Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 OM godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hundtofte, Løgeskov m.m. samt godkendelse af halmkedel på 2,4 MW J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen NÆVNETS AFGØRELSE Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 ophæves. For så vidt angår klagen af 30. juli 2012 over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 videresendes denne til Svendborg Kommune til videre foranstaltning. Energiklagenævnet har fra Svendborg Kommune den 7. december 2011 modtaget Naturgas Fyn Distribution A/S klage af 14. november Klagen drejer sig om Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober Ved afgørelsen godkendte kommunen et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Hundtofte, Løgeskov m.m. samt en halmkedel på 2,4 MW. Naturgas Fyn Distribution A/S er repræsenteret af advokat Christine Jansby, Bruun & Hjejle, (herefter klager). Klager er naturgasdistributør i området. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. (herefter fjernvarmeværket), som er ansvarlig for projektforslaget, er under sagens behandling repræsenteret af advokat Asger Janfelt, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Sagens baggrund Svendborg Kommune godkendte ved afgørelse af 17. oktober 2011 fjernvarmeværkets projektforslag. Det omhandler en udvidelse af fjernvarmeværkets

2 forsyningsområde samt godkendelse af en halmkedel på 2,4 MW. Fjernvarmeværket fik i 2006 godkendt opførelsen af en halmkedel på 1,8 MW af den daværende Egebjerg Kommune. Det fremgår af det nye projektforslag fra 2011, at der søges om godkendelse af den allerede opførte halmkedel på 1,8 MW på ny. I forbindelse med det nye projektforslag ønskes halmkedlens kapacitet udvidet til at være på 2,4 MW. Svendborg Kommune har således ved den nu påklagede afgørelse af 17. oktober 2011 godkendt opførelsen af halmkedlen på 1,8 MW igen og udvidelsen på 0,6 MW. Projektforslaget Fjernvarmeværket har i 2011 udarbejdet et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde til at omfatte tre områder, der i dag er udlagt til individuel naturgas og primært er naturgasforsynet, samt et fjerde område, hvor ejendommene primært anvender oliefyr. Projektforslaget indebærer en ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning efter projektbekendtgørelsens 7, stk Projektforslaget omhandler endvidere etablering af en halmkedel på 2,4 MW til at forsyne udvidelsen af fjernvarmeværkets forsyningsområde. Projektforslaget indebærer ikke, at der pålægges tilslutningspligt til fjernvarmeværket. Side 2 af 19 Fjernvarmeværket har i dag en naturgasmotor med en varmeproduktionskapacitet på 1,9 MW og en naturgaskedel med en varmeproduktionskapacitet på 4 MW. Det fremgår af projektforslaget, at fjernvarmeværkets produktionsbehov ved spidslast i dag er på 3,6 MW. Området, som fjernvarmeværket ved ændring af områdeafgrænsningen også skal forsyne, vil have et produktionsbehov på yderligere 2,4 MW ved 100 % tilslutning. Heri er medtaget 122 parcelhuse, som ifølge kommuneplanen for Svendborg Kommune forventes bygget i området frem til år Det forventede kapacitetsbehov for de 122 huse udgør ca. 0,3 MW. Det samlede produktionsbehov vil være på 6,0 MW efter ændring af områdeafgrænsningen og ved tilslutning af de hertil hørende områder samt forventet nybyggeri. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Referencesituationen er, at der fortsættes med den nuværende forsyningsform. Halmkedlen sammenlignes endvidere med etablering af en ny naturgasmotor. Der er anvendt en kalkulationsrente på 5 %. Projektforslaget for halmkedlen på 2,4 MW viser en samfundsøkonomiske fordel på 1,6 mio. kr. over en 20-1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Bekendtgørelsen er erstattet af bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012, der trådte i kraft den 17. juli Den nye bekendtgørelse gælder for et projekt, som kommunalbestyrelsen modtager fra og med den 17. juli Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2005 og Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, april 2011.

3 årig periode set i forhold til referencen. Projektforslaget medfører endvidere en reduktion i CO 2-udledningen på tons i forhold til referencen. Svendborg Kommune godkendte ved afgørelse af 17. oktober 2011 projektforslaget. Kommunens afgørelse er vedlagt som bilag 1. Tidligere sag fra 2011 Svendborg Kommune har tidligere ved afgørelse af 7. juli 2010 godkendt et projektforslag fra fjernvarmeværket om udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde til at omfatte dele af Stenstrup og Hundtofte. Klager klagede til Energiklagenævnet over kommunens afgørelse, og kommunen sendte den 8. februar 2011 klagen til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf afgørelse i sagen den 24. marts 2011 (j.nr ). Energiklagenævnet ophævede kommunens afgørelse og hjemviste sagen til kommunen til fornyet behandling. Det var Energiklagenævnets vurdering, at Svendborg Kommunes begrundelse for afgørelsen var mangelfuld og dermed ikke opfyldte forvaltningslovens 3 22 og 24. Det var endvidere nævnets vurdering, at Svendborg Kommune ikke havde været i besiddelse af de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere sagen (officialprincippet) efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, om ændring af områdeafgrænsningen, herunder bl.a. for så vidt angik oplysninger om klagers økonomiske forhold. Side 3 af 19 Svendborg Kommune fremsendte sammen med klagen den 8. februar 2011 fra klager fjernvarmeværkets projektforslag for halmkedlen på 1,8 MW fra 2006 som en del af kommunens sagsakter. Da kommunens afgørelse af 7. juli 2010 om godkendelse af fjernvarmeværkets projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet var mangelfuld i relation til forvaltningslovens 22 og 24 samt ikke var truffet i overensstemmelse med officialprincippet, traf Energiklagenævnet afgørelse i sagen uden at foretage yderligere sagsoplysningsskridt, herunder høring af klager over det af kommunen fremsendte materiale. For så vidt angik fjernvarmeværkets projektforslag fra 2006 bemærkede Energiklagenævnet i forbindelse med sagens afgørelse, at der efter nævnets vurdering kunne rejses spørgsmål om, hvorvidt fjernvarmeværkets halmkedel på 1,8 MW, som kommunen godkendte ved afgørelse af 6. september 2006, var godkendt og opført i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler, herunder 15, stk. 4. Energiklagenævnet gjorde derfor i afgørelsen af 24. marts 2011 Svendborg Kommune som tilsynsmyndighed opmærksom på dette forhold. I henhold til varmeforsyningslovens 4 25, stk. 1, er det kom- 3 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om forvaltningsloven med senere ændringer. 4 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer.

4 munalbestyrelsen, der fører tilsyn med indretningen og driften af kollektive varmeforsyningsanlæg. Svendborg Kommune behandlede herefter sagen på ny og godkendte ved den nu påklagede afgørelse af 17. oktober 2011 fjernvarmeværkets projektforslag. Det nye projektforslag fra 2011 omhandler udover en udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde også opførelsen af en halmkedel på 2,4 MW. Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 Stenstrup Fjernvarme fremsendte den 1. august 2006 en ansøgning til Egebjerg Kommune (nu Svendborg Kommune) om tilladelse til at opføre en 1,8 MW halmkedel. Følgende fremgår af projektforslaget: [ ] I henhold til telefonsamtaler med Erik Stoumann og Per Jurgensen Milijøcenter fremsender Stenstrup Fjernvarme hermed ansøgning om tilladelse til at opføre et 1,8 MW halmkedel. Side 4 af 19 Stenstrup Fjernvarme er fra 1. juni 2005 overgået til det frielmarked, hvilket har medført at der ikke produceres så meget varme på kraftvarmeværket som før. Varmen produceres i stedet på en bioolie fyret spidslastkedel. P.g.a. øget varmebehov er vi nødt til at udvide produktionskapaciteten på kedelanlægget. Jfr. Bekendtgørelsen nr af 13/12/ stk. 4 (vedlagt) er det tilladt at bruge afgiftsfrit brændsel hvis varmebehovet er øget. Fjernvarmen har siden opførsel af kraftvarmeværket fået 93 nye forbruger samt står overfor yderligere tilslutninger. Øget varmebehov. Antal produktions Enheder Effekt Nye forbruger ,27 MW Forventet tilslutninger Morten Peders vej 35 0,468 MW Stenstrup Plejehjem 1 0,03 MW Nyt bibliotek 1 0,02 MW I alt 1,788 MW Stenstrup Fjernvarme ønsker at opføre en ny halm fyret kedel på 1,8 MW, på add Nordre ringvej xx, da vi finder at denne placering

5 er ideel for et halmfyret værk samt evt. andre fremtidige udvidelser. [ ] Egebjerg Kommune godkendte ved afgørelse af 6. september 2006 projektforslaget. Af afgørelsen fremgår følgende: [ ] Etablering af varmeproduktionsanlæg Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 16. august behandlet og godkendt etablering af ovennævnte. Ved behandlingen af sagen har Egebjerg Kommune lagt til grund, at der er sket en udvidelse af varmebehovet, som der er redegjort for i ansøgning af 1. august Side 5 af 19 Tilladelse er givet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyningsanlæg og gælder en halmfyret kedel til op til 1,8 MW halmkedel. Dette er ikke en byggetilladelse eller godkendelse i forhold til miljøloven, og disse tilladelser skal behandles efterfølgende på baggrund af et fremsendt projekt. [ ] Det fremgår af det projektforslag, som Svendborg Kommune ved den nu påklagede afgørelse godkendte, at da der er blevet sået tvivl om kommunens godkendelse af halmkedlen, søges der ved nærværende projektforslag om godkendelse af halmkedlen på ny. Produktionsbehovet i de områder, som projektforslaget omhandler, er på 2,4 MW, og fjernvarmeværket søger derfor om godkendelse af en halmkedel på 2,4 MW. Den eksisterende halmkedel har en varmeproduktionskapacitet på 1,8 MW. Energiklagenævnet har i forbindelse med sagsbehandlingen af den nu påklagede afgørelse af 17. oktober 2011 derfor anmodet Svendborg Kommune om at redegøre nærmere for, hvad kommunen har foretaget sig i anledning af Energiklagenævnets afgørelse af 24. marts Energiklagenævnet gjorde som ovenfor beskrevet i afgørelsen af 24. marts 2011 Svendborg Kommune som tilsynsmyndighed opmærksom på, at der kunne rejses spørgsmål om grundlaget for Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 om godkendelse af fjernvarmeværkets halmkedel. Svendborg Kommune har ved brev af 21. juni 2012 bl.a. oplyst, at kommunen ikke har tilbagekaldt afgørelsen af 6. september 2006 om godkendelsen af

6 halmkedlen, og godkendelsen er således fortsat gældende. Det fremgår af Egebjerg Kommunes sagsakter, at klager ikke har været inddraget i kommunens sagsbehandling af projektforslaget, og klager er bl.a. ikke blevet hørt over projektforslaget. Svendborg Kommune har endvidere oplyst, at Egebjerg Kommune ikke har fremsendt afgørelsen af 6. september 2006 til klager. Energiklagenævnet har den 10. juli 2012 fremsendt Egebjerg Kommunes sagsakter fra 2006 til klager og fjernvarmeværket. Energiklagenævnet har endvidere ved samme lejlighed anmodet klager om at oplyse, hvorvidt klagers klage herefter også skal betragtes som en klage over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september Klager har hertil ved af 30. juli 2012 oplyst, at klagen tillige skal betragtes som en klage over den tidligere afgørelse fra Klager har endvidere oplyst, at klager ikke tidligere har fået fremsendt Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september Side 6 af 19 Klagers synspunkter og bemærkninger For så vidt angår Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 er det klagers opfattelse, at projektforslaget ikke opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, om etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet. Egebjerg Kommunes afgørelse bør på den baggrund ophæves. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Projektforslaget opfylder ikke betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Det fremgår af fjernvarmeværkets ansøgning af 6. juni 2006, at det øgede varmebehov primært skyldes tilslutning af nye forbrugere i perioden Der er således sket en løbende udvidelse siden etableringen af fjernvarmeværket, og der er således ikke tale om et efterfølgende (fremtidigt) planlagt varmebehov. Projektforslaget opfylder derfor ikke betingelserne i 15, stk. 4. Projektforslaget opfylder endvidere ikke betingelserne i projektbekendtgørelsens 21, 23, 24 og 26. Projektforslaget opfylder således ikke de formelle krav til, hvilke oplysninger et projektforslag skal indeholde, jf. 21. Projektforslaget har ikke været sendt i høring hos de berørte forsyningsselskaber, jf. 23. Kommunen har ikke foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget, jf. 24, og kommunen har ikke underrettet de berørte forsyningsselskaber om kommunens godkendelse af projektforslaget, jf. 26. For så vidt angår Svendborg Kommunes afgørelse 17. oktober 2011 er det klagers opfattelse, at projektforslaget ikke opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, om etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, og derfor ikke kan godkendes. Svendborg Kommune har endvidere ikke

7 vurderet projektforslaget efter projektbekendtgørelsens 9 om produktionsform for varme- og kraftvarmeanlæg. Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 bør derfor ophæves. Alternativt bør kommunens afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende: Projektforslaget opfylder ikke betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. En godkendelse efter 15, stk. 4, kræver, at der er tale om et øget varmebehov, og det øgede varmebehov skal nødvendiggøre en udvidelse af varmeproduktionskapaciteten, og anlægget må kun dimensioneres til at dække den nødvendige udvidelse af produktionskapaciteten. Disse betingelser er ikke opfyldte i projektforslaget. Der er forskel på øget varmebehov og øget varmeproduktionsbehov. Varmebehovet er udtryk for et områdes (forventede) behov for varme. Varmeproduktionsbehovet dækker over den nødvendige produktionskapacitet hos fjernvarmevirksomheden med henblik på at kunne opfylde varmebehovet. Det er kun et øget varmebehov, der kan begrunde en godkendelse efter 15, stk. 4. I projektforslaget er opførelsen af halmkedlen begrundet i, at fjernvarmeværket skal overtage varmebehovet i det område, der ønskes konverteret. Dette er imidlertid et eksisterende varmebehov, der ikke er udtryk for et øget varmebehov i henhold til 15, stk. 4. Områdets varmebehov er uændret. Der sker ved en sådan konvertering alene en ændring i opvarmningsformen. Da det konverterede område primært opvarmes med naturgas, vil en godkendelse af halmkedlen endvidere medføre en fortrængning af naturgas i strid med formålet med 15. Side 7 af 19 Fjernvarmeværket har den fornødne produktionskapacitet. Det fremgår af projektforslaget, pkt. 3.1, at fjernvarmeværket på nuværende tidspunkt har en samlet produktionskapacitet på 5,9 MW og et nuværende produktionsbehov i spidsbelast på 3,6 MW. Det fremgår videre, at fjernvarmeværkets overtagelse af de omhandlede områder kan bringe produktionsbehovet i spidsbelast op på 6,0 MW, forudsat at der sker 100 % tilslutning i områderne, og at der bygges 122 nye boliger, som ifølge kommuneplanen forventes bygget frem mod Da der næppe kan forventes 100 % tilslutning, og da der i projektforslaget regnes med en væsentlig lavere tilslutning på mellem 70 og 94 %, må det lægges til grund, at fjernvarmeværket vil kunne dække varmebehovet i de konverterede områder med den nuværende produktionskapacitet. Det nuværende anlæg har således den fornødne spidslastkapacitet, selv hvis projektforslagets højeste forudsætning om tilslutning på 94 % lægges til grund.

8 Anlægget må endvidere kun dimensioneres til at dække den nødvendige udvidelse af produktionskapaciteten med henblik på at kunne opfylde det øgede varmebehov, jf. 15, stk. 4. Denne betingelse er heller ikke opfyldt. Af projektforslaget fremgår, at selv med 100 % tilslutning og fuld udbygning af det nye boligområde, vil produktionsbehovet alene overstige den nuværende produktionskapacitet med 0,1 MW. Halmkedelanlægget må derfor under alle omstændigheder ikke dimensioneres med en større kapacitet end 0,1 MW. Kommunen har ikke vurderet, om det er samfundsøkonomiske mere fordelagtigt at opføre et kraftvarmeanlæg, jf. projektbekendtgørelsens 9. Da projektforslaget omhandler etableringen af et rent varmeproducerende anlæg med en kapacitet på 2,4 MW, finder 9, stk. 1, anvendelse. Det fremgår imidlertid af kommunens afgørelse, at kommunen ikke har anset 9 for relevant. Kommunen har derfor ikke foretaget den påkrævede vurdering af, om varmeanlægget er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end et kraftvarmeanlæg. Det er ikke tilstrækkeligt, at projektforslaget indeholder beregninger af alternativerne. Byrådet skal udtrykkeligt tage stilling hertil efter 9 og begrunde sin afgørelse, jf. forvaltningslovens 24. Det fremgår ikke af afgørelsen, at dette er sket. Kommunens afgørelse lider også af denne grund af en væsentlig hjemmelsmangel. Side 8 af 19 Det projektforslag, som Svendborg Kommune godkendte ved afgørelse af 17. oktober 2011, er baseret på faktiske forhold, der ikke er korrekte. Kommunen har ved afgørelsen både godkendt en allerede etableret halmkedel på 1,8 MW, samt en udvidelse af kapaciteten på halmkedlen på 0,6 MW. Den eksisterende halmkedel samt udvidelsen heraf skal hver for sig opfylde betingelserne i 15, stk. 4. Denne vurdering har kommunen ikke foretaget. Grundlaget for projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er endvidere tvivlsomt, da en væsentlig del af halmkedlens kapacitet allerede er etableret. De samfundsøkonomiske beregninger burde have været udarbejdet både for så vidt angår godkendelsen af halmkedlen på 1,8 MW samt for udvidelsen af denne. Fjernvarmeværkets synspunkter og bemærkninger Det er fjernvarmeværkets opfattelse, at Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 bør stadfæstes. Til støtte herfor har fjernvarmeværket vedrørende Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 navnlig anført følgende:

9 En selvstændig vurdering af Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 er ikke længere relevant. Svendborg Kommune har ved afgørelsen af 17. oktober 2011 sikret sig, at det eksisterende anlæg er lovligt etableret. Den allerede etablerede produktionskapacitet på 1,8 MW, som indgår i den samlede, godkendte produktionskapacitet på 2,4 MW, opfylder ligesom den i øvrigt godkendte produktionskapacitet på 0,6 MW forudsætningerne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Svendborg Kommunes behandling af sagen svarer til anden praksis om lovliggørelse af allerede etablerede faktiske forhold på bl.a. miljøog planområdet. Kommunen burde derfor ikke have vurderet projektforslaget på anden måde, herunder på baggrund af den forudsætning, at halmkedlen på 1,8 MW allerede indgik i den nuværende produktionskapacitet. Side 9 af 19 Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger kan endvidere danne grundlag for en vurdering af projektet. De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på, at den samlede kapacitet er 2,4 MW, hvilket er i overensstemmelse med den kapacitet, som der ansøges om. Det fremgår netop af projektforslaget, at der for en god ordens skyld søges om godkendelse af halmkedlen på ny, og de samfundsøkonomiske beregninger er derfor baseret på den fulde produktionskapacitet. For så vidt angår Svendborg Kommunes afgørelse 17. oktober 2011 er det fjernvarmeværkets opfattelse, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, om etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, og derfor kan godkendes. Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 bør derfor stadfæstes. Til støtte herfor har fjernvarmeværket navnlig anført følgende: Projektforslaget indebærer ikke, at der sker en fortrængning af naturgas. Den fortrængning af naturgas, der med 15 sigtes til, er ikke den fortrængning, der sker ved konvertering af individuelle områder fra naturgas til fjernvarme, men fortrængningen af naturgasbaseret varme i det distributionsnet, som det eksisterende kraftvarmeanlæg forsyner, jf. 15, stk. 1. De substitutionsmæssige konsekvenser af, at området konverteres fra naturgas til fjernvarme, er der allerede taget stilling til ved godkendelsen af selve konverteringen efter projektbekendtgørelsens 7, stk. 2, og vedrører ikke bekendtgørelsens 15. Betingelsen om, at det skal være et efterfølgende planlagt varmebehov er opfyldt ved, at der med projektforslaget sker tilslutning af nye boligområder. Til forskel fra en løbende udbygning af et eksisterende forsy-

10 ningsområde, som fjernvarmeværket allerede er i stand til at forsyne, er etableringen af halmkedlen i projektforslaget netop nødvendig, fordi der samtidig konkret er planlagt en tilslutning af nye boligområder. Det drejer sig om de områder, som konverteres fra naturgas til fjernvarme ved ændring af områdeafgrænsningen. Det er nødvendigt, at produktionskapaciteten udvides. Projektforslagets selskabs- og samfundsøkonomiske forudsætning om en højeste tilslutning på 94 % udelukker ikke en højere tilslutningsgrad i praksis. Forudsætningen er alene udtryk for, hvad der må anses for det mest optimistiske scenarium inden for rammerne af et forsigtigt økonomisk skøn. Kommunen er endvidere som godkendelsesmyndighed endvidere overladt et vidt skøn med hensyn til, om den yderligere produktionskapacitet må anses for nødvendig. Side 10 af 19 Projektforslaget opfylder projektbekendtgørelsens 9 om produktionsform. Projektforslaget indeholder i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 9, stk. 1, således et alternativscenarie (Projekt 2), hvor der i stedet for halmkedlen etableres en ny gasmotor, det vil sige et kraftvarmeanlæg. Da det godkendte projekt udviser en væsentligt bedre samfundsøkonomi end alternativscenariet, er forudsætningen om produktionsform i 9, stk. 1, opfyldt. Kommunen har ved selve afgørelsen støttet sig til projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger, herunder beregningerne for det alternativscenarie, der er udarbejdet i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens 9, stk. 1, uden dog at henvise til selve bestemmelsen. Kommunen har efterfølgende i sin udtalelse af 6. december 2011 i anledning af klagen udtrykkeligt bekræftet, at betingelserne i bekendtgørelsens 9 anses for opfyldt. Uanset at kommunens oprindelige afgørelse af 17. oktober 2011 i kraft af den manglende henvisning til 9 eventuelt lider en begrundelsesmangel, må en sådan mangel under alle omstændigheder anses for repareret i forbindelse med klagesagen. Afgørelsen lider derfor ikke af en hjemmelsmangel. Svendborg Kommunes udtalelse til sagen Det er Svendborg Kommunes opfattelse, at projektforslaget som vedtaget ved afgørelse af 17. oktober 2011 opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, om etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, og derfor kan godkendes. Projektforslaget opfylder endvidere betingelserne i bekendtgørelsens 9 om produktionsform for varme- og kraftvarmeanlæg. Til støtte herfor har kommunen navnlig anført følgende: Projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 15, stk. 4. Projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, giver kommunen mulig-

11 hed for ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, at godkende anvendelse af CO 2- afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov. Da der med projektet er tale om, at fjernvarmeværket forventer at udbygge deres forsyningsområde og dermed et forventet øget varmebehov, er projektet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Det er ikke anført i projektbekendtgørelsen eller i vejledningen til denne, at et fremtidigt øget varmebehov skal være ny bebyggelse. En udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde er derfor at betegne som et øget fremtidigt varmebehov for fjernvarmeværket. Projektforslaget opfylder endvidere betingelserne i projektbekendtgørelsens 9. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger indeholder en alternativ beregning, hvor det øgede varmebehov dækkes af en ny kraftvarmeenhed. De samfundsøkonomiske beregninger viser imidlertid, at det er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt med en halmkedel end en ny kraftvarmeenhed. Det øgede varmebehov kan derfor ifølge projektbekendtgørelsens 9 dækkes af et anlæg, som kun er varmeproducerende. Det fremgår endvidere af Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelsen, at kravet om dimensionering til at dække 90 % af varmeproduktionsbehovet alene gælder kraftvarmeenheder og derfor ikke er relevant i denne sammenhæng. Side 11 af 19 Retsgrundlag Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven 5 og projektbekendtgørelsen. Etablering af varmeproduktionsanlæg er reguleret i projektbekendtgørelsens 15, hvoraf følgende fremgår: [ ] Varmeproduktionsanlæg 15. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varme-anlæg eller varmeanlæg, skal kommunalbestyrelsen ved godkendelse af projekter anvende kriterierne i stk. 2-4 for fastlæggelse af brændselsvalg. Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie, jf. dog stk. 3 og 4. 5 Nugældende lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning.

12 Stk. 3. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen godkende biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse forudsat, at brændslet anvendes på en kraft-varme-producerende produktionsenhed baseret på disse brændsler. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af CO2 -afgiftsfrit brændsel for anlæg, der alene er dimensioneret til at dække det øgede varmebehov, jf. dog 13. [...] Projektbekendtgørelsens 21, stk. 1, stiller endvidere en række krav til et projektforslags indhold: Side 12 af 19 [ ] 21. Ansøgning om godkendelse af et anlægsprojekt (projektforslag) skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbestyrelsens bedømmelse af projektet: 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, samt til kommune- og lokalplaner, 3) forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, 4) fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold samt for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget, jf. miljøbeskyttelseslovens 50 b og regler udstedt i medfør af denne bestemmelse, 5) tidsplan for etableringen, 6) arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, 7) redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl., 8) økonomiske konsekvenser for brugerne, 9) energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger, og 10) samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af et kollektivt

13 forsyningsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium. [ ] Om proceduren for godkendelse af projektforslag fremgår endvidere følgende af projektbekendtgørelsens 23, 24 og 26: [ ] 23. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændringer i områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag, skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. Side 13 af Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen efter kapitel 2, de i kapitel 3 fastsatte forudsætninger og de i 21, stk. 1, nr. 10, nævnte samfundsøkonomiske analyser samt de efter 23 modtagne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Stk. 2. Forudsætter projektet anvendelse af de i lovens 6, stk. 3, og 7 nævnte regler, skal kommunalbestyrelsen vurdere reglernes anvendelse i forhold til projektets økonomi og opfyldelsen af energipolitiske målsætninger mv. 26. Der skal gives underretning om godkendelsen til projektansøger og til de berørte forsyningsvirksomheder og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, med oplysning om klageadgang og klagefrist. [ ]

14 Kommunalbestyrelsens godkendelse af et projektforslag kan påklages til Energiklagenævnet efter projektbekendtgørelsens 29: [ ] Klage m.v. 29. Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg kan påklages til Energiklagenævnet. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klage indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal straks give projektansøger underretning, såfremt godkendelsen er påklaget. [ ] Side 14 af 19 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Projektforslaget, som Svendborg Kommune godkendte ved afgørelse af 17. oktober 2011, omhandler en udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde samt godkendelse af en halmkedel på 2,4 MW. Fjernvarmeværket fik i 2006 godkendt opførelsen af en halmkedel på 1,8 MW af den daværende Egebjerg Kommune. Det fremgår af det nye projektforslag fra 2011, at der søges om godkendelse af den allerede opførte halmkedel på 1,8 MW på ny. I forbindelse med det nye projektforslag ønskes halmkedlens kapacitet udvidet med 0,6 MW til at være på 2,4 MW. Svendborg Kommune har således ved den nu påklagede afgørelse af 17. oktober 2011 godkendt opførelsen af halmkedlen på 1,8 MW igen. Energiklagenævnet bemærker indledningsvist, at projektbekendtgørelsens regler skal være opfyldte, for at et projektforslag lovligt kan godkendes. Det gælder både projektbekendtgørelsens regler om proceduren i forhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag, de formelle krav til et projektforslags indhold samt de materielle regler om opførelse af bl.a. varmeproduktionsanlæg i 15 samt de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Et projektforslag kan alene godkendes, såfremt alle betingelser herfor er opfyldte. Svendborg Kommune kan således ikke alene ved at godkende et nyt projektforslag som det kommunen godkendte ved 17. oktober 2011 lovliggøre et tidligere projektforslag. Projektforslaget fra 2006 og opførelsen af halmkedlen på 1,8 MW skal stadig opfylde projektbekendtgørelsens regler, for at kommunen lovligt kan godkende projektforslaget. Svendborg Kommunes fornyede godkendelse af halmkedlen ved afgørelsen af 17. oktober 2011 medfører således ikke i sig selv, at en eventuelt ulovlig opført halmkedel dermed bliver lovlig.

15 Projektforslaget fra 2006 Svendborg Kommune har i forbindelse med Energiklagenævnets behandling af klagen over kommunens afgørelse af 17. oktober 2011 oplyst, at Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 ikke efterfølgende er blevet tilbagekaldt eller ophævet. Det betyder, at kommunens afgørelse af 6. september 2006 om godkendelse af halmkedlen på 1,8 MW fortsat er gældende, og halmkedlen er således allerede godkendt. Svendborg Kommune har herefter ved afgørelsen af 17. oktober 2011 godkendt opførelsen af en allerede godkendt og opført halmkedel samt en udvidelse af halmkedlens kapacitet. Klager har i forbindelse med Energiklagenævnets behandling af klagen over kommunens afgørelse af 17. oktober 2011 ved af 30. juli 2012 oplyst, at klager også ønsker at påklage Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 om opførelse af halmkedlen på 1,8 MW. Energiklagenævnet har således den 30. juli 2012 modtaget en klage over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september Side 15 af 19 I henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af et projekt for et kollektivt varmeforsyningsanlæg påklages til Energiklagenævnet. Det fremgår videre af 29, stk. 2, at klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klagen skal indgives til kommunalbestyrelsen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet, ledsaget af en udtalelse og det materiale, som har ligget til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere straks give projektansøger underretning, såfremt en godkendelse påklages. Klagefristen er som ovenfor nævnt fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Klagefristen begynder som udgangspunkt at løbe, når afgørelsen er meddelt. Klagefristen vil i nogle tilfælde dog kunne blive suspenderet. Det vil bl.a. være i tilfælde, hvor afgørelsen ikke i henhold til forvaltningslovens 25 indeholder en fyldestgørende klagevejledning. I sådanne tilfælde vil klagefristen blive suspenderet indtil en fyldestgørende klagevejledning er givet 6. Klager har ved af 30. juli 2012 klaget over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september Klager har oplyst, at klager ikke fra den daværende Egebjerg Kommune eller fra Svendborg Kommune har fået tilsendt og dermed meddelt afgørelsen af 6. september Svendborg Kommune har end- 6 Der kan bl.a. henvises til bogen Forvaltningsret, af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002, Jurist- og økonomforbundets Forlag, s. 978 ff. samt Forvaltningsret, Almindelige emner, af Jens Garde m.fl., 5. udgave, 2009, Jurist- og økonomforbundets Forlag, s. 318 ff.

16 videre i forbindelse med den nu verserende klagesag oplyst, at klager ikke har været inddraget i Egebjerg Kommunes sagsbehandling af projektforslaget fra 2006 og heller ikke i den forbindelse har fået meddelelse om afgørelsen af 6. september 2006 fra kommunen. Det fremgår endvidere af sagsakterne fra 2006, at klager ikke har været inddraget i sagen eller har fået meddelelse om afgørelsen. Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 ses alene sendt til fjernvarmeværket. Klager har således hverken fået afgørelsen meddelt eller fået den i forvaltningslovens 25 foreskrevne klagevejledning. Det betyder, at klagefristen formelt endnu ikke er begyndt at løbe. Det forhold, at klager i 2010 i forbindelse med behandlingen af en tidligere sag om et andet projektforslag (j.nr , som er omtalt under Sagens baggrund, side 3) ved en tilfældighed måtte have fået kendskab til projektforslaget fra 2006 kan ikke betragtes som en behørig meddelelse af Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 eller i øvrigt sidestilles hermed. Energiklagenævnets fremsendelse af Egebjerg Kommunes sagsakter fra 2006 ved af 10. juli 2012 til klager kan heller ikke betragtes som om, klager har fået meddelt Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september Energiklagenævnet finder herefter, at klagen af 30. juli 2012 over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 er indgivet rettidigt. Side 16 af 19 For så vidt angår det forhold, at det er ca. seks år siden, at Egebjerg Kommune traf den pågældende afgørelse, bemærker Energiklagenævnet, at det er nævnets opfattelse, at afgørelsen fortsat har både retlig og faktisk betydning, og at klager fortsat har en retlig interesse i at få afgørelsen prøvet. Energiklagenævnet finder endvidere, at klager ikke ved passivitet har fortabt retten til at klage. Energiklagenævnet finder derfor, at det forhold, at det er ca. seks år siden, at Egebjerg Kommune traf afgørelsen, ikke ændrer ved, at afgørelsen fortsat kan påklages. Proceduren for indgivelse af klager er som ovenfor beskrevet således, at klagen skal indgives til kommunen, der snarest sender klagen til Energiklagenævnet. Formålet med den klageprocedure, som er angivet i projektbekendtgørelsens 29, stk. 2, er bl.a. at give kommunen mulighed for at genoverveje sagen og eventuelt ændre den tidligere trufne afgørelse, såfremt kommunen finder anledning hertil. Klagers klage over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 videresendes derfor til Svendborg Kommune til fortsat behandling. Svendborg Kommune skal i forbindelse med behandlingen af klagen genoverveje sagen og vurdere, om der er grundlag for at ændre afgørelsen.

17 Energiklagenævnet kan i den anledning vejledende oplyse, at nævnet i flere tilfælde har udtalt sig om betingelserne for godkendelse af varmeproduktionsanlæg efter projektbekendtgørelsens 15, herunder hvad der i henhold til projektbekendtgørelsens 15, stk. 4, skal forstås ved et øget varmebehov. I henhold til Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen 7 skal der ved et øget varmebehov forstås et efterfølgende planlagt varmebehov. Det betyder, at det forhold, at et værk over en periode løbende har fået flere tilslutninger ikke vil være et efterfølgende planlagt varmebehov. Nye anlæg skal dimensioneres til at dække en udbygning af forsyningen i fremtiden. Energiklagenævnet har udtalt, at nævnet kan tilslutte sig denne forståelse af udtrykket øget varmebehov. Der kan bl.a. henvises til nævnets afgørelser af henholdsvis 15. december 2008 (j.nr ) 8, 12. oktober 2009 (j.nr ) 9, 28. september 2010 (j.nr ) 10 og 12. marts 2012 (j.nr ) 11. Side 17 af 19 Projektforslaget fra 2011 Projektforslaget fra 2011 om udvidelse af fjernvarmeværkets forsyningsområde samt godkendelsen af en halmkedel på 2,4 MW godkender som ovenfor anført fjernvarmeværkets halmkedel på 1,8 MW på ny, og godkendelse omfatter endvidere, at halmkedlen udvides til 2,4 MW. Den allerede eksisterende halmkedel på 1,8 MW er godkendt på baggrund af de faktiske forudsætninger, som fjernvarmeværket beskrev i projektforslaget fra Det fremgår heraf, at halmkedlen primært skulle opføres som følge af de tilslutninger, som værket løbende havde fået fra Hertil kom et mindre boligområde, et plejehjem og et bibliotek, som fjernvarmeværket endvidere forventede at skulle forsyne. 7 Vejledning til bekendtgørelse nr af 13/12/2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsen, december Klage fra Naturgas Fyn A/S over Nyborg Kommunes afgørelse af 10. april 2008 om godkendelse af projektforslag for etablering af et biomassebaseret kedelanlæg og transmissionsledning til forsyning af Ullerslev Fjernvarme. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning. 9 Klage fra Bredsten-Balle Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Vejle Kommunes afgørelse af 28. januar 2009 om afslag på godkendelse af projektforslag om etablering af biomassebaseret kedelcentral. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning. 10 Klage fra Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 om godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning. 11 Klage fra HMN Naturgas I/S over Egedal Kommunes afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse af projektforslag for fjernvarme og vedvarende energi til Ølstykke- Stenløse. Afgørelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Afgørelser Kronologisk liste Varmeforsyning.

18 Af det nye projektforslag fra 2011 er halmkedlens produktionsbehov på 2,4 MW opgjort på baggrund af en vurdering af behovet i de nye områder, som fjernvarmeværket forventer at skulle forsyne, herunder navnlig ved den ændring af områdeafgrænsningen, som projektforslaget også indebærer. Projektbekendtgørelsen indeholder i bekendtgørelsens 21 nogle nærmere regler for, hvad en ansøgning om godkendelse af et projektforslag skal indeholde. Det fremgår heraf, at projektforslaget skal indeholde oplysninger om fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af, hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold, jf. 21, stk. 1, nr. 4. Det fremgår videre af 21, stk. 1, nr. 9 og 10, at der endvidere skal være oplysninger om energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger og en samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. Side 18 af 19 Energiklagenævnet finder i relation hertil, at der på grundlag af de faktiske forhold, som er beskrevet i projektforslaget fra 2006 og de faktiske forhold, som er beskrevet i projektforslaget fra 2011, er store uklarheder i forhold til beskrivelsen af fjernvarmeværkets eksisterende kapacitet og forsyningsforhold, herunder hvilke områder den eksisterende halmkedel allerede forsyner samt grundlaget for, at halmkedlens kapacitet ønskes udvidet. Projektforslaget beskriver således ikke, hvorledes de faktiske forhold er, men bygger på den fiktive forudsætning, at fjernvarmeværket endnu ikke har opført halmkedlen på 1,8 MW. Dette har endvidere betydning for de samfundsøkonomiske vurderinger i projektforslaget, som heller ikke er baseret på de aktuelle faktiske omstændigheder. Energiklagenævnet finder, at det på baggrund heraf ikke er muligt at vurdere projektforslaget, og hvorvidt det opfylder projektbekendtgørelsens regler og dermed kan godkendes. Da projektforslaget ikke opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsens 21, herunder navnlig 21, stk. 1, nr. 4, 9 og 10, kan projektforslaget ikke vurderes i henhold til projektbekendtgørelsens regler. Energiklagenævnet finder derfor, at Svendborg Kommunes afgørelse er truffet på et utilstrækkeligt oplyst grundlag, og som følge heraf har kommunen ikke kunne godkende projektforslaget. Det forhold, at kommunen har truffet afgørelse på et utilstrækkeligt oplyst grundlag (manglende overholdelse af officialprincippet) er en væsentligt sagsbehandlingsfejl. Afgørelsen er på den baggrund ugyldig og ophæves som følge heraf. Energiklagenævnet ophæver herefter Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011.

19 Energiklagenævnet bemærker afslutningsvist, at nævnet finder det mest hensigtsmæssigt, hvis det i første omgang afklares, hvorvidt Egebjerg Kommune i 2006 kunne godkende opførelsen af fjernvarmeværkets halmkedel på 1,8 MW og dermed, hvorvidt den eksisterende halmkedel er opført i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens regler. Energiklagenævnets afgørelse Svendborg Kommunes afgørelse af 17. oktober 2011 ophæves. For så vidt angår klagen af 30. juli 2012 over Egebjerg Kommunes afgørelse af 6. september 2006 videresendes denne til Svendborg Kommune til videre foranstaltning. Sagen har været behandlet på nævnets møde den. Afgørelsen er truffet i henhold til projektbekendtgørelsens 29, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Side 19 af 19 Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside På nævnets vegne Poul K. Egan Nævnsformand /Tina Maria Alander Lindfors Fuldmægtig, cand.jur.

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: Advokat Nicolaj Kleist Nørregade 21 1165 København K Sendt pr. e-mail til nkl@bruunhjejle.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet ophæver Randers Kommunes afgørelse af 11. maj 2015. Til: [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. XXX) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt

Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt Advokfirmaet Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Vedr.: Klage over afgørelse truffet af Løgstør Kommune om forblivelsespligt til Vindblæs Kraftvarme A.m.b.a. [...] Energiklagenævnet traf den

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om

Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 30. november 2009 om [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse

Hundested Varmeværk A.m.b.a. om genoptagelse (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ANMODNING FRA AF OM Hundested Varmeværk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Fremsendes pr. e-mail Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere