1106 REFERATER. Cøliaki i almen praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1106 REFERATER. Cøliaki i almen praksis"

Transkript

1 1106 REFERATER Cøliaki i almen praksis BMJ 2007; 334: Leder. Cøliaki er almindelig, underdiagnosticeret og kan vise sig ved ikkespecifikke symptomer. Cøliaki rammer ca. 1% af befolkningen, men er i de fleste tilfælde ikke diagnosticeret, og diagnosen forsinkes ofte i betydelig grad. Det er overraskende i forhold til, hvor almindelig sygdommen er, og hvor alvorlig effekt sygdommen kan have. Der er flere grunde til forsinkelsen af diagnosen. Den vigtigste er, at de fleste patienter med sygdommen ikke har typiske symptomer på malabsorption, og selv når der er symptomer, kan de være så uspecifikke, at de ikke giver anledning til mistanke om cøliaki. Atypiske tilfælde ses især hos ældre, og selv fede patienter kan have sygdommen. Cøliaki er karakteriseret ved livslang intolerance for gluten. Kronisk inflammation i den proksimale tyndtarmsmukosa er associeret med nedsat absorption af føde og øget sekretion af vand og partikler pga. abnorm tarmpermeabilitet. Guldstandarden for diagnosen cøliaki er biopsi fra duodenum, men test for antigliadin og endomysieantistof har også ganske god sensitivitet og specificitet. I samme nummer af BMJ har Hopper og medarbejdere undersøgt diagnostiske metoder for sygdommen (BMJ 200; 334: ). Personer med positiv transglutaminaseantistof og»low risk«-symptomer såvel som dem med»high risk«-symptomer som diaré, vægttab og anæmi blev undersøgt med biopsi fra duodenum (guldstandarden), mens personer med negativ antistoftest og low risk-symptomer ikke fik biopsi. Man fandt, at en del høj risiko-patienter med positiv serologi, men uden tegn på cøliaki ved biopsi, bør genoverveje behovet for livslang glutenfri diæt. Sygdommen klassificeres i fire fænotyper. Ved klassisk cøliaki har patienterne intestinal malabsorption og gastrointestinale symptomer. Ved den atypiske form, som er den mest almindelige, er der andre problemer som jernmangelanæmi, osteoporose, kort vækst, infertilitet og problemer under graviditet. Ved tavs cøliaki har asymptomatiske patienter gluteninduceret villøs atrofi, og ved latent sygdom kan patienterne have normal mucosa eller villøs atrofi, som bedres på glutenfri kost. Cøliaki er mere almindelig hos personer med sygdommen i den nærmeste familie. Desuden hos patienter med jernmangelanæmi, lavt knoglemineral og andre autoimmune sygdomme som type 1-diabetes og autoimmune thyroidea- og leversygdomme. I en engelsk undersøgelse af patienter med irritabel tyktarm fandtes en hyppighed af cøliaki på 0,7% svarende til befolkningen i almindelighed. Cøliaki er associeret med øget dødelighed og øget forekomst af non-hodgkinlymfom og andre cancerformer. Glutenfri diæt beskytter mod non- Hodgkin-lymfom, fjerner anæmi og genopretter næringsmæssig og biokemisk status. Livskvaliteten forbedres især, hvis der har været gastrointestinale symptomer. Referentens kommentar: Hvad er det vigtigste for almen praksis? Patienter med ufor indd :32:01

2 REFERATER 1107 klaret diaré, anæmi, vægttab, infertilitet, gentagne aborter, børn med lav fødselsvægt og lavt knoglemineral har øget risiko for cøliaki og bør undersøges med antistoftest. Alle patienter med positiv antistoftest bør have diagnosen bekræftet ved biopsi fra duodenum. NH-N Falsk hyperkaliæmi BMJ 2007; 334: Selv om svær hyperkaliæmi er livstruende, forekommer falsk hyperkaliæmi ofte ved blodprøver, som tages i almen praksis pga. problemer ved blodprøvetagningen, opbevaring og forsendelse af blodprøver. Tænk på følgende forhold: Hyperkaliæmi forekommer sjældent ved normal nyrefunktion. Besværlig venepunktur, opbevaring i kulde og uhensigtsmæssig håndtering af blodprøver kan øge kaliumkoncentrationen, og for varm opbevaring kan nedsætte kaliumkoncentrationen. Trombocytose kan øge serumkalium. Svær leukocytose kan enten hæve eller sænke serumkalium afhængig af temperaturen. Er man i tvivl, må man gentage blodprøven. Undersøgelse af det røde blodbillede er nyttig til at afsløre falsk hyperkaliæmi ved bloddyskrasier og abnorme røde blodlegemer. NH-N Komplikationer ved koloskopi Ann Intern Med 2006; 145: Fem ud af patienter, som får lavet elektiv koloskopi, får alvorlige komplikationer til undersøgelsen. Der er en forøget risiko for komplikationer, hvis der laves biopsi eller polypektomi, konkluderer Levin og kollegaer efter at have gennemgået journaler på medlemmer af Kaiser Permanente sygeforsikringsordningen i det nordlige Californien. Alle inkluderede var over 40 år og havde fået foretaget koloskopi i perioden fra 1994 til medio Alle koloskopirelaterede komplikationer, som medførte hospitalisering af patienten, blev defineret som alvorlig. Forfattergruppen fandt, at 5 af patienter, som fik lavet en koloskopi, efterfølgende fik alvorlige komplikationer, oftest blødning, men også perforation, der sås hos 0,9 per koloskoperede. Langt de fleste koloskoperede patienter i denne undersøgelse fik foretaget koloskopi som opfølgning på sigmoideoskopipositiv-undersøgelse for blod i fæces eller på grund af familiær disposition til kolorektal cancer. PS 8598.indd :32:10

3 1108 BOGANMELDELSER Stresshåndtering Det er dagligdag for de fleste praktiserende læger. Både egen stress, og hos de patienter, der kommer og er syge af stress. Stress er det ord, man i øjeblikket bruger om tilstande, hvor individet ikke synes at kunne hamle op med egne forventninger og omgivelsernes krav. Der findes dem, der mener, at stress ikke hører hjemme på lægens bord, men på arbejdspladserne, hos politikerne og i samfundet som sådan. Men det hører også hjemme på lægens bord, fordi mennesker bliver syge af stress, og fordi det er lægen, det er pålagt at udfylde relevante erklæringer, når mennesker på grund af stress ikke kan opfylde deres forpligtelser på arbejdsmarkedet. Stress har ofte også en sammenhæng med personlige, fysiske eller sociale faktorer hos patienten, som den praktiserende læge er bekendt med i forvejen. Årsager til stress er velbeskrevet og dokumenteret igennem de sidste årtiers massive stressforskning. Individets reaktioner på stress har også været genstand for intens forskning igennem flere årtier, måske mest i forhold til specifikke og ekstraordinære belastninger, og ikke så meget i relation til det almindelige livs daglige udfordringer. Men behandlingen af stress, almindelig stress, i modsætning til stress hos mennesker med svære belastninger som svær sygdom, ulykker, tab osv. har ikke været så systematisk udbredt og velbeskrevet indtil nu, men det råder Bo Netterstrøm bod på i sine ny bog»stresshåndtering«. Årsager og konsekvenser af stress gennemgås i bogen, hvoraf de fleste nok er velkendte for mange, men en kort opsummering kan være god at have på rede hånd, når man sammen med en patient med stresssymptomer skal forsøge at afklare årsagerne til, at netop denne patient, har fået stresssymptomer.»stress er ikke en sygdom, men individets reaktion på en belastning«. Dette er udgangspunktet i den psykologiske definition af stress, og i bogen gennemgås kort forskellige aspekter, der påvirker en persons reaktion på en belastning f.eks. belastningens intensitet i forhold til personens samlede ressourcer, hans/hendes personlighed, den enkeltes mestringskompetencer og graden af personlig kontrol i forhold til de stillede krav. Patienter med stress har mange forskellige fysiske symptomer, og det er jo ofte på grund af disse, at de opsøger deres 8598.indd :32:11

4 BOGANMELDELSER 1109 læge. Stressens fysiologi gennemgås kort, og velkendte stressorer er her nævnt. Der er både de oplagte stressorer som f.eks. katastrofer og dødsfald, men af større betydning for stress udløst af almindeligt hverdagsliv er f.eks. skifteholdsarbejde og rollekonflikter på arbejdspladsen. Det er veldokumenteret, at lang arbejdstid, tidspres og natarbejde øger risikoen for iskæmisk hjertesygdom, og skifteholdsarbejde øger risikoen for mavesår, derimod er det ikke dokumenteret, at stress øger risikoen for kræft. Mange kroniske sygdomme forværres eller blusser op ved stress, og udbrændthed og depression er velkendte følger af langvarig stress. I bogen oplistes mange både fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer på stress, og som det formuleres, er der en glidende overgang fra at have stresssymptomer til at være egentlig syg. Den praktiserende læges udfordring er jo blandt andet her at hjælpe med at klarlægge symptomernes årsag og vejlede patienten, således at en egentlig stresssygdom måske ikke udvikles. Da mange af symptomerne lige så godt kan have en alvorlig somatisk baggrund, er lægens kendskab til den enkelte patient helt afgørende i denne situation. Denne bog om stresshåndtering giver nogle klare anvisninger til, hvordan man kan hjælpe sin patient med stresssymptomer eller stressudløst sygdom. Udbredelsen af stress i befolkningen angives til at være mellem 8 14% med klar overhyppighed hos de årige. Behandlingen, der foreslås, er gennemprøvet på Stressklinikken ved Nordsjællands Sygehus i Hillerød, der ledes af Bo Netterstrøm. Man har på stressklinikken udviklet en flerstrenget strategi, der både tilstræber at nedsætte den stressforvoldende belastning hos patienten og samtidig støtte patienten i at udvikle relevante mestringsstrategier. Den vigtigste information til patienten er, at stress er en tilstand med en god prognose, men at det kan tage mange måneder at opnå sit oprindelige funktionsniveau. Behandlingen strækker sig over fire måneder, efter at man indledende afklarer, om patienten har behov for psykiatrisk eller somatisk behandling i stedet for. Patientens stressniveau scores, og der testes også for eventuel depression, hvilket fandtes hos 62% af patienterne. Det næste vigtige punkt er at identificere de stressorer, der er relevante for den enkelte patient. I de fleste tilfælde viste det sig, at der var belastende faktorer både i arbejdslivet og i privatlivet. Overraskende nok er det, at rollekonflikt på arbejdspladsen var den dominerende stressor hos 43%, men lang arbejdstid kun var det hos 23%. Patienterne udarbejdede en handlingsplan for de næste måneder med henblik på strukturering af arbejdsopgaver og fritid. Samtidig blev patientens symptomer i form af depression, søvnbesvær, smerter etc. sufficient behandlet. Gennem samtaler fik patienterne en viden og forståelse om belastninger og stresshåndtering herunder bl.a. en afslapnings-cd til daglig brug. Et centralt element i behandlingen er tilskyndelsen til motion mindst to gange ugentligt. Patienten fik desuden hjælp til at få orden på forholdet til diverse instanser og myndigheder, der hyppigt afkræver den stressede sygemeldte forskellige erklæringer og attester, som kan virke uoverskuelige og vedligeholde patientens stresssymptomer. Opgørelsen af to års 8598.indd :32:11

5 1110 BOGANMELDELSER arbejde på Stressklinikken med denne behandling har vist, at det er muligt at hæve hyppigheden af tilbagevenden til arbejdet, og det er muligt at nedsætte niveauet af stresssymptomer, men effekten indtræder gradvist og tager mange måneder. De metoder, der anvendes her, er mulige at anvende i praksis i mange tilfælde, men stresshåndteringssamtaler kræver, at lægen har en viden om kognitive teknikker og mestringsprocesser. Bogen her giver nogle tiltrængte teknikker og redskaber til behandlingen af stresspatienter, nogle centrale facts, der er vigtige at dele med patienten, og en konkret anbefaling om at så vidt muligt fastholde patienten på arbejdsmarkedet med en deltidssygemelding. Den tredje part i stresshåndtering er arbejdsgiveren, som ofte har en afgørende rolle med hensyn til patientens udvikling af stress og efterfølgende tilbagevenden til arbejdet. Nogle steder er arbejdsgiveren forstående over for problematikken og hjælper til i processen, i andre tilfælde er kulturen på arbejdspladsen, eller inden for et bestemt erhverv sådan, at hvis man ikke kan klare mosten, er man ikke egnet til posten. Samarbejdet med arbejdsgiveren berøres kort i bogen, og det nævnes, at et møde med arbejdsgiveren kan være nødvendigt. Dette vil ofte ligge uden for den praktiserende læges muligheder i dagligdagen, men vi er som læger nødt til at gøre opmærksom på, når der foreligger urimelige arbejdsforhold eller forventninger som årsag til stresssymptomer. Arbejdspladsen bør også tage sin del af ansvaret for stressproblematikkens opståen, så det ikke kun er patienten, der er den»syge«. Bo Netterstrøms bog kan klart anbefales i almen praksis som basisviden og til daglig brug i klinikken i det konkrete arbejde med patienterne. Der er inspiration at hente i de mange cases og svar på spørgsmål, som bogen også indeholder. Som bilag i bogen er der Arbejdsmiljøinstituttets stressbarometer, der kan anvendes til at vurdere niveauet af stress hos den enkelte, desuden WHO s depressionstest, forslag til afslapningsøvelser og mentaltræning og nogle gode råd i hverdagen til at modvirke stress opståen. Alt i alt en meget inspirerende og oplysende bog. Anette Graungaard Netterstrøm B. Stresshåndtering erfaringer fra en stressklinik. Hans Reitzels Forlag, sider. Pris: 225 kr. ISBN: indd :32:12

6 BOGANMELDELSER 1111 Sygdom og samfund Foreningen for Medicinsk Antropologisk Forum har udgivet det sjette nummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Tidsskriftet beskrives som tværvidenskabeligt og tager udgangspunkt i medicinsk antropologi. Det aktuelle nummer har temaet: Søgen efter helbredelse om alternative tilgange. Denne søgen giver sig udtryk i 7 artikler, der kredser om temaer og problematikker inden for forskning i alternativ behandling. I det følgende vil der blive givet korte resumeer over artiklernes indhold. Ola Ekholm & Mette Kjøller beskriver udbredelsen og udviklingen i brugen af alternative behandlinger de seneste 20 år. Der fremlægges, hvilke gener og symptomer der typisk søges behandling for, og hvilke behandlingsformer der er mest benyttet. 22,5% af voksenbefolkningen brugte i 2005 alternativ behandling, i 1987 var tallet 10%. Finn Collin redegør for grundidéerne bag den alternative behandling, som har rødder i østlig religion og filosofi, men som også rummer elementer fra vestlig tankegang. Den østlige sygdomsopfattelse er spiritualistisk, medens den vestlige medicin er materialistisk, også når det handler om psykiatrien. Collin mener, at den alternative behandlings popularitet beror på, at den er blevet tilført visse individualistiske, næsten eksistentialistiske synspunkter med rod i vestlig tænkemåde. Kirsten Hansen, Asbjørn Hròbjartsson og Stig Brorson beskriver en række af de problematikker, der opstår i forbindelse med det randomiserede kliniske forsøgsdesign i forhold til alternativ behandling. Forfatterne tager udgangspunkt i undersøgelse af den homøopatiske behandling, og de konkluderer, at der bør stilles store krav til effektundersøgelserne. De finder, at der er gode grunde til at forske i alternative behandlinger, dels fordi en betydelig befolkningsgruppe gør brug af disse behandlingsformer, dels for at kunne give 8598.indd :32:12

7 1112 BOGANMELDELSER brugerne mulighed for at træffe beslutning om behandlingernes virkning ud fra et informeret grundlag. Om behandlingerne er effektive, ineffektive eller skadelige, ved vi ikke meget om i dag. Helle Johannessen søger en forståelse af, hvad helbredelse omfatter og betyder for den syge og dennes familie. Den helsesøgende proces omfatter langt mere end kurering af patologiske tilstande. Med udgangspunkt i en case når forfatteren frem til, at helbredelse er en proces, der involverer både fysiske, emotionelle, sociale og åndelige aspekter. Casen og andre empiriske fund giver grundlag for refleksioner over helbredelsesprocessen. Forfatteren foreslår udvikling af nye anskuelsesformer og dialogformer, hvor man tænker ud over, hvad de enkelte videnskabers begrænsende indsigt kan bidrage med. Hvordan spiller det biologiske, det eksistentielle, det sociale sammen, og hvordan påvirkes disse af konteksten? Laila Launsø og Niels Haahr peger på, at især de kronisk syge har brug for behandlere, der har fokus på den hele person. Mange af disse patienter søger alternativ behandling, men et egentligt samarbejde mellem de etablerede og de alternative behandlere er sjældent. Der beskrives et forsøgsprojekt, hvis formål det er at udvikle og afprøve en model for samarbejde, og om det kan forbedre behandlingsresultaterne for multipel sklerose-patienter. Niels Christian Hvidt undersøger forholdet mellem tro og helbred og påpeger en stigende anerkendelse af troens betydning i forbindelse med sygdomsepisoder. Der ses en betydelig stigning i litteratur på området. Der argumenteres for, at man tilgodeser»hele patientens«behov både fysiske, psykiske og åndelige. Ann Osterfeld-Rosenthal skriver om den spirituelle healings virkemåde. Ritualerne påvirker erkendelse, mening, ønsker og følelser, men også kroppen skal inddrages, for ritualerne involverer hele kroppen. Forfatteren forstår spirituel healing og måske endda helbredelse generelt som en proces, hvor der sker en inddragelse af det fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og det spirituelle. I forhold til almen praksis finder jeg artiklernes fokus på helbredelse interessant, og de beskrevne problematikker opleves ikke fremmed for en praktiserende læge. De alternative behandlingsformer vælges af vore patienter og foregår ikke længere som noget, der skal holdes skjult for lægen. Det brede perspektiv, de mange dimensioner og dermed den store kompleksitet er forhold, som melder sig flere gange daglig i praksis. Den europæiske forening af praktiserende læger, Wonca, siger i 2002, at almen praksis i omgangen med patienterne skal tænke og arbejde ud fra et syn, der inddrager de: bio-psyko-sociale-kulturelle-eksistentielle dimensioner i sandhed et fag, der er præget af bindestreger. Flere artikler peger på den store kompleksitet, der opstår i mødet med patienten, og jeg finder, at den antropologiske tilgang giver anskuelige og indsigtsfulde beskrivelser, som også for almenpraktikere kan lette forståelsen af uoverskuelige sammenhænge. Herudover gives der i tidsskriftet bud på, hvordan vi i almen praksis kan blive bedre til at håndtere fagets mange bindestreger. Artiklerne bekræfter (igen), at løsningen ligger i en tværvidenskabelig tilgang. Derfor er dette 8598.indd :32:13

8 BOGANMELDELSER 1113 Hvad er støtte? Som praktiserende læge er man i samtatidsskrift et nyt vigtigt tidsskrift også for almen praktiserende læger. Det ser ud til, at vi her kan finde samarbejdspartnere, som vil indgå i dialog, og derigennem kunne vi få mulighed for andre faglige tilgange i vore forsøg på at takle fagets kompleksitet. Næste nummer kommer i efteråret. Husker du, så glemmer jeg... Hans Lynge Jensen Fhv. praktiserende læge, cand.mag. i idéhistorie, forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København Alle mennesker og patienter har ønske og forventning om at blive hørt/forstået i samværssituationer. Det gælder også mennesker med demens. Kirsten Amstrup siger: Mennesker med demens er personer, der stadig ønsker at leve deres liv sammen med familie og venner og i kontakt med det omgivende samfund. Mennesker med demens har brug for andre menneskers støtte for at kunne forblive i livets strøm indd :32:13

9 1114 BOGANMELDELSER len med en patient optaget af at høre/ forstå udsagn, der kan lede hen mod diagnose eller afdække behov/støtte, som den pågældende har brug for. Et af vores instrumenter ved demens er MMSEtesten. I bogen diskuteres denne med fokus på ikke alene at være optaget af selve resultatet (scoren), men i testsituationen være opmærksom på patientens udsagn om livskvalitet. Der er blandt mange en opfattelse af, at demente med en score på under 15 ikke kan afgive brugbare svar på spørgsmål om egen livskvalitet. Det er imidlertid ofte tilfældet helt ned til 3. Denne opfattelse risikerer i mange tilfælde at blokere for megen viden om den demente i testsituationen. Der er ofte en klar divergens mellem den dementes og omsorgsgiverens opfattelse af god livskvalitet. Gennemlæsning af bogen giver en praktiserende læge mange gode ideer til samtaler med den demente. Eksempelvis i afdækning af behov/støtte ved flytning fra eget hjem eller ved afklaring af evt. brug af demensmedicin. Hvad er faglighed? I den praktiserende læges dagligdag oplever man ofte, at afklaring af selve diagnosen ikke altid giver redskaber til»det patienten skal bruge i sit videre liv med diagnosen«. Bogen giver mange virkelighedsnære eksempler, deltagerportrætter og billeder af muligheder for at klarificere den dementes støttebehov i livet med diagnosen demens. I bogen siger Kirsten Amstrup:»Jeg har ofte hørt sige, at mennesker med demens ikke har en fornemmelse for den situation, de befinder sig i, og at de ikke lægger mærke til, hvad der foregår omkring dem. Det er simpelthen ikke sandt«. Dette præger i stor udstrækning den offentlige debat, men bør være et historisk udsagn for faglige personers vedkommende. Samarbejdet med patient, pårørende og plejepersonale Bogens første del beskæftiger sig med det kliniske billede, årsager og viden om demens, måske ikke meget nyt for de fleste praktiserende læger. Men forfatteren former videre i bogen et billede af, hvordan denne viden måske kunne bruges på en anderledes måde, end det i øjeblikket er tilfældet for mange. Der tales om livsytringer for velvære: Udtryk for selvindsigt, situationsindsigt, socialt potentiale, egne behov, stillingtagen til omgivelser, behov for andres nærvær. Såvel praktiserende læger som plejepersonale har stort behov for i samtaler med og om den demente ikke kun at være fokuseret på sygdommen, men at være opmærksomme på de nævnte ting og dermed fokusere på den demente. Det forbedrer mulighederne for samlet at give den demente og de pårørende den støtte, der er brug for. Bogen er en god læsning for dig som praktiserende læge og dit personale. Det plejepersonale, du samarbejder med, har forhåbentlig læst bogen, ellers anbefal den. Jens M. Rubak Amstrup K. Husker du, så glemmer jeg sider. Pris: 179 kr. ISBN: indd :32:14

10 Cialis (tadalafil) Lægemiddelform: Filmovertrukne tabletter. Farmakodynamiske egenskaber: CIALIS er en selektiv, reversibel PDE5-inhibitor.Indikation: Behandling af erektil dysfunktion. Seksuel stimulation er nødvendig for, at CIALIS kan virke. CIALIS er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder. Dosering: Den anbefalede dosis af CIALIS er 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet og uden hensyntagen til måltider. Hos de patienter, hvor 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, kan 20 mg forsøges. Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter. Tabletten kan tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet. Effekten kan vare i op til 36 timer efter administration. Den anbefalede maksimale doseringshyppighed er en gang dagligt. Tadalafil 10 mg og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til vedvarende dagligt brug. Afsnitttet er omskrevet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Anvendelse ved nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Den maksimale anbefalede dosis for patienter med stærkt nedsat nyrefunktion er 10 mg. Anvendelse ved nedsat leverfunktion: 10 mg. Der er ingen data om administration af doser højere end 10 mg. Anvendelse til børn og unge: CIALIS bør ikke anvendes til personer under 18 år. Kontraindikationer: CIALIS er kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk nitrat. Hjertesygdom hvor seksuel aktivitet ud fra et lægeligt skøn ikke er tilrådeligt. Således er brug af CIALIS kontraindiceret hos a) patienter med myokardieinfarkt inden for de seneste 90 dage, b) patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje, c) patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere, inden for de seneste 6 måneder, d) patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller ukontrolleret hypertension, e) patienter med et slagtilfælde inden for de seneste 6 måneder. CIALIS er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje. Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af PDE-5 hæmmere eller ej. CIALIS bør ikke anvendes til patienter med overfølsomhed over for tadalafil eller et eller flere af hjælpestofferne. Afsnitttet er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Anamnese og objektiv undersøgelse bør foretages før iværksættelse af behandling. CIALIS har vasodilaterende egenskaber, som medfører milde og forbigående blodtryksfald. Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, ustabil angina pectoris, ventrikulær arytmi, slagtilfælde og forbigående iskæmiske anfald er observeret. Endvidere blev hypertension og hypotension (inklusiv postural hypotension) observeret i sjældne tilfælde. Svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Hvis CIALIS ordineres, bør en omhyggelig individuel benefit/ risk-vurdering foretages af den ordinerende læge. Der er rapporteret om synsdefekter og tilfælde af nonarteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION) i forbindelse med indtagelse af CIALIS og andre PDE-5 hæmmere. Patienten skal informeres om, at han skal stoppe med at tage CIALIS og omgående konsultere læge, hvis der pludselig opstår synsdefekter. CIALIS bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som kan være disponerede for priapisme (seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi), eller med anatomisk deformation af penis (vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom). Det vides ikke, hvorvidt CIALIS er effektiv hos patienter med læsioner på rygmarven og hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke-nervebevarende prostatektomi. CIALIS bør ikke administreres til patienter med arvelig galactose-intolerans, Lapp laktasemangel eller glucose-galactose malabsorption. Bør ikke anvendes i kombination med andre præparater til behandling af erektil dysfunktion. Interaktioner: Metaboliseres primært af CYP3A4. Kombination af alfa1-blokkere og tadalafil anbefales ikke på grund af mulig reduktion i blodtrykket. Graviditet og amning: Må ikke anvendes. Trafikfarlighed: Ingen eller ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Bivirkninger: Ofte forbigående og generelt milde eller moderate. De mest almindelige bivirkninger er hovedpine, dyspepsi, svimmelhed, rødmen, tilstoppet næse, rygsmerter og myalgi. Efter markedsføring er meget sjældent rapporteret non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION), sløret syn, synsdefekt og tillukning af blodårer i nethinden. Afsnitttet er omskrevet og forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Pakninger og priser (inkl. moms) pr. 10. september 2007 (AUP inkl. recepturgebyr): Varenummer/Styrke/Pakning/Pris pr. pakke (012273/10 mg/4/kr. 485,20) (008927/20 mg/4/kr. 485,20) (008950/20 mg/8/kr. 960,40) For dagsaktuel pris henvises til medicinpriser.dk. Udleveringsgruppe: B. Registreringsindehaver: Eli Lilly Danmark A/S. Tilskudsregler: Ikke generelt tilskud. Der kan søges om individuelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Produktresumeet er omskrevet og forkortet i henhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Det fuldstændige produktresumé kan vederlagsfrit rekvireres hos Eli Lilly Danmark A/S, Nybrovej 110, DK-2800 Lyngby. Telefon: , fax: C indd :32:14

11 1116 MODTAGEDE BØGER Gerontologi Livet som gammel Swane C, Amstrup K, Blaakilde L. 2. udgave. Danmark: Munksgaard 328 sider. Pris: 318 kr. ISBN: Assessment- & interventionsguide Nissen P. Virum: Dansk Psykologisk Forlag 100 sider. Pris: 168 kr. ISBN: Produktinformation: Migard (frovatriptan 2,5 mg) filmovertrukne tabletter Præparatbeskrivelse: De med (*) markerede afsnit er omskrevne og/ eller forkortede i forhold til Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra Berlin-Chemie ApS, Sdr. Jernbanevej 4C, 2, 3400 Hillerød. Tlf.: Fax: Terapeutiske indikationer: Akut behandling af hovedpinefasen af migræne med eller uden aura. (*) Dosering og indgivelsesmåde: Migard bør tages så hurtigt som muligt, efter at migræneanfaldet er begyndt, men produktet er også effektivt, hvis det tages på et senere stadium af anfaldet. Migard bør ikke anvendes profylaktisk. Tabletterne skal synkes hele sammen med vand. Hvis patienten ikke opnår lindring efter den første dosis Migard, bør der ikke tages endnu en dosis for samme anfald, da der ikke er konstateret nogen gavnlig effekt heraf. Migard kan anvendes til efterfølgende migræneanfald. Voksne (18-65 år): Den anbefalede dosis Migard er 2,5 mg. Hvis hovedpinen vender tilbage efter initial lindring, kan der tages endnu en tablet, dog tidligst 2 timer efter den første dosis. Den totale døgndosis bør ikke overstige 5 mg. Anvendelse af Migard til børn og unge under 18 år samt til patienter over 65 år kan ikke anbefales. Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nyreinsufficiens eller hos patienter med let til moderat leverinsufficiens. Migard er kontraindikeret til patienter med svær leverinsufficiens. (*)Kontraindikationer: Overfølsomhed over for frovatriptan eller et eller flere af hjælpestofferne. Patienter med myokardieinfarkt, iskæmisk hjertesygdom, koronar vasospasme (f. eks. Prinzmetals angina) eller perifer karsygdom i anamnesen, patienter med symptomer eller tegn på iskæmisk hjertesygdom.svær eller moderat svær hypertension, ubehandlet let hypertension. Tidligere cerebrovaskulært attak (CVA) eller transitorisk iskæmisk attak (TIA). Svær leverinsufficiens (Child- Pugh C). Samtidig anvendelse af Migard og ergotamin eller andre 5- hydroxytryptamin (5-HT1)-receptoragonister. (*) Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Migard bør kun anvendes, når der foreligger en klar diagnose for migræne. Migard er ikke indikeret ved hemiplegisk, basilaris eller oftalmoplegisk migræne. Potentielt alvorlige neurologiske tilstande skal udelukkes før behandling af hovedpine hos patienter, som ikke tidligere har fået diagnosticeret migræne, eller migrænepatienter med atypiske symptomer. Migrænikere har øget risiko for visse cerebrovaskulære hændelser (f. eks. CVA eller TIA). Sikkerheden og effekten af Migard indgivet i aurafasen af et anfald, før hovedpinen begynder, er ikke fastlagt. I lighed med andre 5-HT1-receptoragonister må Migard ikke uden forudgående kardiovaskulær vurdering administreres til patienter med risiko for hjertearteriesygdom (CAD), herunder storrygere eller patienter i nikotinsubstitutionsbehandling. Særlig opmærksomhed bør udvises over for postmenopausale kvinder og mænd over 40 år med disse risikofaktorer. Forbigående symptomer, herunder brystsmerter og trykken for brystet, som kan være kraftige og eventuelt stråle op mod halsen, kan have forbindelse med indtagelse af Migard. Såfremt symptomerne tyder på iskæmisk hjertesygdom, må der ikke indgives flere doser Migard, og supplerende undersøgelser bør foretages. Ved alt for hyppig anvendelse (gentagen dosering flere dage i træk, svarende til misbrug af midlet) kan det aktive stof akkumuleres, hvorved antallet af bivirkninger kan øges. Desuden kan overdreven brug af et migrænemiddel medføre daglig, kronisk hovedpine, som kræver midlertidig indstilling af behandlingen. Den anbefalede dosering af Migard må ikke overskrides. Midlet bør ikke anvendes til patienter med sjældne, medfødte lidelser, såsom galaktoseintolerans, total laktasemangel eller glukose- galaktose-malabsorption. (*) Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Samtidig anvendelse kontraindikeret: Ergotamin og andre 5 HT1-agonister. Det anbefales at vente mindst 24 timer efter administration af produkter af ergotamintypen, før der gives Migard. Omvendt anbefales det at vente 24 timer efter administration af Migard, før der gives produkter af ergotamintypen. Samtidig anvendelse ikke anbefalet: Monoaminooxidasehæmmere, Hypericum perforatum (Prikbladet perikum) (oral anvendelse). Samtidig anvendelse, der kræver forsigtighed: Selektive serotoninoptagelseshæmmere (citalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin), methylergometrin, fluvoxamin, orale antikonceptionsmidler, Prikbladet perikum (Hypericum perforatum) (peroralt). (*) Graviditet og amning: Bør ikke anvendes under graviditet og ved amning, med mindre det er absolut nødvendigt. I givet fald bør amning undgås i 24 timer efter indtagelse. (*) Trafikfarlighed: Migræne eller behandling med Migard kan forårsage døsighed. Patienterne bør rådes til at vurdere deres evne til at udføre komplicerede opgaver, som f. eks. at føre bil, under migræneanfald og efter indtagelse af Migard. (*) Bivirkninger: Almindelige bivirkninger (> 1/100, < 1/10): Svimmelhed, paræstesier, hovedpine, døsighed, dysæstesi, hypæstesi, kvalme, mundtørhed, dyspepsi, mavesmerter, træthed, fornemmelse af unormal kropstemperatur, brystsmerter, rødmen, tranghedsfornemmelse i svælget, skeletsmerter, synsforstyrrelser, øget svedafsondring, palpitationer. (*) Overdosering: Der foreligger ikke direkte kliniske erfaringer med overdosering af Migard. Lægemiddelform: Migard 2,5 mg, filmovertrukne tabletter. Pakninger og priser (september 2007): 2 tab, kr. 92,75; 6 tab, kr. 277,25 (ekskl. recepturgebyr). Udlevering: B. Tilskudsstatus: Der er generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Menarini International Operations Luxembourg, S.A.; 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg indd :32:14

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Når sport giver smerter

Når sport giver smerter Når sport giver smerter Gode råd om, hvorledes du tackler smerter efter sport Smertestillende medicin hører ikke hjemme i sportstasken Sport og smertestillende medicin er generelt en dårlig kombination,

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser

Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser Program 10.30-12.30 12.30 Definitioner Udredning og behandling af MUS Refleksion Pause Om stepped care og socialmedicin Håndtering af svære funktionelle

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt

Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt Nordisk spørgeskemaundersøgelse Binyrebarksvigt www.addison.dk www.hypofyse.dk EN TAK TIL VORE MEDLEMMER Den nordiske spørgeskemaundersøgelse, som Addison Foreningen og Hypofysenetværket har deltaget i,

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Model med flydende overgang

Model med flydende overgang Model med flydende overgang Somatisk Psykisk Todimensionel model Somatisk Psykisk Tredimensionel (bio-psyko-social) model Somatisk Psykisk Social KRONIFICERINGSFAKTORER BIOLOGISK NIVEAU Dispositioner Tidligere

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere