EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG"

Transkript

1 Als Research APS april 2015 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

2 EvalueringafprojektRÅDerummet 6færreudsættelserpåBispebjerg UdarbejdetafAlsResearchforfsb Forfattetaf:BjarkeFølnerogLineSeidenfaden AlsResearchApS NyVestergade1, KøbenhavnK. ISBN:978L87L991031L3L3

3 "" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(278))('9:822(&:().;<*:.(=0(), "#$%&#'(%)*+,"+&'+ (././0CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCD<%,,)'+9/,6;&,)'..( CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCEF)/0(12(2:/)6;&/,6;&:82+*+,()CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCG#$%&'()*+,(+:/)6;&/,(&(6(+2() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H DCH#$%&'()*+,(+:9%2%,)'+9&%, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I DCI#$%&'()*+,(+:1/+2(1:2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J DCJ3%../)2(+:/.=K,+*+, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J 829.3:4;<6.35/.7=3>5?=46375/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCDF)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,.&%M()*+,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCE#$%&'()*+,%6;&/.K&9(&:(*)(&%2*/+2*&6;&,)'..() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DG GCG#$%&'()*+,%345()'66(2:/.,%$('9N)(&:(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DO K2A/.B5:C5C<5??5:C5/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCDP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCEQ1/+/6*:1(((12()%.)/0(12(2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GD L2'=E=/>5B05E50M.467./7=36<=C6.35/D:.EE;3=45?./I=4C36375/.74.:=45=:CJ/5/ CCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GT

4 "D #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (%)%)# 5(++()%../)2.)8:(+2()())(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$) &.,(($/.$%)01)23.0$45$%67)) ) F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C F)/0(12(2()*+%+:*()(2%6*9&())%:%2:.'&0(+W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+)&.,(($/.$);+)/$5$%$<) /,(),(++(6N)2*.()*/9(+0'+*E"DG76%0E"DIV:/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+( >&:3(:(%)MSS%)($%&'()(2.)/0(12(2.;/.9)%,)%=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=C#$%&'()*+,(+() %&9(2*2)(9(&(YZ+9&(9+*+,:$*:(+6*+9)(1/)2&8,+*+,:'+9():N,(&:(VS()(2()(+6*92$(0:U ($%&'()*+,/,(+9(&*,(+:&'2($%&'()*+,C3(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+.)8:(+2()(:*9(+ S()$8)(+9()%../)2C Z/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+S%)(+)811(6(9%)=(09()(*9(9(&2%,(+9(=/&*,U /),%+*:%2*/+()V*RN=(+S%$+:R/66'+(/,*)(&($%+2(=/&*,:/M*%&(.)/0(12()6(9$*)1(2 0'+*/)1/+:'&(+2[%:6*+\%)*%AS)*:2*%+:(+/,:2'9C:M*(+2C:/MC?/'*:([N))*+,S%)=*:2;(2 :&'2($%&'()*+,(+*)(&%2*/+2*&9%2%*+9:%6&*+,/,(2()=(S%+9&*+,%9%2%6%2()*%&(C >+:$%)(2/))(:'&2%2()V1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,().;S$*&()%&(+(>&:3(:(%)MSC RN=(+S%$+V%.)*&E"DI [%M/=>&:]S/6:(+ >96C9*)C >&:3(:(%)MS

5 "E #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12"#&+#"", 121M=77/;30.7EF47/;GG5 \*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()*,%+,:%22(*E"DD(+/)(=K,,(+9(*+9:%2:/)%2 +(9=)*+,(%+2%&&(2%&(0()(V9():822(:'9%9()(:=/&*,V/)9*9(*11(S%)=(2%&2S':&(0(C ZE"DE=&($9()*/)&8+,(&:(S()%%:%26*9&())%:%2:.'&0(+2*&W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+) &.,(($/.$);+)/$5$%$<)6(9S(+=&*1.;%2*,%+,:822(/):N,6(9)(6:1'92);9,*$+*+,% '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*'9$%&,2(%&6(+(=/&*,/6);9()CZ+9:%2:(+:1'&&(/)2)*+:$*::1($(9 (2%=&()*+,%6'&*,S(9/));9,*$+*+,*/6);9()V9()()=(&%:2(2%/)S/&9:$*:6%+,(&(0()(* S':&(0()(:2%+M(:%62'9:822(&:(:/))(2+*+,()C F;9(++(=%,,)'+9%+:N,2(=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=/66*9&()2*&%2,(++(6N)(.)/0(12 R/66'+(C<*:.(=0(),():;&(9(:9(+=K9(&*RN=(+S%$+V:/6S%)9(2+8:2SN0(:2(%+2%& '9:822(&:():(2*/)S/&92*&*+9=K,,()2%&C D <*:.(=0(),()9(:'9(+9(+=K9(&VS$/)=;9(:=/, >><S%))(,*:2)()(2&(:2'9:822(&:()C F)/0(12(2=&($*,%+,:%2*0'+*E"DG/,(),(++(6N)2*.()*/9(+)(62*&/,6(96%0E"DIV :/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=VG<V>><V:%62RN=(+S%$+: E F)/0(12(2S%) $8)(26;&)(22(2*%&2HCJ"O&(0(6;&*DT=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),V/)9(&2.;G =/&*,/),%+*:%2*/+()Y?<>YD"=/&*,%9(&*+,()6(92*&:%66(+GCEHG&(0(6;&_T"`%.)/0(12(2:&(0(6;&a 128A/.B5:C5C<?./EF4.7EF4<OC36375/ F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* 9(DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C \(9'9,%+,:.'+12*9(2/$()/)9+(9(/)6;&S%).)/0(12(2S%2(+)811(6()(:.(M**11( 6;&:82+*+,()V:/6)(6,*1%%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()C 5(:'9(+S%).)/0(12(2::2K)(,)'..(&N=(+9()($*9()(26;&:82+*+,()+(/,'9%)=(09(26()( :.(M**11(6;&:82+*+,()/,/.9%2()(9(6*&(.8&:.&%+()/).)/0(12(2C D >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)*);%4$5.6%&00$)9')+9%$4:66$/.$);+) E /),%+*:()*+,(&&()6'&*,S(9/)%2+;:*+(6;&C5(+S()$8)(+9(($%&'()*+,/6%22():;&(9(:*11(=/&*,%9(&*+,(+

6 "G #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()=&($N&,(+9(/$()/)9+(9( 6;&:82+*+,()/.&*:2(2.;=)',()+*$(%'Y <(=/()(9()()*)(:2%+M(:1%&*,/92*96/92%,(1/+1)(2);9,*$+*+,_/,:2N22(2*& S%+9&*+,aV9()/)(=K,,()%29('9:822(:%9()(:=/&*,C P&()(=(=/()(*6;&,)'..(+:1%&6/92%,(9(/(+2&*,(N1/+/6*:1(K9(&:()V:/69(() =()(22*,(22*&V/,2*&6(&9(:*,=(2%&*+,::()$*M(C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&,(++(6S(&S(9:/)*(+2()(2);9,*$+*+,/,:2N22(/.+; )(9:1%=()/,6/2*$%2*/+2*&%2$%)(2%,((,(+N1/+/6*/,S$()9%,6(9S(+=&*1.; /)(=K,,(&:(%'9:822(&:(/,/)=(9)*+,%2)*$:(&C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&/.+;:2N))(2)K,S(9$(9%2=(+K22((1:*:2()(+9( );9,*$+*+,:2*&='9V:;9(:N,()X;)S08&.*+9(+9('9:822(:%=/&*,Cc.=K,+*+,% =/&*,+8)$*9(+/6/,2*&&*92*&2*&='9()(+/)'9:82+*+,C G Z%+:N,+*+,(+=&($9(2(+9$*9()(%+:&;(2V%2.)/0(12(2:%6&(2:(2/)$(+2(9(%2+;/..;*%&2 \;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%/)$(+2(9(=)',()(=&($)($*9()(2.;(2:2K)(,)'..(6N9(9(+GC 9(M(6=()E"DGVS$/)9(2.;=%,,)'+9%9(N):2(6;+(9():()%)*+,()=&($*+9:1)($(2*(+ +K6*&(.8&:.&%+V%29()*.()*/9(+%',':2E"DG2*&6%0E"DH/)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2* %&2DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=VS$/)2*&9()=&($&%$(2(+&/,=/,CP/)9(+)(:2()(+9(.)/0(12.()*/9(0'+*E"DH7(=)'%)E"DI=&($6;&(+((2()N&,(+9()($*9()(2V:;&(9(:%29() /)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2JI);9,*$+*+,()6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+ &/,=/,C5(2$*&:*,(V%29(2)($*9()(9(6;&2%&:%6&(2:(2=&($*%&2HIJ)+9%B$?($$)%163B?3?6$% *S(&(.()*/9(+)%.)/0(12(2::2%)2/,)(62*&(=)'%)E"DI_S()'+9()DOO);9,*$+*+,:/)&N= 6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+&/,=/,aC +??5:CEF4 F;=%,,)'+9%9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,:%+%&K:('9%)=(09(9(/,,/91(+92(.)/0(12(2: :2K)(,)'..(*/);)(2E"DH*%&2I6()(:.(M**11(((126;&/).)/0(12(2C#2()N&,(+9(=&($ 9(I((126;&:1;)(2+(92*&HY #2%&9*%+2%&&(2%)K11()(.;IUD".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/.S8$(&:()_EC)K11()a.;E".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,().;EI.M2C +96$.;6$%)96)$()+;/)3);?(;//$();+)&.,(($/.$%V*9(2*+9:%2:(+S%)$8)(21/+M(+2)()(2/6 6;&,)'..(+%=(=/()(V:/6S%)6/92%,(2/.S8$(&:()C\;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%)K11()(/, /.S8$(&:()():;&(9(:*6*+9)(,)%9)(&($%+2(*/)S/&9%26;&(.)/0(12(2:((12C G >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

7 "H #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), #$%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6S%):/6:*2 S(+=&*1.;%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,()(:'&2%2()/,9(&:6(9S(+=&*1.;($(+2'(&&( =(S/$/)&N=(+9(0':2()*+,%.)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6C$C #+9(&*,S%)($%&'%2/)*+9&(9+*+,:$*:S%22*&/.,%$(%2:1%=((2$*9(+:,)'+9&%,/).)/0(12U 6(9%)=(09()+(:/.:N,(+9(%)=(09(6;&)(22(2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),C #$%&'()*+,(+():/6N&,(S()%%&9(2*2)(9(&(Y Da :./C4O73637<;305/<J754<5V:/6=&C%C1/)2&%,9(9()*:*1/*+9*1%2/)()V 9()/2(1(+9(2(,+()'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(d9((1:*:2()(+9(.)/M(9')()*)(&%2*/+ 2*&'9:822(&:(::%,()S/:9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()d:%62:%6%)=(09:U/, 1/66'+*1%2*/+:1%+%&()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(: )(&($%+2(/)$%&2+*+,()CR/)2&8,+*+,(+=&($%:&'22(2/,&($()(2*0'+*E"DGC Ea +3E60CI5B<5I=4;5/637V:/6S%$9(2*&/)6;&%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,( )(:'&2%2()/,6;&/.K&9(&:(V:%62=(S/$/)0':2()*+,()%.)/0(12(2:*+9:%2:/6);9()V /),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6$C\*92$(0:($%&'()*+,(+=&($%:&'22(2/, &($()(2*%',':2E"DHC Ga 2*&/)6;&%2/)(2%,((+(+9(&*,/,:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:)(:'&2%2()V S()'+9()%+2%&&(2/,1%)%12()(+%9(,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=V((12()* /)S/&92*&%2/)(=K,,(/,%$8),('9:822(&:()V:%62S$*&1(%2%&()/,6;&:82+*+,()V 9()S%)$8)(2*.)/0(12(2/,*S$*&1(2/6%+,V9(()=&($(2/$()S/&92/,/.+;(2C Z9(+S()$8)(+9(:&'2($%&'()*+,$')9()(:.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:;&(9(:=;9('9)%.)/0(12(2:/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,()/,'9)%9(6()(:.(M**11(6;&:82+*+,()V:'MM(:U 1)*2()*()/,6*&(.8&(V:/6()=&($(2'9$*1&(2/,=(:&'22(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+C #+9$*9()(/1':()()($%&'()*+,(+.;%21&%)&8,,(;):%,()2*&9()(9'12*/+()%6;&2%&6C6CV :/6()/)(2%,(2'+9()$(0:*.)/0(12(2CB()'+9();):%,()2*&.)/0(12(2::8)&*,(/1':.; 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,()/,'9:822(&:()V)(6/) 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()C

8 "I #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /,'9:822(&:()*9(DT=/&*,%9(&*+,()()=%:()(2.;9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+(): /.,N)(&:())%2)('9$%&,2(GU6;+(9:.()*/9()V/)9(&2/$()9(+:%6&(9(.)/0(12.()*/9(Y B(+S/&9:$*:6%0U0'&*E"DGV6%)2:U6%0E"DH/,9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIC &.7>.7<0=C=.I5/=?<4;CC505/F076I3637<?./4J><=EC/576<C/5/6375/=?JI/67/F076I3637D <.E6::5P=/?J/CC64/F076I3637<?./4J>E504.7>.7 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)9%2%)%*%&2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=V:/6() 9/1'6(+2()(2*&/,=N,()C?/,=/,:9%2%()*+92%:2(2%345()'66(2:);9,*$()(*9(2 (&(12)/+*:1(:K:2(6?*6(:()$*M(CB$()&/,=/,*+9(S/&9()9%2%$(9)C&(0()(+::/M*/U N1/+/6*:1(.)/*&V);9,*$+*+,:/)&N=(2/,9(22(:'9%&96$Ce9/$()&/,=N,()+(S%) );9,*$()+((+9$*9()()(,*:2)()(2(+)811(N$)*,();9,*$+*+,:%12*$*2(2()V:/6*11(S%) N)22*&);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C5*::(9%2%*+9,;)&*,(&(9(:*$')9()*+,(+% /6%+,(2/,1%)%12()(+%9(+);9,*$+*+,V:/6S%)'+9(2:2(9C #=C=?/=G/.B5:CE50=/>5B05/35</576<C/5/637<=/:I50/2E5C.05.7<=7<?./4J>2 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)(+9$*9()(:'..&()(+9(9%2%)%345()'66(2:*+2()+( )(,*:2)()*+,:%)1C345()'66(2S%)'9$*1&(2(2)(,*:2)()*+,:%)1V9()'+,()()9(&::/6 %)=(09:)(9:1%=/));9,*$()+(/,9(&:2*&)(,*:2)()*+,%)(&($%+2(1$%+2*2%2*$(/, 1$%&*2%2*$(9%2%/6&(0()+(V=)',%6(2/9(*9((+1(&2(:%,()V:%,:,%+,(6$C 3C5/I65QE50G/.B5:CE50=/>5B05/5<=EC/5G/O<53C=3C5/?/=>.467./7=36<=C6.35/35D 9J>53P=I3<9.EE;35.705>.467<.R6=45P54P50<G4=35/ 5()()*/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+,(++(6N)2*%&2G"1$%&*2%2*$(*+2()$*(f6(9.)/0(12(2:6(9%)=(09()(/,6(9+N,&(.():/+()%+:%2*9(9(&2%,(+9( =/&*,/),%+*:%2*/+()/,*RN=(+S%$+:1/66'+(V:%62)%)(&($%+2(=/&*,:/M*%&( :%6%)=(09:.%)2()CZ+2()$*(f(+((),(++(6N)2*E)'+9()gDI*+2()$*(f*/)=*+9(&:( 6(9SS$C6*92$(0:U/,:&'2($%&'()*+,CET*+2()$*(f(),(++(6N)2:/6*+9*$*9'(&&( *+2()$*(f/,G:/6,)'..(*+2()$*(fCPN&,(+9(()*+2()$*(f(2Y345()'66(2:.)/0(12(0()V.)/0(12&(9()/,6(9%)=(09()(_*%&2O*+2()$*(faVM(+2)%&(/,&/1%&()(.)8:(+2%+2()/) ^/1:(+(+S(9(+/,<N)+(%6*&*(M(+2()RN=(+S%$+_J*+2()$*(faV6(9%)=(09()*](1+*1U /,\*&0N/)$%&2+*+,(+_E*+2()$*(fa:%626(9%)=(09()()%9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()Y

9 "J #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12L+I=4;5/63753<:.3C5:<C R/)2/)'9/)345()'66(2:/.:2%)2=&($9()*&N=(2%E"DG,(++(6N)2&()(&/$,*$+*+,:U 68::*,(2*&2%,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()CZN&,(=/&*,/),%+*:%2*/+U ()+(,8&9()9(2*:8)N&,(+9(YDa%21/66'+(+*1'9$*9(26'&*,S(9(+/)%2,*$(2*&:1'92*& %29811((+=/),():S':&(0(VEa%29%,(+/)=(2%&*+,%S':&(0(+=&($)(6)K11(2V:%62Ga%2 =/&*,/),%+*:%2*/+()+(*1/)*(+2()*+,:.&*,22*&1/66'+(+/6/.:%,2(=(=/()(V9()$%)=&($(2 =/&*,:/M*%&2%+$*:2*+9(+/)9(2:*9:2(;)C #+%+9(+$8:(+2&*,1/+2(1:2%12/)()V%2:=:*9(&N=(+9(6(9,(++(6N)(&:(+%.)/0(12 345()'66(2S%)*+9N)2(+:K:2(6%2*:1/,&%+,26()('9=)(92=)',%%9)%,:/)9+*+,()V S$*&1(2S%);(2%+2%&&(2%'9:822(&:()2*&%2%&9(*%&&(:=:%9(&*+,()*.)/0(12.()*/9(+C #+2)(90(8+9)*+,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()()V%2e9=(2%&*+, 5%+6%)1.)CDC6%)2:E"DG/$()2/,6K+9*,S(9:%+:$%)(2/)%96*+*:2)%2*/+/,'9=(2%&*+,% =/&*,:2N22(CZ/)&8+,(&:(S()%1%+=/&*,:2N22(+'9=(2%&(:9*)(12(2*&=/&*,/),%+*:%2*/+()+(V :/6:;1%+2)811(:2N22(+)%&(0()(+:S':&(0(C</&*,/),%+*:%2*/+()+(>></,G<S%):;&(9(: $8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,)%S(+S/&9:$*:DC0'&*E"DH/,DC:(.2(6=()E"DHC H P/) 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)9(22(=(2K9(2V%29(2S%)$8)(2+(66()(%26;&)(22(S08&. 2*&'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V:/6*11(6/92%,()=/&*,:2N22(*/)$(0(+V:;&(9(:%29*::(&(0()(: 2/2%&()(:2%+M()S%)1'++(2)(9'M()(:C #+9(&*,=&($9().)C0%+'%)E"DH,(++(6N)2(+,)'+9&8,,(+9()(/)6%1/+2%+2S08&.:U :K:2(6(2V:/6=&($2*&=%,()'&&(2DC0%+'%)E"DIC3(/)6(+=(2N9=&C%CV%2'+,('9(+ '99%++(&:(*11(&8+,()(1'++(6/92%,(1/+2%+2S08&.V6(+*:2(9(2W'99%++(&:(:S08&.WV :%62%2:%6&($(+9(.%)VS$/)=(,,($%)K&92EI;)V*1,(+:*9*,/):N),().&*,2C3(/)6(+: =(2K9+*+,*E"DH1%+&*,(&(9(:S%$(*+&'()(2.;345()'66(2:1/+2(1:2C 12S)=GG./C53<.G>H73637 Z)%../)2(+:1%.*2(&D():&'2($%&'()*+,(+:=%,,)'+9V/)6;&/,9%2%,)'+9&%,=&($(2.)8:(+2()(2C B()(2()N&,()(+.)8:(+2%2*/+%($%&'()*+,(+:1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,()C 3%../)2(+:1%.*2(&G($%&'()().)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V6;&,)'..(/.K&9(&:(/, /.,%$(&N:+*+,CZ%:+*2H)(6&8,,(:$')9()*+,(+%.)/0(12(2:((12()V:%62S$/)$*92 345()'66(2S%)&($(2/.2*&:*+(6;&:82+*+,()C>:&'2+*+,:$*:.)8:(+2()(:*1%.*2(&I ($%&'()*+,(+:)(:'&2%2()%+,;(+9(:%6%)=(09(26(&&(6345()'66(2/,9(*+$/&$()(9( =/&*,/),%+*:%2*/+()V9(1/66'+%&(/)$%&2+*+,()/,9(&/1%&(%12N)()V9()()2*&:2(9(.; <*:.(=0(),C 3%../)2(+:23/;6)I*+9(S/&9()J%+/+K6*:()(9(M%:(U(1:(6.&().;);9,*$+*+,:/)&N=V:/6 345()'66(2:);9,*$()(:(&$S%):1)($(2C H 5(+2)(90(=/&*,/),%+*:%2*/+V:=VS%)*11(*.)/0(12.()*/9(+$8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,V6(+.;=(,K+9()(+&*,+(+9(%2%&(6(9e9=(2%&*+,5%+6%)1.)CDC6%0E"DIC

10 "T #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),

11 "L #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 829%"9&T'%"+)%,N"M+(N&",+) :4;<6.35/ A/.B5:C5C<5??5:C5/.7EF4.G?H4054<5 (+$*,2*,'+12*/+V:/6*11(*/)$(0(+S%)$8)(29811(2%%+9)(%12N)()(&&()*+9:%2:().; /6);9(2*:%66(/6%+,C F)/0(12(2S%)*+9S/&9:68::*,2&($(2/.2*&:*+(/$()/)9+(9(6;&:82+*+,().;=)',()+*$(%' /,S%)S%2(+./:*2*$((12*/)S/&92*&%2/)S*+9)(/,/)(=K,,()(62*9*,('9:822(&:()*9( 2*&8&9(VS$/)&(0()+(S%)2%,(2*6/92*&='99(2/6);9,*$+*+,C>+2%&&(2%/)$(+2(9( );9,*$+*+,:/)&N=()9/,=&($(2+(90':2()(21)%2*,2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+/,.)/0(12U *+9:%2:(+S%).)*68)2)(22(2:*,6/91()+(6;&,)'..(+%%1'2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V 6(+:9(+=)(9()(/)(=K,,(+9(*+9:%2:6/9(+:2N))(6;&,)'..(%&(0()(S%)$8)(26*+9)(.)*/)*2()(2C F;=%,,)'+9%9(1$%&*2%2*$(*+2()$*(f/,9%2%)%);9,*$()+(:&/,=N,()$')9()()($%&'%2/)V %2345()'66(2:*+9:%2:S%)=*9)%,(22*&%2%$8),(/,/)(=K,,((2%+2%&'9:822(&:()/, 9()6(9S%)6(9N)26*+9:1(9('9,*2()/)9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()/,/) 1/66'+(+Cc,:;($%&'()*+,(+:1$%+2*2%2*$(:2*1.)N$(6;&*+,()$*:():%6&(2:(2(2%&9* %+2%&&(2%'9:822(&:()C5()$%):;&(9(:S%&$2:;6%+,('9:822(&:()*9(+:(+(:2(:2*1.)N$(U 6;&*+,)%.()*/9(+9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIV:/6*9(+=%:(&*+(6;&*+,V9()=&($ /)(2%,(2E"DGC]%&&(+()%:2*1.)N$()+(()*6*9&()2*9:;:6;7)%D"2*&I'9:822(&:()7%29(2 *11(1%+%,N)(:V/6'9$*1&*+,(+():2%2*:2*:1:*,+**1%+2(&&()(0C Z/)S/&92*&6;&:82+*+,(+/6%2+(9=)*+,(%+2%&&(2%/,(9:%,()6(9EI`S%).)/0(12(2 +;(2:*26;&*1)%2%(+$8:(+2&*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/,(9)(1$*:*2*/+()S/::=*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+_)%JE2*&E"aCG</,>><S%)*11(&($()(22%&/)%+2%&&(2%/,(9:%,()V6(+ %+2%&&(2%:%,():/6():(+922*&%9$/1%2S%)*11(8+9)(2:*,6%)1%+2,(++(6.()*/9(+CP:= S%)*6/9:82+*+,2*&9(2/N$)*,(/),%+*:%2*/+()S0(62%,(2:*+()(:2%+M(:%,()VS$*&1(21%+ %2345()'66(2:*+9:%2:/,:;6;%+2%,(:%2S%$(=*9)%,(22*&9(+./:*2*$('9$*1&*+,S/::=C 5(1$%+2*2%2*$(9%2%:/6S%)$8)(22*&);9*,S(9,*$()*11(6'&*,S(9/)%2/)(2%,((+.)8M*: /,:%6&(2$')9()*+,%%+2%&&(2%%$8),(9('9:822(&:()(&&()%.)/0(12(2:N1/+/6*:1( ((12()C5()S%)$8)(2)(&%2*$2;'9:822(&:()*.)/0(12/6);9(2/,2%&&(+(/)%+2%&&(2% :(&$/6:=S%)&($()(2(2/$():&%,/$()(,+(,(++(6:+*2:/61/:2+*+,()*E"DHC 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%),(++(6N)2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/, /,$')9()():(&$V%29(2%9*::(()&K11(9(:%2%$8),((+'9:822(&:(.()6%+(+2*JG2*&8&9( /,6*9&()2*9*,2*IL2*&8&9(C5(:'9(+%+,*$());9,*$()+(V%29(S%)K9(2);9,*$+*+,7'9(+

12 "O #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), &/,=/,72*&K9()&*,()(EDG&(0()(V/,9()6(9=*9)%,(22*&%2%$8),(&()('9:822(&:()C 5(/.)*+9(&*,(6;&2%&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N==&($1)%2*,2)(9'M()(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+Ch;).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:(:*)(&%2*/+2*&9()($*9()(9(6;&2%&/) %+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,1%+9(21/+:2%2()(:V%2.)/0(12(2*11(S%)+;(2%2,(++(6N)(%&&(9(/)$(+2(9(/)&N=_DT"'9%DOOaC5(++(1/+:2%2()*+,6;*6*9&()2*9:(:* :%66(+S8+,6(9V%29()/,:;()K9(2);9,*$+*+,2*&EDG&(0()('9(+&/,=/,V:(&$/69()=&/2 $%)/)$(+2(2DDI);9,*$+*+,()%9(++(2K.(C c,:;9(++(/)6/));9,*$+*+,s%):;&(9(: =*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+)0$%.9?$%G) :/6*11(()%1'2'9:822(&:(:2)'(9(1'+*6(,(2=(,)8+:(2/6%+,S%)'9$*:26/2*$%2*/+* /)S/&92*&%26/92%,();9,*$+*+,C 5(=(=/()(V:/6*:8)&*,,)%9S%)S%2,&89(%.)/0(12(2V1%+=(2(,+(::/6(+ W'$//$'6%&00$<%&(0()(V9().;9(+(+(:*9(*11(S%)$8)(2W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 $8)(1/66(2*/)&N=S/:RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(S(&&()*11( '6*99(&=%)2()W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&%2S%$((2:(&$:28+9*,2/$()=&*1/$()(&&()$%)(2%,( (,(+N1/+/6*VS$*&1(2=&C%C1/66()2*&'92)K1$(96%+,&(+9(=(2%&*+,%S':&(0(CP/)(+:2/) 9(&%,)'..(+:$(91/66(+9(,8&9()9(29/,V%29(*11(()*1/+2%126(9RN=(+S%$+: R/66'+(*)(&%2*/+2*&9()(:S':&(0()(:2%+M((&&()9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()V9()1+K22():*, 2*&9(++(C5(21%+:1K&9(:V%29(*11(:(&$S%)/.:N,2S08&.(&&()%21/66'+(+*11(S%) 1(+9:1%=2*&9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()9(+(+1(&2(&(0()S%)CZS(&(E'9%G/)&N=()9() /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D" I J K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(CB'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(VS'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62S'::2%+9(6(9 (+&*,(6N9)(V'9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()CF)/0(12(2():;&(9(:S(&2 /$()/)9+(2&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)22*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(C 30<=C<53<C647=37.7E5C.05/ F)/0(12345()'66(2:6(2/9(68::*,(:2K)1(S%)&*,,(2*9(2)(&%2*$2:+8$)(/1':.; N1/+/6*:1);9,*$+*+,:%62*9(+6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)S$()(+1(&2&(0()V :/6S%)$8)(26'&*,.;=%,,)'+9%345()'66(2:%9,%+,2*&)(:2%+M(&*:2()6$C5(2:+8$)( /1':S%),0/)2.)/0(12(2S;+9,)*=(&*,2/,&(2%2/):2;/)=;9(=(=/()(/,/)9(:%6U S()%1'++(%,)8+:(:)%9(6%+,(N$)*,(2*&='9V9()*/)$(0(+*+9(:.;<*:.(=0(),*/)6 I >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

13 D" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 345()'66(2:6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:*/)S/&92*&&(0()+(S%)&*,(&(9(:$8)(2(+ :2K)1($(9.)/0(12(2V9%9(++(*+9:%2:S%)$8)(2%,N)(+9(*/)S/&92*&%2;:1%=21/+2%12/, 9*%&/,6(9)(&($%+2(&(0()(/66'&*,(&N:+*+,().;9()(:S':&(0()(:2%+M(C 5()'9/$()S%)9(2$8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(=;9(S%)$8)(2.&%M()(2M(+2)%&2S/::=/, &/1%&2*9(2.)/0(12/6%22(9(/6);9(C5(+M(+2)%&(.&%M()*+,S%),*$(2,/9(6'&*,S(9()/) (2282:%6%)=(09(6(9)(:2%+M(:()$*M(/,9(M(+2)%&(+*$(%'()*:=V6(+:9(+&/1%&(.&%M()*+,S%),0/)29(26'&*,2%2/.=K,,(:%6%)=(09(6(99(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()V :/6S%)$*9()(,*$(2(2*+9,;(+9(&/1%&1(+9:1%=/,*+9&(66(2345()'66(2*(2 (1:*:2()(+9(1/+2%12+(2$8)1=(:2;(+9(%=(=/()(V(0(+9/6:'+12*/+8)()6$C 1/6.(2(+M()/,9(2%)=(09(V9()=&($&%,2*%2:*1)(345()'66(2:$*9(+/61/66'+%&( :%,:,%+,(/,%12N)()CF)/0(126(9%)=(09()+(S%)9(&:S%2*+9,;(+9($*9(+/6)(,&()/, )(22*,S(9().;9(2N1/+/6*:1(/6);9(V6(+S%):%62*9*,$8)(2*:2%+92*&%2$')9()(V S$/)+;)9()1'++($8)(=(S/$/)%2:(+9((+=(1K6)*+,$*9()(2*&9(+)(&($%+2( 1/66'+%&(*+:2%+:V&*,(:/69(S%)1'++(2);9,*$(=(=/()+(/6%+9)(S08&.(6'&*,S(9()C O06;B$',..36()S%)9(2*:8)$8)(2(+'9/)9)*+,V%2.)/0(12(2'9/$());9,*$+*+,(+/,:;S%) :1'&&(:2%)2((2&/1%&2+(2$8)1/)%12N)()V9()=(:182*,():*,6(9:;)=%)($/1:+(.; :%6%)=(09:)(&%2*/+()7:/6+8$+2/$(+/)7S%)$8)(2,%$+&*,2/).)/0(12(2V:;()9(2 :%62*9*,($%&'%2/):$')9()*+,V%2345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)%+$(+92'/)S/&9:U 68::*,26%+,()(::/')M().;9*::(%12*$*2(2()CZ:2(9(21'++(&()(%9*::()(::/')M()S%$( $8)(2%+$(+92.;1()+(K9(&:(+*/)6%9(+*+9*$*9'(&&(N1/+/6*:1();9,*$+*+,/,9(+ 6(+%)=(09(26(9%29(&2%,(*&/1%&(%))%+,(6(+2()/,.&(0(:%6%)=(09:)(&%2*/+()'9,0/)9( 9$:C&(0()(V:/6:(&$S%)S(+$(+92:*,2*&345()'66(2/)%2;);9,*$+*+,C5(+:(+('9$*1&*+, *+9*1()()V%29(22%,()(3%2/.=K,,((+:;9%+&/1%&/)%+1)*+,CF)/0(12(2:&N=(2*9.;E;)S%) *9(+/)=*+9(&:($8)(2*'+9()1%+2(+/,9()$*&&(/)6(+2&*,$8)(/.+;(2(2:2N))('9=K22( %9(2N,(9(&/1%&(1(+9:1%=2*&.)/0(12(2$(9(+&8+,()(.)/0(12.()*/9(C '=E=/>5B0</54=C6.35/DE5C.05;0I6: G>H73637=?35CIO/:) P;';%4$5.',..36(S%).)/0(12345()'66(2$8)(21(+9(2(,+(2$(9%2)*,2*,6%+,( /):1(&&*,(%12N)()S%)$8)(2*+$/&$()(2*.)/0(12(2C5(22(S%):/6+8$+2/$(+/)=(2K9(2%2.)/0(126(9%)=(09()+(S%)=)',26(,(22*9.;6N9()V1//)9*+()*+,/,+(2$8)1:.&(0(* )(&%2*/+2*&:%6%)=(09:.%)2+()(/,&/1%&(+(2$8)1C 345()'66(2:*+9:%2:/)%2:1%=(&/1%&:K+&*,S(9/,:1%=(,/9(&/1%&(:%6%)=(09:)(&%2*/+() 345()'66(2:*+9:%2:C?*,(&(9(:S%)/.=K,+*+,(+/,9(+(2()N&,(+9(/)%+1)*+,%9(2

14 DD #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), *+9:%2:CF)/0(12(2S%)*6*9&()2*91'+*=(,)8+:(2/6%+,6(9N)26(2/9('9$*1&*+,+;)9(2,8&9():%,:,%+,(/,:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,/)$%&2+*+,()+(C B()'9/$()S%)(+1(&2(%9(9(&2%,(+9(%12N)():9(&2%,(&:($8)(2=(,)8+:(2/,*$*::( 2*&8&9(*11(S%2=(2K9+*+,/).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:((&&()((12CF;9(++(=%,,)'+9 $')9()()($%&'%2/)V%2/6%+,(2%9(&2%,(+9(%12N)()S%)$8)(2/):2/)2*/)S/&92*&.)/0(12(2:/)6;&/,&N=(.()*/9(C 828N3>5?=46375/ F)/0(12345()'66(2=&*$()*11(/)&8+,(2*:*++'$8)(+9(/)6/,6(99(+:%66(/)6 /)*+%+:*()*+,C5()(6%9)(22(9(%+=(%&*+,()2%,()9()/)'9,%+,:.'+12*9(+:*2'%2*/+V%2 (+($(+2'(&)(62*9*,/)%+1)*+,(&&()$*9()(N)(&:(%.)/0(12(2:1%&:*1)(:.;%+9)(6;9() /,*+9((+%+9(+/)6C F;9(++(=%,,)'+9%+=(%&()($%&'%2/)Y >2.)/0(12(2::2K)(,)'..(*/)&8+,(&:(%:&'2($%&'()*+,(+/$()$(0()VS$/)9%+.)/0(12(2 7(&&()()%)*+,()+()%9(271%+=&*$(/)%+1)(2(&&()$*9()(N)2*9(+(+((&&()9(+%+9(+ /)6(2().)/0(12.()*/9(+:/.SN)CPi1'++((+)811(%);9,*$+*+,:/.,%$()+(6'&*,$*: /)%+1)(:S/:9(:/M*%&($*M($8)2()X=(=/(),'*9()*S(&S(9:.&%+()+(C?*,(&(9(:1'++( +/,&(/.,%$()/)%+1)(:S/:%+9)(6(9%)=(09()(*=/&*,/),%+*:%2*/+()+(VS()'+9()=;9( M(+2)%&2S/:1'+9(:()$*M((&&())(:2%+M(:()$*M((&&()&/1%&2i.;(0(+9/6:1/+2/)()+(C P)(6%9)(22(21%+*+9:%2:(+6(9/)9(&/1':()(.;9(+:%66(1()+(K9(&:(:/6 345()'66(2S%)S%2Yc.:N,(+9(*+9:%2:/,*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&9( '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(Cc.,%$())(&%2()(22*&/.=K,+*+,%:%6%)=(09:)(&%2*/+()/, =%,,)'+9(&&()()%)*+,)%:/M*%&2%)=(09(2*&%2S%$(*+9=&*1*1/66'+%&(*+:2%+:()/, :%,:,%+,(C >+2%&&(2%9(&2%,(+9(.)/0(12%12N)()/,6;&:82+*+,()/61)*+,6(2/9('9$*1&*+,.; 2$8):%=/&*,/),%+*:%2*/+()/,1/66'+%&(/)$%&2+*+,()=N)%$(0(:+N0(*/)S/&92*&9( (+1(&2(%12N)():+8)6()()/&&()/,)(&($%+:C F)/0(12(2S%)$*:2V%2(+:2/)%+9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(.;<*:.(=0(),VS%) $8)(2*(+:*2'%2*/+VS$/)9(S%)$8)(2=()(22*,(22*&K9(&:())%1/66'+(+::*9(CZ&K:(2 %9(22(/)S/&9=N)RN=(+S%$+:R/66'+()(6%9)(22(2%)=(09(.;%2/)=(9)(:*+ 1/66'+*1%2*/+/,:*+(.)/M(9')()*/)S/&92*&%2/.&K:('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(/6 9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(K9(&:()S/:1/66'+(+C </&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(=N))(6%9)(22(2S%$(:2N))(/1':.; %2=()(,+(9()((&&(/61/:2+*+,()$(9'9:822(&:(%&(0()(C

15 DE #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z9(22(1%.*2(&,(++(6,;:/,($%&'()(:.)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V 6;&,)'..(/.K&9(&:(/,/.,%$(&N:+*+,CR%.*2&(2)(9(,N)9(&:/)*+/)6%+2()+(:(,+( $')9()*+,()S()%/,9(&:/)($%&'%2/):$')9()*+,C#+9(&*,=(:1)*$(:(+)811(%9( 345()'66(2(),(++(6N)2:/6(22$8),;(+9(:%6%)=(09:.)/0(12V9()S%)*+9=(%22(29( %&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=V>></,G<V9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()<(=/().)/0(12 <*:.(=0(),'+9()RN=(+S%$+:R/66'+(C F)/0(12(2S%)$8)(2/)%+1)(2S/:=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=CZ:=S%).)/0(12&(9()%+:$%)(2 $8)(2.&%M()(2S/:(+/)$%&2+*+,:1/+:'&(+2/,.)/0(12(2:G6(9%)=(09()(_);9,*$()+(aS%) $8)(2%+:%26(9)(()(+M(2*&:=:1'+9(MS(CZ9(+N):2(S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+$%).)/0(12(29/,'+9()=(6%+9(2*(+.()*/9(V*9(2(+6(9%)=(09(),*1.;=%):(&/,9(),*12*9 N)(++K);9,*$()=&($%+:%2C3;9,*$()+(S%)%&&($8)(2'99%++(9(:/M*%&);9,*$()(/,S%) '9,0/)2.)/0(12(2:/.:N,(+9();9,*$+*+,:2(%6C 3(.)8:(+2%+2())%.)/0(12(2:N$)*,(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()V)%9(1/66'+%&( /)$%&2+*+,() T /,)%9(2/=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+().;<*:.(=0(),S%)9(&2%,(2*.)/0(12(2: :2K)(,)'..()/,S%)9()'9/$()*:2N))((&&()6*+9)(/6%+,$8)(2*&N=(+9(1/+2%126(9.)/0(12&(9()(+/,X(&&());9,*$+*+,:2(%6(2CZ1%.*2(&I($%&'()(:.)/0(12(2::%6%)=(09:&%9()C 3;9,*$()+(:',(+2&*,(%)=(09:2*9S%)$8)(2/)9(&2.;(+)811(/):1(&&*,(.&%M()*+,()C 3;9,*$()+(S%):;&(9(:S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:*:=j:M(+2)%&(%96*+*:2)%2*/+.; 6(+(&&():S%))%$%&,2%2S%$(%:2(9%,(/,2*9:.'+12().;9()(:.(12*$(1/+2/)()6(9 S(+=&*1.;%21'++($8)(&(1:*=&(/$()/)%2%&()6(9=(=/()+(C\%+,(6N9(%12*$*2(2() )'+92/61)*+,*=K(+V9(&2%,(&:(*9*$():(%))%+,(6(+2()6C$CS%)(+9$*9()(=(:$8)&*,,0/)2 *9b(+/6%:2(9%,(*=(:2(62(&/1%&()C3;9,*$()+(:%)=(09:2*9S%):;&(9(:$8)(2&(1:*=(&2 T ](1+*1U/,\*&0N/)$%&2+*+,(+_]\PaV^/1:(+(+S(9(+<*:.(=0(),/,<N)+(%6*&*(M(+2()<*:.(=0(),*

16 DG #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (&&()6*+9)(/6%+,9(&2%,(2*<(=/().)/0(12<*:.(=0(),:/)8&9)(M%(V9():/6'9,%+,:U.'+12S%)$8)(2,(++(6N)2S$()2*):9%,6/),(+C#+9(&*,S%)345()'66(2%:2$8)(2%2 2)8(*(2=(:2(622*9:)'6G,%+,(/6',(+VS$/)9(S%)%S/&92;=(+);9,*$+*+,*2)( /):1(&&*,((0(+9/6:1/+2/)()C #$%&'()*+,(+:*+/)6%+2()$')9()():%6&(2:(2V%29(2S%)$8)(2%,N)(+9(/).)/0(12(2: 6'&*,S(9()/)%2+;:*+(6;&V%2345()'66(2:);9,*$()(S%)$8)(2.&%M()(2&/1%&2* %9(&*+,()+(V282.;9(&/1%&2%+:%22(/,S(&S(9:.&%+()+(CF;9(+6;9(()9()=&($(2:1%=2 &/1%&:K+&*,S(9=&%+92=(=/()+(:%62,)'+9&%,/)2822(:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(9&/1%&( %12N)():;:/6(0(+9/6:*+:.(12N)()/,.)/0(126(9%)=(09()(*S(&S(9:.&%+()+(C B/::=)(6S8$()=;9();9,*$()(V.)/0(12&(9()/,1'+9(MS((+9$*9()(V%29(2/,:;S%) $8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(S%)S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:()*M(+2)%&%96*+*:2)%2*/+(+V S$/).)/0(12&(9()(+/,:=j:)(:2%+M(:()$*M(().&%M()(2C5(22(S%)=(2K9(2V%29()1'++( (2%=&()(:(2282:%6%)=(09(/,(+&N=(+9(9*%&/,6(&&(6345()'66(2:);9,*$()(/, 6(9%)=(09()+(*:=j:)(:2%+M(:()$*M(*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*:=j: =/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),/,9*::(&(0()(:1/+1)(2(=(S/$/));9,*$+*+,/,S08&.C?*,(&(9(:&8,,()*+/)6%+2()+($8,2.;V%2345()'66(2:);9,*$()(/,:;S%)S%2(2,/92/, 1/+:2)'12*$2:%6%)=(09(6(9=;9(>></,G<*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*9()(: =/&*,%9(&*+,()C #$%&'%2/)$')9()().;9(++(=%,,)'+9V%29()S%)$8)(2$8:(+2&*,(/)9(&($(9%2 );9,*$+*+,:2(%6(2S%)S%2%9,%+,2*&=;9(M(+2)%&(/,&/1%&(1/+2/)%M*&*2(2()V:%62%29()* /),%+*:()*+,(+%.)/0(12(2():*1)(2&N=(+9('9$(1:&*+,%)(&($%+2(*+/)6%2*/+()6(9=;9( G</,>><C5(26;9/,:%62*9*,=(68)1(:V%29(+K:*:1(.&%M()*+,%);9,*$()+(:%)=(09:U.&%9:*11($%)%1&%)(2$(9.)/0(12(2:/.:2%)2CP%M*&*2(2()+(1/6N):2,)%9$*:2S(&2.;.&%9:V S$*&1(21%+S%$(6(9$*)1(22*&V%29()=&($,(++(6N)28))();9,*$+*+,:/)&N=(+9/)$(+2(2* 9(+N):2(9(&%.)/0(12.()*/9(+C $%)49%)3)$)IS)&B;/6($);/'$?$)49/36;+$/3?6$%)01)23.0$45$%6G)'$)0%3',%()+9A&.)01) ;+%;6.9%?3?6F<7 O Z'9,%+,:.'+12(2:1'&&(*+9:%2:(+:;&(9(:=;9(/1':()(.;&(0()(6(9 %1'22('9:822(&:(::%,()/,.;9(+6()(/)(=K,,(&:(:/)*(+2()(9(*+9:%2:/$()/)%+9)( &(0()(7S()'+9()9(W)*:*1/,)'..()WV9()=&($*9(+2**M()(2*9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,C Z.)%1:*:S%).)/0(12(2*6*9&()2*9.)*68)26;&)(22(2*+9:%2:(+6/99(%1'2'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(7S$*&1(21/+1)(2$*&:*,(9(&(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(_EC)K11()aC ZN):2(9(&%.)/0(12(2=&($9(22(/1':=&C%C$%&,2V/)9*9(2$*&&($8)(6()()(::/')M(U 1)8$(+9(/)345()'66(2%2&%$(/.:N,(+9(%)=(09(=&%+929(2$8:(+2&*,2:2N))(%+2%& &(0()(V:/66/92%,()DC)K11()/,X(&&()2*&SN)()(+./2(+2*(&)*:*1/,)'..(C O >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

17 DH #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z6*92$(0:($%&'()*+,(+)(6S8$(9(($%&'%2/).;9(++(=%,,)'+9V%29(2$*&&($8)( +N9$(+9*,2%2/)(2%,((+,)'+9&8,,(+9(/6.)*/)*2()*+,%345()'66(2:/.,%$()VS$*:.)/0(12(2:1'&&(+;:*+6;&:82+*+,/6%2)(9'M()(%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()CZ:;%&9 :1'&&(9())*,N)(:)(::/')M()2*&%21/+2%12(&(0()+(*/)=*+9(&:(6(9DC)K11()(&&(),(++(6U N)((+/)(=K,,(+9(*+9:%2:)(22(26/9(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(V:/6*11(()* )(:2%+M(V6(+1'++(28+1(:%21/66(9(2.;(2:(+()(2*9:.'+12C Z/)&8+,(&:(S()%,(++(6N)2(345()'66(2*%+9(+9(&%.)/0(12(2.()*/9(+(2.*&/2/):N, *9(G:2N):2(=/&*,%9(&*+,()_D%9(&*+,.)C/),%+*:%2*/+aVS$/)%&&(9(=(=/()(:/66/92/, DC)K11()/,:;6/92/,(+:1)*2&*,/./)9)*+,2*&%21/+2%12(345()'66(26(9S(+=&*1.; );9,*$+*+,CF*&/2/):N,(2$*:2(9/,V%23?6$?%9*::(=(=/()((2()N&,(+9(2/,1/+2%12C \%+,&(+9(6/2*$%2*/+2*&%26/92%,(N1/+/6*:1);9,*$+*+,S%):;&(9(:$8)(2(+%+9(+ $8:(+2&*,;):%,2*&%2*+9:%2:(+.)*68)2S%)$8)(26;&)(22(29(6()(%1'2'9:822(&:(:2)'(9( &(0()(7:/6*1)%2%9()(::*2'%2*/+S%)$8)(2&(22()(%26/2*$()(CP&()(%($%&'()*+,(+: *+/)6%+2())(6S8$()9(:'9(+V%2N1/+/6*:1);9,*$+*+,*11(+N9$(+9*,$*:())(&($%+2/) %&&(9()6/92%,()DC)K11()/,%29(2*(+1(&2(2*&8&9(&*,()(61%+$8)(1/+2)%.)/9'12*$2%2 2*&=K9();9,*$+*+,W/)2*9&*,2WCh/,&(=(=/()(1%+i28+1(:%2)(%,()(+(,%2*$2.;%2=&*$( 2*&='92N1/+/6*:1);9,*$+*+,V%&(+(/)9*9(()+/,&(9%,(=%,'96(99()(:S':&(0(=(2%&*+,C 5(26;&)(22(9(/1':.;9(%1'2'9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(S%):;&(9(:/,:;$8)(2(2 $8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%+2%&&(2%,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=/,/).)/0(12(2:,(+()(&&( 6;&/.K&9(&:(/,((127/,9()6(9/,:;/)($%&'()*+,(+S()%_:(%:+*2GCGC/,1%.*2(&HaC $I=0:5305C5735/05;0<OCC54<5<C/;505>5>.5/5D<.EP=/E.0C=75C/F076I3637[ 345()'66(2:);9,*$()(S%),(++(6N)2*%&2DT")%163B?3?6.+9%/C4'$)/964966(9 1()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5%9*::(:%,()(),)'+9*,29/1'6(+2()(2* &/,=N,()+(()9(26'&*,2%22(,+((+9(2%&0()(2.)/*&%9(S'::2%+9(V:/6S%)9(&2%,(2* 9*::(/)&N=CB/$(9.%)2(+_JL`aS%$9(6/92%,(2(+/.:*,(&:(_EC)K11()a(&&()$%)(+9+' &8+,()(*'9:822(&:(:/)&N=(2V9%);9,*$+*+,(+=&($*+9&(92C?/,=N,()+($*:()V%2);9,*$+*+,(+S%)+;(21()+(6;&,)'..(+S/:%&&(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+() *2*&+8)6(&:(:$*:&*,(&*,,)%9CJL`%9(=(=/()(V:/6S%)9(&2%,(2*(2%:&'22(2 );9,*$+*+,:/)&N=V1/66():;&(9(:)%:=j:=/&*,%9(&*+,()V6(+:ET`1/66())%>><: %9(&*+,()/,I`)%G<:C5*::(2%&:2(66():2/)2:(2/$()(+:6(9/),%+*:%2*/+()+(:%+9(&( %&(0(6;&*.)/0(12(2_T"`VEH`/,J`aC?/,=N,()+($*:()9(:'9(+V%2);9,*$+*+,(+6(:2(+9(&:()+;(2'92*&(+&*,(&(0()('9(+=N)+Y >+9(2 F%)'9(+=N)+ F%)6(9=N)+ #+&*,6(9=N)+ #+&*,'9(+=N)+ "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"`

18 DI #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), \CSC2C1N+:/)9(&*+,()9():%6&(2:(2(+&*&&(/$()$8,2%68+9_II`a*/)S/&92*&1$*+9() _HI`aC<&%+929((+&*,(=(=/()('9(+=N)+()/$()$8,2(+%68+99/,6()(6%)1%+2YEXG $8:(+2&*,%+9(&_GL`a%9(+:%6&(9(1()+(6;&,)'..(V:/6S%)9(&2%,(2*%:&'22(9( );9,*$+*+,:/)&N=C>+9)($8:(+2&*,(,)'..()'9,N)(:%$?/36$)AB3?$%)&$?)4C%?_DO`aV $?/36$)'C%$_DG`a/,0;%)'$)4C%?_DE`aC >&9():/)9(&*+,(+$*:()(+9$*9()(V%2);9,*$+*+,(+.)*68)2S%)+;(2=(=/()(*%&9()(+GIUHO ;)/,EIUGH;)C5()*6/9()8&9)(=(=/()(/$()JI;)1'+:$%,2)(.)8:(+2()(2Y Z9(&/,=/,:N)2();9,*$+*+,:/)&N=()E'9%G&(0()(.;/(+2&*,/):N),(&:(V/,%9*::(() &%+,2:2N):2(9(&(+1/+2%+2S08&.:6/92%,()(CP/)9(&*+,(+.;(:0$%%/):N),(&:(:(:S()Y JI;)/,8&9)( GIUHO;) DLUEH;) PN)k9:.(+:*/+ 5%,.(+,( R/+2%+2S08&. "` I` D"` DI` E"` EI` G"` GI` H"` N405/<?./054637GF45B5/56 /F076I3637<?./4J> *HG5=?.\53C467?./<J/754<5 "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"` L"`?/,=N,()+(*+9*1()()(+9$*9()(V%29()S%)$8)(2:.)/,&*,(=%))*()()/));9,*$+*+,(+*(+ =(2K9(&*,%+9(&%9(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,)%345()'66(2C #1:*:2()(+9(/):1+*+,$*:()V%2S'::2%+9(=(=/(2%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(():28)12/$())(.)8:(+2()(2=&%+929('9:822(&:(:2)'(9(S'::2%+9(.; &%+9:.&%+C D" e9)%&/,=n,()+(1%+9(2*6*9&()2*9*11(%,n)(:vs$/)$*929(++(,)'..(/,:;

19 DJ #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), S%)$8)(2/$())(.)8:(+2()(2=&%+929(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,*.)/0(12 345()'66(2C DD P/)S/$(9.%)2(+%/)&N=(+(:$(91/66(+9(S%).)/0(126(9%)=(09()+(+/2()(2VS$/)$*92 9($')9()()&(0():N1/+/6*:/6=8)(9K,2*,CZDO`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+CZHT`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()2:/66*9&()2*9*,2'+9().)(:V6(+:9(+/)9()(:2()(+9(GH`%S'::2%+9(+(*11(() $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+:+*$(%'C ZHL%9(DT"/)&N=S%));9,*$()+($8)(2*:2%+92*&%2%+:&;S'::2%+9(+:6;+(9&*,( );9*,S(9:=(&N=(2()%2S':&(0(/,%+9)(%:2('9,*2()()=(2%&2CZI%9*::(2*&8&9($%) );9*,S(9:=(&N=(2"1)CV6(+:,(++(6:+*22(2&*,,()&*,('+9()GC"""1)Cc,:;9*::(2%& '+9():2)(,()V%2(+=(2K9(&*,9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),S%)(+ N1/+/6*:/6*11(7(&&()1'+2*&+8)6(&:(:$*:7()=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+C DE >&/,=N,()+()(6,;)9(2/,:;V%2(+)811(6*9&()2*9*,(.%)%6(2)((&&()8+9)*+,() $')9()(:%2S%$(=(2K9+*+,/)&(0()(+:N1/+/6*:1($%+:1(&*,S(9()Y m+9)*+,**+91/6:2/)s/&9_ge`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*=(:182*,(&:(_dl`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*s'::2%+9:*+91/6:2_dh`%s'::2%+9(+(a >+9(2_IH`%S'::2%+9(+(a DG ]V5445E7/;GG53]5/EF47/;GG53 Z9(,(++(6N)2(*+2()$*(f)'+9()$')9()()=;9(.)/0(126(9%)=(09()+(/,9(N$)*,( *+/)6%+2()V%29(=(=/()(V:/6S%),(++(6,;(2(2);9,*$+*+,:/)&N=S/:345()'66(2V /2(S%)2*&SN)2(+W6(&&(6,)'..(WYF;9(+(+(:*9(()9(*11(W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 6/92%,(:/M*%&:2N22()%RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(()9(S(&&()*11( W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&:(&$%2$%)(2%,(9()(:N1/+/6*V(&&()2*&:(&$%22%,(1/+2%122*& (1:*:2()(+9();9,*$+*+,:2*&='9C DD 5(22(:1K&9(:V%2&/,=N,()+(*11(*+9(S/&9()/.&K:+*+,()/6/.)*+9(&:(:&%+9(/,%2(&2(2 $(9)N)(+9(:.)/,/,:.)/,&*,(=%))*()()*11(()=&($(2'9K&921/+:(1$(+2CZ&()(%9(=/&*,%9(&*+,() :/6S%)$8)(2/6%22(2%.)/0(12345()'66(2'9,N)%+9(&(+%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(6()((+9H"`%=(=/()+(C[C>&:3(:(%)MS_E"DGaYV?/$$?$)A9%(/,6?3?67)8%95$A() W=,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6WC DE ZN&,(P*+%+:2*&:K+(2=N));9*,S(9:=(&N=(2/).():/+()6(9(+j:'+9N1/+/6*j:/6 2/66(&*+,())(,(&$8)(IC"""1)C/66;+(9(+/):*+,&()VLCI""1)C/66;+(9(+/):%6&($(+9(/, neci""1)c.)c=%)+/)=n)+(%6*&*()_p/)=)',());9(2]8+1yj<()(,+9*2);9*,s(9:=(&n=jvic0%+e"dia DG (1:2)%'9,*2()V&%$(&&()')(,(&68::*,*+91/6:2(&C&*,+C

20 DT #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) <X3)T;%)?1$()$?)W'$//$'6%&00$W7)=9%).$/B9')&)3AA$)T;%) $?).;6)3)A9''&?$?G)A;?)&)59)69()B,%$)B,/36G) B,/36)&.;(7)#$%)$%)4;%$)3AA$)?96$?G).9')T;%)+&?$() &);+)$()$??&< U.)/0(126(9%)=(09()V345()'66(2

21 DL #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 5/,)(6S8$()&()(*+/)6%+2()/,:;V%2+/,&(%=(=/()+(*.)%1:*:()W)(::/')M(:$%,( +/1W2*&%26/92%,(:2N22()%1/66'+(+V6(+%21/66'+(+*11(%&2*9S%)1(+9:1%=2*&9()(: :/M*%&(.)/=&(6()(&&()=(S/$C5(22(=(1)82(:%&/,=N,()+(V:/6$*:()%2);9,*$()+(*S(&( JH`%2*&8&9(+(S%));9,*$(2=(=/()+(/69()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()% );9,*$+*+,V%&&()(9(S%)(+:%,X:%,:=(S%+9&()*1/66'+(+_JI`aC DH 5()*+9(:6(9%+9)( /)9(+,)'..(S'::2%+9(V:/6%&&()(9(S%)(+:%,*1/66'+(+V6(+%&&*,($(&*11(S%);(2 1(+9:1%=2*&9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()%1/66'+(+C 3;9,*$()+()(6S8$()V%2(+%S/$(9'9/)9)*+,()+(/));9,*$+*+,(+S%)$8)(2%2;:1%=2 1/+2%122*&6;&,)'..(+VS$/)/)(+6;&)(22(2/,*+2(+:*$/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2% %,N)(+9(=(2K9+*+,C?*,(&(9(:S%));9,*$()+(/.&($(2V%2=(=/()+(()6(:26/2*$()(9(/) %26/92%,();9,*$+*+,V+;)9%2/(+/)'9:822(&:(:9%,(++8)6():*,Cc2(());9,*$()+( /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D"V DI DJ K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(V&*,(:/6S'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(/,S'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62(+&*,(6N9)(V '9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()C #$%&'%2/)$')9()()V%2345()'66(2S(&2/$()/)9+(2()&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)2 2*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%:8)&*,2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5(++($')9()*+,9(&(:% :%62&*,(*+/)6%+2()**+2()$*(f'+9():N,(&:(+/,&()(6(+()*/)&8+,(&:(S()%V%29(2$*& ;$8:(+2&*,(+(,%2*$(1/+:(1$(+:()/)9(++(9(&%6;&,)'..(+V+;).)/0(12345()'66(2: *+9:%2:.;<*:.(=0(),/.SN)()*0'+*E"DIC ]*&,(+,8&9S%).)/0(12(2*11(*:%66(,)%9/.K&92:*+/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,/6/,:;%2,(++(6N)();9,*$+*+,:/)&N=/)(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(6(9S(+=&*1.;9(+6()( /)(=K,,(+9(*+9:%2:C5(22(:1K&9(:9(&:%2.)/0(12(2:)(::/')M())%:2%)2(+()=&($(2 1/+M(+2)()(2/61()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V/,9(&:%2.)/0(12(2S%) ()%)(2V%29(+/):N,:*+9:%2::/6S%)$8)(26;&)(22(2(+=)(9()(6;&,)'..(%=(=/()(V *11('6*99(&=%)2,%$9(2N+:1(9()(:'&2%2C5()S%)9/,*%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+ $8)(2&()(:(&$S(+$(+9()((+9*N):2(S%&$9(&VS$*&1(2/)6(+2&*,6;:(::/6(+((12% 9(2N,(9(1(+9:1%=2*&345()'66(2V:/6.)/0(12(2:&/1%&(2*&:2(9($8)(&:(S%)6(9N)2C Z9(N&,(+9(%:+*2($%&'()(:345()'66(2:1/+1)(2('9N)(&:(%S/$(9/.,%$()+( +8)6()(CB()(2()N&,()(+:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:((12_1%.*2(&HaC DH B()%S/$(9.%)2(+*<(:182*,(&:(:U/,Z+2(,)%2*/+:/)$%&2+*+,(+C DI >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

22 DO #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), R()+(K9(&:(+*.)/0(12345()'66(2S%)$8)(2%2K9(*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,6(9 S(+=&*1.;%2/)(=K,,(/,/)S*+9)('9:822(&:()CP/)%21'++(,(++(6N)(1()+(K9(&:(+S%) 9(+/.:N,(+9(*+9:%2:&*,(&(9(:$8)(2(+M(+2)%&/.,%$(CB()2*&1/66()%)=(09(26(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1/,9(&2%,(*2(6%%))%+,(6(+2()CZ9(2N&,(+9(=(:1)*$(: /,($%&'()(:345()'66(2:'9N)(&:(%9*::(/.,%$()C #53.G<J <=C<) 345()'66(2:/.:N,(+9(*+9:%2:S%).)*68)2/1':()(2.;%2+;9(+,)'..(%&(0()(V:/6 ())(6,;(2%9()(:2%+M(&*:2()V:/69(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+()S%))(6:(+92S$()6;+(9C?*,(&(9(:S%)9()$8)(2,(++(6N)2(+/.:N,(+9(*+9:%2:*/)=*+9(&:(6(99(;=+( );9,*$+*+,()V:/6345()'66(2S%)%S/&92V:%62,(++(69(&2%,(&:(*%))%+,(6(+2() Z/)S/&92*&9(+/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)9(=(=/()(V:/6())(6,;(2%)(:2%+M(&*:2()+(V S%).)/0(126(9%)=(09()+(/)9(&2:%,()+(*6(&&(6:*,6(9S(+=&*1.;%22%,(1/+2%12C5( &(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(()=&($(2)(,*:2)()(2*345()'66(2:)(,*:2)()*+,:%)1 /,&(0()(+:S*:2/)*1()S()(2(),(++(6,;(26(9S(+=&*1.;%29%++(:*,(2*+92)K1%9(+ =(=/()V9():1'&&(/.:N,(:C5(2,8&9()i/.&K:+*+,()/6%&9()V)K11()S*:2/)*1/,($2C S':/)9(+::%,()C?*,(&(9(:()9(2=&($(2%1&%)(2V/6&(0()(+$%)=/&*,%+$*:2&(0()*+9(+/)9(2 N):2(;)VS$*&1(2*(+.()*/9(=(2N9%2&(0()(+$%)'9(+/)345()'66(2:6;&,)'..(V*9(2 &(0()(+*:2(9(2$%)6(9*RN=(+S%$+:R/66'+(::*9(&N=(+9(.)/0(12C#2()%',':2E"DH =&($9(=/&*,:/M*%&2%+$*:2(*+9(+/)b2;)*+9&(66(2*345()'66(2:6;&,)'..(CZ+/,&( 2*&8&9(S%)9(2(+9$*9()($8)(26'&*,2%2:1%(*+/)6%2*/+/6&(0()(+:2*&1+K2+*+,2*& :%,:=(S%+9&()*1/66'+(+6C6CB()(2()()9(2/.:N,(+9(%)=(09(.;=(,K+92C?(0()+(()N):2=&($(21/+2%12(2$(9%2);9,*$()+(S%):(+92=(=/()(+(2*+/)6%2*/+:=)($C <)($(2S%)$8)(2&%,2*(+%)$(21'$()2CB()(2()S%));9,*$()+(%$(+2(2/6=(=/()+(S%) :$%)(22*&=%,(C Z9(2*&8&9(VS$/)=(=/()(+*11(()$(+922*&=%,(S%));9,*$()+(*,(+/):N,2%22%,(1/+2%12 $*%2(&(/+(&&()$(9)(66N9(.;=/.8&(+CB$*:=(=/()(+*11(S%)$8)(2S0(66(* /)=*+9(&:(6(9)(66N9(2.;=/.8&(+()(+%)$(21'$()26(9S;+9::1)*2=&($(2:1'==(2 *+9'+9()9N)(+V:;&(9(:%21'$()2(+S%):1*&2:*,'9)%(+($2C:2/)68+,9(%%+9)( 1'$()2()*./:21%::(+C^(9:%66(&(0&*,S(9S%));9,*$()+(+/2()(2V/69()S%)$8)(22(,+.; %2&(0()(+%&&()(9(1'++($8)()%&K22(2(&&()*11(S%):(2:*+./:2CB$*:9():2%9*,*11(() /.+;(21/+2%12V/,&(0()(+::*2'%2*/+S%)$8)(2$')9()(2:/61)*2*:1VS%));9,*$()+(2%,(2 1/+2%122*&(0(+9/6:*+:.(12N)()+(V:/6*+/,&(2*&8&9(S%)1'++(2/.&K:(VS$/)=(=/()(+ $8)(22*9:1)8$(+9(C5(2():;&(9(:/,:;);9,*$()+(:$')9()*+,V%2(+:2/)9(&%9()(: %)=(09:2*6()()=&($(2=)',2.;%2N&,(/..;9((+1(&2(:%,()/,:%62*9*,%,()(2/$S/&9()(.;:%,(+*/)S/&92*&=;9(1/66'+(V=/),()/,=/&*,/),%+*:%2*/+C

23 E" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ])/9:2*9:/)=)',(2()9(2($%&'%2/):/$()/)9+(9($')9()*+,V%29(++($(9S/&9(+9(/, 9*)(12(/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2+N9$(+9*,/,%6(,(2$8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%2+; 9(+:$8)22*&,8+,(&*,(1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(CZ+9:%2:(+S%):;&(9(: '9,0/)2(+/)'9:82+*+,/)%21'++(/.K&9(9(+M(+2)%&(6;&:82+*+,/6%2/)S*+9)( %29(22(()&K11(9(:*&%+,29(&(:2(:%,()VS$*&1(2'+9():2)(,()*+9:%2:(+:=(2K9+*+,C 5(+%+9(+9(&%9(+/.:N,(+9(*+9:%2:79(;=+();9,*$+*+,()/,9(&2%,(&:(+*9(&/1%&( =(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()7S%)S%2(+=)(9()(6;&,)'..(*:*,2(/,S%):%62*9*,2:1'&&( =*9)%,(2*&%2/)%+1)(.)/0(12(2&/1%&2/,:1%=(N,(2:K+&*,S(9/61)*+,345()'66(2:2*&='9C?*,(&(9(:S%):%6%)=(09(26(99(&/1%&(=(=/().)/0(12()$8)(2(+9(&%/.,%$(+6(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1C5(+;=+();9,*$+*+,=&($/.:2%)2(2*(2();)(2E"DGV/, %+2%&&(2%;=+();9,*$+*+,()=&($)(,*:2)()(2*.()*/9(+)%/12/=()E"DH2*&(=)'%)E"DICZ 9(++(.()*/9(S%)345()'66(2%S/&92*%&2GD;=+();9,*$+*+,()/)9(&2.;G&/1%2*/+()C #+9$*9()(S%).)/0(126(9%)=(09()+()%9(M(6=()E"DG2*&(=)'%)E"DI9(&2%,(2*DJ =(=/().)/0(12U%))%+,(6(+2()7S()%DE6(9<(=/().)/0(12<*:.(=0(),/,H6(9 9(+=)(9()(6;&,)'..(V9%9()/2(S%)$8)(2;)(66N92(Cl(++(6:+*2&*,2S%)9():;&(9(: 9(+6(:2%,N)(+9(%12/)*)(&%2*/+2*&%2)(1)'22()()(&($%+2(&(0()(2*&);9,*$+*+,:/)&N=(+(C B(+S/&9:$*:IJ`VH"`/,GH`S%):;&(9(:$8)(2*1/+2%126(9);9,*$+*+,(+$*%:1)*2&*, S(+$(+9(&:(V2(&(/+*:1S(+$(+9(&:((&&().():/+&*,2)(66N9()%);9,*$()(+::*9(Y $I./0=35/0;>45I5C:.3C=:C5C6?E2 /F076I363753[ I` B%):(&$/.:N,2);9,*$+*+, GT` IJ` H"` GH` 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,$*%.():/+&*,2)(66N9( 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*, 2(&(/+*:1 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,.)C =)($(&&():1)*o&*,26%2()*%&( #)S(+$*:2,(++(6=/&*,:(&:1%=(2 P&()(:$%)S%)$8)(26'&*,('9/)S$()(+1(&2&(0()*9(22(:.N),:6;&/,.)/M(+2()+(%+,*$() :;&(9(:V%29(+(+1(&2(&(0()2K.*:1S%)$8)(2*1/+2%126(9345()'66(2.;&()(/):1(&&*,( 6;9()C>+9(&(+%&(0()(V:/6W:(&$S%)/.:N,2);9,*$+*+,W*+1&'9()()=;9(&(0()(:/6S%)

24 ED #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /.:N,2345()'66(2.;(,(+S;+9V&(0()(:/6()=&($(2S(+$*:2%%+9)(%12N)()V:%62 &(0()(V9()S%)6N92345()'66(2*/)=*+9(&:(6(99(+;=+();9,*$+*+,C P/)'9(+9(DT"&(0()(V:/6S%)9(&2%,(2*9(%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,VS%) K9()&*,()(EDG&(0()(6/92%,(2);9,*$+*+,'9(+&/,=/,C5(++(/)6/));9,*$+*+,S%)/2( =(:2;(2%V%2);9,*$()+(9(&:S%)/)(2%,(2(+*+9&(9(+9(:M)((+*+,%&(0()(+:N1/+/6*:1( :*2'%2*/+/,9(&:S%),*$(2%+9)(/)6()/)9*)(12();9,*$+*+,Ch/,&(%&(0()+(*9(++(,)'..(S%$9(=(2%&29()(:)(:2%+M(V9%345()'66(21/6*1/+2%126(99(6V/,9(S%$9( 9()/)*11(%1'2=)',/));9,*$+*+,C>+9)(&(0()(*9(++(,)'..($%):2%9*,*)(:2%+M(V9% 1/+2%12(+=&($(2%=&()(2V/,*9*::(2*&8&9(S%):%62%&()+(7*N&,();9,*$()+(:(,(+ $')9()*+,7$8)(26(9$*)1(+9(2*&%2%$8),((+'9:822(&:(C#+9(&*,S%));9,*$()+(,(+2%,+(,%+,(/):N,2%2;1/+2%122*&(+K9()&*,()(,)'..(%EGG&(0()(V:/6S%)$8)(2* )(:2%+M(76(+'9(+S(&9C DT 5(2*&,8+,(&*,(9%2%,N)9(2*11(6'&*,2%2+;)(62*&(2S(&2.)8M*:22%&/)9(2.;'/$$)%+2%& &(0()(V:/6345()'66(2S%)$8)(2*1/+2%126(9*&N=(2%S(&(.)/0(12.()*/9(+C DL \(+9(2 1%+/):*,2*,2%+:&;:%2$8)(M%CT""&(0()(CF;9(++(=%,,)'+91%+9(2:;&(9(:/,:;%+:&;:V %2&*92/$()S%&$9(&(+%9(&(0()(:/6345()'66(2S%)$8)(21/+2%126(9S%)6/92%,(2 N1/+/6*:1);9,*$+*+,V6(+:M%CEI`S%)9(&2%,(2*(2);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C ^(9.)/0(12(2::2%)2$%)6;&:82+*+,(+V%29():1'&&(K9(:9*)(12();9,*$+*+,2*&*%&2DCDE" :.(M**11(6;&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=V+;)9()$%)/)(2%,(2(++8)6()(:M)((+*+, %=)',()+(CZ9(M(6=()E"DG=&($6;&2%&&(+()($*9()(26(9'9,%+,:.'+12*()%)*+,()+()% 9(N):2(6;+(9()C5():1(2(*9(+/)=*+9(&:((+1)%2*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/)$(+2(9( /)&N=V:/6+'=&($%+:&;(22*&DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=*.()*/9(+)(62*&0'+*E"DHC P/)9(+)(:2()(+9(.()*/9(=&($6;&(+((2()N&,(+9(/,:;+(90':2()(22*&(+/)$(+2+*+,/6 6;&2%&&(29()6(9=&($(21)%2*,2+(90':2()(2C DO h;)6;&/.k&9(&:(+%+:1'(:*/)s/&92*&$)%$b3$%$$)'1/(;/v1%+9(21/+:2%2()(:v%2 345()'66(2S%),(++(6N)2LI`%9(/)$(+2(9();9,*$+*+,:/)&N=_DT"'9%DOOaC5*::( 2%&6;*6*9&()2*9:(:*:%66(+S8+,6(99(+K9()&*,()(,)'..(%EDG&(0()(V:/6 %&&*,($(&=*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+) 0$%.9?$%G)$%)'9(;6$%)3%$A($)%163B?3?6<C DT ]%&&(+(*9(22(%:+*2()=%:()(2.;(2:%6&(2)(,*:2)()*+,:%)1)(6:(+92)%345()'66(22*& ($%&'%2/)*6%)2:E"DIC DL 5(22(:1K&9(:=&C%C%29(2*11($*9(:S$/)6%+,(,(+,%+,()(V9()S%)$8)(2=&%+92=)',()+(%9( ;=+();9,*$+*+,()/,=&%+929(&2%,()+(*9(%S/&92(=(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()C DO #$%&'%2/).;2%&2(*6*92$(0:($%&'()*+,(+V%29(+1)%2*,(+(90':2()*+,*9(M(6=()E"DGN):2=&($ /.&K:22*&($%&'%2/)(2()%29(2N):2('91%:22*&6*92$(0:)%../)2(+$%)%&($()(2V/,%2.)/0(12S/&9() /,:;=')9(S%$(/)*(+2()(2\*+*:2()*(2/69(++()(9'12*/+6(99(2:%66(CZ9(+%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+()9()($*9()(9(6*&(.8&:.&%+()6(99(+K(6;&2%&=&($(2)(6:(+92*,/92*9V=;9( 2*&($%&'%2/)/,2*&\*+*:2()*(2C5(2()9()/)9*::(2%&V:/6&8,,(:2*&,)'+9/):&'2($%&'()*+,(+: $')9()*+,%.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(*CC2C%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=C

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle-/ svaleskabe, fritstående

Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle-/ svaleskabe, fritstående Frederiksberg Forsyning /S Stæhr Johansens Vej 8 5 00 Email ff@frbforsyning.dk Web: www.frbforsyning.dk Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle/ eskabe, fritstående Højde redde Dybde d() eg eg riston

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

PC PSI PT JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON MÉTHODES ET EXERCICES. Mathématiques. méthodes et exercices. 3 e.

PC PSI PT JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON MÉTHODES ET EXERCICES. Mathématiques. méthodes et exercices. 3 e. PC PSI PT MÉTHODES ET EXERCICES JEAN-MARIE MONIER GUILLAUME HABERER CÉCILE LARDON Mathématiques méthodes et exercices 3 e édition Conception et création de couverture : Atelier 3+ Dunod, 201 5 rue Laromiguière,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge = agervare Varenr Antal bdt./pll. ydskinne med 4 mm polyethendug SKP 45/30 51001303000 3000 45 30 0,5 0,42 256 11,74 SKP 70/30 51002303000 3000 70 30 0,5 0,51 160 13,87

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

9Q8 Førerinformationssystem i farver (understøtter ikke dansk tale eller tekst) 7.805 2.490. 1XW/WBG 3-eget multifunktionssportslæderrat (9Q7) 2.

9Q8 Førerinformationssystem i farver (understøtter ikke dansk tale eller tekst) 7.805 2.490. 1XW/WBG 3-eget multifunktionssportslæderrat (9Q7) 2. Audi Q3 Ekstraudstyr Udstyrsliste forklaring De i parantes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "+" eller

Læs mere

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: 29-03-2016 Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Ringsted. Slagelse Svømmeklub

Ringsted. Slagelse Svømmeklub Rings Slgls Svøklu Kjulff Slgls www.kjulff.k Slgls Svøklu Vlkn il H W Gs Kæ ll, I Slgls Svøklu vi gl f kunn y vlkn il H W Gs 2013, s ign vks snlign sis å. Vi vil gn y svø, æn g l f Gnf, Hlufshl, Hlæk,

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

ANEBJERG - Skanderborg

ANEBJERG - Skanderborg ANEBJERG - Skanderborg Stilling Stilling sø Skanderborgvej Gram Anebjerggårdsvej Frueringvej Gl. Gramvej Højvangen Vestermøllevej Fruering Skanderborg Kommune Anebjerg-spillet Inddragelse af interessenter

Læs mere

Tegningsbilag H06026.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens. Maj 2016

Tegningsbilag H06026.R02. Brorådgivning. H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens. Maj 2016 Tegningsbilag H06026.R02 Brorådgivning H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens Maj 2016 HORSENS KOMMUNE Silkeborgvej N Vrøndingvej Østjyske Motorvej Søvej Østjyske Motorvej Stampemølevej 1 82

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Aurehøj Gymnasiums studiecafé

Aurehøj Gymnasiums studiecafé Uge 2: Den 5.-8. januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Martha Jacobi Siri Vulpius BC BC Asta W Tobias W Louise B Anne Fabricius Anton D Martha Jacobi TA TA CL Tobias W CL Uge 3: Den 12.-15. januar

Læs mere

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout LC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE LPE 0B Mandag Tirsdag Onsdag

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

km/l 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2 890 135 452.

km/l 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2 890 135 452. Audi Q3 Motor Ydelse 0-100 km/t sek. Gear Forbrug km/l Ejerafgift halvårlig CO² g/km Pris 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

!" # $% &' ( *+$ " $%&

! # $% &' ( *+$  $%& " " $% &' ( $)$% *+$ " " $%& 2"" RESUME...5 1 INDLEDNING...8 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL MED PROJEKTET...8 1.2 PROJEKTINDHOLD...8 2 OPVARMNINGSTEKNOLOGIER TIL OVNE...10 2.1 TRADITIONEL MODSTANDSBASERET OPVARMNING...10

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Trykknapper og signallamper

Trykknapper og signallamper Udvendig gevinddiameter 22 mm, kunststof Udvendig gevinddiameter 22 mm, metal Med AS-interface og PRFBUS-DP forbindelse nsd038y nsd0367y nsd0283y SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side Valg- og

Læs mere