EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET - FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG"

Transkript

1 Als Research APS april 2015 EVALUERINGSRAPPORT EVALUERING AF PROJEKT RÅDERUMMET FÆRRE UDSÆTTELSER PÅ BISPEBJERG

2 EvalueringafprojektRÅDerummet 6færreudsættelserpåBispebjerg UdarbejdetafAlsResearchforfsb Forfattetaf:BjarkeFølnerogLineSeidenfaden AlsResearchApS NyVestergade1, KøbenhavnK. ISBN:978L87L991031L3L3

3 "" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(278))('9:822(&:().;<*:.(=0(), "#$%&#'(%)*+,"+&'+ (././0CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC D CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCD<%,,)'+9/,6;&,)'..( CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCEF)/0(12(2:/)6;&/,6;&:82+*+,()CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC E DCG#$%&'()*+,(+:/)6;&/,(&(6(+2() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC H DCH#$%&'()*+,(+:9%2%,)'+9&%, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC I DCI#$%&'()*+,(+:1/+2(1:2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J DCJ3%../)2(+:/.=K,+*+, CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC J 829.3:4;<6.35/.7=3>5?=46375/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCDF)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,.&%M()*+,CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DE GCE#$%&'()*+,%6;&/.K&9(&:(*)(&%2*/+2*&6;&,)'..() CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DG GCG#$%&'()*+,%345()'66(2:/.,%$('9N)(&:(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DO K2A/.B5:C5C<5??5:C5/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCDP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC EL HCEQ1/+/6*:1(((12()%.)/0(12(2 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GD L2'=E=/>5B05E50M.467./7=36<=C6.35/D:.EE;3=45?./I=4C36375/.74.:=45=:CJ/5/ CCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GG CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GI CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GJ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GT

4 "D #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (%)%)# 5(++()%../)2.)8:(+2()())(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$) &.,(($/.$%)01)23.0$45$%67)) ) F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C F)/0(12(2()*+%+:*()(2%6*9&())%:%2:.'&0(+W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+)&.,(($/.$);+)/$5$%$<) /,(),(++(6N)2*.()*/9(+0'+*E"DG76%0E"DIV:/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+( >&:3(:(%)MSS%)($%&'()(2.)/0(12(2.;/.9)%,)%=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=C#$%&'()*+,(+() %&9(2*2)(9(&(YZ+9&(9+*+,:$*:(+6*+9)(1/)2&8,+*+,:'+9():N,(&:(VS()(2()(+6*92$(0:U ($%&'()*+,/,(+9(&*,(+:&'2($%&'()*+,C3(:'&2%2()+(%:&'2($%&'()*+,(+.)8:(+2()(:*9(+ S()$8)(+9()%../)2C Z/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+S%)(+)811(6(9%)=(09()(*9(9(&2%,(+9(=/&*,U /),%+*:%2*/+()V*RN=(+S%$+:R/66'+(/,*)(&($%+2(=/&*,:/M*%&(.)/0(12()6(9$*)1(2 0'+*/)1/+:'&(+2[%:6*+\%)*%AS)*:2*%+:(+/,:2'9C:M*(+2C:/MC?/'*:([N))*+,S%)=*:2;(2 :&'2($%&'()*+,(+*)(&%2*/+2*&9%2%*+9:%6&*+,/,(2()=(S%+9&*+,%9%2%6%2()*%&(C >+:$%)(2/))(:'&2%2()V1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,().;S$*&()%&(+(>&:3(:(%)MSC RN=(+S%$+V%.)*&E"DI [%M/=>&:]S/6:(+ >96C9*)C >&:3(:(%)MS

5 "E #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12"#&+#"", 121M=77/;30.7EF47/;GG5 \*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()*,%+,:%22(*E"DD(+/)(=K,,(+9(*+9:%2:/)%2 +(9=)*+,(%+2%&&(2%&(0()(V9():822(:'9%9()(:=/&*,V/)9*9(*11(S%)=(2%&2S':&(0(C ZE"DE=&($9()*/)&8+,(&:(S()%%:%26*9&())%:%2:.'&0(+2*&W8&/5$)(3/)+9%$4:66$/.$);+) &.,(($/.$);+)/$5$%$<)6(9S(+=&*1.;%2*,%+,:822(/):N,6(9)(6:1'92);9,*$+*+,% '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*'9$%&,2(%&6(+(=/&*,/6);9()CZ+9:%2:(+:1'&&(/)2)*+:$*::1($(9 (2%=&()*+,%6'&*,S(9/));9,*$+*+,*/6);9()V9()()=(&%:2(2%/)S/&9:$*:6%+,(&(0()(* S':&(0()(:2%+M(:%62'9:822(&:(:/))(2+*+,()C F;9(++(=%,,)'+9%+:N,2(=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=/66*9&()2*&%2,(++(6N)(.)/0(12 R/66'+(C<*:.(=0(),():;&(9(:9(+=K9(&*RN=(+S%$+V:/6S%)9(2+8:2SN0(:2(%+2%& '9:822(&:():(2*/)S/&92*&*+9=K,,()2%&C D <*:.(=0(),()9(:'9(+9(+=K9(&VS$/)=;9(:=/, >><S%))(,*:2)()(2&(:2'9:822(&:()C F)/0(12(2=&($*,%+,:%2*0'+*E"DG/,(),(++(6N)2*.()*/9(+)(62*&/,6(96%0E"DIV :/6(2:%6%)=(09(6(&&(69(%&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=VG<V>><V:%62RN=(+S%$+: E F)/0(12(2S%) $8)(26;&)(22(2*%&2HCJ"O&(0(6;&*DT=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),V/)9(&2.;G =/&*,/),%+*:%2*/+()Y?<>YD"=/&*,%9(&*+,()6(92*&:%66(+GCEHG&(0(6;&_T"`%.)/0(12(2:&(0(6;&a 128A/.B5:C5C<?./EF4.7EF4<OC36375/ F)/0(12(2:/$()/)9+(9(/)6;&S%)$8)(2%2/)(=K,,(/,6*+9:1(%+2%&&(2%'9:822(&:()* 9(DT%&6(+(=/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),$(9%22*&=K9(N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&=(=/()(V :/6*11(S%)=(2%&29()(:S':&(0(/,()*)*:*1//)'9:822(&:(C \(9'9,%+,:.'+12*9(2/$()/)9+(9(/)6;&S%).)/0(12(2S%2(+)811(6()(:.(M**11( 6;&:82+*+,()V:/6)(6,*1%%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()C 5(:'9(+S%).)/0(12(2::2K)(,)'..(&N=(+9()($*9()(26;&:82+*+,()+(/,'9%)=(09(26()( :.(M**11(6;&:82+*+,()/,/.9%2()(9(6*&(.8&:.&%+()/).)/0(12(2C D >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)*);%4$5.6%&00$)9')+9%$4:66$/.$);+) E /),%+*:()*+,(&&()6'&*,S(9/)%2+;:*+(6;&C5(+S()$8)(+9(($%&'()*+,/6%22():;&(9(:*11(=/&*,%9(&*+,(+

6 "G #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z%+:N,+*+,(+2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()=&($N&,(+9(/$()/)9+(9( 6;&:82+*+,()/.&*:2(2.;=)',()+*$(%'Y <(=/()(9()()*)(:2%+M(:1%&*,/92*96/92%,(1/+1)(2);9,*$+*+,_/,:2N22(2*& S%+9&*+,aV9()/)(=K,,()%29('9:822(:%9()(:=/&*,C P&()(=(=/()(*6;&,)'..(+:1%&6/92%,(9(/(+2&*,(N1/+/6*:1(K9(&:()V:/69(() =()(22*,(22*&V/,2*&6(&9(:*,=(2%&*+,::()$*M(C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&,(++(6S(&S(9:/)*(+2()(2);9,*$+*+,/,:2N22(/.+; )(9:1%=()/,6/2*$%2*/+2*&%2$%)(2%,((,(+N1/+/6*/,S$()9%,6(9S(+=&*1.; /)(=K,,(&:(%'9:822(&:(/,/)=(9)*+,%2)*$:(&C <(=/()(*6;&,)'..(+:1%&/.+;:2N))(2)K,S(9$(9%2=(+K22((1:*:2()(+9( );9,*$+*+,:2*&='9V:;9(:N,()X;)S08&.*+9(+9('9:822(:%=/&*,Cc.=K,+*+,% =/&*,+8)$*9(+/6/,2*&&*92*&2*&='9()(+/)'9:82+*+,C G Z%+:N,+*+,(+=&($9(2(+9$*9()(%+:&;(2V%2.)/0(12(2:%6&(2:(2/)$(+2(9(%2+;/..;*%&2 \;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%/)$(+2(9(=)',()(=&($)($*9()(2.;(2:2K)(,)'..(6N9(9(+GC 9(M(6=()E"DGVS$/)9(2.;=%,,)'+9%9(N):2(6;+(9():()%)*+,()=&($*+9:1)($(2*(+ +K6*&(.8&:.&%+V%29()*.()*/9(+%',':2E"DG2*&6%0E"DH/)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2* %&2DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=VS$/)2*&9()=&($&%$(2(+&/,=/,CP/)9(+)(:2()(+9(.)/0(12.()*/9(0'+*E"DH7(=)'%)E"DI=&($6;&(+((2()N&,(+9()($*9()(2V:;&(9(:%29() /)$(+2(9(:%2=&*$(,(++(6N)2JI);9,*$+*+,()6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+ &/,=/,C5(2$*&:*,(V%29(2)($*9()(9(6;&2%&:%6&(2:(2=&($*%&2HIJ)+9%B$?($$)%163B?3?6$% *S(&(.()*/9(+)%.)/0(12(2::2%)2/,)(62*&(=)'%)E"DI_S()'+9()DOO);9,*$+*+,:/)&N= 6(9&/,=/,/,DDI);9,*$+*+,()'9(+&/,=/,aC +??5:CEF4 F;=%,,)'+9%9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,:%+%&K:('9%)=(09(9(/,,/91(+92(.)/0(12(2: :2K)(,)'..(*/);)(2E"DH*%&2I6()(:.(M**11(((126;&/).)/0(12(2C#2()N&,(+9(=&($ 9(I((126;&:1;)(2+(92*&HY #2%&9*%+2%&&(2%)K11()(.;IUD".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/.S8$(&:()_EC)K11()a.;E".M2C #2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,().;EI.M2C +96$.;6$%)96)$()+;/)3);?(;//$();+)&.,(($/.$%V*9(2*+9:%2:(+S%)$8)(21/+M(+2)()(2/6 6;&,)'..(+%=(=/()(V:/6S%)6/92%,(2/.S8$(&:()C\;&2%&&(+(/)%+2%&&(2%)K11()(/, /.S8$(&:()():;&(9(:*6*+9)(,)%9)(&($%+2(*/)S/&9%26;&(.)/0(12(2:((12C G >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

7 "H #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), #$%&'()*+,(+%.)/0(12"#$%&''$()*)+,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6S%):/6:*2 S(+=&*1.;%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,()(:'&2%2()/,9(&:6(9S(+=&*1.;($(+2'(&&( =(S/$/)&N=(+9(0':2()*+,%.)/0(12(2:/),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6C$C #+9(&*,S%)($%&'%2/)*+9&(9+*+,:$*:S%22*&/.,%$(%2:1%=((2$*9(+:,)'+9&%,/).)/0(12U 6(9%)=(09()+(:/.:N,(+9(%)=(09(6;&)(22(2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),C #$%&'()*+,(+():/6N&,(S()%%&9(2*2)(9(&(Y Da :./C4O73637<;305/<J754<5V:/6=&C%C1/)2&%,9(9()*:*1/*+9*1%2/)()V 9()/2(1(+9(2(,+()'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(d9((1:*:2()(+9(.)/M(9')()*)(&%2*/+ 2*&'9:822(&:(::%,()S/:9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()d:%62:%6%)=(09:U/, 1/66'+*1%2*/+:1%+%&()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(: )(&($%+2(/)$%&2+*+,()CR/)2&8,+*+,(+=&($%:&'22(2/,&($()(2*0'+*E"DGC Ea +3E60CI5B<5I=4;5/637V:/6S%$9(2*&/)6;&%2$')9()(.)/0(12(2:/)(&N=*,( )(:'&2%2()/,6;&/.K&9(&:(V:%62=(S/$/)0':2()*+,()%.)/0(12(2:*+9:%2:/6);9()V /),%+*:()*+,/,:%6%)=(09::2)'12')()6$C\*92$(0:($%&'()*+,(+=&($%:&'22(2/, &($()(2*%',':2E"DHC Ga 2*&/)6;&%2/)(2%,((+(+9(&*,/,:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:)(:'&2%2()V S()'+9()%+2%&&(2/,1%)%12()(+%9(,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=V((12()* /)S/&92*&%2/)(=K,,(/,%$8),('9:822(&:()V:%62S$*&1(%2%&()/,6;&:82+*+,()V 9()S%)$8)(2*.)/0(12(2/,*S$*&1(2/6%+,V9(()=&($(2/$()S/&92/,/.+;(2C Z9(+S()$8)(+9(:&'2($%&'()*+,$')9()(:.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:;&(9(:=;9('9)%.)/0(12(2:/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,()/,'9)%9(6()(:.(M**11(6;&:82+*+,()V:'MM(:U 1)*2()*()/,6*&(.8&(V:/6()=&($(2'9$*1&(2/,=(:&'22(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+C #+9$*9()(/1':()()($%&'()*+,(+.;%21&%)&8,,(;):%,()2*&9()(9'12*/+()%6;&2%&6C6CV :/6()/)(2%,(2'+9()$(0:*.)/0(12(2CB()'+9();):%,()2*&.)/0(12(2::8)&*,(/1':.; 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%/,(9:%,()/,'9:822(&:()V)(6/) 6;&:82+*+,()+($(9)C(2%&9*%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()C

8 "I #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /,'9:822(&:()*9(DT=/&*,%9(&*+,()()=%:()(2.;9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+(): /.,N)(&:())%2)('9$%&,2(GU6;+(9:.()*/9()V/)9(&2/$()9(+:%6&(9(.)/0(12.()*/9(Y B(+S/&9:$*:6%0U0'&*E"DGV6%)2:U6%0E"DH/,9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIC &.7>.7<0=C=.I5/=?<4;CC505/F076I3637<?./4J><=EC/576<C/5/6375/=?JI/67/F076I3637D <.E6::5P=/?J/CC64/F076I3637<?./4J>E504.7>.7 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)9%2%)%*%&2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=V:/6() 9/1'6(+2()(2*&/,=N,()C?/,=/,:9%2%()*+92%:2(2%345()'66(2:);9,*$()(*9(2 (&(12)/+*:1(:K:2(6?*6(:()$*M(CB$()&/,=/,*+9(S/&9()9%2%$(9)C&(0()(+::/M*/U N1/+/6*:1(.)/*&V);9,*$+*+,:/)&N=(2/,9(22(:'9%&96$Ce9/$()&/,=N,()+(S%) );9,*$()+((+9$*9()()(,*:2)()(2(+)811(N$)*,();9,*$+*+,:%12*$*2(2()V:/6*11(S%) N)22*&);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C5*::(9%2%*+9,;)&*,(&(9(:*$')9()*+,(+% /6%+,(2/,1%)%12()(+%9(+);9,*$+*+,V:/6S%)'+9(2:2(9C #=C=?/=G/.B5:CE50=/>5B05/35</576<C/5/637<=/:I50/2E5C.05.7<=7<?./4J>2 Z:&'2($%&'()*+,(+*+9,;)(+9$*9()(:'..&()(+9(9%2%)%345()'66(2:*+2()+( )(,*:2)()*+,:%)1C345()'66(2S%)'9$*1&(2(2)(,*:2)()*+,:%)1V9()'+,()()9(&::/6 %)=(09:)(9:1%=/));9,*$()+(/,9(&:2*&)(,*:2)()*+,%)(&($%+2(1$%+2*2%2*$(/, 1$%&*2%2*$(9%2%/6&(0()+(V=)',%6(2/9(*9((+1(&2(:%,()V:%,:,%+,(6$C 3C5/I65QE50G/.B5:CE50=/>5B05/5<=EC/5G/O<53C=3C5/?/=>.467./7=36<=C6.35/35D 9J>53P=I3<9.EE;35.705>.467<.R6=45P54P50<G4=35/ 5()()*/)=*+9(&:(6(9($%&'()*+,(+,(++(6N)2*%&2G"1$%&*2%2*$(*+2()$*(f6(9.)/0(12(2:6(9%)=(09()(/,6(9+N,&(.():/+()%+:%2*9(9(&2%,(+9( =/&*,/),%+*:%2*/+()/,*RN=(+S%$+:1/66'+(V:%62)%)(&($%+2(=/&*,:/M*%&( :%6%)=(09:.%)2()CZ+2()$*(f(+((),(++(6N)2*E)'+9()gDI*+2()$*(f*/)=*+9(&:( 6(9SS$C6*92$(0:U/,:&'2($%&'()*+,CET*+2()$*(f(),(++(6N)2:/6*+9*$*9'(&&( *+2()$*(f/,G:/6,)'..(*+2()$*(fCPN&,(+9(()*+2()$*(f(2Y345()'66(2:.)/0(12(0()V.)/0(12&(9()/,6(9%)=(09()(_*%&2O*+2()$*(faVM(+2)%&(/,&/1%&()(.)8:(+2%+2()/) ^/1:(+(+S(9(+/,<N)+(%6*&*(M(+2()RN=(+S%$+_J*+2()$*(faV6(9%)=(09()*](1+*1U /,\*&0N/)$%&2+*+,(+_E*+2()$*(fa:%626(9%)=(09()()%9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()Y

9 "J #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 12L+I=4;5/63753<:.3C5:<C R/)2/)'9/)345()'66(2:/.:2%)2=&($9()*&N=(2%E"DG,(++(6N)2&()(&/$,*$+*+,:U 68::*,(2*&2%,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()CZN&,(=/&*,/),%+*:%2*/+U ()+(,8&9()9(2*:8)N&,(+9(YDa%21/66'+(+*1'9$*9(26'&*,S(9(+/)%2,*$(2*&:1'92*& %29811((+=/),():S':&(0(VEa%29%,(+/)=(2%&*+,%S':&(0(+=&($)(6)K11(2V:%62Ga%2 =/&*,/),%+*:%2*/+()+(*1/)*(+2()*+,:.&*,22*&1/66'+(+/6/.:%,2(=(=/()(V9()$%)=&($(2 =/&*,:/M*%&2%+$*:2*+9(+/)9(2:*9:2(;)C #+%+9(+$8:(+2&*,1/+2(1:2%12/)()V%2:=:*9(&N=(+9(6(9,(++(6N)(&:(+%.)/0(12 345()'66(2S%)*+9N)2(+:K:2(6%2*:1/,&%+,26()('9=)(92=)',%%9)%,:/)9+*+,()V S$*&1(2S%);(2%+2%&&(2%'9:822(&:()2*&%2%&9(*%&&(:=:%9(&*+,()*.)/0(12.()*/9(+C #+2)(90(8+9)*+,V:/61%+S%$(=(2K9+*+,/).)/0(12(2:)(:'&2%2()()V%2e9=(2%&*+, 5%+6%)1.)CDC6%)2:E"DG/$()2/,6K+9*,S(9:%+:$%)(2/)%96*+*:2)%2*/+/,'9=(2%&*+,% =/&*,:2N22(CZ/)&8+,(&:(S()%1%+=/&*,:2N22(+'9=(2%&(:9*)(12(2*&=/&*,/),%+*:%2*/+()+(V :/6:;1%+2)811(:2N22(+)%&(0()(+:S':&(0(C</&*,/),%+*:%2*/+()+(>></,G<S%):;&(9(: $8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,)%S(+S/&9:$*:DC0'&*E"DH/,DC:(.2(6=()E"DHC H P/) 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)9(22(=(2K9(2V%29(2S%)$8)(2+(66()(%26;&)(22(S08&. 2*&'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V:/6*11(6/92%,()=/&*,:2N22(*/)$(0(+V:;&(9(:%29*::(&(0()(: 2/2%&()(:2%+M()S%)1'++(2)(9'M()(:C #+9(&*,=&($9().)C0%+'%)E"DH,(++(6N)2(+,)'+9&8,,(+9()(/)6%1/+2%+2S08&.:U :K:2(6(2V:/6=&($2*&=%,()'&&(2DC0%+'%)E"DIC3(/)6(+=(2N9=&C%CV%2'+,('9(+ '99%++(&:(*11(&8+,()(1'++(6/92%,(1/+2%+2S08&.V6(+*:2(9(2W'99%++(&:(:S08&.WV :%62%2:%6&($(+9(.%)VS$/)=(,,($%)K&92EI;)V*1,(+:*9*,/):N),().&*,2C3(/)6(+: =(2K9+*+,*E"DH1%+&*,(&(9(:S%$(*+&'()(2.;345()'66(2:1/+2(1:2C 12S)=GG./C53<.G>H73637 Z)%../)2(+:1%.*2(&D():&'2($%&'()*+,(+:=%,,)'+9V/)6;&/,9%2%,)'+9&%,=&($(2.)8:(+2()(2C B()(2()N&,()(+.)8:(+2%2*/+%($%&'()*+,(+:1/+1&':*/+()/,%+=(%&*+,()C 3%../)2(+:1%.*2(&G($%&'()().)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V6;&,)'..(/.K&9(&:(/, /.,%$(&N:+*+,CZ%:+*2H)(6&8,,(:$')9()*+,(+%.)/0(12(2:((12()V:%62S$/)$*92 345()'66(2S%)&($(2/.2*&:*+(6;&:82+*+,()C>:&'2+*+,:$*:.)8:(+2()(:*1%.*2(&I ($%&'()*+,(+:)(:'&2%2()%+,;(+9(:%6%)=(09(26(&&(6345()'66(2/,9(*+$/&$()(9( =/&*,/),%+*:%2*/+()V9(1/66'+%&(/)$%&2+*+,()/,9(&/1%&(%12N)()V9()()2*&:2(9(.; <*:.(=0(),C 3%../)2(+:23/;6)I*+9(S/&9()J%+/+K6*:()(9(M%:(U(1:(6.&().;);9,*$+*+,:/)&N=V:/6 345()'66(2:);9,*$()(:(&$S%):1)($(2C H 5(+2)(90(=/&*,/),%+*:%2*/+V:=VS%)*11(*.)/0(12.()*/9(+$8)(2(+9(&%9(++(/)9+*+,V6(+.;=(,K+9()(+&*,+(+9(%2%&(6(9e9=(2%&*+,5%+6%)1.)CDC6%0E"DIC

10 "T #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),

11 "L #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 829%"9&T'%"+)%,N"M+(N&",+) :4;<6.35/ A/.B5:C5C<5??5:C5/.7EF4.G?H4054<5 (+$*,2*,'+12*/+V:/6*11(*/)$(0(+S%)$8)(29811(2%%+9)(%12N)()(&&()*+9:%2:().; /6);9(2*:%66(/6%+,C F)/0(12(2S%)*+9S/&9:68::*,2&($(2/.2*&:*+(/$()/)9+(9(6;&:82+*+,().;=)',()+*$(%' /,S%)S%2(+./:*2*$((12*/)S/&92*&%2/)S*+9)(/,/)(=K,,()(62*9*,('9:822(&:()*9( 2*&8&9(VS$/)&(0()+(S%)2%,(2*6/92*&='99(2/6);9,*$+*+,C>+2%&&(2%/)$(+2(9( );9,*$+*+,:/)&N=()9/,=&($(2+(90':2()(21)%2*,2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+/,.)/0(12U *+9:%2:(+S%).)*68)2)(22(2:*,6/91()+(6;&,)'..(+%%1'2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V 6(+:9(+=)(9()(/)(=K,,(+9(*+9:%2:6/9(+:2N))(6;&,)'..(%&(0()(S%)$8)(26*+9)(.)*/)*2()(2C F;=%,,)'+9%9(1$%&*2%2*$(*+2()$*(f/,9%2%)%);9,*$()+(:&/,=N,()$')9()()($%&'%2/)V %2345()'66(2:*+9:%2:S%)=*9)%,(22*&%2%$8),(/,/)(=K,,((2%+2%&'9:822(&:()/, 9()6(9S%)6(9N)26*+9:1(9('9,*2()/)9(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()/,/) 1/66'+(+Cc,:;($%&'()*+,(+:1$%+2*2%2*$(:2*1.)N$(6;&*+,()$*:():%6&(2:(2(2%&9* %+2%&&(2%'9:822(&:()C5()$%):;&(9(:S%&$2:;6%+,('9:822(&:()*9(+:(+(:2(:2*1.)N$(U 6;&*+,)%.()*/9(+9(M(6=()E"DHU(=)'%)E"DIV:/6*9(+=%:(&*+(6;&*+,V9()=&($ /)(2%,(2E"DGC]%&&(+()%:2*1.)N$()+(()*6*9&()2*9:;:6;7)%D"2*&I'9:822(&:()7%29(2 *11(1%+%,N)(:V/6'9$*1&*+,(+():2%2*:2*:1:*,+**1%+2(&&()(0C Z/)S/&92*&6;&:82+*+,(+/6%2+(9=)*+,(%+2%&&(2%/,(9:%,()6(9EI`S%).)/0(12(2 +;(2:*26;&*1)%2%(+$8:(+2&*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/,(9)(1$*:*2*/+()S/::=*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+_)%JE2*&E"aCG</,>><S%)*11(&($()(22%&/)%+2%&&(2%/,(9:%,()V6(+ %+2%&&(2%:%,():/6():(+922*&%9$/1%2S%)*11(8+9)(2:*,6%)1%+2,(++(6.()*/9(+CP:= S%)*6/9:82+*+,2*&9(2/N$)*,(/),%+*:%2*/+()S0(62%,(2:*+()(:2%+M(:%,()VS$*&1(21%+ %2345()'66(2:*+9:%2:/,:;6;%+2%,(:%2S%$(=*9)%,(22*&9(+./:*2*$('9$*1&*+,S/::=C 5(1$%+2*2%2*$(9%2%:/6S%)$8)(22*&);9*,S(9,*$()*11(6'&*,S(9/)%2/)(2%,((+.)8M*: /,:%6&(2$')9()*+,%%+2%&&(2%%$8),(9('9:822(&:()(&&()%.)/0(12(2:N1/+/6*:1( ((12()C5()S%)$8)(2)(&%2*$2;'9:822(&:()*.)/0(12/6);9(2/,2%&&(+(/)%+2%&&(2% :(&$/6:=S%)&($()(2(2/$():&%,/$()(,+(,(++(6:+*2:/61/:2+*+,()*E"DHC 345()'66(2:6(9%)=(09()(S%),(++(6N)2DT"%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/, /,$')9()():(&$V%29(2%9*::(()&K11(9(:%2%$8),((+'9:822(&:(.()6%+(+2*JG2*&8&9( /,6*9&()2*9*,2*IL2*&8&9(C5(:'9(+%+,*$());9,*$()+(V%29(S%)K9(2);9,*$+*+,7'9(+

12 "O #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), &/,=/,72*&K9()&*,()(EDG&(0()(V/,9()6(9=*9)%,(22*&%2%$8),(&()('9:822(&:()C 5(/.)*+9(&*,(6;&2%&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N==&($1)%2*,2)(9'M()(2*&N=(2%.)/0(12.()*/9(+Ch;).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(:(:*)(&%2*/+2*&9()($*9()(9(6;&2%&/) %+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,1%+9(21/+:2%2()(:V%2.)/0(12(2*11(S%)+;(2%2,(++(6N)(%&&(9(/)$(+2(9(/)&N=_DT"'9%DOOaC5(++(1/+:2%2()*+,6;*6*9&()2*9:(:* :%66(+S8+,6(9V%29()/,:;()K9(2);9,*$+*+,2*&EDG&(0()('9(+&/,=/,V:(&$/69()=&/2 $%)/)$(+2(2DDI);9,*$+*+,()%9(++(2K.(C c,:;9(++(/)6/));9,*$+*+,s%):;&(9(: =*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+)0$%.9?$%G) :/6*11(()%1'2'9:822(&:(:2)'(9(1'+*6(,(2=(,)8+:(2/6%+,S%)'9$*:26/2*$%2*/+* /)S/&92*&%26/92%,();9,*$+*+,C 5(=(=/()(V:/6*:8)&*,,)%9S%)S%2,&89(%.)/0(12(2V1%+=(2(,+(::/6(+ W'$//$'6%&00$<%&(0()(V9().;9(+(+(:*9(*11(S%)$8)(2W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 $8)(1/66(2*/)&N=S/:RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(S(&&()*11( '6*99(&=%)2()W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&%2S%$((2:(&$:28+9*,2/$()=&*1/$()(&&()$%)(2%,( (,(+N1/+/6*VS$*&1(2=&C%C1/66()2*&'92)K1$(96%+,&(+9(=(2%&*+,%S':&(0(CP/)(+:2/) 9(&%,)'..(+:$(91/66(+9(,8&9()9(29/,V%29(*11(()*1/+2%126(9RN=(+S%$+: R/66'+(*)(&%2*/+2*&9()(:S':&(0()(:2%+M((&&()9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()V9()1+K22():*, 2*&9(++(C5(21%+:1K&9(:V%29(*11(:(&$S%)/.:N,2S08&.(&&()%21/66'+(+*11(S%) 1(+9:1%=2*&9(:/M*%&(.)/=&(6%2*11()9(+(+1(&2(&(0()S%)CZS(&(E'9%G/)&N=()9() /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D" I J K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(CB'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(VS'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62S'::2%+9(6(9 (+&*,(6N9)(V'9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()CF)/0(12(2():;&(9(:S(&2 /$()/)9+(2&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)22*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(C 30<=C<53<C647=37.7E5C.05/ F)/0(12345()'66(2:6(2/9(68::*,(:2K)1(S%)&*,,(2*9(2)(&%2*$2:+8$)(/1':.; N1/+/6*:1);9,*$+*+,:%62*9(+6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)S$()(+1(&2&(0()V :/6S%)$8)(26'&*,.;=%,,)'+9%345()'66(2:%9,%+,2*&)(:2%+M(&*:2()6$C5(2:+8$)( /1':S%),0/)2.)/0(12(2S;+9,)*=(&*,2/,&(2%2/):2;/)=;9(=(=/()(/,/)9(:%6U S()%1'++(%,)8+:(:)%9(6%+,(N$)*,(2*&='9V9()*/)$(0(+*+9(:.;<*:.(=0(),*/)6 I >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

13 D" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 345()'66(2:6;&)(22(9(/.:N,(+9(*+9:%2:*/)S/&92*&&(0()+(S%)&*,(&(9(:$8)(2(+ :2K)1($(9.)/0(12(2V9%9(++(*+9:%2:S%)$8)(2%,N)(+9(*/)S/&92*&%2;:1%=21/+2%12/, 9*%&/,6(9)(&($%+2(&(0()(/66'&*,(&N:+*+,().;9()(:S':&(0()(:2%+M(C 5()'9/$()S%)9(2$8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(=;9(S%)$8)(2.&%M()(2M(+2)%&2S/::=/, &/1%&2*9(2.)/0(12/6%22(9(/6);9(C5(+M(+2)%&(.&%M()*+,S%),*$(2,/9(6'&*,S(9()/) (2282:%6%)=(09(6(9)(:2%+M(:()$*M(/,9(M(+2)%&(+*$(%'()*:=V6(+:9(+&/1%&(.&%M()*+,S%),0/)29(26'&*,2%2/.=K,,(:%6%)=(09(6(99(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()V :/6S%)$*9()(,*$(2(2*+9,;(+9(&/1%&1(+9:1%=/,*+9&(66(2345()'66(2*(2 (1:*:2()(+9(1/+2%12+(2$8)1=(:2;(+9(%=(=/()(V(0(+9/6:'+12*/+8)()6$C 1/6.(2(+M()/,9(2%)=(09(V9()=&($&%,2*%2:*1)(345()'66(2:$*9(+/61/66'+%&( :%,:,%+,(/,%12N)()CF)/0(126(9%)=(09()+(S%)9(&:S%2*+9,;(+9($*9(+/6)(,&()/, )(22*,S(9().;9(2N1/+/6*:1(/6);9(V6(+S%):%62*9*,$8)(2*:2%+92*&%2$')9()(V S$/)+;)9()1'++($8)(=(S/$/)%2:(+9((+=(1K6)*+,$*9()(2*&9(+)(&($%+2( 1/66'+%&(*+:2%+:V&*,(:/69(S%)1'++(2);9,*$(=(=/()+(/6%+9)(S08&.(6'&*,S(9()C O06;B$',..36()S%)9(2*:8)$8)(2(+'9/)9)*+,V%2.)/0(12(2'9/$());9,*$+*+,(+/,:;S%) :1'&&(:2%)2((2&/1%&2+(2$8)1/)%12N)()V9()=(:182*,():*,6(9:;)=%)($/1:+(.; :%6%)=(09:)(&%2*/+()7:/6+8$+2/$(+/)7S%)$8)(2,%$+&*,2/).)/0(12(2V:;()9(2 :%62*9*,($%&'%2/):$')9()*+,V%2345()'66(2:6(9%)=(09()(S%)%+$(+92'/)S/&9:U 68::*,26%+,()(::/')M().;9*::(%12*$*2(2()CZ:2(9(21'++(&()(%9*::()(::/')M()S%$( $8)(2%+$(+92.;1()+(K9(&:(+*/)6%9(+*+9*$*9'(&&(N1/+/6*:1();9,*$+*+,/,9(+ 6(+%)=(09(26(9%29(&2%,(*&/1%&(%))%+,(6(+2()/,.&(0(:%6%)=(09:)(&%2*/+()'9,0/)9( 9$:C&(0()(V:/6:(&$S%)S(+$(+92:*,2*&345()'66(2/)%2;);9,*$+*+,C5(+:(+('9$*1&*+, *+9*1()()V%29(22%,()(3%2/.=K,,((+:;9%+&/1%&/)%+1)*+,CF)/0(12(2:&N=(2*9.;E;)S%) *9(+/)=*+9(&:($8)(2*'+9()1%+2(+/,9()$*&&(/)6(+2&*,$8)(/.+;(2(2:2N))('9=K22( %9(2N,(9(&/1%&(1(+9:1%=2*&.)/0(12(2$(9(+&8+,()(.)/0(12.()*/9(C '=E=/>5B0</54=C6.35/DE5C.05;0I6: G>H73637=?35CIO/:) P;';%4$5.',..36(S%).)/0(12345()'66(2$8)(21(+9(2(,+(2$(9%2)*,2*,6%+,( /):1(&&*,(%12N)()S%)$8)(2*+$/&$()(2*.)/0(12(2C5(22(S%):/6+8$+2/$(+/)=(2K9(2%2.)/0(126(9%)=(09()+(S%)=)',26(,(22*9.;6N9()V1//)9*+()*+,/,+(2$8)1:.&(0(* )(&%2*/+2*&:%6%)=(09:.%)2+()(/,&/1%&(+(2$8)1C 345()'66(2:*+9:%2:/)%2:1%=(&/1%&:K+&*,S(9/,:1%=(,/9(&/1%&(:%6%)=(09:)(&%2*/+() 345()'66(2:*+9:%2:C?*,(&(9(:S%)/.=K,+*+,(+/,9(+(2()N&,(+9(/)%+1)*+,%9(2

14 DD #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), *+9:%2:CF)/0(12(2S%)*6*9&()2*91'+*=(,)8+:(2/6%+,6(9N)26(2/9('9$*1&*+,+;)9(2,8&9():%,:,%+,(/,:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(&&(6=/&*,/),%+*:%2*/+()+(/,/)$%&2+*+,()+(C B()'9/$()S%)(+1(&2(%9(9(&2%,(+9(%12N)():9(&2%,(&:($8)(2=(,)8+:(2/,*$*::( 2*&8&9(*11(S%2=(2K9+*+,/).)/0(12(2:6;&/.K&9(&:((&&()((12CF;9(++(=%,,)'+9 $')9()()($%&'%2/)V%2/6%+,(2%9(&2%,(+9(%12N)()S%)$8)(2/):2/)2*/)S/&92*&.)/0(12(2:/)6;&/,&N=(.()*/9(C 828N3>5?=46375/ F)/0(12345()'66(2=&*$()*11(/)&8+,(2*:*++'$8)(+9(/)6/,6(99(+:%66(/)6 /)*+%+:*()*+,C5()(6%9)(22(9(%+=(%&*+,()2%,()9()/)'9,%+,:.'+12*9(+:*2'%2*/+V%2 (+($(+2'(&)(62*9*,/)%+1)*+,(&&()$*9()(N)(&:(%.)/0(12(2:1%&:*1)(:.;%+9)(6;9() /,*+9((+%+9(+/)6C F;9(++(=%,,)'+9%+=(%&()($%&'%2/)Y >2.)/0(12(2::2K)(,)'..(*/)&8+,(&:(%:&'2($%&'()*+,(+/$()$(0()VS$/)9%+.)/0(12(2 7(&&()()%)*+,()+()%9(271%+=&*$(/)%+1)(2(&&()$*9()(N)2*9(+(+((&&()9(+%+9(+ /)6(2().)/0(12.()*/9(+:/.SN)CPi1'++((+)811(%);9,*$+*+,:/.,%$()+(6'&*,$*: /)%+1)(:S/:9(:/M*%&($*M($8)2()X=(=/(),'*9()*S(&S(9:.&%+()+(C?*,(&(9(:1'++( +/,&(/.,%$()/)%+1)(:S/:%+9)(6(9%)=(09()(*=/&*,/),%+*:%2*/+()+(VS()'+9()=;9( M(+2)%&2S/:1'+9(:()$*M((&&())(:2%+M(:()$*M((&&()&/1%&2i.;(0(+9/6:1/+2/)()+(C P)(6%9)(22(21%+*+9:%2:(+6(9/)9(&/1':()(.;9(+:%66(1()+(K9(&:(:/6 345()'66(2S%)S%2Yc.:N,(+9(*+9:%2:/,*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,2*&9( '9:822(&:(:2)'(9(&(0()(Cc.,%$())(&%2()(22*&/.=K,+*+,%:%6%)=(09:)(&%2*/+()/, =%,,)'+9(&&()()%)*+,)%:/M*%&2%)=(09(2*&%2S%$(*+9=&*1*1/66'+%&(*+:2%+:()/, :%,:,%+,(C >+2%&&(2%9(&2%,(+9(.)/0(12%12N)()/,6;&:82+*+,()/61)*+,6(2/9('9$*1&*+,.; 2$8):%=/&*,/),%+*:%2*/+()/,1/66'+%&(/)$%&2+*+,()=N)%$(0(:+N0(*/)S/&92*&9( (+1(&2(%12N)():+8)6()()/&&()/,)(&($%+:C F)/0(12(2S%)$*:2V%2(+:2/)%+9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(.;<*:.(=0(),VS%) $8)(2*(+:*2'%2*/+VS$/)9(S%)$8)(2=()(22*,(22*&K9(&:())%1/66'+(+::*9(CZ&K:(2 %9(22(/)S/&9=N)RN=(+S%$+:R/66'+()(6%9)(22(2%)=(09(.;%2/)=(9)(:*+ 1/66'+*1%2*/+/,:*+(.)/M(9')()*/)S/&92*&%2/.&K:('9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(/6 9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(K9(&:()S/:1/66'+(+C </&*,/),%+*:%2*/+()+(/,RN=(+S%$+:R/66'+(=N))(6%9)(22(2S%$(:2N))(/1':.; %2=()(,+(9()((&&(/61/:2+*+,()$(9'9:822(&:(%&(0()(C

15 DE #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z9(22(1%.*2(&,(++(6,;:/,($%&'()(:.)/0(12345()'66(2:/),%+*:()*+,V 6;&,)'..(/.K&9(&:(/,/.,%$(&N:+*+,CR%.*2&(2)(9(,N)9(&:/)*+/)6%+2()+(:(,+( $')9()*+,()S()%/,9(&:/)($%&'%2/):$')9()*+,C#+9(&*,=(:1)*$(:(+)811(%9( 345()'66(2(),(++(6N)2:/6(22$8),;(+9(:%6%)=(09:.)/0(12V9()S%)*+9=(%22(29( %&6(+(=/&*,/),%+*:%2*/+():=V>></,G<V9(=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+()<(=/().)/0(12 <*:.(=0(),'+9()RN=(+S%$+:R/66'+(C F)/0(12(2S%)$8)(2/)%+1)(2S/:=/&*,/),%+*:%2*/+(+:=CZ:=S%).)/0(12&(9()%+:$%)(2 $8)(2.&%M()(2S/:(+/)$%&2+*+,:1/+:'&(+2/,.)/0(12(2:G6(9%)=(09()(_);9,*$()+(aS%) $8)(2%+:%26(9)(()(+M(2*&:=:1'+9(MS(CZ9(+N):2(S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+$%).)/0(12(29/,'+9()=(6%+9(2*(+.()*/9(V*9(2(+6(9%)=(09(),*1.;=%):(&/,9(),*12*9 N)(++K);9,*$()=&($%+:%2C3;9,*$()+(S%)%&&($8)(2'99%++(9(:/M*%&);9,*$()(/,S%) '9,0/)2.)/0(12(2:/.:N,(+9();9,*$+*+,:2(%6C 3(.)8:(+2%+2())%.)/0(12(2:N$)*,(9(&2%,(+9(=/&*,/),%+*:%2*/+()V)%9(1/66'+%&( /)$%&2+*+,() T /,)%9(2/=/&*,:/M*%&(S(&S(9:.&%+().;<*:.(=0(),S%)9(&2%,(2*.)/0(12(2: :2K)(,)'..()/,S%)9()'9/$()*:2N))((&&()6*+9)(/6%+,$8)(2*&N=(+9(1/+2%126(9.)/0(12&(9()(+/,X(&&());9,*$+*+,:2(%6(2CZ1%.*2(&I($%&'()(:.)/0(12(2::%6%)=(09:&%9()C 3;9,*$()+(:',(+2&*,(%)=(09:2*9S%)$8)(2/)9(&2.;(+)811(/):1(&&*,(.&%M()*+,()C 3;9,*$()+(S%):;&(9(:S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:*:=j:M(+2)%&(%96*+*:2)%2*/+.; 6(+(&&():S%))%$%&,2%2S%$(%:2(9%,(/,2*9:.'+12().;9()(:.(12*$(1/+2/)()6(9 S(+=&*1.;%21'++($8)(&(1:*=&(/$()/)%2%&()6(9=(=/()+(C\%+,(6N9(%12*$*2(2() )'+92/61)*+,*=K(+V9(&2%,(&:(*9*$():(%))%+,(6(+2()6C$CS%)(+9$*9()(=(:$8)&*,,0/)2 *9b(+/6%:2(9%,(*=(:2(62(&/1%&()C3;9,*$()+(:%)=(09:2*9S%):;&(9(:$8)(2&(1:*=(&2 T ](1+*1U/,\*&0N/)$%&2+*+,(+_]\PaV^/1:(+(+S(9(+<*:.(=0(),/,<N)+(%6*&*(M(+2()<*:.(=0(),*

16 DG #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), (&&()6*+9)(/6%+,9(&2%,(2*<(=/().)/0(12<*:.(=0(),:/)8&9)(M%(V9():/6'9,%+,:U.'+12S%)$8)(2,(++(6N)2S$()2*):9%,6/),(+C#+9(&*,S%)345()'66(2%:2$8)(2%2 2)8(*(2=(:2(622*9:)'6G,%+,(/6',(+VS$/)9(S%)%S/&92;=(+);9,*$+*+,*2)( /):1(&&*,((0(+9/6:1/+2/)()C #$%&'()*+,(+:*+/)6%+2()$')9()():%6&(2:(2V%29(2S%)$8)(2%,N)(+9(/).)/0(12(2: 6'&*,S(9()/)%2+;:*+(6;&V%2345()'66(2:);9,*$()(S%)$8)(2.&%M()(2&/1%&2* %9(&*+,()+(V282.;9(&/1%&2%+:%22(/,S(&S(9:.&%+()+(CF;9(+6;9(()9()=&($(2:1%=2 &/1%&:K+&*,S(9=&%+92=(=/()+(:%62,)'+9&%,/)2822(:%6%)=(09:)(&%2*/+()6(9&/1%&( %12N)():;:/6(0(+9/6:*+:.(12N)()/,.)/0(126(9%)=(09()(*S(&S(9:.&%+()+(C B/::=)(6S8$()=;9();9,*$()(V.)/0(12&(9()/,1'+9(MS((+9$*9()(V%29(2/,:;S%) $8)(2(+:2K)1(V%2);9,*$()+(S%)S%2%9,%+,2*&1/+2/).&%9:()*M(+2)%&%96*+*:2)%2*/+(+V S$/).)/0(12&(9()(+/,:=j:)(:2%+M(:()$*M(().&%M()(2C5(22(S%)=(2K9(2V%29()1'++( (2%=&()(:(2282:%6%)=(09(/,(+&N=(+9(9*%&/,6(&&(6345()'66(2:);9,*$()(/, 6(9%)=(09()+(*:=j:)(:2%+M(:()$*M(*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*:=j: =/&*,%9(&*+,().;<*:.(=0(),/,9*::(&(0()(:1/+1)(2(=(S/$/));9,*$+*+,/,S08&.C?*,(&(9(:&8,,()*+/)6%+2()+($8,2.;V%2345()'66(2:);9,*$()(/,:;S%)S%2(2,/92/, 1/+:2)'12*$2:%6%)=(09(6(9=;9(>></,G<*/)S/&92*&9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(*9()(: =/&*,%9(&*+,()C #$%&'%2/)$')9()().;9(++(=%,,)'+9V%29()S%)$8)(2$8:(+2&*,(/)9(&($(9%2 );9,*$+*+,:2(%6(2S%)S%2%9,%+,2*&=;9(M(+2)%&(/,&/1%&(1/+2/)%M*&*2(2()V:%62%29()* /),%+*:()*+,(+%.)/0(12(2():*1)(2&N=(+9('9$(1:&*+,%)(&($%+2(*+/)6%2*/+()6(9=;9( G</,>><C5(26;9/,:%62*9*,=(68)1(:V%29(+K:*:1(.&%M()*+,%);9,*$()+(:%)=(09:U.&%9:*11($%)%1&%)(2$(9.)/0(12(2:/.:2%)2CP%M*&*2(2()+(1/6N):2,)%9$*:2S(&2.;.&%9:V S$*&1(21%+S%$(6(9$*)1(22*&V%29()=&($,(++(6N)28))();9,*$+*+,:/)&N=(+9/)$(+2(2* 9(+N):2(9(&%.)/0(12.()*/9(+C $%)49%)3)$)IS)&B;/6($);/'$?$)49/36;+$/3?6$%)01)23.0$45$%6G)'$)0%3',%()+9A&.)01) ;+%;6.9%?3?6F<7 O Z'9,%+,:.'+12(2:1'&&(*+9:%2:(+:;&(9(:=;9(/1':()(.;&(0()(6(9 %1'22('9:822(&:(::%,()/,.;9(+6()(/)(=K,,(&:(:/)*(+2()(9(*+9:%2:/$()/)%+9)( &(0()(7S()'+9()9(W)*:*1/,)'..()WV9()=&($*9(+2**M()(2*9(+*+9&(9(+9(1/)2&8,+*+,C Z.)%1:*:S%).)/0(12(2*6*9&()2*9.)*68)26;&)(22(2*+9:%2:(+6/99(%1'2'9:822(&:(:U 2)'(9(&(0()(7S$*&1(21/+1)(2$*&:*,(9(&(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(_EC)K11()aC ZN):2(9(&%.)/0(12(2=&($9(22(/1':=&C%C$%&,2V/)9*9(2$*&&($8)(6()()(::/')M(U 1)8$(+9(/)345()'66(2%2&%$(/.:N,(+9(%)=(09(=&%+929(2$8:(+2&*,2:2N))(%+2%& &(0()(V:/66/92%,()DC)K11()/,X(&&()2*&SN)()(+./2(+2*(&)*:*1/,)'..(C O >+:N,+*+,2*&\*+*:2()*(2/)<KV</&*,/,?%+99*:2)*12()/).)/0(12WP8))('9:822(&:().;<*:.(=0(),WV.)/0(12/.&K:+*+,())($*9()(2G"C"DCE"DGC

17 DH #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), Z6*92$(0:($%&'()*+,(+)(6S8$(9(($%&'%2/).;9(++(=%,,)'+9V%29(2$*&&($8)( +N9$(+9*,2%2/)(2%,((+,)'+9&8,,(+9(/6.)*/)*2()*+,%345()'66(2:/.,%$()VS$*:.)/0(12(2:1'&&(+;:*+6;&:82+*+,/6%2)(9'M()(%+2%&&(2%)K11()(/,/.S8$(&:()CZ:;%&9 :1'&&(9())*,N)(:)(::/')M()2*&%21/+2%12(&(0()+(*/)=*+9(&:(6(9DC)K11()(&&(),(++(6U N)((+/)(=K,,(+9(*+9:%2:)(22(26/9(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(V:/6*11(()* )(:2%+M(V6(+1'++(28+1(:%21/66(9(2.;(2:(+()(2*9:.'+12C Z/)&8+,(&:(S()%,(++(6N)2(345()'66(2*%+9(+9(&%.)/0(12(2.()*/9(+(2.*&/2/):N, *9(G:2N):2(=/&*,%9(&*+,()_D%9(&*+,.)C/),%+*:%2*/+aVS$/)%&&(9(=(=/()(:/66/92/, DC)K11()/,:;6/92/,(+:1)*2&*,/./)9)*+,2*&%21/+2%12(345()'66(26(9S(+=&*1.; );9,*$+*+,CF*&/2/):N,(2$*:2(9/,V%23?6$?%9*::(=(=/()((2()N&,(+9(2/,1/+2%12C \%+,&(+9(6/2*$%2*/+2*&%26/92%,(N1/+/6*:1);9,*$+*+,S%):;&(9(:$8)(2(+%+9(+ $8:(+2&*,;):%,2*&%2*+9:%2:(+.)*68)2S%)$8)(26;&)(22(29(6()(%1'2'9:822(&:(:2)'(9( &(0()(7:/6*1)%2%9()(::*2'%2*/+S%)$8)(2&(22()(%26/2*$()(CP&()(%($%&'()*+,(+: *+/)6%+2())(6S8$()9(:'9(+V%2N1/+/6*:1);9,*$+*+,*11(+N9$(+9*,$*:())(&($%+2/) %&&(9()6/92%,()DC)K11()/,%29(2*(+1(&2(2*&8&9(&*,()(61%+$8)(1/+2)%.)/9'12*$2%2 2*&=K9();9,*$+*+,W/)2*9&*,2WCh/,&(=(=/()(1%+i28+1(:%2)(%,()(+(,%2*$2.;%2=&*$( 2*&='92N1/+/6*:1);9,*$+*+,V%&(+(/)9*9(()+/,&(9%,(=%,'96(99()(:S':&(0(=(2%&*+,C 5(26;&)(22(9(/1':.;9(%1'2'9:822(&:(:2)'(9(=(=/()(S%):;&(9(:/,:;$8)(2(2 $8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%+2%&&(2%,(++(6N)2();9,*$+*+,:/)&N=/,/).)/0(12(2:,(+()(&&( 6;&/.K&9(&:(/,((127/,9()6(9/,:;/)($%&'()*+,(+S()%_:(%:+*2GCGC/,1%.*2(&HaC $I=0:5305C5735/05;0<OCC54<5<C/;505>5>.5/5D<.EP=/E.0C=75C/F076I3637[ 345()'66(2:);9,*$()(S%),(++(6N)2*%&2DT")%163B?3?6.+9%/C4'$)/964966(9 1()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5%9*::(:%,()(),)'+9*,29/1'6(+2()(2* &/,=N,()+(()9(26'&*,2%22(,+((+9(2%&0()(2.)/*&%9(S'::2%+9(V:/6S%)9(&2%,(2* 9*::(/)&N=CB/$(9.%)2(+_JL`aS%$9(6/92%,(2(+/.:*,(&:(_EC)K11()a(&&()$%)(+9+' &8+,()(*'9:822(&:(:/)&N=(2V9%);9,*$+*+,(+=&($*+9&(92C?/,=N,()+($*:()V%2);9,*$+*+,(+S%)+;(21()+(6;&,)'..(+S/:%&&(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+() *2*&+8)6(&:(:$*:&*,(&*,,)%9CJL`%9(=(=/()(V:/6S%)9(&2%,(2*(2%:&'22(2 );9,*$+*+,:/)&N=V1/66():;&(9(:)%:=j:=/&*,%9(&*+,()V6(+:ET`1/66())%>><: %9(&*+,()/,I`)%G<:C5*::(2%&:2(66():2/)2:(2/$()(+:6(9/),%+*:%2*/+()+(:%+9(&( %&(0(6;&*.)/0(12(2_T"`VEH`/,J`aC?/,=N,()+($*:()9(:'9(+V%2);9,*$+*+,(+6(:2(+9(&:()+;(2'92*&(+&*,(&(0()('9(+=N)+Y >+9(2 F%)'9(+=N)+ F%)6(9=N)+ #+&*,6(9=N)+ #+&*,'9(+=N)+ "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"`

18 DI #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), \CSC2C1N+:/)9(&*+,()9():%6&(2:(2(+&*&&(/$()$8,2%68+9_II`a*/)S/&92*&1$*+9() _HI`aC<&%+929((+&*,(=(=/()('9(+=N)+()/$()$8,2(+%68+99/,6()(6%)1%+2YEXG $8:(+2&*,%+9(&_GL`a%9(+:%6&(9(1()+(6;&,)'..(V:/6S%)9(&2%,(2*%:&'22(9( );9,*$+*+,:/)&N=C>+9)($8:(+2&*,(,)'..()'9,N)(:%$?/36$)AB3?$%)&$?)4C%?_DO`aV $?/36$)'C%$_DG`a/,0;%)'$)4C%?_DE`aC >&9():/)9(&*+,(+$*:()(+9$*9()(V%2);9,*$+*+,(+.)*68)2S%)+;(2=(=/()(*%&9()(+GIUHO ;)/,EIUGH;)C5()*6/9()8&9)(=(=/()(/$()JI;)1'+:$%,2)(.)8:(+2()(2Y Z9(&/,=/,:N)2();9,*$+*+,:/)&N=()E'9%G&(0()(.;/(+2&*,/):N),(&:(V/,%9*::(() &%+,2:2N):2(9(&(+1/+2%+2S08&.:6/92%,()(CP/)9(&*+,(+.;(:0$%%/):N),(&:(:(:S()Y JI;)/,8&9)( GIUHO;) DLUEH;) PN)k9:.(+:*/+ 5%,.(+,( R/+2%+2S08&. "` I` D"` DI` E"` EI` G"` GI` H"` N405/<?./054637GF45B5/56 /F076I3637<?./4J> *HG5=?.\53C467?./<J/754<5 "` D"` E"` G"` H"` I"` J"` T"` L"`?/,=N,()+(*+9*1()()(+9$*9()(V%29()S%)$8)(2:.)/,&*,(=%))*()()/));9,*$+*+,(+*(+ =(2K9(&*,%+9(&%9(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,)%345()'66(2C #1:*:2()(+9(/):1+*+,$*:()V%2S'::2%+9(=(=/(2%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(():28)12/$())(.)8:(+2()(2=&%+929('9:822(&:(:2)'(9(S'::2%+9(.; &%+9:.&%+C D" e9)%&/,=n,()+(1%+9(2*6*9&()2*9*11(%,n)(:vs$/)$*929(++(,)'..(/,:;

19 DJ #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), S%)$8)(2/$())(.)8:(+2()(2=&%+929(S'::2%+9(V:/6S%)6/92%,(2);9,*$+*+,*.)/0(12 345()'66(2C DD P/)S/$(9.%)2(+%/)&N=(+(:$(91/66(+9(S%).)/0(126(9%)=(09()+(+/2()(2VS$/)$*92 9($')9()()&(0():N1/+/6*:/6=8)(9K,2*,CZDO`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+CZHT`%2*&8&9(+(()S'::2%+9(+:N1/+/6* $')9()2:/66*9&()2*9*,2'+9().)(:V6(+:9(+/)9()(:2()(+9(GH`%S'::2%+9(+(*11(() $')9()(2=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+:+*$(%'C ZHL%9(DT"/)&N=S%));9,*$()+($8)(2*:2%+92*&%2%+:&;S'::2%+9(+:6;+(9&*,( );9*,S(9:=(&N=(2()%2S':&(0(/,%+9)(%:2('9,*2()()=(2%&2CZI%9*::(2*&8&9($%) );9*,S(9:=(&N=(2"1)CV6(+:,(++(6:+*22(2&*,,()&*,('+9()GC"""1)Cc,:;9*::(2%& '+9():2)(,()V%2(+=(2K9(&*,9(&%9('9:822(&:(:2)'(9(&(0()(.;<*:.(=0(),S%)(+ N1/+/6*:/6*11(7(&&()1'+2*&+8)6(&:(:$*:7()=8)(9K,2*,*/)S/&92*&S':&(0(+C DE >&/,=N,()+()(6,;)9(2/,:;V%2(+)811(6*9&()2*9*,(.%)%6(2)((&&()8+9)*+,() $')9()(:%2S%$(=(2K9+*+,/)&(0()(+:N1/+/6*:1($%+:1(&*,S(9()Y m+9)*+,**+91/6:2/)s/&9_ge`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*=(:182*,(&:(_dl`%s'::2%+9(+(a m+9)*+,*s'::2%+9:*+91/6:2_dh`%s'::2%+9(+(a >+9(2_IH`%S'::2%+9(+(a DG ]V5445E7/;GG53]5/EF47/;GG53 Z9(,(++(6N)2(*+2()$*(f)'+9()$')9()()=;9(.)/0(126(9%)=(09()+(/,9(N$)*,( *+/)6%+2()V%29(=(=/()(V:/6S%),(++(6,;(2(2);9,*$+*+,:/)&N=S/:345()'66(2V /2(S%)2*&SN)2(+W6(&&(6,)'..(WYF;9(+(+(:*9(()9(*11(W)(::/')M(:$%,(+/1W2*&%2 6/92%,(:/M*%&:2N22()%RN=(+S%$+:R/66'+(V6(+.;9(+%+9(+:*9(()9(S(&&()*11( W)(::/')M(:28)1(+/1W2*&:(&$%2$%)(2%,(9()(:N1/+/6*V(&&()2*&:(&$%22%,(1/+2%122*& (1:*:2()(+9();9,*$+*+,:2*&='9C DD 5(22(:1K&9(:V%2&/,=N,()+(*11(*+9(S/&9()/.&K:+*+,()/6/.)*+9(&:(:&%+9(/,%2(&2(2 $(9)N)(+9(:.)/,/,:.)/,&*,(=%))*()()*11(()=&($(2'9K&921/+:(1$(+2CZ&()(%9(=/&*,%9(&*+,() :/6S%)$8)(2/6%22(2%.)/0(12345()'66(2'9,N)%+9(&(+%*11(U$(:2&*,(*+9$%+9)()(/, (2()1/66()(6()((+9H"`%=(=/()+(C[C>&:3(:(%)MS_E"DGaYV?/$$?$)A9%(/,6?3?67)8%95$A() W=,%%$)&.,(($/.$%)01)23.0$45$%6WC DE ZN&,(P*+%+:2*&:K+(2=N));9*,S(9:=(&N=(2/).():/+()6(9(+j:'+9N1/+/6*j:/6 2/66(&*+,())(,(&$8)(IC"""1)C/66;+(9(+/):*+,&()VLCI""1)C/66;+(9(+/):%6&($(+9(/, neci""1)c.)c=%)+/)=n)+(%6*&*()_p/)=)',());9(2]8+1yj<()(,+9*2);9*,s(9:=(&n=jvic0%+e"dia DG (1:2)%'9,*2()V&%$(&&()')(,(&68::*,*+91/6:2(&C&*,+C

20 DT #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) <X3)T;%)?1$()$?)W'$//$'6%&00$W7)=9%).$/B9')&)3AA$)T;%) $?).;6)3)A9''&?$?G)A;?)&)59)69()B,%$)B,/36G) B,/36)&.;(7)#$%)$%)4;%$)3AA$)?96$?G).9')T;%)+&?$() &);+)$()$??&< U.)/0(126(9%)=(09()V345()'66(2

21 DL #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), 5/,)(6S8$()&()(*+/)6%+2()/,:;V%2+/,&(%=(=/()+(*.)%1:*:()W)(::/')M(:$%,( +/1W2*&%26/92%,(:2N22()%1/66'+(+V6(+%21/66'+(+*11(%&2*9S%)1(+9:1%=2*&9()(: :/M*%&(.)/=&(6()(&&()=(S/$C5(22(=(1)82(:%&/,=N,()+(V:/6$*:()%2);9,*$()+(*S(&( JH`%2*&8&9(+(S%));9,*$(2=(=/()+(/69()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()% );9,*$+*+,V%&&()(9(S%)(+:%,X:%,:=(S%+9&()*1/66'+(+_JI`aC DH 5()*+9(:6(9%+9)( /)9(+,)'..(S'::2%+9(V:/6%&&()(9(S%)(+:%,*1/66'+(+V6(+%&&*,($(&*11(S%);(2 1(+9:1%=2*&9()(:6'&*,S(9()/)%2:N,(:2N22()%1/66'+(+C 3;9,*$()+()(6S8$()V%2(+%S/$(9'9/)9)*+,()+(/));9,*$+*+,(+S%)$8)(2%2;:1%=2 1/+2%122*&6;&,)'..(+VS$/)/)(+6;&)(22(2/,*+2(+:*$/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2% %,N)(+9(=(2K9+*+,C?*,(&(9(:S%));9,*$()+(/.&($(2V%2=(=/()+(()6(:26/2*$()(9(/) %26/92%,();9,*$+*+,V+;)9%2/(+/)'9:822(&:(:9%,(++8)6():*,Cc2(());9,*$()+( /)&N=.;9(&(:2(=%,,)'+9:.%)%6(2)(&*,+()9(+,)'..(%&(0()(V:/6=&($'9:%2%9()(: &(0&*,S(9()*RN=(+S%$+*E"D"V DI DJ K?/36$)',?)'9,N) :;&(9(:*%&&(2)(2*&8&9(9(+:2N):2((+1(&2,)'..(V&*,(:/6S'::2%+9(6(9&(0()('9(+ =(:182*,(&:(/,S'::2%+9(6(9&(0()(6(9%+9(+(2+*:1=%,,)'+9V:%62(+&*,(6N9)(V '9,N)%+9)($8:(+2&*,('+9(),)'..()*+,()C #$%&'%2/)$')9()()V%2345()'66(2S(&2/$()/)9+(2()&K11(9(:6(9%2+;(+(&&()::$8)2 2*&,8+,(&*,1()+(6;&,)'..(%:8)&*,2'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(C5(++($')9()*+,9(&(:% :%62&*,(*+/)6%+2()**+2()$*(f'+9():N,(&:(+/,&()(6(+()*/)&8+,(&:(S()%V%29(2$*& ;$8:(+2&*,(+(,%2*$(1/+:(1$(+:()/)9(++(9(&%6;&,)'..(+V+;).)/0(12345()'66(2: *+9:%2:.;<*:.(=0(),/.SN)()*0'+*E"DIC ]*&,(+,8&9S%).)/0(12(2*11(*:%66(,)%9/.K&92:*+/.)*+9(&*,(6;&:82+*+,/6/,:;%2,(++(6N)();9,*$+*+,:/)&N=/)(+=)(9()(6;&,)'..(%&(0()(6(9S(+=&*1.;9(+6()( /)(=K,,(+9(*+9:%2:C5(22(:1K&9(:9(&:%2.)/0(12(2:)(::/')M())%:2%)2(+()=&($(2 1/+M(+2)()(2/61()+(6;&,)'..(+%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(V/,9(&:%2.)/0(12(2S%) ()%)(2V%29(+/):N,:*+9:%2::/6S%)$8)(26;&)(22(2(+=)(9()(6;&,)'..(%=(=/()(V *11('6*99(&=%)2,%$9(2N+:1(9()(:'&2%2C5()S%)9/,*%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+ $8)(2&()(:(&$S(+$(+9()((+9*N):2(S%&$9(&VS$*&1(2/)6(+2&*,6;:(::/6(+((12% 9(2N,(9(1(+9:1%=2*&345()'66(2V:/6.)/0(12(2:&/1%&(2*&:2(9($8)(&:(S%)6(9N)2C Z9(N&,(+9(%:+*2($%&'()(:345()'66(2:1/+1)(2('9N)(&:(%S/$(9/.,%$()+( +8)6()(CB()(2()N&,()(+:%6&(2$')9()*+,%.)/0(12(2:((12_1%.*2(&HaC DH B()%S/$(9.%)2(+*<(:182*,(&:(:U/,Z+2(,)%2*/+:/)$%&2+*+,(+C DI >)=(09:,)'..(/6/)(=K,,(&:(%'9:822(&:()_E"DDaY>+%;009%($%3?6)L);%4$5.6%&00$)9')

22 DO #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), R()+(K9(&:(+*.)/0(12345()'66(2S%)$8)(2%2K9(*+9*$*9'(&N1/+/6*:1);9,*$+*+,6(9 S(+=&*1.;%2/)(=K,,(/,/)S*+9)('9:822(&:()CP/)%21'++(,(++(6N)(1()+(K9(&:(+S%) 9(+/.:N,(+9(*+9:%2:&*,(&(9(:$8)(2(+M(+2)%&/.,%$(CB()2*&1/66()%)=(09(26(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1/,9(&2%,(*2(6%%))%+,(6(+2()CZ9(2N&,(+9(=(:1)*$(: /,($%&'()(:345()'66(2:'9N)(&:(%9*::(/.,%$()C #53.G<J <=C<) 345()'66(2:/.:N,(+9(*+9:%2:S%).)*68)2/1':()(2.;%2+;9(+,)'..(%&(0()(V:/6 ())(6,;(2%9()(:2%+M(&*:2()V:/69(2)(=/&*,/),%+*:%2*/+()S%))(6:(+92S$()6;+(9C?*,(&(9(:S%)9()$8)(2,(++(6N)2(+/.:N,(+9(*+9:%2:*/)=*+9(&:(6(99(;=+( );9,*$+*+,()V:/6345()'66(2S%)%S/&92V:%62,(++(69(&2%,(&:(*%))%+,(6(+2() Z/)S/&92*&9(+/.:N,(+9(*+9:%2:/$()/)9(=(=/()(V:/6())(6,;(2%)(:2%+M(&*:2()+(V S%).)/0(126(9%)=(09()+(/)9(&2:%,()+(*6(&&(6:*,6(9S(+=&*1.;%22%,(1/+2%12C5( &(0()(V9()S%)6/92%,(2(+/.S8$(&:(()=&($(2)(,*:2)()(2*345()'66(2:)(,*:2)()*+,:%)1 /,&(0()(+:S*:2/)*1()S()(2(),(++(6,;(26(9S(+=&*1.;%29%++(:*,(2*+92)K1%9(+ =(=/()V9():1'&&(/.:N,(:C5(2,8&9()i/.&K:+*+,()/6%&9()V)K11()S*:2/)*1/,($2C S':/)9(+::%,()C?*,(&(9(:()9(2=&($(2%1&%)(2V/6&(0()(+$%)=/&*,%+$*:2&(0()*+9(+/)9(2 N):2(;)VS$*&1(2*(+.()*/9(=(2N9%2&(0()(+$%)'9(+/)345()'66(2:6;&,)'..(V*9(2 &(0()(+*:2(9(2$%)6(9*RN=(+S%$+:R/66'+(::*9(&N=(+9(.)/0(12C#2()%',':2E"DH =&($9(=/&*,:/M*%&2%+$*:2(*+9(+/)b2;)*+9&(66(2*345()'66(2:6;&,)'..(CZ+/,&( 2*&8&9(S%)9(2(+9$*9()($8)(26'&*,2%2:1%(*+/)6%2*/+/6&(0()(+:2*&1+K2+*+,2*& :%,:=(S%+9&()*1/66'+(+6C6CB()(2()()9(2/.:N,(+9(%)=(09(.;=(,K+92C?(0()+(()N):2=&($(21/+2%12(2$(9%2);9,*$()+(S%):(+92=(=/()(+(2*+/)6%2*/+:=)($C <)($(2S%)$8)(2&%,2*(+%)$(21'$()2CB()(2()S%));9,*$()+(%$(+2(2/6=(=/()+(S%) :$%)(22*&=%,(C Z9(2*&8&9(VS$/)=(=/()(+*11(()$(+922*&=%,(S%));9,*$()+(*,(+/):N,2%22%,(1/+2%12 $*%2(&(/+(&&()$(9)(66N9(.;=/.8&(+CB$*:=(=/()(+*11(S%)$8)(2S0(66(* /)=*+9(&:(6(9)(66N9(2.;=/.8&(+()(+%)$(21'$()26(9S;+9::1)*2=&($(2:1'==(2 *+9'+9()9N)(+V:;&(9(:%21'$()2(+S%):1*&2:*,'9)%(+($2C:2/)68+,9(%%+9)( 1'$()2()*./:21%::(+C^(9:%66(&(0&*,S(9S%));9,*$()+(+/2()(2V/69()S%)$8)(22(,+.; %2&(0()(+%&&()(9(1'++($8)()%&K22(2(&&()*11(S%):(2:*+./:2CB$*:9():2%9*,*11(() /.+;(21/+2%12V/,&(0()(+::*2'%2*/+S%)$8)(2$')9()(2:/61)*2*:1VS%));9,*$()+(2%,(2 1/+2%122*&(0(+9/6:*+:.(12N)()+(V:/6*+/,&(2*&8&9(S%)1'++(2/.&K:(VS$/)=(=/()(+ $8)(22*9:1)8$(+9(C5(2():;&(9(:/,:;);9,*$()+(:$')9()*+,V%2(+:2/)9(&%9()(: %)=(09:2*6()()=&($(2=)',2.;%2N&,(/..;9((+1(&2(:%,()/,:%62*9*,%,()(2/$S/&9()(.;:%,(+*/)S/&92*&=;9(1/66'+(V=/),()/,=/&*,/),%+*:%2*/+C

23 E" #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), ])/9:2*9:/)=)',(2()9(2($%&'%2/):/$()/)9+(9($')9()*+,V%29(++($(9S/&9(+9(/, 9*)(12(/.:N,(+9(*+9:%2:S%)$8)(2+N9$(+9*,/,%6(,(2$8:(+2&*,=(2K9+*+,/)%2+; 9(+:$8)22*&,8+,(&*,(1()+(6;&,)'..(%'9:822(&:(:2)'(9(&(0()(CZ+9:%2:(+S%):;&(9(: '9,0/)2(+/)'9:82+*+,/)%21'++(/.K&9(9(+M(+2)%&(6;&:82+*+,/6%2/)S*+9)( %29(22(()&K11(9(:*&%+,29(&(:2(:%,()VS$*&1(2'+9():2)(,()*+9:%2:(+:=(2K9+*+,C 5(+%+9(+9(&%9(+/.:N,(+9(*+9:%2:79(;=+();9,*$+*+,()/,9(&2%,(&:(+*9(&/1%&( =(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()7S%)S%2(+=)(9()(6;&,)'..(*:*,2(/,S%):%62*9*,2:1'&&( =*9)%,(2*&%2/)%+1)(.)/0(12(2&/1%&2/,:1%=(N,(2:K+&*,S(9/61)*+,345()'66(2:2*&='9C?*,(&(9(:S%):%6%)=(09(26(99(&/1%&(=(=/().)/0(12()$8)(2(+9(&%/.,%$(+6(9%2 /.=K,,((2.)/(::*/+(&2+(2$8)1C5(+;=+();9,*$+*+,=&($/.:2%)2(2*(2();)(2E"DGV/, %+2%&&(2%;=+();9,*$+*+,()=&($)(,*:2)()(2*.()*/9(+)%/12/=()E"DH2*&(=)'%)E"DICZ 9(++(.()*/9(S%)345()'66(2%S/&92*%&2GD;=+();9,*$+*+,()/)9(&2.;G&/1%2*/+()C #+9$*9()(S%).)/0(126(9%)=(09()+()%9(M(6=()E"DG2*&(=)'%)E"DI9(&2%,(2*DJ =(=/().)/0(12U%))%+,(6(+2()7S()%DE6(9<(=/().)/0(12<*:.(=0(),/,H6(9 9(+=)(9()(6;&,)'..(V9%9()/2(S%)$8)(2;)(66N92(Cl(++(6:+*2&*,2S%)9():;&(9(: 9(+6(:2%,N)(+9(%12/)*)(&%2*/+2*&%2)(1)'22()()(&($%+2(&(0()(2*&);9,*$+*+,:/)&N=(+(C B(+S/&9:$*:IJ`VH"`/,GH`S%):;&(9(:$8)(2*1/+2%126(9);9,*$+*+,(+$*%:1)*2&*, S(+$(+9(&:(V2(&(/+*:1S(+$(+9(&:((&&().():/+&*,2)(66N9()%);9,*$()(+::*9(Y $I./0=35/0;>45I5C:.3C=:C5C6?E2 /F076I363753[ I` B%):(&$/.:N,2);9,*$+*+, GT` IJ` H"` GH` 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,$*%.():/+&*,2)(66N9( 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*, 2(&(/+*:1 3;9,*$()S%)1/+2%12(26*,.)C =)($(&&():1)*o&*,26%2()*%&( #)S(+$*:2,(++(6=/&*,:(&:1%=(2 P&()(:$%)S%)$8)(26'&*,('9/)S$()(+1(&2&(0()*9(22(:.N),:6;&/,.)/M(+2()+(%+,*$() :;&(9(:V%29(+(+1(&2(&(0()2K.*:1S%)$8)(2*1/+2%126(9345()'66(2.;&()(/):1(&&*,( 6;9()C>+9(&(+%&(0()(V:/6W:(&$S%)/.:N,2);9,*$+*+,W*+1&'9()()=;9(&(0()(:/6S%)

24 ED #$%&'()*+,%.)/0(12345()'66(2U8))('9:822(&:().;<*:.(=0(), /.:N,2345()'66(2.;(,(+S;+9V&(0()(:/6()=&($(2S(+$*:2%%+9)(%12N)()V:%62 &(0()(V9()S%)6N92345()'66(2*/)=*+9(&:(6(99(+;=+();9,*$+*+,C P/)'9(+9(DT"&(0()(V:/6S%)9(&2%,(2*9(%:&'22(9();9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,VS%) K9()&*,()(EDG&(0()(6/92%,(2);9,*$+*+,'9(+&/,=/,C5(++(/)6/));9,*$+*+,S%)/2( =(:2;(2%V%2);9,*$()+(9(&:S%)/)(2%,(2(+*+9&(9(+9(:M)((+*+,%&(0()(+:N1/+/6*:1( :*2'%2*/+/,9(&:S%),*$(2%+9)(/)6()/)9*)(12();9,*$+*+,Ch/,&(%&(0()+(*9(++(,)'..(S%$9(=(2%&29()(:)(:2%+M(V9%345()'66(21/6*1/+2%126(99(6V/,9(S%$9( 9()/)*11(%1'2=)',/));9,*$+*+,C>+9)(&(0()(*9(++(,)'..($%):2%9*,*)(:2%+M(V9% 1/+2%12(+=&($(2%=&()(2V/,*9*::(2*&8&9(S%):%62%&()+(7*N&,();9,*$()+(:(,(+ $')9()*+,7$8)(26(9$*)1(+9(2*&%2%$8),((+'9:822(&:(C#+9(&*,S%));9,*$()+(,(+2%,+(,%+,(/):N,2%2;1/+2%122*&(+K9()&*,()(,)'..(%EGG&(0()(V:/6S%)$8)(2* )(:2%+M(76(+'9(+S(&9C DT 5(2*&,8+,(&*,(9%2%,N)9(2*11(6'&*,2%2+;)(62*&(2S(&2.)8M*:22%&/)9(2.;'/$$)%+2%& &(0()(V:/6345()'66(2S%)$8)(2*1/+2%126(9*&N=(2%S(&(.)/0(12.()*/9(+C DL \(+9(2 1%+/):*,2*,2%+:&;:%2$8)(M%CT""&(0()(CF;9(++(=%,,)'+91%+9(2:;&(9(:/,:;%+:&;:V %2&*92/$()S%&$9(&(+%9(&(0()(:/6345()'66(2S%)$8)(21/+2%126(9S%)6/92%,(2 N1/+/6*:1);9,*$+*+,V6(+:M%CEI`S%)9(&2%,(2*(2);9,*$+*+,:/)&N=6(9&/,=/,C ^(9.)/0(12(2::2%)2$%)6;&:82+*+,(+V%29():1'&&(K9(:9*)(12();9,*$+*+,2*&*%&2DCDE" :.(M**11(6;&/)%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=V+;)9()$%)/)(2%,(2(++8)6()(:M)((+*+, %=)',()+(CZ9(M(6=()E"DG=&($6;&2%&&(+()($*9()(26(9'9,%+,:.'+12*()%)*+,()+()% 9(N):2(6;+(9()C5():1(2(*9(+/)=*+9(&:((+1)%2*,)(9'12*/+*%+2%&&(2%/)$(+2(9( /)&N=V:/6+'=&($%+:&;(22*&DGH.():/+&*,();9,*$+*+,:/)&N=*.()*/9(+)(62*&0'+*E"DHC P/)9(+)(:2()(+9(.()*/9(=&($6;&(+((2()N&,(+9(/,:;+(90':2()(22*&(+/)$(+2+*+,/6 6;&2%&&(29()6(9=&($(21)%2*,2+(90':2()(2C DO h;)6;&/.k&9(&:(+%+:1'(:*/)s/&92*&$)%$b3$%$$)'1/(;/v1%+9(21/+:2%2()(:v%2 345()'66(2S%),(++(6N)2LI`%9(/)$(+2(9();9,*$+*+,:/)&N=_DT"'9%DOOaC5*::( 2%&6;*6*9&()2*9:(:*:%66(+S8+,6(99(+K9()&*,()(,)'..(%EDG&(0()(V:/6 %&&*,($(&=*9)%,(22*&6;&/.K&9(&:(+V9()$(9.)/0(12(2::2%)2=&($9(*+()(2:/6<;?(;//$();+) 0$%.9?$%G)$%)'9(;6$%)3%$A($)%163B?3?6<C DT ]%&&(+(*9(22(%:+*2()=%:()(2.;(2:%6&(2)(,*:2)()*+,:%)1)(6:(+92)%345()'66(22*& ($%&'%2/)*6%)2:E"DIC DL 5(22(:1K&9(:=&C%C%29(2*11($*9(:S$/)6%+,(,(+,%+,()(V9()S%)$8)(2=&%+92=)',()+(%9( ;=+();9,*$+*+,()/,=&%+929(&2%,()+(*9(%S/&92(=(=/().)/0(12%))%+,(6(+2()C DO #$%&'%2/).;2%&2(*6*92$(0:($%&'()*+,(+V%29(+1)%2*,(+(90':2()*+,*9(M(6=()E"DGN):2=&($ /.&K:22*&($%&'%2/)(2()%29(2N):2('91%:22*&6*92$(0:)%../)2(+$%)%&($()(2V/,%2.)/0(12S/&9() /,:;=')9(S%$(/)*(+2()(2\*+*:2()*(2/69(++()(9'12*/+6(99(2:%66(CZ9(+%+9(+S%&$9(&%.)/0(12.()*/9(+()9()($*9()(9(6*&(.8&:.&%+()6(99(+K(6;&2%&=&($(2)(6:(+92*,/92*9V=;9( 2*&($%&'%2/)/,2*&\*+*:2()*(2C5(2()9()/)9*::(2%&V:/6&8,,(:2*&,)'+9/):&'2($%&'()*+,(+: $')9()*+,%.)/0(12(2:6;&/.K&9(&:(*CC2C%+2%&&(2%);9,*$+*+,:/)&N=C

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord

1:8. Metropolen. Fantasifulde ord om Ørestad Nord F Ø N M 1:8 Sc L N J H C'? Cc H? B C H H H c H H c H H c H H x c H H cc- c H H H O C c C c C c C c C c c F C c C C cc c - F Ø N KU 2:8 Sc L T T H F L K B B E H c H E E H M é O G M L H U K S E E V B G B!

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle-/ svaleskabe, fritstående

Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle-/ svaleskabe, fritstående Frederiksberg Forsyning /S Stæhr Johansens Vej 8 5 00 Email ff@frbforsyning.dk Web: www.frbforsyning.dk Markedsoversigt med EU's energimærkning: Køle/ eskabe, fritstående Højde redde Dybde d() eg eg riston

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge = agervare Varenr Antal bdt./pll. ydskinne med 4 mm polyethendug SKP 45/30 51001303000 3000 45 30 0,5 0,42 256 11,74 SKP 70/30 51002303000 3000 70 30 0,5 0,51 160 13,87

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer

Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Metafortællinger som kvalitetsvurdering af pædagogiske miljøer Resultater fra læringslaboratoriet i Odense Vibeke Schrøder "#$%&$%'$()*%+,-$%'.012#2 Indholdsfortegnelse " #$%$%& ' ()&*+&)(),? @4=*(4'*("$'+5*(8A-*7,#74%7+0,%)'""%)-,+"*%

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

9Q8 Førerinformationssystem i farver (understøtter ikke dansk tale eller tekst) 7.805 2.490. 1XW/WBG 3-eget multifunktionssportslæderrat (9Q7) 2.

9Q8 Førerinformationssystem i farver (understøtter ikke dansk tale eller tekst) 7.805 2.490. 1XW/WBG 3-eget multifunktionssportslæderrat (9Q7) 2. Audi Q3 Ekstraudstyr Udstyrsliste forklaring De i parantes opgivne koder henviser til udstyr, som er obligatorisk og derved skal bestilles i samme forbindelse, som det udstyr, de er opgivet ved. "+" eller

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

ANEBJERG - Skanderborg

ANEBJERG - Skanderborg ANEBJERG - Skanderborg Stilling Stilling sø Skanderborgvej Gram Anebjerggårdsvej Frueringvej Gl. Gramvej Højvangen Vestermøllevej Fruering Skanderborg Kommune Anebjerg-spillet Inddragelse af interessenter

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout

Skema på Kongevejens Skole i forbindelse med evt. lockout LC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH AH 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE SAL SAL LPE LPE 0B Mandag Tirsdag Onsdag

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Aurehøj Gymnasiums studiecafé

Aurehøj Gymnasiums studiecafé Uge 2: Den 5.-8. januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Martha Jacobi Siri Vulpius BC BC Asta W Tobias W Louise B Anne Fabricius Anton D Martha Jacobi TA TA CL Tobias W CL Uge 3: Den 12.-15. januar

Læs mere

km/l 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2 890 135 452.

km/l 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2 890 135 452. Audi Q3 Motor Ydelse 0-100 km/t sek. Gear Forbrug km/l Ejerafgift halvårlig CO² g/km Pris 1,4 TFSI CoD ultra 150 hk 9,2 6-trins Manuel 18,2 600 127 414.880 1,4 TFSI CoD 150 hk 8,9 6-trins S tronic 17,2

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

!" # $% &' ( *+$ " $%&

! # $% &' ( *+$  $%& " " $% &' ( $)$% *+$ " " $%& 2"" RESUME...5 1 INDLEDNING...8 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL MED PROJEKTET...8 1.2 PROJEKTINDHOLD...8 2 OPVARMNINGSTEKNOLOGIER TIL OVNE...10 2.1 TRADITIONEL MODSTANDSBASERET OPVARMNING...10

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Trykknapper og signallamper

Trykknapper og signallamper Udvendig gevinddiameter 22 mm, kunststof Udvendig gevinddiameter 22 mm, metal Med AS-interface og PRFBUS-DP forbindelse nsd038y nsd0367y nsd0283y SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side SGNUM 3SB3 Side Valg- og

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Tillæg nr. 18. Forslag. Kommuneplan Centerområde i Ulfborg. Signaturforklaring. Ullsgad. Torstedvej. Meter. Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 18. Forslag. Kommuneplan Centerområde i Ulfborg. Signaturforklaring. Ullsgad. Torstedvej. Meter. Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE ± Tillæg nr. 18 Herred sgade Ullsgad e Kommuneplan 2013 Torstedvej Centerområde i Ulfborg Forslag 0 Signaturforklaring Kommuneplanramme HOLSTEBRO KOMMUNE 50 100 Meter Redegørelse Forord til kommuneplantillæg

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter

Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Lokalplan 171 Område nord for Toftekærsvej Vadgård kvarter Gladsaxe Kommune 2004 Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når

Læs mere

Chipkode Fornavn Efternavn Klub Chip årg FC65794 Casper Degn LARSEN Blue Water Cycling 2008 chip PX08326 Thomas Nybo RIIS Blue Water Cycling 2010

Chipkode Fornavn Efternavn Klub Chip årg FC65794 Casper Degn LARSEN Blue Water Cycling 2008 chip PX08326 Thomas Nybo RIIS Blue Water Cycling 2010 Chipkode Fornavn Efternavn Klub Chip årg FC65794 Casper Degn LARSEN Blue Water Cycling 2008 chip PX08326 Thomas Nybo RIIS Blue Water Cycling 2010 chip CN38339 Frederik Thalund JENSEN Blue Water Junior

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør Dorthe Jakobsen Fra: Ole Bandelow Winther Sendt: 8. juli 2014 10:08 Til: Søren Langholm Emne: VS: Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning Vedhæftede filer:

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN

LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN LOVE OG VEDTÆGTER FOR BOLIGOMRÅDE VED BRINKVEJ, SKJERN Udarbejdet, November 1976. Indhold af Love og Vedtægter er i det følgende opdelt i, der er samlet i 6 hovedgrupper: A B C D E F Foreningens navn,

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder Agros Aps Prøve nr.: 14-803770 EB05 NP-gødning 18-20-0 Agros Aps 19,4 19,32 17,1 16,5 Prøve nr.: 14-803771 CG01 Kaliumchlorid 49 Agros Aps 48,9 48,59 Prøve nr.: 14-803772 AR04 Ammoniumnitratgødning 27

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1

Bilag D: Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 : Besvarelse af spørgeskemaundersøgelse, del 1 Kategori 1 At være i stand til at finde og bruge informationer handler for mig om at: Figur D1a: Kunne bruge IT Helt enig 7 30% Enig 14 61% Ved ikke 0 0%

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 28

Partiel byplanvedtægt nr. 28 Partiel byplanvedtægt nr. 28 for Karlslunde Industri Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke

Læs mere

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge Byplanvedtægt 9 Pilegårds Vænge Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT UR. 9. ISHØJ KOMMUNE. I OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Vestmotorvejens sydlige gren, Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej

Læs mere