Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser"

Transkript

1 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, og 54, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for uddannelsen til studentereksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, uddannelsen til højere handelseksamen, uddannelsen til højere teknisk eksamen, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne ved: 1) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter institutionens studieadministrative it-systemer, der håndterer data: 1) Til systemer til opkrævning af betaling for aktivitet omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 2) Fra og til CØSA. 3) Fra og til ØS. 4) Til STIL Statistik, herunder Datavarehus og Danmarks Statistik 5) Til Eksamensdatabasen. 6) Fra Optagelse.dk. 7) Til US ) Til Ungedatabasen 9) Til UddannelsesGuiden. 10) Fra og til XPRS. 11) Fra og til UU-centre om brobygning og introduktionskurser. 3. Fælles studieadministrative it-systemer, som institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende efter undervisningsministerens bestemmelse, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. It-instruks 4. Institutionens studieadministrative it-systemer skal opfylde kontrolmålene i It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, jf. bilag 1. Systemrevisionserklæring 5. Institutionen kan kun anvende et studieadministrativt it-system, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring, jf. stk. 2 og 3, der er offentliggjort efter 6. Stk. 2. En systemrevisionserklæring består af en revisorerklæring udarbejdet og underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen skal være udarbejdet i overensstemmelse med stan-

2 2 darden ISAE 3402 og dokumentere, at det studieadministrative it-system overholder kravene i den i 4 nævnte it-instruks. Stk. 3. Standarden ISAE 3402 findes på hjemmesiden for Styrelsen for It og Læring på adressen Stk. 4. En systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen. 6. Styrelsen for It og Læring offentliggør en oversigt over de studieadministrative it-systemer, hvor styrelsen har modtaget en systemrevisionserklæring. Stk. 2. En systemrevisionserklæring kan sendes til Styrelsen for It og Læring af en institution, der ønsker at bruge systemet, eller af den leverandør, der vil stille systemet til rådighed for en eller flere institutioner. Ikrafttrædelse m.v. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015, jf. stk. 2. Stk. 2. Kravet i 5, stk. 1, til institutionens studieadministrative it-systemer skal være opfyldt senest den 1. januar 2016.

3 3 Bilag 1 It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Indledning Juli 2015 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser Systemrevisionen af det studieadministrative system (herefter SA-systemet) skal ske i forhold til de kontrolmål, som er beskrevet i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4. ene vedrører de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Uddannelser omfattet af kontrolmålene. Område Alment gymnasiale uddannelser AGYM Erhvervsgymnasiale uddannelser EGYM Internationale gymnasiale uddannelser IGYM Gymnasial supplering GSUP CØSAformål Betegnelse Fuldtid Enkeltfag 3009 Stx x 3017 Hf x 3021 Studenterkursus x 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx x 3042 Laboratoriekurser x 3010 Højere handelseksamen x 3310 Højere teknisk eksamen x årigt hhx-kursus x 3003 Pre International Baccalaureate x 3028 International Baccalaureate x 3312 Dansk-Tysk studentereksamen x 3313 Dansk-Fransk Bacalaurétte x 3007 Gymnasial supplering, GSK x 3012 Gymnasial supplering, fagpakke hf+ x 3013 Gymnasial supplering, GIF x AVU, FVU og OBU 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) x Brobygning og introduktionskurser BRO 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) x 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) x 2560 Introduktionskurser x 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser x

4 4 I Tabel 1 er uddannelserne identificeret ved den kode, der er udmeldt med Undervisningsministeriets centrale uddannelsesmodel. Der er foran kontrolmålene i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4 en forklaring af baggrunden for de enkelte kontrolmål. Denne forklaring er ikke en del af kontrolmålene. ene i afsnit 4.1, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 gælder kun for SA-systemer, der har sådan funktionalitet. 2, intern forretningslogik og udvikling 2.1 Overvågning af regelgrundlag Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 1 Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet. 2 Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SAsystemet. 2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis. 3 Der er i SA-systemet: a. passende kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data b. fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse c. funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password 4 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.

5 5 5 Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at: a. institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation b. personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet c. kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere d. historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes 2.3 Oprettelse af aktiviteter Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten. Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 6 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv. b. der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne c. der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning d. der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter e. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 7 Der skal i SA-systemet findes en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender. 2.4 Oprettelse af stamoplysninger Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger.

6 6 Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 8 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse b. der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen c. der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser d. alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen e. der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning f. elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner g. der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter h. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 9 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved: a. adresseskift b. ændring af uddannelsesstatus c. afbrud af uddannelse 2.5 Transaktions- og kontrolspor Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres. 10 SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb. 2.6 Change management Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

7 7 11 Leverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet. 12 Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger. 13 Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 14 Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 15 Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren. 16 Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer. 17 Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change managementprocessen er behørigt begrænsede og adskilte. 3 Generelle grænsefladekontrolmål For de eksterne grænseflader og interessenter nævnt i afsnit 4 gælder en række generelle grænsefladekontrolmål, som skal overholdes, med mindre andet fremgår. ene vedrører overholdelse af gældende eksterne grænseflader samt styring af kommunikation mellem SA-systemet og det eksterne system. 3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik og protokol i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes. 18 Det er i SA-systemet sikret, at: a. indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser b. der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages c. data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser d. der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne

8 8 3.2 Styring af kommunikation Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens 2 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. ene gælder al kommunikation med den eksterne part. 19 Der er i SA-systemet etableret: a. passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser b. fuld historik på afsendte og modtagne data c. passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier: 1. godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor 2. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor 3. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering 4. godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata d. passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og -kontrol e. passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf f. passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser g. passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner h. passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed i. passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger j. passende procedurer, der sikrer, at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet 4 Grænsefladespecifikke kontrolmål De nedenstående specifikke kontrolmål for de enkelte eksterne grænseflader er fastlagt med henvisning til gældende grænsefladebeskrivelser og øvrige kravdokumenter. En oversigt over gældende grænsefladebeskrivelser og links til disse findes på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside på adressen De omfattede eksterne grænseflader fremgår af Tabel 2.

9 9 Tabel 2. Oversigt over eksterne grænseflader. Kolonnen Ind/Ud angiver retning af datastrømmen set fra SA-systemet. Ind/Ud System/interessent Grænseflade/emne Se afsnit Ud Betalingslov Opkrævning 4.1 Ind CØSA Uddannelsesmodel 4.2 Ud CØSA Enkeltfagsårselever 4.3 Ud CØSA Fuldtidsårselever 4.4 Ind/Ud ØS Opkrævning af deltagerbetaling 4.5 Ind/Ud ØS Opfølgning på deltagerbetaling 4.6 Ud ØS Lønfordeling 4.7 US ØS Omkostningsfordeling 4.8 Ud STIL Statistik Fuldtid 4.9 Ud STIL Statistik Enkeltfag 4.10 Ud Eksamensdatabasen Eksamensdatabasen 4.11 Ind Optagelse.dk Optagelse.dk 4.12 Ud US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling 4.13 Ud Ungedatabasen Uddannelseshændelser 4.14 Ud UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud 4.15 Ind/Ud XPRS Eksamensadministration 4.16 Ind/Ud UU-centre Dataudveksling, brobygning Betalingslov Opkrævning For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Opkrævningen omfatter for alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 20 Det er i SA-systemet sikret, at: a. aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne 21 Det er i SA-systemet sikret, at: a. det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen

10 10 22 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent b. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger c. der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter d. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 4.2 CØSA Uddannelsesmodel CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Undervisningsministeriet af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer. Udmeldingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet: a. Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen b. Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter c. Udbudsgodkendelser d. Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet) 24 Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol. 25 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

11 CØSA Enkeltfagsårselever Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Det er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 27 Det er i SA-systemet sikret, at: a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supplerende tællenotat og gældende grænsefladebeskrivelser b. der er opkrævet og betalt deltagerbetaling 28 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.4 CØSA Fuldtidsårselever Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 30 Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGVinstruksen og IEU-instruksen samt gældende grænsefladebeskrivelser. 31 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.5 ØS Opkrævning af deltagerbetaling Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat (NS) som økonomisystem. NS tilbyder en rækkes web services, som kan sikre tæt integration med SA-systemet. Der kan som alternativ til opkrævning ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning. ene gælder, hvor der efter reglerne om den pågældende enkeltfagsuddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

12 12 32 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger b. der kan foretages opdatering af betalingsstatus på de foretagne opkrævninger c. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 33 Det er i SA-systemet sikret, at der sker opkrævning ved enkeltfagsaktivitet. 34 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.6 ØS Opfølgning på deltagerbetaling For de enkeltfagsuddannelser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt. 35 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet. 36 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.7 ØS Lønfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreranvendelsen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Lønfordelingen via NS omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.

13 13 38 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.8 ØS Omkostningsfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som NS kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Omkostningsfordelingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vejledninger. 40 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, hvis man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.9 STIL Statistik Fuldtid Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring (via grænsefladerne nævnt i dette afsnit og afsnit 4.10), som validerer og tjekker data, inden de samles og sendes til Danmarks Statistik. Fuldtids- og enkeltfagsuddannelserne har hver sin grænseflade til statistikindberetning. Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 41 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 42 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

14 14 43 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.10 STIL Statistik Enkeltfag Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 45 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. 46 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.11 Eksamensdatabasen Der indberettes endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling. 48 Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside. 49 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.12 Optagelse.dk Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

15 15 Der hentes data fra Optagelse.dk for alle uddannelser under AGYM med undtagelse af 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx samt for alle uddannelser under EGYM og IGYM nævnt i Tabel Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.13 US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes studieaktivitet til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug for SU-udbetalingen. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt BRO. 51 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 52 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SUbekendtgørelsen. 53 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.14 Ungedatabasen Uddannelseshændelser Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 på nær BRO. 54 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 55 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i særskilt kravdokument. 56 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

16 UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder. Indberetning til UddannelsesGuiden omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning. 58 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.16 XPRS Eksamensadministration Der indberettes oplysninger om prøve- og eksamensadministration til eksamensadministrationssystemet XPRS. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel 1 samt 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) og 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU). 59 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 60 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøveog eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 61 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.17 UU-centre Dataudveksling, brobygning Der udveksles data mellem SA-systemerne og UU-centrene med henblik på formidling og koordinering af introduktionskurser og brobygningsforløb. Dataudvekslingen omfatter uddannelserne under BRO nævnt i Tabel 1.

17 17 62 Der er i SA-systemet funktionalitet, så institutionen til UU-centrene kan oplyse sit udbud af introduktionskurser og brobygningsaktiviteter i henhold til oprettelsen i SA-systemet. 63 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 64 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 65 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser BEK nr 1119 af 21/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. XX. juni 2017 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl. I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner

Læs mere

Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger

Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger Procedure vedrørende leverandørog institutionssamarbejde om nye studieadministrative løsninger Dato 11.09.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen og Steen Larsen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl.

Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

Frit valg af studieadministrative systemer på. AMU-området Side 1

Frit valg af studieadministrative systemer på. AMU-området Side 1 Frit valg af studieadministrative systemer på AMU-området Side 1 Program 1. Generelle vilkår for leverandører og skoler jf. systemrevisionsbekendtgørelsen 2. Generel orientering om koncept og plan for

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4

Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen) 2013.4 juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 6 2. KONTOPLANER... 6 2. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne.

Redegørelsen skal være vedlagt dokumentation for, at fravigelsen af tilskudsbetingelsen er i overensstemmelse med reglerne. Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse Samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse som udbyder almengymnasial uddannelse Vejledning til opgørelse og indberetning af

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13

Versionsbrev. LUDUS version 1.47.0. Den 6. marts 2013. J.nr. 4004-V0707-13 Versionsbrev LUDUS version 1.47.0 Den 6. marts 2013 J.nr. 4004-V0707-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Hostingcenter. December 2010 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Procedure for institutioners skift mellem markedsbaserede studieadministrative systemer

Procedure for institutioners skift mellem markedsbaserede studieadministrative systemer Procedure for institutioners skift mellem markedsbaserede studieadministrative systemer Dato 30.06.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen og Steen Larsen Side 2 af 5 Indhold 1 Indledning... 3 2

Læs mere

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A

Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Procedure for overgang til andet studieadministrativt system ved ophør af brug af EASY-A Dato 30.06.2017 Version 1.1 Ansvarlig Tore Dyrberg-Jessen Side 2 af 7 Indhold 1 Indledning... 3 2 Institutionens

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version maj J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.58.0 6. maj 2015 J.nr. 4004-V1545-12 Den 6. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Danskuddannelsen... 6 3.1 Lærer

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2012 8. erklæringsår

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009

4. december 2009 Sags nr.: 030.253.031. Vejledningen er gældende fra 1. august 2009 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskole

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1

Notat. Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen. Version: 1 Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: 1 Kodenotat: Implementering af gymasiereformen i uddannelsesmodellen Lars Andersen, DPT Notatet beskriver, hvorledes gymnasiereformen implementeres i uddannelsesmodellen,

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031

8. maj 2008 Sags nr.: 030.253.031 Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE Kolding HF & VUC Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016

Versionsbrev. LUDUS version 1.61.0. J.nr. 4004-V1642-15. Version 1.61.0 Copyright 2016 CSC. Den 13. januar 2016 Versionsbrev LUDUS version 1.61.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1642-15 Den 13. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. LUDUS Sikkerhedsadministration

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.25.0. Den 2. september 2009. J.nr.: 4004 V1033 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.25.0 Den 2. september 2009 J.nr.: 4004 V1033 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt. Juni 2016 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. LBK nr 777 af 10/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1744

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Referencegruppen for markedsgørelsen. 30. august 2017

Referencegruppen for markedsgørelsen. 30. august 2017 Referencegruppen for markedsgørelsen 30. august 2017 Dagsorden 1. Velkommen og evt. præsentationsrunde v. STIL 2. Status for markedsgørelsen, herunder vedr. EASY-A, leverandører mv. v. STIL 3. Orientering

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 510 af 22/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 039.43N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1492 af

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.30.0. Den 18. maj 2010. J.nr.: 4004 V0445 10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.30.0 Den 18. maj 2010 J.nr.: 4004 V0445 10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Vejledning til Ungedatabasen

Vejledning til Ungedatabasen Vejledning til Ungedatabasen Januar 2017 Vejledning til Ungedatabasen Version 1.0 Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, 19. januar 2017 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Det juridiske grundlag...

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

1. Ledelsens udtalelse

1. Ledelsens udtalelse www.pwc.dk Sonlinc A/S ISAE 3000-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende udvalgte generelle it-kontroller i Sonlinc A/S og udvalgte applikationskontroller i tilknytning til SonWin Billing for perioden

Læs mere

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema

12. februar 2009 Sags nr.: Bilag til vejledningen: Bilag 1: Rekvirenttyper Bilag 2: Indberetningsskema Til Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, Social- og Sundhedsskoler samt til Sygepleje- og Radiografskoler og Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskoler

Læs mere

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til:

Den attesterede ledelseserklæring med tilhørende revisorerklæring skal fremsendes til: Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for fuldtidsuddannelser, herunder introduktions- og brobygningskurser og gymnasiale suppleringskurser (fagpakker) samt

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse

Bekendtgørelse om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse BEK nr 688 af 02/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sags nr. 016.79D.031

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.)

2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Tilskud til fjernundervisning m.v.) 2015/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr. 15/01253 Fremsat

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse.

Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Vejledning til ledelses- og revisorerklæringer vedrørende aktivitetsindberetninger for kombineret ungdomsuddannelse. Institutionen skal påse, at ledelses- og revisorerklæringer er Økonomisk-Administrativt

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling.

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling. PUBLICX NOTAT / XML skemaer AF / Maibritt Kerner Introduktion Kommunikation mellem Eksamensdatabasen og eksterne systemer foregår primært via XML dokumenter. Formatet af disse XML dokumenter er defineret

Læs mere

Vejledning til Ungedatabasen

Vejledning til Ungedatabasen Vejledning til Ungedatabasen Gældende fra 9. juni 2017 Vejledning til Ungedatabasen Version 1.2 Styrelsen for It og Læring Historik Dato Ændringer Version 19. januar 2017 Første udgave 1.0 17. marts 2017

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu)

Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af almen voksenuddannelse (avu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af almen

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag.

2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. 2009/1 LSV 194 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 093.39D.251 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 765 af 04/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.90M.541 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017

BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 BEK nr 1168 af 08/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, sagsnr. 181.614.031

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion

Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Uafhængig revisors erklæring om aktivitet og refusionsberettigede udgifter Kommunal refusion Til Kommunen og til Undervisningsministeriet (ministeriet), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen).

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler og universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på videregående niveau

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen) BEK nr 731 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 225.80H.271

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter

LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter LEDELSES- OG REVISORERKLÆRING ÅBEN UDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU Aktivitet på professionshøjskoler, erhvervsakademier samt universiteter I. Indberetning af aktivitet under lov om åben uddannelse på

Læs mere