111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "111538DK-03 2011-10 FLEXIT SPIRIT UNI 2. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik"

Transkript

1 111538DK FLEXIT SPIRIT UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

2 Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde Snedker / montør VVS-installatør (hvis anlægget har vand-varmeflade) Elektriker 4 2 Montering I æsken Montering på væg Montering på gulv Montering i loft 1 3 Kanaltilkobling Tilkobling til aggregat 12 4 Indbygning Forberedelser Kanaldæksel 13 5 Montering af betjeningspanel CI 6/ Indholdsfortegnelse Montering af CI6/ Montering med skjult vægboks Udvendig montering Samling CI Samling CI Elektrisk arbejde Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Udeluftspjæld (hvis anlægget har vand-varmeflade) 16 7 VVS-arbejde* 16 8 Justering af EC-aggregatet Justering med CI Justering med CI Justering af AC-aggregatet 19 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 11 Justering af køkkenemhætte Køkkenemhætte uden motor Køkkenemhætte med motor 2 12 Oversigts- og systemskitser Systemskitse (elektrisk varmeflade) Systemskitse (uden eftervarme) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) Studsplacering Tekniske data Størrelser/Fysiske mål Kapacitet og lyddata EC Indblæsningsside Udsugningsside Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Udsugningsside Afsluttende kontrol/idriftsættelse Afsluttende kontrol Idriftsættelse Overensstemmelseserklæring CE 27 2

3 ! Vigtige sikkerhedsinstruktioner: Installatøren er ansvarlig for en generel sikkerheds- og funktionsvurdering af anlægget. For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til ventilationsluft i bygninger og erhvervsbygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde. Før døren åbnes: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i 3 minutter, så den varme luft transporteres bort. Afbryd strømforsyningen ved at trække stikket ud, og vent 2 minutter, før dørene åbnes. Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Tørretumbler må ikke kobles til aggregatet. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. Symboler Disse produkter har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Indblæsningsluft Udsugningsluft Udsugning Køkken HØJSPÆNDING BERØRINGSFARE Afkast Udeluft ! ADVARSEL! Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive konsekvensen, hvis ikke instruktionerne følges. OBS! Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. EKSEMPEL PÅ STUDSPLACERING R (vist som højremodel) Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. 3 Iflg. IEC/EN Vær opmærksom på, at produktet ikke er beregnet til at blive betjent af personer med fysisk, motorisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Produktet må heller ikke bruges af personer, der mangler erfaring med eller viden om produktet, medmindre de har fået vejledning eller instruktion om, hvordan det skal betjenes på en sikker måde, af en person, som er ansvarlig for sikkerheden. Børn skal instrueres for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

4 1 Planlægning og forberedende arbejde 1.1 Snedker / montør Dørsprækker Minimum 1-2 mm mod gulvet, hvor luften skal passere. Luften bevæger sig fra rum med indblæsningsventiler til rum med udsugningsventiler. Køkken Hvis der er projekteret køkkenventilator med motor, skal der tilvejebringes tilstrækkelig indblæsningsluft. Se Kap. 1 og 11 for mere information. Ildsted Ved brug af ildsted skal der sikres tilstrækkelig indblæsningsluft, f.eks. ved installation af trådløs forceringsomskifter (art.nr ). Placering i bygning Aggregater, der skal placeres på indervægge, kræver en isoleret væg med adskilte lægter og adskilte plader samt dobbelt gipsplade eller vægudformning af tilsvarende kvalitet (se Kap. 2.1 om montering). Skabsaggregat i vådrum placeres uden for zone 2. Ophængning af skabsaggregat Der kræves tilstrækkeligt med trælægter mellem lægterne til skruerne (mindst 48x98 mm). Adgang Aggregatet skal sikres god adgang for service/ vedligeholdelse. Se Kap. 2 og 3 for detaljer. 1.3 Elektriker Strømtilførsel Aggregaterne har ca. 2,5 m kabel med stik og kræver enfaset jordet stikkontakt i nærheden. Krav til stikket: 1 A. Det er vigtigt, at stikkontakten er tilgængelig for service, når aggregatet er færdigmonteret. Ved brug af separat køkkenemhætte: eget stik (1 A) i område over skab. Hvis køkkenemhætten kobles til ventilationsaggregatet, skal der som minimum lægges Ø16 trækrør til 2-leder signalkabel. OBS! PG-studs til strømkabel skal spændes med et moment på 6, Nm ved kabelskift. Understøtning til styrekontakt Rør Ø 2 til trækning af slæbekabel til styring af aggregatet lægges mellem aggregatet og frem til et lettilgængeligt sted i boligen (f.eks. uden for badeværelset) og tilsluttes vha. enkel indfældet vægboks. Her placeres styrekontakten. Styrekablet skal ligge mindst 3 cm fra eventuelt stærkstrømskabel. Styrekablet må maksimalt være 24 m for at sikre signalet. Betjeningspanel Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Brandkrav Eventuelle brandtekniske krav skal afklares.! De enkelte produkters monteringsvejledning skal følges. Kanaldæksel Planlæg og beregn nøjagtig placering af aggregat og kanaldæksel, inden du går i gang. Se Kap. 2.3 og 4 for mere information. Placering af varmekilder skal afpasses med udsugningsventiler, så den tilførte varme ikke suges direkte ud via ventil eller dørsprække. 1.2 VVS-installatør (hvis anlægget har vandvarmeflade) Vandrørsføring og placering af vand-varmefladen (kanalvarmefladen) skal planlægges. Disse skal ligge varmt for at undgå frostskader. Der skal anvendes lukkespjæld med fjederoptræk. Se separat vejledning vedlagt vand-varmefladen. 4

5 2 Montering Aggregatet kan monteres på følgende vis: 1. Horisontalt på væg. Her benyttes vedlagte vægbeslag ved montering. Kanaldæksel fås som tilbehør. 2. På gulv (liggende på ryggen Her anbefales dæmpefødder (fås som tilbehør) 3. I loft. Montering sker direkte i loftet, uden vægbeslag. Aggregatet leveres i både venstre- og højreudførelse, afhængigt af hvad der er mest fordelagtigt mht. kanalplacering. Fig I æsken Fig. 2 A 1x B 4x C D E F G H 1x 4x 4x 1x 1x 1x # Beskrivelse For montering Væg Loft Gulv A Vægbeslag x - - B Strips til kanalisolation x x x C Skruer til vægbeslag x x - D Murstik x (x) - E, F Hængselsstop til dør - x x G Skruer til hængselsstop - x x H Strop til sikring af låge - x x 5

6 2.2 Montering på væg Fig Krav til placering Aggregatet er beregnet til placering i tekniske rum, vaskerum, udhus, på loftet eller i andre egnede rum. OPHOLDSRUM I vådrum skal aggregat og elektrisk tilkobling placeres uden for zone 2: minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Aggregatet bør placeres mod en væg, hvor der ikke er et rum på den anden side, der er støjfølsomt. Væggen bør være lydisoleret med for eksempel stenuld for at reducere lydoverførsler. Dobbelte gipsplader i væg, adskilte lægter og adskilte gipsplader anbefales (se Fig. 2). Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (ved brusebad, brug af tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet. TEKNISK RUM OPHOLDSRUM Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og rotorveksler (se Fig. 3). Styrekablet med stik til automatikken på toppen af aggregatet skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. egnet isolering Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. TEKNISK RUM Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig mm 4 mm (minimum) 5 mm 5 mm ROTOR 4 mm 6

7 Fig. 4 Ved vægmontering bruges det medfølgende vægbeslag LOFT Vægbeslaget (Fig. 4) skrues fast i væggen med de medfølgende skruer. Aggregatet hænges på plads på vægbeslaget (Fig. 5). Den øverste kant på vægbeslaget monteres 75 mm højere oppe end toppen af aggregatet. Hvis man f.eks. ønsker, at toppen på aggregatet skal være 4 mm under loftet, monteres vægbeslaget 325 mm fra loftet, målt fra loftet og ned på den øverste kant af vægbeslaget. A Fig. 5 A 7

8 2.3 Montering på gulv Krav til placering Ved montering på gulv bør der af hensyn til støj og vibrationer benyttes dæmpefødder (se Fig. 6). Flexit tilbyder egnede dæmpefødder som tilbehør. (art.nr ). Disse placeres i hullerne på bagsiden ag aggregatet. Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres lige over soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 17). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. Fig. 7 Fig. 6 4 mm ROTOR 1mm 78 mm 4mm dæmpefødder 5 mm 5 mm 8

9 Fig. 8 Døren til aggregatet er for tung til at holde sig selv, når aggregatet er placeret på ryggen. Den skal derfor sikres med to hængselsstop og en sikringsstrop. Hængselsstop skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 8 og 9). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 1). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side efter behov. Fig. 9 E, F G Fig. 1 H 9

10 2.4 Montering i loft Krav til placering Aggregatet bør placeres, så der ikke er fare for generende støj i nærliggende rum. Det er specielt vigtigt, at aggregatet ikke placeres i nærheden af soveværelser. Underlaget skal være stabilt og i vater Montering Aggregatet har 5 stk hull til montering (se figur 13) Montering i betong Ved montering i betong anbefales ekspansionsbolt af stål (M5 eller M6). Plastik vægplug anbefales ikke. I vådrum skal aggregatet og den elektriske tilkobling placeres uden for zone 2, minimum,6 m fra badekarkant og 1,2 m fra bruserhoved. Fig mm 6 mm Hvis aggregatet er placeret i varme rum med høj fugtproduktion (brusebad, tørreskab m.m.), kan der i perioder med lave udetemperaturer forekomme kondens på ydersiden af aggregatet Pladskrav Aggregatet skal monteres med tilstrækkelig plads til service og vedligeholdelse som f.eks. filterskift, rengøring af ventilatorer og genvinder (se Fig. 12). Styrekabel med stik til automatik skal være let tilgængeligt, når aggregatet er færdigmonteret. Dette er minimumskrav, hvor der udelukkende tages højde for servicebehovene. Det enkelte lands lovkrav mht. elektrisk sikkerhed kan afvige fra dette. Undersøg, hvilke regler der gælder for dit land. 3 mm 3 mm 16mm Fig. 11 Fig. 12 5mm 5mm 4mm 1mm 78mm ROTOR 4mm 1

11 ! Døren skal sikres med vedlagte endetapper og stropper, når aggregatet er monteret i loft. Der er ellers fare for, at døren kan falde ud og forårsage personskade. Fig. 13 Endetappene skrues på vha. de medfølgende skruer, når døren er lukket (se Fig. 13 og 14). Stroppen fastgøres til indersiden af døren og indersiden af aggregatet (se Fig. 15). Den kan fastgøres på enten venstre eller højre side. Fig. 14 E, F G Fig. 15 H 11

12 3 Kanaltilkobling 3.1 Tilkobling til aggregat Se Fig. 16. Sørg for, at kanalerne tilsluttes den rigtige studs - se mærkning på toppen af aggregatet samt kapitel 11. Træk kanalisoleringen tæt ind til aggregatet. For at undgå kondensdannelse er det især vigtigt, at udeluftkanalen og afkastkanalen får isolering og plaststrømpe trukket helt ned til aggregatet. Plaststrømpen tætnes mod aggregatet med de medfølgende strips. Udeluftkanalen kræver normalt 5 mm isolering. Udeluftkanalen lægges med et svagt fald mod udeluftkappen, så eventuelt indtrukket vand drænes ud igen. Indblæsnings- og udsugningskanalerne skal lydisoleres godt, især over aggregatet. Alle kanaler, der går igennem kolde zoner, skal isoleres Hvis der benyttes fleksibel lyddæmper, anbefales tillægsisolering af hensyn til lyden. Fig. 16 Plaststrømpen føres helt ned til aggregatet. 3 Fastgør strømpen med strips. Kanalisoleringen med plastkappe føres helt ned til isoporen omkring studsen. Det er meget vigtigt, at der ikke bliver åbninger mellem kanalisolering og isopor, da dette vil kunne føre til kondens og/eller isdannelse. 4 2 Spirorøret trækkes godt ned over pakningen på studsen. 1 12

13 4 Indbygning Af servicehensyn skal indbygningen have en luge eller en aftagelig front. 4.2 Kanaldæksel Flexit kanaldæksel kan fås som tilbehør (se Fig. 17). For at forhindre overføring af støj og vibrationer bør dækslet og aggregatet ikke være i direkte kontakt med hinanden. 4.1 Forberedelser Indbygningens placering påvirkes naturligt nok af aggregatets placering. Planlæg derfor placering af både aggregat og dæksel i forkanten af monteringen. Afgivet støj fra aggregatet angivet i lyddata gælder ikke eventuel støj fra kanalsystemet. Indbygningen bør derfor også lydisoleres. Fig

14 5 Montering af betjeningspanel CI 6/6 5.1 Indholdsfortegnelse Fig Betjeningspanel 2. Bagstykke for skjult montering 3. Bagstykke for udvendig montering 4. Monteringsinstruktion 5. Kabel til betjeningspanel 5.2 Montering af CI6/6 Fig. 19! Centralenhederne skal kobles til aggregatet, før der kobles strøm til aggregatet, for at sikre kommunikation. Kablet til betjeningspanelet trækkes mellem ventilationsaggregatet og betjeningspanelet. Betjeningspanelet er tilpasset for skjult montering over enkel vægboks (brug lavt bagstykke pos. nr. 2) eller udvendig vægmontering (brug højt bagstykke pos. nr. 3). Kablet klikkes ind i kontakten bagfra på betjeningspanelet og ind i kontakten på oversiden af ventilationsaggregatet. Lavspændingskabler skal ligge mindst 3 cm fra stærkstrømskabler og have en længde på maks. 24 m. Ved skjult montering trækkes kablet i 2 mm elinstallationsrør. Det er muligt at koble to CI6-paneler og et CI6-panel til hvert aggregat. Ved brug af flere CI6-paneler skal hvert panel have separat identitet. Dette vælges via kontakt på panelets printkort (se Fig. 19). Brug relevante indstillinger fra tabellen. Panelerne kan seriekobles i vilkårlig rækkefølge. OFF = MASTER ON = SLAVE Konfiguration CI 6 (MASTER) CI6 1 (SLAVE) CI6 2 (SLAVE) CI6 1 (MASTER) CI6 2 (SLAVE) CI 6 (MASTER) CI6 (SLAVE) ON OFF Indstilling Automatisk OFF ON OFF ON Automatisk Ligegyldig 14

15 5.3 Montering med skjult vægboks Træk kablet mellem vægboksen og ventilationsaggregatet i det formonterede elinstallationsrør. Montér bagstykke (pos. nr. 2) over vægboksen, og klik kablet ind lige bagfra som vist på illustrationen (se Fig. 2) Fig Samling CI6 Træk skydepanelet af i henhold til pil nr. 1 (se Fig. 22), og før betjeningspanelet lige ind i bagstykket i henhold til pil nr. 2 (se Fig 23), til det klikker på plads. Før skydepanelet tilbage på plads. Fig. 22 Fig Udvendig montering Træk kablet mellem bagstykket (pos. nr. 3) og ventilationsaggregatet. Udskær perforeringen i det hjørne af bagstykket, der er beregnet til montering. Skru bagstykket fast i væggen med egnede skruer. Klik kablet ind nedefra i betjeningspanelet, hvor der er udtag i printkortet (se Fig. 21). 5.6 Samling CI6 Før betjeningspanelet over hægterne i bagstykket i henhold til pil nr. 1, og klik derefter panelet fast forneden i henhold til pil nr. 2 (se Fig. 24). Fig Fig

16 6 Elektrisk arbejde! Aggregatet skal installeres med eget HPFIrelæ. Alle elektriske tilkoblinger skal udføres af fagfolk. Aggregatet leveres med 2 m kabel med stik. Kablet kommer ud i toppen af aggregatet og tilsluttes en 23 V 5 Hz enfaset jordet stikkontakt, der placeres let tilgængeligt i nærheden. Stikket skal bruges som serviceafbryder. Se kap. 12 for sikringsstørrelser. Sørg for, at stikkontakten til aggregatet ikke indbygges. Betjeningspanelet er tilpasset til skjult montering over enkel vægboks eller udvendig vægmontering. Aggregatet har et styrekabel (med forlænger), som er beregnet til betjeningspanelet. Det er vigtigt, at der altid er let adgang til dette stik ved evt. fejl eller aggregatudskiftning. Styrekablet er vedlagt i betjeningspanelets emballage. Betjeningspanelet befinder sig i en æske i aggregatets emballage. Lavvoltskablet skal trækkes mellem aggregatet og afbryderenheden. Se kap. 5 om automatik. 6.2 Frostføler for vand-varmeflade (B5) (hvis anlægget har vand-varmeflade) For at undgå frost i varmefladen skal der monteres en vandvarmefladeføler (B5) på vandvarmefladerøret, hvor det kolde vand kommer ud af fladen. Læs mere i vand-varmefladens vejledning. 6.3 Udeluftspjæld (hvis anlægget har vandvarmeflade) For at undgå, at vand-varmefladen går hen og får frostskader ved driftsafbrydelse/strømsvigt, skal der monteres lukkespjæld på udeluftkanalen. Spjældmotoren skal have fjederoptræk, således at denne lukker ved strømafbrydelser. 7 VVS-arbejde* *Hvis anlægget skal have eftervarme med vand-varmeflade. Alt VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVSinstallatør. Se vejledning for vand-varmeflade. Styrekablet må maks. være 24 m langt. Den skal ligge minimum 3 cm fra stærkstrømskabler og skal ved indbygning trækkes i 2 mm elektrikerrør. 6.1 Indblæsningsluftføler for eftervarme (B1) (hvis anlægget har vand-varmeflade) Temperaturføler B1 skal placeres efter vand-varmefladen. Denne skal placeres i indblæsningskanalen (rød på Flexit tegning/symboler side 3) ca. 1 m fra vand-varmefladen. Rul den mærkede kabelrulle ud på aggregatet i nærheden af indblæsningsstudsen. Bor et Ø 7 mm hul i kanalen til at sætte føleren i. Tætn hullet med tætningsmasse, og tape kablet fast udvendigt på kanalen, så det holdes på plads. Se koblingsskema, der følger med aggregatet, samt vejledningen, der følger med vand-varmefladen. 16

17 8 Justering af EC-aggregatet 8.1 Justering med CI6 Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig Justering Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. 9 8 De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum Ventilationsaggregatets lufttilførsel justeres i hastighedsniveau NORMAL ved hjælp af drejeknapperne på dækslet bagside. Kontakt 9 anvendes for indblæsningsniveau og 8 for udsugningsniveau (se Fig. 25). Justeringsområdet går fra 2-1 % af maks.-niveau i henhold til skalaen på kontakten. Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN 5 % (fast) NORMAL 75 % (variabel) MAX 1 % (fast) Justering af temperatur Med drejeknap 11 kan du indstille den ønskede indblæsningstemperatur. Justeringsområdet går fra 1-3 C. Normalt bør denne ligge på ca 18 C. Det anbefales at benytte fabriksindstillinger. Ved behov kan ventilationsaggregatets tillægsvarme også slås TIL/FRA med knap 1. I så fald benyttes kun den roterende varmeveksler som varmekilde. Det anbefales at lade denne stå på position TIL, da aggregatet selv regulerer, hvornår der er behov for tillægsvarme. 17

18 KØLING KLOKKESLÆT OG DATO UDSUGNING NORMAL BRA NEUTRALZONE HOVEDMENU KLOKKESLÆT OG DATO OK? TIMER MAX NORMAL OK? KOM EKST. HOVEDMENU TEMP. KONTROL LUFTMÆNGDE MAX MAX KOMP. OK? TIMER STAR OPPTARTMENU HOVEDMENU MAX TIMER TEMPERA HVIL SPROG / LANGUAGE OK? Monteringsvejledning MIN UNI 2 KLOKKESLÆT OG DATO NORMAL HOVEDMENU MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER Justering med CI6 START UP MENU TEMPERATURE START UP REGULATION MENU Denne dialogboks FAN MAIN REGULATION MENU Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det MAIN er identisk MENU 2for indblæsnings- og bruges første gang. Dette skal ske i henhold til udsugningsventilatorerne. Ventilatorerne INDSTILLINGER justeres individuelt VARMEE projekteringsdokumentation. Juster værdierne til ønsket kapacitet for relevant hastighed. efter de projekterede værdier. REGULERINGSTYPE START UP MENU INDBLÆSNING HOVEDMENU MAIN MENU 2 FØL VA HOVEDMENU VA Justering REGULERING UDS. OK? MIN HASTIGHED MIN 35% OK? IND MAX TILLUFTSTEMP 35 NORMAL HASTIGHED NORMAL MIN 5% UDS VAR Kun trin 2 MIN (NORMAL) TILLUFTSTEMP skal justeres. 15 MAX HASTIGHED MAX NORMAL 1% OK? UDE VAR MAX MAX OK? TIMER RETU Bemærk, at det med et CI6 betjeningspanel også er muligt HOVEDMENU MAX TIMER VARMEEL PRE at justere trin 1 og 3. De skal imidlertid kun justeres, hvis der MIN opstår specielle behov. I så fald er det meget vigtigt, at der NORMAL VARMEELEM justeres tilstrækkelige luftmængder. MAX INDSTILLINGER OK? INDSTILLINGER MAX TIMER De forskellige trins funktion: Fabriksindstillinger på indblæsning/udsugning: MIN Må REGULATION ikke benyttes, TYPE når 1 MAIN boligen er i brug. Må INLET MENU AIR MIN MAIN 5 % MENU (variabel) 2 ikke benyttes de to første fyringssæsoner. INDSTILLINGER NORMAL 75 % (variabel) NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret MAX 1 % (variabel) REGULERINGSTYPE efter gældende forskrifter. UDSUGNING MAIN MENU 2 IND Temperaturregulering MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel REGULERING INDB. OK? MIN HASTIGHED 35% OK? KAL pga. større personbelastning eller højere I dette menubillede (der findes under "Avanceret bruger") NORMAL HASTIGHED 5% fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring konfigurerer MAX HASTIGHED man temperaturregulering 1% og kølefunktioner. af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i PINKODE begrænsede tidsrum. TEMPERATURREGULERING VE PINKODE TEMPERATURREGULERING VE Gå først til menuen "Avanceret bruger", og indtast følgende pinkode og OK: PINKODE KØLING OK? KØLEGENVINDING Gå derefter AVANCERET til menuen PIN CODE "Ventilatorregulering". BRUGER AVANCERET BRUGER I dette display foretages TEMPERATURREGULERING valg og konfigurering for ventilatorerne. Gå videre til justering VENTILATORREGULERING TEMPERATURREGULERING af hhv. udsugningsventilator OK? og indblæsningsventilator. KONFIGURATION VENTILATORREGULERING OK? VENTILATORREGULERING AVANCERET BRUGER SERVICE FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE KJØLING INDBLÆSNING TEMPERATURREGULERING UDSUGNING VENTILATORREGULERING TIMER KONFIGURATION LUFTMÆNGDE DRIFTSTID KOMP. FABRIKSINDSTILLINGER SERVICE REGULATION TYPE 2 KØLING MIN UDETEMP MIN HASTIGHED TILSLUTNINGSFORSINKELSE OK? OK? KØLEGENVINDING ADVANCED USER ADVANCED USER KØLEGENVINDING DIFF PIN CODE PIN CODE DRIFTSTID KONFIGURATION FABRIKSINDSTILLINGER DRIFTSTID FRA 18 MIN 18 s FRA 1 OK? OK? OK? OK? REGULERINGSTYPE KØLING REGULERINGSTYPE NEUTRALZONE KØLING EKST. NEUTRALZONE TEMP. KONTROL EKST. TEMP. KONTROL TEMPERATURREGULERING EXTRACT AIR REGULERINGSTYPE KØLING NEUTRALZONE EKST. TEMP. KONTROL OK? Reguleringstype TIMER TEMPERATURE REGULATION Ved STANDARDHASTIGHED valg TEMPERATURE af indblæsningsregulering REGULATION MAX kan OK? der ikke foretages yderligere STANDARDTID indstillinger her. Ved 3 valg m af udsugningsregulering kan max- og min-indblæsningstemperatur også angives. REGULERINGSTYPE TEMPERATURE REGULERINGSTYPE REGULATION REGULERING MAX REGULERING TILLUFTSTEMP MIN MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP REGULERINGSTYPE TIMER REGULERING MAX TILLUFTSTEMP MIN TILLUFTSTEMP UDS. OK? LUFTMÆNGDE REGULATION KOMP. TYPE REGULATION TYPE 1 INDBLÆSNING UDSUGNING MAX MIN OK? OK? UDS. OK? 35 UDS. OK? OK? IND UD IND TIM UD LUF TIM LUF VENTILAT INDBLÆSN UDSUGNIN TIMER LUFTMÆNG PRE AKT IND IND MIN NO MIN MA NO MA INDBLÆS MIN HASTIG NORMAL H MAX HASTI BRA MO DRIFTSINFORMATION FAN ADVANCED REGULATION USER DRIFTSINFORMATION INDSTILT TEMPERATUR 22 DAG/UGE INDSTILT TEMPERATUR INDSTILLING AKTIV REGULERINGSTYPE REGULERINGSTYPE REGULATION 1 REGULERING REGULERING INDB. OK? INDB. OK? UD UD MIN NO MIN NO

19 9 Justering af AC-aggregatet Aggregatets lufttilførsel SKAL justeres, før det bruges første gang. Dette skal ske i henhold til projekteringsdokumentation. Juster værdierne efter de projekterede værdier. Fig. 26 Kun trin 2 (NORMAL) skal justeres. Trin 1 og trin 3 har faste værdier, mens trin 2 skal justeres i forhold til den enkelte boligs behov. De forskellige trins funktion: MIN Må ikke benyttes, når boligen er i brug. Må ikke benyttes de to første fyringssæsoner. NORMAL Bruges under normale forhold. I denne indstilling skal lufttilførslen være justeret efter gældende forskrifter. MAX Benyttes ved behov for øget lufttilførsel pga. større personbelastning eller højere fugtniveau, f.eks. ved brusebad eller tørring af tøj. Denne indstilling benyttes typisk i begrænsede tidsrum. I modsætning til aggregater med EC-ventilatorer foregår justering af AC-modeller ved hjælp af kontakter i elrummet (se Fig. 26). Regulering af parametre på betjeningspanel CI6 eller CI6 ville ikke påvirke ventilatorhastigheder på et aggregat med AC-ventilatorer. Ved at flytte om på ledningssættets kontakter på trafoen er det muligt at få adgang til et større spektrum af spændinger og dermed tilpasse luftmængden på trin 2. Indstillinger af indblæsning/udsugning: MAX 23 V NORMAL MIN 19 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 17 V 15 V (fabriksindstilling) 12 V 15 V (kun tilgængelig ved ændring på trafo) 85 V INDBLÆSNING UDSUGNING 19

20 1 Montering, ekstern køkkenemhætte Ved brug af ekstern køkkenemhætte medfølger oplysninger om montering og justering af luftmængder. Kanallængden mellem køkkenemhætten og aggregatet bør ikke overstige 6m. 1.1 Køkkenemhætte uden motor Ventilationsaggregatet har eget tilkoblingspunkt for køkkenemhætter uden motor. Mellem aggregatet og emhætten skal der lægges et 2-leder svagstrømskabel med potentialfri kontakt på køkkenemhætte for at kunne forcere anlægget. 1.2 Køkkenemhætte med motor Som tilbehør kan du påmontere en forceringskontakt (art. nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. 11 Justering af køkkenemhætte Hvis emhætten ikke er leveret af Flexit, skal leverandøren af køkkenemhætten projektere luftmængder for både udsugning og emhætte samt sørge for indblæsningsluft til emhætten Køkkenemhætte uden motor Luftmængden via emhætten justeres ud fra den projekterede luftmængde. Flexits køkkenemhætter har en opfangningskapacitet på op til 15 m³/h. Det er ikke nødvendigt at kompensere indblæsningsventilatoren for at opnå en balanceret luftmængde Køkkenemhætte med motor Når der bruges en køkkenemhætte med motor, øges den luftmængde, der trækkes ud af huset. For at kompensere for dette kan man indstille ventilationsaggregatet til at give mere indblæsningsluft end udsugningsluft. Dette kan gøres ved hjælp af en forceringskontakt (art.nr ), som giver signal til ventilationsaggregatet, når hætten er i brug. Indblæsningsventilatoren vil geare op til max-trinnet, mens udsugningsventilatoren vil fortsætte på normaltrinnet. Dette er nødvendigt for at afbalancere ventilationen i huset. Kontrollér køkkenemhættens maksimale luftkapacitet (ud fra kapacitetsdiagrammet) op mod indblæsningsventilatorens maksimale kapacitet. Hvis køkkenemhætten har større kapacitet end aggregatets indblæsningsventilator, vil aggregatet ikke kunne kompensere for lufttabet, og tilstrækkelig indblæsningsluft skal sikres på anden vis. 2

21 12 Oversigts- og systemskitser Fig Systemskitse (elektrisk varmeflade) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft EB1 Eftervarmeflade F1 Overophedningstermostat, manuel reset F2 Overophedningstermostat, automatisk reset FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte F1 F2 Indblæsningsluft EB1 B1 Udeluft FI1 B4 HR-R Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 M4 M Systemskitse (uden eftervarme) (vist som venstremodel) B1 Temperaturføler, indblæsningsluft B4 Temperaturføler, udeluft FI1 Indblæsningsluftfilter FI2 Udsugningsluftfilter M1 Indblæsningsventilator M2 Udsugningsventilator HR-R Rotorvarmeveksler M4 Rotormotor K Køkkenemhætte Fig. 27 Indblæsningsluft B1 Udeluft FI1 Afkast M2 K Udsugningsluft 11xxx FI2 B4 HR-R M4 M1 21

22 12.3 Oversigtsbillede (elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft 11 EB1 Eftervarmeflade 12 F1 Overophedningstermostat eftervarme man. 13 F2 Overophedningstermostat eftervarme auto Fig Oversigtsbillede (uden elektrisk varmeflade) (vist som højremodel) 1 FI1 Indblæsningsluftfilter F7 2 FI2 Udsugningsluftfilter F7 3 M1 Indblæsningsventilator 4 M2 Udsugningsventilator 5 HR-R Rotorvarmeveksler 6 M4 Rotormotor 7 Styrecentral 8 K Køkkenemhætte 9 B1 Temperaturføler, indblæsningsluft 1 B4 Temperaturføler, udeluft Fig

23 12.5 Studsplacering Fig. 3 Venstremodel Højremodel Tekniske data L R UNI 2 RE EC UNI 2 R EC UNI 2 RE AC Mærkespænding 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz 23 V 5 Hz Sikringsstørrelse 1 A 1 A 1 A Mærkestrøm total 4,4 A,9 A 4, A Mærkeeffekt total 115 W 215 W 931 W Mærkeeffekt el-varmeflade 8 W - 8 W Samlet mærkeeffekt ventilatorer 212 W 212 W 128 W Mærkeeffekt forvarme Ventilatortype B-hjul B-hjul B-hjul Ventilatormotorstyring -1 V -1 V Transformator Ventilatorhastighed - maks. o/min. 339 o/min. 339 o/min. 25 o/min. Automatik standard CS6 CS6 CS6 Filtertype (TIL/FRA) F7 F7 F7 Filtermål (BxHxD) 335x13x113 mm 335x13x113 mm 335x13x113 mm Vægt 45 kg 45 kg 45 kg Kanaltilkobling Ø125 mm Ø125 mm Ø125 mm Højde 78 mm 78 mm 78 mm Bredde 632 mm 632 mm 632 mm Dybde 48 mm 48 mm 48 mm 23

24 14 Størrelser/Fysiske mål Fig mm 48mm 78mm 73mm 374mm 29mm 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 48mm 11 mm 131 mm 39 mm Ø=125mm Ø=172mm Venstremodel 1 mm 121 mm 95 mm 95 mm 121 mm 11 mm 34 mm 131 mm Ø=125mm Ø=172mm Højremodel 24

25 6 5 Monteringsvejledning UNI 2 1% 1 15 Kapacitet og lyddata EC 15.1 Indblæsningsside Fig. 32 Anlægsmodstand (Pa) 4 3 1% 8% 2 6% 1 6 4% 5 Luftmængde [l/s] 4 1% -6 8% [Pa] 3 [Pa] 2 8% 2 6% % 1 6% 8% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) 2 1% Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid 15.2 Udsugningsside Fig. 33 6% 1 4% [Pa] [Pa] 4% 1 77dB (A) 75dB (A) (A) 65dB (A)7dB 6dB (A) Luftmængde [l/s] Luftmængde [m 3 /h] vann Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator hybrid 5 1% 1 Fig. 34 Anlægsmodstand (Pa) % 8% 6% 8% 6% % 2 4% 73dB (A) 1% 7dB (A) 65dB (A) 6dB (A) 5 55dB (A) Luftmængde [m 3 /h] 4 8% Korrektionsfaktor 1% [Pa] for Lw Hz LwA Indblæsningsluft [Pa] 8% % Udsugningsluft Afgivet ,3 6% 1 4% 2 4% 73dB (A) 7dB (A) 25 65dB (A) 6dB (A) 55dB (A) Effektforbrug [W]

26 Monteringsvejledning UNI Kapacitet og lyddata AC Indblæsningsside Fig. 35 Anlægsmodstand (Pa) 16.2 Udsugningsside Fig V 2 19V 17V 15V Luftmængde [l/s] 3 12V 1 15V 23V 85V 12V 15V 6V 85V 19V 23V 2 19V 7dB (A) 6V 17V 65dB (A) 17V (A) 15V55dB (A)6dB 15V 5dB (A) 12V V 12V 1 85V -1 15V [Pa] 6V 85V dB (A) V 65dB -28 (A) -29 [Pa] (A) 55dB (A)6dB 5dB (A) [Pa] [Pa] V 23V 17V 15V Luftmængde [l/s] Gule felt: SFP 4< 1, pr. ventilator Effektforbrug [W] vann hybrid Luftmængde [m 3 /h] vann hybrid Gule felt: SFP < 1, pr. ventilator Anlægsmodstand (Pa) 3 23V 23V 19V 2 17V V 15V 17V 15V 3 12V 12V 1 15V 23V 23V 85V 15V 19V 6V 17V 2 85V 19V 15V 65dB (A) 6V 17V (A) 6dB (A) 5dB (A)55dB 15V 45dB (A) 12V 1 12V V 85V -1 15V [Pa] 6V Korrektionsfaktor -6 for Lw 85V [Pa] 65dB (A) Hz 6V (A) 6dB 2 (A) 4 8 LwA 5dB (A)55dB 45dB (A) Indblæsningsluft Udsugningsluft Afgivet ,3 [Pa] [Pa] Effektforbrug [W] Luftmængde [m 3 /h] 2

27 17 Afsluttende kontrol/idriftsættelse 17.1 Afsluttende kontrol Kontrollér følgende punkter: Beskrivelse Kapitel Udført Kanalisolering er udført i henhold til 3 vejledning og teknisk dokumentation Kanaler er tilkoblet rigtige studse 11 Justering er foretaget i 8 henhold til vejledning og projekteringsdokumentation Aggregatet kører normalt på alle trin - Rotoren løber ubesværet rundt - (rotationsretning er angivet på rotormodulet) Rotoren løber rundt ved varmebehov - Varmen slås til - Aggregatet har filtre til både udeluft og udsugningsluft Idriftsættelse Kontrollér, betjeningspanelet er tilkoblet, og at det blev koblet til, før aggregatet blev startet op. Tilslut netstikket til aggregatet. Så starter aggregatet. Aggregatet vil automatisk udføre en opstartsprocedure på ca. 1 min. Efter opstartsproceduren vil aggregatet følge de driftsindstillinger, der er sat i betjeningspanelet og på justeringspanel/trafo på AC-modeller. Ændring af indstillingerne kan foretages fra betjeningspanelet. Justering er foretaget i henhold til vejledning og projekteringsdokumentation (dokumentation vedr. ventilationsdata). 18 Overensstemmelseserklæring CE Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådets direktiver og standarderne: 24/18/EF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 26/95/EF Lavspændingsdirektivet (LVD) 26/42/EF Maskindirektivet (Sikkerhed) Producent: FLEXIT AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge Type: UNI 2 R Ventilationsaggregat Opfylder følgende standarder: Sikkerhedsstandard EN :22 EMF-standard: EN 5366:23 EMC-standard: EN EN :2 EN :1995 EN :2:1997 Produktet er CE-mærket : 211 FLEXIT AS Frank Petersen Adm. dir. 27

28 Flexit AS, Televeien 15, N-187 Ørje, Norge

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08

FLEXIT SPIRIT UNI 4. Monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik. Vi arbejder for din succes 110674DK-04 2011-08 110674DK-04 2011-08 FLEXIT SPIRIT UNI 4 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Vi arbejder for din succes Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-03 2012-01 ART.NO.: 700010-700017 FLEXIT SPIRIT K2. Brugervejledning. Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 9DK-0 0-0 ART.NO.: 70000-70007 FLEXIT SPIRIT K Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Brugervejledning KR Innhold Funktionsbeskrivelse. Varmeflade. Betjening af køkkenemhætte Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 5. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 5 Instruktion CEBOCON5 Dansk CEBOCON5 er en elektronisk konstanttrykregulator, som primært

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11

SLÆDEKANAL GRTU 3800 INSTRUKTIONSMANUAL. type 25. Tagaggregat. www.geovent.dk. Version 1.0 01.08.11 SLÆDEKANAL INSTRUKTIONSMANUAL type 25 GRTU 3800 Tagaggregat Version 1.0 01.08.11 www.geovent.dk Indhold 1.0 Anvendelsesområde....................... 2 1.1 Funktion................................. 2 2.0

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Kanalsystem til Danfoss Air Units

Kanalsystem til Danfoss Air Units MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning til Danfoss Air Units www.danfoss.dk Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Cebocon 10. Instruktion Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Cebocon 10 Instruktion Cebocon 10 67053 03/10 (DJU) Dansk Cebocon 0 er en elektronisk konstanttrykregulator,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere