Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser"

Transkript

1 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, og 54, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for uddannelsen til studentereksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, uddannelsen til højere handelseksamen, uddannelsen til højere teknisk eksamen, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne ved: 1) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter institutionens studieadministrative it-systemer, der håndterer data: 1) Til systemer til opkrævning af betaling for aktivitet omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 2) Fra og til CØSA. 3) Fra og til ØS. 4) Til STIL Statistik, herunder Datavarehus og Danmarks Statistik 5) Til Eksamensdatabasen. 6) Fra Optagelse.dk. 7) Til US ) Til Ungedatabasen 9) Til UddannelsesGuiden. 10) Fra og til XPRS. 11) Fra og til UU-centre om brobygning og introduktionskurser. 3. Fælles studieadministrative it-systemer, som institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende efter undervisningsministerens bestemmelse, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. It-instruks 4. Institutionens studieadministrative it-systemer skal opfylde kontrolmålene i It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, jf. bilag 1. Systemrevisionserklæring 5. Institutionen kan kun anvende et studieadministrativt it-system, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring, jf. stk. 2 og 3, der er offentliggjort efter 6. Stk. 2. En systemrevisionserklæring består af en revisorerklæring udarbejdet og underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen skal være udarbejdet i overensstemmelse med stan-

2 2 darden ISAE 3402 og dokumentere, at det studieadministrative it-system overholder kravene i den i 4 nævnte it-instruks. Stk. 3. Standarden ISAE 3402 findes på hjemmesiden for Styrelsen for It og Læring på adressen Stk. 4. En systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen. 6. Styrelsen for It og Læring offentliggør en oversigt over de studieadministrative it-systemer, hvor styrelsen har modtaget en systemrevisionserklæring. Stk. 2. En systemrevisionserklæring kan sendes til Styrelsen for It og Læring af en institution, der ønsker at bruge systemet, eller af den leverandør, der vil stille systemet til rådighed for en eller flere institutioner. Ikrafttrædelse m.v. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015, jf. stk. 2. Stk. 2. Kravet i 5, stk. 1, til institutionens studieadministrative it-systemer skal være opfyldt senest den 1. januar 2016.

3 3 Bilag 1 It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Indledning Juli 2015 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser Systemrevisionen af det studieadministrative system (herefter SA-systemet) skal ske i forhold til de kontrolmål, som er beskrevet i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4. ene vedrører de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Uddannelser omfattet af kontrolmålene. Område Alment gymnasiale uddannelser AGYM Erhvervsgymnasiale uddannelser EGYM Internationale gymnasiale uddannelser IGYM Gymnasial supplering GSUP CØSAformål Betegnelse Fuldtid Enkeltfag 3009 Stx x 3017 Hf x 3021 Studenterkursus x 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx x 3042 Laboratoriekurser x 3010 Højere handelseksamen x 3310 Højere teknisk eksamen x årigt hhx-kursus x 3003 Pre International Baccalaureate x 3028 International Baccalaureate x 3312 Dansk-Tysk studentereksamen x 3313 Dansk-Fransk Bacalaurétte x 3007 Gymnasial supplering, GSK x 3012 Gymnasial supplering, fagpakke hf+ x 3013 Gymnasial supplering, GIF x AVU, FVU og OBU 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) x Brobygning og introduktionskurser BRO 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) x 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) x 2560 Introduktionskurser x 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser x

4 4 I Tabel 1 er uddannelserne identificeret ved den kode, der er udmeldt med Undervisningsministeriets centrale uddannelsesmodel. Der er foran kontrolmålene i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4 en forklaring af baggrunden for de enkelte kontrolmål. Denne forklaring er ikke en del af kontrolmålene. ene i afsnit 4.1, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 gælder kun for SA-systemer, der har sådan funktionalitet. 2, intern forretningslogik og udvikling 2.1 Overvågning af regelgrundlag Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 1 Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet. 2 Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SAsystemet. 2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis. 3 Der er i SA-systemet: a. passende kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data b. fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse c. funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password 4 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.

5 5 5 Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at: a. institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation b. personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet c. kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere d. historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes 2.3 Oprettelse af aktiviteter Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten. Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 6 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv. b. der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne c. der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning d. der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter e. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 7 Der skal i SA-systemet findes en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender. 2.4 Oprettelse af stamoplysninger Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger.

6 6 Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 8 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse b. der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen c. der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser d. alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen e. der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning f. elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner g. der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter h. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 9 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved: a. adresseskift b. ændring af uddannelsesstatus c. afbrud af uddannelse 2.5 Transaktions- og kontrolspor Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres. 10 SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb. 2.6 Change management Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

7 7 11 Leverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet. 12 Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger. 13 Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 14 Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 15 Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren. 16 Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer. 17 Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change managementprocessen er behørigt begrænsede og adskilte. 3 Generelle grænsefladekontrolmål For de eksterne grænseflader og interessenter nævnt i afsnit 4 gælder en række generelle grænsefladekontrolmål, som skal overholdes, med mindre andet fremgår. ene vedrører overholdelse af gældende eksterne grænseflader samt styring af kommunikation mellem SA-systemet og det eksterne system. 3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik og protokol i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes. 18 Det er i SA-systemet sikret, at: a. indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser b. der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages c. data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser d. der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne

8 8 3.2 Styring af kommunikation Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens 2 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. ene gælder al kommunikation med den eksterne part. 19 Der er i SA-systemet etableret: a. passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser b. fuld historik på afsendte og modtagne data c. passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier: 1. godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor 2. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor 3. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering 4. godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata d. passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og -kontrol e. passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf f. passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser g. passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner h. passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed i. passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger j. passende procedurer, der sikrer, at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet 4 Grænsefladespecifikke kontrolmål De nedenstående specifikke kontrolmål for de enkelte eksterne grænseflader er fastlagt med henvisning til gældende grænsefladebeskrivelser og øvrige kravdokumenter. En oversigt over gældende grænsefladebeskrivelser og links til disse findes på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside på adressen De omfattede eksterne grænseflader fremgår af Tabel 2.

9 9 Tabel 2. Oversigt over eksterne grænseflader. Kolonnen Ind/Ud angiver retning af datastrømmen set fra SA-systemet. Ind/Ud System/interessent Grænseflade/emne Se afsnit Ud Betalingslov Opkrævning 4.1 Ind CØSA Uddannelsesmodel 4.2 Ud CØSA Enkeltfagsårselever 4.3 Ud CØSA Fuldtidsårselever 4.4 Ind/Ud ØS Opkrævning af deltagerbetaling 4.5 Ind/Ud ØS Opfølgning på deltagerbetaling 4.6 Ud ØS Lønfordeling 4.7 US ØS Omkostningsfordeling 4.8 Ud STIL Statistik Fuldtid 4.9 Ud STIL Statistik Enkeltfag 4.10 Ud Eksamensdatabasen Eksamensdatabasen 4.11 Ind Optagelse.dk Optagelse.dk 4.12 Ud US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling 4.13 Ud Ungedatabasen Uddannelseshændelser 4.14 Ud UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud 4.15 Ind/Ud XPRS Eksamensadministration 4.16 Ind/Ud UU-centre Dataudveksling, brobygning Betalingslov Opkrævning For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Opkrævningen omfatter for alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 20 Det er i SA-systemet sikret, at: a. aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne 21 Det er i SA-systemet sikret, at: a. det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen

10 10 22 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent b. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger c. der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter d. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 4.2 CØSA Uddannelsesmodel CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Undervisningsministeriet af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer. Udmeldingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet: a. Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen b. Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter c. Udbudsgodkendelser d. Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet) 24 Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol. 25 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

11 CØSA Enkeltfagsårselever Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Det er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 27 Det er i SA-systemet sikret, at: a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supplerende tællenotat og gældende grænsefladebeskrivelser b. der er opkrævet og betalt deltagerbetaling 28 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.4 CØSA Fuldtidsårselever Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 30 Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGVinstruksen og IEU-instruksen samt gældende grænsefladebeskrivelser. 31 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.5 ØS Opkrævning af deltagerbetaling Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat (NS) som økonomisystem. NS tilbyder en rækkes web services, som kan sikre tæt integration med SA-systemet. Der kan som alternativ til opkrævning ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning. ene gælder, hvor der efter reglerne om den pågældende enkeltfagsuddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

12 12 32 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger b. der kan foretages opdatering af betalingsstatus på de foretagne opkrævninger c. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 33 Det er i SA-systemet sikret, at der sker opkrævning ved enkeltfagsaktivitet. 34 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.6 ØS Opfølgning på deltagerbetaling For de enkeltfagsuddannelser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt. 35 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet. 36 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.7 ØS Lønfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreranvendelsen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Lønfordelingen via NS omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.

13 13 38 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.8 ØS Omkostningsfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som NS kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Omkostningsfordelingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vejledninger. 40 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, hvis man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.9 STIL Statistik Fuldtid Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring (via grænsefladerne nævnt i dette afsnit og afsnit 4.10), som validerer og tjekker data, inden de samles og sendes til Danmarks Statistik. Fuldtids- og enkeltfagsuddannelserne har hver sin grænseflade til statistikindberetning. Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 41 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 42 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

14 14 43 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.10 STIL Statistik Enkeltfag Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 45 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. 46 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.11 Eksamensdatabasen Der indberettes endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling. 48 Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside. 49 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.12 Optagelse.dk Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

15 15 Der hentes data fra Optagelse.dk for alle uddannelser under AGYM med undtagelse af 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx samt for alle uddannelser under EGYM og IGYM nævnt i Tabel Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.13 US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes studieaktivitet til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug for SU-udbetalingen. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt BRO. 51 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 52 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SUbekendtgørelsen. 53 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.14 Ungedatabasen Uddannelseshændelser Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 på nær BRO. 54 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 55 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i særskilt kravdokument. 56 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

16 UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder. Indberetning til UddannelsesGuiden omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning. 58 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.16 XPRS Eksamensadministration Der indberettes oplysninger om prøve- og eksamensadministration til eksamensadministrationssystemet XPRS. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel 1 samt 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) og 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU). 59 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 60 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøveog eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 61 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.17 UU-centre Dataudveksling, brobygning Der udveksles data mellem SA-systemerne og UU-centrene med henblik på formidling og koordinering af introduktionskurser og brobygningsforløb. Dataudvekslingen omfatter uddannelserne under BRO nævnt i Tabel 1.

17 17 62 Der er i SA-systemet funktionalitet, så institutionen til UU-centrene kan oplyse sit udbud af introduktionskurser og brobygningsaktiviteter i henhold til oprettelsen i SA-systemet. 63 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 64 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 65 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

Datavarehus for uddannelsessektoren

Datavarehus for uddannelsessektoren Datavarehus for uddannelsessektoren Delrapport 1 - Data i de fælles administrative systemer 19. maj 2010 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY. Denne rapport er udarbejdet af Devoteam Consulting og Zangenberg

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen)

Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) . Instruks for tilskud m.v. til kombineret ungdomsuddannelse 2015.1 (KUU-instruksen) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILSKUDSADMINISTRATION... 3 1. 1 UDDANNELSESKODER... 3 1. 2 KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE... 4

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere