Lil 41:! Kr frol Dt' (\( t '\'1'11' til (>1(('1 Brug'!. 1. :. Det ~r 1lOget. tutn ha" hent(:!t t Ji and re. Ank!. : Hvordan kan lter'lin. gem ;. hvorpaa AfbetalinKf'J1W paa fjo gene er afskrevet. lvd" paa Olrnes Navn?..-. J. J.: U an fik endelig Kvitlermg nm' h an hentede Val'f'r!H' til de andre. lwnt:mt UO\ erea... f.emmelsc om HandpT!'>. metoderne. Derefter :U'h(1rleS Fru lnj!'' horg.t e n s e n dcr i()rklnrede at. d~ TyJ'lKCrne kom for at. køb..." turde man ikke :-i ~'t.>: Nej Domm_: Havne n( Ly~;: til d g {\l'c.iet. < 1. \.:.r}l t:! Domm.: \'ll:' dt::1 OKt< n... t :l' Dt~ ikh tur'd. :';:l fl:f". Hl' \'3l' il! ikke tllh1 b l~~' uf t']1 \'11).'11 F ' huld t il en T\'skl-.\uk!. l"."l)"(i n t>\'"v'-. :-:;1]' p-!-l '. l... : 'h.: ~\ 1111\.' \11 dl ).! \l'j) hil.>\' h;l H~'.t lil :-~if!t'. 1 l h'll \ :11 lwlalt.. P"tnnl.: \ Hl' tid d"1l "nlll \ 1 ij' l' F H '1H).!:1lJ!'!-\llUWl'lt n~ ~ : Hl '\""'f<l\" dltlli;\k' h.uwh'l ' Domm.: J a.rnej} han har da il ke købt V ~u'eme og da blev N o taen skrevet med KøberensNavn. 1. L: N ej men 'vi skreven Kvittering" nml' ball hentede Varenle. Ankl.: Man pleje!' da ikke at skrive Bydrengens ~avn paa Regningen. Er det. rigtige ikke at Olme var en stor Kunde og købte alt det 'l ]. J.: Nej han afhentede kun. Ankl.: De kryber udenom Fru Jensen. J. J.: Nej jeg gor jkke. Domm: Den eneste rimelge Forklaring er vel den at Olme baade \'ar en meget stor Kunde til sig selv og hentede meget til andre. Forsv. : Det kan jo ogsaa. tænkes. at Olme bar været medkammeraterne inde at handle og da det var Meningen han skulde hente det købte blev bans NaV8 anført paa Notaen. Domm.: Det er jo ikke Meningen vi skal sidde og udspekulere noget. Fru Jensen maa vide det_. J.: Jeg kan ikke sige andet. Ankl.: Saa er der en Tysker. der hedder "Willy med Lynl""- sen"' der har faaet tre Pelse paa en Maane<l. Hvem er det'? l. J.: Vi vidste ikk.;_. hvad han hed. AnlJ.: Det var vel ikke en Ven af Huset? l. J.: Vi har aldrig haft en Tysker indenfor privat. Ankl.: Fik Deres Persvnale Direktiver med Hens)'ll til Salget til Tyskerne? l..t.: 'Det har overnovedei aldrig Yleret draftet. Ank1.: Er der nogen der hal' betalt kontant? l.. 1.: Nej. Ank!.: Det bar De sag1~ til R:\Ppol-ten. Hvad er SflA det rigtige ' l. J.: Der er ikk~ ::;o)gt koniant til Tyskerne. Darum.: Det er da næ:;tell l1mtturligi at en Offieer nille skulde kunne 'have betalt en '~are til f. EkR. ~{OO Kr. kont.ant. Ved Do;' d et. elll'r ved Dc det ikk? l. J.: lh'ld j!o'!g" ikke Ye-d. k:.n jeg ikke ud1.<tlt" mi!!: om. Ankl.: rl.. t De hh.!' :'orklan!l ul n: '"irninalpoliti\'l. p.'l%t" ik ht>':.l T.~ ~t>j. \ ldndn~h:n. :ll1!<:1:~. ~ T\ \' dllt'!\'rh c :- h.an. h...;. ( " t' r J: :1 a r ~1. iler t' ; ""::-3.. "n :-:\'~l\1\ ll. Hun h lil\f.!lt."h l-:.g' Ll'.!t'{{('n :r lwho lull hl /'" ~. k/.rd til l'"liw.p lt-t'u at F.1 h'l1:'t'n hllnk Jo'l\-d..'''i]).' ;1.. T tll'l"... t ul.lt' )o;;t lp\ ". h\ad dl r h. (l!- ~H'lj!""":' t'h \ ;\!' lip:\'jo tugt hu'm h.1l! ; "\ -J~ '.1 :'\"q(' \1.lllt \;1' Fl 1 h 'J Cl )'()~~ j"!'f!: ~;CsapljO'r d" l}pr j 1 Anhr' g ~. st.lnktifjlf.r Jktt...." r ~ BJdrag- tj t nl. JU g. tykl'... Hwr ogiet e Værnr maffp 1. at d t skrid~r d!':\. a nstændig a;tod d~rfor ljum ~ft.f' sknftet merl Jtlørnmt; hetjkstraf. LandSret.854g'føn_r l~ a "'. e n nedlngtlf: Paasbmj ( F fmdelt;e lulj}\kli~rt r!llyie: Dom Det drt:'jer sig udeh k ~ 1-'3 om.salg til. enkelte SrJlda.te~~ k~. ke leet T!lfælde til ~! Vlf::~~" magtsafdehng..der.foreligger knn Salg af "J'leC~lle \- a~r &tlti?er ingen )'1angel var paa hell!:': l kke fol' danske Kunder. Det e~ ste det kneb med var Fc.e)' <lg det nægtede man at ~\-en: Tv. skerne. Jensen og Frue var n.:k~ tyskvenhge og \;ste ikke se\-; nitiativ for at faa det! tyskf Handel. og der er derfor ik"1':.e Tale om saa groft Samarbejd : ffi!::'j BesættelsesJllAgte.D. at ~t hl straffes med Fæng;;el. )!an K.un- de jo ikke blive fri for at ::.ælg-o: til Tyskerne og i en SpecialfrJrretning... ar der DgE:D )'lulighed for at skjule!)ærlige '"arer for Tyskerne. :Man bestyrkes. Orfattesen af at Handelen er 10"- lig da der afsiges FriFndek: med Hensyn til Læderfrakke~ og endelig har Salget ikke ---æn;: særlig ston.. ialt S50 Ekspedi-je.. ner i fire Aar altsaa ca. 4 EkEpr. ditioner om Ugen - det er ikke meget naar der laa ca. 2OOC.o Tvskere her-oppe. Der t:>r leveret ialt 163 Læderlrakke!" g--duke e118 samme Mønster. sam man ~:. eu" efter før Krig-en; c'er.-ed har :na:. ikke i h"jere '-;rad : idragct ~ den ty::'ke HæN 'Cdru$iniri.l; e.&! den Restaurat1oJl'. de-' har Si._""'_.. ret en Kor Kaff~ L] EJJ Tys.kel har bidntget ti.1 der ry;:ke Hær" Forplejning. Det h\jesw: der ka"l blive Tale om. el Do::n.:l~r ~e: trædelse ;lf HaJ"-_.s.mm'.s.!eJ'1e..;: Be:ii.endtgorelse.. '.. A n k l ag~ r~ll hæ\'deae. a. h\'is det skulde fors;;~;"''' '- 'ilne~. at Olme ha\'de k"'! res-rærk ~-a sine Ea.'11werater illa3.tt.e det DP- fattes ;;om en LeH'ra~ct" til_ ~~ tysk \ a'rnem:~ssfdelin.~. ~el~ om man ikke kundt' Ul'ldg:aa.il.. h'mdle med. 1'rs~! n?!'a-r m..-qy: f~rst}lllt at instruere l:\.r--;;.'n.::"let m at soge at slippe ~or ~t "ælr::-- ~il SoldaternE' i :;:.B. qd l d"i> ~l'" s nintr S(lnl mulig-. Fo!'sv3r~r"'n ~uw at Olmt>: hin-de yæf\ t.ln;;'''1t>t'1''. Han '". '''>._; """10 \." r"! Bu.:'1.\'t t.' p... ~"~ "'...yo- '. "'" Dej" ~r '\ bt.:l.p"n 'æ: m3~ afl'lt--iinp.' '" f' t)... pe-li'l' l ~'jl \!:f(...~h F<y l-< \.} " \ o ' h \

7 r An. 1.: * euqte ca riet- Bejt(:'n'-tgørel~ l;;~f". - 'TrEkerii:<"l - ' cl.:. <:... ~t"g ~yntes Br~-L - mel-.-:w::ll -...!'" nklaj' '. der."~'ld ~ "'.p... sjrolde SWlif! _.- Domm.: 0-".-4.<. a:~.i.n6-je: e_';-]i~ De 'til F( l"de! f r DeJ:r _~E".J.: Det '-'..<æ. ror:uj vel ;;j~. J)Qmm.; Og d" 'Jdnyt æde de: til ydem.e G'-i!nM:! ud fra den Bet.r"agtnin~. <!t dt:>t :::kuld! \~~ 1 {j;.' li gl J.: Det V<tr je: iklh:: i "[.'j\1 'JD. Domn.: J(J '. naar X:.:.eh S:rnteE. Bestemmt:J~n 'ar uklar maa der ha.e været TdYl ho. Dem. Sieo fk kig Der~~ Chance paa de uldat PUlkter. ::\aa!' Di! "yrnes. noget \at uklal"t. 'ar det E$ ik~:e l.oedi:'t a: ha\"t! t>ka1fe'i: sig ~ f0rst~ J.: De~ ble\' jo pnlh-tis J-et oaa dan all \~J!lle; DrJroD_: J~ ;':".- kr.-'6jje. eppesen været ii Tyskerne? me Pe\.!-n:.en. dl:'r u -y~. hhrlot æ-:!e hae l ærd l.rehastdjt!t j f):1j!. ud -'a:t"tof:':-" roterem--.l.eronit:be om Handelsmetoderne. Dend te:- afhørte" Fru Ugl: ojtb'.j D S e n der fork1areåe... da ''vskerne kom foor Po"' ~(}be: turde man ikke.!ti~ Neo i. Domm.: Ha.vcl( De-!""w 1] a.' gøre -det"": - J. J.:.T..--e.. Domm.: Yar Qet Dvg':::L.-eej4 ~. -1.'_ ~ -~... De. ~r.r.e ~U_H " sæjge"~ De var )0 ~k&e tabt!.sag a! ~rj YgT!. Fm- WJld til en Tysr:er. - _.\nkj.: liyqrda:: fo <>g.i~ ~'- t... ~ " "'''~- J J. : ~ k"bk Y.. n:n. UK den ble'" hængt til Side til den \'<:.t' l;et1:tjt. Domro.; Var de:. den '1.Jminde- Jige FremgangsmzadE ogr:<tpfjyel-f'or dam"ke Kunder'! J. J" Ja Ankl: Den ::hnindlthg(: A:1lJc ujing.6forj1l el' (luers. ::t ' are.~e udle\";eres 'n.. -'d Kobet. og derefwr ~tal~. Domm.: Je.;.æJger jkke ljaa Kndit'? LL d.f:t. _ FJJ."areren. LaudJ're11i.:ifll(for-er l!asm ilssen: H\ i.s jeg k(jffl og købte kunde jeg iaa K~djt? L.1.;.la. ljjmffi.: )1ell jeg kuud" ikke fl!.2 df!t J. J.: l ~l FOTetnirJg' h~r ma1 ';0 U)V t:1 at.<.e :oitle Kunder an. Ank!.: De har ;«.!gt VaT..!" til Tyskere i A.aU)Qrg; dt!t \'ar da mærkelizt. naar dt'r ';;r 1'1 J;i\":.trefl'Jrrdnins.rer der. "~l Lm ht J~. r lwdt't J3..a;!:.e.- i. J.: \'i h"fir Og""t;t d!:llljdcl: Ku~ dl!r j ;mdre B-..-er. '{ b'::!. &oq. et :lt-1ddf!r Be-!J gjorde lje l)l!m llw!r tysk(! Off: wd At; -r.t -.vm Jdle : Aarhu _Anld.: li.. ilk~ ()n r.~jd~f d - j ~" '" T." "P!7!: _.- til: '.;rrent -aj. (JZ ter!;. k»la~ J. inc.l.ejjg~ J~ kla'd er.remkm u.w ni 1lorlige ()p.. nln:r ){~nstande? ~ i:' t.:n~l' VJ:rw- Jeppt!M:1l hfr L.1.: Jt'V J'{ gm:dt' rnl.--d at. det ltn- -alper. '/ eri..ji' {jply;.hi/:!:+!r <lr:':1 QJ;l'"e;i Famm~. i.tj- _ '1J.a ~ Ankl: Di::r ~r t'ok(-w 'J'y;l!u.' l"-~ ~t ltz..-~ f.. nger :. J 1.k h"l 1Mij!1~ m<:g~l til ):~g l ~'l Um.raJrm _'D"Tl A <1.. 2 m. J.: V~r '"T ntjgh~. d(!r h~n-!irl. dis! ~f-! har" g " to' ll.-dt: ''arnæ!! deres Kamml'j' ' r fkr..ler>- ~... ~T f4nefan '~ Olit:f "'- (pl."-.!" Ankl. Jj'.r - f!fj TYKlu!r ve J il gd ~. ti!'" r' T laj" ~'. : (Jln-w li 'J"UP 41-r h:tr btbt AnYJ.ag~m -' Kta-d~. il! _.a;t tfj w.k;j -"muffer 1)1( l-u Fol Dag :...: f 11- Ar.; }~.Æ' m"ffl. til if{jfi Kr...er re ej' ::;Oh- \. dw:.... n.l h rd" til U.JO Kr. ~n Pc! t J tul) KL &o ~.ælj.;.m& kaabe <1'~ 11 t F{)lkhi~'": E J2f)CJ Kr. tn P?lt. rn. \. t l 970 Kr. (n V' t 175 K'. trr. p. ~ m.._ tj Hjo Kr. ~n idneførc;len. m \" idne førtec K-ano - Kjæl ø s t _. r J: a 2. r d. de!'" er ansat!"a::- S:; -tuen. Hun br:r.ægwierlg Lgnooen hf hn~d hun h~\'de fo :klaret til P~1itirarJr..orten. ai Fnl.J n~n ha'l:d" J.';yet. Ordre til. at der skulde sælgb. hvad der kunde sælges ligegyldigt n-em Kueden \'aj. Kæ"te Vidn\: Yilr Fl-U Karen C<."Cilie Vestbjerg ~ i e se n del' havde yæl"t::'t ansat i Ekl!>perutio- 11cn. Hun forklarede. at der jkk~ j den Tid. hud var der ';;ar for- ' a rulret :!'\<:.\"n~ paa Xotaerne. Solget til Tysktlrne foregik!wada!!. at. Soldaterne opg<t.v :=;torre!se. og hun pro\'ede for dem. Hun kunde godt huske Olme. der kqm :ret afte meu hun yidl:'te ikke om han hentede \'ll t:1" til <indre end tiig sel". Endelig forklaredl! hun. at Fru.Jensen absolut ikke havd\:" va:rct trsknmlbr og hun ~.\d~ ;agt. tilviduet. atllun jkke man~te indlade o;jg paa at!-kaue T-.'!k/!J1l ; V'ln:!". der ikk~ kunde l~ H'n'S fra dm:s eg~n FOl-retning. ~ El Del af Afhnringen drejede ~jl! om Saigtt af (or ca. 7fJO()H Kr. Læderjakker og det -up!yl'ik-s at dl!t som Regel ule\ \aa:'. vd f Tyskerne at de celv sku k m"dl~ med Ji'oe-r til Jakkenle. l rooed uren. Jiolitifuldm;cgtig Ko r 8 n l' r fandt ikke mad kunde f:ki1le dl' VJ Tiltaltes uldflydel1>c paa!-orr~tnilllz gangen. D.~ fortolkede> da 'Jg"A-a Handebmtin.i.&tP.ri('ta Re.~mml:lJ;.eT "JUl vidt at de ikke hle\' n"7.~n Hemsko for dem d.a~rrw bar d~rl()r kunjlf!t kohe "t. hh.ld FOfT(ltninw.?n W.lifKlOef Nc \'1;1'. t:"d~r Krigen "ar dt'r re) t Tiltahl moo iegt.cpam't fvl' O\erttll!ddM: af Kr; ;e1tjvgh'1lin Kl n ~ Sal:fl t uf l.ol.j. naklwr. ni' n d. bh-\' tia fnfundd h\i1ktt dril' ik!'jrlundnr at dl! kan l dømme f{lr \'3'n magpri. Læ o. h rjakk' m(' hkv ay't eft r Tykern. tn_)! r udjtyf\:'l med.. " K -... ;-:-:-::-:-; Fo-r.v3rer. o il(: red at Olme havde være OPM er.'han havde galek~ t:mpejt været Bud Der e'... i5t ingen YæTD~rr.agt-: afdelinger ;:!H"- ha kø D-'TcpeJBe! Thommt"n faldt 1:1. ~ J Efte.." rl.u..g. 1)1 led paa. Frifin el~ "or \"æm"m2\. geri men ldemm~l* af ~n B1Kl" paa. 51)00 Kr. til ~' el a~.egufællerne for 0'o~r+.:rnde1~ af Ha!: de-lm1inisteri::l~ Bfoy.elltj t 1"E' ~ End.";rid~m? inddrage$ ~nj ".L'. Fortjene:;\' pan j;jfofj 7-\:r._ >g " ~kaj betale Sagens Oml o tninge Beg~ erklærede i; t'lfn-1 meq Dommen. (Uden Amv-ar). Klasselotteriet. "ed den 1 Dag' 'frælming faldt. øljr( ~ Ge ms\.el. lfi.joo Kr. :W~) Kr. /olfo~!~66 t ir:~ ;>000 Kr ~3~ ~ JOO Kr '-J-..~ 1- :!.1295 ~Z~~ 291GP 'J"O ~Ol9'.l b"9:3 ' ' -~; ~ U~li:Ha }'H--11:! :t!19 15HiSK :JU:19 ;li2" ltlolt7. J 000 Kr ~161--t ~r.;;o.f nmlij 42(161.if~).1S (il)67h (i.1.1fj ~1::!t)3 1).11': l ~ -:1 tj S7 132HlH lr'36~ J3DOG !Wm 1--1OGflJ J;-"Ui.; l;)o&:!. 1516:J.1 loc-(j2ij!t.:njtj 1 G:"~ "

8 d- 01' l. n 1"- 4 2il t lp r le t Tys v " 2 ( l ( e? l et - U.. r " d e }' " ~: l J)e-t lupvder Stor~tikkereu Arne Pe'telrsen. der el' syg. hv011'or Sagen mod.jt'pp(!~en! der.'~kulde have været behandlet i Dag' maattc udsættes. Særretb.m j Thisted (Dommer Johansen) skulde i F01J11idd;;lx have behandlet Sagen mod DNSAP.s "Sysselledcr" under Besættelsen Lothal' Jeppesen der en Overgang boede i Vestergacle i Thisted og som efter lovedanklageskriftet tiltaltes Jor forskellige Forhold ~agen kom midlej'~ tid ikle til nehandling i Dag men (~r ud"al J)l:l uhestemt Tirl da lovt:!dvidnet mod Lothar.Jeppesen for Tiden er syg Del' c' llemhg rcjrl en alvorlig AnkJag{~ Ul mod.tpppespll sorn findrs i (l Tjll:}'~s-AnklagesJ{/ jff. St(jl'~ti1dwn'n fra HøndC'rhol'p;' j{cjmmtllwhl'j'('j' Arne l \!Lc>nwn medrlrllp for nog'('ll Tid Hicj('1 id: til Centralen men Anldng'E'l11yn- 11 Lothar Jeppesen undel' Be:->ll:'lt(;'sen havde været l\leclclpler Lil Abwehr-Nebensielle i Aal'hll~ cl v. s. Tyskcmes Sti1d\ereentl'~J og fremli:om mcd re\' uclfol'1igc Oplysninger Lothar.Jt\llpeSen hhl' - stillet over!. disse Oply::minger l - pha del hestcmle::;te llæp;tct at have fungeret ~om l\leddrlel dighede1j har nllig-l've'l n1\;'n1. at de" fo!'rlan Rna mange ()Jll~'sllil~~ g'er at dt'l' skuldp n'jses Tiltale Ankl:lg'emYlldiglwden "ilde san i Dag have fo'l Anw PCt\l'Hl'll ::'Olll l l Vidne. 1l1t'1l da hal1 t'r sy~ hnr Anklagt\l11ync\iglllldl\1l onr1h't S:l gpl1 udmal l

9 ivbl1nc Nl~~('r rnod ''YNkf-rk'WNJU" /\riminalpolilj(:l forb-l 'tter. la fl/v l TT1r"nwgf'l;';f'rn(~ mod (fro mm ro nr' rh'r lh'l ('n ('Hel' ;Jnfl<'fJ ivmtdr' l Jll' 1rlfnl'L r(c;rftl!l for Ty.~kern' \lthh~l' J{iKf~n. Mnn regnlfh' opt"lndf'lil{ Twl nl del djl'jfld.t 'ig ()m ('r~!1{)o PflrH(m(~r i 1111 ter! Pr). llil(f{'dh fll('n rne rj('f 1JU <\\ 'J'/N -H11t'(''" ljc'rmel' ~if( cl Slt~r1 twjlr'l» 0J1. noo Df!1.. CJ' 'nrlnu umnliy1. al 'iv{' j hvo!' nmngl' 'j'ijfn'lth' df'l' \'il hlive optaget i!arpnrler. J fidtij har man t'ruwl tao 00 Saf.rrl' f:~t'djgc og flere 'd dihn' P' OV'flipnrlt.. li! ~Latsadvo ltnltlll il A 'rrol'oht ' af 'rijlait'- KpH'.v.~nV11(' L 1'; P' dp' il(kc ]mlllmrl An- 1(1:tv.(~(riftl'l' tilbage fra Rlnl..'ilad v ' lklltl'll 11lm lllnn Jan sildh'r\ 1 g-an url fl'l :ll de t klin et' j dl' fwl' 'p~t~ ''Bfalrlp at del' \'il hli\'(' t'"jhl Tnlt' nv''hovpr!pl men Jtoglp Snlt/'' l'j' af ~la grov KRt'\ltl~'' at. Tiltall' i1åeri. ikkl' vil ' ll1tl~falt" 1 ---'-

10 isted OGJEGN ;;';d'; " lor Bntreprenør.r del Vir man h.vde Ud.lllnlie<! kke h~vde saalede! al der smuk Park BOm.~;:~~:::::Æ~respr.) :0 Præmie r ')1 A. Bo S. Morlensen Pællesbagerlels Præmie. HavebrugsudslJUlngen hftr j Dag fra Kl. 15 Morgen fra Kr. ;;d~i~': Musik og mu Telman" Tll.ted Krke Krkekoncerten ThJsled Aftes Telmanyl _om Vlollnloll.1 Tl_ulnlng oø: med den Spldaen bley del lærprre~el Aflen. For8! Orgelllykke Aleneale Gud detmut en Sonate A_ og Orgel af CorelU. megen OpmærksGmhed om Btber. Chaconne tor Vlonn el MDJikllykke lom hn egen ærlige Hlø!orle. Nll1lle mus!kaflen bliver Fredeg d. 4 Oklbr. Politibevogtniogeo Huosted ophævet. En Del al StyrkeD overillger HllmborgleJreo. Alles ophævedes Pollllbevogl... i 1 Dngen HftlJsted der har været pr1:lktlserel j de øldale fire der. og PoUllkommaodoen der Dag Byen. Styrken al o Polllfasslstenttr o OverbetJenle og Jti POllllbelJenle Bn el dellne Slyrke overtog Kj 14 Eftermiddag fllyglnlnl!clelre~ Hamborg der hdi har værel af C B.ere. Del drejer lg om en Pollliaulslenl en bellent og O Pollllbeljenle l de øvrige Politfolk øendu' - Telo'on G21 "()(" lal. --11&" C t.".. ra "." buv' HU hrmluldl. le " v le.1 B'lem. 'Yfll/fJn"Ø ru t"wlh'r. r M: cl "' dtl M UU/Jlf' fcl Nyor d "" U1 " " " i.nil ed ri M Jlt."nnlr... J.. ru~ ved de ø l /ll~ ".!l". 1.pll' olf u... lr. M.. n~ d v MUUtHel '''111' '"'''' 011 ' " drift' b on. ". Oll: V. lian crrcll J Radlocn. f'ormby er øllo"' bøn ør meg. ~.;;~ kommer han alud Pllllclenlre!. ~JBr cn l P!lm om Boklere r'" i;b'" i h.11 /fil"'''' min~ S."C" dtl!::ituen "ykhr til lir. T"U.hlli". 1 dd u htvlur h.ro jru.' MJa n "'Htdt lor.1 hlev 1r"" Anholder.eu Ot v.r.. d j Oluev;. DR bin ld ' '''cdu h. Hi Maj nden ~U. op. eullln;nlj: r.. pli t el 'K ndnp>;!r- ;;"h d~ " d.. L der ~t~ d 11'.le ho tlen.eo lor d~n /J~... n' udi. U' ui/ d d' UU '.. d ~ ' ~_r kun AH_n o h~r dcr gid Pa Kl. 1500;.køl ' "'''''' l'oft A!b"ld.bolell et. de'''1 KJ Sek. Ktllmn"ral':: d e "'~'" 1hl'ed Te.!e". M!nldellbro1er VU er ~;: K'. "" ~ Tntg.. KL. e lilb/lllejij ii._.. :-:. Ør de" den M'lde de ':' træder ru er en Mulighed lor 110.c204~; Royall.. tel' diue Kredle vil udyldu. "le ' vine Marked.haU"n': ti eien Hurup ell 20. September 1946 Johan J~kob.en. Mlssiooær puk.rl af eo 811 Herdum Dell 80 anille Mluionær i Sydthy Chnslen.en Hø.dum bl~v i Geor' Stlndaa: K"':. :"':;':'.;;;;;~;~ Peta Palmblad. Ok"te ;;;;;" j BD KJ 20; Pal noler". >O... M~.. MtuioRbcrKl Fransk Gæst i danske illcrmidd.!z pukørl øf en Kirker. T.!~: Sg"rer Job. V J 'UU.1 N Y e t rd. Hurup t.llller os pbb ~ en ud lor tled ULiller o dette ndlll1li:"; L Johs. Pedersens.a:g: Anledning al al nogle Hørdum. Dcn gamle En B de belydelie:.1e Pfæuer _ eu vid! jeg klin ude i den lulhcnke Kirke i Frankrig N.~!~;" - hidrørende den og cyklede "ler al have.lutl P~~;:;doueuB gæ.ler i denne sin Tid opløste Mod.l.ndabevæ lall m~d Cemenl.løberena ""; ~ Danmark og vi har den gejle lor Sydlhy i Avieerne for al la hen. Beng 18. ds. har angrebet mig bl 11. for ud mid pu Vejbanen nn han laler ved mine Udlalelger i Reinhardt Kora- 'o Sammenilødet nr """d Sagtn kal jeg Chilillenlen blev slynget Porsvarer bruger og vu.reh jeg laar d en Sørenlen Snedaled linder dem og derlor Bl lør.le Behsndhnj'. ) af Reinhardt Korøgurd Ambulance rl Hurup lørlee d" lor mig hu erklærel al lil.kadekomne lil Th!tled Anholdelse mase være for- hvor man konttaterede... 'm niedigel al en mindre!lod brud og Hjerneryslelle. Ven bland! dem med de grønne Armbind da andre der agna havde drevel Kanline atadig var ri Der bar vlltrel baade Godt Halvaar for 2) og a' en Budsn Anholdelse ikke kpnde lorhindres den 5. lig 0i økonomisk Pemg8B!' Mej 194!! og Dagene derel drættlllub i ter Naar p..!;~r9'~m::aj virker al i nmme j blev Kor8~aard den 8. Møj og i 110 normale 13. M. oflenuig havde Anklager jeg lorovrigl - al luet Stilked om var L Virklombed Aflen en 'o!!;. " Au 0' havde Rivel Overaklld Klubben er i Sommer blevel 11meldt JB.U. har epillet Kampe i T.A.BA og deltagel i Spoflsllmvne i H6andboJddamerne havde det apillel i U. Kauereren Odder har formand gennem aen virker i al 10fllrelle Kendhb hl rn ElterlllLret paa pur.kl dl han var udmeldl najonb.ociali.li.ke P'rll Hall var forøvrigt en dyr'lig og Læge og uu Vid! lun le hør han ogua været en?~.1 ndlægele Un. Tlhge var han vellidl 01/' da han bley inleroerel i Msj merno 1945 var der hen paa Sommeren Menne.ker her PO citer d'rel Kend.keb l en Adreaae lor Det kan vel '" ~tllr.e.1 Undelkriverne hu 't Tbisted oampm.ue bræoderw-. Ermdr.l1g nur de læ/k" D " d lk J lnne J.konike Meldina litrik.:c' me lv ~n raak og Bram follniddalza ved ll.tide" l h. blev tll8el 1 l'orvarinjf den 5 d B 194!! OK idecamber M.aned e rjtjvølltn or i Løbet al Au blev pure rlll"d" lu Mlliliter var Bllndvæ.enet.od M med SproJ~r Di Mandhb.~ en rodl dalle Sledet Der \taf [midl""d omtaler li nok lu hejdi" " u n r Kirker.ndag d. 23. og.24 d. - Pulor ;~"i lor den luth enke en si Plnl' Forllæder.om er ;t'~""" ' lang' - den ransk luhenke tæller kun Cl Medlemmer S. m.n vil lonl.a t Albejdet har.ine lore Vlnskefigheder og kke mind.1 under Øjeblikkell pli mange Mlder lorvirrede Ol urolige Forhold l Frankrig... vel potitisk aom økonomisk kæmp!!r den en heard Kamp lor ain Ebitenl. Der gøres imidlertid dig indentor den rjnlk lu!h~nke Kitke el dyiliil og mulbeyidll Arbejde for al komme Trolfæller iii HjeJp ud/ide Albejdtt del mell og Paslor Gutula' er ~ n her foruden.in Pans er han For lor lulhenke Diko- 0R RedkhH d~1 enee Blad i frankrig. Med... l;od'dlnmark d el ran- ~. t 'lnylle den ran.k " dan.ke og nterene Værdi en Arbejdet l/le. Jcg gerne. al kontne hlif lom bn. Ved grrer Pro".1 to11 Tolk. ~etet ndlmjl.om Hververen li! d eller Røg at t l1um S. N}' e g a a t d Pnkorp Danmuk..u nlln el Stlahb der livad 11ojll-Krlaten.cn Rl'lRr /L være Udendinije' r. i - Skøder. da har Jeg Vllllel Sølllører lor haa: nllelet Bnnuutlvaljl er "d"1 p liere Au lør hin _ 101" "0 pul!llefly. lrantlva'.efll:.lloreloi H~ t MlrloOreprHfl...a. en omlattende øvet.e ved Uh P. Peder~D <t. KRr 111m 30!)0 Kr~ tkka.te"k. yuml: N bu

11 laltf Ul 8 r d der ser ud lorekom~ røntlorv. nke paa der har avessger okset op og Pleje. onlhave e nteres medvirke Bamt Polkel. bliver for Jord pa. Par plud.e Jord Lid til. at llusllmflon bvor FroduK d. 4. Oktbr. Politibevogtoingeo af Haosted ophævet. lo Del al Slyrken overlager Hamborgle)ren. 1 Afle. ophævede. Pollllbevogt. l ningen Hansfed der har været praktiseret de.dte fire Maan. der" og Poltkommandoen lorla der Dag Byen. Styrken bebla.r 1 to POlltla.tent.r to Over betjente og 16 Politibetjente. Bn Del. denne Styrke overtog Kl. t4 Blermiddag PlygtnlngeleJren Hamborg. der hidtil har været bevogtet al C. B.ere. Det drejer tig om en POlltla"tent en Overbetjent og \O PolitibetJente men' de øvrige Politifolk ende andre STELEGRAMHAL.10' SDn~.kulcrc o ' _ ' enonu. A jeg Læl/. dcrakriv ar d v ncn 801 Læge L god lor ikke unl ham i t pal m~ han bie' Maj 194 samme ved L.n omtaler i dejes

12 Ko... ~ Rationeringskort lor O kt ober Kvartal 1946 uddeles i Thisted Tiridag d. 24.Septbr.l946 j R t~a l skole n s Oymnosliksa l ii Behoee i Ejend om me med i e Num re mellem Kl o~ li e Numre mell em Kl K01lenl:' m a li alh t' (l ~S al en Vd:'irn i HU Ksl an del d er Ll SH Ul (}'1 ifll e Talo nt' r r a li d hl! (' f{~ no\ Vt' f N l e Kort for.ynet med Navn og Aclresse. Der udkvt res Sukker DR Smørkorf Brødog Kallekorl Smørrabatkorl til Bør n Tillægøkort til Brød og Sæbe. Det hent lilles at Eltertælling al de udleverede Kort linder Sled raks dø mulige Fejl kun ret le. paa UdlevGrlngsstedet.!nd vid ere uørea opmærkøo n paa 81 det er lorbundet med Strat ansvar al begære Kort ur\leverel hvis BetinRelserne lor D erholde di!se ikke er til St~df'. Rationeringskort der ikke.fhentes Udleverings dagen - P Marke bedete AB melll t. Ol HUlr ger k8i\ inde kan først faas udleveret Pøs Kommunekontoret M.n" dag den 7. Oktober Vi Kommunekontoret oll 80- ko clalkontoret er lukket hel. væg Dagen. kg f Thisted m. ByrB8d den 16. Septbr og BJERREGAARD. Thl.ted H nd rker-

13 Thisted 21. September 1948 politivagten Hans.. opbævet. Hewedp.rten af din dnlr.. " pollllstyrke overg... til FYldøln.. - gebevoglnlngen Hamborg. AnN skete dor cl nyl Skridt l Retning af Gt>noprettclsen af normale. Tilstande ilansted. idot PoUt.lvagten ble\" ophævot. Dct vil sige at Bomowll over Vejon ved ndkøralen hl D):cn nu skal fjl'rncb og at der er fri og uhindret Adgang for enhver til at gna ellor kore ind i BYOD. Nu er cnerhaandcn sao. mango af Byene ndb)'ggcrc vendt tilbage.. at de PV forboldsvls ohckuv Mande selv Jw:\. JOJdC Ops\'n mod do Ejcndomm.o ~JJ.. endnu ikke er lx>hoct. Politiassistcnt p o u s c n Politi.. vagt(>n!~ Leder oplyst'r at en balv Snes at dp J8 Politifolk bom. 81' i Hanst('d i 0jl'blikklt vil ovc-rgu. til Flyglningt>bcvoglllingcll af Lejren nwdoll8 d(' uvrige. som sagf'lig (>1' hj\~mlllchorcndq i skal genoplllgc Tjencsten i byen PoliliaS'lislenten 8('lv som Leder af <lpo Styrke og dø. vu frtm4e1ea ~v. KvftrlPf pna anst{ld Kro. B cvoglningoll af }r)yjtalo"t_ 1. Hambol'g har hjdtil vpret udløt af H CUt'.(' hvoraf to UDdergruPJi'~ f. OK d'lls Slyåoa til... kunne hjem 8Q1ldeø.

14 Dommen j ngeborg Jensen-Sagen. Sa'gen mml Pelslfillunaet nlg (1l"g J ~D~en T!his/trl() ~ol't.s'atte i Gaal' Eifle1nrudd<a g ro Bel AtlbDli'l1g af :f1w. Ekspeditrice Fru Karen Nielsen og Frk. Øs t er8'~'ancl d't stadig er ajdisat i ];ol'delnungen. Pi!1oce<druren. v<m.l>de 1 'h llim e. Doorurnell {-d l KJ. W og lød = me.:1delt i støt&te Deloo alf VOlit Oplag i OMl' paja. Frilfi:nJde]~o.cor V!pmfl[lJ~lgel1i. De Th]la].tQ l1ørnltes f(lol' OJvertræilellse alf 200 Kr...J3est.f[lJlnel sen veil Salg til tyake So.ldater. De jc1ømrtes mm- en Bøde paa 5000 Kx. &ujisiil<iær.t 40 Dæge.s Hæfte ryg de stkal til&ammen betale Kr. 00ti skal ktonfi.slker<'ls 1M FtoTdcil. for Srta.tskalS<;en. De D""{J]mte erklæn*le slig t~llfreilse m ocl lioo:rjjnen.

15 Rationeringskort j for Oktober Kvartal 1946 uddeles i Thisted Tirsdag den 24. September 1946 i Realskolens Gymnastiksal til Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem ru og lige Numre mellem Kl Kortene maa afhentes af en Voksen i Husstanden der maa medbringe Taloner fra tidligere udleverede Kort forsynet med Navn og Adresse. Der udleveres Sukker- og Smørkort Brød- og Kaffekort Smørrabatkort til Børn Tillægskort til Brød og Sæbe. Det henstilles at Eftertælling af de udleverede Kort finder Sted straks da mulige Fejl kun rettes paa Udleveringsstedet. Endvidere gøres opmærksom paa at det er forbundet med Strafansvar at begære Kort udleveret hvis Betingelserne for at erholde disse ikke er til Stede. Rationeringskort der ikke afhentes Udleveringsdagen kan først faas udleveret paa Kommunekontoret Mandag den 7. Oktober Kommunekontoret og Socialkontoret er lukket hele Dugen. THSTED BYRAAD den 16. September Bjenegaard. Tilsted. Rationeringskort for Oktober Kvaltal samt ndkobskort til Oliekager udleveres i Skolen Tirsdag den 24. ds. fra KJ Snedsted Kommune. Rationeringskort for Oktober Kvartal udleveres paa Kommunekontoret Tirsdag den 24. September fra Kl og fra Sædvanlig Tid for de forskej lige Byer. J{ort li! ndkøb af Oliekager til Malkekøer udleveres samlidig. Sogncl'aadct. Sk' ojdborg-kallerup.

16 t Dommen i Pelsvaresagen i Thisted Dommen J Sagen mod Bogholder Chr. Jensen og Fru ngeborg Jensen som ndehavere af Pels- vnreforretllingen i Stol"egade Thisted faldt ved l-tiden i Grutr Eftermiddags og den kom _ som meddelt i en Del ni Oplaget i Ga81' - til at lyde pnn nt h\'er af de to TiL"lite skal betale en Bode J)<\a 5000 Kr. for hvilken F01'vandlingsstraffen ansnttes til 40 Dages Hæfte. Endvidere inddrages til Fordel for Statskassen en Fortjeneste PM Kr. og de to Tiltalte skal n solidum ud.rede Sagens Omkostninger derunder aoa Kr. til den beskikkede FO'Sval'el'. Sau\'~l Bogholder Jensen som ngeborg Jensen frirundtes for Tilt.:'len for Værnemager! og dom tes udelukkende for Ovc; tnedelse lu Handelsministcl1ets Bekt!ucttgot'else af December 19-1O vedl'ol'ende Begrænsning af Snl~ get til trske Soldntel' og det er i Henhold til denne Bekendtgørelse!! Bestemmelser del' jnddli\~ ges ;!ll Del al' det ind\'unchw Vr! bylt" \'l'(! den ulovligt' Handel. l~rt\l' ('l ganskt' l~{)l'l Konfp.. l'ellce med dere~ Fnr.!W1H'P\' l>rkl~~'" l\"dt' beg~e de Tilt lltl'!<ig tilfn.<b Oll'll llnmllwn.

17 r i : - l t Politivagten i Hansted ophævet Øl Betjentene skal overtage Bevogt - ) Dingen af Hamborglejren. blev mer Aftes blev Politivagten i Han- ' blev sted inddraget efter at have fun-. Mar geret i ca. 4 Maaneder nemlig l ~fbat fd2m ra en O. aj '.Der har."r l dette ble' Tidsrum været stationeret 18 faa Mand paa Stedet og deraf over- kæl 'tager de 12 Mand i Dag Bevogt- l ger ningen af Flygtningelej ren i Hamborg. Her har Vagten hidtil været opretholdt af ebere der i nu hjemsendes. De øvl~ge Flygt-! 'ningelejre paa Egnen er under i - Bevogtning af Militæret. Det er i g e. t B l u tage Bevogtningen i Hamborg. Hvor meget Politistyrkens Ophold i Ha.nsted ha.r betydet er ikke nemt at sige. Befolkningen! har ikke kunnet se nogen Mening i at der skulde være saa mange Betjente paa Stedet men natur- ' Jigvis har det været af Vigtighed at have Styrken pan Vagt da der var Grund til at tro at der kunde finde Tyverier Sted.

18 40 Dages Fængsel for Sort Børs ) Handel med Cigaretter. ~e. Ved Retten i Thisted blev f Vognmand Peter Christensen li. l Vejle i Dag idømt 40 Dages Fængsel for at have købt 100 Pakker Cigaretter paa den ;;one Bør~. Det var ham der i sin Tid overlod 500 Kr. til et Par Men- ( nesker i Thisted og fik udleveret.e : en Pakke som $kulde indeho1rle ]- ; Cigaretter Tmm i Su'det. inde m'hl' la' o lt garn e vhter.

19 Den Tid er forbi! AfteH eller i Nat hal' uansvarlige Elementer malet store Hagekors JJaa Ford-Bygningerne paa Fredel'iksLol'v. Naturligvis blev de røde Hagekors straks f jem et men det kan ikke l ok siges al den Tid er forbi da man benyttede Rig af den FremgangRmilacle.

20

21 /' o j.' kkr ner. om tlhte j lat: der. adt' ed tj t nud ier f{tr J V' rer ar cl nu o\" d nd el' o. OJ.!- 16 '" tgrt "' 1d- "" ug Cl"_ n' rl- "" 'l\ M - io' --!;;';~~::r:~-~:-:~""''''y'''''''t---p ' Y." U Jør'-----! '"'HP:l'l virkt'r dpi lidt J JU" " l f "' ';"1' df'" "r f. n u '' h t'j ".. ~ "'n- r. ' :':' "O'{'H Ht 1r. H. C. Toft so hjørndllhlrchftrd j ~amm(~ Blad hht' (>rk h t"n~t. al J(ongmml Llev laget. j Forvaring den 8 M" l ' j't'. <lj o~ o J let fnrst Lrn:«lle i fljlj normale Funktion den 1a. 1:1. M. Den 9. Maj havde je~ f01'rlvrig L -- ~m (HelJtlig Allklnge:- - af ::5tab'ladvokat.en faaet &>_ sked om at Politiet ikk l ~ ~"ar i Virksomhed elldjlu. At Underskriverne finder det. nødvendigt at diske op med at Jeg i min Omgangslu'eds har haft Læge Lenhroch og Høje-Kristensen virker lidt latterligt thi mlt Kendskab th førstnævnte hidrører. fra Efterauret 1942 paa et Tjdspunkt da han vaj' udmeldt af det nationalsocialistiske Parti. Han var forøvrigt en dygtig og omsorgsfuld Læge og saa vidt Jeg kan se har hm ogsaa været Læge for en DeJ af lldjægets Underslnivere. Tillige val' held. ve}}jdt og da han blev intemeret i l\laj 1945 var der ben paa. Som~ rneren )'fennesker hel' fra Egnen som efter deres Kend~ skab Lil Læge Lenbl'och i en Adl'esse s.1gde god for harn. Det kan vel derfor ikke undre al Underskl'iverne h lu' hnm i Erindring nnat' de tren ker pur med hvilken Brask og Bram han blev t1l.get i FO.:vfwinp; den 5. Maj 1945 og i December lvfaa.ned samme Anr blev pure frifundet ved La.ndsretten. Men t;rods dette omtaler de Ul.m nok SUR frejdigt. i deres ndlæg som Hververen til Frikorps Danmark. Hvad Høje-Kristensen angau!" da hal' Jeg vam~t SagfOJ'er for ham i flere An' før han - som san mfmge anclre - kom til 'Jt lu'bejde for Tyskerne Til Orientering skal jeg oplyse at jeg hal' været antaget som Forsvarer for 16 af de af ModstalldsbevlEgelsen her i Retskredsen anholdte. Heraf er 10 blevet løsladt uden at del' til Dato er rejst Tiltale l el' domi ved Undel'l'etten men pure f rif undet ved Landsretten 3 el' idomt mindre Straffe end den udstaaedc Varetægtsarrest og 2 ej' domt fot' el længere 'fidsl'um end Vnretægtsul'resten men den elle af dem hal' gennem Anlteuævnet j anet. Tilladelse Lil Appel Efte l' dette lull' Modsiandsbevægelsen jo ikke haft nogen sæl'- Sfcdlwdl1Jl1ml-1!;1' af helt lun'*'h()ld. H~oflehold(.T(: i Thy ny laohf'r rr~d ndbyd~ Ul at dl'lt~wl; i Sl;d.?etlllmrnel~~ Hf hf-je Hon"/jho!d d( r lv:..'rkl'ad.l"... "f L' ao di JO- J. UillTJltnd:\ o~ F}erkræavh:rfol"eTlilj.(enH~ ~am' V;u!llk And.~la Ægek!\pol't. Det er (jfjn 11. Ronkurrenc~ i Rækken. For at faa lidt mere Plan i Hønse. holdet vil jer" gerne aohefttle!'la ma.n~e 130m muligt at!dutte sig hl therllg de mange Rugerier. D~r for: d:eij ikke Enkeltdyrkonlrol og Ud~ Klften er blot Betalime af Regn!kllbsbolol". ndmeldelf': og BVri~.. Oplysninger hol! undprte.smede. ~k om!;laaende Annonce Poul Nørgnard Vesh'l'R'ade 4.') ThiEted. Stærkt og dybt - St..'\!l"kt Ol!; dybt Val' Fader!! Hjert.'. rørte over.jordens Smerte. Derfor vlmdred' Krisl hernede derfor \'i1 vi ham tilstede som \'or store Frelsermand Stærkt og dybt flt fole Glæde over Synd o" Sorrig græde det er Sjælens ædle Smykke flet er Jordelivet.s Lykke - stærk og dyb i Liv os.: 00d. R. Joh ao n e~ Wolf. (Uden Ansvar). Klasselotteriel Ved den i Dag fortsatte 6. 'l'rækning faldt følgende større Ge\'inster: Kr. :.t4!i Kr : 877ii )000 1\.r.; U Kr.: J j SG Kr; : u j 10H g5~ ~0( 127.J : ~~ _ Forlang dn.nske Varer hos de Handleøde

22 "U- Det r a 1" T. o l- 4. 'd. R 5 t ~.-~... ' "---~--:---- Rationerings fol" Oktober Kvartal 1946 les i Thisted Tirsdag den 24. SeptbT j Realskolens Gymnastiksal Beboere i Ejendomme med ulige Numre mellem KJ. 9-12' ligenumre mellem Kl Kortene maa afhentes af Voksen j Husstanden medbringe Taloner fra udleverede Kort Navn og Adresse. Del' Sukker- og Smørkort Brød Kaffekort Smørrabatkort ma Børn Tillægskort til Brød og be. Det henstilles at lf de udleverede Kort finder straks da mulige Fejl kun pa.'l Udlevenn."asstedet. gøres opmærksom paa at det forbundet med Strafansvar begære Kort udleveret hvis tingelserne for al erholde ikke er tll Stede RaUoneringskort dej' ikke ja."lj:tes først lws udleveret paa nekontoret Mandag den 7. ber Kommunekontoret og 80- dalkontoret e-r lukket hele Dagen. Thisted Byraad den 16. SepL Bjerregaard. ~DnnD

23 En Sag om Karsel for Tyskerne. u\:rbmd. Poul N i c t 8 C n Klitnww-r tu'4x>jdooe l Eftøra~t 1044' for ii1mnael ~()l'dmark der Utlforte..\r beidc f'or Tyskerne l 'læ iklllnnoller. Retn hkw al Fauuønden FiM_et anmooeldm at stilje H'!S og Vogn bl Rau.d:iø'bBi 'Og samtidg for Bætfe som.a.rlxtidsmand. Det glk hall ind pa... Dg' V COOrla.gel f"ør Kør.s.lem fuøl5a.ues Lil 2 Kr 50 Øre i. 'fim~lu. En Tid ;hk Poul Nielsen d&tttl Vederlag utlbelall Jhos ij.limnaet. men sencro blmr- det allah a.1 det. skalde u«libe~1l1æ ruf VO/rllmand Ohr. il a n g gaard Pedersen Klifmoller. Dette sk"t.e oggaa j DOgen Tid møn fra 10. J<ammr \.il 30. J8JbtUU' 1945 har La.ngga.aro Pedersen nægh~l at betale idet JMt) hetlo\'lise bil nt 11an ingen Penge haj\. de laaet {ra Non! mal'lk pool Nielsen anlagde herefter j Sag og krro\we Lang2aard Poocn"-en " dømt lil at ibota]a 307 Kr. og 50 Øre lalng:'aard Pedersen Udli>lerv fra Saguns BohandLmg..ed Rcll('n i llhi.tnl og blev- denor dællt; men ~Lan (LP-. pellcn'dc til..andsrouen dtt!ul har lft;(l.gt Dom Land.sretlNl!fundt al Pool ~lelsl'j1 ha'\ue hn.ft Foje til at r!wng mød al ban "al' nn\ngel ld'.j8!11!gg<m.rd ipfdarsen dt'r tl('.rifor var ptig1~ iljl at betale del 'men:~le Bc Job. an bloo.' lil~ domt!.il nl betale 150 Kr. i SaglSomkQ.jlningCT. -

24 .ritv. [(-oejef A. V. Jensen H vidbjerg for Særretten... na 'MærkE.' Mllr:i!' 1ilfyLl' omklocl OTC-; il -n. nor ;K ~ A HJ. 1~11!l"$!. ' -llh. T e n ~ e der U.l'Jl;]ffl' ~tt l:{!l'l "8.l" \ ~ilb;nd ful' ':J"r:.;ik~ ru. :-.n ~:'t;g Ma:n.a:~t \'00. Sær.ro.>d1en l 11hj~l\d l Hag. Df~v.mffl" ir 4'1 :;:; m B:;: (> n "Sti Rf'lsf r:ma.n-d A...k.lag.er var :P.frn. :K 'O J' s n 1 r. FO)r.-. AN1l' Lno. T (o r J;. ri l d ~ (l h. ~ n1 \.Jill.Ten::'Cll er tiidlij!'('.rl' :idron &!lf' ))tul ~10 Xr. 1l!'~1' i H)!4 fl t fh.a~ (".ct'traill.dt.so km....b~1cm.m't'ls("ll :f r l.aslmlorl" o_~ {'n Mll' pall. ~\/(}t) lu. fut u}o!r]" g;. lu.dkab a;f Gcl!(!SU(lJb:rHWf> J'i'n~ ti(.alh~ nll :n..)t Be~h!llg{'.r:i m-ooittnr 2\øhonalballiki'Jl wd :;:)l:u M Mmrll'lhM'(>l' alf Korsel:;J:l:mt."... t J D$.i' og J.ladæll Thl:-.100 at.ha;v{> udst'\i fubke- Køn~dsr~rin..~ samt pa1i.tlt".. rl'/)t høje' Pri~eT. H(>l"'\"E!rd led );tt..tl<lnej!hsinikæ ('t hct"yl!lal~ Tab 'h :-" t der krærr1"'$ Er.sl.atning!Tor. Jen~D tiltal!(\':; y.al~ji~ ørler d"n :::t~.e Yd ~<>erldo\' f'lr at t!g1"f' (fflti'1-tf!;! ikor.gl~1.:.1co.:n1jor.og :'.cl' sclvsup.jl..ljg V~nilM:r1k:"..:mihed fol' 'J'v."."kN-nP. lillig'.(' Jer Sorl-BøJ-s-.R~d~-"l ll'h"'t:1 Benzin.og fcr al ha~"p!1lnlladi. :'fii anlne].d~ -e! P3l1ii t%!k 1La.teniel \;l P".itil'1 ef tex KalP:il.ulaiixmen Kr. kræves konfiskeret. Jensens F~lrtjt'nP.:S!l? na'vrle "i'ff'l't>t l)() ikr. Beløbet U.æNt'>drs L:r.lfiskeret. J'f!n.."!eD!har \'æret inlf'nteret.:fra 5. Mnj 1~ til 2.=>. 31lllli Erklærede sig først Skyldig i Bedrageri. :Eifte:r QpJæ::;.n5ng alf.a.njjage$.rii- Et Mindesmærke for Seminarieforstander Winther..En llod-s af MKnd op- K Yindi"f la]' ll~f' 'lili! ia.twet til at r{ js(' of:'l Min "!mjmr1:(' fol' SenLinariefor<;iandf'l' P. T. l\l \intbar. Silkeborg i tak :nmnlic' Elindrine om hvad han har '"a-<ret in foll::clict A8.Di.::o;llY fl~ dansk S" lf' :it"_ YJou{..:;mrerlti'J t.fl"l.kas 1'[']5\ ~ :-o1liah r~ S~ina.l lllm... om lian har!'hn grumclll C'\ halt }W.rblT {.Eid ag.kaj::j.sendes Mll.en n Siliteh."';:; Rundel.'l- '.t! L&.Ddhrugsnaru: dj~' Sf'lninari.'fm stanilf'j H... lnf 1 n.<;"ll. Knmmunelæl'E'T ~U{:l );"ørby 1].1' ~eminarj lle '{~r B ol~(t Tf'l'kol ;.:en. 1nOOO Kr.: ;-000 Kr.: ;)9~ ;l9 Sæ3tl 7:i l Kr.: 4..=)5f &:272 R & l~:}o: ~~O 447ft! 4700; :'"m~1"~ :l~(r2 566;=\6 i=!f;j' t.et dof']' (yldt~ ijoe. $idel'_ 1"fllU11.r:~.An.. kla.goren : - Kan Te erk."ae 1)"".0.11<1.& j BN~uatill"..n'i'.Jf"l'l~. n S'-'!;:redt>.fØl"$4..la man di.t "OO1.\?- C] g Jlmd at han saø1t> So») et. han JiJæ-rede. at!han.f.nj':'-"". L'J bagefter iha'\yll' faael. at ~ at R... "00 :mb::n!t P8ll ~E'l:Oe ~ Øl lli'pn~~ Kilomeileranta.l. end d~ {d:~j~'k hj.eot 'km1.. Jffn~ f()nkla.rod~ Bi Kørselik()Jl «1"('t.bler QPN"t!V'1. ;pa. Fora:nJerlnin:t ad: F'inm:a.m "Tni!.Øhl. Th.oonoo.n log ru -er Han ble'v ind~t ~ Leder_ ngmliør Søron~ fra Fimna.a1. fua... d... ~t. lu.l<'n:sjml ikfti:.e ~ "ære bange for if'.imnaet 'Val' sat til at al' bt:tiod ' ror- Tr$ffl"'Jle alf dll.d${ Mn: (h~ec1er. Til Rønsels};onhlN'1 st.rm:nmeaj'l i 1l$ind:'\1i:s ad" Vognmænd. O])2yste Ji!'n_ sen. <lg KørælsJoontol"{>t 'b.?14100" sig l)!pct.. iii R«'"~{"]1iP.!)('n L 1\ ovim1hc1" 1940 hjtw Jeru: V. ~~l. 11hisioo optage"! $()'ffi K'OOJlf g;nrm. De J!:a:m'll(' ikke ~ne:; og skiltl'ls i.foraa1'.("j J 94.1 tt~er E. Y.a.JSoeJl -rjnodenu[) :blev qptagn... Ten..<;en tænk le li 1943 rpaa al bold-e QP. 6:11di der: "\".'1.1" BaJla::l~ moo Vognanæ.nd-ene som ikke!\"jlne };Øl'i" tur di> a.astsau'e' P.riaer Yl'.r.llemagt.cn trumf' DQCl.fura.n s:taltn!in er og fra UdenrigsutiniSterol.et ble\" det p.a:s]13gli ()$ at home- Kørsclsloontoret i Gang for at tikfred...~.stille 'l"yslk~~ Købte Hvjdbjerg Kro for at nyde st Otium..T-enscn øn'osikit."\ile ~ M holde og!ban kmtt.' fi 1943.HWJidhjerg K'N) i~l'" ai 'Dyil~ sit Otium der. a:nh. Jf'rtOO kæn der en P.ol:ibhetjent og i'rubød at XQll;oN'!t. S1i8ni!$ah:. D 'O ro: H'\'ad s.ilga De?.T~ Der kom en P.()li.ttmeli.en.t - ed. an de TUgrE' -.()g lf8slæ' op l.ii: en Skr1v<eL~ a1 d-en t:rss:.-e li.oo! '!lbndfl~t lhalwle!jbruagt Polittii"l. al ~a KroselsJoon1orni toort..~. Det!haT jag \id.n:-er!(t!la! næn.: 8'89 imw ~':i ~a.a.l. ~-ultak>\ y~ l ~J:"l b~. at.t.ml""ed. i.nrlsa1- l-f' ikæn'.eltotkil.nm:ret jd{'! han dog g.('lv fl'fl:oop til ihy~.kro. l 1944 S1a~~ KøJSl\1ElkooJtol't t furdi der in~i!'n Pi!m J.asthiler '<Ll'. Yar dø! rihli.' fordi d('.t var R'YlDhOO("D {(T iiwrj &'9\"ær for Dmn med 'irl.-.1.:.10. jt.~ ØU.oi~Mi' at 'i':æn' Kronll!lJ.ld_ Da llrlcn;ri~i~.. rilel ~ HUS ]')8.aJa~å\ ~.a;t!vr1!;'hl':l~ ik"'so~sl=ool'flrat. og jeg "Se'l.el"e bl(!!\'".i:d(lll.1 ('n &d-e!n!! 25.(1(\.1 ltr. i: l:" at ban. e k.w Gen... l'8trubræude d"ij)l';:;oo jeg lt d~ U.l' ~~"bt;t. bn.-rudan jeg wmd {' og d~~\df' mlg - saa \'al' d ~t gall Mærkede ikke nogen Foravt.. Pffim. ~Lurlk.id. ri.. ib. l'vlt.-.s 1\ r-. fl.;';' -_ - :'\~1 :rum. "81' al:! tie i~::'di De- ;8 ".ik!-l' KiH"KlW. l![l1m'i\t!lb ju..ai~

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01716.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00. Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01716.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01716.00 Fredningen vedrører: Hoptrup Kirke e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1951, 26-09-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0a mandag tirsdag onsdag torsdag fredag JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK JM BHK 0b mandag tirsdag onsdag torsdag fredag AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS BHK AS

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF

BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF 30 5bo$ FORTEGNELSE OVER BILLEDER, STUDIER OG TEGNINGER AF Frk. BERTHA WEGMANN, hvilke Kunstnerinden lader sælge ved Auktion, som afholdes i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, Mandag1den 23de Februar

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere