sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale"

Transkript

1 Klima og miljø

2 Redegørelse - Klima og miljø Klimaudfordringerne og bæredygtig udvikling Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ændrer klimaet for hele kloden. For Vallensbæk betyder klimaændringer højere vandstand i sommeren. Udfordringer for kommunens planlægning er delt i to: hvordan kan CO2-udledningen reduceres og hvordan kan værdier i infrastruktur og bygninger mv. sikres. Mulighed for CO2-reduktion Hver enkelt grundejer skal kunne etablere anlæg der kan give CO2- reduktion for sin ejendom. Men samtidig skal disse anlæg ikke være til De generelle rammebestemmelser vil derfor fastlægge vilkår for solfangere, solceller, solvægge, varmepumper og vindmøller der skal indarbejdes i kommende lokalplanlægning. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale kan opsætningen af varmepumpe, i en bolig der opvarmes med fjernvarme, betyde en besparelse men samtidig en samlet forøget af CO2- udledningen, da en stor del af strømmen til varmepumpen kommer fra afbrænding af fossilt bændsel, mens fjernvarme i Vallensbæk generelt er spildvarme fra elproduktionen. Der kan etableres nulenergihuse og også gerne aktivhuse der i perioder levere energi til andre ejendomme. Der vil være krav om lavenergibyggeri i alle nye lokalplaner. Vallensbæk vil derfor give nye muligheder i de stationsnære rækkehuse i stationsnære villaområder. Bebyggelsesprocenten forhøjes derfor fra 25 til 35 %. Så mange som muligt skal kunne arbejde hjemme, og regler for arbejdspladser i boligen skal give mulighed for liberalt arbejde i et omfang, der er foreneligt med lokalområdet. I stationsnære områder vil der være mulighed for kundeorienteret erhverv. Sikring af værdier Vallensbæk ligger lavt. Tidligere har Køge Bugt oversvømmet store dele af boligområdet syd for Gammel Køge Landevej. Diget i Strandparken ligger i en højde af 2,30 m og forhindre oversvømmelser. Diget kan forhøjes i takt med stigningen i vandstanden i havene. En del af naturtilstand gennem pumper. Med tiden vil også Store Vejleå ligge under havniveau, allerede nu sker det ved højvande i Køge Bugt. n planlægger større pumpe ved havnen, så vandet kan ledes op over diget. For at sikre investeringer i områder, der potentielt kan blive oversvømmet, fastlægges særlige krav til bebyggelse i de lavtliggende områder dvs. syd for Gammel Køge Landevej og vest for Vejlegårdsvej. Bebyggelsesprocenten fastholdes til 25 % også selv områderne ligger inden for meter fra Vallensbæk Station. Yderligere vil lokalplaner fastlægge, at byggegrund skal opfyldes til niveau på mindst 2 meter fra bygningernes facader. 63

3 Vallensbæk Redegørelse - Klima og miljø Dog må der ikke ske opfyldning 5 meter fra brinkskråning top langs Bækrenden og Store Vejleå. Dette skal sikre vandgennemstrømningen når vandløbende går over deres bredder ved skybrud. Endvidere er der brug for arealer langs vandløbende til vedligeholdelsesarbejder af brinker og ved grødeskæring. Derfor vil lokalplaner have en byggelinie på 8 meter fra brinkskråning top langs Bækrenden og Store Vejleå. Mest muligt regnvand skal nedsives lokalt. Ved skybrud giver overbe- ninger. Den bæredygtige løsning er, at så meget regnvand som muligt nedsives lokalt. Derfor vil rammebestemmelser begrænse den fremtidige afvanding fra private haver til maksimalt at omfatte det bebyggede areal. Terrasser, indkørsler og andre befæstede havearealer skal ledes til faskiner eller grøfter og lavninger på egen grund. Grundejerforeninger kan også etablere mindre søer med rekreativ kvalitet på fællesarealer, hvor regnvandet kan samles. Regnvand på Bækrenden. Det er kommunens målsætning: at hver grundejer har mulighed for at opsætte anlæg der reducere CO2-udledningen fra ejendommen og opsætte anlæg der sikre ejendommen mod klimaforandringer, at anlæg til reduktion af CO2-udledningen og sikring mod klimaforandringer udformes i overensstemmelse med omkringliggende arkitektur og bymiljø, samt med mindst mulige gener for naboer, at der ved ny bebyggelse skal tages højde for klimaudfordringer i lokalplanlægningen, så investering i infrastruktur og bygninger sikres, at der på erhvervsejendomme kan produceres vedvarende energi med samme gener for omgivelserne som anden lovlig produktion, at der i lokalplanlægningen, så vidt muligt, skal stilles krav til at nybyggeri opføres som lavenergibyggeri, at CO2-udledningen fra kommunens ejendomme reduceres med mindst 30 % de næste 12 år. n arbejder selv for at reducere CO2 Vallensbæk har indgået et energipartnerskab med Dansk Energi Management A/S, med det formål at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Projektet kandes ESCO (Energy Service COmpanies) - efter metoden hvor kommunen indgår et partnerskab energiforbruget i kommunens egne bygninger. Hensigten med aftalen er, at både Dansk Energi Management A/S og Vallensbæk får en gevinst ud af samarbejdet. Vallensbæk får en udgift til energi på samme niveau som hidtil eller billigere, men opnår tilmed et ekstra udbytte i form af at få renoveret sin bygningsmasse med tilhørende tekniske installationer. Projektet omfatter samlet 48 opvarmede kommunale ejendomme, som Også brugeradfærd bliver kortlagt. Med de planlagte besparelser vil Vallensbæk kunne opfylde de aftaler, som er indgået med henholdsvis Elsparefonden (Kurveknækkeraftale) om at reducere det samlede årlige elforbrug med 2 % om året til udgangen af 2013 og med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO2-udledningen med 2 % om året frem til 2021 (Klimakommuneaftale). 2 % om året svare til en samlet reduktion på 21,5 % over 12 år, men det er kommunens forventning, at det samlede besparelse vil blive på over 30 %, når projektet er gennemført. 64

4 Redegørelse - Klima og miljø Klimaforandringers i rammebestemmelserne Afvandingsprocent for regnvand fastsættes til det bebyggede areal for hver boligejendom. For erhverv gives et tillæg for oplagsplads og parkering. For erhvervsområdet ved Jydekrogen fastholdes at mindst 1/3 af grundarealet skal anlægges som grønne beplantede arealer. Den maksimale afvandingsprocent er fastlagt i rammebestemmelserne for lokalplanlægning. Lavtliggende arealer i byzone skal opfyldes til mindst kote 2,0 meter (DVR90). Arealer inden for 5 meter fra brinkskråning top langs Store Vejleå og Bækrenden må generelt ikke opfyldes. Lavtliggende arealer i landzonen vest for Vejlegårdsvej må kun opfyldes inden for de eksisterende tofter til bebyggelse. Bebyggelsesprocenten i lavtliggende områder inden for meter fra stationen fastholdes til 25 %, for at sikre mindst mulige nye investeringer i områder, der potentielt kan blive oversvømmet. Diger i strandparken, der idag er ca. 2,3 m, kan forhøjes, når det bliver nødvendigt. Rammebestemmelser for CO2-reduktion har ingen indvirkning på lokalområdets planlægning som f.eks. sparepære, efterisolering og køb af el fra vedvarende energiproduktion. Vilkår for denne type af tiltag kan ikke optages i lokalplan. Andre betyder bygninger kan ombygges til at være helt CO2-neutrale, men samtidig opretholde den høje arkitektoniske standard. Særligt i Landsbyen og i ensartede bebyggelser bør nogle metoder vælges frem for andre. I takt med, at CO2-reducerende anlæg bliver mere udbredt, skal planlægningen sikre, at det sker på en visuel forsvarlig måde. Solenergi Solens varme og lys kan bidrage væsentligt til sænkning af CO2-forureningen, da det kun er i produktions- og etableringsfasen der anvendes fossilt brændstof. Både solfangere og solceller har en levetid på år, og er CO2-neutrale efter blot 3-5 år på ejendomme der opvarmes ved fossilt brændstof som olie og naturgas, og får leveret strøm fra kraftvarme. I alle erhvervsområdet kan der ubegrænset opsættes solenergianlæg, også i et omfang, der giver mere energi end ejendommen selv har behov for. Det er også i erhvervsområderne de enkelte ejendomme kan opnå størst CO2-reduktion. Ulemperne ved anlæg til opsamling af solenergi er primært generende anlæg have betydning for enkelte bygninger ved forringelse af det arkitektoniske og kulturhistorie udtryk. Dette gælder især på de bevaringsværdige bygninger i Landsbyen, hvor f.eks. jordvarmepumpe bedre kan sikre det Landsbyens visuelle miljø i stedet for solpaneler på taget. Solfanger til varme I Vallensbæk er energien fra solindstråling omkring kwh/m² pr. syd. Der er altså kun 15 % gevinst ved at opsætte solfangeren optimalt i forhold til solen. Denne gevinst er ikke tilstrækkelig til at gå på kompromis med bygningens arkitektoniske udtryk. Solfangere skal 65

5 Vallensbæk Redegørelse - Klima og miljø de fremstår som ovenlysvinduer. En solfanger yder typisk kwh/m² om året, For en bolig med 4 beboere, kan en solfanger på 6 m² dække varmtvandsforbrug i sommerhalvåret, og supplere om vinteren, så ca. 70 % af varmtvandsforbruget er CO2-neutralt. Solceller til strøm Solceller kan monteres på taget, og kan med fordel anvendes som afskærmning for solen. F.eks. kan solceller indbygges mellem to lag glas i vinduer. I takt med, at prisen på solceller falder, bliver det mere fordelagtigt at anvende dem. Særligt som strømforsyning til pumper og ventilationsanlæg på andre CO2-reducerende tiltag, så bygninger samlet kan blive CO2-neutrale. Solceller virker bedst, når de ikke bliver for varme, og kan med fordel placeres på facader og også nordvendte lerne, så generende bivirkninger undgås. Varmepumpe og jordvarme En jordvarmepumpe er i princippet et omvendt køleskab. Det øverste jordlag afkøles, hvorved den solenergi, der er lagret i det øverste jordlag overføres til varme i husets radiatorer. Afhængigt af henholdsvis jordens og varmeanlæggets temperaturniveau, kan varmepumpens gennemsnitlige nyttevirkning ligge mellem 2,5 til 5 gange så meget varme til husets varmeinstallation, som der tilføres elektricitet fra nettet. Da varmepumper drives af elektricitet er reduktionen i CO2-forureningen begrænset ved almindelig El-forsyning, men kombineret med solcelle til at levere elektricitet til anlægget, kan opvarmningen blive CO2-neutral i løbet af 4-8 år. Det er vigtigt, at huset er velisoleret, og at varmen fremføres til radiatorerne med så lille fremløbstemperatur som muligt. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning får varmepumpen. Især gulvvarme er ideelt til varmepumpedrift. Det er også vigtigt, at varmepumpen ikke installeres større eller mindre end nødvendigt. Ulemperne ved jordvarme er primært risiko for forurening af jorden og grundvandet. Der kan derfor ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 300 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 50 meter fra andre vandindvindingsanlæg. Som væske til at transportere varmen skal anvendes vand eller godkendt kølemiddel. Ved etablering af jordvarmeanlæg skal Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (nr af 20. november 2006) følges. Inden arbejdet påbegyndes skal der søges om godkendelse af anlægget hos kommunen. Efter aftale om forpligtende samarbejde er det Ishøj der varetager sagsbehandlingen i Vallensbæk. Vindmøller Vallensbæk er generelt ikke egnet til opsætning af vindmøller. Selv husstandsmøller ved boliger i landzonen vil betyde store gener og støj. Møller på 25 meter og derover skal overholde en minimumsafstand mellem mølle og nabobeboelse på 4 gange møllens totalhøjde jf. Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (nr af 22/ ). Dette vil ikke være muligt i Vallensbæk, da afstanden til støjfølsom arealanvendelse er neret som matrikler, der anvendes til eller er udlagt til bolig-, institutions-, eller kolonihaveformål eller som rekreative område. 66

6 Redegørelse - Klima og miljø Det eneste område hvor der eventuelt kan gives tilladelse til mindre vindmøller er i erhvervsområdet ved Jydekrogen. Her er der i forvejen langt til beboelse og derfor mulighed for let støjende erhverv. Såfremt møller kan overholde samme støjniveau, kan de betragtes som erhverv på linie med den øvrige produktion i området. Når møllerne har en totalhøjde på maksimalt 25 meter svarende til regler for husstandsmøller og placeres mindst 100 meter fra beboelse, vil de væsentlige visuelle marken være begrænset. Sikring af værdier i infrastruktur og bygninger I 2006 gennemførte Vallensbæk en beregning af opstuvningsproblemer i regnvandssystemet ved kraftigt regnvejr. Den viser, at der ved kraftig regn der statistisk kommer hvert 5 år er en generel opstuvning i regnvandsledningerne fra Gammel Køge Landevej og til Køge Bugt, fra Vejlegårdsvej og til Store Vejleå samt langs Søndre Ringvej. Systemet udnyttes her tæt på den maksimale kapacitet, og enkelte steder vil regnvandet stå tæt under terræn. res haver, og nye veje er blevet anlagt i de nye boligområder. Selvom n løbende forbedre kapaciteten i regnvandssystemet, kan der ikke gives garanti for, at der ikke opstår oversvømmelser i de lavtliggende områder. Planlægningen skal derfor sikre, at der ledes så lidt regnvand som muligt til regnvandssystemet. Derfor fastsætter rammebestemmelser maksimale afvandingsprocenter for samtlige områder i Vallensbæk. Generelt må kun vand fra tage ledes til regnvandssystemet, ger på egen grund til senere nedsivning. Muligheden for regnvandsgrøfter langs stier og mindre veje i landzone undersøges også. Fingerplan 2007 fastlægger, at der skal ske en fortætning i bystrukturen i de stationsnære områder. Men for de lavtliggende arealer vil en højere udnyttelse betyde større værdier i infrastruktur og bygninger der potentielt kan gå tabt ved oversvømmelse. Derfor fastholdes bebyggelsesprocenten på 25 for de lavtliggende boligområder inden for de stationsnære område. Når der bygges nyt i de lavtliggende områder skal også krav om opfyldning på byggegrunde sikre, at så få bygninger som muligt berøres af oversvømmelse. 67

7 Albertslund 600 m Klimaplanlægning og lavtliggende områder re St o m Nord å jle Ve 1: te 0, meter Brøndby Vallensbæk Mose Ko 500 Bækrenden Kot e0,0 Stor e Ve jleå m 600 m Ishøj Områder under 3 meter Områder under havoverfladen Vandløb hvor gennemstrømning skal sikres Pumpestation Dige

8

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1

Rammer for lokalplanlægning 1-B260 1-B420 1-G2 1-E2 1-E3 1-G4 1-T2. Holbæk Motorvejen 2-G7 2-F4 2-B410 2-T1 2-F3 2-G3 2-G2 2-B410 2-D5 2D2 1-B290 1-G1 1-G4 1-B420 1-E2 1-E3 1-G2 1-B260 2-F3 2-F4 2-D5 2-G3 2-B410 2D2 2-T1 2-G2 2-B410 2-G7 Holbæk Motorvejen 1-T2 1-B1 -G5 20 1-B290 1-G1 1-B280 1-B201 1-B320 1-B 1-B420 1-B230 1-B 1-B250 4 1-D6 1-B251 1-BG251

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst

Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Greve Kommune Vedtaget den 25. maj 2010 Lokalplan nr. 15.18 for Tune Nordøst Nyt boligområde med 61 parcelhuse og 93 rækkehuse Rendebjergvej forlænges til Grevevej Lokalplanen er udarbejdet af Center for

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 Lokalplan nr. H107 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE LUFTFOTO MED LOKALPLANAFGRÆNSNING 1 REDEGØRELSE 2 INDLEDNING

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Klima- og energiguide. Få inspiration og energi til mere. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Klima- og energiguide Få inspiration og energi til mere Ishøj Kommune Investér i din bolig - det betaler sig..! Indhold Forord... side 3 Kom godt i gang... side 4 5 Isolering... side 6 7

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere