PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde"

Transkript

1 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160 mg. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotkapsler, hårde. Udseende: Propal Retard 80 mg: Hårde gelatinekapsler, som består af en gennemsigtig del og en opaque hvid del, indeholdende små hvide kugler. Propal Retard 160 mg: Hårde, opaque hvide gelatinekapsler, indeholdende små hvide kugler. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Arteriel hypertension. Forebyggelse af angina pectoris og migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt. Tyreotoksikose. Familiær og senil tremor. Profylakse mod blødningsrecidiv ved portal hypertension og esophagusvaricer. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Depotkapslerne synkes hele eller kan evt. åbnes, og indholdet tømmes ud og indtages. Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses. Voksne: Hypertension: 160 mg daglig, om nødvendigt stigende til 320 mg daglig. 80 mg daglig er sædvanligvis ikke tilstrækkeligt, men kan benyttes som initialdosis eller f.eks. til ældre patienter. Ved utilstrækkelig effekt kan kombineres med diuretikum eller andet antihypertensivum. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 1 af 12

2 Forebyggelse af angina pectoris og migræne samt essentiel tremor og tyreotoksikose: Sædvanligvis 80 mg daglig, evt. stigende til 160 mg daglig. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt: Behandling bør starte på dag 5-21 efter myokardieinfarkt. Initialt propranololtabletter 40 mg 4 gange daglig i 2-3 dage. Derefter 160 mg 1 gang daglig. Portal hypertension og esophagusvaricer: Dosis titreres til reduktion af hjertefrekvens på ca. 25%. Initialdosis 80 mg daglig stigende til 160 mg daglig afhængigt af respons. Maksimaldosis 320 mg daglig. Ældre: Individuel dosering. Børn: Anbefales ikke til børn. Nedsat lever- og nyrefunktion: Da halveringstiden kan være højere hos patienter med signifikant lever- eller nyreinsufficiens, bør der udvises forsigtighed ved behandlingens start, når den initiale dosis fastsættes. Seponering: Efter kronisk behandling bør dosis reduceres gradvist over 1-2 uger for at undgå rebound effekt (angina, hypertension, myokardieinfarkt, arytmier, pludselig død). Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være gennemført mindst 24 timer før, undtagen i specielle tilfælde som f.eks. ved tyreotoksikose og fæokromocytom. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for propranolol eller over for et eller flere af hjælpestofferne Asthma bronchiale eller anden obstruktiv lungesygdom AV-blok grad II eller III medmindre pacemaker er in situ Kardiogent shock Ukontrolleret hjerteinsufficiens Cor pulmonale Prinzmetals angina pectoris Intermitterende eller permanent sinoatrial blok medmindre pacemaker er in situ (syg sinussyndrom) Hypotension Alvorlig bradykardi (45-50 slag pr. minut) Svære perifere kredsløbsforstyrrelser Ubehandlet fæokromocytom Metabolisk acidose Samtidig brug af MAO-hæmmere (undtaget: MAO-B-hæmmere) Børn (ingen erfaring med behandlingen) Intravenøs administration af calcium antagonister af verapamil og diltiazem typen eller andre antiarytmika (såsom disolyramid) er kontraindiceret til patienter, som behandles med Propal Retard (undtagelse: intensiv medicinering). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Seponering, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tæt monitorering er nødvendig i følgende tilfælde: AV-blok af 1. grad Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 2 af 12

3 Diabetes mellitus med store udsving i blodsukker værdierne (propranolol kan sløre symptomerne på hypoglykæmi (takykardi, tremor)) Lang tids fasten og svær fysisk udfoldelse (som kan medføre hypoglykæmiske tilstande) Patienter med fæokromocytom bør kun sættes i behandling med propranolol, hvis der administreres en alfablokker samtidig. Patienter med Raynauds sygdom og claudicatio intermittens, da behandling med propranolol kan forværre perifer vaskulær sygdom Patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med nedsat nyrefunktion. Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med angina pectoris Forværring af psoriasis under behandling med betablokkere er blevet rapporteret. Derfor bør benefit-risk forholdet overvejes nøje hos patienter med tilfælde af psoriasis eller tilfælde af psoriasis i familien før produktet ordineres. Behandling med betablokkere kan øge følsomheden over for allergener og forstærke en anafylaktisk reaktion. Hos patienter med alvorlige overfølsomhedsreaktioner i anamnesen og hos patienter der modtager desensibiliserende behandling, kan der opstå alvorlige anafylaktiske reaktioner. Behandling med adrenalin i normaldosis giver ikke altid den forventede terapeutiske effekt, se evt. pkt. 4.5 Interaktioner. Propranolol er kontraindiceret ved ukontrolleret hjerteinsufficiens, men kan anvendes til velbehandlede symptomfri patienter. Forsigtighed bør udvises hos symptomfri patienter med udtalt reduktion i hjertereservekapaciteten. Propranolol kan forårsage hypoglykæmi hos ikke-diabetikere f.eks. børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom. Propranolol kan maskere symptomerne på tyreotoksikose. Hos patienter med portal hypertension kan propranolol øge risikoen for hepatisk encefalopati. Tæt monitorering af den kardiovaskulære funktion under generel anæstesi; propranolol bør seponeres mindst 24 timer før anæstesi, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde. Det anbefales at leverfunktionen kontrolleres med jævne mellemrum, da der er set alvorlig leverbeskadigelse ved behandling med andre β-blokkere. Saccharose Indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Hjerte og kredsløb Sympatomimetika Adrenalin Mulig mekanisme: Propranolol blokerer adrenalins betareceptorstimulerende effekt. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 3 af 12

4 Effekt: Hypertension, bradykardi. Phenylephrin Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Hypertension. Antihypertensiva Additiv blodtrykssænkende effekt. Methyldopa Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Kraftigt (paradoks) hypertensivt respons, takykardi eller arytmi ved fysiologisk stress eller udsættelse for eksogene katekolaminer. Alfablokkere (f.eks. prazosin) Mulig mekanisme: Hæmning af den betamedierede kompensatoriske stigning i hjerterytmen. Effekt: Kraftigt hypotensivt respons efter første indgift af alfablokker. Antiarytmika Amiodaron (klasse III antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Quinidin (klasse Ia antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Quinidin hæmmer muligvis metaboliseringen af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Flecainid (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Nedsat metabolisering af både flecainid og propranolol. Effekt: Bradykardi, nedsat slagvolumen. Lidocain (klasse Ib antiarytmikum) Mulig mekanisme: Nedsat lidocainclearance. Effekt: Lidocaintoksicitet (negativ inotrop effekt, hjertestop). Propafenon (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop virkning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Bradykardi, hypotension, risiko for hjertestop. Digoxin Mulig mekanisme: Forlænget AV-overledningstid og muligvis øget biotilgængelighed af digoxin. Effekt: AV-blokade og risiko for digoxintoksicitet. Calciumantagonister Diltiazem og verapamil Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 4 af 12

5 Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt, specielt hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion eller unormal SA- eller AV-overledning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi. Overledningsforstyrrelser. Mindst 48 timers interval mellem administration af diltiazem/verapamil og propranolol anbefales. Dihydropyridiner (f.eks. nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin) Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt. Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin) kan øge serumkoncentrationen af propranolol. Effekt: Hypotension og/eller bradykardi. Diuretika Furosemid Øget serumkoncentration af propranolol med risiko for hypotension og bradykardi. Hydrochlorthiazid Propranolol kan potensere den hyperglykæmiske og hypertriglyceridæmiske effekt af hydrochlorthiazid. Centralnervesystemet Midler til universel anæstesi Samtidig brug af Propal Ratard og anæstesi kan resulterer i et større fald i blodtrykket. Den negative inotrope effekt kan være additiv. Hvis behandlingen med Propal Retard ikke kan afbrydes før operation under anæstesi eller før brug af perifer muskelafslappende midler, så skal narkoselægen informeres om behandlingen med Propal Retard. Se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Migrænemidler Ergotamin Mulig mekanisme: Additiv vasokonstriktiv effekt. Effekt: Perifer iskæmi. Rizatriptan Nedsat 1. passage metabolisering af rizatriptan. En dosis på 5 mg rizatriptan anbefales ved samtidig behandling med propranolol. Clonidin Øget risiko for rebound hypertension ved seponering af clonidin. Derfor må clonidin kun seponeres, hvis behandling med Propal Retard er ophørt nogle dage tidligere. Dernæst må clonidin gradvist seponeres (se produktresume for clonidin). Phenobarbital Øget metabolisering af propranolol. Chlorpromazin Propranolol hæmmer metaboliseringen af chlorpromazin, og chlorpromazin hæmmer metaboliseringen af propranolol. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 5 af 12

6 Antidepressiva Fluoxetin og fluvoxamin Mulig mekanisme: Metaboliseringen af propranolol kan nedsættes. Effekt: Bradykardi og hypotension. Monoaminoxidase (MAO) hæmmere MAO-hæmmere må ikke tages samtidig med Propal Retard på grund af potentiel udtalt hypertension. Perifert virkende muskelrelaksantia Den neuromuskulære blokade frembragt af perifert virkende muskelrelaksantia (f.eks. suxamethon, tubocurarin) kan blive øget som et resultat af hæmning af β-receptorer. Respirationsorganer Sympatomimetika med beta-adrenerg stimulerende aktivitet Mulig mekanisme: Samtidig brug af betablokkere kan resultere i gensidig hæmning af terapeutisk effekt. Effekt: Propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder den bronkodilaterende effekt af beta 2 -agonister. Theophyllin Antagonistisk farmakologisk effekt; propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder theophyllins bronkodilaterende effekt. Propranolol nedsætter clearance af theophyllin, hvorved serumkoncentrationen øges. Fordøjelseskanal og stofskifte Antidiabetika Mulig mekanisme: Propranolol hæmmer mobilisering af glucose fra leveren og maskerer derved tegn på hypoglykæmi. Effekt: Forlænger den hypoglykæmiske restitutionsfase. Symptomerne for hypoglykæmi kan sløres (specielt takykardi og tremor). Regelmæssig kontrol af blodsukkeret er derfor nødvendigt. Cimetidin Kan øge plasmakoncentrationen af propranolol på grund af nedsat metabolisering. Muskler og led NSAID NSAID hæmmer den renale prostaglandinsyntese og forårsager natrium- og væskeretention, hvilket kan modvirke den antihypertensive effekt af betablokkere. Interaktionen er vist for flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam og synes ikke at forekomme for diclofenac eller sulindac. Antiinfektiva Rifampicin Øget metabolisering af propranolol. Parasitologi Mefloquin Øget risiko for ekg-abnormaliteter og hjertestop. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 6 af 12

7 4.6 Graviditet og amning Graviditet Propranolol bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Propranolol passerer placenta og koncentrationen i navlestrengsblodet bliver sammenlignelig eller højere end koncentration i moderens serum. Der er ikke tilstrækkelige studier for brug af propranolol hos gravide kvinder. Der foreligger ikke rapporter om teratogen effekt af propranolol. Kan anvendes i 2. og 3. trimester under tæt obstetisk kontrol pga. risiko for intrauterin væksthæmning og bradykardi hos fostret. Ved indgift i slutningen af 3. trimester skal den nyfødte observeres tæt for virkninger af betablokade f.eks. bradykardi, hypotension, respirationsdepression. Behandling med propranolol bør seponeres timer før den forventede føselsdato. Hvis dette ikke er muligt skal den nyfødte observeres tæt timer efter fødslen. Amning Kan anvendes. Propranolol udskilles i modermælk. Risikoen for bivirkninger hos barnet synes lille, men barnet skal observeres for symptomer på betablokade, f.eks. bradykardi. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Svimmelhed og træthed kan forekomme. Patienter, som skal føre motorkøretøj eller betjene maskiner, skal udvise forsigtighed, indtil det vides, hvordan de reagerer på behandlingen. Symptomerne kan være større i begyndelse af behandlingen, i tilfælde af ændring af præparat og i forbindelse med indtagelse af alkohol. 4.8 Bivirkninger Generelt betragtet vil mellem 10 og 20% af de behandlede patienter opleve bivirkninger. De mest almindelige er træthed, diaré, kvalme, opkastning, dyspepsi og bradykardi. Muskeltræthed og kolde ekstremiteter er de mest generende bivirkninger. Blod og lymfesystem Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Purpura. Trombocytopeni. Agranulocytose. Immunsystemet Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Aktivering af overfølsomhedsreaktioner. Forhøjelse af antiukleære antistoffer er set, men den kliniske betydning er uklar. Det endokrine system Hypoglykæmi, se pkt Hypertyreoidisme. Metabolisme og ernæring Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Forstyrrelser i lipidmetabolisme (reduktion af HDL cholesterol og øgning i triglycerider i plasma) Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 7 af 12

8 Psykiske forstyrrelser Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Søvnforstyrrelser, mareridt. Rastløshed. Uro. Forvirring. Desorientering. Humørsvingninger. Paranoide forestillinger. Hallucinationer. Nervøsitet. Svedtendens. Kognitiv dysfunktion. Depression. Nervesystemet Ataksi. Svimmelhed. Paræstesier. Hovedpine Øjne Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Øjentørhed. Synsforstyrrelser. Konjunktivitis Keratokonjunktivitis. Hjerte Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Bradykardi. Demaskering og forværring af hjerteinsufficiens. Angina pectoris. Rebound angina (ved brat seponering). AVblok hos disponerede. Ekg-forandringer. Vaskulære sygdomme Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Kolde ekstremiteter. Hypotension, evt. synkope. Kardiogent shock. Forværringen af Raynauds syndrom og claudicatio intermittens. Luftveje, thorax og mediastinum Almindelig (>1/100 og >1/10) Mave-tarm-kanalen Almindelig (>1/100 og <1/10) Dyspnø. Bronkospasmer hos disponerede. Diaré. Dyspepsi. Kvalme. Opkastning. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 8 af 12

9 Forstoppelse Lever og galdeveje Sjælden (>1/ og <1/1000) Forhøjet serum transaminase (AST, ALT) Hud og subkutane væv Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Eksfoliativ dermatitis. Psoriasislignende udslæt. Psoriasis eller forværring af psoriasis. Eksantem. Lichenoid udslæt. Hyperkeratoser. Negleforandringer. Pruritus. Urticaria. Rødmen Hårtab. Toksisk epidermal nekrolyse. Erythema multiforme. Stevens-Johnsons syndrom. Knogler, led, muskler og bindevæv Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Muskelsvaghed. Muskelkramper. Myasthenia gravis lignende syndrom. Forværring af myasthenia gravis. Artropati (monoarthritis og polyarthritis) ved langvarig behandling. Nyre og urinveje Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Forværring af nyrefunktionen Det reproduktive system og mammae Sjælden (>1/ og <1/1000) Impotens. Almene symptomer og reaktioner på applikationsstedet Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Træthed. Mundtørhed Undersøgelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Vægtøgning ved langvarig behandling. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 9 af 12

10 4.9 Overdosering Symptomer Det kliniske billede er, afhængig af graden af forgiftningen, karakteriseret ved kardiovæskulære og CNS symptomer. Overdosering kan give bradykardi, hypotension, AV-blok, hjerteinsufficiens, kardiogent shock, hjertestop, bronkospasmer, koma, opkastning, kramper, nyrepåvirkning. Specielt hos børn og unge kan CNS-symptomer og respirationsdepression dominere. Behandling Ved overdosering eller alvorligt fald i hjertefrekvens og/eller blodtryk skal behandlingen med Propal Retard seponeres. Behandling bør inkludere tæt overvågning af renale, kardiovaskulære og respiratoriske funktioner samt blodglucose og elektrolytter. Eventuelt gastrointestinal dekontaminering. Symptomatisk behandling. Kardiovaskulære komplikationer behandles med sympatomimetika (f.eks. noradrenalin), atropin (0,5-2,0 mg intravenøs i bolus) eller inotrope stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin). Ved AV-blok kan midlertidig elektronisk stimulering af hjertet være nødvendig. Glucagon kan modvirke effekten af overflødig betablokade (indledende 1-10 mg intravenøst; efterfølgende 2-2,5 mg/time som kontinuerlig infusion). Ved bronkospasmer kan intravenøs injektion af beta 2 -sympatomimetika f.eks. terbutalin være nødvendig. I tilfælde af generaliserede anfald anbefales langsom intravenøse behandlingen med diazepam Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation C 07 AA 05 - Betablokerende midler, usammensatte, ikke-selektive 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Propal Retard er en kompetitiv antagonist for både β 1 - og β 2 -adrenoreceptorer uden agonistaktivitet. Propranolol har membranstabiliserende effekt ved koncentrationer over 1-3 mg/l, men koncentrationer i den størrelsesorden opnås sjældent ved oral behandling. Propranolol og β 2 -agonister (f.eks. isoprenalin) udviser kompetitiv binding til β- adrenoceptorerne. Propranolol har som andre β-blokkere en negativ inotropisk effekt og er derfor kontraindikeret i truende eller manifest hjerteinsufficiens. Propal Retard er en racemisk blanding, hvor S-isomeren af propranolol er den aktive form. Ud over at R(+)-isomeren hæmmer omdannelsen af thyroxin til triiodothyronin er det usandsynligt, at R(+)-isomeren har supplerende egenskaber i forhold til den racemiske blanding. Propal Retard er veltolereret hos de fleste etniske grupper. I den negroide gruppe kan responset være mindre. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 10 af 12

11 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Propranolol absorberes fuldstændig efter oral administration. Propal Retards (LA=long acting) blodprofil er fladere end ved Propal, hvorimod halveringstiden er steget timer. 90% metaboliseres i leveren med en halveringstid på 3-6 timer. Propal Retard distribueres hurtigt med højeste koncentrationer i lever, lunger, nyrer, hjerne og hjerte. Proteinbinding på 80-95%. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Saccharose. Majsstivelse. Povidon. Ethylcellulose. Talcum. Gelatine. Titandioxid E Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej København S 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 80 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 28. oktober 1984 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 11 af 12

12 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 8. september 2011 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 12 af 12

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin

INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL. Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter. mirtazapin INFORMATION TIL BRUGEREN: INDLÆGSSEDDEL Mirtazapin Krka 15 mg, 30 mg, 45 mg filmovertrukne tabletter mirtazapin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning 1. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Nebcina, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3113 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nebcina 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tobramycin 40 mg/ml som tobramycinsulfat Hjælpestoffer

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning 31. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for ProHance, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 8925 1. LÆGEMIDLETS NAVN ProHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml). Alle

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Ritalin Uno, 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg, hårde kapsler med modificeret udløsning methylphenidat. Læs denne indlægsseddel grundigt inden du eller dit barn begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Detrusitol Retard, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Detrusitol Retard, hårde depotkapsler Produktinformation for Detrusitol Retard (Tolterodintartrat) Depotkapsler, 2 mg og 4 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 75 05 Depotkapsler 2 mg 00 77 60 Depotkapsler 4 mg 00 77

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeldosis-hætteglas med Docetaxel

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere