Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt."

Transkript

1 Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden Ørbæk Dato: Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Odensevej 69, 5853 Ørbæk, matr. nr. a, Herrested By, Herrested, CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til drift af virksomhed for indsamling og rensning af brugt vegetabilsk olie for efterfølgende genbrug af olien. Virksomheden er omfattet af punkt K 4: Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 1 af ikkefarligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 2. Virksomheden er eksisterende og i drift på ejendommen. Da der har været uvished om godkendelsespligten og da denne først er blevet afgjort efter etableringen, meddeles miljøgodkendelsen for lovliggørelse af virksomheden. Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald 2 Bekendtgørelse nr af 13. dec. 06 om godkendelse af listevirksomhed Nyborg Kommune Rådhuset Torvet Nyborg Telefon: Telefax: Sikker Teknik- og Miljøafdelingen Nørrevoldgade 9, Nyborg Træffetid: Mandag og tirsdag kl Onsdag - LUKKET Torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag Borgerservice - hovedkontor Nyborg Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag

2 I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender NC-Miljø ApS efter miljøbeskyttelseslovens 3 kapitel 5, 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, på følgende vilkår: Vilkår Indretning og drift 1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. Virksomheden må modtage brugt fritureolie svarende til behandling af 30 tons pr. dag. 3. Pumpning af væske fra/til beholdere eller tanke/tankvogne skal altid ske under overvågning af personel. 4. Virksomhedens oliefyr må maksimalt køre med en indfyret effekt på 0 kw. 5. Friturefyldte og rensede fadtønder der opbevares udendørs, skal placeres ved produktionsbygningens vestlige facade på gårdspladsen. 6. Ved opbevaring af friturefyldte fadtønder udendørs, skal disse være rene på ydersiden. 3 Bekendtgørelse nr af. dec. 06 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer Side 2

3 Støj 7. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område Mandag-fredag kl. 7- (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl. - (1 time) Lørdag kl. 14- (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7- (8 timer) Alle dage kl. -7 (½ time) Alle dage kl. -7 Maksimal værdi Ved boliger i det åbne land og i det offentlige område O..14) syd for virksomheden I boligområdet (B..13) syd for virksomheden db(a) db(a) db(a) db(a) Luft Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 8. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A. 9. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af følgende stof i omgivelserne må ikke overstige følgende B-værdi: Stof Aktivitet/anlæg B-værdi (immissionsgrænse) mg/m 3 Nitrogendioxid (NO 2) Oliefyringsanlæg 0,125 Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1% af tiden. Ved en emission af kvælstofoxider (NO x regnet vægtmæssig som NO 2 ) på mindre end 250 mg/nm 3 tør røggas, anses B-værdien for overholdt, når skorstenen tilsluttet oliefyret, som minimum er afsluttet over tag og røggassen udledes opadrettet. Emissionsgrænseværdien er en timemiddelværdi ved referencetilstand på % ilt. Side 3

4 Lugt. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterier: Område Lugtgenekriterie, Cg LE/m 3 Ved bolig i det åbne land 5 Affald Cg betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionen skal midles over 1 minut.. Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 12. Virksomhedens affald skal bortskaffes løbende, og oplaget af fast restaffald fra filtrering af fritureolien må ikke overstige 25 tons. 13. Mindre spild af fritureolie eller rapsolie skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes enten via virksomhedens egne behandlingsanlæg eller som erhvervsaffald til kommunen. Ved større spild af olie som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 2. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie, der overstiger en mængde svarende til en fadtønde. Tilsyn og kontrol 14. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger. Luft Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et Side 4

5 firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas NO x Lugt MEL-03 MEL-13 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 16. Virksomheden skal føre journal over flow af produkter (på tons eller m 3 basis) gennem produktionen pr. måned som følger: 1. Modtaget fritureolie 2. Afhentet renset olie 3. Afhentet fast restaffald 4. Afhentet brugt vaskevand 5. Afhentet vandig fraktion 17. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. Side 5

6 . Der skal foretages rundgang på hele virksomheden for kontrol af lækage eller anden uregelmæssighed på anlæg, beholdere, rørføringer, pumper og tanke. Kontrolrundgangen skal foretages mindst hver 4. dag. Kontrolrundgangen føres i journal med dato og initialer samt med eventuelle bemærkninger og handlinger.. Virksomheden skal foranledige at der mindst 1 gang om året via eksternt firma fortages service på oliefyringsanlægget for at kontrollere, at komponenterne til styring af forbrændingen fungerer tilfredsstillende. Der skal udføres rapport indeholdende kontrolmålinger for fyringsanlægget svarende til gældende bekendtgørelse om mindre oliefyringsanlæg.. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Virksomhedens ophør. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Spildevandstilladelse. Brugt vaskevand fra vask af emballage og den vandig fraktion fra rensning af fritureolien, skal afhændes til et kommunalt spildevandsrensningsanlæg. Det kommunale anlæg fastsætter eventuelle krav til modtagelse af processpildevandet. Side 6

7 Såfremt brugt vaskevand opbevares uden for produktionsbygningens rammer, skal det ske i lukkede beholdere. 23. Der skal føres journal over mængden af vaskevand og den af vandige fraktion fra rensning af fritureolie, der afhændes til spildevandsrensningsanlæg. Journalen skal indeholde dato, modtager, mængde og art af processpildevand. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: Affaldsbekendtgørelsen 4, herunder krav om at virksomheden skal føre register over produceret affald, så der kan udarbejdes affaldsstamkort jf. og. Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ. Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. 4 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven Side 7

8 Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, men kan til enhver tid tages op til revurdering. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 7. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 01, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljøklagenævnet. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den. juli 07. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 1. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Venlig hilsen Lotta Sandsgaard Gruppeleder Natur og Miljø / Per Jürgensen sagsbehandler 7 Lov nr. 370 af 2. juni 99 om forurenet jord Side 8

9 Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade, 00 København Ø, e-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e- post: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 18, 0900 København C, e-post: Side 9

10 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer). Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m 3 (mg/n-m 3 ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 1,3 kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 1,3 kpa, tør røggas ved % O 2 ), hvor intet andet er angivet. Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde over jordoverfladen. Hvis Side

11 mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. B-værdi (bidragsværdi) Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. 7 timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): rel. B-værdi Spredningsfaktoren S (mg/n-m³) (mg/s) (mg/m³) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel 99%-fraktilværdi Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m 3 for det samme stof. S n. Q m = ( B s 3 ) S n har dimensionen m 3 /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B- værdien. Side

12 2. Miljøteknisk Redegørelse 2.1 Ansøger Firmaet Rambøll Danmark A/S, Englandsgade 25, 50 Odense C, har ved brev af 9. maj 07 på vegne af virksomheden NC-Miljø ApS, til kommunen ansøgt om miljøgodkendelse af virksomhedens samlede aktiviteter på ejendommen Odensevej 69, 5853 Ørbæk. Virksomhedsdata er som følger: Kontoradresse; NC-Miljø ApS Generalgyden Ørbæk CVR-nr.: Produktionsadresse; NC-Miljø ApS Odensevej Ørbæk Virksomhedens miljøansvarlig er virksomhedens ejer Niels Christian Nielsen. Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 8 34 og 40 a Af miljøbeskyttelseslovens 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljø- og Energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40 a. Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 2.2 Lovgrundlag Virksomhed foretager indsamling og rensning af brugt vegetabilsk olie for efterfølgende salg af olien. Den rensede olie sælges primært som olieprodukt til videre forarbejdning. 8 Lovbekendtgørelse nr af. december 06 om miljøbeskyttelse Side 12

13 Virksomheden er derfor omfattet af punkt K 4: Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 9 af ikkefarligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen gives i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 12. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 07 udgør brugerbetalingen 257, kr. pr. time. 2.3 Sagsakter Kommunen har den 9. maj 07 fra det rådgivende firma Rambøll Danmark A/S modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden. Ansøgningen omfatter følgende materiale: 1. Miljøteknisk beskrivelse af 9. maj 07 af virksomhedens drift og indretning 2. Luftfoto af. april 07 visende virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. 3. Plantegning af 23. april 07 visende indretning af virksomhedens areal. 4. Plantegning af 23. april 07 visende indretning af virksomhedens bygning samt placering af tankanlæg uden for bygningen. 5. Data for anvendt sæbe til rensning af plasttønder til indsamling af brugt fritureolie. 6. Kopi af kort fra Miljøportalen visende placering af boringer på virksomhedens areal. 7. Ansøgning om tilladelse til afsætning af vandig affaldsfraktion fra virksomheden til udspredning på landbrugsjord. Og den 4. juni 07 fra Rambøll: 8. Kopi af analyserapport af 4. juni 07 for vandprøve fra virksomhedens spildevand. Analysen er udført af laboratoriet A/S AnalyCen. Kommunen har ved brev af 2. juli 07 til virksomheden fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Firmaet Rambøll Danmark A/S har ved af. juli 07 til kommunen fremsendt virksomhedens kommentarer til udkastet. Kommentarerne omfatter primært ændringer til ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger. Kommunen har indarbejdet disse i miljøgodkendelsen. 9 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald Bekendtgørelse nr af 13. dec. 06 om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse nr af 14. december 06 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 12 Bekendtgørelse nr. 463 af. maj 07 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse Side 13

14 2.4 Beliggenhed Jævnfør kommunens kommuneplan (Ørbæk Kommunes kommuneplan 00 12) er virksomheden beliggende i landzonen. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Virksomheden er etableret i nedlagte landbrugsbygninger. Der er derfor kun begrænset mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse. Den daværende Ørbæk Kommune har givet tilladelse til etablering af produktionen i bygningerne. Følgende afstande gør sig gældende: Nærmeste bolig forefindes ca. 125 meter øst for virksomheden. Nærmeste boligområde (B..13 Herrested by) forefindes ca. 875 meter syd for virksomheden. Endvidere forefindes et område udlagt til offentlige formål (O..14 bl.a. skole) ca. 750 meter syd for virksomheden. Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Måre vandværk) ligger ca meter syd for virksomheden. Oplandet til boringen ligger ca meter syd for virksomheden. Afstanden er dermed betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed. 2.5 Indretning og drift Produkt. Virksomheden modtager brugt vegetabilsk fritureolie med efterfølgende forarbejdning af olien. Olien afsættes primært til anlæg i Liechtenstein, Holland og Sverige, hvor den videreforarbejdes til biodiesel Produktion Fritureolie til oparbejdning bliver leveret til virksomheden 3 5 gange pr. uge. Der modtages fritureolie fra restaurationsbranchen, storkøkkener og fabrikker, hvor olien har været anvendt til kogning af kartofler, fisk og kød. Der modtages ikke fritureolie fra køkkener i forbindelse med transportmidler i international fart. Fritureolien modtages i lukkede fadtønder, der er mærket Kun vegetabilsk olie/fedt. Ingen madrester. Afhentning Side 14

15 Modtagende fadtønder oplagres fortrinsvis indendørs. Ved spidsbelastning opbevares disse dog også udendørs. Fadtønderne oplagres på paller. Tønderne flyttes fra oplaget ind i varmerummet ved brug af truck. I varmerummet fjernes låget og fritureolien opvarmes i tønden til C i ca. 1 døgn. Den opvarmede olie hældes i en si, hvor den filtreres for urenheder. Herefter pumpes olien til en tank (placeret udendørs), hvor olien holdes opvarmet til 90 C i ca. timer. Opvarmningen har dels til formål at hygiejnisere og dels at udskille vand og rester af affaldsstoffer fra olien. Det vandige affaldsprodukt lægger sig nederst i tanken og olien øverst. Fra denne.000 liter tank, der kaldes kogetank tappes vand og olie over i en rotorsi/centrifugesi. Her fra sies de sidste urenheder. Da den vandige affaldsfraktion ligger nederst i kogetanken løber den først til rotorsien. Den siede vandige affaldsfraktion pumpes til en liters tank, der er placeret udendørs. Den siede olie pumpes til lagertanken, som holder en temperatur på 60 C. Lagertanken ( liter) er også placeret udendørs. Olien afhentes fra lagertanken til modtageanlæg (primært udenlandske) 1 3 gange pr. uge. Emballage (fadtønder) til genanvendelse rengøres og leveres tilbage til producenterne af brugt fritureolie. Fadtønderne rengøres i vaskemaskine, i sæbevand der er 80 C varmt. Efter vask stilles tønderne til afdrypning. Lågene på tromlerne vaskes også i varmt sæbevand. Mærkatet, der er nævnt ovenfor, sættes på alt emballage før det returneres Driftstid/ansatte Virksomhedens produktion foregår i hele døgnet alle dage om året. Driftstiden af de enkelte aktiviteter og processer fremgår af nedenstående skema. Aktivitet Hverdage Weekend Levering og frakørsel olie Afhentning af affald og emballage Intern kørsel med truck Brug af indendørs pumpe og udstyr Opvarmning af olie (ingen støj) Filtrering af olie (ingen støj) Oplag af olie (ingen støj) Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Bygninger SKEMA 1 Produktionsbygningen består af en gammel muret lade med betongulv. Det samlede bygningsareal er ca. 650 m 2. Gårdspladsen, der er beliggende vest for bygningen, har en udstrækning på ca m 2. Gårdspladsen anvendes til opbevaring af tankanlæggene, reserveoplagsplads for indkomne og rensede fadtønder samt for oplag af rapsolie til oliefyret. Side

16 Oliefyret er placeret i en selvstændig bygning på gårdspladsen Maskiner/anlæg og overjordiske tanke Indretningen samt placeringen af maskiner og anlæg i produktionsbygningen samt placeringen af tankanlæggene, fremgår af bilag 2. I produktionsbygningen er placeret følgende maskiner og anlæg: o Varmerum o Transportbånd o Vippeløfter til fadtønder o Si o Rotorsi o Vaskemaskine til fadtønder o Varmvandsbassin for vaskemaskinen o Pumpeanlæg Tankanlæggene er placeret udendørs sydvest for produktionsbygningen og anvendes som følger: o m 3 tank kogetank o 50 m 3 tank renset olie o 50 m 3 tank vandig fraktion o 50 m 3 tank anvendes ikke Råvarer og hjælpestoffer Som råvare anvendes brugt fritureolie. Produktionsanlæggets kapacitet er behandling af 30 tons fritureolie pr. dag. Der anvendes vand til vaskning af emballage brugt til afhentning af fritureolien. Vaskevandet genbruges og udskiftes ved behov. Til vaskevandet tilsættes sæbe med produktnavnet Monoclean. Der anvendes liter vaskevand hver tredje uge svarende til liter pr. uge. Nyt vaskevand hentes primært fra opsamlet regnvand (overfladevand). Overfladevand opsamles i tidligere gylletank. Såfremt denne er tom, kan vandet hentes fra egen brønd. Virksomheden mener dog, at fremkomsten af overfladevandet dækker behovet for vaskevand. Oliefyret der opvarmer centralvarmevandet til opvarmning af fritureolien, forbruger liter rapsolie pr. uge. Virksomheden forventer med tiden at anvende renset fritureolie som brændselsolie i oliefyret. Oliefyret har en indfyret effekt på 0 0 kw. Røggasserne udledes gennem en skorsten der er afsluttet over tag. Side 16

17 2.6 Miljøteknisk vurdering Støj/vibrationer Der er støj i forbindelse med de op til lastbil kørsler pr. uge, samt mindre støj fra den gaffeltruck, der kører rundt. Desuden bidrager pumperne med støj. De lastbil kørsler pr. uge er intet i sammenligning med landevej (Odensevej). Alt intern transport foregår i laden samt på gårdspladsen og således væk fra naboer. Pumper er placeret indendørs. Sammenfattende findes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til betydelig støj, og der skønnes at der ikke er behov for støjbegrænsende foranstaltninger. Aktiviteterne medfører ikke vibrationer, hvorved der ikke er behov for vibrationsdæmpende foranstaltninger. Kommunens vurdering Idet der er tale om en forholdsvis nyetablering af virksomheden med tilhørende anlæg, med mulighed for udførelse af de nødvendige dæmpninger af støjkilder, meddeles støjvilkår indeholdende nedenstående grænseværdier, hvilket svarer til de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens støjvejledning, for de enkelte områder liggende uden for virksomhedens eget areal. Områdebetegnelserne henviser til Ørbæk Kommunes kommuneplan Virksomhedens maksimale støjbidrag bør ikke overstige følgende støjgrænseværdier, målt uden for eget areal ved boliger i det åbne land og i det offentlige område (O..14) syd for virksomheden: 50 db(a) / 45 db(a) / 40 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden i boligområdet (B..13) syd for virksomheden: 45 db(a) / 40 db(a) / 35 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden Ifølge det oplyste er støjende maskiner og anlæg placeret inden for bygningens rammer. Støj fra intern transport i form af truckkørsel på gårdspladsen, vil på grund af produktionsbygningen stor udstrækning blive skærmet mod nærmeste boliger, der er placeret øst for virksomheden. Endvidere er afstanden fra den offentlige vej Odensevej til produktionsbygningen forholdsvis kort, hvorved lastvogne hurtig vil være i læ af bygningen. Pumpning af olie og processpildevand til tankvogne sker via virksomhedens interne pumpeanlæg. Som følge af at alle støjende aktiviteter sker inden for dagperioden samt på grund af ovenstående forhold og virksomhedens placering, med forholdsvis store afstande til Side 17

18 forureningsfølsomme områder, bør driften af virksomheden ikke have problemer med overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier Luft/lugt Ifølge virksomheden er det Inde i laden muligt at lugte fritureolien, især i varmerummet. Der er dog ingen lugt uden for bygningen. Der er derfor ikke behov for lugtbegrænsende foranstaltninger. Der vil ske emissioner fra køretøjer ved levering af olie, afhentning af olie, affald, emballage og spildevand samt ved intern transport og fyring med rapsolie. Kommunens vurdering Virksomheden giver anledning til udledning af lugt fra produktionen og fra tankanlæggene. Endvidere udledes røggasser fra oliefyret. Der forefindes ingen kontrolleret afsugninger af procesluft fra produktionen. Udledning af lugt sker derved som diffuse udslip fra produktionsbygningen og fra tankanlæggene. Ifølge det oplyste kan der ikke uden for produktionsbygningen registreres lugt. Det må derfor antages at virksomheden ikke vil give anledning til lugtgener i omgivelserne. For at kommunen ved en eventuel fremtidig klage fra omboende over lugtgener fra virksomheden, kan pålægge virksomheden at foretage en undersøgelse af årsagen samt at foretage afhjælpende foranstaltninger, meddeles et generelt lugtvilkår for drift af virksomheden. Krav om eventuelle lugtmålinger vil først blive effektueret ved klager over lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være berettiget og hvor lugtgenen ikke kan henføres til et specifikt stof. Miljøstyrelsens lugtvejledning anfører, at der kan fastsættes vilkår om, at en virksomhed ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens eget areal. Som lugtgenekriterie bør der anvendes følgende Cg-værdier: Cg = 5 LE (lugtenheder)/m³, ved bolig i landzone hvor Cg - regnet som 1 minuts midlingstid, betegner det lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Grænseværdien er fastsat under hensyn til at lugten af fritureolie ikke er naturligt forekommende i landzonen. Virksomhedens oliefyr udleder røggasser, hvor det primært er indholdet af nitrogenoxider der har luftforureningsmæssig interesse. Side

19 I Miljøstyrelsens luftvejledning 13 er der fastsat vejledende grænseværdier, der fastlægger de stofmængder, en virksomhed makismalt må belaste omgivelserne med (B-værdien) uden for virksomhedens eget areal. For nitrogendioxid (NO 2 ) er B-værdien 0,125 mg pr. m 3. Ifølge luftvejledning kan der for eksisterende anlæg, hvor der anvendes gasolie som brændsel, og som har en indfyret effekt på mellem 1 kw og 5 MW, fastsættes en emissionsgrænseværdi på op til 250 mg NO x pr. Nm 3 tør røggas ved % ilt. Kommunen finder at en tilsvarende grænseværdi bør gælde ved anvendelse af både rapsolie og eventuelt renset fritureolie. Idet oliefyret har en indfyret effekt på maksimalt 0 kw vil en skorsten der er afsluttet over tag, være tilstrækkelig for at sikre overholdelse af B-værdien for NO 2 uden for virksomhedens eget areal. For sikring af fortsat korrekt drift af oliefyret og dermed en god udbrænding af røggassen, fastsættes vilkår om egenkontrol for årlig service på oliefyret. Servicerapporterne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år Affald I forbindelse med filtrering af fritureolien frasepareres der fast restaffald samt en vandig fraktion. Ved filtrering af tons fritureolie frasepareres ca. 0 kg fast restaffald og ca. 500 kg af den vandige fraktion. Idet virksomhedens kapacitet er behandling af.000 tons fritureolie pr. år vil der maksimalt fremkomme henholdsvis 50 tons affald pr. år og 250 tons vandig fraktion pr. år. Fast restaffald i form af frafiltrerede urenheder afsættes til Kerteminde Biogas. Fast restaffald i form af emballage som ikke kan genbruges, bortskaffes som erhvervsaffald til forbrænding. Indtil afhentning opbevares affaldet udendørs i en lukket 800 liters container samt i fadtønder med låg. Affaldet afhentes af henholdsvis Kerteminde Biogas og Reno Fyn I/S. Den vandige fraktion opbevares i en overjordisk tank på 50 m 3 indtil bortskaffelse. Angående afhændelse af fraktionen, se Spildevand. Vaskevand fra afvaskning af emballage opbevares i bassin placeret indendørs. Virksomheden forventer at der fremkommer ca. 50 m 3 brugt vaskevand pr. år. Angående afhændelse af brugt vaskevand, se Spildevand. Kommunens vurdering Ifølge det oplyste fremkommer der fra virksomhedens produktion kun affald i form af fast restaffald fra fritureolien. De vandige fraktioner håndteres som spildevand. 13 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/01 Luftvejledningen Side

20 Fast restaffald skal opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse. Affaldets skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald 14. Der fremkommer intet affald fra service af virksomhedens truck, idet service foretages af eksternt firma, der tager affaldet med Jordforurening Der er i 04 foretaget en 81 meter dyb boring ved det sydøstlige hjørne af produktionsbygningen, for at undersøge mulige forureninger af undergrunden. Der er ikke registreret forurening på grunden, og der er jf. Danmarks Miljøportal ikke fortaget kortlægning af ejendommen. Hverken fritureolien eller rapsolien, der anvendes til opvarmning, er blandbar med vand. Der er ingen afløb i produktionslokalet eller ved de udendørs oplag. Oliespild kan derved ikke løbe til kloak. Spild på jord vil ikke give anledning til væsentlig forurening. Både fritureolien og rapsolien er biologisk nedbrydelig. Olie opbevares i overjordiske tanke og i fadtønder på paller. Såfremt der skulle ske spild/lækage fra tank vi dette blive observeret, og olien vil blive samlet/skrabet/suget op. Fritureolien hærder ved lave temperaturer. Såfremt olien spildes på jorden vil den ikke trænge ret dybt ned, før jordens temperatur er lav nok til at olie hærdes. Olien kan således ikke trænge i grundvandet. Kommunens vurdering Ifølge oplysninger der er tilgængelige for kommunen, forefindes der ingen jordforurening på virksomhedens areal. For at sikre mod forureningen af undergrunden fastsættes vilkår om egenkontrol i form af periodisk rundgang på virksomheden for kontrol utæthed på beholdere, tanke, pumper og rørføringer. Der skal føres logbog over tidspunkt for kontrollen samt initialer og eventuelle udførte handlinger Spildevand Spildevand fremkommer som processpildevand i form af vandig fraktion fra rensning af fritureolien og som brugt vaskevand fra rensning af emballage (fadtønderne). 14 Regulativ for Erhvervsaffald for Klintholm-kommunerne Side

21 Virksomheden ansøger om tilladelse til udspredning af den vandige fraktion på landbrugsjord. Alternativt afhændes fraktionen som processpildevand til kommunalt rensningsanlæg. Når sæben i vaskevandet er ved at være brugt op og vandet er ved at være for fedtet (fedt frasepareres flere gange før skift af vaskevandet) tilkaldes slamsuger (Øens Kloak og Industriservice ApS). Det brugte vaskevand bortskaffes til renseanlæg (Ejby Mølle) Kommunens vurdering Kommunen finder at den nuværende ordning med afhentning af brugt vaskevand til behandling på kommunalt rensningsanlæg, er en god løsning for håndtering af processpildevandet. Der meddeles derfor i spildevandstilladelsen vilkår svarende til dette, for håndtering af brugt vaskevand. Angående ansøgningen om tilladelse til udsprøjtning af den vandige fraktion på landbrugsjord, behandles denne del i en selvstændig tilladelse, i forhold til nærværende miljøgodkendelse. Indtil en eventuel tilladelse til udsprøjtning på landbrugsjord foreligger, skal den vandige fraktion håndteres svarende til vaskvand. Virksomheden skal føre journal over mængden af vaskevand og af den vandige fraktion der afhændes til spildevandsrensningsanlæg Risiko Af driftsforstyrrelser eller uheld, som vil kunne give anledning til en forøget forurening/fare, kunne være brud eller utætheder på slange, tanke eller fadtønder. Herved kan der ske spild/lækage med fritureolie eller rapsolie (oliefyret). Med henblik på at mindske risikoen for brud/utætheder gennemgås procesanlæg, tanke mv. jævnligt og normalt dagligt. Såfremt der er tegn på brud/utætheder udbedres disse. Såfremt der er sket spild opsamles olien. Al pumpning af olie og vandige fraktioner sker ved manuel aktivering af den enkelte pumpe. Der vil derved altid være personel tilstede ved pumpning af væske. Der er et vandhul ca. 0 meter nordvest for virksomhedens aktiviteter. Lidt længere mod nordvest er der en mose. Der er ingen andre recipienter i nærheden af virksomheden. På grund af terrænforholdene vil et eventuelt spild i umiddelbar nærhed af bygningen, løbe mod vejen (på en varm dag, normalt vil olien hærde). Et større spild længere mod nordvest, vil blive opsamlet i gravede kanaler og løbe til en betonbeholder støbt i jorden. Kanaler og beholder er lavet i forbindelse med tidligere aktiviteter, hvor trækævler gentagne gange blev oversprøjtet med vand. Vandet de løb af blev opsamlet via kanaler til beholderen, og herfra pumpet op til genanvendelse. Placering af recipienter, kanaler og opsamlingsbeholder i forhold til virksomheden, fremgår af bilag 3. Side

22 Såfremt olien ville kunne transporteres til grundvandet eller recipienten, vil den lægge sig ovenpå vandet. Olien er biologisk nedbrydelig, men i et vandigt miljø kan den give anledning til forandring i vandmiljøet i kortere tid. Da olie opbevares i overjordiske tanke og tønder vil spild/lækage blive observeret og forureningen begrænset. Inde i den tidligere lade, hvor produktionen finder sted, er der betongulv uden gulvafløb. Kommunens vurdering Håndtering og opbevaring af fritureolie er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, hvilket begrundes med at stoffet ikke er brandnærende eller brandfarlig. Idet fritureolien opvarmes til maksimalt 90 C i produktionen, som er væsentlig under stoffets flammepunkt, er stoffet således som det bliver håndteret på virksomheden, ikke brandfarlig. Stoffet kan kun karakteriseres som brandbart. Kommunen er enig i virksomhedens håndtering af situationer hvor der konstateres udslip af olie. For sikring mod utilsigtet udslip ved pumpning, fastsættes vilkår om at pumpning af væske altid skal ske overvåget af personel. Såfremt der sker mindre spild der mængdemæssigt svarer til en fadtønde, skal hændelsen journaliseres i logbogen jf. pkt Jordforurening. Ved større udslip skal virksomheden kontakte kommunens miljøafdeling Renere teknologi Der findes i Miljøstyrelsens referencer ikke oplysninger om bedste tilgængelige teknik for denne virksomhedstype. Den valgte teknologi er enkel og giver ikke anledning til væsentlig forurening. Der anvendes rapsolie til opvarmning af fritureolien. Rapsolien brænder uden at frigive tungmetaller og frigiver næsten ingen svovl. Ved forbrænding af rapsolie er CO 2 -udslippet 78 g pr. MJ, svarende til gasolie. Produktion af rapsolie er dog CO 2 -neutralt i modsætning til fossile brændstoffer. Kommunens vurdering Kommunen er ikke bekendt med teknologier der er miljømæssigt bedre end dem som virksomheden anvender. Per Jürgensen Bekendtgørelse nr af 14. december om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Side

23 Bilag Bilag 1 Beliggenhedsplan Bilag 2 Indretningsplan/produktionslayout. Bilag 3 Placering af omliggende recipienter Side 23

24 Side Bilag 1 Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne NC-Miljø ApS 5 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A B 57B 57B 57B 57B 57B 57B 57B 57B A 61A 61A 61A 61A 61A 61A 61A 61A A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E A A A A A A A A A A 26A 26A 26A 26A 26A 26A 26A 26A Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Målforhold : 1 :

25 Bilag 2 Indretningsplan og produktionslayout N Side 25

26 Side 26

27 Bilag 3 Placering af omliggende recipienter Side 27

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg

Scrap A/S Falstervej 7. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Scrap A/S Falstervej 7 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender affaldsbehandling af biomasse, efter miljøbeskyttelseslovens

Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender affaldsbehandling af biomasse, efter miljøbeskyttelseslovens Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NC Miljø A/S Industrivej 9 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail: pju@nyborg.dk

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 7 7000 Fredericia Revurdering af miljøgodkendelse 16-12-2014 Sags id.: 12/1338 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Ninna Johnsen Cpr. nr. JEnhed: 13495173KSKK til produktion

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00111 Ref. dossu/antkr Den 21. januar 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: BHJ A/S, Kornvej 1, 9500 Hobro Matrikel nr.: 3 al; 3ai; 3ar; 3 am Hegedal Hobro Jorder

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774

Miljøgodkendelse. AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 AmissionGREEN A/S Stålvej 3 6000 Kolding CVR nr. 36026774 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til vask og rengøring af plastemballage fra fødevareindustri, landbrug, gartneri og anden biologisk kontamineret

Læs mere

!"#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5# " 8 -> 8" 8(?&: *! (=: " 8 =*@! (=: 8"(8

!#$ ((*(= 4( &5# 4( &5 # 6 &(*5#  8 -> 8 8(?&: *! (=:  8 =*@! (=: 8(8 !"#$$%%%" "& # ' () (*+, -./ 0123 !"#$ 4( &5# 4( &5 # 6 74 #!# -'** # 0 " "# 1(:*# &; #!# &; 8#!# 88998 9$9999 6 :6 6, ; (*'*! (&& 8"

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere