EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG"

Transkript

1 Als Research APS april 2015 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

2 EvalueringafprojektRÅDerummet 6færreudsættelserpåBispebjerg UdarbejdetafAlsResearchforfsb Forfattetaf:BjarkeFølnerogLineSeidenfaden AlsResearchApS NyVestergade1, KøbenhavnK. ISBN:978L87L991031L3L3

3 "" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(278))('9:822(&:().;<*:.(=0(), "#$%&#'(%)*+,"+&'+ (././0CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCD<%,,)'+9/,6;&,)'..( CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCEF)/0(12(2:/)6;&/,6;&:82+*+,()CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCG#$%&'()*+,(+:/)6;&/,(&(6(+2() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H DCH#$%&'()*+,(+:9%2%,)'+9&%, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I DCI#$%&'()*+,(+:1/+2(1:2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J DCJ3%../)2(+:/.=K,+*+, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J 829.3:4;<6.35/.7=3>5?=46375/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCDF)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,.&%M()*+,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCE#$%&'()*+,%6;&/.K&9(&:(*)(&%2*/+2*&6;&,)'..() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DG GCG#$%&'()*+,%345()'66(2:/.,%$('9N)(&:(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DO K2A/.B5:C5C<5??5:C5/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCDP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCEQ1/+/6*:1(((12()%.)/0(12(2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GD L2'=E=/>5B05E50M.467./7=36<=C6.35/D:.EE;3=45?./I=4C36375/.74.:=45=:CJ/5/ CCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GT

4 "D #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (%)%)# 5(++()%../)2.)8:(+2()())(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$) &.,(($/.$%)01)23.0$45$%67)) ) F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C F)/0(12(2()*+%+:*()(2%6*9&())%:%2:.'&0(+W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+)&.,(($/.$);+)/$5$%$<) /,(),(++(6N)2*.()*/9(+0'+*E"DG76%0E"DIV:/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+( >&:3(:(%)MSS%)($%&'()(2.)/0(12(2.;/.9)%,)%=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=C#$%&'()*+,(+() %&9(2*2)(9(&(YZ+9&(9+*+,:$*:(+6*+9)(1/)2&8,+*+,:'+9():N,(&:(VS()(2()(+6*92$(0:U ($%&'()*+,/,(+9(&*,(+:&'2($%&'()*+,C3(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+.)8:(+2()(:*9(+ S()$8)(+9()%../)2C Z/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+S%)(+)811(6(9%)=(09()(*9(9(&2%,(+9(=/&*,U /),%+*:%2*/+()V*RN=(+S%$+:R/66'+(/,*)(&($%+2(=/&*,:/M*%&(.)/0(12()6(9$*)1(2 0'+*/)1/+:'&(+2[%:6*+\%)*%AS)*:2*%+:(+/,:2'9C:M*(+2C:/MC?/'*:([N))*+,S%)=*:2;(2 :&'2($%&'()*+,(+*)(&%2*/+2*&9%2%*+9:%6&*+,/,(2()=(S%+9&*+,%9%2%6%2()*%&(C >+:$%)(2/))(:'&2%2()V1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,().;S$*&()%&(+(>&:3(:(%)MSC RN=(+S%$+V%.)*&E"DI [%M/=>&:]S/6:(+ >96C9*)C >&:3(:(%)MS

5 "E #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12"#&+#"", 121M=77/;30.7EF47/;GG5 \*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()*,%+,:%22(*E"DD(+/)(=K,,(+9(*+9:%2:/)%2 +(9=)*+,(%+2%&&(2%&(0()(V9():822(:'9%9()(:=/&*,V/)9*9(*11(S%)=(2%&2S':&(0(C ZE"DE=&($9()*/)&8+,(&:(S()%%:%26*9&())%:%2:.'&0(+2*&W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+) &.,(($/.$);+)/$5$%$<)6(9S(+=&*1.;%2*,%+,:822(/):N,6(9)(6:1'92);9,*$+*+,% '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*'9$%&,2(%&6(+(=/&*,/6);9()CZ+9:%2:(+:1'&&(/)2)*+:$*::1($(9 (2%=&()*+,%6'&*,S(9/));9,*$+*+,*/6);9()V9()()=(&%:2(2%/)S/&9:$*:6%+,(&(0()(* S':&(0()(:2%+M(:%62'9:822(&:(:/))(2+*+,()C F;9(++(=%,,)'+9%+:N,2(=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=/66*9&()2*&%2,(++(6N)(.)/0(12 R/66'+(C<*:.(=0(),():;&(9(:9(+=K9(&*RN=(+S%$+V:/6S%)9(2+8:2SN0(:2(%+2%& '9:822(&:():(2*/)S/&92*&*+9=K,,()2%&C D <*:.(=0(),()9(:'9(+9(+=K9(&VS$/)=;9(:=/, >><S%))(,*:2)()(2&(:2'9:822(&:()C F)/0(12(2=&($*,%+,:%2*0'+*E"DG/,(),(++(6N)2*.()*/9(+)(62*&/,6(96%0E"DIV :/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=VG<V>><V:%62RN=(+S%$+: E F)/0(12(2S%) $8)(26;&)(22(2*%&2HCJ"O&(0(6;&*DT=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),V/)9(&2.;G =/&*,/),%+*:%2*/+()Y?<>YD"=/&*,%9(&*+,()6(92*&:%66(+GCEHG&(0(6;&_T"`%.)/0(12(2:&(0(6;&a 128A/.B5:C5C<?./EF4.7EF4<OC36375/ F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* 9(DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C \(9'9,%+,:.'+12*9(2/$()/)9+(9(/)6;&S%).)/0(12(2S%2(+)811(6()(:.(M**11( 6;&:82+*+,()V:/6)(6,*1%%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()C 5(:'9(+S%).)/0(12(2::2K)(,)'..(&N=(+9()($*9()(26;&:82+*+,()+(/,'9%)=(09(26()( :.(M**11(6;&:82+*+,()/,/.9%2()(9(6*&(.8&:.&%+()/).)/0(12(2C D >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)*);%4$5.6%&00$)9')+9%$4:66$/.$);+) E /),%+*:()*+,(&&()6'&*,S(9/)%2+;:*+(6;&C5(+S()$8)(+9(($%&'()*+,/6%22():;&(9(:*11(=/&*,%9(&*+,(+

6 "G #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()=&($N&,(+9(/$()/)9+(9( 6;&:82+*+,()/.&*:2(2.;=)',()+*$(%'Y <(=/()(9()()*)(:2%+M(:1%&*,/92*96/92%,(1/+1)(2);9,*$+*+,_/,:2N22(2*& S%+9&*+,aV9()/)(=K,,()%29('9:822(:%9()(:=/&*,C P&()(=(=/()(*6;&,)'..(+:1%&6/92%,(9(/(+2&*,(N1/+/6*:1(K9(&:()V:/69(() =()(22*,(22*&V/,2*&6(&9(:*,=(2%&*+,::()$*M(C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&,(++(6S(&S(9:/)*(+2()(2);9,*$+*+,/,:2N22(/.+; )(9:1%=()/,6/2*$%2*/+2*&%2$%)(2%,((,(+N1/+/6*/,S$()9%,6(9S(+=&*1.; /)(=K,,(&:(%'9:822(&:(/,/)=(9)*+,%2)*$:(&C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&/.+;:2N))(2)K,S(9$(9%2=(+K22((1:*:2()(+9( );9,*$+*+,:2*&='9V:;9(:N,()X;)S08&.*+9(+9('9:822(:%=/&*,Cc.=K,+*+,% =/&*,+8)$*9(+/6/,2*&&*92*&2*&='9()(+/)'9:82+*+,C G Z%+:N,+*+,(+=&($9(2(+9$*9()(%+:&;(2V%2.)/0(12(2:%6&(2:(2/)$(+2(9(%2+;/..;*%&2 \;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%/)$(+2(9(=)',()(=&($)($*9()(2.;(2:2K)(,)'..(6N9(9(+GC 9(M(6=()E"DGVS$/)9(2.;=%,,)'+9%9(N):2(6;+(9():()%)*+,()=&($*+9:1)($(2*(+ +K6*&(.8&:.&%+V%29()*.()*/9(+%',':2E"DG2*&6%0E"DH/)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2* %&2DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=VS$/)2*&9()=&($&%$(2(+&/,=/,CP/)9(+)(:2()(+9(.)/0(12.()*/9(0'+*E"DH7(=)'%)E"DI=&($6;&(+((2()N&,(+9()($*9()(2V:;&(9(:%29() /)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2JI);9,*$+*+,()6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+ &/,=/,C5(2$*&:*,(V%29(2)($*9()(9(6;&2%&:%6&(2:(2=&($*%&2HIJ)+9%B$?($$)%163B?3?6$% *S(&(.()*/9(+)%.)/0(12(2::2%)2/,)(62*&(=)'%)E"DI_S()'+9()DOO);9,*$+*+,:/)&N= 6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+&/,=/,aC +??5:CEF4 F;=%,,)'+9%9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,:%+%&K:('9%)=(09(9(/,,/91(+92(.)/0(12(2: :2K)(,)'..(*/);)(2E"DH*%&2I6()(:.(M**11(((126;&/).)/0(12(2C#2()N&,(+9(=&($ 9(I((126;&:1;)(2+(92*&HY #2%&9*%+2%&&(2%)K11()(.;IUD".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/.S8$(&:()_EC)K11()a.;E".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,().;EI.M2C +96$.;6$%)96)$()+;/)3);?(;//$();+)&.,(($/.$%V*9(2*+9:%2:(+S%)$8)(21/+M(+2)()(2/6 6;&,)'..(+%=(=/()(V:/6S%)6/92%,(2/.S8$(&:()C\;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%)K11()(/, /.S8$(&:()():;&(9(:*6*+9)(,)%9)(&($%+2(*/)S/&9%26;&(.)/0(12(2:((12C G >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

7 "H #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), #$%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6S%):/6:*2 S(+=&*1.;%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,()(:'&2%2()/,9(&:6(9S(+=&*1.;($(+2'(&&( =(S/$/)&N=(+9(0':2()*+,%.)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6C$C #+9(&*,S%)($%&'%2/)*+9&(9+*+,:$*:S%22*&/.,%$(%2:1%=((2$*9(+:,)'+9&%,/).)/0(12U 6(9%)=(09()+(:/.:N,(+9(%)=(09(6;&)(22(2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),C #$%&'()*+,(+():/6N&,(S()%%&9(2*2)(9(&(Y Da :./C4O73637<;305/<J754<5V:/6=&C%C1/)2&%,9(9()*:*1/*+9*1%2/)()V 9()/2(1(+9(2(,+()'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(d9((1:*:2()(+9(.)/M(9')()*)(&%2*/+ 2*&'9:822(&:(::%,()S/:9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()d:%62:%6%)=(09:U/, 1/66'+*1%2*/+:1%+%&()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(: )(&($%+2(/)$%&2+*+,()CR/)2&8,+*+,(+=&($%:&'22(2/,&($()(2*0'+*E"DGC Ea +3E60CI5B<5I=4;5/637V:/6S%$9(2*&/)6;&%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,( )(:'&2%2()/,6;&/.K&9(&:(V:%62=(S/$/)0':2()*+,()%.)/0(12(2:*+9:%2:/6);9()V /),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6$C\*92$(0:($%&'()*+,(+=&($%:&'22(2/, &($()(2*%',':2E"DHC Ga 2*&/)6;&%2/)(2%,((+(+9(&*,/,:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:)(:'&2%2()V S()'+9()%+2%&&(2/,1%)%12()(+%9(,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=V((12()* /)S/&92*&%2/)(=K,,(/,%$8),('9:822(&:()V:%62S$*&1(%2%&()/,6;&:82+*+,()V 9()S%)$8)(2*.)/0(12(2/,*S$*&1(2/6%+,V9(()=&($(2/$()S/&92/,/.+;(2C Z9(+S()$8)(+9(:&'2($%&'()*+,$')9()(:.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:;&(9(:=;9('9)%.)/0(12(2:/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,()/,'9)%9(6()(:.(M**11(6;&:82+*+,()V:'MM(:U 1)*2()*()/,6*&(.8&(V:/6()=&($(2'9$*1&(2/,=(:&'22(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+C #+9$*9()(/1':()()($%&'()*+,(+.;%21&%)&8,,(;):%,()2*&9()(9'12*/+()%6;&2%&6C6CV :/6()/)(2%,(2'+9()$(0:*.)/0(12(2CB()'+9();):%,()2*&.)/0(12(2::8)&*,(/1':.; 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,()/,'9:822(&:()V)(6/) 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()C

8 "I #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /,'9:822(&:()*9(DT=/&*,%9(&*+,()()=%:()(2.;9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+(): /.,N)(&:())%2)('9$%&,2(GU6;+(9:.()*/9()V/)9(&2/$()9(+:%6&(9(.)/0(12.()*/9(Y B(+S/&9:$*:6%0U0'&*E"DGV6%)2:U6%0E"DH/,9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIC &.7>.7<0=C=.I5/=?<4;CC505/F076I3637<?./4J><=EC/576<C/5/6375/=?JI/67/F076I3637D <.E6::5P=/?J/CC64/F076I3637<?./4J>E504.7>.7 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)9%2%)%*%&2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=V:/6() 9/1'6(+2()(2*&/,=N,()C?/,=/,:9%2%()*+92%:2(2%345()'66(2:);9,*$()(*9(2 (&(12)/+*:1(:K:2(6?*6(:()$*M(CB$()&/,=/,*+9(S/&9()9%2%$(9)C&(0()(+::/M*/U N1/+/6*:1(.)/*&V);9,*$+*+,:/)&N=(2/,9(22(:'9%&96$Ce9/$()&/,=N,()+(S%) );9,*$()+((+9$*9()()(,*:2)()(2(+)811(N$)*,();9,*$+*+,:%12*$*2(2()V:/6*11(S%) N)22*&);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C5*::(9%2%*+9,;)&*,(&(9(:*$')9()*+,(+% /6%+,(2/,1%)%12()(+%9(+);9,*$+*+,V:/6S%)'+9(2:2(9C #=C=?/=G/.B5:CE50=/>5B05/35</576<C/5/637<=/:I50/2E5C.05.7<=7<?./4J>2 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)(+9$*9()(:'..&()(+9(9%2%)%345()'66(2:*+2()+( )(,*:2)()*+,:%)1C345()'66(2S%)'9$*1&(2(2)(,*:2)()*+,:%)1V9()'+,()()9(&::/6 %)=(09:)(9:1%=/));9,*$()+(/,9(&:2*&)(,*:2)()*+,%)(&($%+2(1$%+2*2%2*$(/, 1$%&*2%2*$(9%2%/6&(0()+(V=)',%6(2/9(*9((+1(&2(:%,()V:%,:,%+,(6$C 3C5/I65QE50G/.B5:CE50=/>5B05/5<=EC/5G/O<53C=3C5/?/=>.467./7=36<=C6.35/35D 9J>53P=I3<9.EE;35.705>.467<.R6=45P54P50<G4=35/ 5()()*/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+,(++(6N)2*%&2G"1$%&*2%2*$(*+2()$*(f6(9.)/0(12(2:6(9%)=(09()(/,6(9+N,&(.():/+()%+:%2*9(9(&2%,(+9( =/&*,/),%+*:%2*/+()/,*RN=(+S%$+:1/66'+(V:%62)%)(&($%+2(=/&*,:/M*%&( :%6%)=(09:.%)2()CZ+2()$*(f(+((),(++(6N)2*E)'+9()gDI*+2()$*(f*/)=*+9(&:( 6(9SS$C6*92$(0:U/,:&'2($%&'()*+,CET*+2()$*(f(),(++(6N)2:/6*+9*$*9'(&&( *+2()$*(f/,G:/6,)'..(*+2()$*(fCPN&,(+9(()*+2()$*(f(2Y345()'66(2:.)/0(12(0()V.)/0(12&(9()/,6(9%)=(09()(_*%&2O*+2()$*(faVM(+2)%&(/,&/1%&()(.)8:(+2%+2()/) ^/1:(+(+S(9(+/,<N)+(%6*&*(M(+2()RN=(+S%$+_J*+2()$*(faV6(9%)=(09()*](1+*1U /,\*&0N/)$%&2+*+,(+_E*+2()$*(fa:%626(9%)=(09()()%9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()Y

9 "J #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12L+I=4;5/63753<:.3C5:<C R/)2/)'9/)345()'66(2:/.:2%)2=&($9()*&N=(2%E"DG,(++(6N)2&()(&/$,*$+*+,:U 68::*,(2*&2%,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()CZN&,(=/&*,/),%+*:%2*/+U ()+(,8&9()9(2*:8)N&,(+9(YDa%21/66'+(+*1'9$*9(26'&*,S(9(+/)%2,*$(2*&:1'92*& %29811((+=/),():S':&(0(VEa%29%,(+/)=(2%&*+,%S':&(0(+=&($)(6)K11(2V:%62Ga%2 =/&*,/),%+*:%2*/+()+(*1/)*(+2()*+,:.&*,22*&1/66'+(+/6/.:%,2(=(=/()(V9()$%)=&($(2 =/&*,:/M*%&2%+$*:2*+9(+/)9(2:*9:2(;)C #+%+9(+$8:(+2&*,1/+2(1:2%12/)()V%2:=:*9(&N=(+9(6(9,(++(6N)(&:(+%.)/0(12 345()'66(2S%)*+9N)2(+:K:2(6%2*:1/,&%+,26()('9=)(92=)',%%9)%,:/)9+*+,()V S$*&1(2S%);(2%+2%&&(2%'9:822(&:()2*&%2%&9(*%&&(:=:%9(&*+,()*.)/0(12.()*/9(+C #+2)(90(8+9)*+,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()()V%2e9=(2%&*+, 5%+6%)1.)CDC6%)2:E"DG/$()2/,6K+9*,S(9:%+:$%)(2/)%96*+*:2)%2*/+/,'9=(2%&*+,% =/&*,:2N22(CZ/)&8+,(&:(S()%1%+=/&*,:2N22(+'9=(2%&(:9*)(12(2*&=/&*,/),%+*:%2*/+()+(V :/6:;1%+2)811(:2N22(+)%&(0()(+:S':&(0(C</&*,/),%+*:%2*/+()+(>></,G<S%):;&(9(: $8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,)%S(+S/&9:$*:DC0'&*E"DH/,DC:(.2(6=()E"DHC H P/) 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)9(22(=(2K9(2V%29(2S%)$8)(2+(66()(%26;&)(22(S08&. 2*&'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V:/6*11(6/92%,()=/&*,:2N22(*/)$(0(+V:;&(9(:%29*::(&(0()(: 2/2%&()(:2%+M()S%)1'++(2)(9'M()(:C #+9(&*,=&($9().)C0%+'%)E"DH,(++(6N)2(+,)'+9&8,,(+9()(/)6%1/+2%+2S08&.:U :K:2(6(2V:/6=&($2*&=%,()'&&(2DC0%+'%)E"DIC3(/)6(+=(2N9=&C%CV%2'+,('9(+ '99%++(&:(*11(&8+,()(1'++(6/92%,(1/+2%+2S08&.V6(+*:2(9(2W'99%++(&:(:S08&.WV :%62%2:%6&($(+9(.%)VS$/)=(,,($%)K&92EI;)V*1,(+:*9*,/):N),().&*,2C3(/)6(+: =(2K9+*+,*E"DH1%+&*,(&(9(:S%$(*+&'()(2.;345()'66(2:1/+2(1:2C 12S)=GG./C53<.G>H73637 Z)%../)2(+:1%.*2(&D():&'2($%&'()*+,(+:=%,,)'+9V/)6;&/,9%2%,)'+9&%,=&($(2.)8:(+2()(2C B()(2()N&,()(+.)8:(+2%2*/+%($%&'()*+,(+:1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,()C 3%../)2(+:1%.*2(&G($%&'()().)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V6;&,)'..(/.K&9(&:(/, /.,%$(&N:+*+,CZ%:+*2H)(6&8,,(:$')9()*+,(+%.)/0(12(2:((12()V:%62S$/)$*92 345()'66(2S%)&($(2/.2*&:*+(6;&:82+*+,()C>:&'2+*+,:$*:.)8:(+2()(:*1%.*2(&I ($%&'()*+,(+:)(:'&2%2()%+,;(+9(:%6%)=(09(26(&&(6345()'66(2/,9(*+$/&$()(9( =/&*,/),%+*:%2*/+()V9(1/66'+%&(/)$%&2+*+,()/,9(&/1%&(%12N)()V9()()2*&:2(9(.; <*:.(=0(),C 3%../)2(+:23/;6)I*+9(S/&9()J%+/+K6*:()(9(M%:(U(1:(6.&().;);9,*$+*+,:/)&N=V:/6 345()'66(2:);9,*$()(:(&$S%):1)($(2C H 5(+2)(90(=/&*,/),%+*:%2*/+V:=VS%)*11(*.)/0(12.()*/9(+$8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,V6(+.;=(,K+9()(+&*,+(+9(%2%&(6(9e9=(2%&*+,5%+6%)1.)CDC6%0E"DIC

10 "T #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),

11 "L #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 829%"9&T'%"+)%,N"M+(N&",+) :4;<6.35/ A/.B5:C5C<5??5:C5/.7EF4.G?H4054<5 (+$*,2*,'+12*/+V:/6*11(*/)$(0(+S%)$8)(29811(2%%+9)(%12N)()(&&()*+9:%2:().; /6);9(2*:%66(/6%+,C F)/0(12(2S%)*+9S/&9:68::*,2&($(2/.2*&:*+(/$()/)9+(9(6;&:82+*+,().;=)',()+*$(%' /,S%)S%2(+./:*2*$((12*/)S/&92*&%2/)S*+9)(/,/)(=K,,()(62*9*,('9:822(&:()*9( 2*&8&9(VS$/)&(0()+(S%)2%,(2*6/92*&='99(2/6);9,*$+*+,C>+2%&&(2%/)$(+2(9( );9,*$+*+,:/)&N=()9/,=&($(2+(90':2()(21)%2*,2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+/,.)/0(12U *+9:%2:(+S%).)*68)2)(22(2:*,6/91()+(6;&,)'..(+%%1'2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V 6(+:9(+=)(9()(/)(=K,,(+9(*+9:%2:6/9(+:2N))(6;&,)'..(%&(0()(S%)$8)(26*+9)(.)*/)*2()(2C F;=%,,)'+9%9(1$%&*2%2*$(*+2()$*(f/,9%2%)%);9,*$()+(:&/,=N,()$')9()()($%&'%2/)V %2345()'66(2:*+9:%2:S%)=*9)%,(22*&%2%$8),(/,/)(=K,,((2%+2%&'9:822(&:()/, 9()6(9S%)6(9N)26*+9:1(9('9,*2()/)9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()/,/) 1/66'+(+Cc,:;($%&'()*+,(+:1$%+2*2%2*$(:2*1.)N$(6;&*+,()$*:():%6&(2:(2(2%&9* %+2%&&(2%'9:822(&:()C5()$%):;&(9(:S%&$2:;6%+,('9:822(&:()*9(+:(+(:2(:2*1.)N$(U 6;&*+,)%.()*/9(+9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIV:/6*9(+=%:(&*+(6;&*+,V9()=&($ /)(2%,(2E"DGC]%&&(+()%:2*1.)N$()+(()*6*9&()2*9:;:6;7)%D"2*&I'9:822(&:()7%29(2 *11(1%+%,N)(:V/6'9$*1&*+,(+():2%2*:2*:1:*,+**1%+2(&&()(0C Z/)S/&92*&6;&:82+*+,(+/6%2+(9=)*+,(%+2%&&(2%/,(9:%,()6(9EI`S%).)/0(12(2 +;(2:*26;&*1)%2%(+$8:(+2&*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/,(9)(1$*:*2*/+()S/::=*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+_)%JE2*&E"aCG</,>><S%)*11(&($()(22%&/)%+2%&&(2%/,(9:%,()V6(+ %+2%&&(2%:%,():/6():(+922*&%9$/1%2S%)*11(8+9)(2:*,6%)1%+2,(++(6.()*/9(+CP:= S%)*6/9:82+*+,2*&9(2/N$)*,(/),%+*:%2*/+()S0(62%,(2:*+()(:2%+M(:%,()VS$*&1(21%+ %2345()'66(2:*+9:%2:/,:;6;%+2%,(:%2S%$(=*9)%,(22*&9(+./:*2*$('9$*1&*+,S/::=C 5(1$%+2*2%2*$(9%2%:/6S%)$8)(22*&);9*,S(9,*$()*11(6'&*,S(9/)%2/)(2%,((+.)8M*: /,:%6&(2$')9()*+,%%+2%&&(2%%$8),(9('9:822(&:()(&&()%.)/0(12(2:N1/+/6*:1( ((12()C5()S%)$8)(2)(&%2*$2;'9:822(&:()*.)/0(12/6);9(2/,2%&&(+(/)%+2%&&(2% :(&$/6:=S%)&($()(2(2/$():&%,/$()(,+(,(++(6:+*2:/61/:2+*+,()*E"DHC 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%),(++(6N)2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/, /,$')9()():(&$V%29(2%9*::(()&K11(9(:%2%$8),((+'9:822(&:(.()6%+(+2*JG2*&8&9( /,6*9&()2*9*,2*IL2*&8&9(C5(:'9(+%+,*$());9,*$()+(V%29(S%)K9(2);9,*$+*+,7'9(+

12 "O #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), &/,=/,72*&K9()&*,()(EDG&(0()(V/,9()6(9=*9)%,(22*&%2%$8),(&()('9:822(&:()C 5(/.)*+9(&*,(6;&2%&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N==&($1)%2*,2)(9'M()(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+Ch;).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:(:*)(&%2*/+2*&9()($*9()(9(6;&2%&/) %+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,1%+9(21/+:2%2()(:V%2.)/0(12(2*11(S%)+;(2%2,(++(6N)(%&&(9(/)$(+2(9(/)&N=_DT"'9%DOOaC5(++(1/+:2%2()*+,6;*6*9&()2*9:(:* :%66(+S8+,6(9V%29()/,:;()K9(2);9,*$+*+,2*&EDG&(0()('9(+&/,=/,V:(&$/69()=&/2 $%)/)$(+2(2DDI);9,*$+*+,()%9(++(2K.(C c,:;9(++(/)6/));9,*$+*+,s%):;&(9(: =*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+)0$%.9?$%G) :/6*11(()%1'2'9:822(&:(:2)'(9(1'+*6(,(2=(,)8+:(2/6%+,S%)'9$*:26/2*$%2*/+* /)S/&92*&%26/92%,();9,*$+*+,C 5(=(=/()(V:/6*:8)&*,,)%9S%)S%2,&89(%.)/0(12(2V1%+=(2(,+(::/6(+ W'$//$'6%&00$<%&(0()(V9().;9(+(+(:*9(*11(S%)$8)(2W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 $8)(1/66(2*/)&N=S/:RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(S(&&()*11( '6*99(&=%)2()W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&%2S%$((2:(&$:28+9*,2/$()=&*1/$()(&&()$%)(2%,( (,(+N1/+/6*VS$*&1(2=&C%C1/66()2*&'92)K1$(96%+,&(+9(=(2%&*+,%S':&(0(CP/)(+:2/) 9(&%,)'..(+:$(91/66(+9(,8&9()9(29/,V%29(*11(()*1/+2%126(9RN=(+S%$+: R/66'+(*)(&%2*/+2*&9()(:S':&(0()(:2%+M((&&()9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()V9()1+K22():*, 2*&9(++(C5(21%+:1K&9(:V%29(*11(:(&$S%)/.:N,2S08&.(&&()%21/66'+(+*11(S%) 1(+9:1%=2*&9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()9(+(+1(&2(&(0()S%)CZS(&(E'9%G/)&N=()9() /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D" I J K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(CB'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(VS'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62S'::2%+9(6(9 (+&*,(6N9)(V'9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()CF)/0(12(2():;&(9(:S(&2 /$()/)9+(2&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)22*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(C 30<=C<53<C647=37.7E5C.05/ F)/0(12345()'66(2:6(2/9(68::*,(:2K)1(S%)&*,,(2*9(2)(&%2*$2:+8$)(/1':.; N1/+/6*:1);9,*$+*+,:%62*9(+6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)S$()(+1(&2&(0()V :/6S%)$8)(26'&*,.;=%,,)'+9%345()'66(2:%9,%+,2*&)(:2%+M(&*:2()6$C5(2:+8$)( /1':S%),0/)2.)/0(12(2S;+9,)*=(&*,2/,&(2%2/):2;/)=;9(=(=/()(/,/)9(:%6U S()%1'++(%,)8+:(:)%9(6%+,(N$)*,(2*&='9V9()*/)$(0(+*+9(:.;<*:.(=0(),*/)6 I >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

13 D" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 345()'66(2:6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:*/)S/&92*&&(0()+(S%)&*,(&(9(:$8)(2(+ :2K)1($(9.)/0(12(2V9%9(++(*+9:%2:S%)$8)(2%,N)(+9(*/)S/&92*&%2;:1%=21/+2%12/, 9*%&/,6(9)(&($%+2(&(0()(/66'&*,(&N:+*+,().;9()(:S':&(0()(:2%+M(C 5()'9/$()S%)9(2$8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(=;9(S%)$8)(2.&%M()(2M(+2)%&2S/::=/, &/1%&2*9(2.)/0(12/6%22(9(/6);9(C5(+M(+2)%&(.&%M()*+,S%),*$(2,/9(6'&*,S(9()/) (2282:%6%)=(09(6(9)(:2%+M(:()$*M(/,9(M(+2)%&(+*$(%'()*:=V6(+:9(+&/1%&(.&%M()*+,S%),0/)29(26'&*,2%2/.=K,,(:%6%)=(09(6(99(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()V :/6S%)$*9()(,*$(2(2*+9,;(+9(&/1%&1(+9:1%=/,*+9&(66(2345()'66(2*(2 (1:*:2()(+9(1/+2%12+(2$8)1=(:2;(+9(%=(=/()(V(0(+9/6:'+12*/+8)()6$C 1/6.(2(+M()/,9(2%)=(09(V9()=&($&%,2*%2:*1)(345()'66(2:$*9(+/61/66'+%&( :%,:,%+,(/,%12N)()CF)/0(126(9%)=(09()+(S%)9(&:S%2*+9,;(+9($*9(+/6)(,&()/, )(22*,S(9().;9(2N1/+/6*:1(/6);9(V6(+S%):%62*9*,$8)(2*:2%+92*&%2$')9()(V S$/)+;)9()1'++($8)(=(S/$/)%2:(+9((+=(1K6)*+,$*9()(2*&9(+)(&($%+2( 1/66'+%&(*+:2%+:V&*,(:/69(S%)1'++(2);9,*$(=(=/()+(/6%+9)(S08&.(6'&*,S(9()C O06;B$',..36()S%)9(2*:8)$8)(2(+'9/)9)*+,V%2.)/0(12(2'9/$());9,*$+*+,(+/,:;S%) :1'&&(:2%)2((2&/1%&2+(2$8)1/)%12N)()V9()=(:182*,():*,6(9:;)=%)($/1:+(.; :%6%)=(09:)(&%2*/+()7:/6+8$+2/$(+/)7S%)$8)(2,%$+&*,2/).)/0(12(2V:;()9(2 :%62*9*,($%&'%2/):$')9()*+,V%2345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)%+$(+92'/)S/&9:U 68::*,26%+,()(::/')M().;9*::(%12*$*2(2()CZ:2(9(21'++(&()(%9*::()(::/')M()S%$( $8)(2%+$(+92.;1()+(K9(&:(+*/)6%9(+*+9*$*9'(&&(N1/+/6*:1();9,*$+*+,/,9(+ 6(+%)=(09(26(9%29(&2%,(*&/1%&(%))%+,(6(+2()/,.&(0(:%6%)=(09:)(&%2*/+()'9,0/)9( 9$:C&(0()(V:/6:(&$S%)S(+$(+92:*,2*&345()'66(2/)%2;);9,*$+*+,C5(+:(+('9$*1&*+, *+9*1()()V%29(22%,()(3%2/.=K,,((+:;9%+&/1%&/)%+1)*+,CF)/0(12(2:&N=(2*9.;E;)S%) *9(+/)=*+9(&:($8)(2*'+9()1%+2(+/,9()$*&&(/)6(+2&*,$8)(/.+;(2(2:2N))('9=K22( %9(2N,(9(&/1%&(1(+9:1%=2*&.)/0(12(2$(9(+&8+,()(.)/0(12.()*/9(C '=E=/>5B0</54=C6.35/DE5C.05;0I6: G>H73637=?35CIO/:) P;';%4$5.',..36(S%).)/0(12345()'66(2$8)(21(+9(2(,+(2$(9%2)*,2*,6%+,( /):1(&&*,(%12N)()S%)$8)(2*+$/&$()(2*.)/0(12(2C5(22(S%):/6+8$+2/$(+/)=(2K9(2%2.)/0(126(9%)=(09()+(S%)=)',26(,(22*9.;6N9()V1//)9*+()*+,/,+(2$8)1:.&(0(* )(&%2*/+2*&:%6%)=(09:.%)2+()(/,&/1%&(+(2$8)1C 345()'66(2:*+9:%2:/)%2:1%=(&/1%&:K+&*,S(9/,:1%=(,/9(&/1%&(:%6%)=(09:)(&%2*/+() 345()'66(2:*+9:%2:C?*,(&(9(:S%)/.=K,+*+,(+/,9(+(2()N&,(+9(/)%+1)*+,%9(2

14 DD #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), *+9:%2:CF)/0(12(2S%)*6*9&()2*91'+*=(,)8+:(2/6%+,6(9N)26(2/9('9$*1&*+,+;)9(2,8&9():%,:,%+,(/,:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,/)$%&2+*+,()+(C B()'9/$()S%)(+1(&2(%9(9(&2%,(+9(%12N)():9(&2%,(&:($8)(2=(,)8+:(2/,*$*::( 2*&8&9(*11(S%2=(2K9+*+,/).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:((&&()((12CF;9(++(=%,,)'+9 $')9()()($%&'%2/)V%2/6%+,(2%9(&2%,(+9(%12N)()S%)$8)(2/):2/)2*/)S/&92*&.)/0(12(2:/)6;&/,&N=(.()*/9(C 828N3>5?=46375/ F)/0(12345()'66(2=&*$()*11(/)&8+,(2*:*++'$8)(+9(/)6/,6(99(+:%66(/)6 /)*+%+:*()*+,C5()(6%9)(22(9(%+=(%&*+,()2%,()9()/)'9,%+,:.'+12*9(+:*2'%2*/+V%2 (+($(+2'(&)(62*9*,/)%+1)*+,(&&()$*9()(N)(&:(%.)/0(12(2:1%&:*1)(:.;%+9)(6;9() /,*+9((+%+9(+/)6C F;9(++(=%,,)'+9%+=(%&()($%&'%2/)Y >2.)/0(12(2::2K)(,)'..(*/)&8+,(&:(%:&'2($%&'()*+,(+/$()$(0()VS$/)9%+.)/0(12(2 7(&&()()%)*+,()+()%9(271%+=&*$(/)%+1)(2(&&()$*9()(N)2*9(+(+((&&()9(+%+9(+ /)6(2().)/0(12.()*/9(+:/.SN)CPi1'++((+)811(%);9,*$+*+,:/.,%$()+(6'&*,$*: /)%+1)(:S/:9(:/M*%&($*M($8)2()X=(=/(),'*9()*S(&S(9:.&%+()+(C?*,(&(9(:1'++( +/,&(/.,%$()/)%+1)(:S/:%+9)(6(9%)=(09()(*=/&*,/),%+*:%2*/+()+(VS()'+9()=;9( M(+2)%&2S/:1'+9(:()$*M((&&())(:2%+M(:()$*M((&&()&/1%&2i.;(0(+9/6:1/+2/)()+(C P)(6%9)(22(21%+*+9:%2:(+6(9/)9(&/1':()(.;9(+:%66(1()+(K9(&:(:/6 345()'66(2S%)S%2Yc.:N,(+9(*+9:%2:/,*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&9( '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(Cc.,%$())(&%2()(22*&/.=K,+*+,%:%6%)=(09:)(&%2*/+()/, =%,,)'+9(&&()()%)*+,)%:/M*%&2%)=(09(2*&%2S%$(*+9=&*1*1/66'+%&(*+:2%+:()/, :%,:,%+,(C >+2%&&(2%9(&2%,(+9(.)/0(12%12N)()/,6;&:82+*+,()/61)*+,6(2/9('9$*1&*+,.; 2$8):%=/&*,/),%+*:%2*/+()/,1/66'+%&(/)$%&2+*+,()=N)%$(0(:+N0(*/)S/&92*&9( (+1(&2(%12N)():+8)6()()/&&()/,)(&($%+:C F)/0(12(2S%)$*:2V%2(+:2/)%+9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(.;<*:.(=0(),VS%) $8)(2*(+:*2'%2*/+VS$/)9(S%)$8)(2=()(22*,(22*&K9(&:())%1/66'+(+::*9(CZ&K:(2 %9(22(/)S/&9=N)RN=(+S%$+:R/66'+()(6%9)(22(2%)=(09(.;%2/)=(9)(:*+ 1/66'+*1%2*/+/,:*+(.)/M(9')()*/)S/&92*&%2/.&K:('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(/6 9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(K9(&:()S/:1/66'+(+C </&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(=N))(6%9)(22(2S%$(:2N))(/1':.; %2=()(,+(9()((&&(/61/:2+*+,()$(9'9:822(&:(%&(0()(C

15 DE #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z9(22(1%.*2(&,(++(6,;:/,($%&'()(:.)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V 6;&,)'..(/.K&9(&:(/,/.,%$(&N:+*+,CR%.*2&(2)(9(,N)9(&:/)*+/)6%+2()+(:(,+( $')9()*+,()S()%/,9(&:/)($%&'%2/):$')9()*+,C#+9(&*,=(:1)*$(:(+)811(%9( 345()'66(2(),(++(6N)2:/6(22$8),;(+9(:%6%)=(09:.)/0(12V9()S%)*+9=(%22(29( %&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=V>></,G<V9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()<(=/().)/0(12 <*:.(=0(),'+9()RN=(+S%$+:R/66'+(C F)/0(12(2S%)$8)(2/)%+1)(2S/:=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=CZ:=S%).)/0(12&(9()%+:$%)(2 $8)(2.&%M()(2S/:(+/)$%&2+*+,:1/+:'&(+2/,.)/0(12(2:G6(9%)=(09()(_);9,*$()+(aS%) $8)(2%+:%26(9)(()(+M(2*&:=:1'+9(MS(CZ9(+N):2(S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+$%).)/0(12(29/,'+9()=(6%+9(2*(+.()*/9(V*9(2(+6(9%)=(09(),*1.;=%):(&/,9(),*12*9 N)(++K);9,*$()=&($%+:%2C3;9,*$()+(S%)%&&($8)(2'99%++(9(:/M*%&);9,*$()(/,S%) '9,0/)2.)/0(12(2:/.:N,(+9();9,*$+*+,:2(%6C 3(.)8:(+2%+2())%.)/0(12(2:N$)*,(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()V)%9(1/66'+%&( /)$%&2+*+,() T /,)%9(2/=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+().;<*:.(=0(),S%)9(&2%,(2*.)/0(12(2: :2K)(,)'..()/,S%)9()'9/$()*:2N))((&&()6*+9)(/6%+,$8)(2*&N=(+9(1/+2%126(9.)/0(12&(9()(+/,X(&&());9,*$+*+,:2(%6(2CZ1%.*2(&I($%&'()(:.)/0(12(2::%6%)=(09:&%9()C 3;9,*$()+(:',(+2&*,(%)=(09:2*9S%)$8)(2/)9(&2.;(+)811(/):1(&&*,(.&%M()*+,()C 3;9,*$()+(S%):;&(9(:S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:*:=j:M(+2)%&(%96*+*:2)%2*/+.; 6(+(&&():S%))%$%&,2%2S%$(%:2(9%,(/,2*9:.'+12().;9()(:.(12*$(1/+2/)()6(9 S(+=&*1.;%21'++($8)(&(1:*=&(/$()/)%2%&()6(9=(=/()+(C\%+,(6N9(%12*$*2(2() )'+92/61)*+,*=K(+V9(&2%,(&:(*9*$():(%))%+,(6(+2()6C$CS%)(+9$*9()(=(:$8)&*,,0/)2 *9b(+/6%:2(9%,(*=(:2(62(&/1%&()C3;9,*$()+(:%)=(09:2*9S%):;&(9(:$8)(2&(1:*=(&2 T ](1+*1U/,\*&0N/)$%&2+*+,(+_]\PaV^/1:(+(+S(9(+<*:.(=0(),/,<N)+(%6*&*(M(+2()<*:.(=0(),*

16 DG #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (&&()6*+9)(/6%+,9(&2%,(2*<(=/().)/0(12<*:.(=0(),:/)8&9)(M%(V9():/6'9,%+,:U.'+12S%)$8)(2,(++(6N)2S$()2*):9%,6/),(+C#+9(&*,S%)345()'66(2%:2$8)(2%2 2)8(*(2=(:2(622*9:)'6G,%+,(/6',(+VS$/)9(S%)%S/&92;=(+);9,*$+*+,*2)( /):1(&&*,((0(+9/6:1/+2/)()C #$%&'()*+,(+:*+/)6%+2()$')9()():%6&(2:(2V%29(2S%)$8)(2%,N)(+9(/).)/0(12(2: 6'&*,S(9()/)%2+;:*+(6;&V%2345()'66(2:);9,*$()(S%)$8)(2.&%M()(2&/1%&2* %9(&*+,()+(V282.;9(&/1%&2%+:%22(/,S(&S(9:.&%+()+(CF;9(+6;9(()9()=&($(2:1%=2 &/1%&:K+&*,S(9=&%+92=(=/()+(:%62,)'+9&%,/)2822(:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(9&/1%&( %12N)():;:/6(0(+9/6:*+:.(12N)()/,.)/0(126(9%)=(09()(*S(&S(9:.&%+()+(C B/::=)(6S8$()=;9();9,*$()(V.)/0(12&(9()/,1'+9(MS((+9$*9()(V%29(2/,:;S%) $8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(S%)S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:()*M(+2)%&%96*+*:2)%2*/+(+V S$/).)/0(12&(9()(+/,:=j:)(:2%+M(:()$*M(().&%M()(2C5(22(S%)=(2K9(2V%29()1'++( (2%=&()(:(2282:%6%)=(09(/,(+&N=(+9(9*%&/,6(&&(6345()'66(2:);9,*$()(/, 6(9%)=(09()+(*:=j:)(:2%+M(:()$*M(*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*:=j: =/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),/,9*::(&(0()(:1/+1)(2(=(S/$/));9,*$+*+,/,S08&.C?*,(&(9(:&8,,()*+/)6%+2()+($8,2.;V%2345()'66(2:);9,*$()(/,:;S%)S%2(2,/92/, 1/+:2)'12*$2:%6%)=(09(6(9=;9(>></,G<*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*9()(: =/&*,%9(&*+,()C #$%&'%2/)$')9()().;9(++(=%,,)'+9V%29()S%)$8)(2$8:(+2&*,(/)9(&($(9%2 );9,*$+*+,:2(%6(2S%)S%2%9,%+,2*&=;9(M(+2)%&(/,&/1%&(1/+2/)%M*&*2(2()V:%62%29()* /),%+*:()*+,(+%.)/0(12(2():*1)(2&N=(+9('9$(1:&*+,%)(&($%+2(*+/)6%2*/+()6(9=;9( G</,>><C5(26;9/,:%62*9*,=(68)1(:V%29(+K:*:1(.&%M()*+,%);9,*$()+(:%)=(09:U.&%9:*11($%)%1&%)(2$(9.)/0(12(2:/.:2%)2CP%M*&*2(2()+(1/6N):2,)%9$*:2S(&2.;.&%9:V S$*&1(21%+S%$(6(9$*)1(22*&V%29()=&($,(++(6N)28))();9,*$+*+,:/)&N=(+9/)$(+2(2* 9(+N):2(9(&%.)/0(12.()*/9(+C $%)49%)3)$)IS)&B;/6($);/'$?$)49/36;+$/3?6$%)01)23.0$45$%6G)'$)0%3',%()+9A&.)01) ;+%;6.9%?3?6F<7 O Z'9,%+,:.'+12(2:1'&&(*+9:%2:(+:;&(9(:=;9(/1':()(.;&(0()(6(9 %1'22('9:822(&:(::%,()/,.;9(+6()(/)(=K,,(&:(:/)*(+2()(9(*+9:%2:/$()/)%+9)( &(0()(7S()'+9()9(W)*:*1/,)'..()WV9()=&($*9(+2**M()(2*9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,C Z.)%1:*:S%).)/0(12(2*6*9&()2*9.)*68)26;&)(22(2*+9:%2:(+6/99(%1'2'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(7S$*&1(21/+1)(2$*&:*,(9(&(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(_EC)K11()aC ZN):2(9(&%.)/0(12(2=&($9(22(/1':=&C%C$%&,2V/)9*9(2$*&&($8)(6()()(::/')M(U 1)8$(+9(/)345()'66(2%2&%$(/.:N,(+9(%)=(09(=&%+929(2$8:(+2&*,2:2N))(%+2%& &(0()(V:/66/92%,()DC)K11()/,X(&&()2*&SN)()(+./2(+2*(&)*:*1/,)'..(C O >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

17 DH #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z6*92$(0:($%&'()*+,(+)(6S8$(9(($%&'%2/).;9(++(=%,,)'+9V%29(2$*&&($8)( +N9$(+9*,2%2/)(2%,((+,)'+9&8,,(+9(/6.)*/)*2()*+,%345()'66(2:/.,%$()VS$*:.)/0(12(2:1'&&(+;:*+6;&:82+*+,/6%2)(9'M()(%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()CZ:;%&9 :1'&&(9())*,N)(:)(::/')M()2*&%21/+2%12(&(0()+(*/)=*+9(&:(6(9DC)K11()(&&(),(++(6U N)((+/)(=K,,(+9(*+9:%2:)(22(26/9(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(V:/6*11(()* )(:2%+M(V6(+1'++(28+1(:%21/66(9(2.;(2:(+()(2*9:.'+12C Z/)&8+,(&:(S()%,(++(6N)2(345()'66(2*%+9(+9(&%.)/0(12(2.()*/9(+(2.*&/2/):N, *9(G:2N):2(=/&*,%9(&*+,()_D%9(&*+,.)C/),%+*:%2*/+aVS$/)%&&(9(=(=/()(:/66/92/, DC)K11()/,:;6/92/,(+:1)*2&*,/./)9)*+,2*&%21/+2%12(345()'66(26(9S(+=&*1.; );9,*$+*+,CF*&/2/):N,(2$*:2(9/,V%23?6$?%9*::(=(=/()((2()N&,(+9(2/,1/+2%12C \%+,&(+9(6/2*$%2*/+2*&%26/92%,(N1/+/6*:1);9,*$+*+,S%):;&(9(:$8)(2(+%+9(+ $8:(+2&*,;):%,2*&%2*+9:%2:(+.)*68)2S%)$8)(26;&)(22(29(6()(%1'2'9:822(&:(:2)'(9( &(0()(7:/6*1)%2%9()(::*2'%2*/+S%)$8)(2&(22()(%26/2*$()(CP&()(%($%&'()*+,(+: *+/)6%+2())(6S8$()9(:'9(+V%2N1/+/6*:1);9,*$+*+,*11(+N9$(+9*,$*:())(&($%+2/) %&&(9()6/92%,()DC)K11()/,%29(2*(+1(&2(2*&8&9(&*,()(61%+$8)(1/+2)%.)/9'12*$2%2 2*&=K9();9,*$+*+,W/)2*9&*,2WCh/,&(=(=/()(1%+i28+1(:%2)(%,()(+(,%2*$2.;%2=&*$( 2*&='92N1/+/6*:1);9,*$+*+,V%&(+(/)9*9(()+/,&(9%,(=%,'96(99()(:S':&(0(=(2%&*+,C 5(26;&)(22(9(/1':.;9(%1'2'9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(S%):;&(9(:/,:;$8)(2(2 $8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%+2%&&(2%,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=/,/).)/0(12(2:,(+()(&&( 6;&/.K&9(&:(/,((127/,9()6(9/,:;/)($%&'()*+,(+S()%_:(%:+*2GCGC/,1%.*2(&HaC $I=0:5305C5735/05;0<OCC54<5<C/;505>5>.5/5D<.EP=/E.0C=75C/F076I3637[ 345()'66(2:);9,*$()(S%),(++(6N)2*%&2DT")%163B?3?6.+9%/C4'$)/964966(9 1()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5%9*::(:%,()(),)'+9*,29/1'6(+2()(2* &/,=N,()+(()9(26'&*,2%22(,+((+9(2%&0()(2.)/*&%9(S'::2%+9(V:/6S%)9(&2%,(2* 9*::(/)&N=CB/$(9.%)2(+_JL`aS%$9(6/92%,(2(+/.:*,(&:(_EC)K11()a(&&()$%)(+9+' &8+,()(*'9:822(&:(:/)&N=(2V9%);9,*$+*+,(+=&($*+9&(92C?/,=N,()+($*:()V%2);9,*$+*+,(+S%)+;(21()+(6;&,)'..(+S/:%&&(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+() *2*&+8)6(&:(:$*:&*,(&*,,)%9CJL`%9(=(=/()(V:/6S%)9(&2%,(2*(2%:&'22(2 );9,*$+*+,:/)&N=V1/66():;&(9(:)%:=j:=/&*,%9(&*+,()V6(+:ET`1/66())%>><: %9(&*+,()/,I`)%G<:C5*::(2%&:2(66():2/)2:(2/$()(+:6(9/),%+*:%2*/+()+(:%+9(&( %&(0(6;&*.)/0(12(2_T"`VEH`/,J`aC?/,=N,()+($*:()9(:'9(+V%2);9,*$+*+,(+6(:2(+9(&:()+;(2'92*&(+&*,(&(0()('9(+=N)+Y >+9(2 F%)'9(+=N)+ F%)6(9=N)+ #+&*,6(9=N)+ #+&*,'9(+=N)+ "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"`

18 DI #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), \CSC2C1N+:/)9(&*+,()9():%6&(2:(2(+&*&&(/$()$8,2%68+9_II`a*/)S/&92*&1$*+9() _HI`aC<&%+929((+&*,(=(=/()('9(+=N)+()/$()$8,2(+%68+99/,6()(6%)1%+2YEXG $8:(+2&*,%+9(&_GL`a%9(+:%6&(9(1()+(6;&,)'..(V:/6S%)9(&2%,(2*%:&'22(9( );9,*$+*+,:/)&N=C>+9)($8:(+2&*,(,)'..()'9,N)(:%$?/36$)AB3?$%)&$?)4C%?_DO`aV $?/36$)'C%$_DG`a/,0;%)'$)4C%?_DE`aC >&9():/)9(&*+,(+$*:()(+9$*9()(V%2);9,*$+*+,(+.)*68)2S%)+;(2=(=/()(*%&9()(+GIUHO ;)/,EIUGH;)C5()*6/9()8&9)(=(=/()(/$()JI;)1'+:$%,2)(.)8:(+2()(2Y Z9(&/,=/,:N)2();9,*$+*+,:/)&N=()E'9%G&(0()(.;/(+2&*,/):N),(&:(V/,%9*::(() &%+,2:2N):2(9(&(+1/+2%+2S08&.:6/92%,()(CP/)9(&*+,(+.;(:0$%%/):N),(&:(:(:S()Y JI;)/,8&9)( GIUHO;) DLUEH;) PN)k9:.(+:*/+ 5%,.(+,( R/+2%+2S08&. "` I` D"` DI` E"` EI` G"` GI` H"` N405/<?./054637GF45B5/56 /F076I3637<?./4J> *HG5=?.\53C467?./<J/754<5 "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"` L"`?/,=N,()+(*+9*1()()(+9$*9()(V%29()S%)$8)(2:.)/,&*,(=%))*()()/));9,*$+*+,(+*(+ =(2K9(&*,%+9(&%9(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,)%345()'66(2C #1:*:2()(+9(/):1+*+,$*:()V%2S'::2%+9(=(=/(2%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(():28)12/$())(.)8:(+2()(2=&%+929('9:822(&:(:2)'(9(S'::2%+9(.; &%+9:.&%+C D" e9)%&/,=n,()+(1%+9(2*6*9&()2*9*11(%,n)(:vs$/)$*929(++(,)'..(/,:;

19 DJ #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), S%)$8)(2/$())(.)8:(+2()(2=&%+929(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,*.)/0(12 345()'66(2C DD P/)S/$(9.%)2(+%/)&N=(+(:$(91/66(+9(S%).)/0(126(9%)=(09()+(+/2()(2VS$/)$*92 9($')9()()&(0():N1/+/6*:/6=8)(9K,2*,CZDO`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+CZHT`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()2:/66*9&()2*9*,2'+9().)(:V6(+:9(+/)9()(:2()(+9(GH`%S'::2%+9(+(*11(() $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+:+*$(%'C ZHL%9(DT"/)&N=S%));9,*$()+($8)(2*:2%+92*&%2%+:&;S'::2%+9(+:6;+(9&*,( );9*,S(9:=(&N=(2()%2S':&(0(/,%+9)(%:2('9,*2()()=(2%&2CZI%9*::(2*&8&9($%) );9*,S(9:=(&N=(2"1)CV6(+:,(++(6:+*22(2&*,,()&*,('+9()GC"""1)Cc,:;9*::(2%& '+9():2)(,()V%2(+=(2K9(&*,9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),S%)(+ N1/+/6*:/6*11(7(&&()1'+2*&+8)6(&:(:$*:7()=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+C DE >&/,=N,()+()(6,;)9(2/,:;V%2(+)811(6*9&()2*9*,(.%)%6(2)((&&()8+9)*+,() $')9()(:%2S%$(=(2K9+*+,/)&(0()(+:N1/+/6*:1($%+:1(&*,S(9()Y m+9)*+,**+91/6:2/)s/&9_ge`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*=(:182*,(&:(_dl`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*s'::2%+9:*+91/6:2_dh`%s'::2%+9(+(a >+9(2_IH`%S'::2%+9(+(a DG ]V5445E7/;GG53]5/EF47/;GG53 Z9(,(++(6N)2(*+2()$*(f)'+9()$')9()()=;9(.)/0(126(9%)=(09()+(/,9(N$)*,( *+/)6%+2()V%29(=(=/()(V:/6S%),(++(6,;(2(2);9,*$+*+,:/)&N=S/:345()'66(2V /2(S%)2*&SN)2(+W6(&&(6,)'..(WYF;9(+(+(:*9(()9(*11(W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 6/92%,(:/M*%&:2N22()%RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(()9(S(&&()*11( W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&:(&$%2$%)(2%,(9()(:N1/+/6*V(&&()2*&:(&$%22%,(1/+2%122*& (1:*:2()(+9();9,*$+*+,:2*&='9C DD 5(22(:1K&9(:V%2&/,=N,()+(*11(*+9(S/&9()/.&K:+*+,()/6/.)*+9(&:(:&%+9(/,%2(&2(2 $(9)N)(+9(:.)/,/,:.)/,&*,(=%))*()()*11(()=&($(2'9K&921/+:(1$(+2CZ&()(%9(=/&*,%9(&*+,() :/6S%)$8)(2/6%22(2%.)/0(12345()'66(2'9,N)%+9(&(+%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(6()((+9H"`%=(=/()+(C[C>&:3(:(%)MS_E"DGaYV?/$$?$)A9%(/,6?3?67)8%95$A() W=,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6WC DE ZN&,(P*+%+:2*&:K+(2=N));9*,S(9:=(&N=(2/).():/+()6(9(+j:'+9N1/+/6*j:/6 2/66(&*+,())(,(&$8)(IC"""1)C/66;+(9(+/):*+,&()VLCI""1)C/66;+(9(+/):%6&($(+9(/, neci""1)c.)c=%)+/)=n)+(%6*&*()_p/)=)',());9(2]8+1yj<()(,+9*2);9*,s(9:=(&n=jvic0%+e"dia DG (1:2)%'9,*2()V&%$(&&()')(,(&68::*,*+91/6:2(&C&*,+C

20 DT #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) <X3)T;%)?1$()$?)W'$//$'6%&00$W7)=9%).$/B9')&)3AA$)T;%) $?).;6)3)A9''&?$?G)A;?)&)59)69()B,%$)B,/36G) B,/36)&.;(7)#$%)$%)4;%$)3AA$)?96$?G).9')T;%)+&?$() &);+)$()$??&< U.)/0(126(9%)=(09()V345()'66(2

21 DL #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 5/,)(6S8$()&()(*+/)6%+2()/,:;V%2+/,&(%=(=/()+(*.)%1:*:()W)(::/')M(:$%,( +/1W2*&%26/92%,(:2N22()%1/66'+(+V6(+%21/66'+(+*11(%&2*9S%)1(+9:1%=2*&9()(: :/M*%&(.)/=&(6()(&&()=(S/$C5(22(=(1)82(:%&/,=N,()+(V:/6$*:()%2);9,*$()+(*S(&( JH`%2*&8&9(+(S%));9,*$(2=(=/()+(/69()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()% );9,*$+*+,V%&&()(9(S%)(+:%,X:%,:=(S%+9&()*1/66'+(+_JI`aC DH 5()*+9(:6(9%+9)( /)9(+,)'..(S'::2%+9(V:/6%&&()(9(S%)(+:%,*1/66'+(+V6(+%&&*,($(&*11(S%);(2 1(+9:1%=2*&9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()%1/66'+(+C 3;9,*$()+()(6S8$()V%2(+%S/$(9'9/)9)*+,()+(/));9,*$+*+,(+S%)$8)(2%2;:1%=2 1/+2%122*&6;&,)'..(+VS$/)/)(+6;&)(22(2/,*+2(+:*$/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2% %,N)(+9(=(2K9+*+,C?*,(&(9(:S%));9,*$()+(/.&($(2V%2=(=/()+(()6(:26/2*$()(9(/) %26/92%,();9,*$+*+,V+;)9%2/(+/)'9:822(&:(:9%,(++8)6():*,Cc2(());9,*$()+( /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D"V DI DJ K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(V&*,(:/6S'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(/,S'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62(+&*,(6N9)(V '9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()C #$%&'%2/)$')9()()V%2345()'66(2S(&2/$()/)9+(2()&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)2 2*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%:8)&*,2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5(++($')9()*+,9(&(:% :%62&*,(*+/)6%+2()**+2()$*(f'+9():N,(&:(+/,&()(6(+()*/)&8+,(&:(S()%V%29(2$*& ;$8:(+2&*,(+(,%2*$(1/+:(1$(+:()/)9(++(9(&%6;&,)'..(+V+;).)/0(12345()'66(2: *+9:%2:.;<*:.(=0(),/.SN)()*0'+*E"DIC ]*&,(+,8&9S%).)/0(12(2*11(*:%66(,)%9/.K&92:*+/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,/6/,:;%2,(++(6N)();9,*$+*+,:/)&N=/)(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(6(9S(+=&*1.;9(+6()( /)(=K,,(+9(*+9:%2:C5(22(:1K&9(:9(&:%2.)/0(12(2:)(::/')M())%:2%)2(+()=&($(2 1/+M(+2)()(2/61()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V/,9(&:%2.)/0(12(2S%) ()%)(2V%29(+/):N,:*+9:%2::/6S%)$8)(26;&)(22(2(+=)(9()(6;&,)'..(%=(=/()(V *11('6*99(&=%)2,%$9(2N+:1(9()(:'&2%2C5()S%)9/,*%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+ $8)(2&()(:(&$S(+$(+9()((+9*N):2(S%&$9(&VS$*&1(2/)6(+2&*,6;:(::/6(+((12% 9(2N,(9(1(+9:1%=2*&345()'66(2V:/6.)/0(12(2:&/1%&(2*&:2(9($8)(&:(S%)6(9N)2C Z9(N&,(+9(%:+*2($%&'()(:345()'66(2:1/+1)(2('9N)(&:(%S/$(9/.,%$()+( +8)6()(CB()(2()N&,()(+:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:((12_1%.*2(&HaC DH B()%S/$(9.%)2(+*<(:182*,(&:(:U/,Z+2(,)%2*/+:/)$%&2+*+,(+C DI >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

22 DO #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), R()+(K9(&:(+*.)/0(12345()'66(2S%)$8)(2%2K9(*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,6(9 S(+=&*1.;%2/)(=K,,(/,/)S*+9)('9:822(&:()CP/)%21'++(,(++(6N)(1()+(K9(&:(+S%) 9(+/.:N,(+9(*+9:%2:&*,(&(9(:$8)(2(+M(+2)%&/.,%$(CB()2*&1/66()%)=(09(26(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1/,9(&2%,(*2(6%%))%+,(6(+2()CZ9(2N&,(+9(=(:1)*$(: /,($%&'()(:345()'66(2:'9N)(&:(%9*::(/.,%$()C #53.G<J <=C<) 345()'66(2:/.:N,(+9(*+9:%2:S%).)*68)2/1':()(2.;%2+;9(+,)'..(%&(0()(V:/6 ())(6,;(2%9()(:2%+M(&*:2()V:/69(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+()S%))(6:(+92S$()6;+(9C?*,(&(9(:S%)9()$8)(2,(++(6N)2(+/.:N,(+9(*+9:%2:*/)=*+9(&:(6(99(;=+( );9,*$+*+,()V:/6345()'66(2S%)%S/&92V:%62,(++(69(&2%,(&:(*%))%+,(6(+2() Z/)S/&92*&9(+/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)9(=(=/()(V:/6())(6,;(2%)(:2%+M(&*:2()+(V S%).)/0(126(9%)=(09()+(/)9(&2:%,()+(*6(&&(6:*,6(9S(+=&*1.;%22%,(1/+2%12C5( &(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(()=&($(2)(,*:2)()(2*345()'66(2:)(,*:2)()*+,:%)1 /,&(0()(+:S*:2/)*1()S()(2(),(++(6,;(26(9S(+=&*1.;%29%++(:*,(2*+92)K1%9(+ =(=/()V9():1'&&(/.:N,(:C5(2,8&9()i/.&K:+*+,()/6%&9()V)K11()S*:2/)*1/,($2C S':/)9(+::%,()C?*,(&(9(:()9(2=&($(2%1&%)(2V/6&(0()(+$%)=/&*,%+$*:2&(0()*+9(+/)9(2 N):2(;)VS$*&1(2*(+.()*/9(=(2N9%2&(0()(+$%)'9(+/)345()'66(2:6;&,)'..(V*9(2 &(0()(+*:2(9(2$%)6(9*RN=(+S%$+:R/66'+(::*9(&N=(+9(.)/0(12C#2()%',':2E"DH =&($9(=/&*,:/M*%&2%+$*:2(*+9(+/)b2;)*+9&(66(2*345()'66(2:6;&,)'..(CZ+/,&( 2*&8&9(S%)9(2(+9$*9()($8)(26'&*,2%2:1%(*+/)6%2*/+/6&(0()(+:2*&1+K2+*+,2*& :%,:=(S%+9&()*1/66'+(+6C6CB()(2()()9(2/.:N,(+9(%)=(09(.;=(,K+92C?(0()+(()N):2=&($(21/+2%12(2$(9%2);9,*$()+(S%):(+92=(=/()(+(2*+/)6%2*/+:=)($C <)($(2S%)$8)(2&%,2*(+%)$(21'$()2CB()(2()S%));9,*$()+(%$(+2(2/6=(=/()+(S%) :$%)(22*&=%,(C Z9(2*&8&9(VS$/)=(=/()(+*11(()$(+922*&=%,(S%));9,*$()+(*,(+/):N,2%22%,(1/+2%12 $*%2(&(/+(&&()$(9)(66N9(.;=/.8&(+CB$*:=(=/()(+*11(S%)$8)(2S0(66(* /)=*+9(&:(6(9)(66N9(2.;=/.8&(+()(+%)$(21'$()26(9S;+9::1)*2=&($(2:1'==(2 *+9'+9()9N)(+V:;&(9(:%21'$()2(+S%):1*&2:*,'9)%(+($2C:2/)68+,9(%%+9)( 1'$()2()*./:21%::(+C^(9:%66(&(0&*,S(9S%));9,*$()+(+/2()(2V/69()S%)$8)(22(,+.; %2&(0()(+%&&()(9(1'++($8)()%&K22(2(&&()*11(S%):(2:*+./:2CB$*:9():2%9*,*11(() /.+;(21/+2%12V/,&(0()(+::*2'%2*/+S%)$8)(2$')9()(2:/61)*2*:1VS%));9,*$()+(2%,(2 1/+2%122*&(0(+9/6:*+:.(12N)()+(V:/6*+/,&(2*&8&9(S%)1'++(2/.&K:(VS$/)=(=/()(+ $8)(22*9:1)8$(+9(C5(2():;&(9(:/,:;);9,*$()+(:$')9()*+,V%2(+:2/)9(&%9()(: %)=(09:2*6()()=&($(2=)',2.;%2N&,(/..;9((+1(&2(:%,()/,:%62*9*,%,()(2/$S/&9()(.;:%,(+*/)S/&92*&=;9(1/66'+(V=/),()/,=/&*,/),%+*:%2*/+C

23 E" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ])/9:2*9:/)=)',(2()9(2($%&'%2/):/$()/)9+(9($')9()*+,V%29(++($(9S/&9(+9(/, 9*)(12(/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2+N9$(+9*,/,%6(,(2$8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%2+; 9(+:$8)22*&,8+,(&*,(1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(CZ+9:%2:(+S%):;&(9(: '9,0/)2(+/)'9:82+*+,/)%21'++(/.K&9(9(+M(+2)%&(6;&:82+*+,/6%2/)S*+9)( %29(22(()&K11(9(:*&%+,29(&(:2(:%,()VS$*&1(2'+9():2)(,()*+9:%2:(+:=(2K9+*+,C 5(+%+9(+9(&%9(+/.:N,(+9(*+9:%2:79(;=+();9,*$+*+,()/,9(&2%,(&:(+*9(&/1%&( =(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()7S%)S%2(+=)(9()(6;&,)'..(*:*,2(/,S%):%62*9*,2:1'&&( =*9)%,(2*&%2/)%+1)(.)/0(12(2&/1%&2/,:1%=(N,(2:K+&*,S(9/61)*+,345()'66(2:2*&='9C?*,(&(9(:S%):%6%)=(09(26(99(&/1%&(=(=/().)/0(12()$8)(2(+9(&%/.,%$(+6(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1C5(+;=+();9,*$+*+,=&($/.:2%)2(2*(2();)(2E"DGV/, %+2%&&(2%;=+();9,*$+*+,()=&($)(,*:2)()(2*.()*/9(+)%/12/=()E"DH2*&(=)'%)E"DICZ 9(++(.()*/9(S%)345()'66(2%S/&92*%&2GD;=+();9,*$+*+,()/)9(&2.;G&/1%2*/+()C #+9$*9()(S%).)/0(126(9%)=(09()+()%9(M(6=()E"DG2*&(=)'%)E"DI9(&2%,(2*DJ =(=/().)/0(12U%))%+,(6(+2()7S()%DE6(9<(=/().)/0(12<*:.(=0(),/,H6(9 9(+=)(9()(6;&,)'..(V9%9()/2(S%)$8)(2;)(66N92(Cl(++(6:+*2&*,2S%)9():;&(9(: 9(+6(:2%,N)(+9(%12/)*)(&%2*/+2*&%2)(1)'22()()(&($%+2(&(0()(2*&);9,*$+*+,:/)&N=(+(C B(+S/&9:$*:IJ`VH"`/,GH`S%):;&(9(:$8)(2*1/+2%126(9);9,*$+*+,(+$*%:1)*2&*, S(+$(+9(&:(V2(&(/+*:1S(+$(+9(&:((&&().():/+&*,2)(66N9()%);9,*$()(+::*9(Y $I./0=35/0;>45I5C:.3C=:C5C6?E2 /F076I363753[ I` B%):(&$/.:N,2);9,*$+*+, GT` IJ` H"` GH` 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,$*%.():/+&*,2)(66N9( 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*, 2(&(/+*:1 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,.)C =)($(&&():1)*o&*,26%2()*%&( #)S(+$*:2,(++(6=/&*,:(&:1%=(2 P&()(:$%)S%)$8)(26'&*,('9/)S$()(+1(&2&(0()*9(22(:.N),:6;&/,.)/M(+2()+(%+,*$() :;&(9(:V%29(+(+1(&2(&(0()2K.*:1S%)$8)(2*1/+2%126(9345()'66(2.;&()(/):1(&&*,( 6;9()C>+9(&(+%&(0()(V:/6W:(&$S%)/.:N,2);9,*$+*+,W*+1&'9()()=;9(&(0()(:/6S%)

24 ED #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /.:N,2345()'66(2.;(,(+S;+9V&(0()(:/6()=&($(2S(+$*:2%%+9)(%12N)()V:%62 &(0()(V9()S%)6N92345()'66(2*/)=*+9(&:(6(99(+;=+();9,*$+*+,C P/)'9(+9(DT"&(0()(V:/6S%)9(&2%,(2*9(%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,VS%) K9()&*,()(EDG&(0()(6/92%,(2);9,*$+*+,'9(+&/,=/,C5(++(/)6/));9,*$+*+,S%)/2( =(:2;(2%V%2);9,*$()+(9(&:S%)/)(2%,(2(+*+9&(9(+9(:M)((+*+,%&(0()(+:N1/+/6*:1( :*2'%2*/+/,9(&:S%),*$(2%+9)(/)6()/)9*)(12();9,*$+*+,Ch/,&(%&(0()+(*9(++(,)'..(S%$9(=(2%&29()(:)(:2%+M(V9%345()'66(21/6*1/+2%126(99(6V/,9(S%$9( 9()/)*11(%1'2=)',/));9,*$+*+,C>+9)(&(0()(*9(++(,)'..($%):2%9*,*)(:2%+M(V9% 1/+2%12(+=&($(2%=&()(2V/,*9*::(2*&8&9(S%):%62%&()+(7*N&,();9,*$()+(:(,(+ $')9()*+,7$8)(26(9$*)1(+9(2*&%2%$8),((+'9:822(&:(C#+9(&*,S%));9,*$()+(,(+2%,+(,%+,(/):N,2%2;1/+2%122*&(+K9()&*,()(,)'..(%EGG&(0()(V:/6S%)$8)(2* )(:2%+M(76(+'9(+S(&9C DT 5(2*&,8+,(&*,(9%2%,N)9(2*11(6'&*,2%2+;)(62*&(2S(&2.)8M*:22%&/)9(2.;'/$$)%+2%& &(0()(V:/6345()'66(2S%)$8)(2*1/+2%126(9*&N=(2%S(&(.)/0(12.()*/9(+C DL \(+9(2 1%+/):*,2*,2%+:&;:%2$8)(M%CT""&(0()(CF;9(++(=%,,)'+91%+9(2:;&(9(:/,:;%+:&;:V %2&*92/$()S%&$9(&(+%9(&(0()(:/6345()'66(2S%)$8)(21/+2%126(9S%)6/92%,(2 N1/+/6*:1);9,*$+*+,V6(+:M%CEI`S%)9(&2%,(2*(2);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C ^(9.)/0(12(2::2%)2$%)6;&:82+*+,(+V%29():1'&&(K9(:9*)(12();9,*$+*+,2*&*%&2DCDE" :.(M**11(6;&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=V+;)9()$%)/)(2%,(2(++8)6()(:M)((+*+, %=)',()+(CZ9(M(6=()E"DG=&($6;&2%&&(+()($*9()(26(9'9,%+,:.'+12*()%)*+,()+()% 9(N):2(6;+(9()C5():1(2(*9(+/)=*+9(&:((+1)%2*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/)$(+2(9( /)&N=V:/6+'=&($%+:&;(22*&DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=*.()*/9(+)(62*&0'+*E"DHC P/)9(+)(:2()(+9(.()*/9(=&($6;&(+((2()N&,(+9(/,:;+(90':2()(22*&(+/)$(+2+*+,/6 6;&2%&&(29()6(9=&($(21)%2*,2+(90':2()(2C DO h;)6;&/.k&9(&:(+%+:1'(:*/)s/&92*&$)%$b3$%$$)'1/(;/v1%+9(21/+:2%2()(:v%2 345()'66(2S%),(++(6N)2LI`%9(/)$(+2(9();9,*$+*+,:/)&N=_DT"'9%DOOaC5*::( 2%&6;*6*9&()2*9:(:*:%66(+S8+,6(99(+K9()&*,()(,)'..(%EDG&(0()(V:/6 %&&*,($(&=*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+) 0$%.9?$%G)$%)'9(;6$%)3%$A($)%163B?3?6<C DT ]%&&(+(*9(22(%:+*2()=%:()(2.;(2:%6&(2)(,*:2)()*+,:%)1)(6:(+92)%345()'66(22*& ($%&'%2/)*6%)2:E"DIC DL 5(22(:1K&9(:=&C%C%29(2*11($*9(:S$/)6%+,(,(+,%+,()(V9()S%)$8)(2=&%+92=)',()+(%9( ;=+();9,*$+*+,()/,=&%+929(&2%,()+(*9(%S/&92(=(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()C DO #$%&'%2/).;2%&2(*6*92$(0:($%&'()*+,(+V%29(+1)%2*,(+(90':2()*+,*9(M(6=()E"DGN):2=&($ /.&K:22*&($%&'%2/)(2()%29(2N):2('91%:22*&6*92$(0:)%../)2(+$%)%&($()(2V/,%2.)/0(12S/&9() /,:;=')9(S%$(/)*(+2()(2\*+*:2()*(2/69(++()(9'12*/+6(99(2:%66(CZ9(+%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+()9()($*9()(9(6*&(.8&:.&%+()6(99(+K(6;&2%&=&($(2)(6:(+92*,/92*9V=;9( 2*&($%&'%2/)/,2*&\*+*:2()*(2C5(2()9()/)9*::(2%&V:/6&8,,(:2*&,)'+9/):&'2($%&'()*+,(+: $')9()*+,%.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(*CC2C%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=C

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

V10. temperatur / C. 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min

V10. temperatur / C. 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min V10 temperatur / C 22 20 18 16 14 12 0 1 2 3 4 5 6 7 tid / min E2 U / V 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0,1 0,2 0,3 0, 4 0,5 0,6 I / A E4 P / W 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50 v / km/h E5 U / V 0,6 0,5

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

!"##$ %% %!&' ""##* + ' "$# 5### %% %. /0 +* "#1% "1##* 2

!##$ %% %!&' ##* + ' $# 5### %% %. /0 +* #1% 1##* 2 !"##$!&' ()" ""##* +,-. /0 +* "#1 "1##* 2,- 34 1 ' "$# 5### 6 4 &7 1 )** +, 4 84 & 4 8 4 4 * * & 4 *4!4! "4 8 #$ 4 4& 9 4* 2 -,$ '.""/0.1112+ '. -+,!48 4"##$ "##$48 4 4 1++ 3 4,++15 4,1,3:, ( ++,4, ; 44

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Prisliste MØLBRO SLIDDELE 01.06.2006

Prisliste MØLBRO SLIDDELE 01.06.2006 MØLBRO SLIDDELE 01.06.2006 Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline.dk. online@flextrading.dk Varegruppe: 350 350 04269798

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 18.09.08 Side 1

Røde Vejrmølleparken. Luftfoto. 18.09.08 Side 1 Røde Vejrmølleparken Luftfoto Side 1 Røde Vejrmølleparken, 291 rækkehuse i Albertslund: Renovering af betonelementhuse fra 1967 til et rent CO2 neutralt byggeri. Renoveringen består i påmontering af nye

Læs mere

!"# $"!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74

!# $!% Penneo dokumentnøgle: 846TX-XXFU4-SH5WJ-ESNE1-UP6FN-VIJ74 !" $"!% & (!" $"!%, -./( 0 10, 4 0 /5. 54 ( $6 7""" 888 // 9 9 :!!!;< (9:===>6!"!? 4!"$"!" /!>";7 =/$"!$ : A4B==!=%=$"C A4B==!=%=66C A4B==%7 $!!>C A4B==%7 7$

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++)

)*++,- . /!0/1!2!1131.)4*)56*78 $.(+3++1 018 :;.64)<)4<6*'47<'67 ; 31 !3! =.*++) !! #$%&'( )*++,- /!0/!2!3)4*)56*78 9999 999!-!2 $(+3++ 08 :;64)

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

SLIDDELSKATALOG 01.12.2005. Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline.

SLIDDELSKATALOG 01.12.2005. Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline. SLIDDELSKATALOG 01.12.2005 Hvidemøllevej 9 11. 8900 Randers. Telefon 89 14 14 89. Telefax 89 14 14 90. Cvr nr. 12 51 67 70. www.flextradingonline.dk. online@flextrading.dk Indholdsfortegnelse Markerer

Læs mere

Konverterbare Realkreditobligationer

Konverterbare Realkreditobligationer Konverterbare Realkreditobligationer Copenhagen Business School Summer school August 17, 2005 Niels Rom-Poulsen Danske Markets, Quantitative Research nrp@danskebank.dk Konverterbare Realkreditobligationer

Læs mere

VIGTIGT! 2 u A C B D DA DA 2 3 1 4 B 2 3 1 4 3 4 2 1 A B i CE - Authorised Representative VSM Group AB, SVP Worldwide Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet"

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap De pårørende har ordet Region Midtjylland Orientering om landsdækkende pårørendeundersøgelse på boformer for voksne med handicap "De pårørende har ordet" Bilag til Kontaktudvalgets møde den 3. juni 2008 Punkt nr. 7 ! "! #$%&'(

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

$%!!"!& & #( " +&,!" #$! "%,)%!% # $ %!)!" #, %& - "%%! & " #. - &!"!".! - #

$%!!!& & #(  +&,! #$! %,)%!% # $ %!)! #, %& - %%! &  #. - &!!.! - # ! " $!!"!&!"'""&& & ( "&""!)! *!"&& & &!" && ". " +& &&!&,!" $! "! ",)! $!)!", & - "! & ". - &!"!"!"& ".! -,/ 2 ! " 00. 0$ / 0+$ 00 012 $ 0 3 ' 3 +2 / 1, 4!" 4 /, 5 3( 6 /$ +0 5, + & ' ( +0!& +1 +' +5

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86)

Motoroversigt. Opel Benzin- og Diesel-motorer ( 57-86) Motoroversigt. Opel Benzin og Dieselmotorer ( 57 6) Side 1 af 6 r: Cylinderstilling og antal: R = Cylinder i række V = Cylinder i Vform : = Overhead valves; Stødstangsmotor = Camshaft in head; Knasten

Læs mere

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014

GARANTIFORPLIGTELSER PR. 31.12.2014 GARANTIR LÅNTAGER M.V. MATR. NR. M.V. ADRESSE M.V. ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån Lån nr. 69262 A 8.000.000 2.641.826 2.641.826 Danske Bank Kredit 3483661290

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

3.299,- 2.999,- 1.299,- 1.799,- 1.699,- ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER Oktober-December 2015

3.299,- 2.999,- 1.299,- 1.799,- 1.699,- ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER Oktober-December 2015 NBEFLER HVIDEVRER TIL SERIØSE PRISER Oktober-December 2015 ELECTROLUX VSKEMSKINE FW33L8143 1400 omdr. / 8 kg Udskudt start Display med resttidsvisning H x B x D: 85 x 60 x 55,9 cm. OPVSKEMSKINE SMU 40

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores

Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores Indledende problemstilling...4 Metode...7 Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt...8 Socialkonstruktivisme...8 Teori...9 Vores organisationsteoretiske udgangspunkt...9 Det naturlige åbne perspektiv...9

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! ""# . / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5!

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005. Indhold ! # . / $,!  0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' . $ 5! Kvartalsrapport for DEF 1. kvartal 2005 Indhold! ""# $%$&$' ()*$ &+,-%-. / $,! " 0 1 & / $ / 2/ #. /3 4' #$. $ 5!5, $$ 52627 8' 9%*- % 0:;, /!< //%,./% /, 5 $ 2;, &'( 2 /=>,# $,' 5 3 &&&$/ )75 )*!" $5.?$

Læs mere

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012

KAUTIONS- GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE PR. 31.12.2012 1 KAUTIONS- OG EVENTUALRETTIGHEDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE KAUTIONS- OG GARANTIR Hedensted Fjernvarme Danske Bank, Valutalån lån nr. 69262 A 8.000.000 3.746.452 3.746.452 Kommunekredit, indexlån 2012 lån

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, 4. 2 2000 Frederiksberg 46 40 88 55 / 23 72 14 57 c_grum@ofir.dk

Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, 4. 2 2000 Frederiksberg 46 40 88 55 / 23 72 14 57 c_grum@ofir.dk &KDUORWWH*UXP Født 30. marts 1969 Sdr. Fasanvej 67, 4. 2 2000 Frederiksberg 46 40 88 55 / 23 72 14 57 c_grum@ofir.dk &9 - Uddannelse, Erhvervserfaring, Arbejde under studiet, Kurser, Skriftligt arbejde,

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Delta-Prosal ApS. Termografirapport. Sted / adresse: Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D - 3520 Farum. Ansvarlig / rekvirent:

Delta-Prosal ApS. Termografirapport. Sted / adresse: Farum Hovedgade 82A-H og 80C+D - 3520 Farum. Ansvarlig / rekvirent: Delta-Prosal ApS Bygningstermografi rapport Sted / adresse: Ansvarlig / rekvirent: Ishøy & Madsen A/S Rådg. Afd. ØST: Hejrevang 26 3450 Allerød Tlf.: 47 72 06 00 Afd. VEST: Holmedal 61 8660 Skanderborg

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner Side 1 Mono lasertoner CANEP-22 Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider CANEP-32 Canon EP-32 sort toner - 5.000 sider CANEP-52 Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider CANEP-A Canon EP-A Lasertoner CANEP-E

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0. årgang 0.A TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU leder leder leder leder TU 0.B AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR leder leder leder leder leder 0.C IA IA

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter.

Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. PRISLISTE Priserne gælder f.o.m. 1. marts 2015. Alle priser er vejledende excl. moms og evt. afgifter. liste pr. 1. marts 2015 111010 7034351110104 10114957 TRESKRUE SENK ELF 3,0X12 A100 PZ1 HELGJ HERDET

Læs mere