PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde"

Transkript

1 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160 mg. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Depotkapsler, hårde. Udseende: Propal Retard 80 mg: Hårde gelatinekapsler, som består af en gennemsigtig del og en opaque hvid del, indeholdende små hvide kugler. Propal Retard 160 mg: Hårde, opaque hvide gelatinekapsler, indeholdende små hvide kugler. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Arteriel hypertension. Forebyggelse af angina pectoris og migræne. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt. Tyreotoksikose. Familiær og senil tremor. Profylakse mod blødningsrecidiv ved portal hypertension og esophagusvaricer. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Depotkapslerne synkes hele eller kan evt. åbnes, og indholdet tømmes ud og indtages. Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses. Voksne: Hypertension: 160 mg daglig, om nødvendigt stigende til 320 mg daglig. 80 mg daglig er sædvanligvis ikke tilstrækkeligt, men kan benyttes som initialdosis eller f.eks. til ældre patienter. Ved utilstrækkelig effekt kan kombineres med diuretikum eller andet antihypertensivum. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 1 af 12

2 Forebyggelse af angina pectoris og migræne samt essentiel tremor og tyreotoksikose: Sædvanligvis 80 mg daglig, evt. stigende til 160 mg daglig. Profylaktisk efter akut myokardieinfarkt: Behandling bør starte på dag 5-21 efter myokardieinfarkt. Initialt propranololtabletter 40 mg 4 gange daglig i 2-3 dage. Derefter 160 mg 1 gang daglig. Portal hypertension og esophagusvaricer: Dosis titreres til reduktion af hjertefrekvens på ca. 25%. Initialdosis 80 mg daglig stigende til 160 mg daglig afhængigt af respons. Maksimaldosis 320 mg daglig. Ældre: Individuel dosering. Børn: Anbefales ikke til børn. Nedsat lever- og nyrefunktion: Da halveringstiden kan være højere hos patienter med signifikant lever- eller nyreinsufficiens, bør der udvises forsigtighed ved behandlingens start, når den initiale dosis fastsættes. Seponering: Efter kronisk behandling bør dosis reduceres gradvist over 1-2 uger for at undgå rebound effekt (angina, hypertension, myokardieinfarkt, arytmier, pludselig død). Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være gennemført mindst 24 timer før, undtagen i specielle tilfælde som f.eks. ved tyreotoksikose og fæokromocytom. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for propranolol eller over for et eller flere af hjælpestofferne Asthma bronchiale eller anden obstruktiv lungesygdom AV-blok grad II eller III medmindre pacemaker er in situ Kardiogent shock Ukontrolleret hjerteinsufficiens Cor pulmonale Prinzmetals angina pectoris Intermitterende eller permanent sinoatrial blok medmindre pacemaker er in situ (syg sinussyndrom) Hypotension Alvorlig bradykardi (45-50 slag pr. minut) Svære perifere kredsløbsforstyrrelser Ubehandlet fæokromocytom Metabolisk acidose Samtidig brug af MAO-hæmmere (undtaget: MAO-B-hæmmere) Børn (ingen erfaring med behandlingen) Intravenøs administration af calcium antagonister af verapamil og diltiazem typen eller andre antiarytmika (såsom disolyramid) er kontraindiceret til patienter, som behandles med Propal Retard (undtagelse: intensiv medicinering). 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Seponering, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tæt monitorering er nødvendig i følgende tilfælde: AV-blok af 1. grad Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 2 af 12

3 Diabetes mellitus med store udsving i blodsukker værdierne (propranolol kan sløre symptomerne på hypoglykæmi (takykardi, tremor)) Lang tids fasten og svær fysisk udfoldelse (som kan medføre hypoglykæmiske tilstande) Patienter med fæokromocytom bør kun sættes i behandling med propranolol, hvis der administreres en alfablokker samtidig. Patienter med Raynauds sygdom og claudicatio intermittens, da behandling med propranolol kan forværre perifer vaskulær sygdom Patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med nedsat nyrefunktion. Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen (se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde ) Patienter med angina pectoris Forværring af psoriasis under behandling med betablokkere er blevet rapporteret. Derfor bør benefit-risk forholdet overvejes nøje hos patienter med tilfælde af psoriasis eller tilfælde af psoriasis i familien før produktet ordineres. Behandling med betablokkere kan øge følsomheden over for allergener og forstærke en anafylaktisk reaktion. Hos patienter med alvorlige overfølsomhedsreaktioner i anamnesen og hos patienter der modtager desensibiliserende behandling, kan der opstå alvorlige anafylaktiske reaktioner. Behandling med adrenalin i normaldosis giver ikke altid den forventede terapeutiske effekt, se evt. pkt. 4.5 Interaktioner. Propranolol er kontraindiceret ved ukontrolleret hjerteinsufficiens, men kan anvendes til velbehandlede symptomfri patienter. Forsigtighed bør udvises hos symptomfri patienter med udtalt reduktion i hjertereservekapaciteten. Propranolol kan forårsage hypoglykæmi hos ikke-diabetikere f.eks. børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom. Propranolol kan maskere symptomerne på tyreotoksikose. Hos patienter med portal hypertension kan propranolol øge risikoen for hepatisk encefalopati. Tæt monitorering af den kardiovaskulære funktion under generel anæstesi; propranolol bør seponeres mindst 24 timer før anæstesi, se pkt. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde. Det anbefales at leverfunktionen kontrolleres med jævne mellemrum, da der er set alvorlig leverbeskadigelse ved behandling med andre β-blokkere. Saccharose Indeholder saccharose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Hjerte og kredsløb Sympatomimetika Adrenalin Mulig mekanisme: Propranolol blokerer adrenalins betareceptorstimulerende effekt. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 3 af 12

4 Effekt: Hypertension, bradykardi. Phenylephrin Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Hypertension. Antihypertensiva Additiv blodtrykssænkende effekt. Methyldopa Mulig mekanisme: Alfa-adrenerg stimulation. Effekt: Kraftigt (paradoks) hypertensivt respons, takykardi eller arytmi ved fysiologisk stress eller udsættelse for eksogene katekolaminer. Alfablokkere (f.eks. prazosin) Mulig mekanisme: Hæmning af den betamedierede kompensatoriske stigning i hjerterytmen. Effekt: Kraftigt hypotensivt respons efter første indgift af alfablokker. Antiarytmika Amiodaron (klasse III antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Quinidin (klasse Ia antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Quinidin hæmmer muligvis metaboliseringen af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi, evt. hjertestop. Flecainid (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop effekt. Nedsat metabolisering af både flecainid og propranolol. Effekt: Bradykardi, nedsat slagvolumen. Lidocain (klasse Ib antiarytmikum) Mulig mekanisme: Nedsat lidocainclearance. Effekt: Lidocaintoksicitet (negativ inotrop effekt, hjertestop). Propafenon (klasse Ic antiarytmikum) Mulig mekanisme: Additiv negativ inotrop virkning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Bradykardi, hypotension, risiko for hjertestop. Digoxin Mulig mekanisme: Forlænget AV-overledningstid og muligvis øget biotilgængelighed af digoxin. Effekt: AV-blokade og risiko for digoxintoksicitet. Calciumantagonister Diltiazem og verapamil Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 4 af 12

5 Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt, specielt hos patienter med venstre ventrikel dysfunktion eller unormal SA- eller AV-overledning. Nedsat metabolisering af propranolol. Effekt: Hypotension, bradykardi. Overledningsforstyrrelser. Mindst 48 timers interval mellem administration af diltiazem/verapamil og propranolol anbefales. Dihydropyridiner (f.eks. nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin) Mulig mekanisme: Additiv kardiovaskulær effekt. Visse calciumantagonister (nifedipin, isradipin) kan øge serumkoncentrationen af propranolol. Effekt: Hypotension og/eller bradykardi. Diuretika Furosemid Øget serumkoncentration af propranolol med risiko for hypotension og bradykardi. Hydrochlorthiazid Propranolol kan potensere den hyperglykæmiske og hypertriglyceridæmiske effekt af hydrochlorthiazid. Centralnervesystemet Midler til universel anæstesi Samtidig brug af Propal Ratard og anæstesi kan resulterer i et større fald i blodtrykket. Den negative inotrope effekt kan være additiv. Hvis behandlingen med Propal Retard ikke kan afbrydes før operation under anæstesi eller før brug af perifer muskelafslappende midler, så skal narkoselægen informeres om behandlingen med Propal Retard. Se pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen. Migrænemidler Ergotamin Mulig mekanisme: Additiv vasokonstriktiv effekt. Effekt: Perifer iskæmi. Rizatriptan Nedsat 1. passage metabolisering af rizatriptan. En dosis på 5 mg rizatriptan anbefales ved samtidig behandling med propranolol. Clonidin Øget risiko for rebound hypertension ved seponering af clonidin. Derfor må clonidin kun seponeres, hvis behandling med Propal Retard er ophørt nogle dage tidligere. Dernæst må clonidin gradvist seponeres (se produktresume for clonidin). Phenobarbital Øget metabolisering af propranolol. Chlorpromazin Propranolol hæmmer metaboliseringen af chlorpromazin, og chlorpromazin hæmmer metaboliseringen af propranolol. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 5 af 12

6 Antidepressiva Fluoxetin og fluvoxamin Mulig mekanisme: Metaboliseringen af propranolol kan nedsættes. Effekt: Bradykardi og hypotension. Monoaminoxidase (MAO) hæmmere MAO-hæmmere må ikke tages samtidig med Propal Retard på grund af potentiel udtalt hypertension. Perifert virkende muskelrelaksantia Den neuromuskulære blokade frembragt af perifert virkende muskelrelaksantia (f.eks. suxamethon, tubocurarin) kan blive øget som et resultat af hæmning af β-receptorer. Respirationsorganer Sympatomimetika med beta-adrenerg stimulerende aktivitet Mulig mekanisme: Samtidig brug af betablokkere kan resultere i gensidig hæmning af terapeutisk effekt. Effekt: Propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder den bronkodilaterende effekt af beta 2 -agonister. Theophyllin Antagonistisk farmakologisk effekt; propranolol kan medføre bronkokonstriktion, hvilket modarbejder theophyllins bronkodilaterende effekt. Propranolol nedsætter clearance af theophyllin, hvorved serumkoncentrationen øges. Fordøjelseskanal og stofskifte Antidiabetika Mulig mekanisme: Propranolol hæmmer mobilisering af glucose fra leveren og maskerer derved tegn på hypoglykæmi. Effekt: Forlænger den hypoglykæmiske restitutionsfase. Symptomerne for hypoglykæmi kan sløres (specielt takykardi og tremor). Regelmæssig kontrol af blodsukkeret er derfor nødvendigt. Cimetidin Kan øge plasmakoncentrationen af propranolol på grund af nedsat metabolisering. Muskler og led NSAID NSAID hæmmer den renale prostaglandinsyntese og forårsager natrium- og væskeretention, hvilket kan modvirke den antihypertensive effekt af betablokkere. Interaktionen er vist for flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam og synes ikke at forekomme for diclofenac eller sulindac. Antiinfektiva Rifampicin Øget metabolisering af propranolol. Parasitologi Mefloquin Øget risiko for ekg-abnormaliteter og hjertestop. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 6 af 12

7 4.6 Graviditet og amning Graviditet Propranolol bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Propranolol passerer placenta og koncentrationen i navlestrengsblodet bliver sammenlignelig eller højere end koncentration i moderens serum. Der er ikke tilstrækkelige studier for brug af propranolol hos gravide kvinder. Der foreligger ikke rapporter om teratogen effekt af propranolol. Kan anvendes i 2. og 3. trimester under tæt obstetisk kontrol pga. risiko for intrauterin væksthæmning og bradykardi hos fostret. Ved indgift i slutningen af 3. trimester skal den nyfødte observeres tæt for virkninger af betablokade f.eks. bradykardi, hypotension, respirationsdepression. Behandling med propranolol bør seponeres timer før den forventede føselsdato. Hvis dette ikke er muligt skal den nyfødte observeres tæt timer efter fødslen. Amning Kan anvendes. Propranolol udskilles i modermælk. Risikoen for bivirkninger hos barnet synes lille, men barnet skal observeres for symptomer på betablokade, f.eks. bradykardi. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Svimmelhed og træthed kan forekomme. Patienter, som skal føre motorkøretøj eller betjene maskiner, skal udvise forsigtighed, indtil det vides, hvordan de reagerer på behandlingen. Symptomerne kan være større i begyndelse af behandlingen, i tilfælde af ændring af præparat og i forbindelse med indtagelse af alkohol. 4.8 Bivirkninger Generelt betragtet vil mellem 10 og 20% af de behandlede patienter opleve bivirkninger. De mest almindelige er træthed, diaré, kvalme, opkastning, dyspepsi og bradykardi. Muskeltræthed og kolde ekstremiteter er de mest generende bivirkninger. Blod og lymfesystem Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Purpura. Trombocytopeni. Agranulocytose. Immunsystemet Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Aktivering af overfølsomhedsreaktioner. Forhøjelse af antiukleære antistoffer er set, men den kliniske betydning er uklar. Det endokrine system Hypoglykæmi, se pkt Hypertyreoidisme. Metabolisme og ernæring Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Forstyrrelser i lipidmetabolisme (reduktion af HDL cholesterol og øgning i triglycerider i plasma) Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 7 af 12

8 Psykiske forstyrrelser Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Søvnforstyrrelser, mareridt. Rastløshed. Uro. Forvirring. Desorientering. Humørsvingninger. Paranoide forestillinger. Hallucinationer. Nervøsitet. Svedtendens. Kognitiv dysfunktion. Depression. Nervesystemet Ataksi. Svimmelhed. Paræstesier. Hovedpine Øjne Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Øjentørhed. Synsforstyrrelser. Konjunktivitis Keratokonjunktivitis. Hjerte Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Bradykardi. Demaskering og forværring af hjerteinsufficiens. Angina pectoris. Rebound angina (ved brat seponering). AVblok hos disponerede. Ekg-forandringer. Vaskulære sygdomme Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (< 1/ og <1/1000 ) Kolde ekstremiteter. Hypotension, evt. synkope. Kardiogent shock. Forværringen af Raynauds syndrom og claudicatio intermittens. Luftveje, thorax og mediastinum Almindelig (>1/100 og >1/10) Mave-tarm-kanalen Almindelig (>1/100 og <1/10) Dyspnø. Bronkospasmer hos disponerede. Diaré. Dyspepsi. Kvalme. Opkastning. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 8 af 12

9 Forstoppelse Lever og galdeveje Sjælden (>1/ og <1/1000) Forhøjet serum transaminase (AST, ALT) Hud og subkutane væv Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Eksfoliativ dermatitis. Psoriasislignende udslæt. Psoriasis eller forværring af psoriasis. Eksantem. Lichenoid udslæt. Hyperkeratoser. Negleforandringer. Pruritus. Urticaria. Rødmen Hårtab. Toksisk epidermal nekrolyse. Erythema multiforme. Stevens-Johnsons syndrom. Knogler, led, muskler og bindevæv Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Muskelsvaghed. Muskelkramper. Myasthenia gravis lignende syndrom. Forværring af myasthenia gravis. Artropati (monoarthritis og polyarthritis) ved langvarig behandling. Nyre og urinveje Meget sjælden (<1/ inklusive enkeltstående rapporter ) Forværring af nyrefunktionen Det reproduktive system og mammae Sjælden (>1/ og <1/1000) Impotens. Almene symptomer og reaktioner på applikationsstedet Almindelig (>1/100 og <1/10) Sjælden (>1/ og <1/1000) Træthed. Mundtørhed Undersøgelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusive enkeltstående rapporter) Vægtøgning ved langvarig behandling. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 9 af 12

10 4.9 Overdosering Symptomer Det kliniske billede er, afhængig af graden af forgiftningen, karakteriseret ved kardiovæskulære og CNS symptomer. Overdosering kan give bradykardi, hypotension, AV-blok, hjerteinsufficiens, kardiogent shock, hjertestop, bronkospasmer, koma, opkastning, kramper, nyrepåvirkning. Specielt hos børn og unge kan CNS-symptomer og respirationsdepression dominere. Behandling Ved overdosering eller alvorligt fald i hjertefrekvens og/eller blodtryk skal behandlingen med Propal Retard seponeres. Behandling bør inkludere tæt overvågning af renale, kardiovaskulære og respiratoriske funktioner samt blodglucose og elektrolytter. Eventuelt gastrointestinal dekontaminering. Symptomatisk behandling. Kardiovaskulære komplikationer behandles med sympatomimetika (f.eks. noradrenalin), atropin (0,5-2,0 mg intravenøs i bolus) eller inotrope stoffer (f.eks. dopamin, dobutamin). Ved AV-blok kan midlertidig elektronisk stimulering af hjertet være nødvendig. Glucagon kan modvirke effekten af overflødig betablokade (indledende 1-10 mg intravenøst; efterfølgende 2-2,5 mg/time som kontinuerlig infusion). Ved bronkospasmer kan intravenøs injektion af beta 2 -sympatomimetika f.eks. terbutalin være nødvendig. I tilfælde af generaliserede anfald anbefales langsom intravenøse behandlingen med diazepam Udlevering B. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation C 07 AA 05 - Betablokerende midler, usammensatte, ikke-selektive 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Propal Retard er en kompetitiv antagonist for både β 1 - og β 2 -adrenoreceptorer uden agonistaktivitet. Propranolol har membranstabiliserende effekt ved koncentrationer over 1-3 mg/l, men koncentrationer i den størrelsesorden opnås sjældent ved oral behandling. Propranolol og β 2 -agonister (f.eks. isoprenalin) udviser kompetitiv binding til β- adrenoceptorerne. Propranolol har som andre β-blokkere en negativ inotropisk effekt og er derfor kontraindikeret i truende eller manifest hjerteinsufficiens. Propal Retard er en racemisk blanding, hvor S-isomeren af propranolol er den aktive form. Ud over at R(+)-isomeren hæmmer omdannelsen af thyroxin til triiodothyronin er det usandsynligt, at R(+)-isomeren har supplerende egenskaber i forhold til den racemiske blanding. Propal Retard er veltolereret hos de fleste etniske grupper. I den negroide gruppe kan responset være mindre. Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 10 af 12

11 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Propranolol absorberes fuldstændig efter oral administration. Propal Retards (LA=long acting) blodprofil er fladere end ved Propal, hvorimod halveringstiden er steget timer. 90% metaboliseres i leveren med en halveringstid på 3-6 timer. Propal Retard distribueres hurtigt med højeste koncentrationer i lever, lunger, nyrer, hjerne og hjerte. Proteinbinding på 80-95%. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Ikke relevant. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Saccharose. Majsstivelse. Povidon. Ethylcellulose. Talcum. Gelatine. Titandioxid E Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Blister. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej København S 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 80 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 28. oktober 1984 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 11 af 12

12 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 8. september 2011 Propal+Retard,+depotkapsler,+hårde+80+mg+og+160+mg Side 12 af 12

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Celecoxib Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Celecoxib "Pfizer (Celecoxib) Hårde kapsler 100 og 200 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 42 62 74 Hårde kapsler 100 mg 18 00 02 Hårde kapsler 200 mg 16 37

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Arava 10 mg filmovertrukket tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg leflunomid og 78 mg laktose. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning 1. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Nebcina, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3113 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nebcina 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tobramycin 40 mg/ml som tobramycinsulfat Hjælpestoffer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Iomeron, injektionsvæske, opløsning 2. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for Iomeron, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 9015 1. LÆGEMIDLETS NAVN Iomeron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Iomeron indeholder: injektionsvæske 150 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere