DF og Finansloven 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF og Finansloven 2011"

Transkript

1 DF og Finansloven 2011 INDLEDNING Finanslovsforslaget for 2011 er primært en implementering af aftaler herunder genopretningspakken som regeringen og Dansk Folkeparti tidligere har indgået aftaler om. Derfor drejer finanslovsforhandlingerne sig for DF om at bygge videre på den prioritering af de offentlige udgifter, som allerede er indledt. DF s forslag vil respektere de rammer for finanspolitikken, som er indeholdt i finanslovsforslaget, men vil herindenfor stille en række forslag til ændret prioritering. En række af disse forslag følger af dette papir. Yderligere forslag vil komme i løbet af forhandlingerne. Finanspolitikken har de seneste år været afstemt af den afmatning, som har ramt de fleste lande i verden som følge af finanskrisen. Derfor har 2009 og 2010 været år, hvor der har været ført en ekspansiv finanspolitik for at dæmpe de negative konsekvenser for danskerne. Dette har i 2010 sikret en større beskæftigelse på isoleret set ca personer i forhold til fravær af finanspolitiske lempelser siden Sammen med den ekstremt lave rente har det gjort det mere overskueligt at komme gennem krisen. I 2011 vil det opsving, som er i gang, få mere fodfæste. Tiden er derfor kommet til i højere grad at fokusere på de store underskud, der også er en følge af finanskrisen. Danmark havde fjernet den offentlige nettogæld forud for finanskrisen gennem en stædig fastholdelse af, at de gode tider skulle bruges til at betale gælden af. Derfor har vi kunnet føre en ekspansiv politik i 2009 og 2010 på samlet knap 4 procent af BNP (fra ), men vi skal undgå den gøgeunge-effekt, en underskudsspiral kan få. Derfor er det rigtigt at påbegynde en nedbringelse af underskuddet fra 2011, hvilket genopretningspakken fra forsommeren er udtryk for. KONKRETE FORSLAG DF s forslag er inddelt i fire hovedområder: 1. Udlændinge/retsområdet samt kriminalitetsbekæmpelse 2. Social/sundhedsområdet 3. Ny vækst 4. Kommentarer til regeringens forslag om folkeskole, førtidspension og SU (1) UDLÆNDINGE- OG RETSOMRÅDET SAMT KRIMINALITETSBEKÆMPELSE I 2002 fik Danmark strammet udlændingepolitikken, stoppet den uhæmmede tilstrømning af udlændinge og sat gang i en reel integrationsproces. Nu er tiden inde til Udlændingepolitik version 2.0, hvor sammenhængen mellem velfærd og udlændingepolitik skal klarlægges, konventioner skal foreslås justeret og integrationsindsatsen skal skærpes under fællestitlen "krav" i såvel tempo som indhold. I den sammenhæng ønsker vi også en større indsats overfor den grænseoverskridende kriminalitet og en indsats over for indvandreres ret til velfærdsydelser.

2 Hvad koster indvandringen?: Dansk Folkeparti foreslår, at det udredes, hvad indvandringen koster det danske samfund. Det skal gøre det muligt at sikre, at indvandringen i højere grad gavner det danske samfund i stedet for at trække ressourcer ud af velfærdssamfundet. Begrænsning af ikke-vestlig indvandring: Dansk Folkeparti ønsker, at vi i højere grad får vestlig orienteret indvandring til Danmark og får begrænset den ikke-vestlige indvandring. Det er for at sikre, at den indvandring, der kommer her til landet, er en indvandring, der bidrager til det danske samfund - til det danske velfærdssamfunds udvikling - og ikke det modsatte. Dette skal bl.a. ske gennem følgende to ordninger: 28 års regel med dispensationsordning: 24-års-reglen, som Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i 2002, har været en stor succes. Vi ønsker at videreføre denne succes og vi peger konkret på at udvide 24 års reglen til en 28-års-regel men med en indbygget dispensationsordning, der vil betyde, at mennesker, der søger familiesammenføring og er fra lande, hvor der er lille risiko for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, kan blive lempeligere behandlet. 7-årigt optjeningsprincip inden for danske social- og sundhedsydelser: Udlændinge kan få udbetalt børnefamilieydelse efter kortvarigt sæsonarbejde i Danmark. Dette er forkert. Derfor foreslår DF, at børnefamilieydelsen kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Hertil kommer, at udlændinge, som kun har opholdt sig kort tid i Danmark, ikke bør have ret til danske social- og sundhedsydelser. Man skal yde, før man kan nyde! Dansk Folkeparti foreslår på den baggrund at indføre et optjeningsprincip indenfor de danske social- og sundhedsydelser. Det foreslås, at udlændinge skal have betalt skat i 7 år, før de får ret til social- og sundhedsydelser. Det skal gælde for ikke-eu-borgere. Der er allerede et eksisterende optjeningsprincip for folkepensionen og dette tiltag tager dermed skridtet videre med henblik på at sikre, at vores velfærdsydelser er målrettet de borgere, som i en lang årrække har bidraget positivt til det danske arbejdsmarked. Øget kontrol og Al Capone: Dansk Folkeparti ønsker et opgør med den herskende kriminalitet også den kriminalitet, som i meget høj grad har udenlandsk baggrund. Vi ønsker en øget kontrol. I den nugældende finanslovaftale for 2010 er der taget initiativer og også sat over 50 mio. kr. af til øget kontrol, men vi ønsker at gå videre ad den vej. Den såkaldte Al Capone-metode, hvor forskellige myndigheder samarbejder om at bekæmpe kriminalitet, er en god og rigtig måde. Der har man fundet en facon, og nu handler det om, at man får lavet meget mere kontrol.

3 I forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet, vil DF derfor stille med bl.a. følgende ønsker, som der afsættes 300 mio. kr. til: 1. Flere synlige betjente generelt og specifikt til Al Capone-aktioner. 2. Øget told-bemanding ved grænser, lufthavne og havne. 3. Flere skattefolk til både papir-kulegravning samt deltagelse i Al Capone-aktionerne. (2) SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ekstra fokus på rehabilitering og genoptræning for udsatte Hvert år har Dansk Folkeparti sikret social- og sundhedsområdet ekstra midler på finansloven. Og det vil vi fortsætte med. I år har vi bl.a. valgt at fokusere særligt på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for de særligt udsatte patienter. At kernevelfærden fungerer optimalt, er afgørende for Dansk Folkeparti. Genoptræning/rehabilitering af udsatte patienter: Dansk Folkeparti ønsker et sundhedssystem, hvor genoptræning og rehabilitering af udsatte patienter har høj prioritet. Der er været eksempler på patienter, som ikke har fået den optimale hjælp efter en ulykke eller en sygdom. Derfor ønsker DF et endnu mere sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten sikres genoptræning og rehabilitering på et højere niveau. Samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger skal optimeres. I de senere år har der været fokus på dette ifm. oprettelsen af sundhedscentre i kommunerne, hvis formål især er at behandle udsatte borgere i deres nærområde. I juni sikrede vi i en aftale med regeringen, at der blev afsat midler til en forstærket indsats i yderområder netop på dette område. Over mennesker fik i 2009 en genoptræningsplan. Dette er godt. Men nogle af disse mennesker har behov for mere. Dels en mere detaljeret beskrevet genoptræningsplan men også en egentlig rehabiliteringsplan. DF foreslår derfor, at den udskrivende læge skal have ret/pligt til at udarbejde en mere specifik genoptræningsplan samt pålægge kommunen at udarbejde en rehabiliteringsplan, hvor dette er nødvendigt. Sandsynligvis skal personer årligt have en sådan, der sikrer en mere sammenhængende indsats for at hjælpe disse mennesker tilbage til et virksomt liv. Der afsættes 200 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Ekstra indsats for socialt udsatte / satspuljen: Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, at satspuljen for 2011 vil udgøre 309 mio. kr, hvilket er markant mindre end normalt. Dansk Folkeparti vil sikre, at der afsættes midler til dem, der ellers ville komme i klemme som følge af en satspulje, der ikke er større, end den er. Størrelsen kender vi ikke endnu, men de nødvendige midler skal tilvejebringes. Samtidig bør denne situation bruges til en fornyet diskussion om hele grundlaget for satspuljen. Det er grundlæggende ikke en rigtig måde at finde midler til de mest socialt udsatte på.

4 Ansvarlig ledelse og bedre tilsyn i hjemmeplejen: Mere end medarbejdere arbejder hver dag direkte med omsorg og pleje i ældresektoren og udfører grundlæggende et godt og for velfærdssamfundet helt afgørende stykke arbejde. Henover sommeren har der imidlertid været fokus på eksempler med svigt. Dansk Folkeparti ønsker at påpege, at det er en ledelsesopgave at sikre sig imod sådanne svigt. Derfor må det vurderes, hvordan der kommer spot på ansvarlig ledelse og dermed et bedre tilsyn. Dette skal sikre, at arbejdet alle steder fungerer til gavn for vore ældre medborgere. Tilsynsførende som man kendte tidligere kan være en model. Der afsættes 100 mio. kr. til en forstærket indsats indenfor hjemmeplejen. Forebyggelse af folkesygdomme: I mange år har vi talt om sundhed og har iværksat kampagner med alle de rigtige budskaber for at bekæmpe de såkaldte folkesygdomme. Væk med røg og fedt, spis grønt og dyrk motion - og det har ikke været uden effekt. Rigtig mange danskere har taget de mange gode råd til sig. Der er imidlertid også mange danskere, der fortsat bliver ramt af folkesygdomme, fx rygerlunger og knogleskørhed. Vi ønsker en mere målrettet indsats i forhold til at finde frem til de personer, som er i risikogruppen for at få folkesygdomme og dermed tidligt sætte ind med forebyggelse. Det er afgørende, at danskernes livskvalitet øges også i betragtning af at flere får flere leveår. Det skal sikres, at man ikke alene får et langt liv men også et godt liv! DF vil derfor afsætte en ansøgningspulje på 50 mio. kr, som kommuner og organisationer kan få del i, når de i fællesskab laver kampagner på torve, hos virksomheder, ved sportsstævner osv., hvor man får fat i folk, hvor de er. Dette for at motivere flere til en sund livsstil og dermed forebygge folkesygdomme. Plejeboliggarantien skal overholdes: Det blev i Aftale om Finansloven for 2010 aftalt at gøre status over plejeboliggarantien i efteråret Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i Finansloven for 2008 at udstede garanti om at ældre maksimalt må vente 2 måneder på en plejebolig. Det har i løbet af foråret vist sig, at garantien ikke opfyldes af alle landets kommuner. Dansk Folkeparti vil sikre, at alle kommuner fremadrettet opfylder garantien. Klap II -Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov: Dansk Folkeparti tog initiativ til Lov om uddannelse for unge med særlige behov, som har været en stor succes. Nu ønsker vi at bygge videre på succesen. Dansk Folkeparti ønsker, at alle unge udviklingshæmmede i folkeskolens afgangsklasser i perioden 2011 til 2014 skal modtage information og vejledning om deres muligheder, herunder hvordan lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan anvendes optimalt. Informationen skal i videst muligt omfang formidles af andre unge udviklingshæmmede via besøg i afgangsklasserne. Herudover ønsker vi, at af de sandsynligvis mere end 600 unge udviklingshæmmede, der hvert år i perioden 2011 til 2014

5 bliver færdige med den særlige ungdomsuddannelse, skal mindst 100 hvert år søges koblet til det ordinære arbejdsmarked via et skånejob. Ligeledes skal projektet via en opsøgende indsats give de voksne udviklingshæmmede, der befinder sig på beskyttede værksteder, information og vejledning om, at de også har mulighed for at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Der afsættes 25 mio. kr. over tre år til projektet. (3) NY VÆKST I DANMARK til gavn for udkantsområderne Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne rejst en dagsorden om at skabe fornyet vækst i Danmark. Det sker som opfølgning på en række kriseinitiativer, som regeringen og Dansk Folkeparti har taget siden For Dansk Folkeparts vedkommende er det vigtigt, at væksten kommer tilbage i hele landet. Dansk Folkeparti vil gennemgå de forskellige erhvervsstøtteordninger med henblik på at finde midler til vækstinitiativer. Der er i dag direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger for over 23 mia. kr. Mange har sat spørgsmålstegn ved, om disse mange ordninger blot skal videreføres eller om der bør gennemføres en gennemgribende sanering og målretning. Regeringen har haft overvejelser herom i forbindelse med debatten om selskabsskatten. DF indgår gerne i en sanering og målretning af erhvervsstøtteordninger. DF s mål er at frigøre 2 mia. kr., som foreslåes anvendt til følgende: Satsning på turisme: Dansk Folkeparti vil styrke turisterhvervene herunder den såkaldte mødeturisme. Dette vil skabe nye arbejdspladser i hele landet. Men mange af disse arbejdspladser er specielt interessante for yderområder og for lavtuddannede. Derfor har et styrket turist-fokus en række positive følger. DF foreslår konkret, at turisterhvervene skal kunne fradrage hele momsen ved køb af hotel- og restaurantydelser og afholdelse af møder og konferencer. I dag har erhvervene kun mulighed at afløfte 25 pct af momsen, hvilket gør Danmark til et markant dyrere land end vore nabolande. Forslaget kan indfases over en årrække. Kapital til iværksættere og små virksomheder: Dansk Folkeparti ønsker, at der tilføres mere risikovillig kapital til iværksættere og små virksomheder. Risikoen ellers er, at vi mister et par generationer af virksomheder. Netop de virksomheder som skal vokse sig store og sikre arbejdspladser de kommende årtier. Videreførelse af nedrivningspulje: Dansk Folkeparti ønsker at videreføre den succesrige indsatspulje til at støtte nedrivning af forfaldne huse i landdistrikter og landsbyer. DF afsatte sammen med regeringen i 2010 en pulje på 150 mio. kr. Dette samme beløb bør afsættes i Behovet for nedrivning er fortsat stort og formålet med puljen er at gøre yderområder mere attraktive for bosætning. Skrotningspræmie for gamle biler: I dag kan man få kr. ved skrotning af den gamle udtjente bil. DF foreslår, at dette beløb hæves, så man i 2011 kan få et større beløb. Vi har tidligere nævnt kr. som et forslag. Initiativet skal sikre, at gamle biler hurtigere fjernes fra vejene. Dette forbedrer

6 trafiksikkerheden samt mindsker forureningen fra biler og har som afledt effekt en større aktivitet i bilbranchen. (4) Kommentarer ift. regeringens forslag Førtidspensionsreform: Tal fra foråret viser, at der på to år næsten er sket en fordobling i unge under 30 år, som får tildelt førtidspension på grund af psykiske lidelser. Dansk Folkeparti er optaget af, at specielt unge ikke bliver parkeret på en livsvarig førtidspension, men får en midlertidig ordning, forudsat at de i den mellemliggende tid bliver hjulpet til igen at kunne indtage en aktiv position på arbejdsmarkedet. SU-reform: Regeringen har i sit finanslovsforslag åbnet for forhandlinger om en SU-reform. Dansk Folkeparti vil i disse forhandlinger foreslå, at de studerende får frihed til selv at afgøre muligheden for at arbejde ved siden af studiet. Sidste år blev loftet over fribeløbet hævet med kroner og nu ønsker Dansk Folkeparti, at loftet helt fjernes. I dag må studerende på de videregående uddannelser tjene kroner ved siden af SU'en hver måned - et beløb, der i gennemsnit svarer til, at de studerende kan arbejde 15 timer om ugen. Folkeskolen: Regeringen har sit finanslovsforslag lagt op til forhandlinger om folkeskolen. Konkret foreslår regeringen en Læsefond for Folkeskolen til 150 mio. kr. årligt. som opfølgning på et 360-graders eftersyn af folkeskolen. Dansk Folkeparti er positiv overfor dette, men vi vil samtidig i de kommende finanslovsforhandlinger kræve en diskussion om hele grundlaget for undervisningsformen i folkeskolen. Der har på det seneste været en debat om den reelle effekt af tværfaglighed og projektpædagogikken, som har præget folkeskolens undervisning de seneste 30 år. DF ønsker større faglighed. Herudover ønsker Dansk Folkeparti, at kulturhistorie får en mere fremtrædende plads på skoleskemaet i folkeskolen. Konkret foreslår Dansk Folkeparti at oprette et Nationalt videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling i en af den danske kulturarvs højborge Jelling. Her skal landets folkeskolelærere have mulighed for at tage en nytænkende efteruddannelse, som har til hensigt at styrke den faglige kvalitet i formidlingen af historie og kulturarv, så alle børn og unge får en velfunderet indsigt i historie og kultur, der øger den enkeltes forudsætninger for at forstå sig selv og de fællesskaber, man tilhører og dermed for at deltage i et demokratisk samfund. FINANSIERING

7 Dansk Folkepartis krav til ekstraudgifter i forbindelse med finansloven for 2011 vil holde sig under 3 mia. kr.. Herunder fremgår, hvordan vi anviser finansiering, idet det understreges, at nogle forslag berører områder, der blev aftalt i genopretningspakken, hvorfor ændringer naturligvis forudsætter enighed mellem regeringen og DF. Dansk Folkeparti har sammen med regeringen i Aftale om genopretning af dansk økonomi afsat 5 mia. kr. til uddannelse og svage grupper og 5 mia. kr. til sundhedsområdet i årene Dette råderum skal anvendes efter aftale mellem regeringen og DF, hvorfor det også medgår til at finansiere Dansk Folkepartis forslag. I 2011 er der afsat 2 mia. kr. til sundhedsområdet, 1 mia. kr. til Flere unge i uddannelse samt 1½ mia. kr. til svage og socialt udsatte. Udviklingsbistanden fastholdes i Aftale om genopretning af dansk økonomi nominelt uændret på 2010-niveau i perioden svarende til en udgift på 15,2 mia. kr. årligt. Hermed ventes udviklingsbistanden at udgøre 0,76 pct. af BNI i Dansk Folkeparti foreslår stadig, at niveauet fastsættes til 0,7 procent fra Dette vil medføre mindreudgifter for 2011 på godt 2,5 mia. kr. faldende til ca. 1,2 mia. kr. i I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at lave et loft pr. familie over børnefamilieydelsen. I forlængelse af denne ændring foreslår Dansk Folkeparti en omlægning af ydelsen, så den kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Besparelse 0,3 mia. kr. Udmøntning af satspuljen. 0,3 mia. kr. Statens udgifter til konsulenter er steget de seneste år. I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet, at staten i de kommende år skal bruge eksterne konsulentydelser mere hensigtsmæssigt. Dansk Folkeparti ønsker dog, at staten i højere grad begrænser konsulentydelser. Besparelse 0,5 mia. kr. Dansk Folkeparti medvirker gerne til en sanering/omlægning af erhvervsstøtten. Alene i 2010 bruges mere end 23 mia. kr. på direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger. Dansk Folkeparti foreslår at der målrettes 2 mia. kr. som i stedet bruges til de vækstskabende initiativer, DF foreslår. Globaliseringspuljen på knap 1,4 mia. kr. udmøntes indenfor dens formål. Statslige udgifter i relation til Grønland udfases som følge af selvstyreaftalen, hvorefter Grønland loves permanent bloktilskud samt overtager alle fremtidige indtægter fra råstofindvinding. De lavere statslige udgifter i 2011 forventes at være 0,1 mia. kr. stigende i de efterfølgende år.

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

De danske husholdninger ser mere lyst på fremtiden. Forbrugertilliden har rettet sig og ligger over et historisk gennemsnit.

De danske husholdninger ser mere lyst på fremtiden. Forbrugertilliden har rettet sig og ligger over et historisk gennemsnit. Indledning Dansk økonomi er nu igen ved at finde fodfæste efter tilbageslaget ovenpå den internationale krise. Væksten er vendt tilbage, og arbejdsmarkedet har stabiliseret sig efter det kraftige fald

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Bilag indhold: Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag indhold: Bilag nr. 1. Udvikling i kontanthjælpsydelsens økonomiske størrelse fra 2000 til 2012. Bilag nr. 2.. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Bilag nr.

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi

Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020

FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 10-0585 LIBA - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 49 FTF s vurdering af Fair Løsning 2020 Socialdemokraterne og SF har i dag fremlagt deres bud på en 2020-plan. Planen er

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt

GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen regningen betalt GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 GenopretningsPakken Danmark ud af krisen regningen betalt REGERINGEN Maj 2010 Vi har igen fået økonomisk vækst i Danmark.

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015

INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INVESTERING I MENNESKET, FÆLLESSKABET OG PLANETEN SF S ÆNDRINGSFORSLAG TIL FINANSLOVEN FOR 2015 INTRODUKTION De seneste år har handlet om at få styr på økonomien efter finanskrisen. Rydde op efter spekulation,

Læs mere

Velfærd. gennem. reformer

Velfærd. gennem. reformer Velfærd gennem reformer Radikale Venstres udspil til finanslov for 2009 folketingsgruppen, sept. 2008 Indhold Indledning Velfærd gennem reformer... 3 Kapitel 1 Mangel på arbejdskraft... 5 1.1. Udfordringen...5

Læs mere

National Social Rapport. Danmark

National Social Rapport. Danmark National Social Rapport Danmark April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Lige muligheder... 2 1.2. Samarbejde mellem centrale og lokale aktører... 2 2. Bekæmpelse af fattigdom og social

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009

Aftaler om Finansloven for 2010. November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 Aftaler om Finansloven for 2010 November 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011

ANSVAR OG HANDLING REGERINGEN OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN ANSVAR OG HANDLING OPLÆG TIL FINANSLOV 2012 NOVEMBER 2011 REGERINGEN Ansvar og handling - oplæg til finanslov 2012 November 2011 I

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere