EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG"

Transkript

1 Als Research APS april 2015 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

2 EvalueringafprojektRÅDerummet 6færreudsættelserpåBispebjerg UdarbejdetafAlsResearchforfsb Forfattetaf:BjarkeFølnerogLineSeidenfaden AlsResearchApS NyVestergade1, KøbenhavnK. ISBN:978L87L991031L3L3

3 "" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(278))('9:822(&:().;<*:.(=0(), "#$%&#'(%)*+,"+&'+ (././0CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCD<%,,)'+9/,6;&,)'..( CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCEF)/0(12(2:/)6;&/,6;&:82+*+,()CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCG#$%&'()*+,(+:/)6;&/,(&(6(+2() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H DCH#$%&'()*+,(+:9%2%,)'+9&%, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I DCI#$%&'()*+,(+:1/+2(1:2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J DCJ3%../)2(+:/.=K,+*+, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J 829.3:4;<6.35/.7=3>5?=46375/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCDF)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,.&%M()*+,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCE#$%&'()*+,%6;&/.K&9(&:(*)(&%2*/+2*&6;&,)'..() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DG GCG#$%&'()*+,%345()'66(2:/.,%$('9N)(&:(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DO K2A/.B5:C5C<5??5:C5/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCDP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCEQ1/+/6*:1(((12()%.)/0(12(2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GD L2'=E=/>5B05E50M.467./7=36<=C6.35/D:.EE;3=45?./I=4C36375/.74.:=45=:CJ/5/ CCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GT

4 "D #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (%)%)# 5(++()%../)2.)8:(+2()())(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$) &.,(($/.$%)01)23.0$45$%67)) ) F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C F)/0(12(2()*+%+:*()(2%6*9&())%:%2:.'&0(+W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+)&.,(($/.$);+)/$5$%$<) /,(),(++(6N)2*.()*/9(+0'+*E"DG76%0E"DIV:/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+( >&:3(:(%)MSS%)($%&'()(2.)/0(12(2.;/.9)%,)%=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=C#$%&'()*+,(+() %&9(2*2)(9(&(YZ+9&(9+*+,:$*:(+6*+9)(1/)2&8,+*+,:'+9():N,(&:(VS()(2()(+6*92$(0:U ($%&'()*+,/,(+9(&*,(+:&'2($%&'()*+,C3(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+.)8:(+2()(:*9(+ S()$8)(+9()%../)2C Z/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+S%)(+)811(6(9%)=(09()(*9(9(&2%,(+9(=/&*,U /),%+*:%2*/+()V*RN=(+S%$+:R/66'+(/,*)(&($%+2(=/&*,:/M*%&(.)/0(12()6(9$*)1(2 0'+*/)1/+:'&(+2[%:6*+\%)*%AS)*:2*%+:(+/,:2'9C:M*(+2C:/MC?/'*:([N))*+,S%)=*:2;(2 :&'2($%&'()*+,(+*)(&%2*/+2*&9%2%*+9:%6&*+,/,(2()=(S%+9&*+,%9%2%6%2()*%&(C >+:$%)(2/))(:'&2%2()V1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,().;S$*&()%&(+(>&:3(:(%)MSC RN=(+S%$+V%.)*&E"DI [%M/=>&:]S/6:(+ >96C9*)C >&:3(:(%)MS

5 "E #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12"#&+#"", 121M=77/;30.7EF47/;GG5 \*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()*,%+,:%22(*E"DD(+/)(=K,,(+9(*+9:%2:/)%2 +(9=)*+,(%+2%&&(2%&(0()(V9():822(:'9%9()(:=/&*,V/)9*9(*11(S%)=(2%&2S':&(0(C ZE"DE=&($9()*/)&8+,(&:(S()%%:%26*9&())%:%2:.'&0(+2*&W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+) &.,(($/.$);+)/$5$%$<)6(9S(+=&*1.;%2*,%+,:822(/):N,6(9)(6:1'92);9,*$+*+,% '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*'9$%&,2(%&6(+(=/&*,/6);9()CZ+9:%2:(+:1'&&(/)2)*+:$*::1($(9 (2%=&()*+,%6'&*,S(9/));9,*$+*+,*/6);9()V9()()=(&%:2(2%/)S/&9:$*:6%+,(&(0()(* S':&(0()(:2%+M(:%62'9:822(&:(:/))(2+*+,()C F;9(++(=%,,)'+9%+:N,2(=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=/66*9&()2*&%2,(++(6N)(.)/0(12 R/66'+(C<*:.(=0(),():;&(9(:9(+=K9(&*RN=(+S%$+V:/6S%)9(2+8:2SN0(:2(%+2%& '9:822(&:():(2*/)S/&92*&*+9=K,,()2%&C D <*:.(=0(),()9(:'9(+9(+=K9(&VS$/)=;9(:=/, >><S%))(,*:2)()(2&(:2'9:822(&:()C F)/0(12(2=&($*,%+,:%2*0'+*E"DG/,(),(++(6N)2*.()*/9(+)(62*&/,6(96%0E"DIV :/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=VG<V>><V:%62RN=(+S%$+: E F)/0(12(2S%) $8)(26;&)(22(2*%&2HCJ"O&(0(6;&*DT=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),V/)9(&2.;G =/&*,/),%+*:%2*/+()Y?<>YD"=/&*,%9(&*+,()6(92*&:%66(+GCEHG&(0(6;&_T"`%.)/0(12(2:&(0(6;&a 128A/.B5:C5C<?./EF4.7EF4<OC36375/ F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* 9(DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C \(9'9,%+,:.'+12*9(2/$()/)9+(9(/)6;&S%).)/0(12(2S%2(+)811(6()(:.(M**11( 6;&:82+*+,()V:/6)(6,*1%%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()C 5(:'9(+S%).)/0(12(2::2K)(,)'..(&N=(+9()($*9()(26;&:82+*+,()+(/,'9%)=(09(26()( :.(M**11(6;&:82+*+,()/,/.9%2()(9(6*&(.8&:.&%+()/).)/0(12(2C D >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)*);%4$5.6%&00$)9')+9%$4:66$/.$);+) E /),%+*:()*+,(&&()6'&*,S(9/)%2+;:*+(6;&C5(+S()$8)(+9(($%&'()*+,/6%22():;&(9(:*11(=/&*,%9(&*+,(+

6 "G #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()=&($N&,(+9(/$()/)9+(9( 6;&:82+*+,()/.&*:2(2.;=)',()+*$(%'Y <(=/()(9()()*)(:2%+M(:1%&*,/92*96/92%,(1/+1)(2);9,*$+*+,_/,:2N22(2*& S%+9&*+,aV9()/)(=K,,()%29('9:822(:%9()(:=/&*,C P&()(=(=/()(*6;&,)'..(+:1%&6/92%,(9(/(+2&*,(N1/+/6*:1(K9(&:()V:/69(() =()(22*,(22*&V/,2*&6(&9(:*,=(2%&*+,::()$*M(C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&,(++(6S(&S(9:/)*(+2()(2);9,*$+*+,/,:2N22(/.+; )(9:1%=()/,6/2*$%2*/+2*&%2$%)(2%,((,(+N1/+/6*/,S$()9%,6(9S(+=&*1.; /)(=K,,(&:(%'9:822(&:(/,/)=(9)*+,%2)*$:(&C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&/.+;:2N))(2)K,S(9$(9%2=(+K22((1:*:2()(+9( );9,*$+*+,:2*&='9V:;9(:N,()X;)S08&.*+9(+9('9:822(:%=/&*,Cc.=K,+*+,% =/&*,+8)$*9(+/6/,2*&&*92*&2*&='9()(+/)'9:82+*+,C G Z%+:N,+*+,(+=&($9(2(+9$*9()(%+:&;(2V%2.)/0(12(2:%6&(2:(2/)$(+2(9(%2+;/..;*%&2 \;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%/)$(+2(9(=)',()(=&($)($*9()(2.;(2:2K)(,)'..(6N9(9(+GC 9(M(6=()E"DGVS$/)9(2.;=%,,)'+9%9(N):2(6;+(9():()%)*+,()=&($*+9:1)($(2*(+ +K6*&(.8&:.&%+V%29()*.()*/9(+%',':2E"DG2*&6%0E"DH/)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2* %&2DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=VS$/)2*&9()=&($&%$(2(+&/,=/,CP/)9(+)(:2()(+9(.)/0(12.()*/9(0'+*E"DH7(=)'%)E"DI=&($6;&(+((2()N&,(+9()($*9()(2V:;&(9(:%29() /)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2JI);9,*$+*+,()6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+ &/,=/,C5(2$*&:*,(V%29(2)($*9()(9(6;&2%&:%6&(2:(2=&($*%&2HIJ)+9%B$?($$)%163B?3?6$% *S(&(.()*/9(+)%.)/0(12(2::2%)2/,)(62*&(=)'%)E"DI_S()'+9()DOO);9,*$+*+,:/)&N= 6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+&/,=/,aC +??5:CEF4 F;=%,,)'+9%9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,:%+%&K:('9%)=(09(9(/,,/91(+92(.)/0(12(2: :2K)(,)'..(*/);)(2E"DH*%&2I6()(:.(M**11(((126;&/).)/0(12(2C#2()N&,(+9(=&($ 9(I((126;&:1;)(2+(92*&HY #2%&9*%+2%&&(2%)K11()(.;IUD".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/.S8$(&:()_EC)K11()a.;E".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,().;EI.M2C +96$.;6$%)96)$()+;/)3);?(;//$();+)&.,(($/.$%V*9(2*+9:%2:(+S%)$8)(21/+M(+2)()(2/6 6;&,)'..(+%=(=/()(V:/6S%)6/92%,(2/.S8$(&:()C\;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%)K11()(/, /.S8$(&:()():;&(9(:*6*+9)(,)%9)(&($%+2(*/)S/&9%26;&(.)/0(12(2:((12C G >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

7 "H #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), #$%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6S%):/6:*2 S(+=&*1.;%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,()(:'&2%2()/,9(&:6(9S(+=&*1.;($(+2'(&&( =(S/$/)&N=(+9(0':2()*+,%.)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6C$C #+9(&*,S%)($%&'%2/)*+9&(9+*+,:$*:S%22*&/.,%$(%2:1%=((2$*9(+:,)'+9&%,/).)/0(12U 6(9%)=(09()+(:/.:N,(+9(%)=(09(6;&)(22(2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),C #$%&'()*+,(+():/6N&,(S()%%&9(2*2)(9(&(Y Da :./C4O73637<;305/<J754<5V:/6=&C%C1/)2&%,9(9()*:*1/*+9*1%2/)()V 9()/2(1(+9(2(,+()'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(d9((1:*:2()(+9(.)/M(9')()*)(&%2*/+ 2*&'9:822(&:(::%,()S/:9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()d:%62:%6%)=(09:U/, 1/66'+*1%2*/+:1%+%&()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(: )(&($%+2(/)$%&2+*+,()CR/)2&8,+*+,(+=&($%:&'22(2/,&($()(2*0'+*E"DGC Ea +3E60CI5B<5I=4;5/637V:/6S%$9(2*&/)6;&%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,( )(:'&2%2()/,6;&/.K&9(&:(V:%62=(S/$/)0':2()*+,()%.)/0(12(2:*+9:%2:/6);9()V /),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6$C\*92$(0:($%&'()*+,(+=&($%:&'22(2/, &($()(2*%',':2E"DHC Ga 2*&/)6;&%2/)(2%,((+(+9(&*,/,:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:)(:'&2%2()V S()'+9()%+2%&&(2/,1%)%12()(+%9(,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=V((12()* /)S/&92*&%2/)(=K,,(/,%$8),('9:822(&:()V:%62S$*&1(%2%&()/,6;&:82+*+,()V 9()S%)$8)(2*.)/0(12(2/,*S$*&1(2/6%+,V9(()=&($(2/$()S/&92/,/.+;(2C Z9(+S()$8)(+9(:&'2($%&'()*+,$')9()(:.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:;&(9(:=;9('9)%.)/0(12(2:/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,()/,'9)%9(6()(:.(M**11(6;&:82+*+,()V:'MM(:U 1)*2()*()/,6*&(.8&(V:/6()=&($(2'9$*1&(2/,=(:&'22(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+C #+9$*9()(/1':()()($%&'()*+,(+.;%21&%)&8,,(;):%,()2*&9()(9'12*/+()%6;&2%&6C6CV :/6()/)(2%,(2'+9()$(0:*.)/0(12(2CB()'+9();):%,()2*&.)/0(12(2::8)&*,(/1':.; 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,()/,'9:822(&:()V)(6/) 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()C

8 "I #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /,'9:822(&:()*9(DT=/&*,%9(&*+,()()=%:()(2.;9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+(): /.,N)(&:())%2)('9$%&,2(GU6;+(9:.()*/9()V/)9(&2/$()9(+:%6&(9(.)/0(12.()*/9(Y B(+S/&9:$*:6%0U0'&*E"DGV6%)2:U6%0E"DH/,9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIC &.7>.7<0=C=.I5/=?<4;CC505/F076I3637<?./4J><=EC/576<C/5/6375/=?JI/67/F076I3637D <.E6::5P=/?J/CC64/F076I3637<?./4J>E504.7>.7 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)9%2%)%*%&2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=V:/6() 9/1'6(+2()(2*&/,=N,()C?/,=/,:9%2%()*+92%:2(2%345()'66(2:);9,*$()(*9(2 (&(12)/+*:1(:K:2(6?*6(:()$*M(CB$()&/,=/,*+9(S/&9()9%2%$(9)C&(0()(+::/M*/U N1/+/6*:1(.)/*&V);9,*$+*+,:/)&N=(2/,9(22(:'9%&96$Ce9/$()&/,=N,()+(S%) );9,*$()+((+9$*9()()(,*:2)()(2(+)811(N$)*,();9,*$+*+,:%12*$*2(2()V:/6*11(S%) N)22*&);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C5*::(9%2%*+9,;)&*,(&(9(:*$')9()*+,(+% /6%+,(2/,1%)%12()(+%9(+);9,*$+*+,V:/6S%)'+9(2:2(9C #=C=?/=G/.B5:CE50=/>5B05/35</576<C/5/637<=/:I50/2E5C.05.7<=7<?./4J>2 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)(+9$*9()(:'..&()(+9(9%2%)%345()'66(2:*+2()+( )(,*:2)()*+,:%)1C345()'66(2S%)'9$*1&(2(2)(,*:2)()*+,:%)1V9()'+,()()9(&::/6 %)=(09:)(9:1%=/));9,*$()+(/,9(&:2*&)(,*:2)()*+,%)(&($%+2(1$%+2*2%2*$(/, 1$%&*2%2*$(9%2%/6&(0()+(V=)',%6(2/9(*9((+1(&2(:%,()V:%,:,%+,(6$C 3C5/I65QE50G/.B5:CE50=/>5B05/5<=EC/5G/O<53C=3C5/?/=>.467./7=36<=C6.35/35D 9J>53P=I3<9.EE;35.705>.467<.R6=45P54P50<G4=35/ 5()()*/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+,(++(6N)2*%&2G"1$%&*2%2*$(*+2()$*(f6(9.)/0(12(2:6(9%)=(09()(/,6(9+N,&(.():/+()%+:%2*9(9(&2%,(+9( =/&*,/),%+*:%2*/+()/,*RN=(+S%$+:1/66'+(V:%62)%)(&($%+2(=/&*,:/M*%&( :%6%)=(09:.%)2()CZ+2()$*(f(+((),(++(6N)2*E)'+9()gDI*+2()$*(f*/)=*+9(&:( 6(9SS$C6*92$(0:U/,:&'2($%&'()*+,CET*+2()$*(f(),(++(6N)2:/6*+9*$*9'(&&( *+2()$*(f/,G:/6,)'..(*+2()$*(fCPN&,(+9(()*+2()$*(f(2Y345()'66(2:.)/0(12(0()V.)/0(12&(9()/,6(9%)=(09()(_*%&2O*+2()$*(faVM(+2)%&(/,&/1%&()(.)8:(+2%+2()/) ^/1:(+(+S(9(+/,<N)+(%6*&*(M(+2()RN=(+S%$+_J*+2()$*(faV6(9%)=(09()*](1+*1U /,\*&0N/)$%&2+*+,(+_E*+2()$*(fa:%626(9%)=(09()()%9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()Y

9 "J #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12L+I=4;5/63753<:.3C5:<C R/)2/)'9/)345()'66(2:/.:2%)2=&($9()*&N=(2%E"DG,(++(6N)2&()(&/$,*$+*+,:U 68::*,(2*&2%,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()CZN&,(=/&*,/),%+*:%2*/+U ()+(,8&9()9(2*:8)N&,(+9(YDa%21/66'+(+*1'9$*9(26'&*,S(9(+/)%2,*$(2*&:1'92*& %29811((+=/),():S':&(0(VEa%29%,(+/)=(2%&*+,%S':&(0(+=&($)(6)K11(2V:%62Ga%2 =/&*,/),%+*:%2*/+()+(*1/)*(+2()*+,:.&*,22*&1/66'+(+/6/.:%,2(=(=/()(V9()$%)=&($(2 =/&*,:/M*%&2%+$*:2*+9(+/)9(2:*9:2(;)C #+%+9(+$8:(+2&*,1/+2(1:2%12/)()V%2:=:*9(&N=(+9(6(9,(++(6N)(&:(+%.)/0(12 345()'66(2S%)*+9N)2(+:K:2(6%2*:1/,&%+,26()('9=)(92=)',%%9)%,:/)9+*+,()V S$*&1(2S%);(2%+2%&&(2%'9:822(&:()2*&%2%&9(*%&&(:=:%9(&*+,()*.)/0(12.()*/9(+C #+2)(90(8+9)*+,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()()V%2e9=(2%&*+, 5%+6%)1.)CDC6%)2:E"DG/$()2/,6K+9*,S(9:%+:$%)(2/)%96*+*:2)%2*/+/,'9=(2%&*+,% =/&*,:2N22(CZ/)&8+,(&:(S()%1%+=/&*,:2N22(+'9=(2%&(:9*)(12(2*&=/&*,/),%+*:%2*/+()+(V :/6:;1%+2)811(:2N22(+)%&(0()(+:S':&(0(C</&*,/),%+*:%2*/+()+(>></,G<S%):;&(9(: $8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,)%S(+S/&9:$*:DC0'&*E"DH/,DC:(.2(6=()E"DHC H P/) 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)9(22(=(2K9(2V%29(2S%)$8)(2+(66()(%26;&)(22(S08&. 2*&'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V:/6*11(6/92%,()=/&*,:2N22(*/)$(0(+V:;&(9(:%29*::(&(0()(: 2/2%&()(:2%+M()S%)1'++(2)(9'M()(:C #+9(&*,=&($9().)C0%+'%)E"DH,(++(6N)2(+,)'+9&8,,(+9()(/)6%1/+2%+2S08&.:U :K:2(6(2V:/6=&($2*&=%,()'&&(2DC0%+'%)E"DIC3(/)6(+=(2N9=&C%CV%2'+,('9(+ '99%++(&:(*11(&8+,()(1'++(6/92%,(1/+2%+2S08&.V6(+*:2(9(2W'99%++(&:(:S08&.WV :%62%2:%6&($(+9(.%)VS$/)=(,,($%)K&92EI;)V*1,(+:*9*,/):N),().&*,2C3(/)6(+: =(2K9+*+,*E"DH1%+&*,(&(9(:S%$(*+&'()(2.;345()'66(2:1/+2(1:2C 12S)=GG./C53<.G>H73637 Z)%../)2(+:1%.*2(&D():&'2($%&'()*+,(+:=%,,)'+9V/)6;&/,9%2%,)'+9&%,=&($(2.)8:(+2()(2C B()(2()N&,()(+.)8:(+2%2*/+%($%&'()*+,(+:1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,()C 3%../)2(+:1%.*2(&G($%&'()().)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V6;&,)'..(/.K&9(&:(/, /.,%$(&N:+*+,CZ%:+*2H)(6&8,,(:$')9()*+,(+%.)/0(12(2:((12()V:%62S$/)$*92 345()'66(2S%)&($(2/.2*&:*+(6;&:82+*+,()C>:&'2+*+,:$*:.)8:(+2()(:*1%.*2(&I ($%&'()*+,(+:)(:'&2%2()%+,;(+9(:%6%)=(09(26(&&(6345()'66(2/,9(*+$/&$()(9( =/&*,/),%+*:%2*/+()V9(1/66'+%&(/)$%&2+*+,()/,9(&/1%&(%12N)()V9()()2*&:2(9(.; <*:.(=0(),C 3%../)2(+:23/;6)I*+9(S/&9()J%+/+K6*:()(9(M%:(U(1:(6.&().;);9,*$+*+,:/)&N=V:/6 345()'66(2:);9,*$()(:(&$S%):1)($(2C H 5(+2)(90(=/&*,/),%+*:%2*/+V:=VS%)*11(*.)/0(12.()*/9(+$8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,V6(+.;=(,K+9()(+&*,+(+9(%2%&(6(9e9=(2%&*+,5%+6%)1.)CDC6%0E"DIC

10 "T #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),

11 "L #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 829%"9&T'%"+)%,N"M+(N&",+) :4;<6.35/ A/.B5:C5C<5??5:C5/.7EF4.G?H4054<5 (+$*,2*,'+12*/+V:/6*11(*/)$(0(+S%)$8)(29811(2%%+9)(%12N)()(&&()*+9:%2:().; /6);9(2*:%66(/6%+,C F)/0(12(2S%)*+9S/&9:68::*,2&($(2/.2*&:*+(/$()/)9+(9(6;&:82+*+,().;=)',()+*$(%' /,S%)S%2(+./:*2*$((12*/)S/&92*&%2/)S*+9)(/,/)(=K,,()(62*9*,('9:822(&:()*9( 2*&8&9(VS$/)&(0()+(S%)2%,(2*6/92*&='99(2/6);9,*$+*+,C>+2%&&(2%/)$(+2(9( );9,*$+*+,:/)&N=()9/,=&($(2+(90':2()(21)%2*,2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+/,.)/0(12U *+9:%2:(+S%).)*68)2)(22(2:*,6/91()+(6;&,)'..(+%%1'2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V 6(+:9(+=)(9()(/)(=K,,(+9(*+9:%2:6/9(+:2N))(6;&,)'..(%&(0()(S%)$8)(26*+9)(.)*/)*2()(2C F;=%,,)'+9%9(1$%&*2%2*$(*+2()$*(f/,9%2%)%);9,*$()+(:&/,=N,()$')9()()($%&'%2/)V %2345()'66(2:*+9:%2:S%)=*9)%,(22*&%2%$8),(/,/)(=K,,((2%+2%&'9:822(&:()/, 9()6(9S%)6(9N)26*+9:1(9('9,*2()/)9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()/,/) 1/66'+(+Cc,:;($%&'()*+,(+:1$%+2*2%2*$(:2*1.)N$(6;&*+,()$*:():%6&(2:(2(2%&9* %+2%&&(2%'9:822(&:()C5()$%):;&(9(:S%&$2:;6%+,('9:822(&:()*9(+:(+(:2(:2*1.)N$(U 6;&*+,)%.()*/9(+9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIV:/6*9(+=%:(&*+(6;&*+,V9()=&($ /)(2%,(2E"DGC]%&&(+()%:2*1.)N$()+(()*6*9&()2*9:;:6;7)%D"2*&I'9:822(&:()7%29(2 *11(1%+%,N)(:V/6'9$*1&*+,(+():2%2*:2*:1:*,+**1%+2(&&()(0C Z/)S/&92*&6;&:82+*+,(+/6%2+(9=)*+,(%+2%&&(2%/,(9:%,()6(9EI`S%).)/0(12(2 +;(2:*26;&*1)%2%(+$8:(+2&*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/,(9)(1$*:*2*/+()S/::=*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+_)%JE2*&E"aCG</,>><S%)*11(&($()(22%&/)%+2%&&(2%/,(9:%,()V6(+ %+2%&&(2%:%,():/6():(+922*&%9$/1%2S%)*11(8+9)(2:*,6%)1%+2,(++(6.()*/9(+CP:= S%)*6/9:82+*+,2*&9(2/N$)*,(/),%+*:%2*/+()S0(62%,(2:*+()(:2%+M(:%,()VS$*&1(21%+ %2345()'66(2:*+9:%2:/,:;6;%+2%,(:%2S%$(=*9)%,(22*&9(+./:*2*$('9$*1&*+,S/::=C 5(1$%+2*2%2*$(9%2%:/6S%)$8)(22*&);9*,S(9,*$()*11(6'&*,S(9/)%2/)(2%,((+.)8M*: /,:%6&(2$')9()*+,%%+2%&&(2%%$8),(9('9:822(&:()(&&()%.)/0(12(2:N1/+/6*:1( ((12()C5()S%)$8)(2)(&%2*$2;'9:822(&:()*.)/0(12/6);9(2/,2%&&(+(/)%+2%&&(2% :(&$/6:=S%)&($()(2(2/$():&%,/$()(,+(,(++(6:+*2:/61/:2+*+,()*E"DHC 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%),(++(6N)2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/, /,$')9()():(&$V%29(2%9*::(()&K11(9(:%2%$8),((+'9:822(&:(.()6%+(+2*JG2*&8&9( /,6*9&()2*9*,2*IL2*&8&9(C5(:'9(+%+,*$());9,*$()+(V%29(S%)K9(2);9,*$+*+,7'9(+

12 "O #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), &/,=/,72*&K9()&*,()(EDG&(0()(V/,9()6(9=*9)%,(22*&%2%$8),(&()('9:822(&:()C 5(/.)*+9(&*,(6;&2%&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N==&($1)%2*,2)(9'M()(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+Ch;).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:(:*)(&%2*/+2*&9()($*9()(9(6;&2%&/) %+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,1%+9(21/+:2%2()(:V%2.)/0(12(2*11(S%)+;(2%2,(++(6N)(%&&(9(/)$(+2(9(/)&N=_DT"'9%DOOaC5(++(1/+:2%2()*+,6;*6*9&()2*9:(:* :%66(+S8+,6(9V%29()/,:;()K9(2);9,*$+*+,2*&EDG&(0()('9(+&/,=/,V:(&$/69()=&/2 $%)/)$(+2(2DDI);9,*$+*+,()%9(++(2K.(C c,:;9(++(/)6/));9,*$+*+,s%):;&(9(: =*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+)0$%.9?$%G) :/6*11(()%1'2'9:822(&:(:2)'(9(1'+*6(,(2=(,)8+:(2/6%+,S%)'9$*:26/2*$%2*/+* /)S/&92*&%26/92%,();9,*$+*+,C 5(=(=/()(V:/6*:8)&*,,)%9S%)S%2,&89(%.)/0(12(2V1%+=(2(,+(::/6(+ W'$//$'6%&00$<%&(0()(V9().;9(+(+(:*9(*11(S%)$8)(2W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 $8)(1/66(2*/)&N=S/:RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(S(&&()*11( '6*99(&=%)2()W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&%2S%$((2:(&$:28+9*,2/$()=&*1/$()(&&()$%)(2%,( (,(+N1/+/6*VS$*&1(2=&C%C1/66()2*&'92)K1$(96%+,&(+9(=(2%&*+,%S':&(0(CP/)(+:2/) 9(&%,)'..(+:$(91/66(+9(,8&9()9(29/,V%29(*11(()*1/+2%126(9RN=(+S%$+: R/66'+(*)(&%2*/+2*&9()(:S':&(0()(:2%+M((&&()9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()V9()1+K22():*, 2*&9(++(C5(21%+:1K&9(:V%29(*11(:(&$S%)/.:N,2S08&.(&&()%21/66'+(+*11(S%) 1(+9:1%=2*&9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()9(+(+1(&2(&(0()S%)CZS(&(E'9%G/)&N=()9() /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D" I J K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(CB'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(VS'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62S'::2%+9(6(9 (+&*,(6N9)(V'9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()CF)/0(12(2():;&(9(:S(&2 /$()/)9+(2&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)22*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(C 30<=C<53<C647=37.7E5C.05/ F)/0(12345()'66(2:6(2/9(68::*,(:2K)1(S%)&*,,(2*9(2)(&%2*$2:+8$)(/1':.; N1/+/6*:1);9,*$+*+,:%62*9(+6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)S$()(+1(&2&(0()V :/6S%)$8)(26'&*,.;=%,,)'+9%345()'66(2:%9,%+,2*&)(:2%+M(&*:2()6$C5(2:+8$)( /1':S%),0/)2.)/0(12(2S;+9,)*=(&*,2/,&(2%2/):2;/)=;9(=(=/()(/,/)9(:%6U S()%1'++(%,)8+:(:)%9(6%+,(N$)*,(2*&='9V9()*/)$(0(+*+9(:.;<*:.(=0(),*/)6 I >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

13 D" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 345()'66(2:6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:*/)S/&92*&&(0()+(S%)&*,(&(9(:$8)(2(+ :2K)1($(9.)/0(12(2V9%9(++(*+9:%2:S%)$8)(2%,N)(+9(*/)S/&92*&%2;:1%=21/+2%12/, 9*%&/,6(9)(&($%+2(&(0()(/66'&*,(&N:+*+,().;9()(:S':&(0()(:2%+M(C 5()'9/$()S%)9(2$8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(=;9(S%)$8)(2.&%M()(2M(+2)%&2S/::=/, &/1%&2*9(2.)/0(12/6%22(9(/6);9(C5(+M(+2)%&(.&%M()*+,S%),*$(2,/9(6'&*,S(9()/) (2282:%6%)=(09(6(9)(:2%+M(:()$*M(/,9(M(+2)%&(+*$(%'()*:=V6(+:9(+&/1%&(.&%M()*+,S%),0/)29(26'&*,2%2/.=K,,(:%6%)=(09(6(99(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()V :/6S%)$*9()(,*$(2(2*+9,;(+9(&/1%&1(+9:1%=/,*+9&(66(2345()'66(2*(2 (1:*:2()(+9(1/+2%12+(2$8)1=(:2;(+9(%=(=/()(V(0(+9/6:'+12*/+8)()6$C 1/6.(2(+M()/,9(2%)=(09(V9()=&($&%,2*%2:*1)(345()'66(2:$*9(+/61/66'+%&( :%,:,%+,(/,%12N)()CF)/0(126(9%)=(09()+(S%)9(&:S%2*+9,;(+9($*9(+/6)(,&()/, )(22*,S(9().;9(2N1/+/6*:1(/6);9(V6(+S%):%62*9*,$8)(2*:2%+92*&%2$')9()(V S$/)+;)9()1'++($8)(=(S/$/)%2:(+9((+=(1K6)*+,$*9()(2*&9(+)(&($%+2( 1/66'+%&(*+:2%+:V&*,(:/69(S%)1'++(2);9,*$(=(=/()+(/6%+9)(S08&.(6'&*,S(9()C O06;B$',..36()S%)9(2*:8)$8)(2(+'9/)9)*+,V%2.)/0(12(2'9/$());9,*$+*+,(+/,:;S%) :1'&&(:2%)2((2&/1%&2+(2$8)1/)%12N)()V9()=(:182*,():*,6(9:;)=%)($/1:+(.; :%6%)=(09:)(&%2*/+()7:/6+8$+2/$(+/)7S%)$8)(2,%$+&*,2/).)/0(12(2V:;()9(2 :%62*9*,($%&'%2/):$')9()*+,V%2345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)%+$(+92'/)S/&9:U 68::*,26%+,()(::/')M().;9*::(%12*$*2(2()CZ:2(9(21'++(&()(%9*::()(::/')M()S%$( $8)(2%+$(+92.;1()+(K9(&:(+*/)6%9(+*+9*$*9'(&&(N1/+/6*:1();9,*$+*+,/,9(+ 6(+%)=(09(26(9%29(&2%,(*&/1%&(%))%+,(6(+2()/,.&(0(:%6%)=(09:)(&%2*/+()'9,0/)9( 9$:C&(0()(V:/6:(&$S%)S(+$(+92:*,2*&345()'66(2/)%2;);9,*$+*+,C5(+:(+('9$*1&*+, *+9*1()()V%29(22%,()(3%2/.=K,,((+:;9%+&/1%&/)%+1)*+,CF)/0(12(2:&N=(2*9.;E;)S%) *9(+/)=*+9(&:($8)(2*'+9()1%+2(+/,9()$*&&(/)6(+2&*,$8)(/.+;(2(2:2N))('9=K22( %9(2N,(9(&/1%&(1(+9:1%=2*&.)/0(12(2$(9(+&8+,()(.)/0(12.()*/9(C '=E=/>5B0</54=C6.35/DE5C.05;0I6: G>H73637=?35CIO/:) P;';%4$5.',..36(S%).)/0(12345()'66(2$8)(21(+9(2(,+(2$(9%2)*,2*,6%+,( /):1(&&*,(%12N)()S%)$8)(2*+$/&$()(2*.)/0(12(2C5(22(S%):/6+8$+2/$(+/)=(2K9(2%2.)/0(126(9%)=(09()+(S%)=)',26(,(22*9.;6N9()V1//)9*+()*+,/,+(2$8)1:.&(0(* )(&%2*/+2*&:%6%)=(09:.%)2+()(/,&/1%&(+(2$8)1C 345()'66(2:*+9:%2:/)%2:1%=(&/1%&:K+&*,S(9/,:1%=(,/9(&/1%&(:%6%)=(09:)(&%2*/+() 345()'66(2:*+9:%2:C?*,(&(9(:S%)/.=K,+*+,(+/,9(+(2()N&,(+9(/)%+1)*+,%9(2

14 DD #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), *+9:%2:CF)/0(12(2S%)*6*9&()2*91'+*=(,)8+:(2/6%+,6(9N)26(2/9('9$*1&*+,+;)9(2,8&9():%,:,%+,(/,:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,/)$%&2+*+,()+(C B()'9/$()S%)(+1(&2(%9(9(&2%,(+9(%12N)():9(&2%,(&:($8)(2=(,)8+:(2/,*$*::( 2*&8&9(*11(S%2=(2K9+*+,/).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:((&&()((12CF;9(++(=%,,)'+9 $')9()()($%&'%2/)V%2/6%+,(2%9(&2%,(+9(%12N)()S%)$8)(2/):2/)2*/)S/&92*&.)/0(12(2:/)6;&/,&N=(.()*/9(C 828N3>5?=46375/ F)/0(12345()'66(2=&*$()*11(/)&8+,(2*:*++'$8)(+9(/)6/,6(99(+:%66(/)6 /)*+%+:*()*+,C5()(6%9)(22(9(%+=(%&*+,()2%,()9()/)'9,%+,:.'+12*9(+:*2'%2*/+V%2 (+($(+2'(&)(62*9*,/)%+1)*+,(&&()$*9()(N)(&:(%.)/0(12(2:1%&:*1)(:.;%+9)(6;9() /,*+9((+%+9(+/)6C F;9(++(=%,,)'+9%+=(%&()($%&'%2/)Y >2.)/0(12(2::2K)(,)'..(*/)&8+,(&:(%:&'2($%&'()*+,(+/$()$(0()VS$/)9%+.)/0(12(2 7(&&()()%)*+,()+()%9(271%+=&*$(/)%+1)(2(&&()$*9()(N)2*9(+(+((&&()9(+%+9(+ /)6(2().)/0(12.()*/9(+:/.SN)CPi1'++((+)811(%);9,*$+*+,:/.,%$()+(6'&*,$*: /)%+1)(:S/:9(:/M*%&($*M($8)2()X=(=/(),'*9()*S(&S(9:.&%+()+(C?*,(&(9(:1'++( +/,&(/.,%$()/)%+1)(:S/:%+9)(6(9%)=(09()(*=/&*,/),%+*:%2*/+()+(VS()'+9()=;9( M(+2)%&2S/:1'+9(:()$*M((&&())(:2%+M(:()$*M((&&()&/1%&2i.;(0(+9/6:1/+2/)()+(C P)(6%9)(22(21%+*+9:%2:(+6(9/)9(&/1':()(.;9(+:%66(1()+(K9(&:(:/6 345()'66(2S%)S%2Yc.:N,(+9(*+9:%2:/,*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&9( '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(Cc.,%$())(&%2()(22*&/.=K,+*+,%:%6%)=(09:)(&%2*/+()/, =%,,)'+9(&&()()%)*+,)%:/M*%&2%)=(09(2*&%2S%$(*+9=&*1*1/66'+%&(*+:2%+:()/, :%,:,%+,(C >+2%&&(2%9(&2%,(+9(.)/0(12%12N)()/,6;&:82+*+,()/61)*+,6(2/9('9$*1&*+,.; 2$8):%=/&*,/),%+*:%2*/+()/,1/66'+%&(/)$%&2+*+,()=N)%$(0(:+N0(*/)S/&92*&9( (+1(&2(%12N)():+8)6()()/&&()/,)(&($%+:C F)/0(12(2S%)$*:2V%2(+:2/)%+9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(.;<*:.(=0(),VS%) $8)(2*(+:*2'%2*/+VS$/)9(S%)$8)(2=()(22*,(22*&K9(&:())%1/66'+(+::*9(CZ&K:(2 %9(22(/)S/&9=N)RN=(+S%$+:R/66'+()(6%9)(22(2%)=(09(.;%2/)=(9)(:*+ 1/66'+*1%2*/+/,:*+(.)/M(9')()*/)S/&92*&%2/.&K:('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(/6 9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(K9(&:()S/:1/66'+(+C </&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(=N))(6%9)(22(2S%$(:2N))(/1':.; %2=()(,+(9()((&&(/61/:2+*+,()$(9'9:822(&:(%&(0()(C

15 DE #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z9(22(1%.*2(&,(++(6,;:/,($%&'()(:.)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V 6;&,)'..(/.K&9(&:(/,/.,%$(&N:+*+,CR%.*2&(2)(9(,N)9(&:/)*+/)6%+2()+(:(,+( $')9()*+,()S()%/,9(&:/)($%&'%2/):$')9()*+,C#+9(&*,=(:1)*$(:(+)811(%9( 345()'66(2(),(++(6N)2:/6(22$8),;(+9(:%6%)=(09:.)/0(12V9()S%)*+9=(%22(29( %&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=V>></,G<V9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()<(=/().)/0(12 <*:.(=0(),'+9()RN=(+S%$+:R/66'+(C F)/0(12(2S%)$8)(2/)%+1)(2S/:=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=CZ:=S%).)/0(12&(9()%+:$%)(2 $8)(2.&%M()(2S/:(+/)$%&2+*+,:1/+:'&(+2/,.)/0(12(2:G6(9%)=(09()(_);9,*$()+(aS%) $8)(2%+:%26(9)(()(+M(2*&:=:1'+9(MS(CZ9(+N):2(S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+$%).)/0(12(29/,'+9()=(6%+9(2*(+.()*/9(V*9(2(+6(9%)=(09(),*1.;=%):(&/,9(),*12*9 N)(++K);9,*$()=&($%+:%2C3;9,*$()+(S%)%&&($8)(2'99%++(9(:/M*%&);9,*$()(/,S%) '9,0/)2.)/0(12(2:/.:N,(+9();9,*$+*+,:2(%6C 3(.)8:(+2%+2())%.)/0(12(2:N$)*,(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()V)%9(1/66'+%&( /)$%&2+*+,() T /,)%9(2/=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+().;<*:.(=0(),S%)9(&2%,(2*.)/0(12(2: :2K)(,)'..()/,S%)9()'9/$()*:2N))((&&()6*+9)(/6%+,$8)(2*&N=(+9(1/+2%126(9.)/0(12&(9()(+/,X(&&());9,*$+*+,:2(%6(2CZ1%.*2(&I($%&'()(:.)/0(12(2::%6%)=(09:&%9()C 3;9,*$()+(:',(+2&*,(%)=(09:2*9S%)$8)(2/)9(&2.;(+)811(/):1(&&*,(.&%M()*+,()C 3;9,*$()+(S%):;&(9(:S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:*:=j:M(+2)%&(%96*+*:2)%2*/+.; 6(+(&&():S%))%$%&,2%2S%$(%:2(9%,(/,2*9:.'+12().;9()(:.(12*$(1/+2/)()6(9 S(+=&*1.;%21'++($8)(&(1:*=&(/$()/)%2%&()6(9=(=/()+(C\%+,(6N9(%12*$*2(2() )'+92/61)*+,*=K(+V9(&2%,(&:(*9*$():(%))%+,(6(+2()6C$CS%)(+9$*9()(=(:$8)&*,,0/)2 *9b(+/6%:2(9%,(*=(:2(62(&/1%&()C3;9,*$()+(:%)=(09:2*9S%):;&(9(:$8)(2&(1:*=(&2 T ](1+*1U/,\*&0N/)$%&2+*+,(+_]\PaV^/1:(+(+S(9(+<*:.(=0(),/,<N)+(%6*&*(M(+2()<*:.(=0(),*

16 DG #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (&&()6*+9)(/6%+,9(&2%,(2*<(=/().)/0(12<*:.(=0(),:/)8&9)(M%(V9():/6'9,%+,:U.'+12S%)$8)(2,(++(6N)2S$()2*):9%,6/),(+C#+9(&*,S%)345()'66(2%:2$8)(2%2 2)8(*(2=(:2(622*9:)'6G,%+,(/6',(+VS$/)9(S%)%S/&92;=(+);9,*$+*+,*2)( /):1(&&*,((0(+9/6:1/+2/)()C #$%&'()*+,(+:*+/)6%+2()$')9()():%6&(2:(2V%29(2S%)$8)(2%,N)(+9(/).)/0(12(2: 6'&*,S(9()/)%2+;:*+(6;&V%2345()'66(2:);9,*$()(S%)$8)(2.&%M()(2&/1%&2* %9(&*+,()+(V282.;9(&/1%&2%+:%22(/,S(&S(9:.&%+()+(CF;9(+6;9(()9()=&($(2:1%=2 &/1%&:K+&*,S(9=&%+92=(=/()+(:%62,)'+9&%,/)2822(:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(9&/1%&( %12N)():;:/6(0(+9/6:*+:.(12N)()/,.)/0(126(9%)=(09()(*S(&S(9:.&%+()+(C B/::=)(6S8$()=;9();9,*$()(V.)/0(12&(9()/,1'+9(MS((+9$*9()(V%29(2/,:;S%) $8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(S%)S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:()*M(+2)%&%96*+*:2)%2*/+(+V S$/).)/0(12&(9()(+/,:=j:)(:2%+M(:()$*M(().&%M()(2C5(22(S%)=(2K9(2V%29()1'++( (2%=&()(:(2282:%6%)=(09(/,(+&N=(+9(9*%&/,6(&&(6345()'66(2:);9,*$()(/, 6(9%)=(09()+(*:=j:)(:2%+M(:()$*M(*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*:=j: =/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),/,9*::(&(0()(:1/+1)(2(=(S/$/));9,*$+*+,/,S08&.C?*,(&(9(:&8,,()*+/)6%+2()+($8,2.;V%2345()'66(2:);9,*$()(/,:;S%)S%2(2,/92/, 1/+:2)'12*$2:%6%)=(09(6(9=;9(>></,G<*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*9()(: =/&*,%9(&*+,()C #$%&'%2/)$')9()().;9(++(=%,,)'+9V%29()S%)$8)(2$8:(+2&*,(/)9(&($(9%2 );9,*$+*+,:2(%6(2S%)S%2%9,%+,2*&=;9(M(+2)%&(/,&/1%&(1/+2/)%M*&*2(2()V:%62%29()* /),%+*:()*+,(+%.)/0(12(2():*1)(2&N=(+9('9$(1:&*+,%)(&($%+2(*+/)6%2*/+()6(9=;9( G</,>><C5(26;9/,:%62*9*,=(68)1(:V%29(+K:*:1(.&%M()*+,%);9,*$()+(:%)=(09:U.&%9:*11($%)%1&%)(2$(9.)/0(12(2:/.:2%)2CP%M*&*2(2()+(1/6N):2,)%9$*:2S(&2.;.&%9:V S$*&1(21%+S%$(6(9$*)1(22*&V%29()=&($,(++(6N)28))();9,*$+*+,:/)&N=(+9/)$(+2(2* 9(+N):2(9(&%.)/0(12.()*/9(+C $%)49%)3)$)IS)&B;/6($);/'$?$)49/36;+$/3?6$%)01)23.0$45$%6G)'$)0%3',%()+9A&.)01) ;+%;6.9%?3?6F<7 O Z'9,%+,:.'+12(2:1'&&(*+9:%2:(+:;&(9(:=;9(/1':()(.;&(0()(6(9 %1'22('9:822(&:(::%,()/,.;9(+6()(/)(=K,,(&:(:/)*(+2()(9(*+9:%2:/$()/)%+9)( &(0()(7S()'+9()9(W)*:*1/,)'..()WV9()=&($*9(+2**M()(2*9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,C Z.)%1:*:S%).)/0(12(2*6*9&()2*9.)*68)26;&)(22(2*+9:%2:(+6/99(%1'2'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(7S$*&1(21/+1)(2$*&:*,(9(&(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(_EC)K11()aC ZN):2(9(&%.)/0(12(2=&($9(22(/1':=&C%C$%&,2V/)9*9(2$*&&($8)(6()()(::/')M(U 1)8$(+9(/)345()'66(2%2&%$(/.:N,(+9(%)=(09(=&%+929(2$8:(+2&*,2:2N))(%+2%& &(0()(V:/66/92%,()DC)K11()/,X(&&()2*&SN)()(+./2(+2*(&)*:*1/,)'..(C O >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

17 DH #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z6*92$(0:($%&'()*+,(+)(6S8$(9(($%&'%2/).;9(++(=%,,)'+9V%29(2$*&&($8)( +N9$(+9*,2%2/)(2%,((+,)'+9&8,,(+9(/6.)*/)*2()*+,%345()'66(2:/.,%$()VS$*:.)/0(12(2:1'&&(+;:*+6;&:82+*+,/6%2)(9'M()(%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()CZ:;%&9 :1'&&(9())*,N)(:)(::/')M()2*&%21/+2%12(&(0()+(*/)=*+9(&:(6(9DC)K11()(&&(),(++(6U N)((+/)(=K,,(+9(*+9:%2:)(22(26/9(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(V:/6*11(()* )(:2%+M(V6(+1'++(28+1(:%21/66(9(2.;(2:(+()(2*9:.'+12C Z/)&8+,(&:(S()%,(++(6N)2(345()'66(2*%+9(+9(&%.)/0(12(2.()*/9(+(2.*&/2/):N, *9(G:2N):2(=/&*,%9(&*+,()_D%9(&*+,.)C/),%+*:%2*/+aVS$/)%&&(9(=(=/()(:/66/92/, DC)K11()/,:;6/92/,(+:1)*2&*,/./)9)*+,2*&%21/+2%12(345()'66(26(9S(+=&*1.; );9,*$+*+,CF*&/2/):N,(2$*:2(9/,V%23?6$?%9*::(=(=/()((2()N&,(+9(2/,1/+2%12C \%+,&(+9(6/2*$%2*/+2*&%26/92%,(N1/+/6*:1);9,*$+*+,S%):;&(9(:$8)(2(+%+9(+ $8:(+2&*,;):%,2*&%2*+9:%2:(+.)*68)2S%)$8)(26;&)(22(29(6()(%1'2'9:822(&:(:2)'(9( &(0()(7:/6*1)%2%9()(::*2'%2*/+S%)$8)(2&(22()(%26/2*$()(CP&()(%($%&'()*+,(+: *+/)6%+2())(6S8$()9(:'9(+V%2N1/+/6*:1);9,*$+*+,*11(+N9$(+9*,$*:())(&($%+2/) %&&(9()6/92%,()DC)K11()/,%29(2*(+1(&2(2*&8&9(&*,()(61%+$8)(1/+2)%.)/9'12*$2%2 2*&=K9();9,*$+*+,W/)2*9&*,2WCh/,&(=(=/()(1%+i28+1(:%2)(%,()(+(,%2*$2.;%2=&*$( 2*&='92N1/+/6*:1);9,*$+*+,V%&(+(/)9*9(()+/,&(9%,(=%,'96(99()(:S':&(0(=(2%&*+,C 5(26;&)(22(9(/1':.;9(%1'2'9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(S%):;&(9(:/,:;$8)(2(2 $8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%+2%&&(2%,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=/,/).)/0(12(2:,(+()(&&( 6;&/.K&9(&:(/,((127/,9()6(9/,:;/)($%&'()*+,(+S()%_:(%:+*2GCGC/,1%.*2(&HaC $I=0:5305C5735/05;0<OCC54<5<C/;505>5>.5/5D<.EP=/E.0C=75C/F076I3637[ 345()'66(2:);9,*$()(S%),(++(6N)2*%&2DT")%163B?3?6.+9%/C4'$)/964966(9 1()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5%9*::(:%,()(),)'+9*,29/1'6(+2()(2* &/,=N,()+(()9(26'&*,2%22(,+((+9(2%&0()(2.)/*&%9(S'::2%+9(V:/6S%)9(&2%,(2* 9*::(/)&N=CB/$(9.%)2(+_JL`aS%$9(6/92%,(2(+/.:*,(&:(_EC)K11()a(&&()$%)(+9+' &8+,()(*'9:822(&:(:/)&N=(2V9%);9,*$+*+,(+=&($*+9&(92C?/,=N,()+($*:()V%2);9,*$+*+,(+S%)+;(21()+(6;&,)'..(+S/:%&&(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+() *2*&+8)6(&:(:$*:&*,(&*,,)%9CJL`%9(=(=/()(V:/6S%)9(&2%,(2*(2%:&'22(2 );9,*$+*+,:/)&N=V1/66():;&(9(:)%:=j:=/&*,%9(&*+,()V6(+:ET`1/66())%>><: %9(&*+,()/,I`)%G<:C5*::(2%&:2(66():2/)2:(2/$()(+:6(9/),%+*:%2*/+()+(:%+9(&( %&(0(6;&*.)/0(12(2_T"`VEH`/,J`aC?/,=N,()+($*:()9(:'9(+V%2);9,*$+*+,(+6(:2(+9(&:()+;(2'92*&(+&*,(&(0()('9(+=N)+Y >+9(2 F%)'9(+=N)+ F%)6(9=N)+ #+&*,6(9=N)+ #+&*,'9(+=N)+ "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"`

18 DI #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), \CSC2C1N+:/)9(&*+,()9():%6&(2:(2(+&*&&(/$()$8,2%68+9_II`a*/)S/&92*&1$*+9() _HI`aC<&%+929((+&*,(=(=/()('9(+=N)+()/$()$8,2(+%68+99/,6()(6%)1%+2YEXG $8:(+2&*,%+9(&_GL`a%9(+:%6&(9(1()+(6;&,)'..(V:/6S%)9(&2%,(2*%:&'22(9( );9,*$+*+,:/)&N=C>+9)($8:(+2&*,(,)'..()'9,N)(:%$?/36$)AB3?$%)&$?)4C%?_DO`aV $?/36$)'C%$_DG`a/,0;%)'$)4C%?_DE`aC >&9():/)9(&*+,(+$*:()(+9$*9()(V%2);9,*$+*+,(+.)*68)2S%)+;(2=(=/()(*%&9()(+GIUHO ;)/,EIUGH;)C5()*6/9()8&9)(=(=/()(/$()JI;)1'+:$%,2)(.)8:(+2()(2Y Z9(&/,=/,:N)2();9,*$+*+,:/)&N=()E'9%G&(0()(.;/(+2&*,/):N),(&:(V/,%9*::(() &%+,2:2N):2(9(&(+1/+2%+2S08&.:6/92%,()(CP/)9(&*+,(+.;(:0$%%/):N),(&:(:(:S()Y JI;)/,8&9)( GIUHO;) DLUEH;) PN)k9:.(+:*/+ 5%,.(+,( R/+2%+2S08&. "` I` D"` DI` E"` EI` G"` GI` H"` N405/<?./054637GF45B5/56 /F076I3637<?./4J> *HG5=?.\53C467?./<J/754<5 "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"` L"`?/,=N,()+(*+9*1()()(+9$*9()(V%29()S%)$8)(2:.)/,&*,(=%))*()()/));9,*$+*+,(+*(+ =(2K9(&*,%+9(&%9(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,)%345()'66(2C #1:*:2()(+9(/):1+*+,$*:()V%2S'::2%+9(=(=/(2%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(():28)12/$())(.)8:(+2()(2=&%+929('9:822(&:(:2)'(9(S'::2%+9(.; &%+9:.&%+C D" e9)%&/,=n,()+(1%+9(2*6*9&()2*9*11(%,n)(:vs$/)$*929(++(,)'..(/,:;

19 DJ #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), S%)$8)(2/$())(.)8:(+2()(2=&%+929(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,*.)/0(12 345()'66(2C DD P/)S/$(9.%)2(+%/)&N=(+(:$(91/66(+9(S%).)/0(126(9%)=(09()+(+/2()(2VS$/)$*92 9($')9()()&(0():N1/+/6*:/6=8)(9K,2*,CZDO`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+CZHT`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()2:/66*9&()2*9*,2'+9().)(:V6(+:9(+/)9()(:2()(+9(GH`%S'::2%+9(+(*11(() $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+:+*$(%'C ZHL%9(DT"/)&N=S%));9,*$()+($8)(2*:2%+92*&%2%+:&;S'::2%+9(+:6;+(9&*,( );9*,S(9:=(&N=(2()%2S':&(0(/,%+9)(%:2('9,*2()()=(2%&2CZI%9*::(2*&8&9($%) );9*,S(9:=(&N=(2"1)CV6(+:,(++(6:+*22(2&*,,()&*,('+9()GC"""1)Cc,:;9*::(2%& '+9():2)(,()V%2(+=(2K9(&*,9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),S%)(+ N1/+/6*:/6*11(7(&&()1'+2*&+8)6(&:(:$*:7()=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+C DE >&/,=N,()+()(6,;)9(2/,:;V%2(+)811(6*9&()2*9*,(.%)%6(2)((&&()8+9)*+,() $')9()(:%2S%$(=(2K9+*+,/)&(0()(+:N1/+/6*:1($%+:1(&*,S(9()Y m+9)*+,**+91/6:2/)s/&9_ge`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*=(:182*,(&:(_dl`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*s'::2%+9:*+91/6:2_dh`%s'::2%+9(+(a >+9(2_IH`%S'::2%+9(+(a DG ]V5445E7/;GG53]5/EF47/;GG53 Z9(,(++(6N)2(*+2()$*(f)'+9()$')9()()=;9(.)/0(126(9%)=(09()+(/,9(N$)*,( *+/)6%+2()V%29(=(=/()(V:/6S%),(++(6,;(2(2);9,*$+*+,:/)&N=S/:345()'66(2V /2(S%)2*&SN)2(+W6(&&(6,)'..(WYF;9(+(+(:*9(()9(*11(W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 6/92%,(:/M*%&:2N22()%RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(()9(S(&&()*11( W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&:(&$%2$%)(2%,(9()(:N1/+/6*V(&&()2*&:(&$%22%,(1/+2%122*& (1:*:2()(+9();9,*$+*+,:2*&='9C DD 5(22(:1K&9(:V%2&/,=N,()+(*11(*+9(S/&9()/.&K:+*+,()/6/.)*+9(&:(:&%+9(/,%2(&2(2 $(9)N)(+9(:.)/,/,:.)/,&*,(=%))*()()*11(()=&($(2'9K&921/+:(1$(+2CZ&()(%9(=/&*,%9(&*+,() :/6S%)$8)(2/6%22(2%.)/0(12345()'66(2'9,N)%+9(&(+%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(6()((+9H"`%=(=/()+(C[C>&:3(:(%)MS_E"DGaYV?/$$?$)A9%(/,6?3?67)8%95$A() W=,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6WC DE ZN&,(P*+%+:2*&:K+(2=N));9*,S(9:=(&N=(2/).():/+()6(9(+j:'+9N1/+/6*j:/6 2/66(&*+,())(,(&$8)(IC"""1)C/66;+(9(+/):*+,&()VLCI""1)C/66;+(9(+/):%6&($(+9(/, neci""1)c.)c=%)+/)=n)+(%6*&*()_p/)=)',());9(2]8+1yj<()(,+9*2);9*,s(9:=(&n=jvic0%+e"dia DG (1:2)%'9,*2()V&%$(&&()')(,(&68::*,*+91/6:2(&C&*,+C

20 DT #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) <X3)T;%)?1$()$?)W'$//$'6%&00$W7)=9%).$/B9')&)3AA$)T;%) $?).;6)3)A9''&?$?G)A;?)&)59)69()B,%$)B,/36G) B,/36)&.;(7)#$%)$%)4;%$)3AA$)?96$?G).9')T;%)+&?$() &);+)$()$??&< U.)/0(126(9%)=(09()V345()'66(2

21 DL #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 5/,)(6S8$()&()(*+/)6%+2()/,:;V%2+/,&(%=(=/()+(*.)%1:*:()W)(::/')M(:$%,( +/1W2*&%26/92%,(:2N22()%1/66'+(+V6(+%21/66'+(+*11(%&2*9S%)1(+9:1%=2*&9()(: :/M*%&(.)/=&(6()(&&()=(S/$C5(22(=(1)82(:%&/,=N,()+(V:/6$*:()%2);9,*$()+(*S(&( JH`%2*&8&9(+(S%));9,*$(2=(=/()+(/69()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()% );9,*$+*+,V%&&()(9(S%)(+:%,X:%,:=(S%+9&()*1/66'+(+_JI`aC DH 5()*+9(:6(9%+9)( /)9(+,)'..(S'::2%+9(V:/6%&&()(9(S%)(+:%,*1/66'+(+V6(+%&&*,($(&*11(S%);(2 1(+9:1%=2*&9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()%1/66'+(+C 3;9,*$()+()(6S8$()V%2(+%S/$(9'9/)9)*+,()+(/));9,*$+*+,(+S%)$8)(2%2;:1%=2 1/+2%122*&6;&,)'..(+VS$/)/)(+6;&)(22(2/,*+2(+:*$/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2% %,N)(+9(=(2K9+*+,C?*,(&(9(:S%));9,*$()+(/.&($(2V%2=(=/()+(()6(:26/2*$()(9(/) %26/92%,();9,*$+*+,V+;)9%2/(+/)'9:822(&:(:9%,(++8)6():*,Cc2(());9,*$()+( /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D"V DI DJ K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(V&*,(:/6S'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(/,S'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62(+&*,(6N9)(V '9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()C #$%&'%2/)$')9()()V%2345()'66(2S(&2/$()/)9+(2()&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)2 2*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%:8)&*,2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5(++($')9()*+,9(&(:% :%62&*,(*+/)6%+2()**+2()$*(f'+9():N,(&:(+/,&()(6(+()*/)&8+,(&:(S()%V%29(2$*& ;$8:(+2&*,(+(,%2*$(1/+:(1$(+:()/)9(++(9(&%6;&,)'..(+V+;).)/0(12345()'66(2: *+9:%2:.;<*:.(=0(),/.SN)()*0'+*E"DIC ]*&,(+,8&9S%).)/0(12(2*11(*:%66(,)%9/.K&92:*+/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,/6/,:;%2,(++(6N)();9,*$+*+,:/)&N=/)(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(6(9S(+=&*1.;9(+6()( /)(=K,,(+9(*+9:%2:C5(22(:1K&9(:9(&:%2.)/0(12(2:)(::/')M())%:2%)2(+()=&($(2 1/+M(+2)()(2/61()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V/,9(&:%2.)/0(12(2S%) ()%)(2V%29(+/):N,:*+9:%2::/6S%)$8)(26;&)(22(2(+=)(9()(6;&,)'..(%=(=/()(V *11('6*99(&=%)2,%$9(2N+:1(9()(:'&2%2C5()S%)9/,*%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+ $8)(2&()(:(&$S(+$(+9()((+9*N):2(S%&$9(&VS$*&1(2/)6(+2&*,6;:(::/6(+((12% 9(2N,(9(1(+9:1%=2*&345()'66(2V:/6.)/0(12(2:&/1%&(2*&:2(9($8)(&:(S%)6(9N)2C Z9(N&,(+9(%:+*2($%&'()(:345()'66(2:1/+1)(2('9N)(&:(%S/$(9/.,%$()+( +8)6()(CB()(2()N&,()(+:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:((12_1%.*2(&HaC DH B()%S/$(9.%)2(+*<(:182*,(&:(:U/,Z+2(,)%2*/+:/)$%&2+*+,(+C DI >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

22 DO #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), R()+(K9(&:(+*.)/0(12345()'66(2S%)$8)(2%2K9(*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,6(9 S(+=&*1.;%2/)(=K,,(/,/)S*+9)('9:822(&:()CP/)%21'++(,(++(6N)(1()+(K9(&:(+S%) 9(+/.:N,(+9(*+9:%2:&*,(&(9(:$8)(2(+M(+2)%&/.,%$(CB()2*&1/66()%)=(09(26(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1/,9(&2%,(*2(6%%))%+,(6(+2()CZ9(2N&,(+9(=(:1)*$(: /,($%&'()(:345()'66(2:'9N)(&:(%9*::(/.,%$()C #53.G<J <=C<) 345()'66(2:/.:N,(+9(*+9:%2:S%).)*68)2/1':()(2.;%2+;9(+,)'..(%&(0()(V:/6 ())(6,;(2%9()(:2%+M(&*:2()V:/69(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+()S%))(6:(+92S$()6;+(9C?*,(&(9(:S%)9()$8)(2,(++(6N)2(+/.:N,(+9(*+9:%2:*/)=*+9(&:(6(99(;=+( );9,*$+*+,()V:/6345()'66(2S%)%S/&92V:%62,(++(69(&2%,(&:(*%))%+,(6(+2() Z/)S/&92*&9(+/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)9(=(=/()(V:/6())(6,;(2%)(:2%+M(&*:2()+(V S%).)/0(126(9%)=(09()+(/)9(&2:%,()+(*6(&&(6:*,6(9S(+=&*1.;%22%,(1/+2%12C5( &(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(()=&($(2)(,*:2)()(2*345()'66(2:)(,*:2)()*+,:%)1 /,&(0()(+:S*:2/)*1()S()(2(),(++(6,;(26(9S(+=&*1.;%29%++(:*,(2*+92)K1%9(+ =(=/()V9():1'&&(/.:N,(:C5(2,8&9()i/.&K:+*+,()/6%&9()V)K11()S*:2/)*1/,($2C S':/)9(+::%,()C?*,(&(9(:()9(2=&($(2%1&%)(2V/6&(0()(+$%)=/&*,%+$*:2&(0()*+9(+/)9(2 N):2(;)VS$*&1(2*(+.()*/9(=(2N9%2&(0()(+$%)'9(+/)345()'66(2:6;&,)'..(V*9(2 &(0()(+*:2(9(2$%)6(9*RN=(+S%$+:R/66'+(::*9(&N=(+9(.)/0(12C#2()%',':2E"DH =&($9(=/&*,:/M*%&2%+$*:2(*+9(+/)b2;)*+9&(66(2*345()'66(2:6;&,)'..(CZ+/,&( 2*&8&9(S%)9(2(+9$*9()($8)(26'&*,2%2:1%(*+/)6%2*/+/6&(0()(+:2*&1+K2+*+,2*& :%,:=(S%+9&()*1/66'+(+6C6CB()(2()()9(2/.:N,(+9(%)=(09(.;=(,K+92C?(0()+(()N):2=&($(21/+2%12(2$(9%2);9,*$()+(S%):(+92=(=/()(+(2*+/)6%2*/+:=)($C <)($(2S%)$8)(2&%,2*(+%)$(21'$()2CB()(2()S%));9,*$()+(%$(+2(2/6=(=/()+(S%) :$%)(22*&=%,(C Z9(2*&8&9(VS$/)=(=/()(+*11(()$(+922*&=%,(S%));9,*$()+(*,(+/):N,2%22%,(1/+2%12 $*%2(&(/+(&&()$(9)(66N9(.;=/.8&(+CB$*:=(=/()(+*11(S%)$8)(2S0(66(* /)=*+9(&:(6(9)(66N9(2.;=/.8&(+()(+%)$(21'$()26(9S;+9::1)*2=&($(2:1'==(2 *+9'+9()9N)(+V:;&(9(:%21'$()2(+S%):1*&2:*,'9)%(+($2C:2/)68+,9(%%+9)( 1'$()2()*./:21%::(+C^(9:%66(&(0&*,S(9S%));9,*$()+(+/2()(2V/69()S%)$8)(22(,+.; %2&(0()(+%&&()(9(1'++($8)()%&K22(2(&&()*11(S%):(2:*+./:2CB$*:9():2%9*,*11(() /.+;(21/+2%12V/,&(0()(+::*2'%2*/+S%)$8)(2$')9()(2:/61)*2*:1VS%));9,*$()+(2%,(2 1/+2%122*&(0(+9/6:*+:.(12N)()+(V:/6*+/,&(2*&8&9(S%)1'++(2/.&K:(VS$/)=(=/()(+ $8)(22*9:1)8$(+9(C5(2():;&(9(:/,:;);9,*$()+(:$')9()*+,V%2(+:2/)9(&%9()(: %)=(09:2*6()()=&($(2=)',2.;%2N&,(/..;9((+1(&2(:%,()/,:%62*9*,%,()(2/$S/&9()(.;:%,(+*/)S/&92*&=;9(1/66'+(V=/),()/,=/&*,/),%+*:%2*/+C

23 E" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ])/9:2*9:/)=)',(2()9(2($%&'%2/):/$()/)9+(9($')9()*+,V%29(++($(9S/&9(+9(/, 9*)(12(/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2+N9$(+9*,/,%6(,(2$8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%2+; 9(+:$8)22*&,8+,(&*,(1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(CZ+9:%2:(+S%):;&(9(: '9,0/)2(+/)'9:82+*+,/)%21'++(/.K&9(9(+M(+2)%&(6;&:82+*+,/6%2/)S*+9)( %29(22(()&K11(9(:*&%+,29(&(:2(:%,()VS$*&1(2'+9():2)(,()*+9:%2:(+:=(2K9+*+,C 5(+%+9(+9(&%9(+/.:N,(+9(*+9:%2:79(;=+();9,*$+*+,()/,9(&2%,(&:(+*9(&/1%&( =(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()7S%)S%2(+=)(9()(6;&,)'..(*:*,2(/,S%):%62*9*,2:1'&&( =*9)%,(2*&%2/)%+1)(.)/0(12(2&/1%&2/,:1%=(N,(2:K+&*,S(9/61)*+,345()'66(2:2*&='9C?*,(&(9(:S%):%6%)=(09(26(99(&/1%&(=(=/().)/0(12()$8)(2(+9(&%/.,%$(+6(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1C5(+;=+();9,*$+*+,=&($/.:2%)2(2*(2();)(2E"DGV/, %+2%&&(2%;=+();9,*$+*+,()=&($)(,*:2)()(2*.()*/9(+)%/12/=()E"DH2*&(=)'%)E"DICZ 9(++(.()*/9(S%)345()'66(2%S/&92*%&2GD;=+();9,*$+*+,()/)9(&2.;G&/1%2*/+()C #+9$*9()(S%).)/0(126(9%)=(09()+()%9(M(6=()E"DG2*&(=)'%)E"DI9(&2%,(2*DJ =(=/().)/0(12U%))%+,(6(+2()7S()%DE6(9<(=/().)/0(12<*:.(=0(),/,H6(9 9(+=)(9()(6;&,)'..(V9%9()/2(S%)$8)(2;)(66N92(Cl(++(6:+*2&*,2S%)9():;&(9(: 9(+6(:2%,N)(+9(%12/)*)(&%2*/+2*&%2)(1)'22()()(&($%+2(&(0()(2*&);9,*$+*+,:/)&N=(+(C B(+S/&9:$*:IJ`VH"`/,GH`S%):;&(9(:$8)(2*1/+2%126(9);9,*$+*+,(+$*%:1)*2&*, S(+$(+9(&:(V2(&(/+*:1S(+$(+9(&:((&&().():/+&*,2)(66N9()%);9,*$()(+::*9(Y $I./0=35/0;>45I5C:.3C=:C5C6?E2 /F076I363753[ I` B%):(&$/.:N,2);9,*$+*+, GT` IJ` H"` GH` 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,$*%.():/+&*,2)(66N9( 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*, 2(&(/+*:1 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,.)C =)($(&&():1)*o&*,26%2()*%&( #)S(+$*:2,(++(6=/&*,:(&:1%=(2 P&()(:$%)S%)$8)(26'&*,('9/)S$()(+1(&2&(0()*9(22(:.N),:6;&/,.)/M(+2()+(%+,*$() :;&(9(:V%29(+(+1(&2(&(0()2K.*:1S%)$8)(2*1/+2%126(9345()'66(2.;&()(/):1(&&*,( 6;9()C>+9(&(+%&(0()(V:/6W:(&$S%)/.:N,2);9,*$+*+,W*+1&'9()()=;9(&(0()(:/6S%)

24 ED #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /.:N,2345()'66(2.;(,(+S;+9V&(0()(:/6()=&($(2S(+$*:2%%+9)(%12N)()V:%62 &(0()(V9()S%)6N92345()'66(2*/)=*+9(&:(6(99(+;=+();9,*$+*+,C P/)'9(+9(DT"&(0()(V:/6S%)9(&2%,(2*9(%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,VS%) K9()&*,()(EDG&(0()(6/92%,(2);9,*$+*+,'9(+&/,=/,C5(++(/)6/));9,*$+*+,S%)/2( =(:2;(2%V%2);9,*$()+(9(&:S%)/)(2%,(2(+*+9&(9(+9(:M)((+*+,%&(0()(+:N1/+/6*:1( :*2'%2*/+/,9(&:S%),*$(2%+9)(/)6()/)9*)(12();9,*$+*+,Ch/,&(%&(0()+(*9(++(,)'..(S%$9(=(2%&29()(:)(:2%+M(V9%345()'66(21/6*1/+2%126(99(6V/,9(S%$9( 9()/)*11(%1'2=)',/));9,*$+*+,C>+9)(&(0()(*9(++(,)'..($%):2%9*,*)(:2%+M(V9% 1/+2%12(+=&($(2%=&()(2V/,*9*::(2*&8&9(S%):%62%&()+(7*N&,();9,*$()+(:(,(+ $')9()*+,7$8)(26(9$*)1(+9(2*&%2%$8),((+'9:822(&:(C#+9(&*,S%));9,*$()+(,(+2%,+(,%+,(/):N,2%2;1/+2%122*&(+K9()&*,()(,)'..(%EGG&(0()(V:/6S%)$8)(2* )(:2%+M(76(+'9(+S(&9C DT 5(2*&,8+,(&*,(9%2%,N)9(2*11(6'&*,2%2+;)(62*&(2S(&2.)8M*:22%&/)9(2.;'/$$)%+2%& &(0()(V:/6345()'66(2S%)$8)(2*1/+2%126(9*&N=(2%S(&(.)/0(12.()*/9(+C DL \(+9(2 1%+/):*,2*,2%+:&;:%2$8)(M%CT""&(0()(CF;9(++(=%,,)'+91%+9(2:;&(9(:/,:;%+:&;:V %2&*92/$()S%&$9(&(+%9(&(0()(:/6345()'66(2S%)$8)(21/+2%126(9S%)6/92%,(2 N1/+/6*:1);9,*$+*+,V6(+:M%CEI`S%)9(&2%,(2*(2);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C ^(9.)/0(12(2::2%)2$%)6;&:82+*+,(+V%29():1'&&(K9(:9*)(12();9,*$+*+,2*&*%&2DCDE" :.(M**11(6;&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=V+;)9()$%)/)(2%,(2(++8)6()(:M)((+*+, %=)',()+(CZ9(M(6=()E"DG=&($6;&2%&&(+()($*9()(26(9'9,%+,:.'+12*()%)*+,()+()% 9(N):2(6;+(9()C5():1(2(*9(+/)=*+9(&:((+1)%2*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/)$(+2(9( /)&N=V:/6+'=&($%+:&;(22*&DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=*.()*/9(+)(62*&0'+*E"DHC P/)9(+)(:2()(+9(.()*/9(=&($6;&(+((2()N&,(+9(/,:;+(90':2()(22*&(+/)$(+2+*+,/6 6;&2%&&(29()6(9=&($(21)%2*,2+(90':2()(2C DO h;)6;&/.k&9(&:(+%+:1'(:*/)s/&92*&$)%$b3$%$$)'1/(;/v1%+9(21/+:2%2()(:v%2 345()'66(2S%),(++(6N)2LI`%9(/)$(+2(9();9,*$+*+,:/)&N=_DT"'9%DOOaC5*::( 2%&6;*6*9&()2*9:(:*:%66(+S8+,6(99(+K9()&*,()(,)'..(%EDG&(0()(V:/6 %&&*,($(&=*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+) 0$%.9?$%G)$%)'9(;6$%)3%$A($)%163B?3?6<C DT ]%&&(+(*9(22(%:+*2()=%:()(2.;(2:%6&(2)(,*:2)()*+,:%)1)(6:(+92)%345()'66(22*& ($%&'%2/)*6%)2:E"DIC DL 5(22(:1K&9(:=&C%C%29(2*11($*9(:S$/)6%+,(,(+,%+,()(V9()S%)$8)(2=&%+92=)',()+(%9( ;=+();9,*$+*+,()/,=&%+929(&2%,()+(*9(%S/&92(=(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()C DO #$%&'%2/).;2%&2(*6*92$(0:($%&'()*+,(+V%29(+1)%2*,(+(90':2()*+,*9(M(6=()E"DGN):2=&($ /.&K:22*&($%&'%2/)(2()%29(2N):2('91%:22*&6*92$(0:)%../)2(+$%)%&($()(2V/,%2.)/0(12S/&9() /,:;=')9(S%$(/)*(+2()(2\*+*:2()*(2/69(++()(9'12*/+6(99(2:%66(CZ9(+%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+()9()($*9()(9(6*&(.8&:.&%+()6(99(+K(6;&2%&=&($(2)(6:(+92*,/92*9V=;9( 2*&($%&'%2/)/,2*&\*+*:2()*(2C5(2()9()/)9*::(2%&V:/6&8,,(:2*&,)'+9/):&'2($%&'()*+,(+: $')9()*+,%.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(*CC2C%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=C

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST

BYPLANVEDTÆGT. et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker. for. (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST BYPLANVEDTÆGT for et eyggelsesområde ved Kostræde Bnker (Prtiel ypln nr. 10 i Vordingorg kommune) VORDINGBORG 1974 DELVIST AFLYST Rettelsesld til Bpv 10 Loklpln B-501.2 Overførsel f sommerhusområde i Kostræde

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Maskulinitet i en global kærlighedskontekst

Maskulinitet i en global kærlighedskontekst Maskulinitet i en global kærlighedskontekst - danske mænds aktive søgning efter en udenlandsk kone Af: Helle Hye Secher Marcussen Sanne Joy Foss Jacobsen Mie Hesselager Olsen Kristine Rømer Vejleder: Helle

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.

LOKALPLAN 163. BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6. STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring. LOKALPLAN 163 BOLIGOMRÅDE - STØVRING Kærvej 6 STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9986 8686 raadhus@stoevring.dk www.stoevring.dk I. Redegørelse: Side Indledning... 2 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

REGISTRATURER BIND 6

REGISTRATURER BIND 6 GODSARKIVER PÅ SJÆLLAND REGISTRATURER BIND 6 Indholdsfortegnelse Side Løvenborg 1-90 Marienberg og Snertingegaard 91-92 Marienborg 93-99 Marienlyst 100-102 Merløsegaard 103-117 Mørkegaard st. - se Toftholm

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

SIERRA er et omfattende program af top-kvalitets service- og reservedele til Indenbordsmotorer, Z-drev og Påhængsmotorer.

SIERRA er et omfattende program af top-kvalitets service- og reservedele til Indenbordsmotorer, Z-drev og Påhængsmotorer. SIERRA er et omfattende program af top-kvalitets service- og reservedele til Indenbordsmotorer, Z-drev og Påhængsmotorer. Se det komplette katalog på: www.columbus-marine.dk OLIE - SMØREMIDLER 25W-50 FC-W

Læs mere

012345!1673!!!"#$%&'()*+#,)'-.#/

012345!1673!!!#$%&'()*+#,)'-.#/ 012345!1673!!!"#$%&()*+#,)-.#/ 0!849 :.,,#;*$ -.#/+*%

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

"#$!6%%!&!A/'@$:9)/'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?

#$!6%%!&!A/'@$:9)/'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++? "#$%&#'(%)*+,"+&'+- "#$%&%'($#(')'*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, "#$%&'()&'%* """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Nr. 3 december 2011 67. årgang

Nr. 3 december 2011 67. årgang t 4 2 N. 3 cm 2011 67. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Diktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt n.:

Læs mere