NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017"

Transkript

1 UDVIKLING & ERHVERV / TEKNIK & MILJØ Erhverv & Plan / Plan & byg Dato: Sagsnr.: 15/9724 NOTAT Arealudlæg og arealudpegninger i Kommuneplan 2017 I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der udlagt nye rammeområder til erhvervsformål samt ændringer og tekniske justeringer af arealudpegninger. Nye udlæg af areal til erhvervsformål i kommuneplanen sker i form af rammeområder, der beskriver et areals fremtidig anvendelse. Herefter kan der for det pågældende område udarbejdes en lokalplan, der er i overensstemmelse med anvendelsen beskrevet i rammen. Når der vedtages en lokalplan kan arealet overføres fra landzone til byzone. Arealudpegninger er områder, som knytter sig til retningslinjerne i kommuneplanen. Planlovens 11a fastsætter en række emner, som kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for. Arealudpegninger vises på kortbilag i kommuneplanen. I forbindelse med Kommuneplan 2017 forventes der i alt udlagt ca. 43,3 ha til erhvervsformål. Herudover fortages der ændringer i arealudpegningerne i temaerne om hhv. værdifulde landskaber, skovrejsningsområder og områder til biogasanlæg. Dette notat indeholder: - Arealudlæg til byudvikling - Arealudpegninger - Kortbilag: o Arealudlæg til byudvikling (4 kort) o Ændring i arealudpegninger (4 kort) 1 af 6

2 Arealudlæg til byudvikling Vejen øst I den gældende Kommuneplan 2013 er der ved den østlige motorvejsafkørsel nr. 67, E20 ved Vejen udlagt et areal på 34,9 ha vest for Gestenvej og et areal på 48,2 ha øst for Gestenvej, i alt 83,1 ha til potentiel fremtidigt område til byzone (perspektivområde) til erhvervsformål. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013 har der været arbejdet videre med at få afklaret de planlægningsmæssige forhold, således at en del af arealet ved Vejen Øst kan udlægges som et nyt attraktivt erhvervsområde. Den statslige grundvandskortlægning er færdiggjort i området. Områdets status er at det er beliggende i OSD (område med særlig drikkevandsinteresse) og indvindingsopland til almen vandforsyninger. Tidligere har hele området desuden været beliggende i NFI (nitratfølsom indvindingsområde), men er i den statslige kortlægning udgået som NFI område. Som led i afklaringen af grundvandsforholdene har Vejen Forsyning foretaget en række prøveboringer for at vurdere andre potentielle muligheder for indvindingsområder. Vejen Forsyning har på baggrund af resultaterne fra prøveboringerne besluttet, at der fortsat skal indvindes vand fra eksisterende kildefelter i området. Da Vejen Forsyning fortsat vil benytte kildefelterne, vil udpegningen af OSD og indvindingsopland fortsat være gældende for arealerne. Arealerne skal udlægges efter retningslinje 40 og 41 i Vandplanen og beliggenheden i et OSD område og indvindingsopland bevirker, at der ved lokalplanlægning og konkret i projektet skal tages særlige hensyn beskyttelse af grundvandet. Ønsket om udlæg af erhvervsarealer ved Vejen Øst er ikke afklaret med andre myndigheder, men efter de gældende regler om grundvandsbeskyttelse er der sammenlignelige sager med erhvervsudlæg i OSD område i bl.a. Køge Kommune. Der er ikke taget stilling til muligheden for placering af en benzinstation eller lignende da dette iht. retningslinje 40 og 41 vil kræve en supplerende redegørelse for tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse. Et nyt erhvervsområde ved Vejen Øst skal endvidere ses i sammenhæng med potentielle investeringer i vestvendte motorvejsramper og en omfartsvej øst om Vejen by. Vest for Gestenvej: I forslag til Kommuneplan 2017 udlægges en del af perspektivområdet som nye erhvervsrammeområder. Dette således at et nyt rammeområde vest for Gestenvej bliver ca. 15,5 ha og udlægges i tilknytning til det eksisterende rammeområde 1.E.14. Området udlægges til mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg med til anvendelse til kontorer, servicevirksomheder o.lign med intensivt transportbehov. Øst for Gestenvej: Øst for Gestenvej udlægges nyt erhvervsrammeområde på ca. 9,8 ha, hvoraf ca. 6,4 er beliggende i perspektivområdet og ca. 3,4 i umiddelbart tilknytning til perspektivområdet. Området udlægges med til potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg med anvendelse som erhvervsområde til større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til den enkelte virksomhed. I rammebeskrivelsen for 2 af 6

3 det nye erhvervsområde er indarbejdes forudsætninger, som sikrer, at beskyttelse af grundvandet varetages der ved efterfølgende lokalplanlægning. Vejen vest I tilknytning til eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Vest i Vejen (1.E.18) udlægges der et nyt erhvervsrammeområde på ca. 9,5 ha. Rammeområdets anvendelse er erhvervsformål, såsom industri, lager, forskning, service, kontor og forretningsvirksomhed. Arealet er medtaget i kommuneplanlægning efter ønske fra ejeren. Området udlægges som en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Industrivej Vest. Der etableres ikke nye overkørsler til Boulevarden og området vil blive trafikbetjent fra Sverigesvej u nærliggende erhvervsområde. Askov I Askov udvides det eksisterende erhvervsrammeområde 6.E.01 med ca. 0,6 ha. Udvidelsen af rammeområdet er en forudsætning for planlægningsmæssig opdatering ved eksisterende virksomhed i Askov. Anvendelse af det udvidede område er som det eksisterende rammeområde til erhvervsformål såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed samt service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger (bestyrer-, portnerboliger og lignende). Holsted For at sikre arealer til udvidelse og nyetablering af erhvervsvirksomheder i Holsted Nord udvides rammeområde 3.E.06 med ca. 7,9 ha. Anvendelse af området er derfor fortsat til erhvervsformål i miljøklasse 3-6. Det kan være større og lettere industri, håndværk, værksteder, service, og kontorer/liberale erhverv, samt til formål som servicestation med benzinsalg og lignende. 3 af 6

4 Arealudpegninger Skemaet viser de temaer, hvor der enten er sket en teknisk opdatering eller revision. Teknisk justering dækker over, at den tidligere anvendte metode fastholdes og at kendte fejl og ændringer mv. tilrettes. Revision af et tema dækker over, at der er anvendt en ny metode, herunder justering af udpegningsgrundlaget. Tema Værdifulde landskaber Særligt værdifulde landbrugsområder Skovrejsningsområder Skovrejsning, uønsket KP13 (Ha) KP17 (Ha) Bemærkninger Reduktion på 610 ha. Der udtages 2970 ha og inddrages 2360ha Forøgelse på 400 ha. Teknisk opdatering efter samme metode som Kommuneplantillæg Ny udpegning. Udpegningen fra KP2013 er opretholdt og suppleret med nye arealer udpeget efter metode beskrevet i teknisk notat Ny udpegning efter metode beskrevet i teknisk notat. Teknisk Naturområder Teknisk opdatering efter X Særligt værdifulde samme metode som ved X naturområder Kommuneplan Potentielle økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Potentielle naturområder opdatering X X X Biogas Der udpeges ét nyt område ved Roved, så der i alt er tre områder i Vejen, hvoraf de to allerede er udnyttet. x Revision x x x x Ændring af hhv. værdifulde landskaber, skovrejsning og områder til biogasanlæg er nærmere beskrevet herunder. 4 af 6

5 Værdifulde landskaber Kommuneplanen skal iht. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 16 indeholde retningslinjer til sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelige værdi. Ifølge Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 fra december 2015 skal kommunerne som udgangspunkt sikre, at de værdifulde landskaber ikke reduceres. Ifølge retningslinjen i kommuneplanen kan der kun bygges inden for de værdifulde landskaber, hvis de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier ikke forringes. Der skal også tages hensyn til om større anlæg, uden for de udpegede områder, vil påvirke ind i de værdifulde landskaber. De værdifulde landskaber er ikke en forbudszone, hvor der ikke må bygges, men en opmærksomhedszone hvor der skal tages særlige hensyn. I perioden har Vejen Kommune gennemført en samlet beskrivelse af landskaberne for hele kommunen. Beskrivelserne danner baggrund for en revision af temaet for de værdifulde landskaber. Ved revisionen er de værdifulde landskaber opdelt i 22 områder, hvoraf 2 er helt nye. De enkelte områder er beskrevet og vurderet i en selvstændig rapport: 22 værdifulde landskaber i Vejen Kommune. Efter forslag til revision er de værdifulde landskaber reduceret med 610 ha til ha. Der er udtaget ha og inddraget ha. Se ændringer på kortbilag. Lokalisering af biogasanlæg Kommuneplanen skal iht. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 indeholde arealudpegninger for beliggenheden af fælles biogasanlæg. I Kommuneplan 2013 er der udpeget 2 områder ved hhv. Holsted og Lintrup. For at udpege et tredje område til biogas er der foretaget en overordnet screening i den østlige del af kommunen. Efterfølgende er mulighederne drøftet med repræsentanter fra hhv. Linkogas, Nature Energi og fagcenter for biogas. På denne baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at der arbejdes videre med en udpegning ved Roved, se vedlagte kortbilag. Skovrejsningsområder Kommuneplanen skal iht. Planlovens 11a, stk. 1 nr. 12 indeholde en udpegning af skovrejsningsområder (positivområder) og områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder) samt optage retningslinjer herfor. Øvrige områder kaldes neutralområder. Ifølge Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 skal kommunerne som udgangspunkt planlægge for en udvidelse af arealer til skovrejsning. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, skal som udgangspunkt fastholdes. I Danmarks Nationale Skovprogram (2002) er målet, at skovarealet skal forøges så skovlandskaber udgør % af landets areal i løbet af en trægeneration på år. I dag udgør skovarealet på landsplan cirka 14 %. I Vejen kommune udgør skovarealet i dag 9 %. 5 af 6

6 Udpegningen benyttes også som grundlag for udbetaling af tilskud til skovrejsning på landbrugsjord. Der er både mulighed for at opnå tilskud til projekter i positivområder og i neutralområder tilskudssatsen er dog højere i områder udpeget som positivområde. I konkrete sager kan områder i negativområder overføres til neutralområder. Skov Positivområder: Der er foretaget en revision af temaet. Udpegningen er dermed forøget med ha. til ha. Se ændringer på kortbilag. Områderne er hovedsageligt udpeget inden for områder med grundvandsinteresser og i tilknytning til kommunens byområder. Den store stigning i andelen af skovrejsningsområder skyldes altovervejende, at der, over årene, er udpeget nye områder med grundvandsinteresser. Desuden er skovrejsningsområderne fra Kommuneplan 2013 opretholdt. Skov Negativområder: Der er foretaget en revision af temaet. Udpegningen er dermed forøget med ha. til ha. Se ændringer på kortbilag. Stigningen er primært sket som følge af nye store råstofområder samt en harmonisering i udpegningsgrundlaget for så vidt angår byområder og kirkeomgivelser. 6 af 6

7 ca. 15,5 ha ca. 9,8 ha 3b 1a 4b 1b 8 1c 8ø 4d 2m 3t 4m 10a 3b 3c 1ad 9b 25c 3h 12æ 3d 9b 4o 1k 7a 2n 19t 7b 7c 21d 28q 7000c 24b 10g 1ai 4i 12a 12ai 11 1ad 28c 28g 2h 3d 12ae 12ab 22aø 2k 1ah 28z 1v 5c 3m 2i 24as 31c 24a 21i 21ca 1ø 1ag 3e 16c 1y 7000h 8n 25d 24bn 21br 12ø 2a 25b 2l 23bc 28ax 23a 19s 1h 28b 10 5am 2c 23b 21bt 91 3ak 8p 4c 24at 12ad 19a 5a 2a 14g 10aa 22as 21bv 20hc 28l 3v 8f 23c 5ae 5ai 1af 10p 7h 28bb 12b 9c 5f 19ar 8i 10q 1f 3o 4c 31eh 1br 28bi 1cp 14l 4b 1bz 37ik 37lk 21bl 12k 9q 19ii 28ae 31u 28an 12aa 38bs 9x 4h 1co 32g 22am 28br 6i 16ef 5p 14k 21bø 22n 9c 12l 14y 38b 32f 19pe 2b 2b 24bg 35e 28b 12cz 21by 16x 7b 6h 90a 7000am 7000b 2b 32b 7000at 93 3n 19pb 8e 17d 7000b 1cc 7000a 28c 7000fi 24ar 11bæ 13a 3ah 9d 1ae 2a 19pi 31ei 15fk 28q 17g 16el 33c 19no 7000bc 7000bf 7000bk a 28aæ 19ig 20hi 1g 28bu 7000ep 35ar 28bl 28t 7000f 17a 1d 13af 8f 16en 3g 7000aæ 1bn 16ee 38c 11gx 7000bz 3z 21bf 39f 10g 7000æ 16hp 7000x 7000o 1cq 35ax 4k 7000cp 24b 17gt 11c 21bc 38cq 1ac 5o 16bz 1bt 19bf 16dh 7000fq 16ed 21bh 3y 40b 1ah 7000a 21bb 8aa 12t 6g 21bm 25e 7000fd 38ø 21bs 7000bl 28bk 8m 9cg 12it 11cv 16ei 19pf 15al 46b 37ly 19os 38bo 8c 38cp 37ay 16o 11b 12aa 11k 22o 37pf 21bk 21bæ 5al 7000dt 19mx 14o 38cu 16eb 20hb 35az 3al 16em 7000bm 7000eq 5q 1cr 7000d 4e 15fl 16ez 16eq 19nk 15ig 16ep 7000ax 16hd 12ht 19ea 14cc 13cæ 16hk 20e 35ay 5ad 7000dø 7000s 7000y 9bn 37s 9bl 1u 1cz 1ac 38cm 37pe 21u 37nd 21ao 19pa 7000bø 5am 1dz 37a 13c 5v 15i 1dæ 11gs 1ct 88 1cy 90b 21be 7000m 32 21ay 11ec 1cs 21ba 13q 2a 7000aq 37h 7000fk 7000bi 17aq 7000i 22e 14an 1da 7000du 9bk 37iv 7000d 7000l 24ay 3ai 21as 7l 28k 12l11g 3af 7000ba 11h 1t 2c 7000cæ 16bp 16q 38cf 12ei 1s 3z 11gi 5an 7000az 7m 19mu 21b 19il 7000bd 19d 7000dæ 28ag 10m 38bø 3ø 21bp 17ci 7000n 1bq 3ad 16ay 3ac 12bm 16fb 23as 11fe 16fa 22f 7000r 2h 92c 7k 12v 15il 19nn 17go 20n 90c 3ae 1ci 11qy 20h 37kt 11l 11ex 37ih 37fq 13o 3aa 19hp 37gh 7000do 7000bn 19hn 37ba 37fø 7e 7000dz 5ao 37y 11gr 7000bg 3a 11ga 7000k 1du 19oq 28ay 11fh 7000eh 11qx 19oe 35r 28at 21am 21af 15a 11eq 14t 38l 20t 28as 20y 19gx 20q 37iz 14f 16af 38k 37dæ 20o 37pa 5af 19qb 3h 19mæ 19dø 28ax 37kl 38r 1bm 38cs 28au 12hæ 19ik 20cl 15ef 7000gd 53 11cg 7000ce 19my 19ir 16fo 17gx 11if 22bf 19dl 11ip 11kl 38an 17bo 14k 11ki 19ln 11kv 19oh 22az 35o 15fb 12m 14bs 19kn 11ia 19kr 17ch 17fi 7000fo 11ck 20ac 19it 3l 19ix 38ac 11kr 15ga 14bv 19db 12ft 20bi 28az 13ca 19ft 14bf 20cr 17di 19fi 17ay 20dr 32e 20hg 73 20cf 19di 20dy 15hz 16cu 20at 20ab 37fi 15ko 15t 19fl 14bc 20cg 11io 21ap 15gy 15bl 11lr 37ax 10o 14bp 11ix 37or 20av 38by 21ac 37dl 7000e 37ef 19hi 46ar 19gt 19fb19y 7000fp 5aq 1cx 7000gc 11ar 24bi 19cz 21bi 7000fe 28ar 1ab 21bz 24bm 7000ge 92d ESBJERGMOTORVEJEN GESTENVEJ GAMSTVEJ VANDMØLLEVEJ VAMDRUPVEJ 1.E.01 1.G.04 1.G.01 1.E.20 1.B E.07 1.B.07 1.B.01 1.B.06 1.B.16 1.E F.02 1.E.02 1.E E.11 1.D F.07 1.E.21 1.E.14 Målforhold:ca.1: BL/BN Forslag til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde Vejen øst. Signatur: kommuneplanrammer Boligområde Erhvervsområde Centerområde Område til offentlige formål Rekreativt område Tekniske anlæg Perspektivområder Nyt erhvervsområde

8 ca. 9,5 ha 10a 5ad 4d 7h 9bq 43o 10ah 25æ 1a 16l 9ck 90a 9bæ 15ky 46at 1v eq 9i 9bo 46f 11cc 9cc 1ck 9k 14ei 16hm 9bs 18p 42a 10b 16a 42b 44k 45b 18o 16fx 7k 41a 41d 9co 10d 14ef 43h 1bf 1bx 1dø 9cq 14a 16i 16hn 43e 1ø 42k 15h 5an 10ak 9ca 1æ 45s 9be 5ak 42l 5ae 9cd 96 14c 44a 18ø 20b 5n 9bø 41c 43a 9cl 9cp fu 2d 9cn 12cf 1bø 7c 1di 5m 18q 5al 9bv 1b 1cb 104b 45g 1ca 1dl 10ag 1cf 9cv 22ai 45c 18v cn 1dr 14e 24bb 1cl 74c 13cl 9bz 41b 1db 1f 41m 18a 1dx 1dn 9cb 46a 9y 9g 13g 13cø 74d 12av 1cg 9ce 9cr 1dg 18aa 9cu 9l 1dy 9cs 20c 95 1ce 1be 1dm 1cd 18l 1dq 1dd 5ac 18s 1dk 16hs 15u 16fq 9ci eg 7000am 7000ca 7000fs 7000cø 7000bp 7000df 8a 16gy 7000er 18ab 7000ab 7000et 7000eø 10al 7000el 1co 1ad 7000fm 7000fi 15lc 16he 7000dm 40h 7m 16hc 7000gb 16fv 15kz 20g 10i 11d 13d 1dt 1dh 12ba 11bz 40m 1cm 40a 42g 16ft 18ad 17dn 7000ed 43f 13p 14eh 13dl 7000fa 7000az 43m 7000dp 40l 7000en 15le 1cn 15ld 5a l 2x 7000bs 42h 16hz 42e 2y 11qi 2l 11pe 12hx 2k 20hk 20he 41h 7000cf 1de 12dæ 14el 11ql 14en 2r 44f 45o 11pt 43n 16fu 17æ 74b 7000di 11qo 14cs 11qg 22p 46m 7000s 12cs 10af 2n 2z 2o 7000fø 2af 10r 10z 14ct 45m 2q 2p 16gf 10p 2ø 12gr 10l 13bo 10t 11pg 41g 16gt 9bu 11my 10s 2ac 9by 14cl 10ae 16gk 16gl 2an 16ge 2al 17ei 12em 2m 2ai 16gi 11ph 10v 14di 14dk 14cv 12im 2æ 15if 14cx 2ag 16gb 10u 17dt 17du 10aa 11lz 14eb 17dq 11pi 14dg 2ap 17dv 11nx 2ab 12hl 10æ 16gs 17dx 6i 15ht 2ao 14df 16gx 2ad 13be 10o 10n 14ec 14dy 10ad 2ak 14cq 11oi 14cu 14cn 17ds 45h 11hb 17en 14dz 11pl 11nz 14dl 12gy 11qf 12hv 2ah 11ny 9bf 12gp 14dæ 13bi 14dt 12ck 11nø 11oy 12hb 17do 11læ 11oo 14cæ 16gm 11po 12gt 11qb 2am 17ea 17ef 16dr 16gc 1cx 11qc 9f 11or11ot 17em 11qq 11ol 9ct 16gd 14da 11qn 12go 16ga 11ni 14ee 11pr 11nl 11lx 11qa 11nf 11pø 16dx 12cl 16bx 12gf 17ed 7000dk 11ml 12cc 9bi 12ca 11mr 17dz 11mu 20m 7000da 46h 7000fy 1bg 1ds 7000au 13cs 16dv 7000at 5c ESBJERGMOTORVEJEN BOULEVARDEN SKOVVEJ MOSEVÆNGET NORGESVEJ ASBOVEJ VESTERMARKSVEJ ESBJERGVEJ INDUSTRIVEJ VEST PETERSMINDEVEJ SVERIGESVEJ 1.E.03 1.D.01 1.B.05 1.E.06 1.E.18 1.E.19 1.E.16 1.D.12 1.E.11 1.G.03 1.D.11 1.B.16 1.E.22 1.B.04 1.B.02 1.E.10 Målforhold:ca.1: BL/BN Forslag til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde Vejen vest. Signatur: kommuneplanrammer Boligområde Erhvervsområde Centerområde Område til offentlige formål Rekreativt område Tekniske anlæg Nyt erhvervsområde

9 B ca. 0,6 ha 4d 6a 9m 30a 9a 6b 14a 16l 15l 10ah 16a 7h 15a 15ky 29f 5eq 29g 4b 1a 12i 29a 34a 29h 6c 4iz 11cc 9ib 30u 33e 16hm 2e 4em 18p 14ei 16hn 30r 3c 32h 18o 30c 16hg 36l 32kb 90a 32kp 7bo 8aa 9ia 15h 32ez 32a 32eu 16fr 14c 3q 16hh 9dø 8x 10d 20b 5d 8æ 6f z 4f 16fs 18q 9iu 31dl 33a 32c 18v 14e 7000fu 8ab 37b 32iø 71 9an 37oz 5a 8k 9c 4ir 13g 36f 29c 15bv 31ff 2d 8q 10a 6d 37pk 16fi 6n 15bu 7ar 18s 9ff 16hr 5go 36a 15c 16eh 15bl 3z 7i 3ar 9it 9at 7000y 7000dl 7000co 7000ad 7000cø 7000z 7000b 7000i 37np 7000x 16gy 7000dc 7000fs 94 32ib 37oa 7000fg 7000ab 7000e 7000dm 7000cl 33g 7000af 32fc 31fg 32kr 16fv 7000ee 32fa 8t 2at 8y 4ag 11d 29b 13d 7k 3u ia 32id 32fb 16ft 5ge 9bv 18ad 37ll 9fo 7f 13p 3ac 31fh 13dl 32fd 2d 4bf 15bx 32kk 3æ 7000dg 2c 9cæ 4i 4l 15b 6q 36d 8h 7000dn 9af 7000o 2æ 7bm 2bx 16hz 9fi 14p 8u 37ng 7000dd 32ic 9cl 5gk 14b 9ct 32kg 9ft 4k 16hs 9fq 16ht 9cr 9t 9fl 8ø 9fv 9s 7a 9di 9fy 9ar 9fr 4ak 14i 3ø 4z 9df 3x 9u 7y 9r 9ki 9q 9fk 9o 4cf 4ai 9cz9cx 9fh 32kf 35de 7au 32an 9az 9ko 3o 16fu 15bt 35cf 4aø 9ay 9ax 9gt 9ix 9cs 15p 16hi 9co 9x 2av 9hi 9ei 9ap 9aq 4ax 7000g 9as 9ao 9fu 9bd 9fs 9cø 9kp 9hl 9bc 9da 9z 7t 9cq 9cu 9kr 9fz 9fx 9ci 14f 9av 4v 15ø 9dk 9bl 9dc 9au 9n 9cn 9bb 9bi 2ap 9ht 7v 9cy 9cv 9fa 9ø 9iz 15r 9dd 9dh 9al 9dg 9de 9db 9el 9v 9iø 14n 29e 9en 9fø 9y 9p 9fg 9ep 9fn 9cb 7ax 9gl 9bz 9cd 9ey 9gi 9ef 15z 9æ 9cf 3i 9gs 31fc 9kk 32i 7n 9kl 15t 9gf 9gr 9hb 9bs 9hr 9hx 9hd 30d 9kf 6e 9et 37d 9bt 9hf 37lr 9fc9fd 9bq 9bo 9hz 7as 14k 7h 9kh 9hø 5ba 32ii 14a 16gf 9bø 9ks 9kq 9er 9bk 8f 9iy 9br 9ba 9fb 2am 2f 9bf 15æ 15x 14e 9cc 8m 14g 35ce 8s 9aø 9cm 15v 7b 32it 5cr 14o 32l 9ca 9hv 9kt 9be 35cx 5gi 9ka 7bf 9hs 9ga 9gb 15n 9gc 9bx 9ha 9ak 32iu 9gv 7x 5ci 9aa 9gh 15s 32if 14t 32eæ 7s 9hq 7ad 9gy 9gq 7e 7000ey 32el 9ev 14r 15y 15f 7ba 9iæ 16gt 9bu 9ez 9ex 5gb 9es 2bf 7ay 2aø 9fæ 9gz 9gk 34gi 9hp 15al 9hk 32fs 32ki 34gl 15aa 9gg 9bg 9gd 9ge 9eu 7av 9eg 5ca5cb 15h 9ai 35cy 16ge 7an 9ee 9hn 9gn 9go 15at 32o 9ac 9ke 2g 5gg 32iv 15ad 32fi 5cc 15br 9ku 9bm 37nt 9ho 9kn 14q 9hæ 35cl 9ek 9aæ 15q 5gh 9bh 7bl 15o 15bq 3aq 16gg 7az 4is 7ap 14d 14l 9ad 7z 32hd 7d 32al 9eq 7bb 16ic 32il 32dl 15ap 8ad 32av 5bv 2aæ 32z 32kq 32cc 32ff 8p 15av 32is 32ap 16gb 2bo 29d 32dt 15bc 15bi 32hf 15bf 7bd 16id 32ir 15bk 32eg 32fl 2ad 14ø 34gk 15ay 35bk 5bu 32ih 35da 15be 32fr 32ax 7af 34fi 32fe 15ar 14s 32cø 37lt 35ci 34fy 34fl 32dr 9hm 14c 7000dd 32iz 9gm 34bi 34ei 16gs 14y 2s 32hi 14x 32er 32fz 32ko 15ht 34gh 37nu 7ao 32fo 15af 15ak 32cf 32n 14z 32dø 16gx 34ff 35bm 32y 7aø 32fq 15bp 9ae 15bo 32cr 32cb 32ci 15ba 32aq 32ø 9ah 4fø 32hv 32ck 34ct 32ai 32hu 37nr 32dc 34bs 32fg 15bh 34fv 14ai 32ka 32he 32es 32iq 32ef 32ch 32s 34ci 5gm 37na 14ac 32fy 15am 34fu 7ah 3al 15aq 32fp 32dx 15ag 32eo 31cg 36h 31cl 34gm 32ec 37mr 32ds 32hc 32fk 15bg 32gf 32ha 31dd 32cz 15k 37nc 15bn 32gp 32dz 34eh 15bd 32fn 34dø 32hb 34ea 32di 12ck 34fc 32em 34fp 34el 31cf 34gt 34fz 34fk 31ct 34ds 15az 34fq 31di 31de 32gg 37nø 34fo 34ef 35cæ 34ep 32io 32gy 15g 34fa 34cf 37nk 34fh 34et 32gv 34cr 34df 14af 34gf 3an 14aa 32dv 3r 34di 34fb 34dt 16gc 4aa 32ht 35cr 32ct 32gq 32gø 32gs 7000n 32gh 35cs 7000c 16gd 34dr 32gn 31cz 16fz 32hz 16ga 16fy 31cy 31cx 2t 4ab 14ae 7000fæ 16hø 34cv 34cx 32kh 35bs 32cv 31cc 34cz 34ec 32hl 32fm 31dk 31dc 12cl 34ez 15ai 9ir 32cy 4ah 31dh 4bt 37nq 32ge 35db 7ac 32kd 9ie 9il 37mv 14al 32ke 32gd 32gb 37mæ 9ik 32hæ 37pi 7ø 14m 9io 9ic 16hx 9iq 15bz 7000da 9dz 7000ex 32kl 9dx 9dq 7000ea 9fe 9dn 16fæ 8o 2bn 110 BOULEVARDEN MANNEHØJ HAUGSTEDGÅRDVEJ PETERSMINDEVEJ 1.B.10 1.D.01 1.B.08 1.B.24 6.E.01 1.D.12 6.B.04 1.B.05 1.D.16 6.E.02 1.D.07 1.G.03 1.D.08 1.G.05 6.D.01 6.B.02 1.B.09 6.B.01 6.B.03 1.B.04 6.C.01 1.E.13 1.B.15 6.D.05 Målforhold:ca.1: BL/BN Forslag til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde Askov. Signatur: kommuneplanrammer Boligområde Erhvervsområde Centerområde Område til offentlige formål Rekreativt område Tekniske anlæg Nyt erhvervsområde

10 ca. 7,9 ha 1i 5a 3a 3a 5b 9a 1g 8k 5n 5o 7 2a 5p 3e 14a 4bf 6f 4be 7a 5x 5c 4bd 1r 46 14c 2d 2bz 5s 8m 7000y 18a 1m 3fe 1f 5r 4bg 1ø 3x 5bb 8a 17a 5b 17n 1bq 4ø 5c 35 9c 14z 7d 14d 12k 4au 3g 39 13b 13a 7m 3c 3bq 16e 17d 7000aa 1a 3d 4a 13b 9d 14u 14æ 12cm 5d 7h 3ap 1d 4r 42 3fx 7n 2by 7e 7p 3ci 4c 12a 3aæ 1ab 7k 5t 3gs 7g 3ds 5e 3dr 7i 6 1ad 3da 14v 13c 1b 18b 12b 3fæ 14f 7o 4ac 3fq 4s 3dz 16d 1q 7000g 7000af 7000ø 7000q 7000c 43a 7000e 7000a 7000t 3æ 1ac 3b 43b 7000f 7000c 7000k a 7000i 7000ac 1at 3p 5q 7000n 14t 7000ab 7000x 14q 2i 7000d 2b 4d 7000e 7000ah 5gh 1æ 12ay 7000e 4ab 3c 10b 8 2bx 7000æ 3gq 22x 3do 2l 45 12dz 2cz 3ep 3gn 1d 12dg 3l 48 12k 3af 4bh 2x 7000a 1c 7000b 3i 14i 5r 1b 12bl 3e 12aa 18f 2af 1as 2cv 12dx 1g 12s 3fr 4t 3ca 3gt 22a 3ff 2ab 2t 3fs 3ga 1ax 3bø 3bh 1ah 3fø 7000b 12r 3ee 3ef 3fp 22m 2ct 12dn 3gr 2h 3fc 5ex 3r 3cl3ax 2bæ 2o 3t 3fh 12cz 3et 3fa 3fd 3fb 22u 2k 4z 2ø 3er 4ak 4e 3fg 16b 3ek 2cs 4av 22p 4l 3dy 12ak 22f 3az 4k 12aæ 5eø 4ba 3ez3ey 14k 3bæ 1ak 3ex 2s 3ea 3eb 3dv 3eo 2cg 2bl 3dx 12dc 7000ag 2bt 3bv 2bh 12db 4ao 1al 3ed 24b 3gl 3ar 3cq 1ar 2ch 3gi 12cø 3dl 3at 3du 5ez 47 4az 3bb 2bc 2bi 17m 5ey 2bm 12cn 3ct 11i 2cx 22e 3eæ 2bk 2aq 3ac 4n 3dn 12ai 3u 3el 1au 1aø 3fn 3fv 3q 3e 1bp 3dt 2cy 3bn 3bo 2y 3cp 1h 2bv 1av 18h 3de 5fc 1ay 12ø 2ai 3cz 3cn 3fl 4aæ 12bm 3cs 3cf 4ar 12bk 3ø 4i 3s 77 3n 2cl 12q 4q 2v 2n 4p 3di 14y 22l 2bg 3cr 2bf 14p 21a 3bz 1g 3cb GRINDSTEDVEJ SEKÆRVEJ ESBJERGMOTORVEJEN KÆRVEJ NØRREGADE HEDEGÅRDSVEJ ENERGIVEJ ESBJERGVEJ 3.E.06 3.E.01 3.G.01 3.G.02 3.E.07 3.B.04 3.G.03 3.D.09 3.B.01 3.B.02 3.D.03 3.D.01 3.D.02 3.B.03 Målforhold:ca.1: BL/BN Forslag til Kommuneplan 2017 Erhvervsområde Holsted nord. Signatur: kommuneplanrammer Boligområde Erhvervsområde Centerområde Område til offentlige formål Rekreativt område Tekniske anlæg Nyt erhvervsområde

11 l Vester Torsted Holme Å Plantagerne ved Klelund Vandløbene omkring Glejbjerg Staushede Åkær Å Hundsbæk Plantage Holsted Å Vejen Mose Estrup Hovedgård Gamst Søenge Sønderskov Slot Stenderup Bæk Kongeådalen Københoved Hjortvad Å Haraldsholm skovene Rødding og Langetved skove Jels Søerne Skovene ved Brøstrup Fladså Værdifulde landskaber Nyt Udgaar Jels Å KortCenter.dk, Kort- & Matrikelstyrelsen, Cowi Kommuneplan 2017 Revision af udpegningen for værdifulde landskaber Målforhold 1: Sagsbeh. Gitte Kisbye Dato Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf Internet: -

12 l Ny lokalisering til biogasanlæg Buffer eks anlæg 15km Eksisterende anlæg Nyt anlæg Screening KortCenter.dk, Kort- & Matrikelstyrelsen, Cowi Kommuneplan 2017 Tegn. Tegn.nr. 0 Målforhold 1: Dato Sagsbeh. Gitte Kisbye J.nr. Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf Internet: -

13 Signaturforklaring l Skovrejsningsområde (Ny udpegning) Skovrejsningsområde (Gammel udpegning) KortCenter.dk, Kort- & Matrikelstyrelsen, Cowi Forskel på ny og gammel udpegning for skovrejsningsområder Tegn. LAJE Tegn.nr. 1 Målforhold 1: Dato 9. marts 2016 Sagsbeh. LAJE J.nr. 16/ Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf Teknik & Miljø Internet: -

14 Signaturforklaring l Skovrejsning, uønsket (Ny udpegning ) Skovrejsning, uønsket (Gammel udpegning) KortCenter.dk, Kort- & Matrikelstyrelsen, Cowi Forskel på ny og gammel udpegning for skovrejsning, uønsket Tegn. LAJE Tegn.nr. 1 Målforhold 1: Dato 9. marts 2016 Sagsbeh. LAJE J.nr. 16/ Rådhuspassagen 3 - DK 6600 Vejen - Tlf Teknik & Miljø Internet: -

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st.

Ophævelse af Lokalplan 64. Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Ophævelse af Lokalplan 64 Erhvervsområde ved Smedevej og Buchwaldsvej Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Ophævelse af Lokalplan 65... 4 Redegørelse for de faktiske forhold... 4 Redegørelse for

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven

Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001. Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven Forslag til lokalplan nr. 03-010-0001 Gl. Gjesing, Nørreskoven Udvidelse af Dyrehaven November 2008 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej

Bilag 2 KORTBILAG. Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING. Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej Bilag 2 KORTBILAG Optagelse af veje og stier som offentlige SIGNATURFORKLARING Sti / vej der ønskes optaget som offentlig Offentlig sti / vej 4.1 Bøgekildevej, Hasselager 350 m 4au 3am 3as 5cl 5bv 5cn

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS ALLE 1983

LOKALPLAN LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS ALLE 1983 LOKALPLAN 34 ( LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM BERNSTORFFSVEJ OG HENNINGSENS GENTOFTE KOMMUNE ALLE 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO AF LOKALPLANOMRÅDET Side i LOKALPLANENS FORMÅL 2 LOKALPLANENS INDHOLD

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere