Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen 1. Resume Den 1. oktober 2005 træder en ændring af lov om social service i kraft, der medfører ændringer i reglerne for privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Lovændringen skal få flere forældre til at anvende Frit valg-ordningen i højere grad end tilfældet er i dag, ved at hæve minimumsgrænsen for tilskuddet samt ved at lette administrationen for forældre, der selv arrangerer pasning af deres børn. Der indføres en minimumsgrænse for størrelsen af tilskuddet på 75 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe. Reglen om, at tilskuddet højst kan udgøre 70 pct. af forældrenes dokumenterede udgift til den private pasningsordning fastholdes. Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag, der medfører, at tilskudsgrænsen for de 0-2 årige højst kan udgøre 75 pct. af forældrenes udgifter. Økonomi og Planlægning Jægergården Værkmestergade Århus C Sagsnummer Sagsbehandler: Helle Autzen Telefon Direkte telefon: Telefax E-post E-post direkte Reglen om, at tilskuddet maksimalt kan udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift bortfalder. Kommunerne kan dermed fastsætte et tilskud på op til 100 pct. af den billigste nettodriftsudgift. Kommunerne skal tilbyde at varetage forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. 2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog den 17. december 1997 retningslinier for privat børnepasning efter Frit valg-ordningen, gældende fra 1. januar Forældre til børn i alderen 24 uger til og med 5 år fik ret til et tilskud til privat pasning. Tilskuddet beregnes som 85 pct. af den billigste Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

2 kommunale nettoudgift for pasning af børn i samme aldersgruppe, men kan dog højst udgøre 70 pct. af de dokumenterede udgifter ved pasningsordningen. Kommunen yder således det maksimale tilskud, som det ifølge loven er muligt at yde. Byrådet vedtog 19. oktober 2000 ændringer som følge af en evaluering af privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Der blev vedtaget en generel model for ressourcetildelingen til administration og tilsyn med Frit valg-ordningen. 3. Beskrivelse af indstilling 3.1 Fastsættelse af tilskudsprocent Lovændringen medfører at kommunens tilskud til privat pasning ændres fra minimum at udgøre 70 pct. af de billigste nettodriftsudgifter i et alderssvarende tilbud til minimum at udgøre 75 pct. Tilskuddet kan dog som før højst udgøre 70 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til ordningen. Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag, der medfører, at tilskudsgrænsen for de 0-2 årige højst kan udgøre 75 pct. af forældrenes udgifter. Reglen om, at tilskuddet højst kan udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen bortfalder. Der er således ikke nogen øvre grænse for, hvor stor en procentsats af de billigste nettodriftsudgifter kommunen yder. Dog kan der maksimalt ydes et tilskud på 70 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter. Det står således kommunerne frit for at fastsætte tilskuddet ml. 75 pct. og 100 pct. af de billigste nettodriftsudgifter pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Da Århus Kommune på nuværende tidspunkt yder et tilskud på 85 pct., kan kommunen vælge at fastholde tilskudsprocenten uændret. Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender skønner at forbedringen af ordningen med indførelse af en minimumsgrænse på 75 pct. vil medføre, at flere forældre vil vælge at gøre brug af ordningen. Hvis Århus Kommune vælger at fastholde det nuværende tilskud på 85 pct., vil der ikke som følge af denne del af lovændringen kunne forventes ændringer i efterspørgslen. Man kan dog samtidig forvente, at der vil ske en efterspørgselsregulering, såfremt man vælger at sætte tilskuddet op eller ned. I forvaltningen er man af den opfattelse, at en nedsættelse af tilskuddet vil betyde en del færre børn, der bliver pas- Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 2 af 7

3 set under ordningen. Børnepasserens løn fastsættes ofte af forældrene ud fra det kommunen yder i tilskud. Således vil et lavere tilskud betyde en lavere løn til børnepasseren, og dermed kan der forventes en nedgang i personer, der er interesseret i at fungere som børnepassere. Samtidig vil et højere tilskud betyde en højere løn til børnepasserne, og dermed gøre ordningen mere attraktiv. I tabel 1 fremgår det årlige tilskud pr. barn ved tre forskellige tilskudsprocenter. Samtidig er det samlede årlige tilskud beregnet ud fra antallet af forventede pladser i budget Der er i budgettet kalkuleret med 120 børn i alderen 0-2 år og 16 børn i alderen 3-5 år. Tabel priser 0-2 år 3-5 år Samlet udgift Tilskudsprocenter: Minimumstilskud 75 pct Nuværende tilskud 85 pct Forhøjelse af tilskud 100 pct De tre tilskudsprocenter angiver tilskuddet ved minimumsgrænsen på 75 pct., fastholdelse af den nuværende tilskudsprocent på 85 pct. og forhøjelse af tilskuddet til maksimalt 100 pct. Ved en nedsættelse af tilskudsprocenten til 75 pct. vil der være en besparelse på ca. 0,787 mio. kr., mens en tilsvarende forhøjelse af tilskuddet til 100 pct. giver en merudgift på 2,229 mio. kr. i priser. Hvis tilskuddet forøges fra de nuværende 85 pct., vil der være en merudgift på op til mio. kr. I det omfang tilskuddet forhøjes til mellem 85 og 100 pct., vil der være en forholdsmæssig merudgift. Denne vil kunne neutraliseres, hvis der samtidig sker en efterspørgselsændring så forældrene i højere grad vil vælge frit valg i stedet for daginstitutionsplads. I dag anvender årige og årige Frit valg-ordningen. Hvis fx tilskuddet sættes til 95 pct. vil antallet af 0-2 årige skulle stige til mindst 185 og antallet af 3-6 årige til 25. Altså en stigning på 54 pct. Som følge af lovændringen om indførelse af en minimumsgrænse for tilskud er der udmeldt et bloktilskud på 0,049 mio. kr. i 2005, mens Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 3 af 7

4 der i 2006 og årene frem er afsat 0,194 mio. kr. Beløbet er i forbindelse med budget 2006 udmøntet på frit valg. 3.2 Varetagelse forældrenes administration Kommunerne skal fra 1. oktober tilbyde at varetage forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i det kommunale tilskud svarende til udgiften hertil. Af loven fremgår, at kommunen skal sørge for, at forældrene får tilbud om, at administrationen varetages af andre mod en reduktion i tilskuddet. Kommunen kan således vælge at lade en privat aktør overtage administrationen. I alle tilfælde er det forældrene, der har arbejdsgiveransvaret. Erfaringer fra andre kommuner viser, at prisen for at overlade administrationen til en privat aktør betyder en pris, der ligger en del over, hvad de kommuner der løser opgaven internt kan tilbyde at administrere ordningen for. Ud fra disse erfaringer er der arbejdet videre med en løsning internt i kommunen, så omkostningerne for forældrene bliver mindst mulige. Såfremt forældrene vælger at lade Århus Kommune varetage administrationen tilbyder kommunen at løse opgaverne: lønudbetaling herunder lønsedler og indberetning til Told & Skat, Feriepenge, Sygedagpenge, ATP og erhvervssygdomsforsikring. Forældrenes andel af lønnen indkræves månedlig hos forældrene, således børnepasserne får sin fulde løn udbetalt fra kommunen. Forældrene skal selv sørge for at tegne en arbejdsskadeforsikring. Administrationen af ordningen koster 185 kr. i oprettelse, og derefter 125 kr. pr. måned. Oprettelsesgebyret betales ved tilmelding til ordningen samt ved skift af børnepasser. Administration af ordningen placeres i Pladsanvisningen og Løn og Personale-afdelingen. For oprettelse af ordningen opkræves 185 kr., som går til Løn og Personaleafdelingen. Den månedlige administration vurderes til at koste 125 kr., som fordeles med 82 kr. til Løn og Personale-afdelingen og 43 kr. til Pladsanvisningen. I beløbene er medtaget udgifter til husleje og kontorhold. Da den største administrative byrde for forældrene ligger i forbindelse med opstarten forventes det ikke, at de forældre der på nuværende tidspunkt anvender ordningen, vil overlade administrationen til kommunen. Det kan således forventes, at brugerne vil bliver de nye for- Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 4 af 7

5 ældre, der løbende tilmelder sig ordningen. Da den administrative proces ved opstarten kan have haft en negativ virkning på antallet af forældre, der hidtil har ønsket at anvendt ordningen, kan der forventes en stigning i efterspørgslen, som følge af de nye regler. Der er ikke afsat bloktilskud til administration af ordningen, da udgifterne skal dækkes af en tilsvarende reduktion i tilskuddet til forældrene. 4. Økonomiske konsekvenser Forhøjelse af en minimumsgrænse for tilskuddet til en privat børnepasser har ingen økonomiske konsekvenser for Århus Kommune, da kommunen allerede har en tilskudsgrænse, der ligger væsentlig over den nye minimumsgrænse. Såfremt kommunen vælger at fastsætte én højere tilskudsprocent end den nuværende, kan der forventes merudgifter, som følge af det højere tilskud, samt en øget efterspørgsel efter ordningen. Varetagelse af forældrenes administration er udgiftsneutral, da ekstraudgifterne kompenseres i form af en reduktion i tilskuddet til forældrene. Såfremt mange forældre vil efterspørge administration af ordningen vil det betyde en opnormering i Børn og Unge-afdelingen. Byrådet vedtog den 19. oktober 2000 regulering af normeringen som følge af de administrative konsekvenser ved indførelsen af frit valgordningen. Det pædagogiske tilsyn blev normeret til 1,0 stilling på 69 børn. Tilsynet foreslås at fortsætte uændret. I administrativt merarbejde ved indførelsen af ordningen blev beregnet 1,0 stilling for de første 150 børn, og derefter 0,1 pr. påbegyndt 11 børn. Det administrative merarbejde indbefatter beregning af det konkrete tilskuds størrelse, kontrol af om forældrene er berettiget til tilskud, indberetning til skattevæsenet og sikring af, at der ikke indgås proforma aftaler samt vejledning og rådgivning til forældrene samt dokumentation for hvorvidt forældrene har fået for meget eller for lidt udbetalt i tilskud. En opgørelse fra Pladsanvisningen for 2004 viser, at kun 12 børn er startet før 2004 og afsluttet efter 2004, mens antallet af børn startet og stoppet i 2004 er 118. I løbet af 2004 har 262 børn i kortere eller længere tid været i ordningen. Varigheden på de enkelte forløb spænder fra 1 måned til 2 år. Nogle forældre bruger ordningen, som en Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 5 af 7

6 midlertidig løsning indtil barnet får plads i den institution, som forældrene helst vil have. Det er erfaringen, at de forældre der anvender ordningen, som en permanent løsning har mange skift af børnepassere. Da det reelle antal af børn, der i løbet af et år passes under ordningen er højere end antallet af fuldtidspladser for et år, er den administrative byrde ved tilgang og afgang til ordningen højere end antallet af fuldtidspladser. Det foreslås, at bloktilskuddet på 0,049 mio. kr. i 2005 og 0,194 mio. kr. i 2006 og årene frem, der er udmøntet på konto i budget 2006, anvendes til at kompensere for det ekstra administrative arbejde, der udføres i pladsanvisningen som følge af den store gennemstrømning af børn i ordningen i løbet af et år. Der foreslås at budgetmodellen ændres, således at der beregnes 1,6 stilling for de første 150 børn og efterfølgende 0,1 pr. påbegyndt 11 børn. 5. Miljømæssige konsekvenser Indstillingen har ingen direkte afledte miljømæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser i forhold til mål Det er Århus Kommunes målsætning, at forældre har mulighed for, at vælge mellem en bred vifte af de tilbud, som lovgivningen giver mulighed for (budgetmål 2005 delmål 2.2). Indstillingen medvirker til at gøre det lettere for forældre at vælge en privat børnepasser. 7. Beslutningspunkter At 1) Tilskudsprocenten på 85 pct. af de billigste nettodriftsdriftsudgifter pr. plads i et tilsvarende dagtilbud fastholdes. At 2) Århus Kommune tilbyder at varetage forældrenes administration af 26-ordningen ved en reduktion i tilskuddet, som angivet i indstillingen. At 3) Budgetmodellen til administration af Frit valg-ordningen ændres som anført i indstillingen, og finansieres ved det afsatte bloktilskud i Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 6 af 7

7 Flemming Knudsen / John Lysholm Jepsen Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Finansieringsforslag (vedlagt originalsagen/+elektronisk) Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen Side 7 af 7

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans

Notat om problemer ved BPA. Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 21-01-2010 Notat om problemer ved BPA Dans Notat om problemer ved BPA Dokument oprettet 20-01-2010 Sag 10/54 - Dok. 803/10 /LFH Notat om problemer vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indledning - formålet med notatet I dette notat

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem for oplysninger om løn m.v. Lovforslag nr. L 204 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. april 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie, lov om et indkomstregister og lov om et indberetningssystem

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere