Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter"

Transkript

1 S 94 - Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Effektivisering af supportorganisationen Idealmodel og aktiviteter August 2007 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb.

2 1. Indledning Dette notat bygger på notatet Effektivisering af supportorganisationen Anbefalinger samt konklusionerne fra styregruppemødet den 26. juni Notatet er opdelt i to dele, hvor første del i afsnit 2 beskriver idealmodellen for supportorganisationen i AMS og anden del i afsnit 3 beskriver de aktiviteter, der skal til for at nå idealmodellen. Aktiviteterne er brudt ned fra anbefalingerne i notatet Effektivisering af supportorganisationen Anbefalinger. Notatet indeholder ikke en detaljeret implementeringsplan for etableringen af supportorganisationen. Implementeringsplanen vil blive udarbejdet i august Idealmodellen for supportorganisationen i AMS Supportorganisationen i AMS skal bestå af fire niveauer: Superbrugere i jobcentre samt i a-kasser, virksomheder og hos anden aktører 1. level support i supportcentret 2. level support i BIT 3. level support hos leverandører og forretningsspecialister i AMS Supportorganisationen er illustreret i figur 1, hvor de sorte pile illustrerer flowet i en supportsag og de røde streger flowet i kommunikationen omkring systemernes udvikling og drift. Det grundlæggende element i organisationen er, at der er et entydigt og gennemsigtigt sagsflow i en supportsag. Superbrugere, borgere og virksomheder (kunderne) har en indgang til support, nemlig supportcentret. Supportcentret har ansvaret for at svare kunderne uanset, hvor sagen bliver løst. I det omfang, supportcentret ikke kan svare i første henvendelse, formidler de sagen videre til 2. level supporten, som enten selv løser sagen eller visiterer den videre til 3. level. 2. level har ansvaret overfor de sager, som formidles videre fra 1. level, og for at svare 1. level, der formidler resultatet til kunden. Figur 1: Den ideelle fremtidige supportorganisation Regioner AMS Ledelse Systemejerskab Udvikling Projektledelse Forretningsspecialister Cybercom Superbruger 1. level Supportcenter Applikationssupport: Arbejdsmarkeds portalen Jobnet Amanda 2. level - BIT Teknisk support Drift KMD IBM Sirius Knowledge Cube Undtaget fra dette flow er rent forretningsrelaterede spørgsmål, som visiteres direkte fra 1. level til forretningsspecialisterne i AMS idet det vurderes, at der er en risiko for, at 2. Side 2

3 level vil blive oplevet som et forsinkende element i den type sager. Den kontakt, der foregår på 3. level mellem forretningsspecialister i AMS og udviklingsleverandører skal altid dokumenteres i det fælles helpdesksystem. Der er etableret SLA er mellem alle niveauer i organisationen - superbrugere, 1. level i supportcentret samt 2. og 3. level - med angivelser af tidsfrister for, hvor lang tid en sag må ligge på et niveau, før den sendes til næste niveau, samt åbningstider og eskalationsveje. 2.1 Kommunikation Der er entydige kanaler for kommunikationen til kunderne: 1. Fejl og standardændringer - for eksempel brugeroprettelser. Alle relevante oplysninger for superbrugerne registreres i et helpdesksystem, så sagens status konstant kan følges. 1. level supporten har et ansvar for løbende at følge op på sager, der er formidlet videre til 2. level. Her skelnes der i mellem kunderne, idet borgere og virksomheder serviceres om Jobnet via telefon og mail på jobnet.dk. Borgere og virksomheder har ikke adgang til helpdesksystemet, og bør derfor holdes løbende orienteret om deres sag via mail. 2. Udvikling af systemerne (release information) og driftsstatus. Kommunikationen mellem systemejer og supportorganisationen omkring systemernes udvikling og drift foregår ad en kanal, en support hjemmeside. Kunderne har adgang til alle relevante oplysninger. Der skal dog også her skelnes mellem kunderne, så borgere og virksomheder får deres information på jobnet.dk, mens supportorganisationen bruger support hjemmesiden. På support hjemmesiden skal der etableres abonnementsordninger, så alle i support organisationen får direkte info, når der er nyheder om drift, releases, undervisning m.m. 2.2 Roller og ansvar Superbrugerne skal kunne besvare så mange spørgsmål fra brugerne som muligt og eskalere de sager, som de ikke kan løse, videre til 1. level supporten (supportcentret). Alle jobcentre skal have min. en superbruger, og de skal have følgende kompetencer/deltage i aktiviteter: Viden om, hvor de skal rette henvendelse om fejl set i forhold til statslige og kommunale systemer Samarbejde med de kommunale superbrugere Viden om, hvordan de indberetter fejl i helpdesksystemet Kompetencer til at beskrive fejl, så supporten har mulighed for at gennemskue hvor fejlen kan ligge Viden om, hvor de kan hente information om systemerne og procedurer for videreformidling af information til kolleger Et bredt og solidt kendskab til brugerfladerne i samtlige systemer Evne til at gennemskue og genkende fejl, der relaterer sig til forkert brug af systemerne. Kontinuerlig opdatere sig med løbende information fra supportcentret og BIT om systemernes faciliteter og nye releases, herunder evt. indgå i test. Deltage i uddannelse og superbrugermøder Deltage i undervisning af kollegaer i arbejdsgange og systemernes funktionalitet både generelt (nye medarbejdere) og ved release af ny funktionalitet For at skabe fokus på superbrugerrollen i jobcentrene skal alle superbrugere uddannes og certificeres. Lederen af supportcenteret skal indgå og følge op på aftaler med jobcentercheferne, der indeholder beskrivelser af superbrugernes opgaver, ansvarsområder og tidsforbrug, så superbrugerne har så klare retningslinier som muligt for deres arbejde. 1. level supporten (supportcentret) har ansvaret for, at superbrugere, virksomheder og borgere modtager et svar på deres henvendelser. Supportcentret har ansvaret for Side 3

4 løbende at følge op på sager jf. ovenfor. De skal være i stand til at besvare henvendelser om typiske fejl hurtigt, effektivt og serviceminded. 1. level supporten skal kunne håndtere følgende: Henvendelser, der relaterer sig til typiske og velkendte systemfejl og/eller uhensigtsmæssigheder. Henvendelser, der relaterer sig til forkert brug af systemerne her skal supportcentret være i stand til at afdække, når der er tale om brugerrelaterede fejl og til at dirigere kunderne til korrekt brug af systemerne Afdække om henvendelser relaterer sig til den kommunale it-arkitektur, og i så fald kunne guide superbrugeren til at kontakte egen kommunal it-enhed Brugeradministration Deltagelse i test af systemerne Ansvar for undervisning og certificering af superbrugere i systemerne Kommunikation til superbrugere og slutbrugere om hændelser, der påvirker brugernes arbejde, herunder redaktion af support hjemmesiden Ansvar for superbrugermøder Udover brugerne er det supportcentret, der umiddelbart har en fordel af, at superbrugerorganisationen fungerer effektivt. Supportcentret har den daglige kontakt med superbrugerne, og supportcentret kan derfor følge op på, om superbrugerne lever op til kravene og dermed på superbrugernes behov uddannelse. 2. level supporten (BIT) har ansvaret for at besvare mere komplekse fejlindberetninger. 2. level supporten skal kunne håndtere følgende: Nye, ikke kendte fejl, Visitere opgaver til 3. level Fejl, hvor 1. level supporten ikke er i stand til at afdække, om der er tale om en teknisk, system- eller brugerfejl Overvåge systemernes drift Informere 1. level supporten om hændelser, der påvirker brugernes arbejde, herunder om evt. work arounds og sager der henvises til ændringsønsker Ansvarlig for, at helpdesksystemet kan understøtte den samlede supportorganisation optimalt 2. level supporten melder altid tilbage gennem 1. level supporten. 3. level supporten består dels af leverandørerne og dels af forretningsspecialister i AMS. 3. level supportens rolle er, at levere svar til 2. level supporten (og 1. level supporten jf. side 2), og herunder at aftale, om indberetningen skal håndteres som en supportsag eller et ændringsønske. 3. Aktiviteter For at komme frem til idealsituationen skal der gennemføres en række aktiviteter omkring følgende hovedgrupper: Etablering af organisation - Superbrugere - 1. level support - 2. level support - 3. level support Systemunderstøttelse supporthjemmeside og helpdesk system Kommunikation Uddannelse 3.1 Etablering af organisation Side 4

5 3.1.1 Superbrugere Lederen af supportcenteret har ansvaret for at etablere og følge op på et aftalegrundlag med i første omgang jobcentercheferne, så der skabes forståelse for og accept af superbrugerrollen i jobcentrene. På længere sigt kan der etableres aftaler med de øvrige brugere af systemerne. Aftalen skal indeholde flg. punkter: Formålet med at have en superbruger i et jobcenter Jobcenterchefens rolle Superbrugerens rolle og ansvar inkl. forventet tidsforbrug til - Opgaveløsning - Uddannelse - Deltagelse i superbrugermøder - Deltagelse i test Udbyttet af en superbruger ordning Superbrugerne skal uddannes og certificeres, og der skal udarbejdes et uddannelsestilbud i to niveauer. Supportcentret har ansvaret for at udvikle dels et basismodul, der indeholder de grundlæggende forhold omkring superbrugerrollen, og dels et udvidet modul med uddannelse i systemerne. Certificeringen skal give et løntillæg til superbrugerne for at skabe fokus på værdien af uddannelsen og superbrugerrollen. Basismodulet skal indeholde: Organisering af supporten hvordan ser supportorganisationen ud set fra en superbrugers synsvinkel Rollen gennemgang af hvilke krav en superbruger skal leve op til, herunder af aftalen med jobcentret Helpdesksystem gennemgang af funktionalitet og processer Fejlindberetning gennemgang af fastlagt proces for fejlindberetning nødvendig information m.m. i for eksempel en fejlindberetning, og hvordan fejl dokumenteres Brugeradministration Kommunikation hvor finder superbrugeren information? Hvordan kommunikerer superbrugeren til sine kolleger? Spørgeteknik hvordan spørger en superbruger ind til fejl for at få den bedste information og kunne give den bedste hjælp De udvidede moduler skal indeholde: Introduktion til moduler i Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet Gennemgang af sammenhængen i mellem systemerne Det er supportcentret, der har ansvar for at udbyde og planlægge uddannelserne og for at certificere superbrugerne og dermed sørge for, at alle superbrugere er certificerede eller på vej til at blive det. Forretningsspecialisterne i AMS eller specialister fra jobcentrene vil stå for selve uddannelsen i de udvidede moduler. Når supportcentret fungerer, skal de i samarbejde med superbrugerne opbygge formelle erfagrupper i mindre enheder end de nuværende regioner for eksempel efter de gamle amtsgrænser. Superbrugermøderne bør holdes i erfagrupperne jf. nedenfor - og der skal holdes minimum fire årlige superbrugermøder i forbindelse med de planlagte releases på systemerne level support De to nuværende områder af 1. level supporten i supportcentret i hhv. Ålborg og på Bornholm skal lægges fagligt sammen, således at der er et kontaktpunkt for support vedr. Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet (og Amanda). Det vil sige, at man som kunde kun skal henvende sig et sted uanset, hvad man skal have hjælp til i relation til systemerne. For ansatte i jobcentrene vil kontakten foregå gennem deres superbruger, som registrerer sagerne i helpdesksystemet. For borgere og virksomheder vil kontakten foregå pr. telefon og mail via jobnet.dk. Side 5

6 AMS skal sikre en ledelsesmæssig oprustning af supportcentret, således at ledelsen fremover har erfaring med at drive og opbygge en 1. level support. Lederen af Supportcentret refererer til kontorchefen i 7. kontor i AMS. Som led i en professionalisering af supportorganisationen skal der fokus på sikker drift. Det anbefales, at supportcentret på Bornholm bevares, som det er, samt at den del af supportcentret i Ålborg, der beskæftiger sig med support af Arbejdsmarkedsportalen flyttes til København og placeres i umiddelbar nærhed af 7. kontor i AMS. Den del af supportcentret i Ålbort, som beskæftiger sig med kontrol af jobannoncer kan enten tages ud af 1. level supporten og placeres i relation til et jobcenter i Nordjylland, eller flyttes med supporten af Arbejdsmarkedsportalen til København. Lederen for supportcentret har ansvaret for at organisere supportcentret, herunder for at udarbejde kompetenceplaner for samtlige supportmedarbejdere i 1. level supporten. Supportmedarbejderne skal som minimum kunne leve op til følgende: Kendskab til Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet på detaljeret niveau (mere end superbrugerniveau) Indsigt i de it-tekniske platforme, som systemerne bygger på Indsigt i og forståelse for forretningsgangene i jobcentrene Ekspertise i helpdesksystemet Erfaring og/eller uddannelse indenfor kundeservice eller callcenterservice, herunder for eksempel spørgeteknik I forlængelse af disse krav skal lederen af supportcentret i samarbejde med forretningsspecialisterne i AMS etablere relevant uddannelse til supporterne. Uddannelsen i de første tre punkter skal varetages af forretningsspecialisterne i AMS, mens de sidste to punkter vil foregå ved hjælp af eksterne undervisere. 1. level supporten får ansvaret for uddannelsen og certificeringen af superbrugerne, herunder for planlægningen af superbrugermøder samt evt. for at følge op på aftalerne med jobcentercheferne jf. ovenfor. Opgaven omkring uddannelse og certificering bør varetages af en uddannelseskoordinator placeret i supportcentret, der kan varetage opgaven som en del af sit arbejde i supportcentret. Opgaven består dels i planlægning af uddannelserne og dels i at holde regnskab med certificeringerne. Et gennemarbejdet uddannelsesprogram vil kunne reducere antallet af henvendelser til Supportcentret. 1. level supporten får ansvaret for al kommunikation til kunderne, og det indebærer blandt andet, at der skal udnævnes en webredaktør i supportcentret med hovedansvar for at redigere support hjemmesiden jf. afsnit 3.3. Det betyder alt i alt, at: level support AMS skal rekruttere en leder af 1. level supporten i København AMS skal sammen med lederen for supportcentret rekruttere medarbejdere til 1. level supporten i København, herunder medarbejdere med kompetencer omkring koordinering af uddannelse og redaktion af hjemmesider i alt flyttes min. syv årsværk fra Ålborg AMS skal finde egnede lokaler til supportcentret og sikre arbejdspladser, telefonsystem, netværk m.m. Lederen af supportcentret skal i samarbejde med forretningsspecialisterne i AMS etablere uddannelse i Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet evt. i sammenhæng med superbrugernes udvidede modul Lederen af supportcentret er i samarbejde med BIT ansvarlig for implementering af helpdesksystem og samling af informationer vedr. support på en hjemmeside. BIT skal udnævne en ansvarlig for 2. level supporten, som skal medvirke til opbygningen af supportorganisationen og have ansvaret for 2. level supporten. Rollen vil bestå i at: Side 6

7 Løse opgaver fra 1. level support og visitere til 3. level Skabe overblik over eksisterende og pege på evt. behov for nye supportaftaler med leverandører Etablere aftaler med forretningsspecialister i AMS Medvirke til at implementere et helpdesksystem Etablere overvågning af systemer i samarbejde med driften Kommunikere forhold omkring driften til supportorganisationen via support hjemmesiden Rollen vil efter opstartsfasen primært bestå i opgaveløsning og eskalering til leverandører og forretningsspecialister på 3. level. Rollen kræver derfor en indsigt i systemernes tekniske platforme og i sammenhængen mellem systemerne. Det er vigtigt, at alle sager fra 1. level registreres og visiteres videre i gennem en kanal til 2. level supporten, så man kan få overblik over omfanget af sager på alle niveauer i organisationen, og dermed mulighed for at styre resurserne i hele supportorganisationen effektivt. 2. level skal derfor have tilsendt en advis på de sager, som 1. level visiterer direkte til forretningsspecialisterne i AMS jf. side 2. Vi vurderer, at opgaven kan løses af et årsværk, men vurderingen er baseret på et skøn, da der ikke findes dækkende data for, hvor mange opgaver, der bliver løst i 2. level. Der bør derfor i opstartsfasen etableres et beredskab i BIT, så der hurtigt kan trækkes resurser ind, hvis der bliver behov for det. I opstartsfasen vil der være behov for, at AMS og BIT arbejder tæt sammen om opgaven, og de bør sammen udarbejde en analyse af, hvordan BIT bliver bragt i en situation, hvor de kan løfte opgaven omkring 2. level supporten level support Der skal afsættes resurser hos AMS til 3. level support. På baggrund af analysen og det antal sager, der ligger hos systemejere og medarbejdere i AMS vurderes det, at der min. skal bruges en fuldtidsresurse i en opstartsfase. Det vurderes, at behovet løbende vil falde i takt med, at superbrugere, 1. level og 2. level supporten gennemgår uddannelse og videndelingen i organisationen i form af bedre systemunderstøttelse og kommunikation kommer til af fungere. 3.2 Systemunderstøttelse Systemunderstøttelsen består dels af implementering af et helpdesk system og dels af en ny opsætning af det nuværende telefonsystem. Med hensyn til helpdesksystemet, så skal AMS, BIT og Rambøll Management i løbet af august 2007 analysere, om HP Servicecenter, som BIT er i gang med at implementere, umiddelbart kan implementeres i supportorganisationen. Alternativt skal det vurderes, om et mindre kompliceret system skal implementeres i en overgangsperiode eller om Cerberus kan tilrettes, så det som minimum opfylder behovet for videndeling i organisationen. Der vil ligge en vurdering klar ultimo august På længere sigt er målet at anvende det samme helpdesksystem som BIT, og HP Servicecenter vil således under alle omstændigheder blive implementeret i hele supportorganisationen. Kravene til et kommende helpdesksystem er overordnet, at: Det er nemt at anvende for superbrugerne Support organisationen kan dele viden i systemet, for eksempel ved nem adgang til work arounds, eksistrende fejl, FAQ m.m. Systemet kan generere ledelsesinformation og produktionsstatistik om henvendelser og sager antal sager, sagsstatus, alder på sager m.m. Telefonsystemet skal sættes op, så det kan levere bedre ledelsesinformation og produktionsstatistik. Det betyder i praksis, at man skal kunne se data på: Side 7

8 Ventetider for kunderne Fordeling af opkald på dage og tidspunkter Hvor opkaldene kommer fra Hvor lang tid de tager Hvilke systemer de relaterer sig til 3.3 Kommunikation 1. level supporten har ansvaret for kommunikationen til kunderne. Lederen af supportcenteret har ansvaret for at etablere en support hjemmeside, hvor al information vedr. supporten samles, dog under skyldig hensyntagen til Jobnet.dk, og borgernes og virksomhedernes behov. Hjemmesiden skal bestyres af en webredaktør placeret i Supportcentret, og den skal som minimum have følgende indhold: Nyheder om systemerne, herunder information om udvikling og drift alle hændelser, der vurderes at påvirke brugerne. 2. level supporten og de nedsatte projekter har ansvaret for at tilvejebringe informationen til 1. level supporten Link til helpdesksystem Fælles maillister over erfagrupper, superbrugere, supportere på 1. level, supportere på 2. level FAQ, manualer, kvik guides, spørgetræer, arbejdsgangsbeskrivelser Weblogs med mulighed for at stille spørgsmål og dele viden Mulighed for at abonnere på emner Statistik på henvendelser og sager Webredaktøren har det overordnede ansvar for support hjemmesiden, men andre medarbejdere i supportcentret, 2. level supporten i BIT og medarbejdere i AMS kan få adgang til at publicere nyheder og lægge information på hjemmesiden. Når support hjemmesiden er sat i drift vurderes webredaktøren at skulle bruge halvdelen af sin tid på arbejdet med support hjemmesiden. Et systematisk arbejde med kommunikationen på support hjemmesiden vil kunne reducere antallet af henvendelser til Supportcentret. Udover selve etableringen af hjemmesiden giver det umiddelbart følgende øvrige aktiviteter: 3.4 Uddannelse Alle aktører omkring systemerne skal informeres om, at informationflowet går gennem 1. level supporten, og at de skal levere nyheder til webredaktøren i 1. level supporten. Superbrugerne har ansvar for at melde deres mail adresse ind til supportcentret, som vedligeholder maillisterne for eksempel i form af en subscribe funktion. Udviklingsprojekterne og dermed projektlederne i AMS har ansvaret for at levere manualer, kvik guides m.m. til webredaktøren i 1. level supporten, som lægger dem på hjemmesiden. Uddannelsesaktiviteterne for superbrugere og supportere i supportcentret er beskrevet under pkt og 3.1.2, men derudover skal der etableres et uddannelses-/testmiljø på både Arbejdsmarkedsportalen og Jobnet. I første omgang skal der etableres et projekt, der kan tilvejebringe et tilbud på etableringen af et uddannelses-/testmiljø. 4. Konklusion Det er Rambøll Managements vurdering, at der er et effektiviseringspotentiale ved at strømline supportorganisationen som anbefalet ovenfor. Potentialet er svært at opgøre præcist, da der ikke findes et samlet overblik over, hvor mange sager og henvendelser der er i den nuværende organisation. Rambøll Management anbefaler på det nuværende stadie i processen, at projektet organiseres med en styregruppe bestående af repræsentanter fra de primære Side 8

9 interessenter og med AMS som formand, en projektleder og to delprojekter - Etablering af 1. level support og Etablering af 2. level support. Under 1. level support er der yderligere tre delprojekter - Uddannelse, Kommunikation og Systemunderstøttelse. Projektorganisationen er illustreret i figur 2 nedenfor. Det skal understreges, at punkterne under delprojekterne er ikke er udtømmende, men udgør de primære aktiviteter i projektet. Den endelige projektorganisering aftales i forbindelse med udarbejdelsen af implementeringsplanen i august Figur 2: Projektorganisation Styregruppe AMS-suppororganisation Projektleder Processer mellem niveauer Etablering af 1. level support Rekruttering af leder og medarbejdere Flytning af 1. level support Etablering af 2. level support Aftaler med leverandører Aftaler med forretningsspecialister Uddannelse 1. level supportere og superbrugere Etablering af uddannelses/ testmiljø Kommunikation Etablering af hjemmeside Systemunderstøttelse Helpdesksystem Telefonsystem Opbygningen af den nye organisation vil kræve resurser både hos ledelsen og medarbejderne i 7. kontor, men det er vores vurdering, at resursetrækket i AMS alt andet lige vil blive mindre, når processen er gennemført, og den ny supportorganisation er sat i drift. Resursetrækket i projektet vil blive lagt ind som en naturlig del af implementeringsplanen. Derudover anbefaler vi, at der bør i værksættes følgende projekter i relation til effektiviseringen af supportorganisationen: Et LEAN projekt i relation til kontrollen af jobannoncer Et projekt der har til formål at effektivisere modtagelse og behandling af henvendelser i supportcentreret, så der gennem anvendelse af Lean Principper og ITIL best practise processer skabes entydige og effektive arbejdsprocesser, der over tid kan reducere ressourcer anvendt på support. I dette arbejde skal såvel repræsentanter for superbrugere, supportcentret og BIT deltage En analyse af hvordan og hvornår BIT kan overtage ansvaret for 2. level supporten jf. side 7. Side 9

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM

Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse FÅ MEST UD AF DIN LØSNING MED SOFTWARE INNOVATIONS UDDANNELSESPROGRAM Uddannelse Software Innovation imødekommer et hvert uddannelsesbehov i en organisation fra planlægning i et implementeringsforløb,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten

BAC Nyt. Velkommen til nye kunder og medarbejdere. Resultatkontrakten for 2007. December 2006. Resultatkontrakten BAC Nyt December 2006 Velkommen til nye kunder og medarbejdere Resultatkontrakten for 2007 Orientering om BAC i forhold til det nye beskæftigelsessystem Navision Stat salg BM s rejsehåndbog Koncernledelsesinformation

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012

VIGTIGT! Standardsiderne må først være online fra den 1. december 2012 Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardsider om barseldagpenge Introduktion Den 1. december overgår barseldagpenge til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmesider skal

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004

DBCsupport. Præsentation af IOS 2004 DBCsupport Præsentation af IOS 2004 Spillerne Brugere Interne brugere Eksterne brugere 1. Level IT Driftsmedarbejdere Supportmedarbejdere 2. Level IT Systemkonsulenter Udviklere Interne specialister Serviceleverandører

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC

HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC HOSTINGPLANER DDB CMS HOS DBC Indhold Hostingplaner DDB CMS hos DBC... 1 1 Hostingplaner... 3 2 Definitioner... 4 2.1 Miljøer... 4 2.2 Support... 4 2.2.1 DDB CMS - 1. line support... 4 2.2.2 DDB CMS -

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om folkepension og standardafsnit om førtidspension Indhold Introduktion... 2 Standardsiden om folkepension... 3 Formålet med standardsiden...

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter

Optimering af Service Desken i morgen. pluk de lavthængende frugter Optimering af Service Desken i morgen pluk de lavthængende frugter Claus Bay Eriksen April 2013 Hvad er god Servicedeskledelse i 2013 ->? Giver relevant information om, hvad der foregår Opsøger selv information

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere