DF og Finansloven 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF og Finansloven 2011"

Transkript

1 DF og Finansloven 2011 INDLEDNING Finanslovsforslaget for 2011 er primært en implementering af aftaler herunder genopretningspakken som regeringen og Dansk Folkeparti tidligere har indgået aftaler om. Derfor drejer finanslovsforhandlingerne sig for DF om at bygge videre på den prioritering af de offentlige udgifter, som allerede er indledt. DF s forslag vil respektere de rammer for finanspolitikken, som er indeholdt i finanslovsforslaget, men vil herindenfor stille en række forslag til ændret prioritering. En række af disse forslag følger af dette papir. Yderligere forslag vil komme i løbet af forhandlingerne. Finanspolitikken har de seneste år været afstemt af den afmatning, som har ramt de fleste lande i verden som følge af finanskrisen. Derfor har 2009 og 2010 været år, hvor der har været ført en ekspansiv finanspolitik for at dæmpe de negative konsekvenser for danskerne. Dette har i 2010 sikret en større beskæftigelse på isoleret set ca personer i forhold til fravær af finanspolitiske lempelser siden Sammen med den ekstremt lave rente har det gjort det mere overskueligt at komme gennem krisen. I 2011 vil det opsving, som er i gang, få mere fodfæste. Tiden er derfor kommet til i højere grad at fokusere på de store underskud, der også er en følge af finanskrisen. Danmark havde fjernet den offentlige nettogæld forud for finanskrisen gennem en stædig fastholdelse af, at de gode tider skulle bruges til at betale gælden af. Derfor har vi kunnet føre en ekspansiv politik i 2009 og 2010 på samlet knap 4 procent af BNP (fra ), men vi skal undgå den gøgeunge-effekt, en underskudsspiral kan få. Derfor er det rigtigt at påbegynde en nedbringelse af underskuddet fra 2011, hvilket genopretningspakken fra forsommeren er udtryk for. KONKRETE FORSLAG DF s forslag er inddelt i fire hovedområder: 1. Udlændinge/retsområdet samt kriminalitetsbekæmpelse 2. Social/sundhedsområdet 3. Ny vækst 4. Kommentarer til regeringens forslag om folkeskole, førtidspension og SU (1) UDLÆNDINGE- OG RETSOMRÅDET SAMT KRIMINALITETSBEKÆMPELSE I 2002 fik Danmark strammet udlændingepolitikken, stoppet den uhæmmede tilstrømning af udlændinge og sat gang i en reel integrationsproces. Nu er tiden inde til Udlændingepolitik version 2.0, hvor sammenhængen mellem velfærd og udlændingepolitik skal klarlægges, konventioner skal foreslås justeret og integrationsindsatsen skal skærpes under fællestitlen "krav" i såvel tempo som indhold. I den sammenhæng ønsker vi også en større indsats overfor den grænseoverskridende kriminalitet og en indsats over for indvandreres ret til velfærdsydelser.

2 Hvad koster indvandringen?: Dansk Folkeparti foreslår, at det udredes, hvad indvandringen koster det danske samfund. Det skal gøre det muligt at sikre, at indvandringen i højere grad gavner det danske samfund i stedet for at trække ressourcer ud af velfærdssamfundet. Begrænsning af ikke-vestlig indvandring: Dansk Folkeparti ønsker, at vi i højere grad får vestlig orienteret indvandring til Danmark og får begrænset den ikke-vestlige indvandring. Det er for at sikre, at den indvandring, der kommer her til landet, er en indvandring, der bidrager til det danske samfund - til det danske velfærdssamfunds udvikling - og ikke det modsatte. Dette skal bl.a. ske gennem følgende to ordninger: 28 års regel med dispensationsordning: 24-års-reglen, som Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i 2002, har været en stor succes. Vi ønsker at videreføre denne succes og vi peger konkret på at udvide 24 års reglen til en 28-års-regel men med en indbygget dispensationsordning, der vil betyde, at mennesker, der søger familiesammenføring og er fra lande, hvor der er lille risiko for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, kan blive lempeligere behandlet. 7-årigt optjeningsprincip inden for danske social- og sundhedsydelser: Udlændinge kan få udbetalt børnefamilieydelse efter kortvarigt sæsonarbejde i Danmark. Dette er forkert. Derfor foreslår DF, at børnefamilieydelsen kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Hertil kommer, at udlændinge, som kun har opholdt sig kort tid i Danmark, ikke bør have ret til danske social- og sundhedsydelser. Man skal yde, før man kan nyde! Dansk Folkeparti foreslår på den baggrund at indføre et optjeningsprincip indenfor de danske social- og sundhedsydelser. Det foreslås, at udlændinge skal have betalt skat i 7 år, før de får ret til social- og sundhedsydelser. Det skal gælde for ikke-eu-borgere. Der er allerede et eksisterende optjeningsprincip for folkepensionen og dette tiltag tager dermed skridtet videre med henblik på at sikre, at vores velfærdsydelser er målrettet de borgere, som i en lang årrække har bidraget positivt til det danske arbejdsmarked. Øget kontrol og Al Capone: Dansk Folkeparti ønsker et opgør med den herskende kriminalitet også den kriminalitet, som i meget høj grad har udenlandsk baggrund. Vi ønsker en øget kontrol. I den nugældende finanslovaftale for 2010 er der taget initiativer og også sat over 50 mio. kr. af til øget kontrol, men vi ønsker at gå videre ad den vej. Den såkaldte Al Capone-metode, hvor forskellige myndigheder samarbejder om at bekæmpe kriminalitet, er en god og rigtig måde. Der har man fundet en facon, og nu handler det om, at man får lavet meget mere kontrol.

3 I forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet, vil DF derfor stille med bl.a. følgende ønsker, som der afsættes 300 mio. kr. til: 1. Flere synlige betjente generelt og specifikt til Al Capone-aktioner. 2. Øget told-bemanding ved grænser, lufthavne og havne. 3. Flere skattefolk til både papir-kulegravning samt deltagelse i Al Capone-aktionerne. (2) SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ekstra fokus på rehabilitering og genoptræning for udsatte Hvert år har Dansk Folkeparti sikret social- og sundhedsområdet ekstra midler på finansloven. Og det vil vi fortsætte med. I år har vi bl.a. valgt at fokusere særligt på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for de særligt udsatte patienter. At kernevelfærden fungerer optimalt, er afgørende for Dansk Folkeparti. Genoptræning/rehabilitering af udsatte patienter: Dansk Folkeparti ønsker et sundhedssystem, hvor genoptræning og rehabilitering af udsatte patienter har høj prioritet. Der er været eksempler på patienter, som ikke har fået den optimale hjælp efter en ulykke eller en sygdom. Derfor ønsker DF et endnu mere sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten sikres genoptræning og rehabilitering på et højere niveau. Samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger skal optimeres. I de senere år har der været fokus på dette ifm. oprettelsen af sundhedscentre i kommunerne, hvis formål især er at behandle udsatte borgere i deres nærområde. I juni sikrede vi i en aftale med regeringen, at der blev afsat midler til en forstærket indsats i yderområder netop på dette område. Over mennesker fik i 2009 en genoptræningsplan. Dette er godt. Men nogle af disse mennesker har behov for mere. Dels en mere detaljeret beskrevet genoptræningsplan men også en egentlig rehabiliteringsplan. DF foreslår derfor, at den udskrivende læge skal have ret/pligt til at udarbejde en mere specifik genoptræningsplan samt pålægge kommunen at udarbejde en rehabiliteringsplan, hvor dette er nødvendigt. Sandsynligvis skal personer årligt have en sådan, der sikrer en mere sammenhængende indsats for at hjælpe disse mennesker tilbage til et virksomt liv. Der afsættes 200 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Ekstra indsats for socialt udsatte / satspuljen: Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, at satspuljen for 2011 vil udgøre 309 mio. kr, hvilket er markant mindre end normalt. Dansk Folkeparti vil sikre, at der afsættes midler til dem, der ellers ville komme i klemme som følge af en satspulje, der ikke er større, end den er. Størrelsen kender vi ikke endnu, men de nødvendige midler skal tilvejebringes. Samtidig bør denne situation bruges til en fornyet diskussion om hele grundlaget for satspuljen. Det er grundlæggende ikke en rigtig måde at finde midler til de mest socialt udsatte på.

4 Ansvarlig ledelse og bedre tilsyn i hjemmeplejen: Mere end medarbejdere arbejder hver dag direkte med omsorg og pleje i ældresektoren og udfører grundlæggende et godt og for velfærdssamfundet helt afgørende stykke arbejde. Henover sommeren har der imidlertid været fokus på eksempler med svigt. Dansk Folkeparti ønsker at påpege, at det er en ledelsesopgave at sikre sig imod sådanne svigt. Derfor må det vurderes, hvordan der kommer spot på ansvarlig ledelse og dermed et bedre tilsyn. Dette skal sikre, at arbejdet alle steder fungerer til gavn for vore ældre medborgere. Tilsynsførende som man kendte tidligere kan være en model. Der afsættes 100 mio. kr. til en forstærket indsats indenfor hjemmeplejen. Forebyggelse af folkesygdomme: I mange år har vi talt om sundhed og har iværksat kampagner med alle de rigtige budskaber for at bekæmpe de såkaldte folkesygdomme. Væk med røg og fedt, spis grønt og dyrk motion - og det har ikke været uden effekt. Rigtig mange danskere har taget de mange gode råd til sig. Der er imidlertid også mange danskere, der fortsat bliver ramt af folkesygdomme, fx rygerlunger og knogleskørhed. Vi ønsker en mere målrettet indsats i forhold til at finde frem til de personer, som er i risikogruppen for at få folkesygdomme og dermed tidligt sætte ind med forebyggelse. Det er afgørende, at danskernes livskvalitet øges også i betragtning af at flere får flere leveår. Det skal sikres, at man ikke alene får et langt liv men også et godt liv! DF vil derfor afsætte en ansøgningspulje på 50 mio. kr, som kommuner og organisationer kan få del i, når de i fællesskab laver kampagner på torve, hos virksomheder, ved sportsstævner osv., hvor man får fat i folk, hvor de er. Dette for at motivere flere til en sund livsstil og dermed forebygge folkesygdomme. Plejeboliggarantien skal overholdes: Det blev i Aftale om Finansloven for 2010 aftalt at gøre status over plejeboliggarantien i efteråret Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i Finansloven for 2008 at udstede garanti om at ældre maksimalt må vente 2 måneder på en plejebolig. Det har i løbet af foråret vist sig, at garantien ikke opfyldes af alle landets kommuner. Dansk Folkeparti vil sikre, at alle kommuner fremadrettet opfylder garantien. Klap II -Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov: Dansk Folkeparti tog initiativ til Lov om uddannelse for unge med særlige behov, som har været en stor succes. Nu ønsker vi at bygge videre på succesen. Dansk Folkeparti ønsker, at alle unge udviklingshæmmede i folkeskolens afgangsklasser i perioden 2011 til 2014 skal modtage information og vejledning om deres muligheder, herunder hvordan lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan anvendes optimalt. Informationen skal i videst muligt omfang formidles af andre unge udviklingshæmmede via besøg i afgangsklasserne. Herudover ønsker vi, at af de sandsynligvis mere end 600 unge udviklingshæmmede, der hvert år i perioden 2011 til 2014

5 bliver færdige med den særlige ungdomsuddannelse, skal mindst 100 hvert år søges koblet til det ordinære arbejdsmarked via et skånejob. Ligeledes skal projektet via en opsøgende indsats give de voksne udviklingshæmmede, der befinder sig på beskyttede værksteder, information og vejledning om, at de også har mulighed for at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Der afsættes 25 mio. kr. over tre år til projektet. (3) NY VÆKST I DANMARK til gavn for udkantsområderne Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne rejst en dagsorden om at skabe fornyet vækst i Danmark. Det sker som opfølgning på en række kriseinitiativer, som regeringen og Dansk Folkeparti har taget siden For Dansk Folkeparts vedkommende er det vigtigt, at væksten kommer tilbage i hele landet. Dansk Folkeparti vil gennemgå de forskellige erhvervsstøtteordninger med henblik på at finde midler til vækstinitiativer. Der er i dag direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger for over 23 mia. kr. Mange har sat spørgsmålstegn ved, om disse mange ordninger blot skal videreføres eller om der bør gennemføres en gennemgribende sanering og målretning. Regeringen har haft overvejelser herom i forbindelse med debatten om selskabsskatten. DF indgår gerne i en sanering og målretning af erhvervsstøtteordninger. DF s mål er at frigøre 2 mia. kr., som foreslåes anvendt til følgende: Satsning på turisme: Dansk Folkeparti vil styrke turisterhvervene herunder den såkaldte mødeturisme. Dette vil skabe nye arbejdspladser i hele landet. Men mange af disse arbejdspladser er specielt interessante for yderområder og for lavtuddannede. Derfor har et styrket turist-fokus en række positive følger. DF foreslår konkret, at turisterhvervene skal kunne fradrage hele momsen ved køb af hotel- og restaurantydelser og afholdelse af møder og konferencer. I dag har erhvervene kun mulighed at afløfte 25 pct af momsen, hvilket gør Danmark til et markant dyrere land end vore nabolande. Forslaget kan indfases over en årrække. Kapital til iværksættere og små virksomheder: Dansk Folkeparti ønsker, at der tilføres mere risikovillig kapital til iværksættere og små virksomheder. Risikoen ellers er, at vi mister et par generationer af virksomheder. Netop de virksomheder som skal vokse sig store og sikre arbejdspladser de kommende årtier. Videreførelse af nedrivningspulje: Dansk Folkeparti ønsker at videreføre den succesrige indsatspulje til at støtte nedrivning af forfaldne huse i landdistrikter og landsbyer. DF afsatte sammen med regeringen i 2010 en pulje på 150 mio. kr. Dette samme beløb bør afsættes i Behovet for nedrivning er fortsat stort og formålet med puljen er at gøre yderområder mere attraktive for bosætning. Skrotningspræmie for gamle biler: I dag kan man få kr. ved skrotning af den gamle udtjente bil. DF foreslår, at dette beløb hæves, så man i 2011 kan få et større beløb. Vi har tidligere nævnt kr. som et forslag. Initiativet skal sikre, at gamle biler hurtigere fjernes fra vejene. Dette forbedrer

6 trafiksikkerheden samt mindsker forureningen fra biler og har som afledt effekt en større aktivitet i bilbranchen. (4) Kommentarer ift. regeringens forslag Førtidspensionsreform: Tal fra foråret viser, at der på to år næsten er sket en fordobling i unge under 30 år, som får tildelt førtidspension på grund af psykiske lidelser. Dansk Folkeparti er optaget af, at specielt unge ikke bliver parkeret på en livsvarig førtidspension, men får en midlertidig ordning, forudsat at de i den mellemliggende tid bliver hjulpet til igen at kunne indtage en aktiv position på arbejdsmarkedet. SU-reform: Regeringen har i sit finanslovsforslag åbnet for forhandlinger om en SU-reform. Dansk Folkeparti vil i disse forhandlinger foreslå, at de studerende får frihed til selv at afgøre muligheden for at arbejde ved siden af studiet. Sidste år blev loftet over fribeløbet hævet med kroner og nu ønsker Dansk Folkeparti, at loftet helt fjernes. I dag må studerende på de videregående uddannelser tjene kroner ved siden af SU'en hver måned - et beløb, der i gennemsnit svarer til, at de studerende kan arbejde 15 timer om ugen. Folkeskolen: Regeringen har sit finanslovsforslag lagt op til forhandlinger om folkeskolen. Konkret foreslår regeringen en Læsefond for Folkeskolen til 150 mio. kr. årligt. som opfølgning på et 360-graders eftersyn af folkeskolen. Dansk Folkeparti er positiv overfor dette, men vi vil samtidig i de kommende finanslovsforhandlinger kræve en diskussion om hele grundlaget for undervisningsformen i folkeskolen. Der har på det seneste været en debat om den reelle effekt af tværfaglighed og projektpædagogikken, som har præget folkeskolens undervisning de seneste 30 år. DF ønsker større faglighed. Herudover ønsker Dansk Folkeparti, at kulturhistorie får en mere fremtrædende plads på skoleskemaet i folkeskolen. Konkret foreslår Dansk Folkeparti at oprette et Nationalt videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling i en af den danske kulturarvs højborge Jelling. Her skal landets folkeskolelærere have mulighed for at tage en nytænkende efteruddannelse, som har til hensigt at styrke den faglige kvalitet i formidlingen af historie og kulturarv, så alle børn og unge får en velfunderet indsigt i historie og kultur, der øger den enkeltes forudsætninger for at forstå sig selv og de fællesskaber, man tilhører og dermed for at deltage i et demokratisk samfund. FINANSIERING

7 Dansk Folkepartis krav til ekstraudgifter i forbindelse med finansloven for 2011 vil holde sig under 3 mia. kr.. Herunder fremgår, hvordan vi anviser finansiering, idet det understreges, at nogle forslag berører områder, der blev aftalt i genopretningspakken, hvorfor ændringer naturligvis forudsætter enighed mellem regeringen og DF. Dansk Folkeparti har sammen med regeringen i Aftale om genopretning af dansk økonomi afsat 5 mia. kr. til uddannelse og svage grupper og 5 mia. kr. til sundhedsområdet i årene Dette råderum skal anvendes efter aftale mellem regeringen og DF, hvorfor det også medgår til at finansiere Dansk Folkepartis forslag. I 2011 er der afsat 2 mia. kr. til sundhedsområdet, 1 mia. kr. til Flere unge i uddannelse samt 1½ mia. kr. til svage og socialt udsatte. Udviklingsbistanden fastholdes i Aftale om genopretning af dansk økonomi nominelt uændret på 2010-niveau i perioden svarende til en udgift på 15,2 mia. kr. årligt. Hermed ventes udviklingsbistanden at udgøre 0,76 pct. af BNI i Dansk Folkeparti foreslår stadig, at niveauet fastsættes til 0,7 procent fra Dette vil medføre mindreudgifter for 2011 på godt 2,5 mia. kr. faldende til ca. 1,2 mia. kr. i I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at lave et loft pr. familie over børnefamilieydelsen. I forlængelse af denne ændring foreslår Dansk Folkeparti en omlægning af ydelsen, så den kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Besparelse 0,3 mia. kr. Udmøntning af satspuljen. 0,3 mia. kr. Statens udgifter til konsulenter er steget de seneste år. I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet, at staten i de kommende år skal bruge eksterne konsulentydelser mere hensigtsmæssigt. Dansk Folkeparti ønsker dog, at staten i højere grad begrænser konsulentydelser. Besparelse 0,5 mia. kr. Dansk Folkeparti medvirker gerne til en sanering/omlægning af erhvervsstøtten. Alene i 2010 bruges mere end 23 mia. kr. på direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger. Dansk Folkeparti foreslår at der målrettes 2 mia. kr. som i stedet bruges til de vækstskabende initiativer, DF foreslår. Globaliseringspuljen på knap 1,4 mia. kr. udmøntes indenfor dens formål. Statslige udgifter i relation til Grønland udfases som følge af selvstyreaftalen, hvorefter Grønland loves permanent bloktilskud samt overtager alle fremtidige indtægter fra råstofindvinding. De lavere statslige udgifter i 2011 forventes at være 0,1 mia. kr. stigende i de efterfølgende år.

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013

Sekretariatet. Finanslovsforslaget for 2013 Sekretariatet Finanslovsforslaget for 2013 Regeringens finanslovsforslag for 2013 har en række hovedprioriteringer, der flugter godt med AC s dagsorden, idet der er stor fokus på uddannelse, beskæftigelse

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 1. 39 mia. kr. mere til offentligt forbrug frem mod 2020 2. Løft i offentlig beskæftigelse med regeringens politik 3. Fordeling af 39 mia. kr. i 2016-2020 på prioritetsområder

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde

23.04.2008. Mere velfærd kræver mere arbejde 23.04.2008 Mere velfærd kræver mere arbejde 1 Politikerne er generelt enige om tre ting Mere velfærd Skattetrykket skal ikke stige Sammenhæng mellem indtægter og udgifter (finanspolitisk holdbarhed) Udfordringen

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren 8 l ergoterapeuten l maj 2005 i sundhed Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse, risikerer tankegangen

Læs mere

Analyse 12. september 2014

Analyse 12. september 2014 12. september 214 Omkring 25 svenske statsborgere med ikke-vestlig baggrund flyttede fra Sverige til Danmark i 212 godt 6 danske statsborgere med samme baggrund tog den anden vej Af Kristian Thor Jakobsen

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009

Finansloven 2010. DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 DI Nyhedsbrev Den 12. november 2009 Finansloven 2010 1. Finanslovens hovedelementer Regeringen indgik natten til torsdag forlig med Dansk Folkeparti om finansloven for 2010. Aftalen sikrer flertal for

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere