DF og Finansloven 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF og Finansloven 2011"

Transkript

1 DF og Finansloven 2011 INDLEDNING Finanslovsforslaget for 2011 er primært en implementering af aftaler herunder genopretningspakken som regeringen og Dansk Folkeparti tidligere har indgået aftaler om. Derfor drejer finanslovsforhandlingerne sig for DF om at bygge videre på den prioritering af de offentlige udgifter, som allerede er indledt. DF s forslag vil respektere de rammer for finanspolitikken, som er indeholdt i finanslovsforslaget, men vil herindenfor stille en række forslag til ændret prioritering. En række af disse forslag følger af dette papir. Yderligere forslag vil komme i løbet af forhandlingerne. Finanspolitikken har de seneste år været afstemt af den afmatning, som har ramt de fleste lande i verden som følge af finanskrisen. Derfor har 2009 og 2010 været år, hvor der har været ført en ekspansiv finanspolitik for at dæmpe de negative konsekvenser for danskerne. Dette har i 2010 sikret en større beskæftigelse på isoleret set ca personer i forhold til fravær af finanspolitiske lempelser siden Sammen med den ekstremt lave rente har det gjort det mere overskueligt at komme gennem krisen. I 2011 vil det opsving, som er i gang, få mere fodfæste. Tiden er derfor kommet til i højere grad at fokusere på de store underskud, der også er en følge af finanskrisen. Danmark havde fjernet den offentlige nettogæld forud for finanskrisen gennem en stædig fastholdelse af, at de gode tider skulle bruges til at betale gælden af. Derfor har vi kunnet føre en ekspansiv politik i 2009 og 2010 på samlet knap 4 procent af BNP (fra ), men vi skal undgå den gøgeunge-effekt, en underskudsspiral kan få. Derfor er det rigtigt at påbegynde en nedbringelse af underskuddet fra 2011, hvilket genopretningspakken fra forsommeren er udtryk for. KONKRETE FORSLAG DF s forslag er inddelt i fire hovedområder: 1. Udlændinge/retsområdet samt kriminalitetsbekæmpelse 2. Social/sundhedsområdet 3. Ny vækst 4. Kommentarer til regeringens forslag om folkeskole, førtidspension og SU (1) UDLÆNDINGE- OG RETSOMRÅDET SAMT KRIMINALITETSBEKÆMPELSE I 2002 fik Danmark strammet udlændingepolitikken, stoppet den uhæmmede tilstrømning af udlændinge og sat gang i en reel integrationsproces. Nu er tiden inde til Udlændingepolitik version 2.0, hvor sammenhængen mellem velfærd og udlændingepolitik skal klarlægges, konventioner skal foreslås justeret og integrationsindsatsen skal skærpes under fællestitlen "krav" i såvel tempo som indhold. I den sammenhæng ønsker vi også en større indsats overfor den grænseoverskridende kriminalitet og en indsats over for indvandreres ret til velfærdsydelser.

2 Hvad koster indvandringen?: Dansk Folkeparti foreslår, at det udredes, hvad indvandringen koster det danske samfund. Det skal gøre det muligt at sikre, at indvandringen i højere grad gavner det danske samfund i stedet for at trække ressourcer ud af velfærdssamfundet. Begrænsning af ikke-vestlig indvandring: Dansk Folkeparti ønsker, at vi i højere grad får vestlig orienteret indvandring til Danmark og får begrænset den ikke-vestlige indvandring. Det er for at sikre, at den indvandring, der kommer her til landet, er en indvandring, der bidrager til det danske samfund - til det danske velfærdssamfunds udvikling - og ikke det modsatte. Dette skal bl.a. ske gennem følgende to ordninger: 28 års regel med dispensationsordning: 24-års-reglen, som Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i 2002, har været en stor succes. Vi ønsker at videreføre denne succes og vi peger konkret på at udvide 24 års reglen til en 28-års-regel men med en indbygget dispensationsordning, der vil betyde, at mennesker, der søger familiesammenføring og er fra lande, hvor der er lille risiko for tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, kan blive lempeligere behandlet. 7-årigt optjeningsprincip inden for danske social- og sundhedsydelser: Udlændinge kan få udbetalt børnefamilieydelse efter kortvarigt sæsonarbejde i Danmark. Dette er forkert. Derfor foreslår DF, at børnefamilieydelsen kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Hertil kommer, at udlændinge, som kun har opholdt sig kort tid i Danmark, ikke bør have ret til danske social- og sundhedsydelser. Man skal yde, før man kan nyde! Dansk Folkeparti foreslår på den baggrund at indføre et optjeningsprincip indenfor de danske social- og sundhedsydelser. Det foreslås, at udlændinge skal have betalt skat i 7 år, før de får ret til social- og sundhedsydelser. Det skal gælde for ikke-eu-borgere. Der er allerede et eksisterende optjeningsprincip for folkepensionen og dette tiltag tager dermed skridtet videre med henblik på at sikre, at vores velfærdsydelser er målrettet de borgere, som i en lang årrække har bidraget positivt til det danske arbejdsmarked. Øget kontrol og Al Capone: Dansk Folkeparti ønsker et opgør med den herskende kriminalitet også den kriminalitet, som i meget høj grad har udenlandsk baggrund. Vi ønsker en øget kontrol. I den nugældende finanslovaftale for 2010 er der taget initiativer og også sat over 50 mio. kr. af til øget kontrol, men vi ønsker at gå videre ad den vej. Den såkaldte Al Capone-metode, hvor forskellige myndigheder samarbejder om at bekæmpe kriminalitet, er en god og rigtig måde. Der har man fundet en facon, og nu handler det om, at man får lavet meget mere kontrol.

3 I forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet, vil DF derfor stille med bl.a. følgende ønsker, som der afsættes 300 mio. kr. til: 1. Flere synlige betjente generelt og specifikt til Al Capone-aktioner. 2. Øget told-bemanding ved grænser, lufthavne og havne. 3. Flere skattefolk til både papir-kulegravning samt deltagelse i Al Capone-aktionerne. (2) SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET ekstra fokus på rehabilitering og genoptræning for udsatte Hvert år har Dansk Folkeparti sikret social- og sundhedsområdet ekstra midler på finansloven. Og det vil vi fortsætte med. I år har vi bl.a. valgt at fokusere særligt på genoptrænings- og rehabiliteringsområdet for de særligt udsatte patienter. At kernevelfærden fungerer optimalt, er afgørende for Dansk Folkeparti. Genoptræning/rehabilitering af udsatte patienter: Dansk Folkeparti ønsker et sundhedssystem, hvor genoptræning og rehabilitering af udsatte patienter har høj prioritet. Der er været eksempler på patienter, som ikke har fået den optimale hjælp efter en ulykke eller en sygdom. Derfor ønsker DF et endnu mere sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten sikres genoptræning og rehabilitering på et højere niveau. Samarbejdet mellem sygehus, kommuner og praktiserende læger skal optimeres. I de senere år har der været fokus på dette ifm. oprettelsen af sundhedscentre i kommunerne, hvis formål især er at behandle udsatte borgere i deres nærområde. I juni sikrede vi i en aftale med regeringen, at der blev afsat midler til en forstærket indsats i yderområder netop på dette område. Over mennesker fik i 2009 en genoptræningsplan. Dette er godt. Men nogle af disse mennesker har behov for mere. Dels en mere detaljeret beskrevet genoptræningsplan men også en egentlig rehabiliteringsplan. DF foreslår derfor, at den udskrivende læge skal have ret/pligt til at udarbejde en mere specifik genoptræningsplan samt pålægge kommunen at udarbejde en rehabiliteringsplan, hvor dette er nødvendigt. Sandsynligvis skal personer årligt have en sådan, der sikrer en mere sammenhængende indsats for at hjælpe disse mennesker tilbage til et virksomt liv. Der afsættes 200 mio. kr. til denne forstærkede indsats. Ekstra indsats for socialt udsatte / satspuljen: Det fremgår af regeringens finanslovsforslag, at satspuljen for 2011 vil udgøre 309 mio. kr, hvilket er markant mindre end normalt. Dansk Folkeparti vil sikre, at der afsættes midler til dem, der ellers ville komme i klemme som følge af en satspulje, der ikke er større, end den er. Størrelsen kender vi ikke endnu, men de nødvendige midler skal tilvejebringes. Samtidig bør denne situation bruges til en fornyet diskussion om hele grundlaget for satspuljen. Det er grundlæggende ikke en rigtig måde at finde midler til de mest socialt udsatte på.

4 Ansvarlig ledelse og bedre tilsyn i hjemmeplejen: Mere end medarbejdere arbejder hver dag direkte med omsorg og pleje i ældresektoren og udfører grundlæggende et godt og for velfærdssamfundet helt afgørende stykke arbejde. Henover sommeren har der imidlertid været fokus på eksempler med svigt. Dansk Folkeparti ønsker at påpege, at det er en ledelsesopgave at sikre sig imod sådanne svigt. Derfor må det vurderes, hvordan der kommer spot på ansvarlig ledelse og dermed et bedre tilsyn. Dette skal sikre, at arbejdet alle steder fungerer til gavn for vore ældre medborgere. Tilsynsførende som man kendte tidligere kan være en model. Der afsættes 100 mio. kr. til en forstærket indsats indenfor hjemmeplejen. Forebyggelse af folkesygdomme: I mange år har vi talt om sundhed og har iværksat kampagner med alle de rigtige budskaber for at bekæmpe de såkaldte folkesygdomme. Væk med røg og fedt, spis grønt og dyrk motion - og det har ikke været uden effekt. Rigtig mange danskere har taget de mange gode råd til sig. Der er imidlertid også mange danskere, der fortsat bliver ramt af folkesygdomme, fx rygerlunger og knogleskørhed. Vi ønsker en mere målrettet indsats i forhold til at finde frem til de personer, som er i risikogruppen for at få folkesygdomme og dermed tidligt sætte ind med forebyggelse. Det er afgørende, at danskernes livskvalitet øges også i betragtning af at flere får flere leveår. Det skal sikres, at man ikke alene får et langt liv men også et godt liv! DF vil derfor afsætte en ansøgningspulje på 50 mio. kr, som kommuner og organisationer kan få del i, når de i fællesskab laver kampagner på torve, hos virksomheder, ved sportsstævner osv., hvor man får fat i folk, hvor de er. Dette for at motivere flere til en sund livsstil og dermed forebygge folkesygdomme. Plejeboliggarantien skal overholdes: Det blev i Aftale om Finansloven for 2010 aftalt at gøre status over plejeboliggarantien i efteråret Dansk Folkeparti vedtog sammen med regeringen i Finansloven for 2008 at udstede garanti om at ældre maksimalt må vente 2 måneder på en plejebolig. Det har i løbet af foråret vist sig, at garantien ikke opfyldes af alle landets kommuner. Dansk Folkeparti vil sikre, at alle kommuner fremadrettet opfylder garantien. Klap II -Visualisering af visioner bag lov om uddannelsen for unge med særlige behov: Dansk Folkeparti tog initiativ til Lov om uddannelse for unge med særlige behov, som har været en stor succes. Nu ønsker vi at bygge videre på succesen. Dansk Folkeparti ønsker, at alle unge udviklingshæmmede i folkeskolens afgangsklasser i perioden 2011 til 2014 skal modtage information og vejledning om deres muligheder, herunder hvordan lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kan anvendes optimalt. Informationen skal i videst muligt omfang formidles af andre unge udviklingshæmmede via besøg i afgangsklasserne. Herudover ønsker vi, at af de sandsynligvis mere end 600 unge udviklingshæmmede, der hvert år i perioden 2011 til 2014

5 bliver færdige med den særlige ungdomsuddannelse, skal mindst 100 hvert år søges koblet til det ordinære arbejdsmarked via et skånejob. Ligeledes skal projektet via en opsøgende indsats give de voksne udviklingshæmmede, der befinder sig på beskyttede værksteder, information og vejledning om, at de også har mulighed for at komme i skånejob på det ordinære arbejdsmarked. Der afsættes 25 mio. kr. over tre år til projektet. (3) NY VÆKST I DANMARK til gavn for udkantsområderne Regeringen har i forbindelse med finanslovsforhandlingerne rejst en dagsorden om at skabe fornyet vækst i Danmark. Det sker som opfølgning på en række kriseinitiativer, som regeringen og Dansk Folkeparti har taget siden For Dansk Folkeparts vedkommende er det vigtigt, at væksten kommer tilbage i hele landet. Dansk Folkeparti vil gennemgå de forskellige erhvervsstøtteordninger med henblik på at finde midler til vækstinitiativer. Der er i dag direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger for over 23 mia. kr. Mange har sat spørgsmålstegn ved, om disse mange ordninger blot skal videreføres eller om der bør gennemføres en gennemgribende sanering og målretning. Regeringen har haft overvejelser herom i forbindelse med debatten om selskabsskatten. DF indgår gerne i en sanering og målretning af erhvervsstøtteordninger. DF s mål er at frigøre 2 mia. kr., som foreslåes anvendt til følgende: Satsning på turisme: Dansk Folkeparti vil styrke turisterhvervene herunder den såkaldte mødeturisme. Dette vil skabe nye arbejdspladser i hele landet. Men mange af disse arbejdspladser er specielt interessante for yderområder og for lavtuddannede. Derfor har et styrket turist-fokus en række positive følger. DF foreslår konkret, at turisterhvervene skal kunne fradrage hele momsen ved køb af hotel- og restaurantydelser og afholdelse af møder og konferencer. I dag har erhvervene kun mulighed at afløfte 25 pct af momsen, hvilket gør Danmark til et markant dyrere land end vore nabolande. Forslaget kan indfases over en årrække. Kapital til iværksættere og små virksomheder: Dansk Folkeparti ønsker, at der tilføres mere risikovillig kapital til iværksættere og små virksomheder. Risikoen ellers er, at vi mister et par generationer af virksomheder. Netop de virksomheder som skal vokse sig store og sikre arbejdspladser de kommende årtier. Videreførelse af nedrivningspulje: Dansk Folkeparti ønsker at videreføre den succesrige indsatspulje til at støtte nedrivning af forfaldne huse i landdistrikter og landsbyer. DF afsatte sammen med regeringen i 2010 en pulje på 150 mio. kr. Dette samme beløb bør afsættes i Behovet for nedrivning er fortsat stort og formålet med puljen er at gøre yderområder mere attraktive for bosætning. Skrotningspræmie for gamle biler: I dag kan man få kr. ved skrotning af den gamle udtjente bil. DF foreslår, at dette beløb hæves, så man i 2011 kan få et større beløb. Vi har tidligere nævnt kr. som et forslag. Initiativet skal sikre, at gamle biler hurtigere fjernes fra vejene. Dette forbedrer

6 trafiksikkerheden samt mindsker forureningen fra biler og har som afledt effekt en større aktivitet i bilbranchen. (4) Kommentarer ift. regeringens forslag Førtidspensionsreform: Tal fra foråret viser, at der på to år næsten er sket en fordobling i unge under 30 år, som får tildelt førtidspension på grund af psykiske lidelser. Dansk Folkeparti er optaget af, at specielt unge ikke bliver parkeret på en livsvarig førtidspension, men får en midlertidig ordning, forudsat at de i den mellemliggende tid bliver hjulpet til igen at kunne indtage en aktiv position på arbejdsmarkedet. SU-reform: Regeringen har i sit finanslovsforslag åbnet for forhandlinger om en SU-reform. Dansk Folkeparti vil i disse forhandlinger foreslå, at de studerende får frihed til selv at afgøre muligheden for at arbejde ved siden af studiet. Sidste år blev loftet over fribeløbet hævet med kroner og nu ønsker Dansk Folkeparti, at loftet helt fjernes. I dag må studerende på de videregående uddannelser tjene kroner ved siden af SU'en hver måned - et beløb, der i gennemsnit svarer til, at de studerende kan arbejde 15 timer om ugen. Folkeskolen: Regeringen har sit finanslovsforslag lagt op til forhandlinger om folkeskolen. Konkret foreslår regeringen en Læsefond for Folkeskolen til 150 mio. kr. årligt. som opfølgning på et 360-graders eftersyn af folkeskolen. Dansk Folkeparti er positiv overfor dette, men vi vil samtidig i de kommende finanslovsforhandlinger kræve en diskussion om hele grundlaget for undervisningsformen i folkeskolen. Der har på det seneste været en debat om den reelle effekt af tværfaglighed og projektpædagogikken, som har præget folkeskolens undervisning de seneste 30 år. DF ønsker større faglighed. Herudover ønsker Dansk Folkeparti, at kulturhistorie får en mere fremtrædende plads på skoleskemaet i folkeskolen. Konkret foreslår Dansk Folkeparti at oprette et Nationalt videnscenter for Historie og Kulturarvsformidling i en af den danske kulturarvs højborge Jelling. Her skal landets folkeskolelærere have mulighed for at tage en nytænkende efteruddannelse, som har til hensigt at styrke den faglige kvalitet i formidlingen af historie og kulturarv, så alle børn og unge får en velfunderet indsigt i historie og kultur, der øger den enkeltes forudsætninger for at forstå sig selv og de fællesskaber, man tilhører og dermed for at deltage i et demokratisk samfund. FINANSIERING

7 Dansk Folkepartis krav til ekstraudgifter i forbindelse med finansloven for 2011 vil holde sig under 3 mia. kr.. Herunder fremgår, hvordan vi anviser finansiering, idet det understreges, at nogle forslag berører områder, der blev aftalt i genopretningspakken, hvorfor ændringer naturligvis forudsætter enighed mellem regeringen og DF. Dansk Folkeparti har sammen med regeringen i Aftale om genopretning af dansk økonomi afsat 5 mia. kr. til uddannelse og svage grupper og 5 mia. kr. til sundhedsområdet i årene Dette råderum skal anvendes efter aftale mellem regeringen og DF, hvorfor det også medgår til at finansiere Dansk Folkepartis forslag. I 2011 er der afsat 2 mia. kr. til sundhedsområdet, 1 mia. kr. til Flere unge i uddannelse samt 1½ mia. kr. til svage og socialt udsatte. Udviklingsbistanden fastholdes i Aftale om genopretning af dansk økonomi nominelt uændret på 2010-niveau i perioden svarende til en udgift på 15,2 mia. kr. årligt. Hermed ventes udviklingsbistanden at udgøre 0,76 pct. af BNI i Dansk Folkeparti foreslår stadig, at niveauet fastsættes til 0,7 procent fra Dette vil medføre mindreudgifter for 2011 på godt 2,5 mia. kr. faldende til ca. 1,2 mia. kr. i I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet at lave et loft pr. familie over børnefamilieydelsen. I forlængelse af denne ændring foreslår Dansk Folkeparti en omlægning af ydelsen, så den kun udbetales til børn bosiddende i Danmark. Besparelse 0,3 mia. kr. Udmøntning af satspuljen. 0,3 mia. kr. Statens udgifter til konsulenter er steget de seneste år. I Aftale om genopretning af dansk økonomi blev det besluttet, at staten i de kommende år skal bruge eksterne konsulentydelser mere hensigtsmæssigt. Dansk Folkeparti ønsker dog, at staten i højere grad begrænser konsulentydelser. Besparelse 0,5 mia. kr. Dansk Folkeparti medvirker gerne til en sanering/omlægning af erhvervsstøtten. Alene i 2010 bruges mere end 23 mia. kr. på direkte og indirekte erhvervsstøtteordninger. Dansk Folkeparti foreslår at der målrettes 2 mia. kr. som i stedet bruges til de vækstskabende initiativer, DF foreslår. Globaliseringspuljen på knap 1,4 mia. kr. udmøntes indenfor dens formål. Statslige udgifter i relation til Grønland udfases som følge af selvstyreaftalen, hvorefter Grønland loves permanent bloktilskud samt overtager alle fremtidige indtægter fra råstofindvinding. De lavere statslige udgifter i 2011 forventes at være 0,1 mia. kr. stigende i de efterfølgende år.

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Dansk Folkeparti og finanslov 2010

Dansk Folkeparti og finanslov 2010 Dansk Folkeparti og finanslov 2010 A. INDLEDNING Regeringen fremsatte den 25. august 2009 forslaget til finanslov for 2010. Efter mange år med solide overskud på finansloven har den internationale økonomiske

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Et trygt og sammenhængende Danmark

Et trygt og sammenhængende Danmark Et trygt og sammenhængende Danmark Finanslovforslaget 2018 August 2017 Det går godt for dansk økonomi BNP-væksten er tiltaget, og skønnene for de kommende år er opjusteret Pct. 2,5 Pct. 2,5 2,0 2,0 1,5

Læs mere

Aftale om finansloven for 2016

Aftale om finansloven for 2016 Aftale om finansloven for 2016 19. november 2015 Fakta om nye initiativer Styrket kernevelfærd: Markant løft af sundhedsområdet på 2,4 mia. kr. og 1 mia. kr. yderligere til en værdig ældrepleje Hurtigere

Læs mere

To streger under facit Nyt kapitel

To streger under facit Nyt kapitel To streger under facit Nyt kapitel Udfordringen frem mod 2020 Sund økonomi er fundamentet for holdbar vækst og varig velfærd. Det går igen fremad for dansk økonomi, men de offentlige finanser er presset

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, juni 2017 JUNI 2017 Aktuel Ældrepolitik, juni 2017 Side 2 af 6 Modregning af folkepension nu løses problemet Folketinget har vedtaget en lov, der løser problemet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013

Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Bemærkninger til ændringsforslag fra partierne til FFL 2013 Til nr. 457 af DF Med ændringsforslaget nedsættes udviklingsbistanden til at udgøre 0,7pct af

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens analyse Ugens tema Regeringen: Det går fremad for dansk økonomi Danmark ud af krisen regningen betalt 8 nye initiativer til bekæmpelse af langtidsledigheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589

14-11-2014. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2014-0235589 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven 2015 Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik den 13. november 2014

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen.

Når målgruppen er alle lejere, er det alene boligorganisationerne, der kan implementere forslaget evt. efter aftale med kommunen. Tema Forslag Formål Afsnit Boligstøtte til I tilfælde af restance, bliver borgeren overføres den mindre og dermed mere direkte til udlejer, overskuelig frem for til lejer 3.1.1 Umiddelbart gennemførligt/

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017.

Aktstykke nr. 57 Folketinget Afgjort den 23. februar Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. Aktstykke nr. 57 Folketinget 2016-17 Afgjort den 23. februar 2017 57 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 10. februar 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven

Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Enhedslisten: Hjælp til demente skal på Finansloven Stadig flere ældre borgere rammes af demens, og efter års nedskæringer på ældreområdet er samfundet slet ikke gearet til at sikre et anstændigt liv til

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere