Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser"

Transkript

1 1 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser I medfør af 31, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, og 54, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen gælder for uddannelsen til studentereksamen, uddannelsen til højere forberedelseseksamen, uddannelsen til højere handelseksamen, uddannelsen til højere teknisk eksamen, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne ved: 1) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2) Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. 2. Bekendtgørelsen omfatter institutionens studieadministrative it-systemer, der håndterer data: 1) Til systemer til opkrævning af betaling for aktivitet omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 2) Fra og til CØSA. 3) Fra og til ØS. 4) Til STIL Statistik, herunder Datavarehus og Danmarks Statistik 5) Til Eksamensdatabasen. 6) Fra Optagelse.dk. 7) Til US ) Til Ungedatabasen 9) Til UddannelsesGuiden. 10) Fra og til XPRS. 11) Fra og til UU-centre om brobygning og introduktionskurser. 3. Fælles studieadministrative it-systemer, som institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende efter undervisningsministerens bestemmelse, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse. It-instruks 4. Institutionens studieadministrative it-systemer skal opfylde kontrolmålene i It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, jf. bilag 1. Systemrevisionserklæring 5. Institutionen kan kun anvende et studieadministrativt it-system, hvis systemet er omfattet af en systemrevisionserklæring, jf. stk. 2 og 3, der er offentliggjort efter 6. Stk. 2. En systemrevisionserklæring består af en revisorerklæring udarbejdet og underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor. Erklæringen skal være udarbejdet i overensstemmelse med stan-

2 2 darden ISAE 3402 og dokumentere, at det studieadministrative it-system overholder kravene i den i 4 nævnte it-instruks. Stk. 3. Standarden ISAE 3402 findes på hjemmesiden for Styrelsen for It og Læring på adressen Stk. 4. En systemrevisionserklæring har virkning i 2 år fra revisors underskrivelse af revisorerklæringen. 6. Styrelsen for It og Læring offentliggør en oversigt over de studieadministrative it-systemer, hvor styrelsen har modtaget en systemrevisionserklæring. Stk. 2. En systemrevisionserklæring kan sendes til Styrelsen for It og Læring af en institution, der ønsker at bruge systemet, eller af den leverandør, der vil stille systemet til rådighed for en eller flere institutioner. Ikrafttrædelse m.v. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015, jf. stk. 2. Stk. 2. Kravet i 5, stk. 1, til institutionens studieadministrative it-systemer skal være opfyldt senest den 1. januar 2016.

3 3 Bilag 1 It-instruks om krav til systemrevision af studieadministrative systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1 Indledning Juli 2015 Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser Systemrevisionen af det studieadministrative system (herefter SA-systemet) skal ske i forhold til de kontrolmål, som er beskrevet i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4. ene vedrører de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, der fremgår af Tabel 1. Tabel 1. Uddannelser omfattet af kontrolmålene. Område Alment gymnasiale uddannelser AGYM Erhvervsgymnasiale uddannelser EGYM Internationale gymnasiale uddannelser IGYM Gymnasial supplering GSUP CØSAformål Betegnelse Fuldtid Enkeltfag 3009 Stx x 3017 Hf x 3021 Studenterkursus x 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx x 3042 Laboratoriekurser x 3010 Højere handelseksamen x 3310 Højere teknisk eksamen x årigt hhx-kursus x 3003 Pre International Baccalaureate x 3028 International Baccalaureate x 3312 Dansk-Tysk studentereksamen x 3313 Dansk-Fransk Bacalaurétte x 3007 Gymnasial supplering, GSK x 3012 Gymnasial supplering, fagpakke hf+ x 3013 Gymnasial supplering, GIF x AVU, FVU og OBU 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) x Brobygning og introduktionskurser BRO 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU) x 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) x 2560 Introduktionskurser x 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser x

4 4 I Tabel 1 er uddannelserne identificeret ved den kode, der er udmeldt med Undervisningsministeriets centrale uddannelsesmodel. Der er foran kontrolmålene i afsnit 2, afsnit 3 og afsnit 4 en forklaring af baggrunden for de enkelte kontrolmål. Denne forklaring er ikke en del af kontrolmålene. ene i afsnit 4.1, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.8 gælder kun for SA-systemer, der har sådan funktionalitet. 2, intern forretningslogik og udvikling 2.1 Overvågning af regelgrundlag Systemleverandøren skal dokumentere indsigt i regelgrundlaget for de institutions- og uddannelsesområder, som SA-systemet anvendes i forbindelse med, og har initiativpligt til at følge med i ændringer i regelgrundlaget, så systemet til stadighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning. 1 Der er hos systemleverandøren etableret et beredskab, som løbende følger op på regelændringer med henblik på implementering heraf i SA-systemet. 2 Der er hos systemleverandøren etableret en supportorganisation, som kan rådgive brugerne om, hvordan konkrete regler og myndighedskrav håndteres i SAsystemet. 2.2 Adgangsstyring og styring af adgang til personoplysninger Adgangen til SA-systemet og til personoplysninger i systemet skal være styret på betryggende vis. 3 Der er i SA-systemet: a. passende kontroller for tildeling, opfølgning og vedligeholdelse af adgangsrettigheder til systemer og data samt logiske adgangskontroller, som begrænser risikoen for uautoriseret adgang til systemer eller data b. fornødne logiske adgangskontroller, der underbygger den organisatoriske funktionsadskillelse c. funktionalitet til understøttelse af tilstrækkelig kvalitet af password samt tvungen udskiftning af password 4 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl, med henblik på overholdelse af lovgivningens krav.

5 5 5 Der er i SA-systemet funktionalitet til at understøtte, at den enkelte institution kan sikre, at: a. institutionens elever/kursister, lærere og øvrige brugere efter login på systemet kun kan se personoplysninger om andre brugere på systemet, hvortil de har en undervisningsmæssig eller funktionsmæssig relation b. personer, som ikke har brugeradgang til institutionens system, ikke har mulighed for at se personoplysninger om institutionens brugere uden for systemet, eksempelvis via internettet c. kun relevante medarbejdere på institutionen skal kunne se historiske oplysninger om tidligere elever/kursister og medarbejdere d. historiske personoplysninger, som institutionen ikke længere må opbevare, kan slettes 2.3 Oprettelse af aktiviteter Ved en aktivitet forstås en del af et uddannelsesforløb, der skal aktivitetsindberettes/prøveindberettes. Elever eller kursister oprettet i SA-systemet skal kunne tilknyttes aktiviteten. Ved aktivitetsoprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 6 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der tilknyttes aktiviteterne de rette oplysninger om tilskud, bidrag, tælleperioder mv. b. der kun kan tilknyttes godkendte fag til aktiviteterne c. der foretages validering mod de forretningsregler, der gælder ved aktivitetsindberetning/prøveindberetning d. der kan foretages godkendelse af de oprettede aktiviteter e. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 7 Der skal i SA-systemet findes en skoledagskalender, hvoraf det fremgår, hvilke dage der er undervisning. Det er sikret, at undervisningsaktiviteten er knyttet til den relevante skoledagskalender. 2.4 Oprettelse af stamoplysninger Eleven eller kursisten skal oprettes i systemet med stamoplysninger og med henvisning til den uddannelse, som vedkommende følger.

6 6 Ved oprettelsen skal der tages udgangspunkt i det kodesæt, der er udmeldt med uddannelsesmodellen. Internt i SA-systemet må der gerne anvendes et andet internt defineret kodesæt, men ved indberetning skal der være afbildet over i uddannelsesmodellens kodesæt. 8 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kun kan indskrives elever og kursister på godkendte uddannelser samt de rette versioner af disse b. der registreres de nødvendige oplysninger om indskrivningen baseret på de modtagne ansøgninger, herunder rekvirent for uddannelsen c. der kan registreres de nødvendige datoer for start og afslutning af uddannelser d. alle elever og kursister tilknyttes uddannelse/aktiviteter, samt at der er sammenhæng med oplysninger fra indskrivningen e. der kan foretages opfølgning på beregnede aktivitetsbidrag inden indberetning f. elever og kursister i delte forløb mellem institutioner opgøres/fordeles korrekt mellem de involverede institutioner g. der tilknyttes elever og kursister de relevante oplysninger til opkrævning af eventuel deltagerbetaling hos relevante rekvirenter h. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 9 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at stamoplysninger konsekvensopdateres ved: a. adresseskift b. ændring af uddannelsesstatus c. afbrud af uddannelse 2.5 Transaktions- og kontrolspor Registrerings- og indberetningsforløbet skal kunne dokumenteres. 10 SA-systemet skal kunne dokumentere et tilstrækkeligt transaktionsspor og kontrolspor fra registrering til indberetning, herunder dokumentation for de kontroller, der er udført fra datafangst til endelig registrering. Disse omfatter som minimum historik på registrering, databehandling samt godkendelser i et registrerings- og indberetningsforløb. 2.6 Change management Udvikling og ændringshåndtering skal være styret på betryggende vis.

7 7 11 Leverandøren har etableret en procedure for udvikling og styring af applikationsændringer i SA-systemet samt for overvågning af denne procedures effektivitet. 12 Ændringsanmodninger til SA-systemet registreres, godkendes og prioriteres med henblik på at understøtte leverandørens målsætninger. 13 Ændringer i SA-systemet udvikles og implementeres med henblik på at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 14 Der er etableret procedurer til at sikre, at de nødvendige test udføres med henblik på at afgøre, hvorvidt ændringer i SA-systemet fungerer som ønsket, og at disse test medvirker til at understøtte systemets funktionalitet i forhold til det relevante regelgrundlag. 15 Der er etableret procedurer til at sikre, at ændringer implementeres i produktionsmiljøet, når tilstrækkelige test er gennemført, og der foreligger behørig godkendelse af ændringerne fra relevante medarbejdere hos leverandøren. 16 Dokumentation om SA-systemet til slutbrugere, it-support og undervisningsbrug opdateres sideløbende med implementering af ændringer. 17 Roller og ansvar både i systemudviklingsprocessen og i change managementprocessen er behørigt begrænsede og adskilte. 3 Generelle grænsefladekontrolmål For de eksterne grænseflader og interessenter nævnt i afsnit 4 gælder en række generelle grænsefladekontrolmål, som skal overholdes, med mindre andet fremgår. ene vedrører overholdelse af gældende eksterne grænseflader samt styring af kommunikation mellem SA-systemet og det eksterne system. 3.1 Overholdelse af eksterne grænseflader Ved kommunikation via en grænseflade skal specificeret syntaks, semantik og protokol i de tilhørende grænsefladebeskrivelser overholdes. 18 Det er i SA-systemet sikret, at: a. indberetningen som minimum indeholder de oplysninger, som kræves i de tilhørende gældende grænsefladebeskrivelser b. der foretages validering i henhold til forretningsregler beskrevet i de pågældende grænsefladebeskrivelser, inden data sendes/modtages c. data indberettes i rette formater krævet i de pågældende grænsefladebeskrivelser d. der kommunikeres med kommunikationsstandard i henhold til grænsefladebeskrivelserne

8 8 3.2 Styring af kommunikation Kommunikationen mellem SA-systemet og de eksterne systemer nævnt i bekendtgørelsens 2 skal være styret, så der kan følges op på alle hændelser, og så der er historik på modtagne og afsendte data. ene gælder al kommunikation med den eksterne part. 19 Der er i SA-systemet etableret: a. passende kontroller vedrørende drift, herunder overvågning, registrering og opfølgning på relevante hændelser b. fuld historik på afsendte og modtagne data c. passende funktionalitet og kontroller til at understøtte følgende scenarier: 1. godkendelsesprocedurer uden transaktionsspor 2. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor 3. godkendelsesprocedurer med transaktionsspor og versionering 4. godkendelsesprocedurer for elektronisk modtagne transaktionsdata d. passende procedurer og metode vedrørende versionsstyring og -kontrol e. passende procedurer for orientering om versioner og indhold heraf f. passende procedurer, der sikrer rettidig indarbejdelse af ændringer fra tilskudsinstrukser g. passende funktionsadskillelse i og omkring it-funktionerne, herunder mellem udvikling, drift og brugerfunktioner h. passende kontroller vedrørende datakommunikationen, der på en hensigtsmæssig måde sikrer mod risiko for tab af autenticitet, integritet, tilgængelighed og fortrolighed i. passende procedurer til sikring af passende bruger- og driftsvejledninger j. passende procedurer, der sikrer, at brugere løbende orienteres om eventuelle fejl ved eller manglende tilgængelighed til systemet 4 Grænsefladespecifikke kontrolmål De nedenstående specifikke kontrolmål for de enkelte eksterne grænseflader er fastlagt med henvisning til gældende grænsefladebeskrivelser og øvrige kravdokumenter. En oversigt over gældende grænsefladebeskrivelser og links til disse findes på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside på adressen De omfattede eksterne grænseflader fremgår af Tabel 2.

9 9 Tabel 2. Oversigt over eksterne grænseflader. Kolonnen Ind/Ud angiver retning af datastrømmen set fra SA-systemet. Ind/Ud System/interessent Grænseflade/emne Se afsnit Ud Betalingslov Opkrævning 4.1 Ind CØSA Uddannelsesmodel 4.2 Ud CØSA Enkeltfagsårselever 4.3 Ud CØSA Fuldtidsårselever 4.4 Ind/Ud ØS Opkrævning af deltagerbetaling 4.5 Ind/Ud ØS Opfølgning på deltagerbetaling 4.6 Ud ØS Lønfordeling 4.7 US ØS Omkostningsfordeling 4.8 Ud STIL Statistik Fuldtid 4.9 Ud STIL Statistik Enkeltfag 4.10 Ud Eksamensdatabasen Eksamensdatabasen 4.11 Ind Optagelse.dk Optagelse.dk 4.12 Ud US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling 4.13 Ud Ungedatabasen Uddannelseshændelser 4.14 Ud UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud 4.15 Ind/Ud XPRS Eksamensadministration 4.16 Ind/Ud UU-centre Dataudveksling, brobygning Betalingslov Opkrævning For SA-systemer, der kan håndtere beregning og opkrævning af betaling hos kommunen eller anden aktør for elever og kurister, hvis uddannelse er omfattet af betalingsloven, skal systemrevisionen kontrollere, at der er etableret procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Der kan som alternativ til beregning og opkrævning ved brug af SA-systemet være en løsning baseret på manuelle procedurer, der sikrer den korrekte opkrævning. Opkrævningen omfatter for alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 20 Det er i SA-systemet sikret, at: a. aktiviteten opgøres i overensstemmelse med de regler, som gælder ved aktivitetsindberetning, og som er beskrevet i tilskudsinstrukserne 21 Det er i SA-systemet sikret, at: a. det opkrævede beløb svarer til aktiviteten bestemt ovenfor med de udmeldte takster i uddannelsesmodellen

10 10 22 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der foretages validering af opkrævning mod den valgte rekvirent b. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger c. der kan foretages elektronisk opkrævning over for offentlige rekvirenter d. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 4.2 CØSA Uddannelsesmodel CØSA håndterer dataudveksling med SA-systemet med henblik på beregning og udbetaling fra Undervisningsministeriet af lovbundne taxametertilskud pr. årselev samt øvrige tilskud til institutionerne, og udmelder den centrale uddannelsesmodel til SA-systemet. Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem SA-systemet og de eksterne systemer. Udmeldingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der kan modtages og indarbejdes følgende data i SA-systemet: a. Uddannelsesmodel for uddannelsesområder, herunder inkludering af alle krævede oplysninger tilknyttet uddannelsesmodellen b. Uddannelseskoder for de uddannelsesområder, som SA-systemet understøtter c. Udbudsgodkendelser d. Kontoplan (konteringsformål givet tilskudsmærkekombination/fag ved enkeltfagsaktivitet) 24 Det er i SA-systemet sikret, at eventuelt afledte konsekvenser af rettelser til tidligere udmeldte data udskrives på alert-log, som brugeren kan anvende til kontrol. 25 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

11 CØSA Enkeltfagsårselever Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Det er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 27 Det er i SA-systemet sikret, at: a. optælling sker i overensstemmelse med AGV-instruksen inklusiv supplerende tællenotat og gældende grænsefladebeskrivelser b. der er opkrævet og betalt deltagerbetaling 28 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.4 CØSA Fuldtidsårselever Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 30 Det er i SA-systemet sikret, at optælling sker i overensstemmelse med AGVinstruksen og IEU-instruksen samt gældende grænsefladebeskrivelser. 31 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.5 ØS Opkrævning af deltagerbetaling Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og institutioner for almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse anvender Navision Stat (NS) som økonomisystem. NS tilbyder en rækkes web services, som kan sikre tæt integration med SA-systemet. Der kan som alternativ til opkrævning ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt opkrævning. ene gælder, hvor der efter reglerne om den pågældende enkeltfagsuddannelse skal ske opkrævning af deltagerbetaling.

12 12 32 Det er i SA-systemet sikret, at: a. der kan foretages kreditering af foretagne opkrævninger b. der kan foretages opdatering af betalingsstatus på de foretagne opkrævninger c. der er etableret tilstrækkelige rapporter til brug for efterkontrol af oplysningerne 33 Det er i SA-systemet sikret, at der sker opkrævning ved enkeltfagsaktivitet. 34 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.6 ØS Opfølgning på deltagerbetaling For de enkeltfagsuddannelser, hvor det følger af reglerne, at der skal opkræves deltagerbetaling, og der ikke bruges manuelle procedurer til opkrævningen, skal der i SA-systemet kunne følges op på, om deltagerbetaling er sket rettidigt. 35 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at der sker rettidig deltagerbetaling ved enkeltfagsaktivitet. 36 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.7 ØS Lønfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele lønnen ud på de aktiviteter, som har forbrugt timerne. SA-systemet skal derfor kunne danne fordelingsnøgler ud fra oplysninger i lønsystemet og læreranvendelsen registreret i SA-systemet. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Lønfordelingen via NS omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af løn ud på formål svarende til de indholdsmæssige retningslinjer.

13 13 38 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, såfremt man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.8 ØS Omkostningsfordeling Med henblik på institutionens egen økonomistyring og den efterfølgende aflæggelse af årsregnskab og formålsregnskab skal institutionen kunne fordele materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på de aktiviteter, som har brugt ressourcen. SA-systemet skal derfor kunne beregne fordelingsnøgler hertil, som NS kan gøre brug af. Der kan som alternativ til fordeling ved brug af integration mellem SA-systemet og NS være en løsning, hvor der bruges manuelle procedurer, der sikrer en korrekt kontering. Omkostningsfordelingen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel Det skal i SA-systemet være muligt at danne fordelingsnøgler til fordeling af materialer, udstyr og lignende omkostninger, der ikke er lønafhængige, ud på formål svarende til retningslinjerne i Undervisningsministeriets og Moderniseringsstyrelsens vejledninger. 40 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder med gældende teknikdokumenter, hvis man benytter den web service-baserede integration over til NS. 4.9 STIL Statistik Fuldtid Uddannelsesinstitutionerne indberetter oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer til brug for Danmarks Statistik. Indberetningen sker til Styrelsen for It og Læring (via grænsefladerne nævnt i dette afsnit og afsnit 4.10), som validerer og tjekker data, inden de samles og sendes til Danmarks Statistik. Fuldtids- og enkeltfagsuddannelserne har hver sin grænseflade til statistikindberetning. Indberetningen omfatter alle fuldtidsuddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af BRO. 41 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 42 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser.

14 14 43 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.10 STIL Statistik Enkeltfag Indberetningen omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden optælling. 45 Det er i SA-systemet sikret, at statistikoptællingen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i gældende grænsefladebeskrivelser. 46 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.11 Eksamensdatabasen Der indberettes endelige karakterer og eksamensbeviser for en række ungdomsuddannelser til Eksamensdatabasen til anvendelse blandt andet i forbindelse med optagelse på videregående uddannelser. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden dataudveksling. 48 Det er i SA-systemet sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i Almeneksamensbekendtgørelsen samt i retningslinjer for eksamensbevisers udformning på Undervisningsministeriets hjemmeside. 49 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.12 Optagelse.dk Uddannelsessøgende anvender Optagelse.dk til digital ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser og på videregående uddannelser.

15 15 Der hentes data fra Optagelse.dk for alle uddannelser under AGYM med undtagelse af 3015 Studieforberedende enkeltfag til hf og stx samt for alle uddannelser under EGYM og IGYM nævnt i Tabel Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.13 US2000 Studieaktivitet til SU-udbetaling Der indberettes oplysninger om elevernes og kursisternes studieaktivitet til SU-udbetalingssystemet US2000 til brug for SU-udbetalingen. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 med undtagelse af 3019 Ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt BRO. 51 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 52 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder de indholdsmæssige krav til indberetningen i SU-loven og i SUbekendtgørelsen. 53 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.14 Ungedatabasen Uddannelseshændelser Der indberettes oplysninger om unges uddannelsesaktiviteter til Ungedatabasen, som giver et samlet overblik over unges uddannelses- og beskæftigelsesstatus. Indberetningen omfatter alle uddannelser nævnt i Tabel 1 på nær BRO. 54 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 55 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav beskrevet i særskilt kravdokument. 56 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

16 UddannelsesGuiden Uddannelsesudbud Institutionernes uddannelsesudbud indberettes til UddannelsesGuiden, som indeholder oplysninger om det aktuelle udbud på en række uddannelsesområder. Indberetning til UddannelsesGuiden omfatter alle enkeltfagsuddannelser nævnt i Tabel Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at aktiviteten (udbuddet) er korrekt oprettet inden indberetning. 58 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.16 XPRS Eksamensadministration Der indberettes oplysninger om prøve- og eksamensadministration til eksamensadministrationssystemet XPRS. Indberetningen omfatter alle uddannelser under AGYM, EGYM og GSUP nævnt i Tabel 1 samt 3016 Almen voksenuddannelse (AVU) og 3018 Forberedende voksenundervisning (FVU). 59 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at elever, kursister, prøver og censorer er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 60 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at indberetningen sker i overensstemmelse de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøveog eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 61 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder 4.17 UU-centre Dataudveksling, brobygning Der udveksles data mellem SA-systemerne og UU-centrene med henblik på formidling og koordinering af introduktionskurser og brobygningsforløb. Dataudvekslingen omfatter uddannelserne under BRO nævnt i Tabel 1.

17 17 62 Der er i SA-systemet funktionalitet, så institutionen til UU-centrene kan oplyse sit udbud af introduktionskurser og brobygningsaktiviteter i henhold til oprettelsen i SA-systemet. 63 Der er i SA-systemet funktionalitet og kontroller til sikring af, at eleven eller kursisten er korrekt henført til uddannelse og aktivitet inden indberetning. 64 Det er sikret, at indberetningen sker i overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i Almeneksamensbekendtgørelsen, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt i prøve- og eksamensinformation, som findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 65 Systemleverandøren har etableret procedurer, der sikrer, at SA-systemet overholder

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009

Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser. 3. juni 2009 Appendiks I: Effektiviseringspotentialer per forbedringsforslag brudt ned på institutioner og uddannelser 3. juni 2009 0 Effektiviseringspotentiale* brudt ned på institutioner og uddannelser (1/5) Ansøgning

Læs mere

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4

Reglerne og information fra Uddannelsesstyrelsen kan ses i Bilag 4 VEJLEDNING Indberetning af påbegyndt ungdomsuddannelse Af Lars Petersen 1 Baggrund Af SU lovens 13 (se Bilag 1)fremgår det hvilke ungdomsuddannelser, der gives uddannelsesstøtte til. I stk. 2 er angivet,

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Eksamensadministration under XPRS Sidst opdateret 3-3-2009/version 1.2/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af denne generelle vejledning med link til en

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Den 2. maj THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 21.03.07, kl. 10.15-14.00 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på analyse vedr. LUDUS og LUDUS Sundhed 3. LUDUS Light

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Den 10. februar THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 03.12.07, kl. 10.15-15.00 Dagsorden 1. Præsentation af gruppens medlemmer 2. Opfølgning på sidste møde den 12.06.07 3. Status

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 12.06.07, kl. 11.30-15.00

Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 12.06.07, kl. 11.30-15.00 Den 25. juni THC/- Referat fra styregruppemøde hos CSC Scandihealth, den 12.06.07, kl. 11.30-15.00 Dagsorden 1. Opfølgning på sidste møde 2. Status på Undervisningsministeriets analyse vedr. studieadministrative

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008)

Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) Standardblanket A, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om betaling for kursister under 18 år ved påbegyndelsen af almen voksenuddannelse (juni 2008) TILMELDINGSBLANKET for bopælskommunen ved tilmelding til

Læs mere

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1

Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 . Instruks for tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse (IEU-instruksen) 2013.1 December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTOPLANER...7 1. 1 FORMÅLSKONTOPLAN...7 1. 2 STATENS FINANSKONTOPLAN...8

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af erhvervsuddannelser (eud, gvu) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning med digital signatur Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb.

Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Uddannelsesplan for unge under 18 år, der ikke går i skole (2014-15), samt for elever, der går i skole, men søger efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgning til Ungdomsuddannelserne Personlige oplysninger

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber

Notat 12.09.08 -/- De grundlæggende begreber Notat 12.09.08 -/- Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: 5 Skift af skolenummer, DS-nummer, IP-adresser, smemo og Oracle SID på en skoles EASY-A-system www.admsys.uni-c.dk UNI C Indledning...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. VUC vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio VUC vejledning 1992-2015 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Resultater fra Procesarbejde

Resultater fra Procesarbejde Resultater fra Procesarbejde Mai-Britt Brun Schor, 28. maj 2015 31-07-2015 Side 1 Proces og deltagere Tre workshops med fokus på Hovedprocesser Kerneprocesser (til fra EASY/Elevplan) Deltagere Helle Torp

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var:

Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010. 3. september 2010 Sags nr.: 020.611.031. Tilstede var: Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i revisornetværket den 23. juni 2010 Tilstede

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013

Versionsbrev. LUDUS version 1.49.0. J.nr. 4004-V1544-10. Version 1.49.0 Copyright 2013 CSC Scandihealth A/S. Den 25. juli 2013 Versionsbrev LUDUS version 1.49.0 Den 25. juli 2013 J.nr. 4004-V1544-10 Den 25. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1 Sikkerhedsadministration

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015

LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER Efterår 2015 LUDUS SUITE BRUGERKURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Viden er vejen til bedre resultater... 3 Kursus, Seminar og Workshop... 4 Administration af fuldtidsuddannelser... 5 Aktivitetsberegning

Læs mere

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet.

SUITE. Hos CSC arbejder vi dagligt på at opfylde skolernes behov i et system, hvor brugervenlighed og overblik er i højsædet. LUDUS SUITE STRUKTUR OVERBLIK KOMMUNIKATION FOKUS LUDUS Suite benyttes til planlægning og administration af undervisning, skemaer, eksamener, betalinger, løntimer m.m. på mange forskellige skoletyper.

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Myndighedskrav: Februar 2015

Myndighedskrav: Februar 2015 Myndighedskrav: Februar 2015 Informationsudveksling mellem institutioner og Ungedatabasen ved uddannelseshændelser, herunder hændelser baseret på IEU-, AGV-, EAeller PH-kodestandarden Myndighedskravene

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog:

4. Uddannelsesforløbets nummer, jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Tilmeldingsblanket til brug for kommunen: TILMELDINGSBLANKET for kommunen ved tilmelding til uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv

Læs mere