Eksistentielle behov hos døende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksistentielle behov hos døende"

Transkript

1 Eksistentielle behov hos døende E N K V A L I T A T I V U N D E R S Ø G E L S E A F E K S I S T E N T I E L L E O V E R V E J E L S E R O G B E H O V H O S D Ø E N D E O G D E R E S P Å R Ø R E N D E P Å D A N S K E H O S P I C E S. L e n e M o e s t r u p, s y g e p l e j e r s k e, c a n. s c i e n t. s a n., a d j u n k t p å U n i v e r s i t y C o l l e g e L i l l e b æ l t, p h. d. s t u d. v e d S y d d a n s k U n i v e r s i t e t

2 Organisatorisk indlejring 4-årigt deltids projekt. Påbegyndt afsluttes Udføres på SDU, Forskningsenheden Helbred, Menneske og Samfund, der er baseret på humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningstraditioner. Tilknyttet Nordisk Netværk for forskning i Tro og Helbred Vejledere: Teolog, lektor ved HMS, SDU Niels Christian Hvidt Ph.d., psykolog ved Rigshospitalet Peter la Cour Antropolog, professor ved Statens Institut for Folkesundhed Tine Tjørnhøj-Thomsen Uddannelsesleder Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg, UCL Helle Majbritt Stryhn Finansiering: Syddansk Universitet University College Lillebælt Kræftens Bekæmpelse Novo Nordisk Fonden 2

3 Baggrund 3 Hidtidig forskning tyder på(1-7) At livstruende sygdom leder til en intensivering af den syges eksistentielle overvejelser At patienter og pårørende ikke oplever deres eksistentielle behov imødekommet At sundhedspersonalet har svært ved imødekomme behovene: Emnet er meget privat Personalet har usikker en viden på feltet Det er tidskrævende at spørge ind til eksistentielle problematikker Øget uddannelse og træning i eksistentiel omsorg øger personalets fokus på feltet og gør dem bedre i stand til at identificere og italesætte de eksistentielle behov.

4 The hole person care Total Pain (Cicely Saunders 1964) 4 Fysisk smerte Social smerte Eksistentiel og åndelig smerte/lidelse/afmagt Psykisk smerte

5 WHO s definition af den palliative indsats 5 At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. (2002) Åndelig er oversat fra det engelske begreb spiritual

6 Indsats vedrørende eksistentielle / åndelige spørgsmål Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer for palliativ indsats 2011 (s.32): Der er en flydende overgang mellem holdning til almene eksistentielle / åndelige spørgsmål og tro. Eksistentiel / åndelig omsorg omfatter opmærksomhed på patienternes eksistentielle / åndelige spørgsmål og ressourcer, at lytte til den mening disse har i patientens livshistorie og at assistere patienten i arbejdet med eksistentielle / åndelige spørgsmål med udgangspunkt i patientens eget livssyn. 6 støtte til at opretholde tidligere holdninger og positioner.eller støtte til at anlægge helt nye perspektiver ud fra en ny situation.

7 Mål med projektet 1. At tilvejebringe forskningsbaseret og praksisrelevant viden om kompleksiteten af eksistentielle overvejelser og behov blandt kræftpatienter og deres pårørende under et terminalt forløb på et dansk hospice At undersøge hvordan behovene søges imødekommet i dag. 3. At undersøge om der er brug for nye tiltag eller andre måder at tilgodese dette område på ved for eksempel at styrke de sundhedsprofessionelles omsorgskompetencer.

8 Forskningsspørgsmål 1. Hvilke former for eksistentielle overvejelser og behov er centrale for kræftpatienter og deres pårørende under terminale forløb på et dansk hospice? 2.Hvordan imødekommes de eksistentielle behov i dag på hospice? 3.Hvordan oplever de døende patienter, de pårørende samt relevante ressourcepersoner, at varetagelsen af de eksistentielle behov kan optimeres på hospice?

9 3 delundersøgelser: Metode 1. Et litteratur review efterår dages feltobservationer på Hospice Djursland, Sct. Maria Hospice og Sct. Lucas Hospice i løbet af år Semistrukturerede interviews med 17 patienter og 9 pårørende. Kombineret i tid og sted med feltobservationer i år

10 Eksistentiel psykologi 10 Irvin Yalom fire eksistentielle grundvilkår (8-9) 1. At vi skal dø dødsangst 2. At vi i afgørende stunder er alene ensomhed / isolation 3. At vi har frihed til at vælge vores liv 4. At vi kæmper med at skabe mening i en verden, hvor vores livsmening ikke er givet på forhånd - en mening med livet, med døden Skaber dilemmaer, som har to poler, som mennesket er spændt ud ud i mellem og må balancere forhold til dilemmaer som bliver særlig tydelige hos den døende, som er tvunget til at forholde sig til det levede liv og døden

11 Den døendes eksistentielle spørgsmål Ifølge William Breitbart Hvor kommer jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvorfor mig? Hvor kommer jeg hen? Svaret kan findes i både teistiske og ateistiske livsanskuelser og kan hermed indeholde religiøse overvejelser spirituelle overvejelser sekulære / ateistiske overvejelser -afhængig af den enkeltes overbevisning og frie valg. 11

12 Begrebsafklaring: Eksistentielle overvejelser et overordnet begreb: 12 Sekulær eksistentiel orientering Spirituel orientering Religiøs orientering

13 The grid of concepts in meaning-making theory (Hvidt og la Cour 2010) (11) Uddrag og egen oversættelse 13 Eksistentiel meningsskabelse Knowing: Kognition Doing: Praksis Being: Betydning Sekulær/ateistisk - viden om sekulære eksistentielle begreber -sekulært syn på efterlivet -Tvivl eller søgen -Intervention ud fra naturvidenskabelige årsagssammenhænge -organiseret/aktiv deltagelse i sekulære organisationer -medlemskab af humanistiske organisationer -privat eksistentiel læsning, tv, radio, internet. -sekulære eksistentielle erfaringer -egne (humanistiske)værdinor mer -personlige historier har værdi Spirituel -spirituel viden -spirituelt syn på efterlivet -tvivl eller søgen -spirituel intervention -organiseret / aktiv deltagelse i spirituelle organisationer -meditation, bøn, læsning -rituel deltagelse -spirituelle erfaringer -spirituelle værdisæt -spirituelt velbefindende / kamp Religiøs -religiøse værdier -religiøs viden -religiøs tro på efterlivet -tvivl eller søgen -religiøs intervention -organiseret / aktivt medlemskab af religiøse samfund. - Bøn, læsning, sang, tv, alene eller med andre -religiøse erfaringer -religiøse værdisæt -religiøst velbefindende / kamp

14 Empirisk undersøgelse - Mange etiske overvejelser Projektet er godkendt af Datatilsynet, men ikke anmeldt til Etisk Komité. 14 Er det overhovedet etisk forsvarligt at arbejde med døende mennesker og deres pårørende? Risikerer jeg at åbner for mulig psykisk konflikt ved at spørge ind til eksistentielle forhold? Kan undersøgelserne risikere at fremme en særlig religiøs trosretning frem for andre? Risikerer jeg et etisk dilemma, hvis jeg oplever at patient og pårørende modarbejder hinanden eksempelvis misforstået hensyntagen?

15 Empirisk undersøgelse - hvordan berørtes Hospice? 15 Mit studieophold forløb over ca. 5 uger (gennemsnit ca. 20 timer om ugen) på hvert hospice. Indledtes med ca. 1-2 ugers feltobservation med fokus på hospices struktur, kultur, tilbud, døgnrytme etc., ved bl.a. at følge en sygeplejerske. Herefter nærmere introduktion til patienterne eksempelvis ved deltagelse i livshistoriske samtaler og ved at følge enkelte patienter. Hermed skabtes kontakt til patienter og pårørende og interviews kunne påbegyndes. Løbende var der uformelle samtaler med patienter, pårørende, frivillige og personalet. Disse samtaler foregik i arbejdstiden og medførte ikke ekstraarbejde.

16 Interviews Patienter og pårørende til interviews blev udvalgt i samarbejde med leder /personale. Inklusionskriterier: Patienten er voksen og har cancer Er i en sådan fysisk og psykisk forfatning, at vedkommende af personalet skønnes i stand til at gennemføre et interview af ca. en times varighed. Taler og forstår dansk Pårørende skal være voksen. Desuden lægges vægt på - variation i informanternes eksistentielle behov på baggrund af ateistisk, spirituel eller religiøs eksistentiel livsanskuelse. - variation i informanterne alder, køn, uddannelse, erhverv. - variation i typen af kræftsygdom, informanterne lider af. 16

17 Interviewguide Endelig interviewguide er baseret på erfaring fra tidligere pilotundersøgelse, litteratur-reviewet, eksistens-psykologisk teori samt The Grid. Semistrukturerede interviews, hvor der spørges ind til eksempelvis: Indledende spørgsmål om patienten og canceren Hvad har du at trække på i den her svære situation? Hvad giver dig trøst og styrke? Hvad er sværest lige nu? Er der noget, der hjælper dig til at finde mening? Kan du beskrive din tro hvad eller hvem tror du på? Oplever du, at troen har ændret sig i forbindelse med sygdommen? Hvordan udlever du din tro? Beder du, hvordan, alene eller med andre? Gør du andet for at opleve en åndelig inspiration eller forbindelse til en højere magt? F.eks. være i / se på naturen? Tænde lys? Meditere? Hvad tænker du om liv efter døden? 17 Hvordan oplever du, at personalet støtter dig med disse overvejelser? Hvad er godt? Hvad kunne være bedre?

18 Hvad fortæller de døende og de pårørende? Fokus på 18 Tryghed angst for dødsprocessen frygt for at sendes bort fra hospice Familien (uafsluttede opgaver, konflikter og ansvar for børn / teenagere øger sorgen) Værdighed (en selv andre mennesker) gennem tid, berøring, omgivelser, god mad Altruisme være noget for andre Troen der sker noget godt, ikke noget ondt efter døden, det giver ro at bede. Naturen skaber ro, man indgår i naturens kredshjælp, der er en højere magt. 2011

19 Feltobservationer 38 dage svarende til 266 timers feltobservation: Observationer i de forskellige rum på hospice patientstuer, spisestuer, terapi-rum, badeværelser, kontorer etc. Observation af samtaler og daglige møder mellem patienter, pårørende og personale. Observation af teammøder, konferencer og skriftlig dokumentation med fokus på eksistentielle aspekter 19 Mere end 150 uformelle samtaler med patienter, pårørende, sygeplejersker, musikterapeut, fysioterapeuter, psykologer, læger, præster, rengøringspersonale, køkkenpersonale og frivillige.

20 Hvad er observeret? 20 Generelt meget lidt fokus på og italesætning af eksistentielle aspekter på de daglige konferencer. Fokus på symptomer som smerter, obstipation, konfusion, på sociale aspekter og på medicin. Eksistentielle aspekter dokumenteres i journal f.eks. som: Almindelig dansk kristen Ikke specielt troende, som almindelig dansker Tror på et eller andet mellem himmel og jord uvist hvad det er Er medlem af Folkekirken er ikke som sådan troende. Tro er desværre ikke noget, der betyder så meget. Har ikke et religiøst forhold, men er medlem af folkekirken. Er ikke religiøs, men medlem af Folkekirken - men disse udsagn kommenteres kun sjældent yderligere

21 Referencer [1] la Cour, P. (2008). Existential and religious issues when admitted to hospital in a secular society: Patterns of change. In: Mental Health, Religion & Culture.Vol.11, 8 [2] McClain-Jacobsen, C., Rosenfeld, B., Kosinski, A. Pessin, H., Cimino, J.E., Breitbart,W. (2004): Belief in an afterlife, spiritual well-being and end-of-life despair in patients with advanced cancer. In: General Hospital Psychiatry, 26 (2004) [3] Strang, S, Strang, P., Ternestedt, B-M. (2001): Existential support in brain tumour patients and their spouses. In: Supportive Care in Cancer, vol. 9, 8. [4] Murray et al. (2004): Exploring the spiritual needs of people dying of lung cancer or heart failure: a prospective qualitative interview study of patients and their carers. In: Palliative Medicine. Vol. 18, 1, [5] Cohen et al (1996):Existential well-being is an important determinant of quality of life. In Cancer. Vol 77, 3, [6] Kuin et al. (2006): Spiritual issues in palliative care consultations in the Netherlands In: Palliative Medicine. 20: [7] Yardley et al. (2009) Improving training in spiritual care: a qualitative study exploring patient perceptions. In: Palliative Medicine.; 23: [8] Yalom (1980) Existential Psychoherapi. [9] Yalom (2008) Starring at the Sun Overcoming the Terror of Death. [10] Breitbart, William: (2007/:Who needs the concept of spirituality? Human beings seem to! In: Palliative & Supportive Care. Vol 5, 2, [11] la Cour P, Hvidt NC. (2010):Research on meaning-making and health in secular society: Secular, spiritual and religious existential orientations. In: Social Science and Medicine;71(7): [12] Schnell, Tatjana (2010): Existential Indifference: Another Quality of Meaning in Life. In: Journal of Humanistic Psychology; 50(3)

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Vi mænd, kræft og rehabilitering

Vi mænd, kræft og rehabilitering Liselotte Ingholt Tine Tjørnhøj-Thomsen Statens Institut for Folkesundhed Vi mænd, kræft og rehabilitering En undersøgelse af mænds grunde til at deltage i tilbud om kommunal kræftrehabilitering Vi mænd,

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp

Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp Det Etiske Råds udtalelse om eventuel lovliggørelse af aktiv dødshjælp DET ETISKE RÅD - AKTIV DØDSHJÆLP 3 Det Etiske Råds udtalelse

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg

Rigtige mænd vejer mere end 100 kg Rigtige mænd vejer mere end 100 kg En antropologisk analyse af maskulinitet, moralitet og humor på et sydfynsk hjerte-rehabiliteringshold Kandidatspeciale Eline Boysen Franck Maj 2012 Antropologi Institut

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28.

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere