Forslag til Lokalplan , Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 19-001, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar 2010."

Transkript

1 Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: Fax: Kathrine Brix Mørk Direkte Sagsnr.: Forslag til, Centerområde, Blokhus, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og borgermøde den 7. januar Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 19. november 2009 vedtaget Forslag til samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1. Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen og kommuneplantillægget skal udformes skriftligt og være modtaget af kommunen senest den 19. januar 2010 kl på adressen: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro eller på adressen: Spørgsmål vedr. lokalplan samt kommuneplantillæg kan rettes til Teamleder Kell Agerbo, telefon , eller Kathrine Mørk, telefon , Der afholdes i forbindelse med offentlighedsfasen borgermøde torsdag den 7. januar 2010 kl på restaurant Nordstjernen i Blokhus. Planforslagene Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er den igangværende proces, hvis mål er at tegne visionen for Blokhus og Hune byer i fremtiden. Der blev i denne forbindelse i 2008 udarbejdet et visionskatalog for Blokhus og Hune. Jammerbugt Kommune er nu påbegyndt en proces, hvor visionerne skal oversættes til gældende lokalplaner, der skaber nye muligheder. Den første lokalplan bliver for den centrale del af Blokhus by. Hovedkonklusionen i Visionskatalog for Blokhus By er, at byen skal fortættes, så der skabes rum for flere byoplevelser og mulighed for en by, der i højere grad fungerer hele året. Plan- og Miljøafdelingen har med udgangspunkt i Visionskataloget udarbejdet et forslag til Lokalplan nr for den centrale del af Blokhus By. Lokalplanen skal skabe rammer for en sammenhængende planlægning, og derfor Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

2 aflyser Lokalplan nr helt eller delvis 7 eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter. Forslaget til Lokalplan nr er opdelt i en række dele, hvor selve redegørelsen viser nogle af de tanker og muligheder, som Jammerbugt Kommune ser i den nye lokalplan, og det primære formål er at give en fornemmelse af det Blokhus, der kan blive fremtiden. Lokalplanen indeholder ligeledes en række bestemmelser for fremtidens byggeri, og det er disse bestemmelser, der skal overholdes. Kommuneplantillæg nr. 1 er udarbejdet for at bringe overensstemmelse mellem Helhedsplan09 (Kommuneplanen) og Forslag til. Forslag til Lokalplan og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er vedlagt denne skrivelse. Planforslagene kan endvidere ses på eller på Lov om miljøvurdering af planer og programmer Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 22/10/2007) foretaget en screening af lokalplanforslaget. Screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området. Da der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. I afgørelsen er der lagt vægt på, at planen arbejder med fortætning af et allerede eksisterende byområde, og at lokalplanområdet ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold. Denne afgørelse kan påklages til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV. Fristen for at klage er den 22. december 2009, kl Naturklagenævnet vil opkræve et gebyr på 500 kr., som tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Kopi af klagen skal samtidig sendes til Jammerbugt Kommune. Lokalplanforslagets retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og indtil den endelig vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, gælder visse midlertidige retsvirkninger: Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

3 indhold. I indsigelsesperioden er adgangen til at ændre udnyttelsen af en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget, meget begrænset. Når indsigelsesfristen er udløbet, og Kommunalbestyrelsen kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, bliver det muligt at udnytte ejendomme i overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanforslaget. Retsvirkningerne fremgår af Planlovens 17, se vedlagte uddrag. De midlertidige retsvirkninger gælder fra den 24. november 2009 og til den vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort, dog ikke længere end til den 24. november Når lokalplanen bliver offentlig bekendtgjort, indtræder de mildere, permanente retsvirkninger, hvorefter der ikke må etableres forhold, der er i strid med lokalplanen. Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Kommunalbestyrelsen ekspropriere. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Forslag til kommuneplantillæg har ingen direkte retsvirkning overfor ejendomme, som er omfattet af tillægget. Først når kommuneplantillægget er vedtaget og dermed bliver en del af kommuneplanen, indtræder retsvirkningerne. Disse retsvirkninger er gengivet fra Planlovens 12, se vedlagte uddrag. Venlig hilsen Bilag: Forslag til Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 Uddrag fra Planloven ( 12 og 17) Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

4 Uddrag fra Planloven (LBK nr. 813 af 21/06/2007) 12. Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen, jf. dog 19 og 40. Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 17. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. 13, stk. 2. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter 3, stk. 4. Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse. Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

5 Forslag Forslag til LOKALPLAN Centerområde, Blokhus Hune Oktober 2009

6 er offentliggjort fra 24. november 2009 til og med 19. januar 2010 Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort Indsigelser, bemærkninger og nærmere oplysninger: Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Toftevej Aabybro Lokalplanlægger: Kathrine Mørk Tlf Forsidebilledet viser luftfoto af Blokhus

7 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Vejledning Hvad er en lokalplan?...6 Redegørelse Lokalplanens baggrund...7 Lokalplanens formål...8 Lokalplanområdet...8 Lokalplanområdets omgivelser...9 Lokalplanens indhold...9 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...25 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder...28 Servitutter...28 Bilag A, Erhvervskategorier Bilag B, Støj fra erhverv Bilag F, Parkringsnorm for Blokhus, Bilag G, Eks. P-pladser i Blokhus Bilag H, Tinglyste servitutter Planbestemmelser - generelle bestemmelser Indledning Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger...67 Vedtagelse...69 Kortbilag 1 og 2 Planbestemmelser - Delområde B1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende...78 Kortbilag B1-1, B1-2

8 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Planbestemmelser - Delområde C1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende...89 Kortbilag C1-1, C1-2, C1-3 Planbestemmelser - Delområde C2 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag C2-1, C2-2, C2-3 Planbestemmelser - Delområde C3 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag C3-1, C3-2 Planbestemmelser - Delområde E1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag E1-1, E1-2, E1-3 Planbestemmelser - Delområde O1 1. Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Kortbilag O1-1, O1-2

9 Indhold Center- og boligområde, Blokhus, Hune Læsevejledning Forslag til er opdelt i en række dele, hvor første del - Redegørelsen - viser nogle af de tanker og muligheder, som Jammerbugt Kommune ser i den nye lokalplan. Det primære formål er at give en fornemmelse af det Blokhus, der kan blive fremtiden. Lokalplanen indeholder ligeledes en række bestemmelser for fremtidens byggeri i de enkelte delområder (B1, C1, C2, C3, E1 og O1), og det er disse bestemmelser, der skal overholdes. Disse bestemmelser er opdelt i mindre kapitler for det enkelte delområde.

10 Vejledning Centerområde, Blokhus, Hune Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel - se Bilag B1-1, C1-1, C2-1, C3-1, E1-1, O1-1. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende - se Bilag B1-2, C1-2, C2-2, C3-2, E1-2, O1-2. Oversigtskort, der viser byggelinje på 9 meter samt byggelinje på 5 meter ved Åen. Desuden viser kortet fredede bygninger- se Bilag B1-3, C1-3, C2-3, E1-3, O1-3. Øvrige bilag: Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier, Støj fra erhverv, Parkeringsnormer for Blokhus By, Eksisterende parkeringspladser i Blokhus, Oversigt over tinglyste servitutter indenfor lokalplanens område. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Kommunalbestyrelsen har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 1 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillæg nr. 1 er udarbejdet i et særskilt hæfte.

11 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund På baggrund af ønsker fra lokalbefolkningen og på baggrund af kommunens egne erfaringer med den hidtidige planlægning i Blokhus, blev der i slutningen af 2008 udarbejdet et Visionskatalog for Blokhus By. Der blev i forbindelse med præsentationen afholdt borgermøde om fremtiden for Blokhus. Visionskataloget var startskuddet på idéfasen til nærværende lokalplan. Idéfasen løb fra først i december 2008 til først i februar Målet var at Visionskataloget og efterfølgende lokalplan skulle vise, hvordan Blokhus kan se ud i fremtiden. Oktober 2009

12 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Afsættet for arbejdet var ønsket om at fokusere på oplevelsen af byen og byens rum. Dette arbejde er mundet ud i et Visionskatalog samt en lokalplan, hvor fortætning og styrkelse af forskellige bymiljøer har været prioriteret højt. Denne lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg skal træde i stedet for lokalplan 143, 161, 165, 180, 191, 202 og Byplanvedtægt nr. 1, for det område denne nye lokalplan omfatter. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål at sikre Blokhus Bys karakter i forhold til bebyggelse og bymiljøer. Målet er at skabe en by, der ikke kun er en by om sommeren, men en by som også fungerer som by i vinterhalvåret. Blokhus ønskes bevaret som helårssamfund med helårsbeboelse. Samtidig skal der igennem lokalplanen sikres, at Blokhus By kan rumme den store tilstrømning, der er af turister i sommerhalvåret. Lokalplanen viderefører de tidligere lokalplaners bestemmelser om udseende - hvide vægge og røde tage. Dette enkle udtryk har givet ensartethed i byen, som ønskes videreført i fremtiden. Lokalplanområdet Lokalplanområdet dækker den centrale del af Blokhus By. Indenfor lokalplanområdet er der områder til centerformål, offentlige formål, erhvervsformål og boligformål. I centerområdet er der i dag eksisterende blandet bolig- og erhvervsbyggeri i 1½ plan og maksimalt 8,5 meter i højden. I boligområdet er der i dag bebyggelser i enten murværk eller i træ. Højden på byggeriet er makismalt 6,5 meter. Nærværende lokalplan skal afløse syv tidligere lokalplaner og byplanvedtægter. De ses på nedenstående kort. Desuden kan alle gældende lokalplaner ses på Plansystemdk.dk. Lokalplan 143 Lokalplan 161 Lokalplan 165 Lokalplan 191 Lokalplan 202 Lokalplan 180 Byplanvedtægt nr. 1 Tidligere lokalplaner indenfor lokalplanområdet (19-001) Oktober 2009

13 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet grænser mod nord op mod et eksisterende sommerhusområde (Byplanvedtægt nr. 1). Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et eksisterende boligområde i byzone (Byplanvedtægt nr. 1). Mod øst grænser området op til henholdsvis bolig- og sommerhusområder (Byplanvedtægt nr. 1). Mod syd afgrænses lokalplanområdet af helårbebyggelse i byzone (Lokalplan 161), og mod sydvest afgrænses lokalplanen af Feriecenter Nordsøen (lokalplan 180). Lokalplanens indhold Lokalplanområdet inddeles i seks delområder, der hver især får individuelle anvendelses- og bygningsbestemmelser. Delområder er som følgende: B1 Boligområde C1 Centerområde 1 C2 Centerområde 2 C3 Centerområde 3 E1 Erhvervsområde O1 Offentligt område C3 B1 E1 C2 C1 O1 Lokalplanområdet med delområder - B1, C1, C2, C3, E1 Og O1 Oktober

14 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag B1 - Boligområde Delområdet er udlagt til og kan anvendes til boligformål. Området ligger i periferien af lokalplanområdet. Området indeholder mange forskellige typer af boliger, der anvendes forskelligt. Nogle af boligerne er opført som almindelige helårsboliger og benyttes hertil. Andre boliger er opført som sommerhuslignende byggeri og anvendes ligeledes hertil. Højden på byggeri i dette delområde er makismalt 6,5 meter. Der åbnes i dette delområde op for, at byggeri enten kan opføres i murværk i farven hvid og med rødt tag i tagsten eller tegl eller i træ med sort eller gråt tagpap som tagmateriale. C1 - Centerområde 1 Dette delområde omfatter det centrale byområde med Torvet og bygninger i tilknytning hertil. Torvet ses som det primære omdrejningspunkt for handel og butiksvirkomhed. Det er i dette delområde byen skal fortættes, og det bliver i dette område muligt at opføre byggeri i 1½ til 2½ etager og en makismal højde på op til 10,5 meter Visionen for dette delområde er, at oplevelsen af by skal blive større. Det er ligeledes dette område, der skal kunne fungere som bykerne i vinterhalvåret. Dette fortættede centerområde defineres som "Hverdagsbyen Blokhus". klitfredningszonen. E1 - Erhvervsområde Dette delområde omfatter ejendommen Strandvejen 14, matr.nr. 67sz Hune By, Hune. Ejendommen er bebygget med et hotel - Bellevue Hotel. Delområdet kan udelukkende anvendes til hotelformål og hotellet er omfattet af hotelpligt. O1 - Offentligt område Delområdet omfatter de to kommunalejede parkeringspladser ved henholdsvis Sønder I By og Mølleplads. Delområdet kan anvendes til parkering. Der kan ved parkeringspladen på Mølleplads opføres byggeri til en servicebygning indeholdende bl.a. toiletter. På parkeringspladsen ved Sønder I By er der i dag 38 pladser, og der etables yderligere ca. 18 pladser i nærmeste fremtid. Ved Mølleplads er der i dag ca. 30 p-pladser. Parkeringspladsen ved Mølleplads planlægges udvidet i forbindelse med etablering af ny bebyggelse i Delområde C1 og C2. Udvidelsen af parkeringspladsen ved Mølleplads kan komme til at omfattet størstedelen af arealet ved Mølleplads. C2 - Centerområde 2 Der vil i dette område være butikker og restauranter. Nogle af disse har eventuelt kun åbent nogle perioder af året, eller nogle af butikkerne i området begrænser deres omfang i eksempelvis vinterhalvåret. I delområdet vil det være oplagt at etablere flere butikker og restauranter/ cafeer. Bebyggelse i delområdet kan opføres i op til 8,5 meter og i 1½ etage. C3 - Centerområde 3 Indenfor dette delområde kan der opføres kioskog toiletbygning samt byggeri til "Fiskernes Hus". Byggeri i delområdet vil ikke overstige 4,5 meter i højden. Byggeri til "Fiskernes Hus" placeres udenfor 10 Oktober 2009

15 arkitekter ingeniører Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune C2 C1 O1 Lokalplanafgrænsning og Delområderne C1, C2 og O1. Visionen for fremtidens Blokhus En af visioner for fremtidsbyen/ Hverdagsbyen Blokhus er at planlægningen for området skal sikre en attraktiv bymæssighed med en varieret og alsidig bebyggelse, der kan anvendes året rundt. Visionen om en attraktiv by, og en by, der kan anvendes året, opnås ved Blokhus at fortætte som by de centrale dele af byen - Delområde C1 og C2, samt at forstærke de eksisterende bebyggelser, der er i byen i dag. Illustration af fortætning af Blokhus Oktober

16 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Opdeling af byen i områder. Lokalplanen illustrerer på de efterfølgende sider, hvordan området i fremtiden kunne se ud. Illustrationerne er udelukkende for at vise, hvilke muligheder nærværende lokalplan giver i form af bestemmelser som bl.a. bebyggelsesprocent, højde og etager. Bymiljø Blokhus er i dag opbygget omkring Torvet, Aalborgvej og Strandvejen. Aalborgvej/ Strandvejen er byens og Strandens primære færdselsesårer, og derfor opstår der om sommeren flaskehalse pga. de store trafikmængder, der skal både ind i byen og igennem byen. Blokhus By har ikke en tydelig hierakisk fordeling af bygninger og deres funktion. Centerområdet virker som et boligområde blandt andet pga. bestemmelser om en bebyggelsesprocent på maksimalt 40. Med denne lave bebyggelsesprocent bliver der ikke mulighed for fortætning, og det er ikke muligt at opføre flere bygninger, der derved vil skabe mere by. Stistystem Der indtænkes et stisystem til nærtransport af fodgængere. Stien løber på visse strækninger i eget tracé. Stien orienteres mod centerområdet, så den binder dele af lokalplanområdet sammen. Stisystemet består af flere niveauer; Promenaden, Gågaden, Bygaden, Torvet, Strandpromeneaden., og Åstien. Byen kan opdeles i forskellige forløb alt efter hvor i byen, man befinder sig, og alt efter hvor man er på vej hen. Promenaden Når besøgende ankommer til byen, går de langs Promenaden ind til den tætte by. Når man bevæger sig langs Promenaden vil man opleve, at byen bliver tættere. Oplevelsen af by vil blive større, jo tættere 12 Oktober 2009

17 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune man kommer på Torvet og Delområdet C1. Åstien Bag Promenaden og Gågaden slynger Åen sig. Langs Åen er der åbnet muligheder for en sti. Det rekreative miljø ved og i tilknytning til åen er i dag ikke udnyttet. Der er i disse tidligere baggårdsmiljøer nye muligheder i form af spændende gårdrum med butikker, restauranter, værksteder o.s.v. Dette er et område, hvor man bevæger sig til fods. Bygaden Bevæger man sig langs Bygaden vil man opleve blandt bolig og erhvervsbyggeri i en højde af op til 10,5 meter. Bebyggelsen er placeret så det har facadeforløb ud mod Aalborgvej/ Strandvejen. Oplevelsen af by bliver herved større. Strandpromenaden Langs Strandpromenaden skal åforløbet udvides, og fodgængere skal kunne slentre langs Åen ned mod Stranden. Langs strækningen kan der indrettes forskellige elementer som bl.a. siddepladser og broer. Når man går langs Strandpromenaden skal man få en fornemmelse af at byen nedtoner, jo tættere man kommer på Stranden. Skitse af stien ved åen. Gågaden Gågaden er det strøg, der er langs Torvet - fra Aalborgvej til Høkervej. Bebyggelsen er i dette området tæt, og oplevelsen af by er stor i dette område. Gågaden bliver fortsat til kørende trafik. Torvet Torvet er byens centrale omdrejningspunkt. Torvet skal tilføres flere aktiviteter og mere liv, for at det bliver et naturligt centrum i byen - både sommer og vinter. Torvet skal være et sted besøgende naturligt gør ophold. Skitser af stien langs Strandpromenaden. Oktober

18 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Oversigtskort over fremtidens Blokhus - indeholder eksempler på fremtidige bebyggelser. Fortætning af bygningsmassen Det ovenstående oversigtskort viser de indsatsområder (markeret med røde cirkler) hvor bygningsmassen skal fortættes, så der opstår en tættere by. Fortætningen af Delområde C1 sker ved at bebyggelsesprocenten hæves på eksisterende og nye ejendomme. Ved en fortætning dannes der et område i byen, hvor opfattelsen af by er større end i den resterende del af byen. Det fortættede delområde, Delområde C1, skal fungere som den centrale by både i og udenfor turistsæsonen. I turistsæsonen vil byen brede sig ud og dække hele centerområdet (Delområde C1 og C2). I Delområde C1 vil der blive mulighed for at opføre byggeri 1½ til 2½ plan og med en maksimal højde på 10,5 meter. Bebyggelsesprocenten for Delområde C1 hæves til 110. I det omkransende Delområde C2 kan der opføres byggeri i 1½ plan og med en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for Delområde C2 er 80. Samtidig med at bebyggelsesprocenten øges, nedsættes kravet til antallet af parkeringspladser. Der er udarbejdet en parkeringnorm for Blokhus By, hvor kravet til antallet af parkeringspladser nedsat til det halve antal i forhold til tidligere bestemmelser. På de efterfølgende sider er der vist nogle skitser, der illustrerer eventuelt fremtidigt byggeri i Blokhus. Illustrationerne skal kun ses som et bud på, hvordan de forskellige områder kan bebygges. Illustrationer er med til at vise, hvilke muligheder, der er i nærværende lokalplans bestemmelser. 14 Oktober 2009

19 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Aalborgvej /Torvet Skitsen til højre viser et muligt byggeri på sydsiden af krydset Aalborgvej/ Torvet. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af området ved Torvet Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af byggeri ved krydset Aalborgvej/ Torvet. Visualiseringen ses fra nord mod syd. Oktober

20 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse ved Aalborgvej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan de to områder i forbindelse med Aalborgvej 7 kan bebygges. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er her ligeledes ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af området ved og i tilknytning til Aalborgvej 7. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af byggeri ved og i tilknytning til Aalborgvej 7. Visualiseringen ses fra nordvest mod sydøst. 16 Oktober 2009

21 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Aalborgvej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan området bag det tidligere "Beach Bowl" kan bebygges. Byggeriet kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Der er igen foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et lukket facadeforløb mod det offentlige rum, og at området langs denne del af Strandvejen/ Aalborgvej kommer til at fremstå som en del af byen - et gadeforløb med oplevelser i form af butikker og byliv, og ikke kun som en bagside af et andet byggeri. Skitsering af området ved og i tilknytning til det tidligere "Beach Bowl". Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Visualisering af muligt byggeri ses på modstående side. Oktober

22 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse på Torvet Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan der på Torvet kan placeres en bygning til eksempelvis turistkontor. En af ulemperne ved det eksisterende torv er, at det er for åbent og for stort. At Torvet er for stort og for åbent modvirker, at besøgende gør ophold på arealer ved Torvet. Lukkes Torvet opnås der derved en bedre fornemmelse af torvemiljøet, og ophold på Torvet bliver mere naturligt - man får mere lyst til at opholde sig på Torvet. Bygningen er jf. skitsen placeret, så det afslutter Torvet mod nord. Der etableres parkeringpladser efter p-normen, i relativ nærhed til et eventuelt nyt turistkontor. Skitsering af evt. nyt turistkontor på Torvet. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Visualisering af byggeri ved Sønder i By og på Torvet. Visualiseringen ses fra syd mod nord. 18 Oktober 2009

23 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Bebyggelse ved Sønder i By og Høkervej Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan to områder ved henholdsvis Høkervej og Sønder i By kan bebygges. Byggeriet langs Sønder i By kan opføres i 1½ til 2½ etage med en totalhøjde på 10,5 meter. Byggeriet langs Høkervej kan opføres i 1½ etage med en totalhøjde på 8,5 meter. Der er her foreslået et byggeri med erhverv (fx. butikker) i stueetage og boliger herover. I tilknytning til boligerne kan der etableres tagterrasser. Der skal friholdes et areal til fællesområde til boligerne. Arealet skal være minimum 35 m² pr. bolig. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen og imellem bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et facadeforløb mod det offentlige rum. Skitsering af forslag til bebyggelse ved Høkervej og Sønder i By. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Der skal etableres parkeringpladser efter p-normen, og de fjernede parkeringspladser skal retableres et andet sted i Blokhus - eksempelvis på Mølleplads. Visualisering af muligt byggeri på Sønder i By ses på modstående side. Oktober

24 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Bebyggelse ved Strandvejen Skitsen til højre viser et forslag til, hvordan to ejendomme ved Strandvejen kan bebygges. Byggeriet ved Strandvejen er i den viste skitse erhvervsbyggeri i form af hotel. Byggeriet langs Strandvejen kan opføres i 1½ etage med en totalhøjde på 8,5 meter. Det er ønsket at bebyggelsen placeres med facaden ud til vejen, og at diverse fællesområder og parkeringspladser placeres bag bebyggelsen. Det er vigtigt, at bebyggelsen rykkes frem så der dannes et facadeforløb mod det offentlige rum. Der skal etableres parkeringpladser på eller ved ejendommen efter p-normen. Skitsering af evt. nyt byggeri ved Strandvejen. Pilen viser fra hvilken retning, det fremtidige byggeri ses. Visualisering af byggeri ved Strandvejen. Visualiseringen ses fra sydøst mod nordvest. 20 Oktober 2009

25 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Facader i centerområdet Facadeudformningen i Blokhus skal udformes efter bl.a. Nyklassicistiske principper - med et enkelt udtryk, hvor det tilstræbes at proportioner tilfører bygningen en vis ro og værdighed. Facaderne skal, for at opnå helhed, have et forhold mellem facadehøjder og -bredde, tagareal og facadeareal og vindueshuller og murpiller. Taget er ofte afvalmet og uden udhæng, og det afsluttes gerne med en taggesims og har fuldmurede gavle. Taget skal udformes med symmetriske saddeltage, og med en proportion der følger facadehøjden. Lokalplanen fastlægger en taghældning på grader. Taget skal beklædes med røde, matte tagsten eller teglsten. Facadernes farve og materiale skal understøtte bygningens proportioner, og derfor skal facaderne i centerområdet fremstå som hvide pudsede eller vandskrurede vægge. Facaderne må gerne have enkelte profileringer eller bygningsdetaljer i andre materialer for at fremhæve fx overgange. Dette kunne evt. være mellem tag og facade eller mellem bolig og erhverv. Vinduer skal stå som anonyme vindueshuller, hvorimod døren skal fremhæves med profilering eller med et skilt. Blokhuset Eksempel på facadeudtryk. Oktober

26 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag Skiltning Skilte skal underordne sig facaden samt nabofacader, så de i størrelse og udseende ikke virker dominerende. Ved flere skilte på samme husfacade skal skiltningen samordnes, så den udgør en harmonisk helhed. Udhængsskilte skal tilpasses husets arkitektur og øvrig skiltning. Eksempler på skiltning Facadeskiltning ved Blokhuset - skiltningen samordnes og udgør et godt helhedsindtryk. 22 Oktober 2009

27 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Fredning, bevaringsværdige bygninger mv. Ifølge Tingbogen findes der 2 bevaringsværdige bygningskomplekser i Blokhus - Klitgården og Kancelligaarden. Bygningerne er underlagt en tinglyst bygningsfredning, hvilket i princippet indebærer at ændringer i bygningerne kræver tilladelse fra fredningsmyndighederne. Kancelligaarden (den nordre gård), Strandvejen 4 og Strandvejen 9 Kancelligaarden var oprindeligt en stor 5-længet skudehandelsgård opført i årene Idag er der kun hovedbygningen samt udhusbygningen "Hawet" tilbage. Hovedbygningen består af en 51 meter lang bygning med hvidkalket mur, rødmalede døre og vinduer samt stråtag. I 1844 blev bygningen indrettet til herrefogedkontor, tingsted og toldkontrolstation og efterfølgende fik den navnet Hovedbygning på Kancelligaarden Kancelligaarden. Udhusbygningen, hvor "Hawet" i dag er indrettet, fungerede oprindeligt som maltgøreri, hvor malten til ølbrygningen blev forarbejdet. I 1844 blev bygningen indrettet til byens fængsel. Siden husets opførelse har det fremstået med hvidkalket mur og med stråtag. I dag er stadig jerntremmer i det lille vindue ud mod Strandvejen, der vidner om Udhusbygning til Kancelligaarden - "Hawet" bygningens historie. Klitgaarden (den søndre gård), Høkervej 2 Klitgaarden var oprindeligt Blokhus' største skudehandelsgård. I dag rummer bygningerne "Strandingskroen", "Futten" og " Bingen". Alle bygninger er opført med hvidkalkede mure og med stråtag. Futten, den østlige længe, er opført i 1761 samme år som Bingen. Bygningerne er nogle af de ældste i Blokhus. Futten fungerede som stuehus til skudehandlerfamilierne, og i dag rummer bygningen byens ældste værtshus. Bingen, den vestre længe, rummede i skudehandelstiden havreloft, og i underetagen opbevaredes forskellige skudehandelsvarer som brændevin, fernis mv. "Bingen" var betegnelsen for det rum hvor varene blev bearbejdet og lagret inden udskibning. Udover opbevaring af skudehandelsvarer var der også redskabsrum hønsehus og huggehus i bygningen. I dag er der fremvisning og salg af Den vestre længe på Klitgaarden - "Bingen" Oktober

28 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag kunsthåndværk i bygningen. Hovedbygningen Strandingskroen er opført i 1844 i herregårdsstil. I den vestlige del af bygningen fandtes en købmands- og manufakturhandel og i den østlige del var en privatbolig. Midt i bygningen var en stor spisestue til bespisning af de mange besøgende i skudehandelen. Efter skudehandelstiden blev ejendommen omdannet til Klitgaards Badehotel og herefter videresolgt i Kilde: Jammerbugt Turistbureau Det er ikke tilladt at nedrive eller ændre fredede bygninger uden Kulturarvsstyrelsens tilladelse. For fredede bygninger er det i begrænset omfang muligt at opnå støtte fra Kulturarvsstyrelsen til helt særlige, enkelte restaureringer og forbedringer. Kulturarvsstyrelsen har til huse på Slotshlomsgade 12, 1216 København K. De fredede bygninger fremgår endvidere af Bilag C Oktober 2009

29 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanen ligger inden for den kystnære del af byzonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne. Der skal gøres rede for hvordan ny bebyggelse vil påvirke kysten visuelt. Såfremt ny bebyggelse afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Som beskrevet tidligere i redegørelsen er en af intentionerne med lokalplanen at sikre, at Blokhus kan udvikle sig/fortættes ved at der findes højere bebyggelse omkring Torvet og lavere bebyggelse jo længere væk man bevæger sig fra Torvet jf. nedenstående skitse. Illustration af fortætning af Blokhus Lokalplanen åbner derfor mulighed for byggeri i op til 10,5 meter omkring Torvet. Der findes i forvejen byggeri på Torvet med en tilsvarende højde idet "Blokhuset", det tidligere bowlingcenter, har samme højde. Det fremgår endvidere af Bilag C1-2, hvor der kan tillades byggeri i op til 10,5 meter. Blokhus er afskærmet fra kysten ved hjælp af klitformationer der gør, at byen ikke kan ses fra Stranden. Ved nedkørslen til Stranden fra Strandvejen, kan man se et lille stykke op i byen, men på denne strækning åbner lokalplanen ikke op for højere bygningshøjder end de nuværende - fra 6,5 meter til 8,5 meter. En byfortætning af byen omkring Torvet, både i volumen og højde, vurderes ikke at påvirke det visuelle indtryk af byen set fra kysten. Ved at holde det høje byggeri i midten af byen vil det ikke kunne ses fra Stranden. Detailhandel Byen rummer i dag ca. 15 butikker under kategorien daglig-/udvalgsvarebutikker. Butikkerne i byen er primært lokaliseret omkring Aalborgvej, Strandvejen og Torvet I Helhedsplan09 er der fastlagt rammer for udbygning af detailhandelen i Blokhus. Der er mulighed for at udbygge detailhandelen i byen op til ca m² i alt. Rammen er ikke udfyldt, og ved at muliggøre yderligere vækst for detailhandelen i Blokhus fastholdes byens udviklingspotentiale. Byens butikscenter, "Blokhuset", på Torvet er indrettet på en sådan måde, at der i sommermånederne er indrettet butikscenter i bygningen, og i den øvrige del af året er der events og konferencer i bygningen. Det betyder, at en del af rammen i Helhedsplanen til udbygning af detalihandel i Blokhus, finder sted ved indretning af "Blokhuset" i sommerperioden. Der findes også butikker i bygningen, som har åbent hele året. I forbindelse med vedtagelsen af Helhedsplan09 er det vurderet, at de fremtidige udbygningsmuligheder for detailhandelen i Blokhus er tilstrækkelige i de kommende år. Den maksimale butiksstørrelse i byen er 750 m² for både udvalgsvare- og dagligvarebutikker. Der er ikke mulighed for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper. Disse butikker henvises i stedet til Hune. Beskyttede områder En lille del af lokalplanens område, Strandkiosken, er omfattet af klitfredet areal i henhold til Naturbeskyttelseslovens 8. Området er beliggene i byzone, og er omfattet af en eksisterende lokalplan. Der må Oktober

30 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag ikke foretages ændringer i tilstanden af klitfredede arealer, og Miljøcenter Aalborg er myndighed på området. Fortidsminder Kommunen har ikke kendskab til forhistoriske fund eller fortidsminder inden for lokalplanområdet. Hvis der under bygge- og anlægsarbejder alligevel træffes spor efter fortidig aktivitet i form af jordfaste fortidsminder eller lignende, skal arbejdet straks standses og fundet indberettes til Nordjyllands Historiske Museum jf. Museumslovens Museet træffes på: Nordjyllands Historiske Museum Algade 48 Postboks Aalborg Tlf.: Landsplandirektiv/Regionplanen Lokalplanområdet er i Regionplan 2005, der er ophøjet til et landsplandirektiv, udpeget som et område med drikkevandsinteresser samt et område med begrænsede drikkevandsinteresser. I områder med drikkevandsinteresser skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Kommuneplanen (Helhedsplan09) Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen (Helhedsplan09) for Jammerbugt Kommune. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg - Tillæg nr. 1 til Helhedsplan09, der sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, højde og etager i Delområde C1. Dette tillæg er udarbejdet i et særskilt hæfte. Parkeringsvedtægt Der er udarbejdet en særskilt parkeringsnorm for centerområdet i Blokhus By. Normerne for parkering er nedsat i forhold til den resterende del af Jammerbugt Kommune. Begrundelsen for nedsættelse af parkeringsnormen i Blokhus er, at byen i dag bærer præg af store tomme områder, der er udlagt til parkering. Disse områder er med til at skabe fornemmelsen af en åben by - en tom by. Nedsættes kravet til antallet af parkeringspladser, vil der i fremtiden ikke være de samme store tomme områder i byens midt. Lokalplanen fastlægger i sine bestemmelser, at parkeringsarealer skal placeres bag bebyggelsen eller imellem bebyggelsen, så der derved opnås mindre dominerende parkeringsarealer i fremtiden. Parkeringsnormen gør det muligt i nogle tilfælde at indbetale til kommuens P-fond. Der bliver i denne forbindelse mulighed for at etableres flere parkeringspladser på eksempelvis Mølleplads. Lokalplaner og byplanvedtægter Ved den endelige vedtagelse af ophæves 7 lokalplaner/ byplanvedtægter helt eller delvist. Det er: Lokalplan 143 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 143, Blokhus Centerområde, i sin helhed. Lokalplan 161 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 161, Sommerhusområde m.v. ved Jens Bærentsvej, for det område, der er omfattet af. Lokalplan 165 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 165, Smutvejen i Blokhus, i sin helhed. 26 Oktober 2009

31 Forslag Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Lokalplan 180 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 180, Feriehotellet Nordsøen Blokhus, for det område, der er omfattet af. Lokalplan 191 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 191, Aktivitetscenter i Blokhus (Bowlingcenter), i sin helhed. Lokalplan 202 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Lokalplan 202, For et centerområde ved Torvet i Blokhus, i sin helhed. Byplanvedtægt 1 Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af ophæves Byplanvedtægt 1 med tillæg - Kystområdet Blokhus, Hune, Rødhus, for det område, der er omfattet af. Aflysnnigen (helt eller delvist) af lokalplaner og byplanvedtægter skal ses som et led i at forbedre og ensarte planlægningsgrundlaget i Blokhus By. Kollektiv trafik Det nærmeste stoppested ligger ved Mølleplads. Buslinie 200 kører ca. en gang i timen - men ikke regelmæssigt - fra Aalborg Busterminal via Hune til Blokhus. Miljøforhold Varmeforsyning Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Jammerbugt Kommunes anvisninger. Området er udlagt til naturgas. Grundvand Dele af lokalplanområdet er jf. Regionplan 2005 (landsplandirektiv) beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Kloakering Boligerne ligger i et spildevandskloakeret område. Regnvandet skal nedsives på egen grund. Bebyggelsen i området skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter Jammerbugt Kommunes anvisninger. Jordforurening Området er omfattet af områdeklassificering i henhold til Jordforureningsloven, og er derfor pr. definition lettere forurenet. Der er mulig jordforurening indenfor lokalplanens område: Nr : Købmand med benzinsalg, Strandvejen 8, Blokhus, status - uafklaret. Det er muligt at områderne vil blive udtaget i forbindelse med udarbejdelse af regulativ om områdeklassificering. Såfremt der under bygge- og anlægsarbejdet er mistanke om, at jorden er forurenet, skal kommunen straks kontaktes. Renovation Af hensyn til fremkommeligheden i området skal køreveje for renovationsbiler og vendepladser indrettes efter reglerne i Jammerbugt Kommunes til en hver tid gældende affaldsregulativer. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Jammerbugt Kommunes affaldsregulativer. Yderligere oplysninger findes på Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer" (Lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007) Oktober

32 Redegørelse Centerområde, Blokhus, Hune Forslag opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens 3, stk. 2, idet planen omfatter et mindre område på lokalt plan, og ikke omfatter anlæg nævnt i lovens bilag 3 og bilag 4. Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 4, stk. 2. Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at der er tale om en fortætning af et allerede eksisterende byområde, og at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret tinglyste servitutter på samtlige ejendomme, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet. Servitutterne fremgår af oversigten på Bilag H. Jammerbugt Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten. Ved lokalplanens vedtagelse ophæves servitutter der vedrører eksisterende lokalplaner. Desuden ophæves servitutter vedrørende byggelinier, som er i strid med intentionerne i denne lokalplan. Det er primært byggelinjer langs Aalborgvej, Strandvejen og Torvet, der aflyses. Der er fastlagt nye byggelinjer mod disse veje i lokalplanen, som erstatter de eksisterende. Tilladelser eller dispensationer fra anden lovgivning Virkeliggørelsen af lokalplanen kræver ikke tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen. Servitutter 28 Oktober 2009

33 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Erhvervskategorier: Bilag A Centerområde, Blokhus, Hune Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Oktober

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej

Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Lokalplan 15-002 Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Vurderingsskema - bæredygtighed i lokalplaner Centerområde, Jernbanegade/Toftevej Bygningsniveau Bygningsvolumen Fra en miljømæssig vinkel er det afgørende, hvad omfanget af overfl ade mod det fri er pr.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere