Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for problem- og projektbaseret læring. PBL-Aalborgmodellen"

Transkript

1 Principper for problem- og projektbaseret læring PBL-Aalborgmodellen AALBORG, MARTS 2011

2 2 PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Centrale begreber Vision for uddannelse Studieordning Studerende Medarbejdere Evaluering Lokaler og udstyr Studienævn Samarbejdspartnere Forskning i PBL 16 Bilag 1: Litteraturliste 18 Principper for problem- og projektbaseret læring 3

4 Indledning Aalborg Universitets uddannelser er kendetegnet ved problemorienteret projektarbejde, ofte kaldet PBL-Aalborgmodellen. Modellen er internationalt anerkendt og er gennem tiden blevet mødt med stor interesse fra universiteter, forskere og studerende fra både ind- og udland. Studieformen har udgangspunkt i projektarbejde og er kendetegnet ved problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker. PBL-Aalborgmodellen giver de studerende mulighed for selvstændigt at tilegne sig viden og færdigheder på et højt fagligt niveau. Mange studerende får ligeledes under studiet mulighed for at samarbejde med erhvervslivet om løsning af faglige problemer. De studerende producerer egen viden. Og læringsmodellen er med til at udvikle de studerendes evne til teamwork og til at arbejde problemanalytisk og resultatorienteret. PBL-Aalborgmodellen udvikles og tilpasses løbende samfundsmæssige og uddannelsesmæssige krav og forandringer. I denne folder beskrives i kort form de ni principper, som karakteriserer hovedtrækkene i PBL-Aalborgmodellen. Principperne er på Aalborg Universitets initiativ blevet beskrevet af Dr. Scott Barge fra Harvard University i folderen: Principles of the Aalborg Model for Problem and Project Based Learning. 4 Principper for problem- og projektbaseret læring

5 Centrale begreber PBL-Aalborgmodellen inderholder følgende centrale begreber: Problem: Et problem er udgangspunkt og styrende for den studerendes læringsproces. Problemet kan være teoretisk, praktisk, socialt, teknisk, symbolskkulturelt og/eller videnskabeligt, men det skal være eksemplarisk. Projekt: Et projekt er en kompleks arbejdsindsats, i hvilken et problem formuleres, analyseres og bearbejdes. I forbindelse med projektarbejdet tilegner de studerende sig viden og færdigheder; et projekt er således en læreproces. Grupper: Problembaseret projektarbejde foregår i grupper af studerende. Gruppearbejdet er karakteriseret ved samarbejde, deltagerstyring, vidensudveksling, refleksion og gensidig kritik. Projektvejleder: Hver gruppe har en eller flere projektvejledere til rådighed under projektet. Kurser: Der udbydes kurser som et supplement til projekter. Principper for problem- og projektbaseret læring 5

6 01. VISION FOR UDDANNELSE har en klart 01Universitetet formuleret målsætning for implementering af problem- og projektbaseret læring i uddannelserne I målsætningen beskrives rammerne for eksamen, fagmoduler og VIP-ansattes 1 pædagogiske kompetencer Ved implementering af PBL- Aalborgmodellen vedgår universitetet sig følgende centrale principper: A) Problemorientering: et problem er et udgangspunkt for læreprocessen. B) Projektorganisering: læring tilegnes gennem projektarbejde. 1) Videnskabeligt ansat personale. 6 Principper for problem- og projektbaseret læring

7 C) Integration af teori og empiri: teori og empiri integreres i projektarbejdet. De studerende arbejder med deres projekt ud fra et bredt teoretisk perspektiv. d) Deltagerstyring: De studerende styrer projektet og tager beslutninger, der er relevante for udarbejdelsen af projekteret. e) Gruppearbejde: størstedelen af projektarbejdet udføres i grupper af tre eller flere studerende. F) Samarbejde og feedback: gennem projektvejledning og gensidig kritik opnås de bedste resultater. Samarbejde, feedback og refleksion er væsentlige kompetencer, som de studerende tilegner sig via PBL-Aalborgmodellen Universitetet har som mål at styrke de studerendes kompetencer inden for problemformulering, refleksion, meta-kognition og samarbejde De studerende opfordres til at integrere tværfaglighed i projektarbejdet PBL-Aalborgmodellen indføres på hele universitetet. Implementeringen sker inden for alle hovedområder på universitetet Universitetets ledelse støtter implementeringen af PBL- Aalborgmodellen De studerende har kendskab til PBL-Aalborgmodellen eksterne samarbejdspartnere har kendskab til PBL- Aalborgmodellen og står til rådighed i forbindelse med projektarbejde. Principper for problem- og projektbaseret læring 7

8 02. STUDIEORDNING fremgår af studieordninger, at 02Det studiet foregår i en PBL-kontekst Alle studieordninger indeholder karaktergivende problembaseret projektarbejde fra første semester studieordningerne beskriver såvel generelle læringsmål, der er baseret på PBLpædagogik, som uddannelsens specifikke læringsmål Hver studieordning indeholder obligatoriske moduler, valgmoduler og projektmoduler I de obligatoriske moduler præsenteres de studerende for eksempler, teorier, færdigheder og grundlæggende viden inden for faget På hvert semester vælges en overordnet temaramme, som udgør en kontekst, inden for hvilken problem og projektforslag formuleres På hvert semester udbydes kurser, der understøtter studiets læringsmål og semesterets overordnede temaramme Projektvejledere godkender de studerendes problemformulering Studieordningen giver de studerende mulighed for at koble relevante kurser og projektarbejde sammen med den generelle viden og de færdigheder, der hører til studiet. De studerende udvikler færdigheder i at organisere, sammenstille og konstruere viden således, at de er i stand til at vurdere, integrere og anvende viden, som ikke er eksplicit inkluderet i studieordningen. 8 Principper for problem- og projektbaseret læring

9 02.9 Studieordningen opdateres løbende med nyeste viden inden for studiet De studerendes problemformuleringer omhandler så vidt muligt autentiske problematikker. Universitetets samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er med til at sikre nutidige og relevante problematikker inden for faget Universitetet opfordrer de studerende til at samarbejde med og/eller søge praktikophold i virksomheder eller organisationer. Principper for problem- og projektbaseret læring 9

10 03. STUDERENDE 03Studerende har kendskab til PBL- Aalborgmodellen og fordelene ved denne læringsmodel De studerende integrerer den problembaserede, projektorienterede tilgang i deres akademiske arbejde. De udviser motivation og tager ansvar for egen læring De studerende styrer selv deres projekt Universitetet har fokus på konflikthåndtering og støtter de studerende i at forhandle og håndtere de konflikter, der måtte opstå i gruppearbejdet De studerende bidrager til en stærk samarbejdskultur på studiet. Strategier for projektsamarbejde præsenteres for de studerende i begyndelsen af studiet. De studerende bakker hinanden op i deres akademiske arbejde De studerende har indflydelse på udviklingen af uddannelserne ved systematiske evalueringer og repræsentation i studienævnene De studerende deltager aktivt i evaluering af uddannelserne. De studerende udviser engagement i forhold til forbedringer, kritisk analyse og konstruktiv feedback De studerende er løbende i uformel dialog med undervisere og projektvejledere om kurser og relevant teori i forbindelse med deres projekt. 10 Principper for problem- og projektbaseret læring

11 04. MEDARBEJDERE derne på 04Medarbej- universitetet kender og benytter PBL-Aalborgmodellen. VIP-ansatte er ansvarlige for at inddrage PBL-Aalborgmodellen på undervisningsniveau og sørge for, at modellen anvendes og tilpasses undervisningen Alle VIP-ansatte er blevet introduceret til PBL-Aalborgmodellen og dens anvendelse ved pædagogiske dage, efteruddannelseskurser og lignende VIP-ansatte vejleder de studerende i projektarbejde ud fra best practice. De vejleder også de studerende i samarbejde, konflikthåndtering, projektorganisering osv Universitetet har udarbejdet retningslinjer for projektvejledning herunder, hvad opgaven indebærer, og hvor mange projektgrupper en VIP-ansat kan være projektvejleder på VIP-ansatte er repræsenteret i studienævn og har indflydelse på såvel udvikling og opdatering af studieordninger som opfølgning på semesterevaluering. VIPansatte spiller en central rolle i udviklingen af semestertemaer, organiseringen af kurser og andre akademiske aktiviteter VIP-ansatte har kontakt til eksterne samarbejdspartnere, som bl.a. er med til at sikre studiets samfundsmæssige relevans. Principper for problem- og projektbaseret læring 11

12 05. EVALUERING sitetet 05Univer- bedømmer de studerendes individuelle præstationer i projektarbejdet i gruppearbejdskonteksten. Ligeledes bedømmes de studerendes præstationer i det selvstændige akademiske arbejde. Semesterevalueringer behandles i studienævnene. Der er tydelig sammenhæng mellem resultatet af semesterevaluering og forbedringer af eksisterende studieordninger De studerendes projektarbejde bedømmes ved gruppeeksamen eksaminator har ved eksamen fokus på kvaliteten af projektarbejdet, herunder om de studerende har tilegnet sig fagets læringsmål og vist forståelse for teori, begrebsanvendelse og relevant fagligt indhold i bedømmelsen af de studerendes kurser lægges der særlig vægt på de elementer af kurset, som eventuelt er relevante for de studerendes projektarbejde De studerendes individuelle akademiske arbejde bedømmes ud fra en fastlagt eksamenspolitik selv om projektarbejdet foregår i grupper, modtager de studerende individuelle bedømmelser for deres del af arbejdet studerende, VIP- og TAP 3 -ansatte deltager i opfølgningsarbejdet på semesterevalueringer semesterevalueringer og sammenfatningen af evalueringsdata offentliggøres på internettet. 2) Gruppeeksamen blev afskaffet i Det er derfor ikke pt. muligt at gennemføre gruppeeksamen i Danmark. 3) Teknisk- administrativt ansatte. 12 Principper for problem- og projektbaseret læring

13 06. LOKALER OG UDSTYR tet stiller 06Universite- lokaler og udstyr til rådighed med henblik på at støtte læring efter PBL- Aalborgmodellen. Det er vigtigt, at der er grupperum samt adgang til informationer og systemer, som de studerende kan bruge i projektarbejdet Hver projektgruppe har et grupperum til rådighed i deres projektperiode. Det kan være individuelle rum til hver gruppe eller større rum, som deles mellem flere grupper. Projektarbejdet kan også foregå i virtuelle rum klasselokaler og laboratorier er til rådighed ved forelæsninger og kurser et studie kan vælge at yde særlig støtte til studerende, hvis projekt kræver ekstraordinære tiltag for at kunne realiseres (fx særligt dyre materialer, rejser etc.) 06.4 Universitetets bibliotek abonnerer på fagblade og tidsskrifter (gerne online), således at de studerende har adgang til nyeste forskning. Og biblioteket er ansvarlig for, at universitetet har en relevant og opdateret samling af fagbøger Universitetet stiller computere, forskningsudstyr og software til rådighed for de studerende på kurser og i projektarbejde. Principper for problem- og projektbaseret læring 13

14 07. STUDIEORGANISATION OG ADMINISTRATIV STRUKTUR 07Universitetet har etableret organisatoriske og administrative strukturer, der muliggør en effektiv implementering af PBL-Aalborgmodellen Administrationen af uddannelserne varetages primært af skoler, studieråd og studienævn samt TAP-ansatte og foregår overvejende decentralt. Administrative beslutninger om uddannelserne tages i skoler og studienævn. Inden for hvert uddannelsesprogram udpeges semesterkoordinatorer, som har overblik over det samlede semesterprogram Der er mulighed for tværfagligt samarbejde i de studerendes projektarbejde. 14 Principper for problem- og projektbaseret læring

15 08. SAMARBEJDSPARTNERE tetet har 08Universi- eksterne samarbejdspartnere. De eksterne samarbejdspartnere har kendskab til PBL-Aalborgmodellen. Universitet faciliterer og undersøtter kontakten mellem universitetsansatte og studerende samt de eksterne samarbejdspartnere. Universitetets forsknings- og projektarbejder drager fordel af de eksterne samarbejdspartnere, som bl.a. inspirerer de studerende i deres problemformuleringer Gennem kontakten til eksterne samarbejdspartnere får de studerende indsigt i autentiske problemstillinger, som kan tages op i projektarbejdet Universitetet har en politik for forhandlingen af emner af immaterialretlig og fortrolig karakter Kontakter til eksterne organisationer varetages af universitetet med henblik på at sørge for praktikpladser og udstationeringsmuligheder for studerende og kandidater Ved kontakt til eksterne organisationer sikres forbindelse til eksperter, der bl.a. fungerer som eksterne censorer og bedømmer de studerendes projektarbejde Ved samarbejde med eksterne parter får universitetet feedback på uddannelser og kandidaternes færdigheder, som er med til at sikre uddannelsernes samfundsrelevans Eksterne samarbejdspartnere er bekendt med PBL-Aalborgmodellen og fordelene ved denne. Principper for problem- og projektbaseret læring 15

16 09. FORSKNING I PBL tet forsker 09Universite- i problemog projektbaseret læring. Forskningen i PBL tager bl.a. udgangspunkt i universitetets evalueringsresultater, hvilket giver mulighed for at dokumentere resultater samt tilpasse og udvikle PBL-Aalborgmodellen. Universitetet indsamler data med henblik på at: A) dokumentere effekten af PBL- Aalborgmodellen både internt og eksternt B) udvikle et internt system til forbedring af PBL-Aalborgmodellen C) dokumentere effekten af aktuelle og nye måder at bruge PBL-Aalborgmodellen på D) sammenligne uddannelsespraksis med uddannelsesteori E) sammenligne indsamlede data og forskningsresultater med andre internationale studier. 16 Principper for problem- og projektbaseret læring

17 Principper for problem- og projektbaseret læring 17

18 Bilag 1: Litteraturliste adophsen, j.: Problemer i videnskab: en erkendelsesteoretisk begrundelse for problemorientering. aalborg Universitetsforlag algreen-ussing, H. fruensgaard, n. & skov-petersen b.: rapportskrivning i projektorienteret undervisning. aalborg Universitetscenter barrows, H. s., & tamblyn, r. m.: Problem-based learning - an approach to medical education. new York: springer barrows, H.s.: How to design a Problem-based curriculum for the Preclinical Years. new York: springer de graaff e, kolmos a., red.: management of change: implementation of problem-based and project-based learning in engineering. rotterdam: sense Publishers Dewey, j.: erfaring og opdragelse. københavn: christian ejlers forlag. 1974, opr Dewey, j.: How we think. boston: D.c. Health and company. 1933, opr Dewey, j.: Democracy and education. new York: the macmillan company. 1960, opr Dirckinck-Holmfeld, l. (red.), jones, c. (red.) & lindström, b. (red.): analysing networked learning Practices in Higher education and continuing Professional Development. rotterdam: sense Publishers Dirckinck-Holmfeld, l. nielsen, j., fibiger, b., riis, m., Danielsen, o., k. sorensen, e., Holm sørensen, b. & ritterbusch, W.: Problem and Project based networked learning: the mil case. rotterdam: sense Publishers Dirckinck-Holmfeld, l. & fibiger, b.: learning in Virtual environments, frederiksberg. samfundslitteratur Dirckinck-Holmfeld, l.: Problem oriented Project Pedagogy. frederiksberg. samfundslitteratur Hultengren e.w.: Problemorientering, projektarbejde og rapportskrivning. institut for Uddannelse og socialisering, aalborg Universitetscenter PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring

19 illeris k.: Problemorientering og deltagerstyring. oplæg til en alternativ didaktik. københavn, munksgaard kjærsdam, finn, enemark, stig: the aalborg experiment. aalborg. aalborg University Press kolmos a.: characteristics of Problem-based learning. the international journal of engineering education. 19(5): kolmos, a. fink, f.k. & krogh, l. (eds.): the aalborg Pbl model. aalborg: aalborg University Press krogh, lone m.fl.(red) : Projektpædagogik. aalborg: aalborg Universitetsforlag krogh, l. m.fl. (red) : Projektpædagogik i udvikling. aalborg: aalborg Universitetsforlag kupferberg, f.: kreativt kaos i projektarbejdet. aalborg Universitetsforlag mills, c. Wright: the sociological imagination. oxford University Press. new York negt, o.: sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring. roskilde Universitetsforlag olsen, Henning salling, jensen, jens Højgaard (eds.): Project studies a late modern university reform. roskilde: roskilde University Press olsen P.b. & k. Pedersen: Problemorienteret projektarbejde en værktøjsbog. roskilde Universitetsforlag Ulriksen, lars : Projektpædagogik hvorfor det?. roskilde: roskilde Universitetscenter Vithal, r., christiansen, i.m. and skovsmose, o.: Project Work in University mathematics education. aalborg Universitetsforlag PrinciPPer for Problem- og Projektbaseret læring 19

20

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Er der en lærer tilstede?

Er der en lærer tilstede? Er der en lærer tilstede? Kvalitet i virtuel undervisning og feedback på elevernes skriftlige arbejde på hf, hhx, htx og stx No. 11 e-learning Lab Publication Series Center for User-Driven Innovation,

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE?

KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? KAN VI LÆRE AF DE ANDRE? - udenlandske erfaringer med e-læring og blended learning i erhvervsuddannelser og læreruddannelser for erhvervsskolelærere Udarbejdet af UCSJs forskningsenhed ved Ove Christensen,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

kollektiv opgave- og skrivevejledning

kollektiv opgave- og skrivevejledning Ja tak til mere kollektiv opgave- og skrivevejledning! Hanne Nexø Jensen, lektor, ph.d., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Hanne Nexø Jensen er lektor ved Institut for Statskundskab. Hun

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere