Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012"

Transkript

1 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012 Ved byrådsmedlem Per Berga Rasmussen. Odense Byråd skal ved budgetbehandlingen for 2013 vedtaget et budget der bygger på følgende forudsætninger Rummelighed, bæredygtighed med plads til alle i fællesskabet. Kun gennem bæredygtige beslutninger skabt i fællesskab med plads til alle i en rummelig kommune, vedtager dette byråd et budget for 2013 der bærer fremtidens Odense i sig. For at nå dette skal der ændres i det budgetforslag som økonomiudvalget har fremlagt. Indhold: Regeringen og KL svigter kommunerne... 2 Odense kommune skal udfordre rammerne... 2 Økonomiudvalgets budgetforslag... 2 Sammen i arbejde 500 flere arbejdsløse... 3 Social ansvarlighed... 3 Udsatte boligområder... 4 Personalepolitik... 4 Byplanlægning... 5 Kollektiv trafik... 5 Børn i Odense... 6 Folkeskolen... 6 Ældre i Odense... 7 Konkrete forslag... 7 Finansiering fritagelse... 7 Skattestigning... 7 Frem mod 2. behandling... 8

2 Regeringen og KL svigter kommunerne Vi var mange der havde forventet et kursskifte efter at vi fik en ny regering efter 10 års borgerligt styre i Danmark. 10 år der har betydet at kommunerne, herunder Odense, har været i en økonomisk spændetrøje, vi ikke har haft mulighed for at løse de kommunale opgave på bl.a. børn, unge og ældreområdet på en anstændig og forsvarlig måde. Det har ikke været muligt at skabe en kommune med et fællesskab, hvor der også sikre gode forhold for vore socialt udsatte medborgere. Spændetrøjen blev ikke løsnet ved den nye regerings årlige forhandlinger med KL om kommunernes økonomi for Kommunerne fik ikke frihed, blev ikke sluppet fri. I Enhedslisten forstår vi godt befolkningens frustrationer over den nye regering. Regeringsskiftet blev ikke et opgør med de 10 års V-K-O styre i nullerne. Odense kommune skal udfordre rammerne Budgetlægninger for 2013 er igen bundet af en række ramme og restriktioner fra aftalen mellem KL og regeringen. I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at vi skal udfordre rammer. Det kan gøres ved at vedtaget det budget for 2013 der sikre økonomi til løse kommunes opgaver på en måde der skaber forudsætninger for en solidarisk og grøn kommune med plads til alle, hvor der sættes fokus på bæredygtighed. Det kan blive nødvendigt at Odense bryder rammerne. En anden løsning kunne være at Odenses gennem vore repræsentanter i KLs bestyrelse forlangte en genforhandling af kommuneaftalen. Økonomiudvalgets budgetforslag Jeg har gennem mine mange år i dette byråd gennemarbejdet mange forslag til budgetter. Men jeg skal ærligt erkende, at dette forslag til budget, er det forslag fra Økonomiudvalget der er fyldt med værdiglagede ord i store mængder. Ord som de fleste opfatte som positive, men i den sammenhæng de bruges i budgetforslaget er det for at dækkes over den kendsgerning, at budgetforslaget er et sparebudget, der betyder forringelser på en lang række af kommunens kærneydelser. Lad os nævne nogle eksempler: 8 innovationsspor realiserer Ny virkelighed - Ny velfærd. 1. Livskvalitet på egne vilkår Årlig besparelse 45 mio.kr. 2. Sammenhængende velfærdsressourcer Årlig besparelse 26 mio. kr. Side 2 af 8

3 3. Selvforsørgelse frihed til at kunne Årlig besparelse 26 mio. kr. 4. Velfærd i fællesskab Årlig besparelse 5 mio. kr. Der ud over er der 4 innovationsspor der ført forventes at give besparelse fra Desuden er budgetforslaget så generelt, at hverken byrådets medlemmer, kommunens ansatte eller borgerne har en chance for at forstå det. Derved umuliggøres den demokratiske deltagelse. I Enhedslisten er vi ikke modstandere af at der tænkes nyt i kommunen, men er det velfærd øget velfærd der er det bærende eller er det rå besparelse. Som det fremgår af tallene, er det besparelser. Vi er af den opfattelse, at det er mere redeligt at kalde en spade for en spade. Det fremmer forståelsen. Sammen i arbejde 500 flere arbejdsløse Det havde været mere reelt hvis Økonomiudvalget havde kald deres budgetforslag - Odense 500 flere arbejdsløse i stedet for Odense Sammen i arbejde En mulighed kunne også være Odense Sammen i arbejdsløshed Budgetforslaget indebærer økonomiske stramninger på stort set alle områder. Stramninger der betyder nedlæggelse af ca. 500 stillinger i Odense Kommunen. Budgetforslaget mangler konkrete henvisninger til, hvor der spares, hvor der nedlægges stillinger og hvilke konsekvenser det vil få. Ordet Innovation er i den grand blevet misbrugt. Social ansvarlighed Socialpolitikken og det sociale arbejde skal bygge på anstændighed, tillid, værdighed og faglighed. Der skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker og der skal sikres reel inddragelse i sagsbehandlingen. Borgere med sociale problemer skal tilbydes en helhedsorienteret sagsbehandling og indsats. Arbejdsløse skal have tilbud om reel opkvalificering i stedet for ubrugelig aktivering. De borgere som har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår skal tilbydes revalidering, fleksjob eller førtidspension på baggrund af en ordentlig og hurtig sagsbehandling. Kommunen skal udfolde bestræbelser for at forebygge og afhjælpe fattigdom. Der bør oprettes let tilgængelige sundhedscentre rundt i kommunen hvor både forebyggelse og behandling kan finde sted. Alle borgere skal have adgang til gratis og kompetent misbrugsbehandling og rådgivning. Side 3 af 8

4 Udsatte boligområder Løsningen på sociale problemer og kriminalitet løses ikke ved at rive huse ned, som det i den hektiske debat efter den seneste voldsepisode i Vollsmose, har udviklede sig til. Det er ikke bygningerne der er årsagen, men mange års manglede helhedsorienteret social indsats. Der skal etableres en langsigtet indsats i stedet for den skov af projekter der har præget det boligsociale arbejde. Enhedslisten har bl.a. i Tryk By udvalget efterlyst en samlet oversigt over projekterne. Det er vigtigere at få denne indsigt. I stedet har man stoppe den næste helhedsplan for Vollsmose, en helhedsindsats der netop tager sigte på den sociale indsat, i stedet for på bygningerne. Personalepolitik Odense Kommunes mange tusinde ansatte gør hver dag et nyttigt og vigtigt stykke arbejde for at skabe en god og tryg hverdag for Odenses borgere. For at sikre, at de ansatte kan udføre deres arbejde tilfredsstillende, kræves respekt for deres arbejde samt øget medindflydelse og selvstyre. Det er beskæmmende at kommunen ikke har været i reel dialog med personalerepræsentanterne omkring tilblivelsen af dette års budget. Hvis der er nogen der har et indgåede kendskab til denne kommune, er det vort dygtige personale og deres tillidsrepræsentanter. Odense Kommune skal være en god arbejdsplads hvor der sikres et godt arbejdsmiljø. Det gælder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Sundhed skal ind i arbejdsmiljøet ved at ansætte sundhedspersonale, der står til rådighed for kommunens ansatte, i stedet for aftaler med private virksomheder. Odense Kommune har et stort ansvar for at sikre efter- og videreuddannelse. Odense Kommune skal stille de nødvendig pladser til rådighed til ungdoms- og videreuddannelse. Odense Kommune skal benytte sig af jobrotationsordninger. Forstået på den måde, at kommunen afsætter midler til øget efter- og videreuddannelse af kommunens ansatte, at der ansættes ledige i deres stillinger medens de er på uddannelse. Men det er vigtigst at dem der ansættes midlertidigt i stillingerne, ansættes på ordinære løn- og arbejdsforhold. Hvilket giver den arbejdsløse mulighed for at oparbejde nye kvalifikationer og ny anciennitet i a-kassen til dagpenge. De ansatte i Odense Kommune skal afspejle befolkningssammensætningen. Der skal ansættes flere med anden etnisk baggrund end dansk og flere med funktionsnedsættelser i Odense Kommune. Udlicitering og privatisering er med til at undergrave det fælles ejerskab og medvirkende til, at Byrådets ansvar mindskes. Den kollektive forsyning skal være kollektivt ejet. Kommunale opgaver skal udføres af kommunalt ansatte. Enhedslisten vil i stedet arbejde for indlicitering, hvor det er muligt. Odense Kommune skal stille klare krav til leverandører af tjenesteydere, at deres leverancer er fremstillet ved overholdelse af Side 4 af 8

5 gældende hovedoverenskomster, miljømæssigt bæredygtigt og at de påtager sig et socialt- og uddannelsesansvar. Byplanlægning Der er ingen tvivl om, at planlægning af fremtiden Odense stiller store udfordringer. Fremtiden byer er ikke længere byer der udvikler sig ud på det åbne land, med derimod byer der fortættes, gamle industriarealer omdannes til by- og boligområder med tilhørende servicefunktioner og liberale erhverve, som vi ser udviklingen på Odense Havn og Godsbanearealet. Det er vigtigt at kommunen understøtter denne udvikling. Trafikafviklingen skal tage højde for udviklingen. Vi skal ikke længere have unødig gennemkørende trafik igennem vore bykerner og boligområder. Enhedslisten var det første parti der pegede på, at Th. B. Thrigesgade skulle nedlægges, for derved at genskabe en sammenhængende bymidte med plads til boliger og liberale erhverv. Ved vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplanen er grundlaget på plads for den fremtidige trafikafvikling. Det er også vigtigt at se åbningen af kanalforbindelsen i den sammenhæng. Enhedslisten kan godt forstå at borgere der bor op af de veje som i fremtiden vil blive belastet af øget trafik er bekymret. Det er vigtigt, at der i planlægningen tages hensyn til disse borgere, det kan dels gøres ved at se på vejenes udformning, belægning m.v. Men der skal også ses på, hvordan kan trafikken afvikles mere hensigtsmæssigt, bl.a. ved etablering af omfartsveje, som planen for ringe 3 vest er et eksempel på. Men det vigtigste er at få flere væk fra hver mand sin bil og over i den kollektive trafik. Kollektiv trafik Den kollektive trafik er en meget vigtig medspiller i trafikafviklingen i Odense. I Enhedslisten beklager vi, at de seneste års udvikling har betydet at flere vælger den kollektive trafik fra, med det resultat at presset på vejnettet øges. Det er vigtigt at kommunen presser Fyn Bus så udviklingen vender. Der skal indføres nye attraktive betalingssystemer der fremmer brugen af busserne. Der skal også ske en bedre sammentænkning af bybusser, regionale buslinjer og toget. Det er vigtigt at rejsetiden med den kollektive trafik ikke bliver unødig lang. For Enhedslisten er der ingen tvivl om, at etablering af en letbane i Odense vil blive er kraftig styrkelse at Odense trafikafvikling. Med etableringen af letbanen, sammen med lukningen af Th. B. Thrigesgade, åbning af kanalforbindelsen vil trafikmønstret i Odense ændre sig væsentligt. Det er for at sikre en bæredygtig byudvikling vigtigt, at dette byråd holder fast ved disse beslutninger. Det vil skabe en positiv byudvikling i Side 5 af 8

6 Odense, stedet for den udvikling vi har set siden 50erne, hvor Odense er blevet ødelagt, for at tilfredsstille bilismens umættelige krav om plads med tilhørende forurening. Enhedslisten støtter ikke lukning af Stigefærgen. Vi mener der er behov for denne forbindelse, også efter åbning at kanalforbindelsen. Stigefærgen er nødvendig for at sikre et sammenhængende stisystem, for at fremme cyklismen og for at skabe en god forbindelse til Odense Fjord og Stige Ø. Odense har fået bycykler, i lighed med mange andre større byer, Men bycyklerne i Odense er ved at ruste fast til stativerne, på grund af et total umulig betalingsform. I Enhedslisten mener vi, at den aftale kommune har med det private firma om bycykler skal genforhandles, så cyklerne kan blive til gavn for byens borgere og gæster. Børn i Odense I Finansloven for 2012 og efterfølgende i Økonomiaftalen for budget 2013 er der afsat midler til styrkelse af dagtilbudsområdet. Det har konkret betydet, at der er i budgetforslaget er afsat 17,6 mio. kr. til styrkelse af børneområdet. Det ser Enhedslisten som et positivt tiltag. Men det bekymrer os, om det i den virkelige verden vil betyder plads til forbedringer, når vi ser det i sammenhæng med sparekravet til Børn- og Ungeområdet. Børn- og Ungeudvalget budgetforslag mangler en udbygning af daginstitutionsområdet. Udvalgets har kun 3 forslag til anlægsønsker hvor det mest markante er Motoriserede barnevogne hvilket vi i øvrigt støtte af hensyn til arbejdsmiljøet. Enhedslisten efterlyser at der afsættes midler til den udbygning der er beskrevet i budgetmaterialet med nye børnehuse i Hunderup/Munkebjerg, Rosengård/Kragesbjerg og Skt. Hans/Rising. Det er ikke tilfredsstillende at der ikke sker en udbygning på området før efter I Enhedslisten er vi af den opfattelse, at udbygningen skal ske i takt med byudviklingen, således at der etableres børnehuse i de bydele hvor børnetallet stiger. Folkeskolen Fremtiden skole i Odense har været meget til debat i de seneste måneder. I Enhedslisten er vi ikke modstander af at der sker et tættere samarbejde mellem SFO og skolen. Den sammenhængende skoledag for klassetrin Men det kræver at det sker på et forsvarligt pædagogisk niveau, at der sikres kvalitet i undervisningen. I de fremlagte forslag tyder det mere på at der sker en udhuling af det pædagogiske arbejde. Det fremlagte forslag bærer mere præg af et spareforslag end et kvalitetsløft i folkeskolen. Skolen skal tilføres resurser så skolen kan inkluderer alle elever. Det betyder ikke at de elever der har et særligt behov ikke skal tilbydes en særskilt indsats, men det skal ske i et integreret forløb. Side 6 af 8

7 Ældre i Odense På ældre- og handicapområdet er der indregnet en årlig besparelse på ikke mindre end 45 mio. kr. Efter Enhedslisten opfattelse er det ikke muligt at gennemføre besparelser i det omfang, uden at det vil få en negativ betydning for vore ældre og handicappedes hverdag. Vi er bl.a. ikke tilhængere af den forhøjelse af betalingen for madlevering som er indarbejdet i budgetforslaget. Konkrete forslag Enhedslisten vil frem til 2. behandling fremlægge en række konkrete ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag. Finansiering 8-fritagelse Ved at ophæve fritagelse for betaling af grundskyld, som det er lang op til i budgetforslaget, fjernes fritagelsen fra vand- og fjernvarmeværker. Ved at opkræve grundskyld fra disse virksomheder betyder det er taksterne vil stige, så det endelige regnestykke for borgerne kan bliver det samme, hvorfor det er en skjult skatteforhøjelse. I Enhedslisten mener vi ikke det er god ide at begynde at opkræve grundskyld af ungdomsboliger, kollegiet og uddannelsesinstitutioner. Det passer dårligt med at Odense skal være en uddannelsesby. Skattestigning Enhedslisten har aldrig været og bliver aldrig et skattenægterparti. Vi er bevist om, at ved at yde til fællesskabet skabes forudsætninger for at alle kan får et værdigt liv. Enhedslisten har ikke berøringsangst overfor skatteforhøjelser. Men vi må i den aktuelle situation dybt beklage, at når der i år er behov for skatteforhøjelser på de kommunale skatter skyldes det væsentligst, at regeringen har overvæltet nye byrder på kommunerne. I år har Odense Kommune kun mulighed for at forhøje skatterne inden for en ramme på 26 mil.kr., hvilket kun er 1/3 af det kommune har mistet ved udligningsreformen. I Enhedslisten mener vi, at skattestigningen bør ligge på dækningsafgift og grundskyld. Vi har med tilfreds konstateret at også andre af byrådets partier har meldt ud at de ikke afviser skattestigninger. Vi har også fået en klar opfordring fra vort personale gennem KOS Kommunale Organisationers Samarbejde Sæt skatte op og besparelserne ned. Side 7 af 8

8 Frem mod 2. behandling Enhedslisten ser frem til de politiske forhandlinger om budget Vi ser frem til, at os i rød stue vil tage ansvar for serviceniveauet i Odense Kommunen, og finder sammen om et budget, der sætter serviceniveauet for vore børn, unge og ældre over nedskæringer. Side 8 af 8

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/-

Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune. Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland kommune 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar/bemærkninger til budgetforslag 2015-2018 Økonomiudvalget Dato: 16-09-2014 Lolland Kommune Deres ref.: Vor ref.: Sagsbehandler: 05-K360/20001 BVA/- Høringssvar på Budgetoplæg 2015 - Lolland

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Plads til mennesker med almindelige job i København

Plads til mennesker med almindelige job i København Plads til mennesker med almindelige job i København København er en dejlig by. Vi elsker den. En af grundene til, at vi elsker den er, at her er plads til helt almindelige mennesker. Derfor må byen heller

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller

Forslag til ungdomspolitiskoplæg. Politik er ikke kun for gamle røvhuller Forslag til ungdomspolitiskoplæg Politik er ikke kun for gamle røvhuller DSU s landsmøde.-. oktober 00 Indholdsfortegnelse Indledning... Ung indflydelse... -års valgret nu... Demokratiopdragelse gennem

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Kommunistisk Fællesliste

Kommunistisk Fællesliste Kommunistisk Fællesliste Program for Kommunistisk Fællesliste, liste R Aarhus 15. maj 2013 En anden vej for Aarhus Kommune Indledning Kommunisternes mål er en ny type samfund, et socialistisk samfund.

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere