Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012"

Transkript

1 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013

2 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Indhold Faglige resultater Evaluering af pædagogiske læreplaner Indledning: Opsamling og formidling af dagtilbuddenes evalueringer Hvilke generelle erfaringer kan vi udlede af evalueringerne? Ressourcer Medarbejdere Ledelse... 9

3 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e Indhold Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2010 skal kommunerne hvert andet år offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger for dagtilbudsområdet. Første gang i Aftalen præciserer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved faglige kvalitetsoplysninger. Ringkøbing-skjern kommune har endnu ikke truffet bestemmelse om anvendelse af en særlig model eller lignende til indsamling af faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. For 2012 offentliggøres oplysningerne vedrørende følgende emner: Faglige resultater Ressourcer Medarbejdere Ledelse Faglige resultater beskrives gennem en opsamling af dagtilbuddenes evaluering af de pædagogiske læreplaner. Ved ressourcer forstås antal pladser, dækningsgrad, personalenormering og lukkedage. De faglige kvalitetsoplysninger om medarbejdere og ledelse vedrører data om medarbejdernes og ledelsens uddannelsesniveau. 2.0 Faglige resultater Faglige resultater sætter fokus på de resultater, dagtilbuddet skaber i forhold til det faglige indhold i kerneydelsen jf. 1 og 7 i dagtilbudsloven Formål for dagtilbud. Ringkøbing-Skjern Kommune har endnu ikke igangsat systematiske målinger af dagtilbuddenes faglige resultater f.eks. i form af målinger af børnenes trivsel og læring. Det enkelte dagtilbud skal imidlertid gennemføre en evaluering af sin pædagogiske læreplan, og tilsammen giver evalueringerne af alle læreplanerne viden om nogle sider af den faglige kvalitet i dagtilbuddene. Administrationen i Dagtilbud og Undervisning har udarbejdet følgende opsamling på dagtilbuddenes evalueringer af de pædagogiske læreplaner i 2012: 2.1 Evaluering af pædagogiske læreplaner Indledning: Ifølge dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal indeholde dagtilbuddets mål for børnenes læring og skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter.

4 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e 4 De pædagogiske læreplaner er tænkt som et praktisk redskab til at udvikle pædagogikken i det daglige arbejde. Den pædagogiske læreplan anvendes således som led i den refleksion og de diskussioner om det pædagogiske arbejde, som finder sted i dagtilbuddene. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år, og kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år drøfte evalueringerne. På baggrund af drøftelserne skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om evalueringerne giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. Der er ikke centralt fastsat krav til, hvorledes dagtilbuddenes evalueringer skal formidles til kommunalbestyrelsen. Det er nu to år siden evalueringerne af de pædagogiske læreplaner sidst blev formidlet til Børne- og Familieudvalget gennem en temadag, hvor udvalgte daginstitutioner fremlagde eksempler på, hvorledes der blev arbejdet med de pædagogiske læreplaner Opsamling og formidling af dagtilbuddenes evalueringer Der er erfaring for, at det er vanskeligt at formidle dagtilbuddenes evalueringer til kommunalbestyrelsen på en måde, som giver kommunalbestyrelsen gode muligheder for at tage stilling til, om og i givet hvordan man gennem handling kan understøtte udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene. Dagtilbuddene fastsætter selv mål og planlægger selv pædagogiske aktiviteter. Som følge heraf tager dagtilbuddenes evalueringer af de pædagogiske læreplaner ofte udgangspunkt i den daglige praksis med alle dens forskellige udfordringer. Det er derfor vanskeligt at udlede erfaringer, som kan generaliseres og danne grundlag for styringstiltag på politisk eller administrativt plan. I stedet for at bede dagtilbuddene om at indsende en skriftlig evaluering, har administrationen denne gang valgt at drøfte følgende spørgsmål med hver enkelt dagtilbud i forbindelse med det pædagogiske tilsyn, som blev gennemført af 2 pædagogiske udviklingskonsulenter i efteråret 2012: Med udgangspunkt i Jeres erfaringer hvilke gode råd kan I så give til andre dagtilbud (hvad kan de lære af Jer?) administrationen og politikerne? (hvordan kan man støtte Jer?) Hvilke barrierer er der eventuelt? Hvilke tiltag kan man gøre for børn med særlige behov?

5 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e 5 Spørgsmålene blev fremsendt forud for tilsynsmødet med administrationens pædagogiske udviklingskonsulenter og herefter drøftet i forbindelse med tilsynet. Håbet var at man gennem en drøftelse af spørgsmål med et perspektiv, som rækker ud over det enkelte dagtilbud, ville kunne udlede nogle generelle erfaringer. Administrationen har efter afslutningen af runden med tilsynsbesøg forsøgt at uddrage essensen af dagtilbuddenes evalueringer Hvilke generelle erfaringer kan vi udlede af evalueringerne? En række forhold har betydning for kvaliteten i dagtilbuddene, dvs. for dagtilbuddenes bidrag til at fremme børns trivsel, læring og udvikling af kompetencer. Det gælder således 1. De rammer, som gives i form af økonomi, struktur, efteruddannelsesmuligheder mv. 2. De formelle procedurer vedrørende arbejdet med målsætninger, dialogbaseret aftalestyring, pædagogiske læreplaner osv. 3. Understøttelsen af dagtilbuddenes egen indsats for at udvikle praksis gennem pædagogisk reflektion mv. ud fra en betragtning om, at personalet med dets holdninger og viden har afgørende betydning for trivsel og læring. Ad 1 På politisk plan er det måske mest interessant, hvis der kan udledes en viden fra evalueringerne om sammenhængen mellem dagtilbuddenes kvalitet på den ene side og personalenormeringer, uddannelsesniveau, fysiske rammer og struktur mv. på den anden. Flere dagtilbudsledere giver ganske vist udtryk for, at de økonomiske rammer sætter nogle begrænsninger. Herudover har det ikke været muligt at udlede nogle generelle erfaringer. Det skyldes dels, at det er meget vanskeligt at måle effekten af sådanne rammebetingelser dels, at fokus i højere grad har været på den pædagogiske praksis. Ad 2 og 3 Det generelle indtryk hos de pædagogiske udviklingskonsulenter, som har gennemført tilsynsbesøgene, er Det generelle indtryk hos de pædagogiske udviklingskonsulenter, som har gennemført tilsynsbesøgene, er at institutionerne er godt på vej og arbejder seriøst efter Det Fælles Børne- og Ungesyn og dermed også de politiske målsætninger for børn- og ungeområdet. Alle ledere og medarbejdere er optaget af inklusionstanken og har fokus på børn med særlige behov i udviklingen af pædagogiske læringsmiljøer, at dagtilbuddene efterlyser en tættere kobling mellem evaluering af pædagogiske læreplaner og den dialogbaserede aftalestyring. Det kan tolkes både ud fra

6 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e 6 praktiske hensyn og som et ønske om i højere grad at blive gjort ansvarlig for og modtage respons på arbejdet med de pædagogiske læreplaner, at dagtilbuddene har et ønske om, at arbejdet med pædagogiske læreplaner gerne må være mere styret fra administrationen eller fra det politiske niveau, at dagtilbuddene selv efterlyser inputs til fornyelse af arbejdet med læreplanerne herunder nye redskaber til evaluering, at nogle dagtilbud fortsat har tradition for at have fokus på barnet og aktiviteter i forhold til de enkelte læreplanstemaer. Der er i mindre grad fokus på det pædagogiske miljø, læringsmål for det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske personale, at der er behov for, at administrationen understøtter udviklingen af en systematisk evalueringskultur, at dagtilbuddene ønsker understøttelse fra administrationens side til at koble teori med praksis. Der er et ønske om at arbejde mere bevidst med de teoretiske referencerammer, der ligger til grund for det Fælles Børne- og Ungesyn, at det vil kunne give et kvalitetsløft, hvis børnenes perspektiv/ virkelighedsopfattelse kunne inddrages i højere grad. Fokus på børnenes virkelighedsopfattelse er centralt, eftersom børnemiljøundersøgelser skal indgå i arbejdet med de pædagogiske læreplaner.

7 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e Ressourcer Dette område omhandler de ressourcer, der er til rådighed for at nå målene og løse opgaverne. Kapacitet mv Antal indskrevne 1 helårsbørn Dækningsgrad Antal pladser (Budgettal) 0-2 årige i dagpleje , årige i daginstitution til 73 3,9 72 vuggestuetakst 0-2 årige i privat 111 4,7 75 pasningstilbud 3-6 årige i daginstitution til , børnehavetakst 3-6 årige i privat 188 6,5 195 pasningstilbud 1 Tallet dækker over alle indskrevne børn i kommunens dagtilbud uanset tilhørskommune og antal børn fra kommunen, hvortil der er udbetalt tilskud til privat pasning. Det antages, at antallet af kommunens børn, der er i dagtilbud uden for kommunen, svarer nogenlunde til antallet af børn fra andre kommuner, der er indskrevet i kommunens dagtilbud. 2 Antal indskrevne helårsbørn: antal børn opgjort på helårsbasis (fx tæller et barn, der benytter dagtilbud fra , som ¾ helårsbarn) 3 Antal helårsbørn er uafhængigt af pladstype. 4 Antal indskrevne børn i dagtilbud pr. 1. januar 2012 i procent af antallet af børn i aldersgruppen 0 2 år og aldersgruppen 3 6 år pr. 1. januar ifølge Danmarks Statistik. Det bemærkes, at der er en vis unøjagtighed som følge af, at nogle 2-årige går i børnehave, og nogle 6 årige går i skole.

8 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e 8 Personaleressourcer Antal børn pr. Gennemsnitlig fuld Gennemsnitligt antal og åbningstid pædagogisk åbningstid pr. uge 6 lukkedage pr. år. medarbejder 5 Vuggestue 3,7 50 9,9 Børnehave 8,6 50 9,9 Kommunal dagpleje 3,7 48 Å 4.0 Medarbejdere Dette afsnit fokuserer på de pædagogiske medarbejderes uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne levere ydelser og service i forhold til de mål, dagtilbuddene har. Kommunens udfordringer er blandt andet at skabe balance mellem dagtilbuddets behov og den enkelte medarbejders ønsker og at sikre et godt arbejdsmiljø. Hvor intet andet er nævnt, baseres oplysningerne på gennemsnitstal fra det netop afsluttede regnskabsår. Det pædagogiske personales uddannelsesniveau i daginstitutionerne pr. 1. september Fuldtidsstillinger i % Personale med en 60 pædagoguddannelse Personale med en kortere 8 pædagogisk uddannelse (PGU/PAU) Personale uden en 32 pædagogisk uddannelse 8 I alt For dagplejens vedkommende er normeringen beregnet ved at dividere antal af børn i dagplejen ifølge budget 2012 med summen af dagplejere og dagplejepædagogstillinger. Lederstillinger indgår ikke i beregningen. For børnehavernes vedkommende tildeles den enkelte institution 4,32 timer pr. barn excl. ledelse, hvilket omregnet svarer til 8,6 fuldtidsstilling pr. barn. For vuggestuernes vedkommende tildeles 10 timer pr. barn excl. ledelse, hvlket omregnet svarer til 3,7 barn pr. fuldtidsstilling. 6 Fuld åbningstid er den totale, planlagte, ugentlige åbningstid i en normaluge (en uge med fem hverdage og ingen lukkedage). 7 Oplysningerne stammer fra en intern undersøgelse i efteråret Elever tæller som ikke uddannet personale.

9 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r S i d e Ledelse Dette afsnit fokuserer på ledelsens uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne omsætte kommunens visioner, mål og rammer for opgaveløsningen til daglig drift og handlingsplaner i dagtilbuddet. Ledelsens uddannelsesniveau pr. 1. september Ledere med diplomuddannelse eller med minimum tilsvarende uddannelse (minimum 60 ECTS) Ledere der er i gang med diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse Ledere uden diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende uddannelse 10 Ledere i % af alle dagtilbudsledere I alt Med ledere forstås her ledere, der er på lederoverenskomst. 10 Oplysningerne stammer fra en intern undersøgelse i efteråret 2012.

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model

Pædagogisk tilsyn. i Odense Kommune. Notat om forslag til model Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune Notat om forslag til model februar 2006 Pædagogisk tilsyn i Odense Kommune er udarbejdet af UdviklingsForum v/john Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen UdviklingsForum

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011

Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Midt for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt MIDT Leder, mail, tlf. Pia Moustgaard pm@holb.dk 72364976 Antal

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere