Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012"

Transkript

1 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012 Ved byrådsmedlem Per Berga Rasmussen. Odense Byråd skal ved budgetbehandlingen for 2013 vedtaget et budget der bygger på følgende forudsætninger Rummelighed, bæredygtighed med plads til alle i fællesskabet. Kun gennem bæredygtige beslutninger skabt i fællesskab med plads til alle i en rummelig kommune, vedtager dette byråd et budget for 2013 der bærer fremtidens Odense i sig. For at nå dette skal der ændres i det budgetforslag som økonomiudvalget har fremlagt. Indhold: Regeringen og KL svigter kommunerne... 2 Odense kommune skal udfordre rammerne... 2 Økonomiudvalgets budgetforslag... 2 Sammen i arbejde 500 flere arbejdsløse... 3 Social ansvarlighed... 3 Udsatte boligområder... 4 Personalepolitik... 4 Byplanlægning... 5 Kollektiv trafik... 5 Børn i Odense... 6 Folkeskolen... 6 Ældre i Odense... 7 Konkrete forslag... 7 Finansiering fritagelse... 7 Skattestigning... 7 Frem mod 2. behandling... 8

2 Regeringen og KL svigter kommunerne Vi var mange der havde forventet et kursskifte efter at vi fik en ny regering efter 10 års borgerligt styre i Danmark. 10 år der har betydet at kommunerne, herunder Odense, har været i en økonomisk spændetrøje, vi ikke har haft mulighed for at løse de kommunale opgave på bl.a. børn, unge og ældreområdet på en anstændig og forsvarlig måde. Det har ikke været muligt at skabe en kommune med et fællesskab, hvor der også sikre gode forhold for vore socialt udsatte medborgere. Spændetrøjen blev ikke løsnet ved den nye regerings årlige forhandlinger med KL om kommunernes økonomi for Kommunerne fik ikke frihed, blev ikke sluppet fri. I Enhedslisten forstår vi godt befolkningens frustrationer over den nye regering. Regeringsskiftet blev ikke et opgør med de 10 års V-K-O styre i nullerne. Odense kommune skal udfordre rammerne Budgetlægninger for 2013 er igen bundet af en række ramme og restriktioner fra aftalen mellem KL og regeringen. I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at vi skal udfordre rammer. Det kan gøres ved at vedtaget det budget for 2013 der sikre økonomi til løse kommunes opgaver på en måde der skaber forudsætninger for en solidarisk og grøn kommune med plads til alle, hvor der sættes fokus på bæredygtighed. Det kan blive nødvendigt at Odense bryder rammerne. En anden løsning kunne være at Odenses gennem vore repræsentanter i KLs bestyrelse forlangte en genforhandling af kommuneaftalen. Økonomiudvalgets budgetforslag Jeg har gennem mine mange år i dette byråd gennemarbejdet mange forslag til budgetter. Men jeg skal ærligt erkende, at dette forslag til budget, er det forslag fra Økonomiudvalget der er fyldt med værdiglagede ord i store mængder. Ord som de fleste opfatte som positive, men i den sammenhæng de bruges i budgetforslaget er det for at dækkes over den kendsgerning, at budgetforslaget er et sparebudget, der betyder forringelser på en lang række af kommunens kærneydelser. Lad os nævne nogle eksempler: 8 innovationsspor realiserer Ny virkelighed - Ny velfærd. 1. Livskvalitet på egne vilkår Årlig besparelse 45 mio.kr. 2. Sammenhængende velfærdsressourcer Årlig besparelse 26 mio. kr. Side 2 af 8

3 3. Selvforsørgelse frihed til at kunne Årlig besparelse 26 mio. kr. 4. Velfærd i fællesskab Årlig besparelse 5 mio. kr. Der ud over er der 4 innovationsspor der ført forventes at give besparelse fra Desuden er budgetforslaget så generelt, at hverken byrådets medlemmer, kommunens ansatte eller borgerne har en chance for at forstå det. Derved umuliggøres den demokratiske deltagelse. I Enhedslisten er vi ikke modstandere af at der tænkes nyt i kommunen, men er det velfærd øget velfærd der er det bærende eller er det rå besparelse. Som det fremgår af tallene, er det besparelser. Vi er af den opfattelse, at det er mere redeligt at kalde en spade for en spade. Det fremmer forståelsen. Sammen i arbejde 500 flere arbejdsløse Det havde været mere reelt hvis Økonomiudvalget havde kald deres budgetforslag - Odense 500 flere arbejdsløse i stedet for Odense Sammen i arbejde En mulighed kunne også være Odense Sammen i arbejdsløshed Budgetforslaget indebærer økonomiske stramninger på stort set alle områder. Stramninger der betyder nedlæggelse af ca. 500 stillinger i Odense Kommunen. Budgetforslaget mangler konkrete henvisninger til, hvor der spares, hvor der nedlægges stillinger og hvilke konsekvenser det vil få. Ordet Innovation er i den grand blevet misbrugt. Social ansvarlighed Socialpolitikken og det sociale arbejde skal bygge på anstændighed, tillid, værdighed og faglighed. Der skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker og der skal sikres reel inddragelse i sagsbehandlingen. Borgere med sociale problemer skal tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats. Arbejdsløse skal have tilbud om reel opkvalificering i stedet for ubrugelig aktivering. De borgere som har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår skal tilbydes revalidering, fleksjob eller førtidspension på baggrund af en ordentlig og hurtig sagsbehandling. Kommunen skal udfolde bestræbelser for at forebygge og afhjælpe fattigdom. Der bør oprettes let tilgængelige sundhedscentre rundt i kommunen hvor både forebyggelse og behandling kan finde sted. Alle borgere skal have adgang til gratis og kompetent misbrugsbehandling og rådgivning. Side 3 af 8

4 Udsatte boligområder Løsningen på sociale problemer og kriminalitet løses ikke ved at rive huse ned, som det i den hektiske debat efter den seneste voldsepisode i Vollsmose, har udviklede sig til. Det er ikke bygningerne der er årsagen, men mange års manglede helhedsorienteret social indsats. Der skal etableres en langsigtet indsats i stedet for den skov af projekter der har præget det boligsociale arbejde. Enhedslisten har bl.a. i Tryk By udvalget efterlyst en samlet oversigt over projekterne. Det er vigtigere at få denne indsigt. I stedet har man stoppe den næste helhedsplan for Vollsmose, en helhedsindsats der netop tager sigte på den sociale indsat, i stedet for på bygningerne. Personalepolitik Odense Kommunes mange tusinde ansatte gør hver dag et nyttigt og vigtigt stykke arbejde for at skabe en god og tryg hverdag for Odenses borgere. For at sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, kræves respekt for deres arbejde samt øget medindflydelse og selvstyre. Det er beskæmmende at kommunen ikke har været i reel dialog med personalerepræsentanterne omkring tilblivelsen af dette års budget. Hvis der er nogen der har et indgåede kendskab til denne kommune, er det vort dygtige personale og deres tillidsrepræsentanter. Odense Kommune skal være en god arbejdsplads hvor der sikres et godt arbejdsmiljø. Det gælder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Sundhed skal ind i arbejdsmiljøet ved at ansætte sundhedspersonale, der står til rådighed for kommunens ansatte, i stedet for aftaler med private virksomheder. Odense Kommune har et stort ansvar for at sikre efter- og videreuddannelse. Odense Kommune skal stille de nødvendig pladser til rådighed til ungdoms- og videreuddannelse. Odense Kommune skal benytte sig af jobrotationsordninger. Forstået på den måde, at kommunen afsætter midler til øget efter- og videreuddannelse af kommunens ansatte, at der ansættes ledige i deres stillinger medens de er på uddannelse. Men det er vigtigst at dem der ansættes midlertidigt i stillingerne, ansættes på ordinære løn- og arbejdsforhold. Hvilket giver den arbejdsløse mulighed for at oparbejde nye kvalifikationer og ny anciennitet i a-kassen til dagpenge. De ansatte i Odense Kommune skal afspejle befolkningssammensætningen. Der skal ansættes flere med anden etnisk baggrund end dansk og flere med funktionsnedsættelser i Odense Kommune. Udlicitering og privatisering er med til at undergrave det fælles ejerskab og medvirkende til, at Byrådets ansvar mindskes. Den kollektive forsyning skal være kollektivt ejet. Kommunale opgaver skal udføres af kommunalt ansatte. Enhedslisten vil i stedet arbejde for indlicitering, hvor det er muligt. Odense Kommune skal stille klare krav til leverandører af tjenesteydere, at deres leverancer er fremstillet ved overholdelse af Side 4 af 8

5 gældende hovedoverenskomster, miljømæssigt bæredygtigt og at de påtager sig et socialt- og uddannelsesansvar. Byplanlægning Der er ingen tvivl om, at planlægning af fremtiden Odense stiller store udfordringer. Fremtiden byer er ikke længere byer der udvikler sig ud på det åbne land, med derimod byer der fortættes, gamle industriarealer omdannes til by- og boligområder med tilhørende servicefunktioner og liberale erhverve, som vi ser udviklingen på Odense Havn og Godsbanearealet. Det er vigtigt at kommunen understøtter denne udvikling. Trafikafviklingen skal tage højde for udviklingen. Vi skal ikke længere have unødig gennemkørende trafik igennem vore bykerner og boligområder. Enhedslisten var det første parti der pegede på, at Th. B. Thrigesgade skulle nedlægges, for derved at genskabe en sammenhængende bymidte med plads til boliger og liberale erhverv. Ved vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplanen er grundlaget på plads for den fremtidige trafikafvikling. Det er også vigtigt at se åbningen af kanalforbindelsen i den sammenhæng. Enhedslisten kan godt forstå at borgere der bor op af de veje som i fremtiden vil blive belastet af øget trafik er bekymret. Det er vigtigt, at der i planlægningen tages hensyn til disse borgere, det kan dels gøres ved at se på vejenes udformning, belægning m.v. Men der skal også ses på, hvordan kan trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt, bl.a. ved etablering af omfartsveje, som planen for ringe 3 vest er et eksempel på. Men det vigtigste er at få flere væk fra hver mand sin bil og over i den kollektive trafik. Kollektiv trafik Den kollektive trafik er en meget vigtig medspiller i trafikafviklingen i Odense. I Enhedslisten beklager vi, at de seneste års udvikling har betydet at flere vælger den kollektive trafik fra, med det resultat at presset på vejnettet øges. Det er vigtigt at kommunen presser Fyn Bus så udviklingen vender. Der skal indføres nye attraktive betalingssystemer der fremmer brugen af busserne. Der skal også ske en bedre sammentænkning af bybusser, regionale buslinjer og toget. Det er vigtigt at rejsetiden med den kollektive trafik ikke bliver unødig lang. For Enhedslisten er der ingen tvivl om, at etablering af en letbane i Odense vil blive er kraftig styrkelse at Odense trafikafvikling. Med etableringen af letbanen, sammen med lukningen af Th. B. Thrigesgade, åbning af kanalforbindelsen vil trafikmønstret i Odense ændre sig væsentligt. Det er for at sikre en bæredygtig byudvikling vigtigt, at dette byråd holder fast ved disse beslutninger. Det vil skabe en positiv byudvikling i Side 5 af 8

6 Odense, stedet for den udvikling vi har set siden 50erne, hvor Odense er blevet ødelagt, for at tilfredsstille bilismens umættelige krav om plads med tilhørende forurening. Enhedslisten støtter ikke lukning af Stigefærgen. Vi mener der er behov for denne forbindelse, også efter åbning at kanalforbindelsen. Stigefærgen er nødvendig for at sikre et sammenhængende stisystem, for at fremme cyklismen og for at skabe en god forbindelse til Odense Fjord og Stige Ø. Odense har fået bycykler, i lighed med mange andre større byer, Men bycyklerne i Odense er ved at ruste fast til stativerne, på grund af et total umulig betalingsform. I Enhedslisten mener vi, at den aftale kommune har med det private firma om bycykler skal genforhandles, så cyklerne kan blive til gavn for byens borgere og gæster. Børn i Odense I Finansloven for 2012 og efterfølgende i Økonomiaftalen for budget 2013 er der afsat midler til styrkelse af dagtilbudsområdet. Det har konkret betydet, at der er i budgetforslaget er afsat 17,6 mio. kr. til styrkelse af børneområdet. Det ser Enhedslisten som et positivt tiltag. Men det bekymrer os, om det i den virkelige verden vil betyder plads til forbedringer, når vi ser det i sammenhæng med sparekravet til Børn- og Ungeområdet. Børn- og Ungeudvalget budgetforslag mangler en udbygning af daginstitutionsområdet. Udvalgets har kun 3 forslag til anlægsønsker hvor det mest markante er Motoriserede barnevogne hvilket vi i øvrigt støtte af hensyn til arbejdsmiljøet. Enhedslisten efterlyser at der afsættes midler til den udbygning der er beskrevet i budgetmaterialet med nye børnehuse i Hunderup/Munkebjerg, Rosengård/Kragesbjerg og Skt. Hans/Rising. Det er ikke tilfredsstillende at der ikke sker en udbygning på området før efter I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at udbygningen skal ske i takt med byudviklingen, således at der etableres børnehuse i de bydele hvor børnetallet stiger. Folkeskolen Fremtiden skole i Odense har været meget til debat i de seneste måneder. I Enhedslisten er vi ikke modstander af at der sker et tættere samarbejde mellem SFO og skolen. Den sammenhængende skoledag for klassetrin Men det kræver at det sker på et forsvarligt pædagogisk niveau, at der sikres kvalitet i undervisningen. I de fremlagte forslag tyder det mere på at der sker en udhuling af det pædagogiske arbejde. Det fremlagte forslag bærer mere præg af et spareforslag end et kvalitetsløft i folkeskolen. Skolen skal tilføres resurser så skolen kan inkluderer alle elever. Det betyder ikke at de elever der har et særligt behov ikke skal tilbydes en særskilt indsats, men det skal ske i et integreret forløb. Side 6 af 8

7 Ældre i Odense På ældre- og handicapområdet er der indregnet en årlig besparelse på ikke mindre end 45 mio. kr. Efter Enhedslisten opfattelse er det ikke muligt at gennemføre besparelser i det omfang, uden at det vil få en negativ betydning for vore ældre og handicappedes hverdag. Vi er bl.a. ikke tilhængere af den forhøjelse af betalingen for madlevering som er indarbejdet i budgetforslaget. Konkrete forslag Enhedslisten vil frem til 2. behandling fremlægge en række konkrete ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag. Finansiering 8-fritagelse Ved at ophæve fritagelse for betaling af grundskyld, som det er lang op til i budgetforslaget, fjernes fritagelsen fra vand- og fjernvarmeværker. Ved at opkræve grundskyld fra disse virksomheder betyder det er taksterne vil stige, så det endelige regnestykke for borgerne kan bliver det samme, hvorfor det er en skjult skatteforhøjelse. I Enhedslisten mener vi ikke det er god ide at begynde at opkræve grundskyld af ungdomsboliger, kollegiet og uddannelsesinstitutioner. Det passer dårligt med at Odense skal være en uddannelsesby. Skattestigning Enhedslisten har aldrig været og bliver aldrig et skattenægterparti. Vi er bevist om, at ved at yde til fællesskabet skabes forudsætninger for at alle kan får et værdigt liv. Enhedslisten har ikke berøringsangst overfor skatteforhøjelser. Men vi må i den aktuelle situation dybt beklage, at når der i år er behov for skatteforhøjelser på de kommunale skatter skyldes det væsentligst, at regeringen har overvæltet nye byrder på kommunerne. I år har Odense Kommune kun mulighed for at forhøje skatterne inden for en ramme på 26 mil.kr., hvilket kun er 1/3 af det kommune har mistet ved udligningsreformen. I Enhedslisten mener vi, at skattestigningen bør ligge på dækningsafgift og grundskyld. Vi har med tilfreds konstateret at også andre af byrådets partier har meldt ud at de ikke afviser skattestigninger. Vi har også fået en klar opfordring fra vort personale gennem KOS Kommunale Organisationers Samarbejde Sæt skatte op og besparelserne ned. Side 7 af 8

8 Frem mod 2. behandling Enhedslisten ser frem til de politiske forhandlinger om budget Vi ser frem til, at os i rød stue vil tage ansvar for serviceniveauet i Odense Kommunen, og finder sammen om et budget, der sætter serviceniveauet for vore børn, unge og ældre over nedskæringer. Side 8 af 8

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Odense Kommune ny virkelighed bør være mere velfærd

Odense Kommune ny virkelighed bør være mere velfærd Enhedslisten - Odense Side 1 Budgetoplæg 2012 Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2012 den 14. september 2011. Ved byrådsmedlemmerne Per Berga Rasmussen. Odense Byråd skal benytte

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Venstres budgetforslag 2018

Venstres budgetforslag 2018 Venstre i Odense Byrådsgruppen Venstres budgetforslag 2018 (20.09.2017) 1. Indledning I lighed med sidste år fremsætter Venstre et budgetforslag, der prioriterer velfærd for børn, unge, ældre og handicappede

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8

Enhedslistens tale til 2. behandling af budget 2016. Side 1 af 8 Side 1 af 8 I år har der ingen forhandlinger været om budgettet og det er jo egentlig ærgerligt. Forhandlinger er jo steder man kan mødes og have konstruktive debatter og måske finde punkter man kan være

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2015-18

Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Ti skridt i en sund retning!

Ti skridt i en sund retning! Ti skridt i en sund retning! For Enhedslisten er sundhed meget mere end behandling af syge mennesker med medicin og operationer på sygehuse. Sundhed hænger sammen med, hvordan vi arbejder, bor og lever,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole

Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole Børnene først - Radikale principper for fremtidens folkeskole I Radikale Venstre vil vi have en skole, hvor vores børn trives og udvikler sig. En skole der klæder vores børn på menneskeligt, socialt og

Læs mere

Odense Kommune- en ny virkelighed. Skal være udvikling - ikke afvikling!

Odense Kommune- en ny virkelighed. Skal være udvikling - ikke afvikling! Enhedslisten Odense Budgetoplæg 2011 Side 1 Enhedslisten Odense Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2011 den 15. september 2010. Ved byrådsmedlem Per Berga Rasmussen. Odense Byråd

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen

FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV. Foto: Didde Jacobsen FÆLLES OM ET LEVENDE HERLEV Foto: Didde Jacobsen KOMMUNE BETYDER FÆLLESSKAB! Herlevs fremtid er også dit valg. Enhedslisten vil arbejde for åbenhed og borgerinddragelse. Vores politik tager udgangspunkt

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Stor aktivitet i EL-byrådsgruppen i 2015

Stor aktivitet i EL-byrådsgruppen i 2015 Stor aktivitet i EL-byrådsgruppen i 2015 Stor aktivitet prægede arbejdet for Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus Byråd i 2015. Det viser en oversigt, som fortæller, at byrådsgruppen stillede 16 forslag,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab Enhedslisten Odense Valggrundlag for byrådsperioden 2013 2017 Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab skal være udgangspunktet for al udvikling i Odense. Kun

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Skolereform baggrundsbilag

Skolereform baggrundsbilag Skolereform baggrundsbilag Bemærk! Nedenstående indstillinger er udarbejdet ud fra 1. behandling af lovforslaget omkring ny skolereform. Skolereformens intention Det fremgår af udspillet, at regeringen

Læs mere

Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014

Enhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014 1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000

Læs mere

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014

Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Borgmesterens tale ved budgettet 2. behandlingen den 29. september 2014 Vi skal nu formelt i gang med 2. behandlingen af budgettet for 2015-2018. Inden jeg åbner op for ordførerrunden, vil jeg gerne give

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020 Fremsat af : Enhedslisten & Radikale Venstre Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget angiver + merudgift / mindreindtægt

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer

Udgifterne: - 7,6 mia. kr. i serviceudgifter - 3,7 mia. kr. i overførselsudgifter - 0,8 mia. kr. i anlægsinvesteringer Velfærd gennem vækst Budgettet for 2015 afspejler en kommune, der så småt ser solen på den anden side af den økonomiske krises uvejr. Kursen med stram økonomistyring holdes, og der investeres målrettet

Læs mere

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften?

Offentligt/privat. Hvem styrer busdriften? Offentligt/privat F O A F A G O G A R B E J D E Hvem styrer busdriften? FOTO: JØRGEN HANSEN Kollektiv trafik er ikke en privatsag Vi er bekymrede for den kollektive trafik. Vi synes, at der bør bestå et

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO Dagtilbudsloven 1 stk. 2, 4 23 Formålet med loven er at 1 stk. at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre

Læs mere

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative

Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste. Stem på. Konservative. liste C ved kommunalvalget i Rødovre. Rødovre Konservative Kim Drejer Nielsen Nr. 1 Chris Lassen Jensen Nr. 2 Arna Schnoor Nr. 3 Mogens Lind Nr. 4 Niveaudeling i folkeskolen Væk med gælden Hjælp de svageste Stem på X liste C ved kommunalvalget i Rødovre Rødovre

Læs mere

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby

Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Fjordlandsskolen Afdeling Dalby, Skuldelev og Skibby Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Paw

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu.

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu. Vores by er under forandring. Rammerne for en moderne, attraktiv, europæisk by bliver lagt i disse år. Vi ser det, når vi går gennem byen: Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab. odense.enhedslisten.dk

Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab. odense.enhedslisten.dk Rummelighed og bæredygtighed i fællesskab odense.enhedslisten.dk Enhedslisten går ikke på kompromis. Vi er ansvarlige over for de borgere, der har stemt på os. Derfor tør vi også godt stå uden for budgetforlig,

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere