Aktstykke nr. 110 Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014."

Transkript

1 Aktstykke nr. 110 Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås en OPP-aftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab (KPC Holding A/S: KPC Herning A/S). Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasin til Landsarkivet i Viborg. OPP-aftalen har en værdi af 167,3 mio. kr. (nutidsværdi i 2013-priser) i den samlede kontraktperiode som løber i 25 år, med start ved den aftalte ibrugtagning, 1. juni Det årlige vederlag i kontraktperioden anslås til 8,1 mio. kr. inkl. administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. OPP-aftalen administreres af Bygningsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje over Statens Arkiver. Aftalen indeholder endvidere en gensidig salgs-/købsret for OPPselskabet og Bygningsstyrelsen til bygningen og grunden ved kontraktperiodens udløb. Nutidsværdien af statens forpligtelse udgør ca. 17,3 mio. kr. Statens Arkiver finansierer engangsudgifterne til køb af ekstra 12 km hylder og flytning af arkivalier mv. på 8,6 mio. kr. inden for de eksisterende rammer på Statens Arkiver. Endvidere anmodes om tilslutning til Bygningsstyrelsens køb af grund og umiddelbart efterfølgende videresalg heraf uden offentligt udbud til OPP-selskabet til en tilsvarende samlet kontantpris med henblik på opførelsen af ejendommen. Den aftalte kontantpris udgør 3,8 mio. kr. og udgiften hertil er indeholdt i det aftalte årlige vederlag. OPP-aftalen vil regnskabsmæssigt blive håndteret som finansiel leasing. b. Baggrund Pga. pladsmangel har Statens Arkiver under Kulturministeriet vurderet, at der skal opføres en ny magasinbygning til Landsarkivet i Viborg. Bygningen skal blandt andet understøtte et fremtidssikret arkiv og effektive arbejdsgange til glæde for brugerne. Valg af OPP-løsning Bygningsstyrelsen har vurderet, at en OPP-løsning samlet set vil være den mest fordelagtige for staten som følge af: at den private finansiering sikrer, at OPP-selskabet har et væsentligt økonomisk incitament til at levere til den aftalte tid, pris og kvalitet gennem hele kontraktperioden, BU000314

2 2 at den særlige incitamentsmodel sikrer, at bygningens beregnede energiforbrug før opførelsen også er grundlag for betalingen efter opførelse, at der er sammenhæng mellem design, anlæg og drift, da OPP-selskabet har ansvaret for dette, hvilket sikrer, at løsninger vælges ud fra en vurdering af de samlede omkostninger forbundet med dem og ikke blot deres initialomkostninger, og at den klare rolle- og ansvarsfordeling mellem parterne sikrer, at risici placeres hos den part, der bedst og billigst kan håndtere dem. Nybyggeri gennem aftale om Offentlig-Privat Partnerskab Bygningsstyrelsen har på den baggrund gennemført udbud af etablering af lokaleløsning, efterfølgende drift og vedligeholdelse samt forsyning mv. med henblik på at tilvejebringe nye og tidssvarende lokaler til brug for Landsarkivet i Viborg. Formålet er at indgå aftale om et Offentlig-Privat Partnerskab med et OPP-selskab, hvorved selskabet mod betaling af et fastsat vederlag påtager sig et totaløkonomisk ansvar for tilrådighedsstillelse af en ny bygning til Landsarkivet i Viborg. Det totaløkonomiske ansvar inkluderer finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af Landsarkivet i Viborg gennem kontraktperioden på i alt 25 år med start ved ibrugtagning senest 1. juni Som led i OPP-aftalen har Bygningsstyrelsen indgået en betinget købsaftale med Viborg Kommune om køb af grund til opførelse af ejendommen. Grunden har et areal på ca m 2 og er beliggende som del 1 af matr. nr. 756, Viborg Markjorder. Umiddelbart efter Bygningsstyrelsens køb af grunden videresælges denne til OPP-selskabet. Den aftalte købspris for grunden er 3,8 mio. kr. Aftalen om køb af grunden er betinget af Finansudvalgets godkendelse af OPP-aftalen vedrørende Landsarkivet i Viborg. SKAT har godkendt betingelserne for grundkøbet. Den tilbudte løsning Den tilbudte løsning omfatter opførelse af nyt Landsarkiv i Viborg på i alt ca etagemeter. Derudover omfatter tilbuddet det udvendige og indvendige bygningsvedligehold, drift af bygningen, udearealer, renholdelse, el- og varmeforsyning, varmeforbrug, det bygningsrelaterede el-forbrug mv. Byggeriet er udbudt med udgangspunkt i funktionskravene, hvilket indebærer, at OPP-selskabet har kunnet optimere opførslen samt den efterfølgende drift og vedligeholdelse. De økonomiske konsekvenser af lejemålet De samlede udgifter (ekskl. moms) for Statens Arkiver i første hele regnskabsår efter ibrugtagning opgjort i 2013-niveau anslås til: Vederlag til OPP-selskabet Administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen Årlig ydelse i alt 8,0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 8,1 mio. kr. Som nævnt i hovedvilkårene for OPP-aftalen prisreguleres årligt de dele af det årlige vederlag, som henføres til ydelser, hvor omkostningerne forbundet hermed skønnes påvirket af prisudviklingen i driftsfasen. De øgede årlige udgifter til landsarkivet finansieres indenfor Kulturministeriets eksisterende økonomiske rammer. Udgifterne afholdes over Statens Arkiver.

3 3 Engangsudgifter Statens Arkiver vurderer, at engangsudgifterne til tilkøb af ekstra 12 km hylder og flytning af arkivalier mv. udgør 8,6 mio. kr. Udgifterne afholdes i årene 2015 og 2016 inden for de eksisterende rammer på Statens Arkiver. Hovedvilkår i OPP-aftalen Kontraktperioden er 25 år fra datoen for det aftalte ibrugtagningstidspunkt 1. juni 2015 og er uopsigelig indtil 1. juni Dog kan ophævelse ske, hvis OPP-selskabet væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til OPP-aftalen. OPP-selskabet modtager først betaling fra tidspunktet for ibrugtagning og kontraktperioden forlænges ikke, hvis ibrugtagningen forsinkes grundet forhold, som ikke giver OPP-selskabet ret til forlængelse af fristen eller erstatning i henhold til aftalen. Dette giver incitament til overholdelse af tidsplanen. OPP-selskabet erhverver grunden af Bygningsstyrelsen. OPP-selskabet påtager sig risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser, funderingsforhold, forurening, opfyldelse af de stillede krav i hele driftsperioden samt myndighedsgodkendelser, generelle lovændringer og forsikringer. OPP-selskabet dækker udgifterne til varme og til det bygningsrelaterede elforbrug. Aftalen indeholder incitamenter for OPP-selskabet til løbende energibesparelser og til etablering af en energioptimal ejendom. Kernen i incitamentsmodellen er, at bygningens beregnede energiforbrug før opførelsen også er grundlag for betalingen efter opførelse. Brugeren skal betale for det brugerrelaterede elforbrug, hvilket giver denne incitament til energibesparende adfærd. Byggeriet skal leve op til kravene for Bygningsklasse 2020, hvilket ikke er et krav i lokalplanen. Kravet om overholdelse af Bygningsklasse 2020 er begrundet i et forsøg, hvor Bygningsstyrelsen valgte at markedsteste 2020-krav i en type byggeri, hvor kravene er mindre omfattende end ved fx traditionelt kontorbyggeri. Bygningsstyrelsen vurderede hermed, at der kunne indhentes erfaringer, uden at dette ville føre til større meromkostninger for byggeriet. Det årlige vederlag til OPP-selskabet i første hele regnskabsår efter ibrugtagning udgør 8,0 mio.kr. Beløbet er eksklusiv det bidrag, kunden skal betale til Bygningsstyrelsen for at administrere kontrakten (jf. SEA-ordningen) og indeholder betaling for såvel anlæg, drift, vedligehold og alle øvrige ydelser inkluderet i aftalen. 16 pct. af enhedsbetalingen (ekskl. betaling for forsyning) henføres til ydelser, hvor omkostningerne forbundet hermed skønnes påvirket af prisudviklingen i driftsfasen. Denne andel prisreguleres fra år til år med et vægtet indeks indeholdende både indeks for drifts- og vedligeholdsomkostninger. En betalingsmekanisme giver mulighed for, at vederlag til OPP-selskabet reduceres, såfremt OPPselskabet ikke leverer de aftalte ydelser i den aftalte mængde og kvalitet i driftsfasen. Gennem kontraktperioden er staten sikret 50 pct. af gevinsten, såfremt OPP-selskabet foretager en refinansiering, hvorved dennes låneomkostninger reduceres. Ved aftalens udløb har OPP-selskabet og Bygningsstyrelsen gensidig salgs-/købsret til bygning og grund til et på forhånd fastsat beløb på 26,4 mio. kr. svarende til en nutidsværdi på 17,3 mio. kr. Bygningsstyrelsen og OPP-selskabet kan alternativt fortsætte samarbejdet ved at indgå en ny erhvervslejeaftale på markedsvilkår, hvis der er gensidig enighed herom. Stillingtagen hertil skal ske inden aftalens udløb. Aftalen administreres af Bygningsstyrelsen som et privat lejemål på vegne af Statens Arkiver. Huslejen afholdes som en udgift på Statens Arkiver.

4 4 Totaløkonomisk vurdering På baggrund af kravene i Budgetvejledningen og OPP-bekendtgørelsen blev der i 2013 foretaget en totaløkonomisk vurdering af OPP-løsningen ved at sammenholde nutidsværdien, som Bygningsstyrelsen vil skulle betale i OPP-projektet, med nutidsværdien af en teoretisk opstillet totalentreprise. Den totaløkonomiske vurdering er således en sammenligning mellem det økonomisk mest fordelagtige tilbud og en teoretisk beregnet totalentreprise inkl. drifts- og vedligeholdelsesudgifter, som er fastsat efter erfaringstal fra tidligere OPP-projekter med 5 pct. tillæg med baggrund i fraværet af optimeringsincitamenter. Som et led i den totaløkonomiske vurdering er der i det teoretisk beregnede projekt indregnet et tillæg for budgetusikkerhed på 5 pct. for henholdsvis anlægs- samt drifts- og vedligeholdsomkostningerne for at tage højde for, at Bygningsstyrelsen selv ville påtage sig en risiko ved at stå for projektering, anlæg, drift og vedligeholdelse. Tillægget er skønsmæssigt fastsat og anvendt for alle styrelsens OPP-projekter. Der er derfor heller ikke taget højde for projektspecifikke risici. Sammenligningen er derfor behæftet med usikkerhed. Nedenfor fremgår en nutidsværdiberegning af de betalinger, som indgår i den tilbudte OPP-løsning inklusiv prisen på salgs-/købsretten og den teoretisk beregnet totalentreprise. Nutidsværdien beregnes ved at tilbagediskontere alle betalinger i den 25-årige kontraktperiode. Nutidsværdier 2013-priser i hele kontraktperioden: Den tilbudte OPP-løsning Teoretisk beregnet totalentreprise 167,3 mio. kr. 160,9 mio. kr. I OPP-løsningen er korrigeret for nutidsværdien af de selskabsskattebetalinger, der indgår i enhedsbetalingen. Baggrunden herfor er, at den skatteudgift, som betales via enhedsbetalingen, samtidig er en indtægt hos staten og derfor er neutral set fra et statsligt synspunkt. Nutidsværdien af enhedsbetalingerne inklusiv købsprisen og skattebetaling udgør 178,0 mio. kr. Den beregningsmæssige forskel i den 25-årige kontraktperiode mellem nutidsværdierne af den tilbudte OPP-løsning og den teoretisk beregnede totalentreprise udgør samlet 6,4 mio. kr. og 0,3 mio.kr. årligt til fordel for den beregnede totalentreprise. Det er Bygningsstyrelsens vurdering, at OPP-løsningen stadig er den mest fordelagtige løsning. Der kan ikke umiddelbart vælges mellem de to løsninger, da en anden løsning end den tilbudte OPPløsning vil forudsætte et nyt projekt og udbud uden sikkerhed for, at den tilbudte pris vil være tilsvarende den teoretisk beregnede. Dette vil i givet fald indebære yderligere omkostninger, der ikke indgår i sammenligningen. Fordelene i styrelsens oprindelige vurdering er fortsat gældende, men kan vanskeligt kvantificeres og indgår derfor heller ikke i sammenligningen. Det bemærkes endelig, at Statens Arkiver ved OPP-løsningen opnår en lavere husleje, end hvis den beregnede totalentreprise blev gennemført indenfor SEA-ordningen. c. Sagen forelægges Finansudvalget nu for at kunne igangsætte de nødvendige dispositioner snarest med henblik på at sikre indflytning i den nye bygning senest 1. juni 2015, og da uopsigelighedsperioden er længere end 10 år og det samlede vederlag i uopsigelighedsperioden overstiger 30 mio. kr., samt at videresalget af grunden til OPP-selskabet foregår uden offentligt udbud, jf. Budgetvejledning 2014, punkt , og

5 5 d. SKAT har godkendt betingelserne for grundkøb. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der indgås en OPP-aftale mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab (KPC Holding A/S: KPC Herning A/S). Aftalen omfatter finansiering, projektering, anlæg, udlejning, drift, vedligeholdelse, forsyning og rengøring af magasin til Landsarkivet i Viborg. OPP-aftalen har en værdi af 167,3 mio. kr. (nutidsværdi i 2013-priser) i den samlede kontraktperiode som løber i 25 år, med start ved den aftalte ibrugtagning, 1. juni Det årlige vederlag i kontraktperioden anslås til 8,1 mio. kr. inkl. administrationsbidrag til Bygningsstyrelsen. OPP-aftalen administreres af Bygningsstyrelsen, men udgiften afholdes som husleje over Statens Arkiver. Aftalen indeholder endvidere en salgs-/købsret for OPP-selskabet og Bygningsstyrelsen til bygningen og grunden ved kontraktperiodens udløb. Nutidsværdien af statens forpligtelse udgør ca. 17,3 mio. kr. Statens Arkiver finansierer engangsudgifterne til køb af ekstra 12 km hylder og flytning af arkivalier mv. på 8,6 mio. kr. inden for de eksisterende rammer på Statens Arkiver. Endvidere anmodes om tilslutning til Bygningsstyrelsens køb af grund og umiddelbart efterfølgende videresalg heraf uden offentligt udbud til OPP-selskabet til en tilsvarende samlet kontantpris med henblik på opførelsen af ejendommen. Den aftalte kontantpris udgør 3,8 mio. kr. og udgiften hertil er indeholdt i det aftalte årlige vederlag. OPP-aftalen vil regnskabsmæssigt blive håndteret som finansiel leasing. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 26. maj 2014 Til Finansudvalget. RASMUS HELVEG PETERSEN / Martin Lindgreen

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014.

Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. Aktstykke nr. 34 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 34 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 14. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012

OPP-kontrakt (aftale om brugsret) 4. juni 2012 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/KKP OPP-kontrakt (aftale om brugsret) mellem Randers Kommune og Leisure Danmark ApS og Randers Leisure Center A/S og Randers

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab. [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering 4. 28. FEBRUAR 2012 J.nr.: 7501417 KB/MLI/PHI/KRM Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt for byggeri og anlæg som Offentlig-Privat Partnerskab [Scenarium 2 - OPP med privat finansiering og

Læs mere

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning

Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers. 1. Indledning Notat om OPP som organiseringsmodel for ny byskole i Randers 1. Indledning Randers Kommune har i samarbejde med Ernst & Young ladet en vurdering af kommunens skolebygninger udarbejde. Derved er der etableret

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 9. maj 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand og

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 37 Folketinget 2013-14 Afgjort den 30. januar 2014 37 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere