PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde"

Transkript

1 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160 mg. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotkapsler, hårde. Udseende: Propal Retard 80 mg: Hårde gelatinekapsler, som består af en gennemsigtig del og en opaque hvid del, indeholdende små hvide kugler. Propal Retard 160 mg: Hårde, opaque hvide gelatinekapsler, indeholdende små hvide kugler. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Arteriel hypertension. Forebyggelse af angina pectoris og migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt. Tyreotoksikose. Familiær og senil tremor. Profylakse mod blødningsrecidiv ved portal hypertension og esophagusvaricer. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Depotkapslerne synkes hele eller kan evt. åbnes, og indholdet tømmes ud og indtages. Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses. Voksne: Hypertension: 160 mg daglig, om nødvendigt stigende til 320 mg daglig. 80 mg daglig er sædvanligvis ikke tilstrækkeligt, men kan benyttes som initialdosis eller f.eks. til ældre patienter. Ved utilstrækkelig effekt kan kombineres med diuretikum eller andet antihypertensivum. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 1 af 12

2 Forebyggelse af angina pectoris og migræne samt essentiel tremor og tyreotoksikose: Sædvanligvis 80 mg daglig, evt. stigende til 160 mg daglig. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt: Behandling bør starte på dag 5-21 efter myokardieinfarkt. Initialt propranololtabletter 40 mg 4 gange daglig i 2-3 dage. Derefter 160 mg 1 gang daglig. Portal hypertension og esophagusvaricer: Dosis titreres til reduktion af hjertefrekvens på ca. 25%. Initialdosis 80 mg daglig stigende til 160 mg daglig afhængigt af respons. Maksimaldosis 320 mg daglig. Ældre: Individuel dosering. Børn: Anbefales ikke til børn. Nedsat lever- og nyrefunktion: Da halveringstiden kan være højere hos patienter med signifikant lever- eller nyreinsufficiens, bør der udvises forsigtighed ved behandlingens start, når den initiale dosis fastsættes. Seponering: Efter kronisk behandling bør dosis reduceres gradvist over 1-2 uger for at undgå rebound effekt (angina, hypertension, myokardieinfarkt, arytmier, pludselig død). Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være gennemført mindst 24 timer før, undtagen i specielle tilfælde som f.eks. ved tyreotoksikose og fæokromocytom. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for propranolol eller over for et eller flere af hjælpestofferne Asthma bronchiale eller anden obstruktiv lungesygdom AV-blok grad II eller III medmindre pacemaker er in situ Kardiogent shock Ukontrolleret hjerteinsufficiens Cor pulmonale Prinzmetals angina pectoris Intermitterende eller permanent sinoatrial blok medmindre pacemaker er in situ (syg sinussyndrom) Hypotension Alvorlig bradykardi (45-50 slag pr. minut) Svære perifere kredsløbsforstyrrelser Ubehandlet fæokromocytom Metabolisk acidose Samtidig brug af MAO-hæmmere (undtaget: MAO-B-hæmmere) Børn (ingen erfaring med behandlingen) Intravenøs administration af calcium antagonister af verapamil og diltiazem typen eller andre antiarytmika (såsom disolyramid) er kontraindiceret til patienter, som behandles med Propal Retard (undtagelse: intensiv medicinering). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Seponering, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tæt monitorering er nødvendig i følgende tilfælde: AV-blok af 1. grad Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 2 af 12

3 Diabetes mellitus med store udsving i blodsukker værdierne (propranolol kan sløre symptomerne på hypoglykæmi (takykardi, tremor)) Lang tids fasten og svær fysisk udfoldelse (som kan medføre hypoglykæmiske tilstande) Patienter med fæokromocytom bør kun sættes i behandling med propranolol, hvis der administreres en alfablokker samtidig. Patienter med Raynauds sygdom og claudicatio intermittens, da behandling med propranolol kan forværre perifer vaskulær sygdom Patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med nedsat nyrefunktion. Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med angina pectoris Forværring af psoriasis under behandling med betablokkere er blevet rapporteret. Derfor bør benefit-risk forholdet overvejes nøje hos patienter med tilfælde af psoriasis eller tilfælde af psoriasis i familien før produktet ordineres. Behandling med betablokkere kan øge følsomheden over for allergener og forstærke en anafylaktisk reaktion. Hos patienter med alvorlige overfølsomhedsreaktioner i anamnesen og hos patienter der modtager desensibiliserende behandling, kan der opstå alvorlige anafylaktiske reaktioner. Behandling med adrenalin i normaldosis giver ikke altid den forventede terapeutiske effekt, se evt. pkt. 4.5 Interaktioner. Propranolol er kontraindiceret ved ukontrolleret hjerteinsufficiens, men kan anvendes til velbehandlede symptomfri patienter. Forsigtighed bør udvises hos symptomfri patienter med udtalt reduktion i hjertereservekapaciteten. Propranolol kan forårsage hypoglykæmi hos ikke-diabetikere f.eks. børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom. Propranolol kan maskere symptomerne på tyreotoksikose. Hos patienter med portal hypertension kan propranolol øge risikoen for hepatisk encefalopati. Tæt monitorering af den kardiovaskulære funktion under generel anæstesi; propranolol bør seponeres mindst 24 timer før anæstesi, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde. Det anbefales at leverfunktionen kontrolleres med jævne mellemrum, da der er set alvorlig leverbeskadigelse ved behandling med andre β-blokkere. Saccharose Indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Hjerte og kredsløb Sympatomimetika Adrenalin Mulig mekanisme: Propranolol blokerer adrenalins betareceptorstimulerende effekt. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 3 af 12

4 Effekt: Hypertension, bradykardi. Phenylephrin Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Hypertension. Antihypertensiva Additiv blodtrykssænkende effekt. Methyldopa Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Kraftigt (paradoks) hypertensivt respons, takykardi eller arytmi ved fysiologisk stress eller udsættelse for eksogene katekolaminer. Alfablokkere (f.eks. prazosin) Mulig mekanisme: Hæmning af den betamedierede kompensatoriske stigning i hjerterytmen. Effekt: Kraftigt hypotensivt respons efter første indgift af alfablokker. Antiarytmika Amiodaron (klasse III antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Quinidin (klasse Ia antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Quinidin hæmmer muligvis metaboliseringen af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Flecainid (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Nedsat metabolisering af både flecainid og propranolol. Effekt: Bradykardi, nedsat slagvolumen. Lidocain (klasse Ib antiarytmikum) Mulig mekanisme: Nedsat lidocainclearance. Effekt: Lidocaintoksicitet (negativ inotrop effekt, hjertestop). Propafenon (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop virkning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Bradykardi, hypotension, risiko for hjertestop. Digoxin Mulig mekanisme: Forlænget AV-overledningstid og muligvis øget biotilgængelighed af digoxin. Effekt: AV-blokade og risiko for digoxintoksicitet. Calciumantagonister Diltiazem og verapamil Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 4 af 12

5 Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt, specielt hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion eller unormal SA- eller AV-overledning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi. Overledningsforstyrrelser. Mindst 48 timers interval mellem administration af diltiazem/verapamil og propranolol anbefales. Dihydropyridiner (f.eks. nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin) Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt. Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin) kan øge serumkoncentrationen af propranolol. Effekt: Hypotension og/eller bradykardi. Diuretika Furosemid Øget serumkoncentration af propranolol med risiko for hypotension og bradykardi. Hydrochlorthiazid Propranolol kan potensere den hyperglykæmiske og hypertriglyceridæmiske effekt af hydrochlorthiazid. Centralnervesystemet Midler til universel anæstesi Samtidig brug af Propal Ratard og anæstesi kan resulterer i et større fald i blodtrykket. Den negative inotrope effekt kan være additiv. Hvis behandlingen med Propal Retard ikke kan afbrydes før operation under anæstesi eller før brug af perifer muskelafslappende midler, så skal narkoselægen informeres om behandlingen med Propal Retard. Se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Migrænemidler Ergotamin Mulig mekanisme: Additiv vasokonstriktiv effekt. Effekt: Perifer iskæmi. Rizatriptan Nedsat 1. passage metabolisering af rizatriptan. En dosis på 5 mg rizatriptan anbefales ved samtidig behandling med propranolol. Clonidin Øget risiko for rebound hypertension ved seponering af clonidin. Derfor må clonidin kun seponeres, hvis behandling med Propal Retard er ophørt nogle dage tidligere. Dernæst må clonidin gradvist seponeres (se produktresume for clonidin). Phenobarbital Øget metabolisering af propranolol. Chlorpromazin Propranolol hæmmer metaboliseringen af chlorpromazin, og chlorpromazin hæmmer metaboliseringen af propranolol. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 5 af 12

6 Antidepressiva Fluoxetin og fluvoxamin Mulig mekanisme: Metaboliseringen af propranolol kan nedsættes. Effekt: Bradykardi og hypotension. Monoaminoxidase (MAO) hæmmere MAO-hæmmere må ikke tages samtidig med Propal Retard på grund af potentiel udtalt hypertension. Perifert virkende muskelrelaksantia Den neuromuskulære blokade frembragt af perifert virkende muskelrelaksantia (f.eks. suxamethon, tubocurarin) kan blive øget som et resultat af hæmning af β-receptorer. Respirationsorganer Sympatomimetika med beta-adrenerg stimulerende aktivitet Mulig mekanisme: Samtidig brug af betablokkere kan resultere i gensidig hæmning af terapeutisk effekt. Effekt: Propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder den bronkodilaterende effekt af beta 2 -agonister. Theophyllin Antagonistisk farmakologisk effekt; propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder theophyllins bronkodilaterende effekt. Propranolol nedsætter clearance af theophyllin, hvorved serumkoncentrationen øges. Fordøjelseskanal og stofskifte Antidiabetika Mulig mekanisme: Propranolol hæmmer mobilisering af glucose fra leveren og maskerer derved tegn på hypoglykæmi. Effekt: Forlænger den hypoglykæmiske restitutionsfase. Symptomerne for hypoglykæmi kan sløres (specielt takykardi og tremor). Regelmæssig kontrol af blodsukkeret er derfor nødvendigt. Cimetidin Kan øge plasmakoncentrationen af propranolol på grund af nedsat metabolisering. Muskler og led NSAID NSAID hæmmer den renale prostaglandinsyntese og forårsager natrium- og væskeretention, hvilket kan modvirke den antihypertensive effekt af betablokkere. Interaktionen er vist for flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam og synes ikke at forekomme for diclofenac eller sulindac. Antiinfektiva Rifampicin Øget metabolisering af propranolol. Parasitologi Mefloquin Øget risiko for ekg-abnormaliteter og hjertestop. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 6 af 12

7 4.6 Graviditet og amning Graviditet Propranolol bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Propranolol passerer placenta og koncentrationen i navlestrengsblodet bliver sammenlignelig eller højere end koncentration i moderens serum. Der er ikke tilstrækkelige studier for brug af propranolol hos gravide kvinder. Der foreligger ikke rapporter om teratogen effekt af propranolol. Kan anvendes i 2. og 3. trimester under tæt obstetisk kontrol pga. risiko for intrauterin væksthæmning og bradykardi hos fostret. Ved indgift i slutningen af 3. trimester skal den nyfødte observeres tæt for virkninger af betablokade f.eks. bradykardi, hypotension, respirationsdepression. Behandling med propranolol bør seponeres timer før den forventede føselsdato. Hvis dette ikke er muligt skal den nyfødte observeres tæt timer efter fødslen. Amning Kan anvendes. Propranolol udskilles i modermælk. Risikoen for bivirkninger hos barnet synes lille, men barnet skal observeres for symptomer på betablokade, f.eks. bradykardi. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Svimmelhed og træthed kan forekomme. Patienter, som skal føre motorkøretøj eller betjene maskiner, skal udvise forsigtighed, indtil det vides, hvordan de reagerer på behandlingen. Symptomerne kan være større i begyndelse af behandlingen, i tilfælde af ændring af præparat og i forbindelse med indtagelse af alkohol. 4.8 Bivirkninger Generelt betragtet vil mellem 10 og 20% af de behandlede patienter opleve bivirkninger. De mest almindelige er træthed, diaré, kvalme, opkastning, dyspepsi og bradykardi. Muskeltræthed og kolde ekstremiteter er de mest generende bivirkninger. Blod og lymfesystem Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Purpura. Trombocytopeni. Agranulocytose. Immunsystemet Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Aktivering af overfølsomhedsreaktioner. Forhøjelse af antiukleære antistoffer er set, men den kliniske betydning er uklar. Det endokrine system Hypoglykæmi, se pkt Hypertyreoidisme. Metabolisme og ernæring Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Forstyrrelser i lipidmetabolisme (reduktion af HDL cholesterol og øgning i triglycerider i plasma) Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 7 af 12

8 Psykiske forstyrrelser Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Søvnforstyrrelser, mareridt. Rastløshed. Uro. Forvirring. Desorientering. Humørsvingninger. Paranoide forestillinger. Hallucinationer. Nervøsitet. Svedtendens. Kognitiv dysfunktion. Depression. Nervesystemet Ataksi. Svimmelhed. Paræstesier. Hovedpine Øjne Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Øjentørhed. Synsforstyrrelser. Konjunktivitis Keratokonjunktivitis. Hjerte Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Bradykardi. Demaskering og forværring af hjerteinsufficiens. Angina pectoris. Rebound angina (ved brat seponering). AVblok hos disponerede. Ekg-forandringer. Vaskulære sygdomme Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Kolde ekstremiteter. Hypotension, evt. synkope. Kardiogent shock. Forværringen af Raynauds syndrom og claudicatio intermittens. Luftveje, thorax og mediastinum Almindelig (>1/100 og >1/10) Mave-tarm-kanalen Almindelig (>1/100 og <1/10) Dyspnø. Bronkospasmer hos disponerede. Diaré. Dyspepsi. Kvalme. Opkastning. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 8 af 12

9 Forstoppelse Lever og galdeveje Sjælden (>1/ og <1/1000) Forhøjet serum transaminase (AST, ALT) Hud og subkutane væv Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Eksfoliativ dermatitis. Psoriasislignende udslæt. Psoriasis eller forværring af psoriasis. Eksantem. Lichenoid udslæt. Hyperkeratoser. Negleforandringer. Pruritus. Urticaria. Rødmen Hårtab. Toksisk epidermal nekrolyse. Erythema multiforme. Stevens-Johnsons syndrom. Knogler, led, muskler og bindevæv Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Muskelsvaghed. Muskelkramper. Myasthenia gravis lignende syndrom. Forværring af myasthenia gravis. Artropati (monoarthritis og polyarthritis) ved langvarig behandling. Nyre og urinveje Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Forværring af nyrefunktionen Det reproduktive system og mammae Sjælden (>1/ og <1/1000) Impotens. Almene symptomer og reaktioner på applikationsstedet Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Træthed. Mundtørhed Undersøgelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Vægtøgning ved langvarig behandling. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 9 af 12

10 4.9 Overdosering Symptomer Det kliniske billede er, afhængig af graden af forgiftningen, karakteriseret ved kardiovæskulære og CNS symptomer. Overdosering kan give bradykardi, hypotension, AV-blok, hjerteinsufficiens, kardiogent shock, hjertestop, bronkospasmer, koma, opkastning, kramper, nyrepåvirkning. Specielt hos børn og unge kan CNS-symptomer og respirationsdepression dominere. Behandling Ved overdosering eller alvorligt fald i hjertefrekvens og/eller blodtryk skal behandlingen med Propal Retard seponeres. Behandling bør inkludere tæt overvågning af renale, kardiovaskulære og respiratoriske funktioner samt blodglucose og elektrolytter. Eventuelt gastrointestinal dekontaminering. Symptomatisk behandling. Kardiovaskulære komplikationer behandles med sympatomimetika (f.eks. noradrenalin), atropin (0,5-2,0 mg intravenøs i bolus) eller inotrope stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin). Ved AV-blok kan midlertidig elektronisk stimulering af hjertet være nødvendig. Glucagon kan modvirke effekten af overflødig betablokade (indledende 1-10 mg intravenøst; efterfølgende 2-2,5 mg/time som kontinuerlig infusion). Ved bronkospasmer kan intravenøs injektion af beta 2 -sympatomimetika f.eks. terbutalin være nødvendig. I tilfælde af generaliserede anfald anbefales langsom intravenøse behandlingen med diazepam Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation C 07 AA 05 - Betablokerende midler, usammensatte, ikke-selektive 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Propal Retard er en kompetitiv antagonist for både β 1 - og β 2 -adrenoreceptorer uden agonistaktivitet. Propranolol har membranstabiliserende effekt ved koncentrationer over 1-3 mg/l, men koncentrationer i den størrelsesorden opnås sjældent ved oral behandling. Propranolol og β 2 -agonister (f.eks. isoprenalin) udviser kompetitiv binding til β- adrenoceptorerne. Propranolol har som andre β-blokkere en negativ inotropisk effekt og er derfor kontraindikeret i truende eller manifest hjerteinsufficiens. Propal Retard er en racemisk blanding, hvor S-isomeren af propranolol er den aktive form. Ud over at R(+)-isomeren hæmmer omdannelsen af thyroxin til triiodothyronin er det usandsynligt, at R(+)-isomeren har supplerende egenskaber i forhold til den racemiske blanding. Propal Retard er veltolereret hos de fleste etniske grupper. I den negroide gruppe kan responset være mindre. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 10 af 12

11 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Propranolol absorberes fuldstændig efter oral administration. Propal Retards (LA=long acting) blodprofil er fladere end ved Propal, hvorimod halveringstiden er steget timer. 90% metaboliseres i leveren med en halveringstid på 3-6 timer. Propal Retard distribueres hurtigt med højeste koncentrationer i lever, lunger, nyrer, hjerne og hjerte. Proteinbinding på 80-95%. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Saccharose. Majsstivelse. Povidon. Ethylcellulose. Talcum. Gelatine. Titandioxid E Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej København S 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 80 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 28. oktober 1984 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 11 af 12

12 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 8. september 2011 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 12 af 12

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011 Beta-blocking agents, for ophthalmic use (alone or in combination with brinzolamide, dorzolamide, brimonidine, travoprost, latanoprost, bimatoprost, pilocarpine) betaxolol - carteolol - levobunolol - metipranolol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 13. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Otrivin ukonserveret, næsespray, opløsning 0. D.SP.NR. 2164 1. LÆGEMIDLETS NAVN Otrivin ukonserveret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Xylometazolinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. 09. april 2015. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3593. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenormin

PRODUKTRESUMÉ. 09. april 2015. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3593. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenormin Produktinformation for Tenormin (Atenolol) Tabletter 25, 50 og 100 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 06 64 Tabletter 25 mg 00 06 75 Tabletter 50 mg 00 06 86 Tabletter 100 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostivas, infusionsvæske, opløsning, koncentrat Produktinformation for Prostivas (Alprostadil) Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 04 17 31 Infusionskoncentrat 0,5 mg/ml Pakningsstørrelse 5 x 1 ml Dagsaktuel

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier 13. juli 2012 PRODUKTRESUMÉ for Ketogan, suppositorier 0. D.sp.nr. 0254 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ketogan. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketobemidonhydrochlorid 10 mg og 3-dimethylamino-1,1-diphenylbuten-(1)hydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 13. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Resonium, pulver til oral suspension/rektalvæske, suspension 0. D.SP.NR. 01887 1. LÆGEMIDLETS NAVN Resonium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 100 g pulver indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Galieve Cool Mint, oral suspension 12. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Galieve Cool Mint, oral suspension 0. D.SP.NR. 27229 1. LÆGEMIDLETS NAVN Galieve Cool Mint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis/10 ml indeholder: 500 mg natriumalginat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter 11. november 2016 PRODUKTRESUMÉ for Tenormin, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3593 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenormin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Atenolol 25 mg, 50mg og 100 mg Hjælpestoffer

Læs mere

1. Virkning og anvendelse

1. Virkning og anvendelse Indlægsseddel: Information til brugeren Sirdalud Retard 6 mg og 12 mg, hårde depotkapsler tizanidin. Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Fentadon Vet., injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 27467 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fentadon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 10. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dol-C-Min, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dol-C-Min 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Ascorbinsyre 500 mg Calciumcarbonat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4)

PRODUKTRESUMÉ. for. Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 12. august 2011 PRODUKTRESUMÉ for Gentamicin 2care4, implantat (2care4) 0. D.SP.NR. 8349 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gentamicin 2care4 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gentamicin 1,3 mg/cm 2 som gentamicin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 13. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Tizanidin Orifarm, tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tizanidin Orifarm, tabletter 0. D.SP.NR. 22818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tizanidin Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tizanidin 2 mg og 4 mg som tizanidinhydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 8. oktober 2015 PRODUKTRESUMÉ for Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3703 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lestid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestipolhydrochlorid 5 g og 10 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 22. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 6. juni 2012 PRODUKTRESUMÉ for Calmigen 300, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Calmigen 300 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 270 mg ekstrakt (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat "OBA", tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Litiumkarbonat OBA, tabletter 20. december 2011 PRODUKTRESUMÉ for Litiumkarbonat "OBA", tabletter 0. D.SP.NR. 4159 1. LÆGEMIDLETS NAVN Litiumkarbonat "OBA". 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lithiumcarbonat 300 mg (8,1 mmol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 25. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Terramycin-Polymyxin B, øjensalve 0. D.SP.NR. 0071 1. LÆGEMIDLETS NAVN Terramycin-Polymyxin B 2. KVALITATIV OG KAVNTITATIV SAMMENSÆTNING Oxytetracyclin 5 mg/g som oxytetracyclinhydrochlorid

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Isovorin, injektionsvæske, opløsning Produktinformation for Isovorin (Levofolinsyre som calciumlevofolin) Injektionsvæske, opl. 10 Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 12 66 Injektionsvæske, opl. 10 09 12 77 Injektionsvæske,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bisprotin 5 mg tabletter Bisprotin 10 mg tabletter Bisoprololhemifumarat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bisprotin 5 mg tabletter Bisprotin 10 mg tabletter Bisoprololhemifumarat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bisprotin 5 mg tabletter Bisprotin 10 mg tabletter Bisoprololhemifumarat Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Inflexal V, injektionsvæske, suspension 19. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Inflexal V, injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR. 21063 1. LÆGEMIDLETS NAVN Inflexal V Injektionsvæske, suspension Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK)

PRODUKTRESUMÉ. for. Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 14. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Orfidal, tabletter (EuroPharmaDK) 0. D.SP.NR. 3040 1. LÆGEMIDLETS NAVN Orfidal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lorazepam 1 mg Hjælpestof: 67,65 mg lactose. 3.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, creme 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, creme 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Sibelium, filmovertrukne tabletter 6. juli 2015 PRODUKTRESUMÉ for Sibelium, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 6544 1. LÆGEMIDLETS NAVN Sibelium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Flunarizin 10 mg som flunarizinhydrochlorid. Hjælpestof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS)

PRODUKTRESUMÉ. for. Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 29. oktober 2010 PRODUKTRESUMÉ for Questran, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (2care4 ApS) 0. D.SP.NR. 2922 1. LÆGEMIDLETS NAVN Questran. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Colestyramin

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Beclomet Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Beclomet Easyhaler, inhalationspulver 8. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Beclomet Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9844 1. LÆGEMIDLETS NAVN Beclomet Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En afmålt dosis indeholder henholdsvis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Brentacort, salve 26. november 2013 PRODUKTRESUMÉ for Brentacort, salve 0. D.SP.NR. 3789 1. LÆGEMIDLETS NAVN Brentacort 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 20 mg/g miconazolnitrat og 10 mg/g hydrocortison. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TIMOSAN DEPOT øjengel i enkeltdosisbeholder Timolol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. TIMOSAN DEPOT øjengel i enkeltdosisbeholder Timolol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN TIMOSAN DEPOT øjengel i enkeltdosisbeholder Timolol Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol 19. maj 2016 PRODUKTRESUMÉ for Felden, gel 0. D.SP.NR. 3945 1. LÆGEMIDLETS NAVN Felden 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Piroxicam 0,5% Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi 6. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi 0. D.SP.NR. 06121 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nicorette Whitemint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 medicinsk tyggegummi

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter. diklofenak natrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Diklofenak Orifarm 25 mg og 50 mg, enterotabletter diklofenak natrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresumé og indlægsseddel Bemærk: Det kan efterfølgende være nødvendigt, at de relevante nationale myndigheder, i samarbejde med referencelandet, opdaterer

Læs mere