111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik"

Transkript

1 111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

2 Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde Snedker / montør VVS-installatør (hvis anlægget har vand-varmeflade) Elektriker 4 2 Montering I æsken Montering på væg Montering på gulv Montering i loft 1 3 Kanaltilkobling Tilkobling til aggregat 12 4 Indbygning Forberedelser Kanaldæksel 13 5 Montering af betjeningspanel CI 6/ Indholdsfortegnelse Montering af CI6/ Montering med skjult vægboks Udvendig montering Samling CI Samling CI Elektrisk arbejde Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Udeluftspjæld (hvis anlægget har vand-varmeflade) 16 7 VVS-arbejde* 16 8 Justering af EC-aggregatet Justering med CI Justering med CI Justering af AC-aggregatet 19 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 11 Justering af køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 12 Oversigts- og systemskitser Systemskitse (elektrisk varmeflade) Systemskitse (uden eftervarme) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Studsplacering Tekniske data Størrelser/Fysiske mål Kapacitet og lyddata EC Indblæsningsside Udsugningsside Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Udsugningsside Afsluttende kontrol/idriftsættelse Afsluttende kontrol Idriftsættelse Overensstemmelseserklæring CE 27 2

3 ! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Installatøren er ansvarlig for en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger og erhvervsbygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde. Før døren åbnes: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort. Afbryd strømforsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før dørene åbnes. Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Tørretumbler må ikke kobles til aggregatet. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Indblæsningsluft Udsugningsluft Udsugning Køkken HØJSPÆNDING BERØRINGSFARE Afkast Udeluft ! ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING R (vist som højremodel) Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 3 Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af personer med fysisk, motorisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler erfaring med eller viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

4 1 Planlægning og forberedende arbejde 1.1 Snedker / montør Dørsprækker Minimum 1-2 mm mod gulvet, hvor luften skal passere. Luften bevæger sig fra rum med indblæsningsventiler til rum med udsugningsventiler. Køkken Hvis der er projekteret køkkenventilator med motor, skal der tilvejebringes tilstrækkelig indblæsningsluft. Se Kap. 1 og 11 for mere information. Ildsted Ved brug af ildsted skal der sikres tilstrækkelig indblæsningsluft, f.eks. ved installation af trådløs forceringsomskifter (art.nr ). Placering i bygning Aggregater, der skal placeres på indervægge, kræver en isoleret væg med adskilte lægter og adskilte plader samt dobbelt gipsplade eller vægudformning af tilsvarende kvalitet (se Kap. 2.1 om montering). Skabsaggregat i vådrum placeres uden for zone 2. Ophængning af skabsaggregat Der kræves tilstrækkeligt med trælægter mellem lægterne til skruerne (mindst 48x98 mm). Adgang Aggregatet skal sikres god adgang for service/ vedligeholdelse. Se Kap. 2 og 3 for detaljer. 1.3 Elektriker Strømtilførsel Aggregaterne har ca. 2,5 m kabel med stik og kræver enfaset jordet stikkontakt i nærheden. Krav til stikket: 1 A. Det er vigtigt, at stikkontakten er tilgængelig for service, når aggregatet er færdigmonteret. Ved brug af separat køkkenemhætte: eget stik (1 A) i område over skab. Hvis køkkenemhætten kobles til ventilationsaggregatet, skal der som minimum lægges Ø16 trækrør til 2-leder signalkabel. OBS! PG-studs til strømkabel skal spændes med et moment på 6, Nm ved kabelskift. Understøtning til styrekontakt Rør Ø 2 til trækning af slæbekabel til styring af aggregatet lægges mellem aggregatet og frem til et lettilgængeligt sted i boligen (f.eks. uden for badeværelset) og tilsluttes vha. enkel indfældet vægboks. Her placeres styrekontakten. Styrekablet skal ligge mindst 3 cm fra eventuelt stærkstrømskabel. Styrekablet må maksimalt være 24 m for at sikre signalet. Betjeningspanel Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Brandkrav Eventuelle brandtekniske krav skal afklares.! De enkelte produkters monteringsvejledning skal følges. Kanaldæksel Planlæg og beregn nøjagtig placering af aggregat og kanaldæksel, inden du går i gang. Se Kap. 2.3 og 4 for mere information. Placering af varmekilder skal afpasses med udsugningsventiler, så den tilførte varme ikke suges direkte ud via ventil eller dørsprække. 1.2 VVS-installatør (hvis anlægget har vandvarmeflade) Vandrørsføring og placering af vand-varmefladen (kanalvarmefladen) skal planlægges. Disse skal ligge varmt for at undgå frostskader. Der skal anvendes lukkespjæld med fjederoptræk. Se separat vejledning vedlagt vand-varmefladen. 4

5 2 Montering Aggregatet kan monteres på følgende vis: 1. Horisontalt på væg. Her benyttes vedlagte vægbeslag ved montering. Kanaldæksel fås som tilbehør. 2. På gulv (liggende på ryggen Her anbefales dæmpefødder (fås som tilbehør) 3. I loft. Montering sker direkte i loftet, uden vægbeslag. Aggregatet leveres i både venstre- og højreudførelse, afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering. Fig I æsken Fig. 2 A 1x B 4x C D E F G H 1x 4x 4x 1x 1x 1x # Beskrivelse For montering Væg Loft Gulv A Vægbeslag x - - B Strips til kanalisolation x x x C Skruer til vægbeslag x x - D Murstik x (x) - E, F Hængselsstop til dør - x x G Skruer til hængselsstop - x x H Strop til sikring af låge - x x 5

6 2.2 Montering på væg Fig Krav til placering Aggregatet er beregnet til placering i tekniske rum, vaskerum, udhus, på loftet eller i andre egnede rum. OPHOLDSRUM I vådrum skal aggregat og elektrisk tilkobling placeres uden for zone 2: minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen bør være lydisoleret med for eksempel stenuld for at reducere lydoverførsler. Dobbelte gipsplader i væg, adskilte lægter og adskilte gipsplader anbefales (se Fig. 2). Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (ved brusebad, brug af tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet. TEKNISK RUM OPHOLDSRUM Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og rotorveksler (se Fig. 3). Styrekablet med stik til automatikken på toppen af aggregatet skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. egnet isolering Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. TEKNISK RUM Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig mm 4 mm (minimum) 5 mm 5 mm ROTOR 4 mm 6

7 Fig. 4 Ved vægmontering bruges det medfølgende vægbeslag LOFT Vægbeslaget (Fig. 4) skrues fast i væggen med de medfølgende skruer. Aggregatet hænges på plads på vægbeslaget (Fig. 5). Den øverste kant på vægbeslaget monteres 75 mm højere oppe end toppen af aggregatet. Hvis man f.eks. ønsker, at toppen på aggregatet skal være 4 mm under loftet, monteres vægbeslaget 325 mm fra loftet, målt fra loftet og ned på den øverste kant af vægbeslaget. A Fig. 5 A 7

8 2.3 Montering på gulv Krav til placering Ved montering på gulv bør der af hensyn til støj og vibrationer benyttes dæmpefødder (se Fig. 6). Flexit tilbyder egnede dæmpefødder som tilbehør. (art.nr ). Disse placeres i hullerne på bagsiden ag aggregatet. Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres lige over soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 17). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig. 7 Fig. 6 4 mm ROTOR 1mm 78 mm 4mm dæmpefødder 5 mm 5 mm 8

9 Fig. 8 Døren til aggregatet er for tung til at holde sig selv, når aggregatet er placeret på ryggen. Den skal derfor sikres med to hængselsstop og en sikringsstrop. Hængselsstop skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 8 og 9). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 1). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side efter behov. Fig. 9 E, F G Fig. 1 H 9

10 2.4 Montering i loft Krav til placering Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres i nærheden af soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater Montering Aggregatet har 5 stk hull til montering (se figur 13) Montering i betong Ved montering i betong anbefales ekspansionsbolt af stål (M5 eller M6). Plastik vægplug anbefales ikke. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Fig mm 6 mm Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 12). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 3 mm 3 mm 16mm Fig. 11 Fig. 12 5mm 5mm 4mm 1mm 78mm ROTOR 4mm 1

11 ! Døren skal sikres med vedlagte endetapper og stropper, når aggregatet er monteret i loft. Der er ellers fare for, at døren kan falde ud og forårsage personskade. Fig. 13 Endetappene skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 13 og 14). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 15). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side. Fig. 14 E, F G Fig. 15 H 11

12 3 Kanaltilkobling 3.1 Tilkobling til aggregat Se Fig. 16. Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs - se mærkning på toppen af aggregatet samt kapitel 11. Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det især vigtigt, at udeluftkanalen og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Plaststrømpen tætnes mod aggregatet med de medfølgende strips. Udeluftkanalen kræver normalt 5 mm isolering. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Indblæsnings- og udsugningskanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. Alle kanaler, der går igennem kolde zoner, skal isoleres Hvis der benyttes fleksibel lyddæmper, anbefales tillægsisolering af hensyn til lyden. Fig. 16 Plaststrømpen føres helt ned til aggregatet. 3 Fastgør strømpen med strips. Kanalisoleringen med plastkappe føres helt ned til isoporen omkring studsen. Det er meget vigtigt, at der ikke bliver åbninger mellem kanalisolering og isopor, da dette vil kunne føre til kondens og/eller isdannelse. 4 2 Spirorøret trækkes godt ned over pakningen på studsen. 1 12

13 4 Indbygning Af servicehensyn skal indbygningen have en luge eller en aftagelig front. 4.2 Kanaldæksel Flexit kanaldæksel kan fås som tilbehør (se Fig. 17). For at forhindre overføring af støj og vibrationer bør dækslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hinanden. 4.1 Forberedelser Indbygningens placering påvirkes naturligt nok af aggregatets placering. Planlæg derfor placering af både aggregat og dæksel i forkanten af monteringen. Afgivet støj fra aggregatet angivet i lyddata gælder ikke eventuel støj fra kanalsystemet. Indbygningen bør derfor også lydisoleres. Fig

14 5 Montering af betjeningspanel CI 6/6 5.1 Indholdsfortegnelse Fig Betjeningspanel 2. Bagstykke for skjult montering 3. Bagstykke for udvendig montering 4. Monteringsinstruktion 5. Kabel til betjeningspanel 5.2 Montering af CI6/6 Fig. 19! Centralenhederne skal kobles til aggregatet, før der kobles strøm til aggregatet, for at sikre kommunikation. Kablet til betjeningspanelet trækkes mellem ventilationsaggregatet og betjeningspanelet. Betjeningspanelet er tilpasset for skjult montering over enkel vægboks (brug lavt bagstykke pos. nr. 2) eller udvendig vægmontering (brug højt bagstykke pos. nr. 3). Kablet klikkes ind i kontakten bagfra på betjeningspanelet og ind i kontakten på oversiden af ventilationsaggregatet. Lavspændingskabler skal ligge mindst 3 cm fra stærkstrømskabler og have en længde på maks. 24 m. Ved skjult montering trækkes kablet i 2 mm elinstallationsrør. Det er muligt at koble to CI6-paneler og et CI6-panel til hvert aggregat. Ved brug af flere CI6-paneler skal hvert panel have separat identitet. Dette vælges via kontakt på panelets printkort (se Fig. 19). Brug relevante indstillinger fra tabellen. Panelerne kan seriekobles i vilkårlig rækkefølge. OFF = MASTER ON = SLAVE Konfiguration CI 6 (MASTER) CI6 1 (SLAVE) CI6 2 (SLAVE) CI6 1 (MASTER) CI6 2 (SLAVE) CI 6 (MASTER) CI6 (SLAVE) ON OFF Indstilling Automatisk OFF ON OFF ON Automatisk Ligegyldig 14

15 5.3 Montering med skjult vægboks Træk kablet mellem vægboksen og ventilationsaggregatet i det formonterede elinstallationsrør. Montér bagstykke (pos. nr. 2) over vægboksen, og klik kablet ind lige bagfra som vist på illustrationen (se Fig. 2) Fig Samling CI6 Træk skydepanelet af i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 22), og før betjeningspanelet lige ind i bagstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig 23), til det klikker på plads. Før skydepanelet tilbage på plads. Fig. 22 Fig Udvendig montering Træk kablet mellem bagstykket (pos. nr. 3) og ventilationsaggregatet. Udskær perforeringen i det hjørne af bagstykket, der er beregnet til montering. Skru bagstykket fast i væggen med egnede skruer. Klik kablet ind nedefra i betjeningspanelet, hvor der er udtag i printkortet (se Fig. 21). 5.6 Samling CI6 Før betjeningspanelet over hægterne i bagstykket i henhold til pil nr. 1, og klik derefter panelet fast forneden i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 24). Fig Fig

16 6 Elektrisk arbejde! Aggregatet skal installeres med eget HPFIrelæ. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. Aggregatet leveres med 2 m kabel med stik. Kablet kommer ud i toppen af aggregatet og tilsluttes en 23 V 5 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder. Se kap. 12 for sikringsstørrelser. Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke indbygges. Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Aggregatet har et styrekabel (med forlænger), som er beregnet til betjeningspanelet. Det er vigtigt, at der altid er let adgang til dette stik ved evt. fejl eller aggregatudskiftning. Styrekablet er vedlagt i betjeningspanelets emballage. Betjeningspanelet befinder sig i en æske i aggregatets emballage. Lavvoltskablet skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Se kap. 5 om automatik. 6.2 Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) For at undgå frost i varmefladen skal der monteres en vandvarmefladeføler (B5) på vandvarmefladerøret, hvor det kolde vand kommer ud af fladen. Læs mere i vand-varmefladens vejledning. 6.3 Udeluftspjæld (hvis anlægget har vandvarmeflade) For at undgå, at vand-varmefladen går hen og får frostskader ved driftsafbrydelse/strømsvigt, skal der monteres lukkespjæld på udeluftkanalen. Spjældmotoren skal have fjederoptræk, således at denne lukker ved strømafbrydelser. 7 VVS-arbejde* *Hvis anlægget skal have eftervarme med vand-varmeflade. Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVSinstallatør. Se vejledning for vand-varmeflade. Styrekablet må maks. være 24 m langt. Den skal ligge minimum 3 cm fra stærkstrømskabler og skal ved indbygning trækkes i 2 mm elektrikerrør. 6.1 Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Temperaturføler B1 skal placeres efter vand-varmefladen. Denne skal placeres i indblæsningskanalen (rød på Flexit tegning/symboler side 3) ca. 1 m fra vand-varmefladen. Rul den mærkede kabelrulle ud på aggregatet i nærheden af indblæsningsstudsen. Bor et Ø 7 mm hul i kanalen til at sætte føleren i. Tætn hullet med tætningsmasse, og tape kablet fast udvendigt på kanalen, så det holdes på plads. Se koblingsskema, der følger med aggregatet, samt vejledningen, der følger med vand-varmefladen. 16

17 8 Justering af EC-aggregatet 8.1 Justering med CI6 Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig Justering Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. 9 8 De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum Ventilationsaggregatets lufttilførsel justeres i hastighedsniveau NORMAL ved hjælp af drejeknapperne på dækslet bagside. Kontakt 9 anvendes for indblæsningsniveau og 8 for udsugningsniveau (se Fig. 25). Justeringsområdet går fra 2-1 % af maks.-niveau i henhold til skalaen på kontakten. Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN 5 % (fast) NORMAL 75 % (variabel) MAX 1 % (fast) Justering af temperatur Med drejeknap 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra 1-3 C. Normalt bør denne ligge på ca 18 C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 1. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. Det anbefales at lade denne stå på position TIL, da aggregatet selv regulerer, hvornår der er behov for tillægsvarme. 17

18 KØLING KLOKKESLÆT OG DATO UDSUGNING NORMAL BRA NEUTRALZONE HOVEDMENU KLOKKESLÆT OG DATO OK? TIMER MAX NORMAL OK? KOM EKST. HOVEDMENU TEMP. KONTROL LUFTMÆNGDE MAX MAX KOMP. OK? TIMER STAR OPPTARTMENU HOVEDMENU MAX TIMER TEMPERA HVIL SPROG / LANGUAGE OK? Monteringsvejledning MIN UNI 2 KLOKKESLÆT OG DATO NORMAL HOVEDMENU MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER Justering med CI6 START UP MENU TEMPERATURE START UP REGULATION MENU Denne dialogboks FAN MAIN REGULATION MENU Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det MAIN er identisk MENU 2for indblæsnings- og bruges første gang. Dette skal ske i henhold til udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne INDSTILLINGER justeres individuelt VARMEE projekteringsdokumentation. Juster værdierne til ønsket kapacitet for relevant hastighed. efter de projekterede værdier. REGULERINGSTYPE START UP MENU INDBLÆSNING HOVEDMENU MAIN MENU 2 FØL VA HOVEDMENU VA Justering REGULERING UDS. OK? MIN HASTIGHED MIN 35% OK? IND MAX TILLUFTSTEMP 35 NORMAL HASTIGHED NORMAL MIN 5% UDS VAR Kun trin 2 MIN (NORMAL) TILLUFTSTEMP skal justeres. 15 MAX HASTIGHED MAX NORMAL 1% OK? UDE VAR MAX MAX OK? TIMER RETU Bemærk, at det med et CI6 betjeningspanel også er muligt HOVEDMENU MAX TIMER VARMEEL PRE at justere trin 1 og 3. De skal imidlertid kun justeres, hvis der MIN opstår specielle behov. I så fald er det meget vigtigt, at der NORMAL VARMEELEM justeres tilstrækkelige luftmængder. MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER De forskellige trins funktion: Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN Må REGULATION ikke benyttes, TYPE når 1 MAIN boligen er i brug. Må INLET MENU AIR MIN MAIN 5 % MENU (variabel) 2 ikke benyttes de to første fyringssæsoner. INDSTILLINGER NORMAL 75 % (variabel) NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret MAX 1 % (variabel) REGULERINGSTYPE efter gældende forskrifter. UDSUGNING MAIN MENU 2 IND Temperaturregulering MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel REGULERING INDB. OK? MIN HASTIGHED 35% OK? KAL pga. større personbelastning eller højere I dette menubillede (der findes under "Avanceret bruger") NORMAL HASTIGHED 5% fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring konfigurerer MAX HASTIGHED man temperaturregulering 1% og kølefunktioner. af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i PINKODE begrænsede tidsrum. TEMPERATURREGULERING VE PINKODE TEMPERATURREGULERING VE Gå først til menuen "Avanceret bruger", og indtast følgende pinkode og OK: PINKODE KØLING OK? KØLEGENVINDING Gå derefter AVANCERET til menuen PIN CODE "Ventilatorregulering". BRUGER AVANCERET BRUGER I dette display foretages TEMPERATURREGULERING valg og konfigurering for ventilatorerne. Gå videre til justering VENTILATORREGULERING TEMPERATURREGULERING af hhv. udsugningsventilator OK? og indblæsningsventilator. KONFIGURATION VENTILATORREGULERING OK? VENTILATORREGULERING AVANCERET BRUGER SERVICE FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE KJØLING INDBLÆSNING TEMPERATURREGULERING UDSUGNING VENTILATORREGULERING TIMER KONFIGURATION LUFTMÆNGDE DRIFTSTID KOMP. FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE REGULATION TYPE 2 KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE OK? OK? KØLEGENVINDING ADVANCED USER ADVANCED USER KØLEGENVINDING DIFF PIN CODE PIN CODE DRIFTSTID KONFIGURATION FABRIKSINDSTILLINGER DRIFTSTID FRA 18 MIN 18 s FRA 1 OK? OK? OK? OK? REGULERINGSTYPE KØLING REGULERINGSTYPE NEUTRALZONE KØLING EKST. NEUTRALZONE TEMP. KONTROL EKST. TEMP. KONTROL TEMPERATURREGULERING EXTRACT AIR REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL OK? Reguleringstype TIMER TEMPERATURE REGULATION Ved STANDARDHASTIGHED valg TEMPERATURE af indblæsningsregulering REGULATION MAX kan OK? der ikke foretages yderligere STANDARDTID indstillinger her. Ved 3 valg m af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives. REGULERINGSTYPE TEMPERATURE REGULERINGSTYPE REGULATION REGULERING MAX REGULERING TILLUFTSTEMP MIN MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP REGULERINGSTYPE TIMER REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS. OK? LUFTMÆNGDE REGULATION KOMP. TYPE REGULATION TYPE 1 INDBLÆSNING UDSUGNING MAX MIN OK? OK? UDS. OK? 35 UDS. OK? OK? IND UD IND TIM UD LUF TIM LUF VENTILAT INDBLÆSN UDSUGNIN TIMER LUFTMÆNG PRE AKT IND IND MIN NO MIN MA NO MA INDBLÆS MIN HASTIG NORMAL H MAX HASTI BRA MO DRIFTSINFORMATION FAN ADVANCED REGULATION USER DRIFTSINFORMATION INDSTILT TEMPERATUR 22 DAG/UGE INDSTILT TEMPERATUR INDSTILLING AKTIV REGULERINGSTYPE REGULERINGSTYPE REGULATION 1 REGULERING REGULERING INDB. OK? INDB. OK? UD UD MIN NO MIN NO

19 9 Justering af AC-aggregatet Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig. 26 Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. I modsætning til aggregater med EC-ventilatorer foregår justering af AC-modeller ved hjælp af kontakter i elrummet (se Fig. 26). Regulering af parametre på betjeningspanel CI6 eller CI6 ville ikke påvirke ventilatorhastigheder på et aggregat med AC-ventilatorer. Ved at flytte om på ledningssættets kontakter på trafoen er det muligt at få adgang til et større spektrum af spændinger og dermed tilpasse luftmængden på trin 2. Indstillinger af indblæsning/udsugning: MAX 23 V NORMAL MIN 19 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 17 V 15 V (fabriksindstilling) 12 V 15 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 85 V INDBLÆSNING UDSUGNING 19

20 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Ved brug af ekstern køkkenemhætte medfølger oplysninger om montering og justering af luftmængder. Kanallængden mellem køkkenemhætten og aggregatet bør ikke overstige 6m. 1.1 Køkkenemhætte uden motor Ventilationsaggregatet har eget tilkoblingspunkt for køkkenemhætter uden motor. Mellem aggregatet og emhætten skal der lægges et 2-leder svagstrømskabel med potentialfri kontakt på køkkenemhætte for at kunne forcere anlægget. 1.2 Køkkenemhætte med motor Som tilbehør kan du påmontere en forceringskontakt (art. nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. 11 Justering af køkkenemhætte Hvis emhætten ikke er leveret af Flexit, skal leverandøren af køkkenemhætten projektere luftmængder for både udsugning og emhætte samt sørge for indblæsningsluft til emhætten Køkkenemhætte uden motor Luftmængden via emhætten justeres ud fra den projekterede luftmængde. Flexits køkkenemhætter har en opfangningskapacitet på op til 15 m³/h. Det er ikke nødvendigt at kompensere indblæsningsventilatoren for at opnå en balanceret luftmængde Køkkenemhætte med motor Når der bruges en køkkenemhætte med motor, øges den luftmængde, der trækkes ud af huset. For at kompensere for dette kan man indstille ventilationsaggregatet til at give mere indblæsningsluft end udsugningsluft. Dette kan gøres ved hjælp af en forceringskontakt (art.nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. Indblæsningsventilatoren vil geare op til max-trinnet, mens udsugningsventilatoren vil fortsætte på normaltrinnet. Dette er nødvendigt for at afbalancere ventilationen i huset. Kontrollér køkkenemhættens maksimale luftkapacitet (ud fra kapacitetsdiagrammet) op mod indblæsningsventilatorens maksimale kapacitet. Hvis køkkenemhætten har større kapacitet end aggregatets indblæsningsventilator, vil aggregatet ikke kunne kompensere for lufttabet, og tilstrækkelig indblæsningsluft skal sikres på anden vis. 2

21 12 Oversigts- og systemskitser Fig Systemskitse (elektrisk varmeflade) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft EB1 Eftervarmeflade F1 Overophedningstermostat, manuel reset F2 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte F1 F2 Indblæsningsluft EB1 B1 Udeluft FI1 B4 HR-R Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 M4 M Systemskitse (uden eftervarme) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte Fig. 27 Indblæsningsluft B1 Udeluft FI1 Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 B4 HR-R M4 M1 21

22 12.3 Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft 11 EB1 Eftervarmeflade 12 F1 Overophedningstermostat eftervarme man. 13 F2 Overophedningstermostat eftervarme auto Fig Oversigtsbillede (uden elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft Fig

23 12.5 Studsplacering Fig. 3 Venstremodel Højremodel Tekniske data L R UNI 2 RE EC UNI 2 R EC UNI 2 RE AC Mærkespænding 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz Sikringsstørrelse 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 4,4 A,9 A 4, A Mærkeeffekt total 115 W 215 W 931 W Mærkeeffekt el-varmeflade 8 W - 8 W Samlet mærkeeffekt ventilatorer 212 W 212 W 128 W Mærkeeffekt forvarme Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring -1 V -1 V Transformator Ventilatorhastighed - maks. o/min. 339 o/min. 339 o/min. 25 o/min. Automatik standard CS6 CS6 CS6 Filtertype (TIL/FRA) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD) 335x13x113 mm 335x13x113 mm 335x13x113 mm Vægt 45 kg 45 kg 45 kg Kanaltilkobling Ø125 mm Ø125 mm Ø125 mm Højde 78 mm 78 mm 78 mm Bredde 632 mm 632 mm 632 mm Dybde 48 mm 48 mm 48 mm 23

24 14 Størrelser/Fysiske mål Fig mm 48mm 78mm 73mm 374mm 29mm 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 48mm 11 mm 131 mm 39 mm Ø=125mm Ø=172mm Venstremodel 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 11 mm 34 mm 131 mm Ø=125mm Ø=172mm Højremodel 24

25 6 5 Monteringsvejledning UNI 2 1% 1 15 Kapacitet og lyddata EC 15.1 Indblæsningsside Fig. 32 Anlægsmodstand (Pa) 4 3 1% 8% 2 6% 1 6 4% 5 Luftmængde [l/s] 4 1% -6 8% [Pa] 3 [Pa] 2 8% 2 6% % 1 6% 8% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) 2 1% Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid 15.2 Udsugningsside Fig. 33 6% 1 4% [Pa] [Pa] 4% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) Luftmængde [l/s] Luftmængde [m 3 /h] vann Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator hybrid 5 1% 1 Fig. 34 Anlægsmodstand (Pa) % 8% 6% 8% 6% % 2 4% 73dB (A) 1% 7dB (A) 65dB (A) 6dB (A) 5 55dB (A) Luftmængde [m 3 /h] 4 8% Korrektionsfaktor 1% [Pa] for Lw Hz LwA Indblæsningsluft [Pa] 8% % Udsugningsluft Afgivet ,3 6% 1 4% 2 4% 73dB (A) 7dB (A) 25 65dB (A) 6dB (A) 55dB (A) Effektforbrug [W]

26 Monteringsvejledning UNI Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Fig. 35 Anlægsmodstand (Pa) 16.2 Udsugningsside Fig V 2 19V 17V 15V Luftmængde [l/s] 3 12V 1 15V 23V 85V 12V 15V 6V 85V 19V 23V 2 19V 7dB (A) 6V 17V 65dB (A) 17V (A) 15V55dB (A)6dB 15V 5dB (A) 12V V 12V 1 85V -1 15V [Pa] 6V 85V dB (A) V 65dB -28 (A) -29 [Pa] (A) 55dB (A)6dB 5dB (A) [Pa] [Pa] V 23V 17V 15V Luftmængde [l/s] Gule felt: SFP 4< 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid Luftmængde [m 3 /h] vann hybrid Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Anlægsmodstand (Pa) 3 23V 23V 19V 2 17V V 15V 17V 15V 3 12V 12V 1 15V 23V 23V 85V 15V 19V 6V 17V 2 85V 19V 15V 65dB (A) 6V 17V (A) 6dB (A) 5dB (A)55dB 15V 45dB (A) 12V 1 12V V 85V -1 15V [Pa] 6V Korrektionsfaktor -6 for Lw 85V [Pa] 65dB (A) Hz 6V (A) 6dB 2 (A) 4 8 LwA 5dB (A)55dB 45dB (A) Indblæsningsluft Udsugningsluft Afgivet ,3 [Pa] [Pa] Effektforbrug [W] Luftmængde [m 3 /h] 2

27 17 Afsluttende kontrol/idriftsættelse 17.1 Afsluttende kontrol Kontrollér følgende punkter: Beskrivelse Kapitel Udført Kanalisolering er udført i henhold til 3 vejledning og teknisk dokumentation Kanaler er tilkoblet rigtige studse 11 Justering er foretaget i 8 henhold til vejledning og projekteringsdokumentation Aggregatet kører normalt på alle trin - Rotoren løber ubesværet rundt - (rotationsretning er angivet på rotormodulet) Rotoren løber rundt ved varmebehov - Varmen slås til - Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft Idriftsættelse Kontrollér, betjeningspanelet er tilkoblet, og at det blev koblet til, før aggregatet blev startet op. Tilslut netstikket til aggregatet. Så starter aggregatet. Aggregatet vil automatisk udføre en opstartsprocedure på ca. 1 min. Efter opstartsproceduren vil aggregatet følge de driftsindstillinger, der er sat i betjeningspanelet og på justeringspanel/trafo på AC-modeller. Ændring af indstillingerne kan foretages fra betjeningspanelet. Justering er foretaget i henhold til vejledning og projekteringsdokumentation (dokumentation vedr. ventilationsdata). 18 Overensstemmelseserklæring CE Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådets direktiver og standarderne: 24/18/EF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 26/95/EF Lavspændingsdirektivet (LVD) 26/42/EF Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge Type: UNI 2 R Ventilationsaggregat Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :22 EMF-standard: EN 5366:23 EMC-standard: EN EN :2 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket : 211 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. 27

28 Flexit AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310

betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 DK betjeningsvejledning Optima 250 DESIGN Version V1.04-0310 Indholdsfortegnelse Side 1. Betjeningspanelet...3 2. Installation...4 2.1 Installation af betjeningspanel...4 2.2 Montering...4 3. Opstart...5

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version.08.0 INSTALLATIONSVEJLEDNING GE Energy // GES Energy Passiv ventilation med el-diagram for Optima 00 og Optima 50 Indholdsfortegnelse GE Energy - montage... GE Energy - montage...5 GE Energy -

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1

BETJENINGSVEJLEDNING. Optima 300 Design. shop.genvex.dk. Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 Version 2011.12.15 BETJENINGSVEJLEDNING shop.genvex.dk Filtre købes online gratis fragt og levering i DK Optima 300 Design Aktiv ventilation / Varmegenvinding Display 1,5 / Version 3.1 ORIGINAL w w w.g

Læs mere

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat

Topvex SC03-11. Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat 207575-DK 20-04-2012V.A001 (C.3.1) Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Produktoplysninger... 2 3.1 Generelt... 2 3.2 Tekniske data... 3 3.2.1 Mål og vægt Topvex

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Comfort 5000. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Comfort 5000 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere