Forslag til Lokalplan , Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010."

Transkript

1 Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Kathrine Brix Mørk Direkte Sagsnr.: Forslag til, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 19. november 2009 vedtaget Forslag til samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 19. januar 2010 kl på adressen: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro eller på adressen: Spørgsmål vedr. lokalplan samt kommuneplantillæg kan rettes til Teamleder Kell Agerbo, telefon , eller Kathrine Mørk, telefon , Der afholdes i forbindelse med offentlighedsfasen borgermøde torsdag den 7. januar 2010 kl på restaurant Nordstjernen i Blokhus. Planforslagene Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er den igangværende proces, hvis mål er at tegne visionen for Blokhus og Hune byer i fremtiden. Der blev i denne forbindelse i 2008 udarbejdet et visionskatalog for Blokhus og Hune. Jammerbugt Kommune er nu påbegyndt en proces, hvor visionerne skal oversættes til gældende lokalplaner, der skaber nye muligheder. Den første lokalplan bliver for den centrale del af Blokhus by. Hovedkonklusionen i Visionskatalog for Blokhus By er, at byen skal fortættes, så der skabes rum for flere byoplevelser og mulighed for en by, der i højere grad fungerer hele året. Plan- og Miljøafdelingen har med udgangspunkt i Visionskataloget udarbejdet et forslag til Lokalplan nr for den centrale del af Blokhus By. Lokalplanen skal skabe rammer for en sammenhængende planlægning, og derfor Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

2 aflyser Lokalplan nr helt eller delvis 7 eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter. Forslaget til Lokalplan nr er opdelt i en række dele, hvor selve redegørelsen viser nogle af de tanker og muligheder, som Jammerbugt Kommune ser i den nye lokalplan, og det primære formål er at give en fornemmelse af det Blokhus, der kan blive fremtiden. Lokalplanen indeholder ligeledes en række bestemmelser for fremtidens byggeri, og det er disse bestemmelser, der skal overholdes. Kommuneplantillæg nr. 1 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem Helhedsplan09 (Kommuneplanen) og Forslag til. Forslag til Lokalplan og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er vedlagt denne skrivelse. Planforslagene kan endvidere ses på eller på Lov om miljøvurdering af planer og programmer Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 22/10/2007) foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området. Da der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. I afgørelsen er der lagt vægt på, at planen arbejder med fortætning af et allerede eksisterende byområde, og at lokalplanområdet ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold. Denne afgørelse kan påklages til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV. Fristen for at klage er den 22. december 2009, kl Naturklagenævnet vil opkræve et gebyr på 500 kr., som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Kopi af klagen skal samtidig sendes til Jammerbugt Kommune. Lokalplanforslagets retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endelig vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder visse midlertidige retsvirkninger: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

3 indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens 17, se vedlagte uddrag. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. november 2009 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 24. november Når lokalplanen bliver offentlig bekendtgjort, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne. Disse retsvirkninger er gengivet fra Planlovens 12, se vedlagte uddrag. Venlig hilsen Bilag: Forslag til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Uddrag fra Planloven ( 12 og 17) Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

4 Uddrag fra Planloven (LBK nr. 813 af 21/06/2007) 12. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog 19 og 40. Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 17. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. 13, stk. 2. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter 3, stk. 4. Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse. Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

5 Forslag Forslag til LOKALPLAN Centerområde, Blokhus Hune Oktober 2009

6 er offentliggjort fra 24. november 2009 til og med 19. januar 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Lokalplanlægger: Kathrine Mørk Tlf Forsidebilledet viser luftfoto af Blokhus

7 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Vejledning Hvad er en lokalplan?...6 Redegørelse Lokalplanens baggrund...7 Lokalplanens formål...8 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...9 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...25 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...28 Servitutter...28 Bilag A, Erhvervskategorier Bilag B, Støj fra erhverv Bilag F, Parkringsnorm for Blokhus, Bilag G, Eks. P-pladser i Blokhus Bilag H, Tinglyste servitutter Planbestemmelser - generelle bestemmelser Indledning Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...67 Vedtagelse...69 Kortbilag 1 og 2 Planbestemmelser - Delområde B1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende...78 Kortbilag B1-1, B1-2

8 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Planbestemmelser - Delområde C1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende...89 Kortbilag C1-1, C1-2, C1-3 Planbestemmelser - Delområde C2 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag C2-1, C2-2, C2-3 Planbestemmelser - Delområde C3 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag C3-1, C3-2 Planbestemmelser - Delområde E1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag E1-1, E1-2, E1-3 Planbestemmelser - Delområde O1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag O1-1, O1-2

9 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Læsevejledning Forslag til er opdelt i en række dele, hvor første del - Redegørelsen - viser nogle af de tanker og muligheder, som Jammerbugt Kommune ser i den nye lokalplan. Det primære formål er at give en fornemmelse af det Blokhus, der kan blive fremtiden. Lokalplanen indeholder ligeledes en række bestemmelser for fremtidens byggeri i de enkelte delområder (B1, C1, C2, C3, E1 og O1), og det er disse bestemmelser, der skal overholdes. Disse bestemmelser er opdelt i mindre kapitler for det enkelte delområde.

10 Vejledning Centerområde, Blokhus, Hune Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel - se Bilag B1-1, C1-1, C2-1, C3-1, E1-1, O1-1. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende - se Bilag B1-2, C1-2, C2-2, C3-2, E1-2, O1-2. Oversigtskort, der viser byggelinje på 9 meter samt byggelinje på 5 meter ved Åen. Desuden viser kortet fredede bygninger- se Bilag B1-3, C1-3, C2-3, E1-3, O1-3. Øvrige bilag: Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Parkeringsnormer for Blokhus By, Eksisterende parkeringspladser i Blokhus, Oversigt over tinglyste servitutter indenfor lokalplanens område. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 1 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillæg nr. 1 er udarbejdet i et særskilt hæfte.

11 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund På baggrund af ønsker fra lokalbefolkningen og på baggrund af kommunens egne erfaringer med den hidtidige planlægning i Blokhus, blev der i slutningen af 2008 udarbejdet et Visionskatalog for Blokhus By. Der blev i forbindelse med præsentationen afholdt borgermøde om fremtiden for Blokhus. Visionskataloget var startskuddet på idéfasen til nærværende lokalplan. Idéfasen løb fra først i december 2008 til først i februar Målet var at Visionskataloget og efterfølgende lokalplan skulle vise, hvordan Blokhus kan se ud i fremtiden. Oktober 2009

12 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Afsættet for arbejdet var ønsket om at fokusere på oplevelsen af byen og byens rum. Dette arbejde er mundet ud i et Visionskatalog samt en lokalplan, hvor fortætning og styrkelse af forskellige bymiljøer har været prioriteret højt. Denne lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skal træde i stedet for lokalplan 143, 161, 165, 180, 191, 202 og Byplanvedtægt nr. 1, for det område denne nye lokalplan omfatter. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at sikre Blokhus Bys karakter i forhold til bebyggelse og bymiljøer. Målet er at skabe en by, der ikke kun er en by om sommeren, men en by som også fungerer som by i vinterhalvåret. Blokhus ønskes bevaret som helårssamfund med helårsbeboelse. Samtidig skal der igennem lokalplanen sikres, at Blokhus By kan rumme den store tilstrømning, der er af turister i sommerhalvåret. Lokalplanen viderefører de tidligere lokalplaners bestemmelser om udseende - hvide vægge og røde tage. Dette enkle udtryk har givet ensartethed i byen, som ønskes videreført i fremtiden. Lokalplanområdet Lokalplanområdet dækker den centrale del af Blokhus By. Indenfor lokalplanområdet er der områder til centerformål, offentlige formål, erhvervsformål og boligformål. I centerområdet er der i dag eksisterende blandet bolig- og erhvervsbyggeri i 1½ plan og maksimalt 8,5 meter i højden. I boligområdet er der i dag bebyggelser i enten murværk eller i træ. Højden på byggeriet er makismalt 6,5 meter. Nærværende lokalplan skal afløse syv tidligere lokalplaner og byplanvedtægter. De ses på nedenstående kort. Desuden kan alle gældende lokalplaner ses på Plansystemdk.dk. Lokalplan 143 Lokalplan 161 Lokalplan 165 Lokalplan 191 Lokalplan 202 Lokalplan 180 Byplanvedtægt nr. 1 Tidligere lokalplaner indenfor lokalplanområdet (19-001) Oktober 2009

13 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet grænser mod nord op mod et eksisterende sommerhusområde (Byplanvedtægt nr. 1). Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et eksisterende boligområde i byzone (Byplanvedtægt nr. 1). Mod øst grænser området op til henholdsvis bolig- og sommerhusområder (Byplanvedtægt nr. 1). Mod syd afgrænses lokalplanområdet af helårbebyggelse i byzone (Lokalplan 161), og mod sydvest afgrænses lokalplanen af Feriecenter Nordsøen (lokalplan 180). Lokalplanens indhold Lokalplanområdet inddeles i seks delområder, der hver især får individuelle anvendelses- og bygningsbestemmelser. Delområder er som følgende: B1 Boligområde C1 Centerområde 1 C2 Centerområde 2 C3 Centerområde 3 E1 Erhvervsområde O1 Offentligt område C3 B1 E1 C2 C1 O1 Lokalplanområdet med delområder - B1, C1, C2, C3, E1 Og O1 Oktober

14 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag B1 - Boligområde Delområdet er udlagt til og kan anvendes til boligformål. Området ligger i periferien af lokalplanområdet. Området indeholder mange forskellige typer af boliger, der anvendes forskelligt. Nogle af boligerne er opført som almindelige helårsboliger og benyttes hertil. Andre boliger er opført som sommerhuslignende byggeri og anvendes ligeledes hertil. Højden på byggeri i dette delområde er makismalt 6,5 meter. Der åbnes i dette delområde op for, at byggeri enten kan opføres i murværk i farven hvid og med rødt tag i tagsten eller tegl eller i træ med sort eller gråt tagpap som tagmateriale. C1 - Centerområde 1 Dette delområde omfatter det centrale byområde med Torvet og bygninger i tilknytning hertil. Torvet ses som det primære omdrejningspunkt for handel og butiksvirkomhed. Det er i dette delområde byen skal fortættes, og det bliver i dette område muligt at opføre byggeri i 1½ til 2½ etager og en makismal højde på op til 10,5 meter Visionen for dette delområde er, at oplevelsen af by skal blive større. Det er ligeledes dette område, der skal kunne fungere som bykerne i vinterhalvåret. Dette fortættede centerområde defineres som "Hverdagsbyen Blokhus". klitfredningszonen. E1 - Erhvervsområde Dette delområde omfatter ejendommen Strandvejen 14, matr.nr. 67sz Hune By, Hune. Ejendommen er bebygget med et hotel - Bellevue Hotel. Delområdet kan udelukkende anvendes til hotelformål og hotellet er omfattet af hotelpligt. O1 - Offentligt område Delområdet omfatter de to kommunalejede parkeringspladser ved henholdsvis Sønder I By og Mølleplads. Delområdet kan anvendes til parkering. Der kan ved parkeringspladen på Mølleplads opføres byggeri til en servicebygning indeholdende bl.a. toiletter. På parkeringspladsen ved Sønder I By er der i dag 38 pladser, og der etables yderligere ca. 18 pladser i nærmeste fremtid. Ved Mølleplads er der i dag ca. 30 p-pladser. Parkeringspladsen ved Mølleplads planlægges udvidet i forbindelse med etablering af ny bebyggelse i Delområde C1 og C2. Udvidelsen af parkeringspladsen ved Mølleplads kan komme til at omfattet størstedelen af arealet ved Mølleplads. C2 - Centerområde 2 Der vil i dette område være butikker og restauranter. Nogle af disse har eventuelt kun åbent nogle perioder af året, eller nogle af butikkerne i området begrænser deres omfang i eksempelvis vinterhalvåret. I delområdet vil det være oplagt at etablere flere butikker og restauranter/ cafeer. Bebyggelse i delområdet kan opføres i op til 8,5 meter og i 1½ etage. C3 - Centerområde 3 Indenfor dette delområde kan der opføres kioskog toiletbygning samt byggeri til "Fiskernes Hus". Byggeri i delområdet vil ikke overstige 4,5 meter i højden. Byggeri til "Fiskernes Hus" placeres udenfor 10 Oktober 2009

15 arkitekter ingeniører Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune C2 C1 O1 Lokalplanafgrænsning og Delområderne C1, C2 og O1. Visionen for fremtidens Blokhus En af visioner for fremtidsbyen/ Hverdagsbyen Blokhus er at planlægningen for området skal sikre en attraktiv bymæssighed med en varieret og alsidig bebyggelse, der kan anvendes året rundt. Visionen om en attraktiv by, og en by, der kan anvendes året, opnås ved Blokhus at fortætte som by de centrale dele af byen - Delområde C1 og C2, samt at forstærke de eksisterende bebyggelser, der er i byen i dag. Illustration af fortætning af Blokhus Oktober

16 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Opdeling af byen i områder. Lokalplanen illustrerer på de efterfølgende sider, hvordan området i fremtiden kunne se ud. Illustrationerne er udelukkende for at vise, hvilke muligheder nærværende lokalplan giver i form af bestemmelser som bl.a. bebyggelsesprocent, højde og etager. Bymiljø Blokhus er i dag opbygget omkring Torvet, Aalborgvej og Strandvejen. Aalborgvej/ Strandvejen er byens og Strandens primære færdselsesårer, og derfor opstår der om sommeren flaskehalse pga. de store trafikmængder, der skal både ind i byen og igennem byen. Blokhus By har ikke en tydelig hierakisk fordeling af bygninger og deres funktion. Centerområdet virker som et boligområde blandt andet pga. bestemmelser om en bebyggelsesprocent på maksimalt 40. Med denne lave bebyggelsesprocent bliver der ikke mulighed for fortætning, og det er ikke muligt at opføre flere bygninger, der derved vil skabe mere by. Stistystem Der indtænkes et stisystem til nærtransport af fodgængere. Stien løber på visse strækninger i eget tracé. Stien orienteres mod centerområdet, så den binder dele af lokalplanområdet sammen. Stisystemet består af flere niveauer; Promenaden, Gågaden, Bygaden, Torvet, Strandpromeneaden., og Åstien. Byen kan opdeles i forskellige forløb alt efter hvor i byen, man befinder sig, og alt efter hvor man er på vej hen. Promenaden Når besøgende ankommer til byen, går de langs Promenaden ind til den tætte by. Når man bevæger sig langs Promenaden vil man opleve, at byen bliver tættere. Oplevelsen af by vil blive større, jo tættere 12 Oktober 2009

17 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune man kommer på Torvet og Delområdet C1. Åstien Bag Promenaden og Gågaden slynger Åen sig. Langs Åen er der åbnet muligheder for en sti. Det rekreative miljø ved og i tilknytning til åen er i dag ikke udnyttet. Der er i disse tidligere baggårdsmiljøer nye muligheder i form af spændende gårdrum med butikker, restauranter, værksteder o.s.v. Dette er et område, hvor man bevæger sig til fods. Bygaden Bevæger man sig langs Bygaden vil man opleve blandt bolig og erhvervsbyggeri i en højde af op til 10,5 meter. Bebyggelsen er placeret så det har facadeforløb ud mod Aalborgvej/ Strandvejen. Oplevelsen af by bliver herved større. Strandpromenaden Langs Strandpromenaden skal åforløbet udvides, og fodgængere skal kunne slentre langs Åen ned mod Stranden. Langs strækningen kan der indrettes forskellige elementer som bl.a. siddepladser og broer. Når man går langs Strandpromenaden skal man få en fornemmelse af at byen nedtoner, jo tættere man kommer på Stranden. Skitse af stien ved åen. Gågaden Gågaden er det strøg, der er langs Torvet - fra Aalborgvej til Høkervej. Bebyggelsen er i dette området tæt, og oplevelsen af by er stor i dette område. Gågaden bliver fortsat til kørende trafik. Torvet Torvet er byens centrale omdrejningspunkt. Torvet skal tilføres flere aktiviteter og mere liv, for at det bliver et naturligt centrum i byen - både sommer og vinter. Torvet skal være et sted besøgende naturligt gør ophold. Skitser af stien langs Strandpromenaden. Oktober

18 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Oversigtskort over fremtidens Blokhus - indeholder eksempler på fremtidige bebyggelser. Fortætning af bygningsmassen Det ovenstående oversigtskort viser de indsatsområder (markeret med røde cirkler) hvor bygningsmassen skal fortættes, så der opstår en tættere by. Fortætningen af Delområde C1 sker ved at bebyggelsesprocenten hæves på eksisterende og nye ejendomme. Ved en fortætning dannes der et område i byen, hvor opfattelsen af by er større end i den resterende del af byen. Det fortættede delområde, Delområde C1, skal fungere som den centrale by både i og udenfor turistsæsonen. I turistsæsonen vil byen brede sig ud og dække hele centerområdet (Delområde C1 og C2). I Delområde C1 vil der blive mulighed for at opføre byggeri 1½ til 2½ plan og med en maksimal højde på 10,5 meter. Bebyggelsesprocenten for Delområde C1 hæves til 110. I det omkransende Delområde C2 kan der opføres byggeri i 1½ plan og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for Delområde C2 er 80. Samtidig med at bebyggelsesprocenten øges, nedsættes kravet til antallet af parkeringspladser. Der er udarbejdet en parkeringnorm for Blokhus By, hvor kravet til antallet af parkeringspladser nedsat til det halve antal i forhold til tidligere bestemmelser. På de efterfølgende sider er der vist nogle skitser, der illustrerer eventuelt fremtidigt byggeri i Blokhus. Illustrationerne skal kun ses som et bud på, hvordan de forskellige områder kan bebygges. Illustrationer er med til at vise, hvilke muligheder, der er i nærværende lokalplans bestemmelser. 14 Oktober 2009

19 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Aalborgvej /Torvet Skitsen til højre viser et muligt byggeri på sydsiden af krydset Aalborgvej/ Torvet. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af området ved Torvet Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af byggeri ved krydset Aalborgvej/ Torvet. Visualiseringen ses fra nord mod syd. Oktober

20 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse ved Aalborgvej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan de to områder i forbindelse med Aalborgvej 7 kan bebygges. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er her ligeledes ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af området ved og i tilknytning til Aalborgvej 7. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af byggeri ved og i tilknytning til Aalborgvej 7. Visualiseringen ses fra nordvest mod sydøst. 16 Oktober 2009

21 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Aalborgvej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan området bag det tidligere "Beach Bowl" kan bebygges. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er igen foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum, og at området langs denne del af Strandvejen/ Aalborgvej kommer til at fremstå som en del af byen - et gadeforløb med oplevelser i form af butikker og byliv, og ikke kun som en bagside af et andet byggeri. Skitsering af området ved og i tilknytning til det tidligere "Beach Bowl". Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af muligt byggeri ses på modstående side. Oktober

22 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse på Torvet Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan der på Torvet kan placeres en bygning til eksempelvis turistkontor. En af ulemperne ved det eksisterende torv er, at det er for åbent og for stort. At Torvet er for stort og for åbent modvirker, at besøgende gør ophold på arealer ved Torvet. Lukkes Torvet opnås der derved en bedre fornemmelse af torvemiljøet, og ophold på Torvet bliver mere naturligt - man får mere lyst til at opholde sig på Torvet. Bygningen er jf. skitsen placeret, så det afslutter Torvet mod nord. Der etableres parkeringpladser efter p-normen, i relativ nærhed til et eventuelt nyt turistkontor. Skitsering af evt. nyt turistkontor på Torvet. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Visualisering af byggeri ved Sønder i By og på Torvet. Visualiseringen ses fra syd mod nord. 18 Oktober 2009

23 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Sønder i By og Høkervej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan to områder ved henholdsvis Høkervej og Sønder i By kan bebygges. Byggeriet langs Sønder i By kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Byggeriet langs Høkervej kan opføres i 1½ etage med en totalhøjde på 8,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen og imellem bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af forslag til bebyggelse ved Høkervej og Sønder i By. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Visualisering af muligt byggeri på Sønder i By ses på modstående side. Oktober

24 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse ved Strandvejen Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan to ejendomme ved Strandvejen kan bebygges. Byggeriet ved Strandvejen er i den viste skitse erhvervsbyggeri i form af hotel. Byggeriet langs Strandvejen kan opføres i 1½ etage med en totalhøjde på 8,5 meter. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et facadeforløb mod det offentlige rum. Der skal etableres parkeringpladser på eller ved ejendommen efter p-normen. Skitsering af evt. nyt byggeri ved Strandvejen. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Visualisering af byggeri ved Strandvejen. Visualiseringen ses fra sydøst mod nordvest. 20 Oktober 2009

25 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Facader i centerområdet Facadeudformningen i Blokhus skal udformes efter bl.a. Nyklassicistiske principper - med et enkelt udtryk, hvor det tilstræbes at proportioner tilfører bygningen en vis ro og værdighed. Facaderne skal, for at opnå helhed, have et forhold mellem facadehøjder og -bredde, tagareal og facadeareal og vindueshuller og murpiller. Taget er ofte afvalmet og uden udhæng, og det afsluttes gerne med en taggesims og har fuldmurede gavle. Taget skal udformes med symmetriske saddeltage, og med en proportion der følger facadehøjden. Lokalplanen fastlægger en taghældning på grader. Taget skal beklædes med røde, matte tagsten eller teglsten. Facadernes farve og materiale skal understøtte bygningens proportioner, og derfor skal facaderne i centerområdet fremstå som hvide pudsede eller vandskrurede vægge. Facaderne må gerne have enkelte profileringer eller bygningsdetaljer i andre materialer for at fremhæve fx overgange. Dette kunne evt. være mellem tag og facade eller mellem bolig og erhverv. Vinduer skal stå som anonyme vindueshuller, hvorimod døren skal fremhæves med profilering eller med et skilt. Blokhuset Eksempel på facadeudtryk. Oktober

26 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Skiltning Skilte skal underordne sig facaden samt nabofacader, så de i størrelse og udseende ikke virker dominerende. Ved flere skilte på samme husfacade skal skiltningen samordnes, så den udgør en harmonisk helhed. Udhængsskilte skal tilpasses husets arkitektur og øvrig skiltning. Eksempler på skiltning Facadeskiltning ved Blokhuset - skiltningen samordnes og udgør et godt helhedsindtryk. 22 Oktober 2009

27 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. Ifølge Tingbogen findes der 2 bevaringsværdige bygningskomplekser i Blokhus - Klitgården og Kancelligaarden. Bygningerne er underlagt en tinglyst bygningsfredning, hvilket i princippet indebærer at ændringer i bygningerne kræver tilladelse fra fredningsmyndighederne. Kancelligaarden (den nordre gård), Strandvejen 4 og Strandvejen 9 Kancelligaarden var oprindeligt en stor 5-længet skudehandelsgård opført i årene Idag er der kun hovedbygningen samt udhusbygningen "Hawet" tilbage. Hovedbygningen består af en 51 meter lang bygning med hvidkalket mur, rødmalede døre og vinduer samt stråtag. I 1844 blev bygningen indrettet til herrefogedkontor, tingsted og toldkontrolstation og efterfølgende fik den navnet Hovedbygning på Kancelligaarden Kancelligaarden. Udhusbygningen, hvor "Hawet" i dag er indrettet, fungerede oprindeligt som maltgøreri, hvor malten til ølbrygningen blev forarbejdet. I 1844 blev bygningen indrettet til byens fængsel. Siden husets opførelse har det fremstået med hvidkalket mur og med stråtag. I dag er stadig jerntremmer i det lille vindue ud mod Strandvejen, der vidner om Udhusbygning til Kancelligaarden - "Hawet" bygningens historie. Klitgaarden (den søndre gård), Høkervej 2 Klitgaarden var oprindeligt Blokhus' største skudehandelsgård. I dag rummer bygningerne "Strandingskroen", "Futten" og " Bingen". Alle bygninger er opført med hvidkalkede mure og med stråtag. Futten, den østlige længe, er opført i 1761 samme år som Bingen. Bygningerne er nogle af de ældste i Blokhus. Futten fungerede som stuehus til skudehandlerfamilierne, og i dag rummer bygningen byens ældste værtshus. Bingen, den vestre længe, rummede i skudehandelstiden havreloft, og i underetagen opbevaredes forskellige skudehandelsvarer som brændevin, fernis mv. "Bingen" var betegnelsen for det rum hvor varene blev bearbejdet og lagret inden udskibning. Udover opbevaring af skudehandelsvarer var der også redskabsrum hønsehus og huggehus i bygningen. I dag er der fremvisning og salg af Den vestre længe på Klitgaarden - "Bingen" Oktober

28 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag kunsthåndværk i bygningen. Hovedbygningen Strandingskroen er opført i 1844 i herregårdsstil. I den vestlige del af bygningen fandtes en købmands- og manufakturhandel og i den østlige del var en privatbolig. Midt i bygningen var en stor spisestue til bespisning af de mange besøgende i skudehandelen. Efter skudehandelstiden blev ejendommen omdannet til Klitgaards Badehotel og herefter videresolgt i Kilde: Jammerbugt Turistbureau Det er ikke tilladt at nedrive eller ændre fredede bygninger uden Kulturarvsstyrelsens tilladelse. For fredede bygninger er det i begrænset omfang muligt at opnå støtte fra Kulturarvsstyrelsen til helt særlige, enkelte restaureringer og forbedringer. Kulturarvsstyrelsen har til huse på Slotshlomsgade 12, 1216 København K. De fredede bygninger fremgår endvidere af Bilag C Oktober 2009

29 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanen ligger inden for den kystnære del af byzonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne. Der skal gøres rede for hvordan ny bebyggelse vil påvirke kysten visuelt. Såfremt ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Som beskrevet tidligere i redegørelsen er en af intentionerne med lokalplanen at sikre, at Blokhus kan udvikle sig/fortættes ved at der findes højere bebyggelse omkring Torvet og lavere bebyggelse jo længere væk man bevæger sig fra Torvet jf. nedenstående skitse. Illustration af fortætning af Blokhus Lokalplanen åbner derfor mulighed for byggeri i op til 10,5 meter omkring Torvet. Der findes i forvejen byggeri på Torvet med en tilsvarende højde idet "Blokhuset", det tidligere bowlingcenter, har samme højde. Det fremgår endvidere af Bilag C1-2, hvor der kan tillades byggeri i op til 10,5 meter. Blokhus er afskærmet fra kysten ved hjælp af klitformationer der gør, at byen ikke kan ses fra Stranden. Ved nedkørslen til Stranden fra Strandvejen, kan man se et lille stykke op i byen, men på denne strækning åbner lokalplanen ikke op for højere bygningshøjder end de nuværende - fra 6,5 meter til 8,5 meter. En byfortætning af byen omkring Torvet, både i volumen og højde, vurderes ikke at påvirke det visuelle indtryk af byen set fra kysten. Ved at holde det høje byggeri i midten af byen vil det ikke kunne ses fra Stranden. Detailhandel Byen rummer i dag ca. 15 butikker under kategorien daglig-/udvalgsvarebutikker. Butikkerne i byen er primært lokaliseret omkring Aalborgvej, Strandvejen og Torvet I Helhedsplan09 er der fastlagt rammer for udbygning af detailhandelen i Blokhus. Der er mulighed for at udbygge detailhandelen i byen op til ca m² i alt. Rammen er ikke udfyldt, og ved at muliggøre yderligere vækst for detailhandelen i Blokhus fastholdes byens udviklingspotentiale. Byens butikscenter, "Blokhuset", på Torvet er indrettet på en sådan måde, at der i sommermånederne er indrettet butikscenter i bygningen, og i den øvrige del af året er der events og konferencer i bygningen. Det betyder, at en del af rammen i Helhedsplanen til udbygning af detalihandel i Blokhus, finder sted ved indretning af "Blokhuset" i sommerperioden. Der findes også butikker i bygningen, som har åbent hele året. I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplan09 er det vurderet, at de fremtidige udbygningsmuligheder for detailhandelen i Blokhus er tilstrækkelige i de kommende år. Den maksimale butiksstørrelse i byen er 750 m² for både udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Der er ikke mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper. Disse butikker henvises i stedet til Hune. Beskyttede områder En lille del af lokalplanens område, Strandkiosken, er omfattet af klitfredet areal i henhold til Naturbeskyttelseslovens 8. Området er beliggene i byzone, og er omfattet af en eksisterende lokalplan. Der må Oktober

30 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag ikke foretages ændringer i tilstanden af klitfredede arealer, og Miljøcenter Aalborg er myndighed på området. Fortidsminder Kommunen har ikke kendskab til forhistoriske fund eller fortidsminder inden for lokalplanområdet. Hvis der under bygge- og anlægsarbejder alligevel træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Nordjyllands Historiske Museum jf. Museumslovens Museet træffes på: Nordjyllands Historiske Museum Algade 48 Postboks Aalborg Tlf.: Landsplandirektiv/Regionplanen Lokalplanområdet er i Regionplan 2005, der er ophøjet til et landsplandirektiv, udpeget som et område med drikkevandsinteresser samt et område med begrænsede drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Kommuneplanen (Helhedsplan09) Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen (Helhedsplan09) for Jammerbugt Kommune. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg - Tillæg nr. 1 til Helhedsplan09, der sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, højde og etager i Delområde C1. Dette tillæg er udarbejdet i et særskilt hæfte. Parkeringsvedtægt Der er udarbejdet en særskilt parkeringsnorm for centerområdet i Blokhus By. Normerne for parkering er nedsat i forhold til den resterende del af Jammerbugt Kommune. Begrundelsen for nedsættelse af parkeringsnormen i Blokhus er, at byen i dag bærer præg af store tomme områder, der er udlagt til parkering. Disse områder er med til at skabe fornemmelsen af en åben by - en tom by. Nedsættes kravet til antallet af parkeringspladser, vil der i fremtiden ikke være de samme store tomme områder i byens midt. Lokalplanen fastlægger i sine bestemmelser, at parkeringsarealer skal placeres bag bebyggelsen eller imellem bebyggelsen, så der derved opnås mindre dominerende parkeringsarealer i fremtiden. Parkeringsnormen gør det muligt i nogle tilfælde at indbetale til kommuens P-fond. Der bliver i denne forbindelse mulighed for at etableres flere parkeringspladser på eksempelvis Mølleplads. Lokalplaner og byplanvedtægter Ved den endelige vedtagelse af ophæves 7 lokalplaner/ byplanvedtægter helt eller delvist. Det er: Lokalplan 143 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 143, Blokhus Centerområde, i sin helhed. Lokalplan 161 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 161, Sommerhusområde m.v. ved Jens Bærentsvej, for det område, der er omfattet af. Lokalplan 165 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 165, Smutvejen i Blokhus, i sin helhed. 26 Oktober 2009

31 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplan 180 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 180, Feriehotellet Nordsøen Blokhus, for det område, der er omfattet af. Lokalplan 191 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 191, Aktivitetscenter i Blokhus (Bowlingcenter), i sin helhed. Lokalplan 202 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 202, For et centerområde ved Torvet i Blokhus, i sin helhed. Byplanvedtægt 1 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Byplanvedtægt 1 med tillæg - Kystområdet Blokhus, Hune, Rødhus, for det område, der er omfattet af. Aflysnnigen (helt eller delvist) af lokalplaner og byplanvedtægter skal ses som et led i at forbedre og ensarte planlægningsgrundlaget i Blokhus By. Kollektiv trafik Det nærmeste stoppested ligger ved Mølleplads. Buslinie 200 kører ca. en gang i timen - men ikke regelmæssigt - fra Aalborg Busterminal via Hune til Blokhus. Miljøforhold Varmeforsyning Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Jammerbugt Kommunes anvisninger. Området er udlagt til naturgas. Grundvand Dele af lokalplanområdet er jf. Regionplan 2005 (landsplandirektiv) beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Kloakering Boligerne ligger i et spildevandskloakeret område. Regnvandet skal nedsives på egen grund. Bebyggelsen i området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Jammerbugt Kommunes anvisninger. Jordforurening Området er omfattet af områdeklassificering i henhold til Jordforureningsloven, og er derfor pr. definition lettere forurenet. Der er mulig jordforurening indenfor lokalplanens område: Nr : Købmand med benzinsalg, Strandvejen 8, Blokhus, status - uafklaret. Det er muligt at områderne vil blive udtaget i forbindelse med udarbejdelse af regulativ om områdeklassificering. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejdet er mistanke om, at jorden er forurenet, skal kommunen straks kontaktes. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Jammerbugt Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger findes på Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer" (Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007) Oktober

32 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens 3, stk. 2, idet planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ikke omfatter anlæg nævnt i lovens bilag 3 og bilag 4. Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 4, stk. 2. Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at der er tale om en fortætning af et allerede eksisterende byområde, og at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret tinglyste servitutter på samtlige ejendomme, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Servitutterne fremgår af oversigten på Bilag H. Jammerbugt Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Ved lokalplanens vedtagelse ophæves servitutter der vedrører eksisterende lokalplaner. Desuden ophæves servitutter vedrørende byggelinier, som er i strid med intentionerne i denne lokalplan. Det er primært byggelinjer langs Aalborgvej, Strandvejen og Torvet, der aflyses. Der er fastlagt nye byggelinjer mod disse veje i lokalplanen, som erstatter de eksisterende. Tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning Virkeliggørelsen af lokalplanen kræver ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Servitutter 28 Oktober 2009

33 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Erhvervskategorier: Bilag A Centerområde, Blokhus, Hune Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Oktober

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 19-001. Centerområde, Blokhus Hune

LOKALPLAN 19-001. Centerområde, Blokhus Hune LOKALPLAN 19-001 Centerområde, Blokhus Hune Oktober 2009 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Nærmere oplysninger:

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse. Forslag Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel og boligformål på Bøgevej i Nr. Lyndelse Forslag Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde

Frederikssund Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde Forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 Centerområde ved Kocksvej og Tværstræde i Frederikssund Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Frederikssund Kommuneplan 1997 2009, kommuneplantillæg nr. 002 for detailhandel

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22

Hvide Sande. Forslag til Tillæg nr. 22 Forslag til Tillæg nr. 22 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til bolig- og erhvervsformål ved Mamrelund, Hvide Sande Hvide Sande DDO, Copyright COWI Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 er i høring

Forslag til lokalplan 98 er i høring Herlev Bygade 90 2730 Herlev 13. januar 2015 Journalnr. 163-2014-23143 Forslag til lokalplan 98 er i høring Kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune har den 10. december 2014 vedtaget at sende forslag til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere