Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt."

Transkript

1 Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden Ørbæk Dato: Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Odensevej 69, 5853 Ørbæk, matr. nr. a, Herrested By, Herrested, CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til drift af virksomhed for indsamling og rensning af brugt vegetabilsk olie for efterfølgende genbrug af olien. Virksomheden er omfattet af punkt K 4: Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 1 af ikkefarligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 2. Virksomheden er eksisterende og i drift på ejendommen. Da der har været uvished om godkendelsespligten og da denne først er blevet afgjort efter etableringen, meddeles miljøgodkendelsen for lovliggørelse af virksomheden. Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald 2 Bekendtgørelse nr af 13. dec. 06 om godkendelse af listevirksomhed Nyborg Kommune Rådhuset Torvet Nyborg Telefon: Telefax: Sikker Teknik- og Miljøafdelingen Nørrevoldgade 9, Nyborg Træffetid: Mandag og tirsdag kl Onsdag - LUKKET Torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag Borgerservice - hovedkontor Nyborg Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag

2 I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender NC-Miljø ApS efter miljøbeskyttelseslovens 3 kapitel 5, 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, på følgende vilkår: Vilkår Indretning og drift 1. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. Virksomheden må modtage brugt fritureolie svarende til behandling af 30 tons pr. dag. 3. Pumpning af væske fra/til beholdere eller tanke/tankvogne skal altid ske under overvågning af personel. 4. Virksomhedens oliefyr må maksimalt køre med en indfyret effekt på 0 kw. 5. Friturefyldte og rensede fadtønder der opbevares udendørs, skal placeres ved produktionsbygningens vestlige facade på gårdspladsen. 6. Ved opbevaring af friturefyldte fadtønder udendørs, skal disse være rene på ydersiden. 3 Bekendtgørelse nr af. dec. 06 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer Side 2

3 Støj 7. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område Mandag-fredag kl. 7- (8 timer) Lørdag kl (7 timer) Alle dage kl. - (1 time) Lørdag kl. 14- (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7- (8 timer) Alle dage kl. -7 (½ time) Alle dage kl. -7 Maksimal værdi Ved boliger i det åbne land og i det offentlige område O..14) syd for virksomheden I boligområdet (B..13) syd for virksomheden db(a) db(a) db(a) db(a) Luft Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 8. Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A. 9. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af følgende stof i omgivelserne må ikke overstige følgende B-værdi: Stof Aktivitet/anlæg B-værdi (immissionsgrænse) mg/m 3 Nitrogendioxid (NO 2) Oliefyringsanlæg 0,125 Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1% af tiden. Ved en emission af kvælstofoxider (NO x regnet vægtmæssig som NO 2 ) på mindre end 250 mg/nm 3 tør røggas, anses B-værdien for overholdt, når skorstenen tilsluttet oliefyret, som minimum er afsluttet over tag og røggassen udledes opadrettet. Emissionsgrænseværdien er en timemiddelværdi ved referencetilstand på % ilt. Side 3

4 Lugt. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterier: Område Lugtgenekriterie, Cg LE/m 3 Ved bolig i det åbne land 5 Affald Cg betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionen skal midles over 1 minut.. Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 12. Virksomhedens affald skal bortskaffes løbende, og oplaget af fast restaffald fra filtrering af fritureolien må ikke overstige 25 tons. 13. Mindre spild af fritureolie eller rapsolie skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes enten via virksomhedens egne behandlingsanlæg eller som erhvervsaffald til kommunen. Ved større spild af olie som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 2. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie, der overstiger en mængde svarende til en fadtønde. Tilsyn og kontrol 14. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger. Luft Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et Side 4

5 firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas NO x Lugt MEL-03 MEL-13 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 16. Virksomheden skal føre journal over flow af produkter (på tons eller m 3 basis) gennem produktionen pr. måned som følger: 1. Modtaget fritureolie 2. Afhentet renset olie 3. Afhentet fast restaffald 4. Afhentet brugt vaskevand 5. Afhentet vandig fraktion 17. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø. Side 5

6 . Der skal foretages rundgang på hele virksomheden for kontrol af lækage eller anden uregelmæssighed på anlæg, beholdere, rørføringer, pumper og tanke. Kontrolrundgangen skal foretages mindst hver 4. dag. Kontrolrundgangen føres i journal med dato og initialer samt med eventuelle bemærkninger og handlinger.. Virksomheden skal foranledige at der mindst 1 gang om året via eksternt firma fortages service på oliefyringsanlægget for at kontrollere, at komponenterne til styring af forbrændingen fungerer tilfredsstillende. Der skal udføres rapport indeholdende kontrolmålinger for fyringsanlægget svarende til gældende bekendtgørelse om mindre oliefyringsanlæg.. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Virksomhedens ophør. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand eller, overfladevand eller recipient. Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Spildevandstilladelse. Brugt vaskevand fra vask af emballage og den vandig fraktion fra rensning af fritureolien, skal afhændes til et kommunalt spildevandsrensningsanlæg. Det kommunale anlæg fastsætter eventuelle krav til modtagelse af processpildevandet. Side 6

7 Såfremt brugt vaskevand opbevares uden for produktionsbygningens rammer, skal det ske i lukkede beholdere. 23. Der skal føres journal over mængden af vaskevand og den af vandige fraktion fra rensning af fritureolie, der afhændes til spildevandsrensningsanlæg. Journalen skal indeholde dato, modtager, mængde og art af processpildevand. Journaler, registreringer og rapporter skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: Affaldsbekendtgørelsen 4, herunder krav om at virksomheden skal føre register over produceret affald, så der kan udarbejdes affaldsstamkort jf. og. Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ. Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen. Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse 5. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere 6. 4 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald 5 jf. 41 a i miljøbeskyttelsesloven 6 jf. 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven Side 7

8 Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode, men kan til enhver tid tages op til revurdering. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 7. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 01, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljøklagenævnet. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den. juli 07. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 1. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Venlig hilsen Lotta Sandsgaard Gruppeleder Natur og Miljø / Per Jürgensen sagsbehandler 7 Lov nr. 370 af 2. juni 99 om forurenet jord Side 8

9 Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade, 00 København Ø, e-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e- post: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 18, 0900 København C, e-post: Side 9

10 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer). Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m 3 (mg/n-m 3 ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 1,3 kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 1,3 kpa, tør røggas ved % O 2 ), hvor intet andet er angivet. Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde over jordoverfladen. Hvis Side

11 mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. B-værdi (bidragsværdi) Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. 7 timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): rel. B-værdi Spredningsfaktoren S (mg/n-m³) (mg/s) (mg/m³) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel 99%-fraktilværdi Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m 3 for det samme stof. S n. Q m = ( B s 3 ) S n har dimensionen m 3 /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B- værdien. Side

12 2. Miljøteknisk Redegørelse 2.1 Ansøger Firmaet Rambøll Danmark A/S, Englandsgade 25, 50 Odense C, har ved brev af 9. maj 07 på vegne af virksomheden NC-Miljø ApS, til kommunen ansøgt om miljøgodkendelse af virksomhedens samlede aktiviteter på ejendommen Odensevej 69, 5853 Ørbæk. Virksomhedsdata er som følger: Kontoradresse; NC-Miljø ApS Generalgyden Ørbæk CVR-nr.: Produktionsadresse; NC-Miljø ApS Odensevej Ørbæk Virksomhedens miljøansvarlig er virksomhedens ejer Niels Christian Nielsen. Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens 8 34 og 40 a Af miljøbeskyttelseslovens 34 stk. 3 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 40 b stk. 1 anført, at Miljø- og Energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 40 a. Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 2.2 Lovgrundlag Virksomhed foretager indsamling og rensning af brugt vegetabilsk olie for efterfølgende salg af olien. Den rensede olie sælges primært som olieprodukt til videre forarbejdning. 8 Lovbekendtgørelse nr af. december 06 om miljøbeskyttelse Side 12

13 Virksomheden er derfor omfattet af punkt K 4: Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen 9 af ikkefarligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag. jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Spildevandstilladelsen gives i henhold til kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 12. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 07 udgør brugerbetalingen 257, kr. pr. time. 2.3 Sagsakter Kommunen har den 9. maj 07 fra det rådgivende firma Rambøll Danmark A/S modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af virksomheden. Ansøgningen omfatter følgende materiale: 1. Miljøteknisk beskrivelse af 9. maj 07 af virksomhedens drift og indretning 2. Luftfoto af. april 07 visende virksomhedens placering i forhold til omgivelserne. 3. Plantegning af 23. april 07 visende indretning af virksomhedens areal. 4. Plantegning af 23. april 07 visende indretning af virksomhedens bygning samt placering af tankanlæg uden for bygningen. 5. Data for anvendt sæbe til rensning af plasttønder til indsamling af brugt fritureolie. 6. Kopi af kort fra Miljøportalen visende placering af boringer på virksomhedens areal. 7. Ansøgning om tilladelse til afsætning af vandig affaldsfraktion fra virksomheden til udspredning på landbrugsjord. Og den 4. juni 07 fra Rambøll: 8. Kopi af analyserapport af 4. juni 07 for vandprøve fra virksomhedens spildevand. Analysen er udført af laboratoriet A/S AnalyCen. Kommunen har ved brev af 2. juli 07 til virksomheden fremsendt et udkast af miljøgodkendelsen til kommentering. Firmaet Rambøll Danmark A/S har ved af. juli 07 til kommunen fremsendt virksomhedens kommentarer til udkastet. Kommentarerne omfatter primært ændringer til ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger. Kommunen har indarbejdet disse i miljøgodkendelsen. 9 Bekendtgørelse nr af 13. december 06 om affald Bekendtgørelse nr af 13. dec. 06 om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse nr af 14. december 06 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 12 Bekendtgørelse nr. 463 af. maj 07 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse Side 13

14 2.4 Beliggenhed Jævnfør kommunens kommuneplan (Ørbæk Kommunes kommuneplan 00 12) er virksomheden beliggende i landzonen. Placeringen af virksomheden i forhold til omgivelserne fremgår af bilag 1. Virksomheden er etableret i nedlagte landbrugsbygninger. Der er derfor kun begrænset mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse. Den daværende Ørbæk Kommune har givet tilladelse til etablering af produktionen i bygningerne. Følgende afstande gør sig gældende: Nærmeste bolig forefindes ca. 125 meter øst for virksomheden. Nærmeste boligområde (B..13 Herrested by) forefindes ca. 875 meter syd for virksomheden. Endvidere forefindes et område udlagt til offentlige formål (O..14 bl.a. skole) ca. 750 meter syd for virksomheden. Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmest drikkevandsboring tilsluttet vandværk (Måre vandværk) ligger ca meter syd for virksomheden. Oplandet til boringen ligger ca meter syd for virksomheden. Afstanden er dermed betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 300 meter til forurenende virksomhed. 2.5 Indretning og drift Produkt. Virksomheden modtager brugt vegetabilsk fritureolie med efterfølgende forarbejdning af olien. Olien afsættes primært til anlæg i Liechtenstein, Holland og Sverige, hvor den videreforarbejdes til biodiesel Produktion Fritureolie til oparbejdning bliver leveret til virksomheden 3 5 gange pr. uge. Der modtages fritureolie fra restaurationsbranchen, storkøkkener og fabrikker, hvor olien har været anvendt til kogning af kartofler, fisk og kød. Der modtages ikke fritureolie fra køkkener i forbindelse med transportmidler i international fart. Fritureolien modtages i lukkede fadtønder, der er mærket Kun vegetabilsk olie/fedt. Ingen madrester. Afhentning Side 14

15 Modtagende fadtønder oplagres fortrinsvis indendørs. Ved spidsbelastning opbevares disse dog også udendørs. Fadtønderne oplagres på paller. Tønderne flyttes fra oplaget ind i varmerummet ved brug af truck. I varmerummet fjernes låget og fritureolien opvarmes i tønden til C i ca. 1 døgn. Den opvarmede olie hældes i en si, hvor den filtreres for urenheder. Herefter pumpes olien til en tank (placeret udendørs), hvor olien holdes opvarmet til 90 C i ca. timer. Opvarmningen har dels til formål at hygiejnisere og dels at udskille vand og rester af affaldsstoffer fra olien. Det vandige affaldsprodukt lægger sig nederst i tanken og olien øverst. Fra denne.000 liter tank, der kaldes kogetank tappes vand og olie over i en rotorsi/centrifugesi. Her fra sies de sidste urenheder. Da den vandige affaldsfraktion ligger nederst i kogetanken løber den først til rotorsien. Den siede vandige affaldsfraktion pumpes til en liters tank, der er placeret udendørs. Den siede olie pumpes til lagertanken, som holder en temperatur på 60 C. Lagertanken ( liter) er også placeret udendørs. Olien afhentes fra lagertanken til modtageanlæg (primært udenlandske) 1 3 gange pr. uge. Emballage (fadtønder) til genanvendelse rengøres og leveres tilbage til producenterne af brugt fritureolie. Fadtønderne rengøres i vaskemaskine, i sæbevand der er 80 C varmt. Efter vask stilles tønderne til afdrypning. Lågene på tromlerne vaskes også i varmt sæbevand. Mærkatet, der er nævnt ovenfor, sættes på alt emballage før det returneres Driftstid/ansatte Virksomhedens produktion foregår i hele døgnet alle dage om året. Driftstiden af de enkelte aktiviteter og processer fremgår af nedenstående skema. Aktivitet Hverdage Weekend Levering og frakørsel olie Afhentning af affald og emballage Intern kørsel med truck Brug af indendørs pumpe og udstyr Opvarmning af olie (ingen støj) Filtrering af olie (ingen støj) Oplag af olie (ingen støj) Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Bygninger SKEMA 1 Produktionsbygningen består af en gammel muret lade med betongulv. Det samlede bygningsareal er ca. 650 m 2. Gårdspladsen, der er beliggende vest for bygningen, har en udstrækning på ca m 2. Gårdspladsen anvendes til opbevaring af tankanlæggene, reserveoplagsplads for indkomne og rensede fadtønder samt for oplag af rapsolie til oliefyret. Side

16 Oliefyret er placeret i en selvstændig bygning på gårdspladsen Maskiner/anlæg og overjordiske tanke Indretningen samt placeringen af maskiner og anlæg i produktionsbygningen samt placeringen af tankanlæggene, fremgår af bilag 2. I produktionsbygningen er placeret følgende maskiner og anlæg: o Varmerum o Transportbånd o Vippeløfter til fadtønder o Si o Rotorsi o Vaskemaskine til fadtønder o Varmvandsbassin for vaskemaskinen o Pumpeanlæg Tankanlæggene er placeret udendørs sydvest for produktionsbygningen og anvendes som følger: o m 3 tank kogetank o 50 m 3 tank renset olie o 50 m 3 tank vandig fraktion o 50 m 3 tank anvendes ikke Råvarer og hjælpestoffer Som råvare anvendes brugt fritureolie. Produktionsanlæggets kapacitet er behandling af 30 tons fritureolie pr. dag. Der anvendes vand til vaskning af emballage brugt til afhentning af fritureolien. Vaskevandet genbruges og udskiftes ved behov. Til vaskevandet tilsættes sæbe med produktnavnet Monoclean. Der anvendes liter vaskevand hver tredje uge svarende til liter pr. uge. Nyt vaskevand hentes primært fra opsamlet regnvand (overfladevand). Overfladevand opsamles i tidligere gylletank. Såfremt denne er tom, kan vandet hentes fra egen brønd. Virksomheden mener dog, at fremkomsten af overfladevandet dækker behovet for vaskevand. Oliefyret der opvarmer centralvarmevandet til opvarmning af fritureolien, forbruger liter rapsolie pr. uge. Virksomheden forventer med tiden at anvende renset fritureolie som brændselsolie i oliefyret. Oliefyret har en indfyret effekt på 0 0 kw. Røggasserne udledes gennem en skorsten der er afsluttet over tag. Side 16

17 2.6 Miljøteknisk vurdering Støj/vibrationer Der er støj i forbindelse med de op til lastbil kørsler pr. uge, samt mindre støj fra den gaffeltruck, der kører rundt. Desuden bidrager pumperne med støj. De lastbil kørsler pr. uge er intet i sammenligning med landevej (Odensevej). Alt intern transport foregår i laden samt på gårdspladsen og således væk fra naboer. Pumper er placeret indendørs. Sammenfattende findes, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til betydelig støj, og der skønnes at der ikke er behov for støjbegrænsende foranstaltninger. Aktiviteterne medfører ikke vibrationer, hvorved der ikke er behov for vibrationsdæmpende foranstaltninger. Kommunens vurdering Idet der er tale om en forholdsvis nyetablering af virksomheden med tilhørende anlæg, med mulighed for udførelse af de nødvendige dæmpninger af støjkilder, meddeles støjvilkår indeholdende nedenstående grænseværdier, hvilket svarer til de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens støjvejledning, for de enkelte områder liggende uden for virksomhedens eget areal. Områdebetegnelserne henviser til Ørbæk Kommunes kommuneplan Virksomhedens maksimale støjbidrag bør ikke overstige følgende støjgrænseværdier, målt uden for eget areal ved boliger i det åbne land og i det offentlige område (O..14) syd for virksomheden: 50 db(a) / 45 db(a) / 40 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden i boligområdet (B..13) syd for virksomheden: 45 db(a) / 40 db(a) / 35 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden Ifølge det oplyste er støjende maskiner og anlæg placeret inden for bygningens rammer. Støj fra intern transport i form af truckkørsel på gårdspladsen, vil på grund af produktionsbygningen stor udstrækning blive skærmet mod nærmeste boliger, der er placeret øst for virksomheden. Endvidere er afstanden fra den offentlige vej Odensevej til produktionsbygningen forholdsvis kort, hvorved lastvogne hurtig vil være i læ af bygningen. Pumpning af olie og processpildevand til tankvogne sker via virksomhedens interne pumpeanlæg. Som følge af at alle støjende aktiviteter sker inden for dagperioden samt på grund af ovenstående forhold og virksomhedens placering, med forholdsvis store afstande til Side 17

18 forureningsfølsomme områder, bør driften af virksomheden ikke have problemer med overholdelse af de vejledende støjgrænseværdier Luft/lugt Ifølge virksomheden er det Inde i laden muligt at lugte fritureolien, især i varmerummet. Der er dog ingen lugt uden for bygningen. Der er derfor ikke behov for lugtbegrænsende foranstaltninger. Der vil ske emissioner fra køretøjer ved levering af olie, afhentning af olie, affald, emballage og spildevand samt ved intern transport og fyring med rapsolie. Kommunens vurdering Virksomheden giver anledning til udledning af lugt fra produktionen og fra tankanlæggene. Endvidere udledes røggasser fra oliefyret. Der forefindes ingen kontrolleret afsugninger af procesluft fra produktionen. Udledning af lugt sker derved som diffuse udslip fra produktionsbygningen og fra tankanlæggene. Ifølge det oplyste kan der ikke uden for produktionsbygningen registreres lugt. Det må derfor antages at virksomheden ikke vil give anledning til lugtgener i omgivelserne. For at kommunen ved en eventuel fremtidig klage fra omboende over lugtgener fra virksomheden, kan pålægge virksomheden at foretage en undersøgelse af årsagen samt at foretage afhjælpende foranstaltninger, meddeles et generelt lugtvilkår for drift af virksomheden. Krav om eventuelle lugtmålinger vil først blive effektueret ved klager over lugtgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være berettiget og hvor lugtgenen ikke kan henføres til et specifikt stof. Miljøstyrelsens lugtvejledning anfører, at der kan fastsættes vilkår om, at en virksomhed ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens eget areal. Som lugtgenekriterie bør der anvendes følgende Cg-værdier: Cg = 5 LE (lugtenheder)/m³, ved bolig i landzone hvor Cg - regnet som 1 minuts midlingstid, betegner det lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Grænseværdien er fastsat under hensyn til at lugten af fritureolie ikke er naturligt forekommende i landzonen. Virksomhedens oliefyr udleder røggasser, hvor det primært er indholdet af nitrogenoxider der har luftforureningsmæssig interesse. Side

19 I Miljøstyrelsens luftvejledning 13 er der fastsat vejledende grænseværdier, der fastlægger de stofmængder, en virksomhed makismalt må belaste omgivelserne med (B-værdien) uden for virksomhedens eget areal. For nitrogendioxid (NO 2 ) er B-værdien 0,125 mg pr. m 3. Ifølge luftvejledning kan der for eksisterende anlæg, hvor der anvendes gasolie som brændsel, og som har en indfyret effekt på mellem 1 kw og 5 MW, fastsættes en emissionsgrænseværdi på op til 250 mg NO x pr. Nm 3 tør røggas ved % ilt. Kommunen finder at en tilsvarende grænseværdi bør gælde ved anvendelse af både rapsolie og eventuelt renset fritureolie. Idet oliefyret har en indfyret effekt på maksimalt 0 kw vil en skorsten der er afsluttet over tag, være tilstrækkelig for at sikre overholdelse af B-værdien for NO 2 uden for virksomhedens eget areal. For sikring af fortsat korrekt drift af oliefyret og dermed en god udbrænding af røggassen, fastsættes vilkår om egenkontrol for årlig service på oliefyret. Servicerapporterne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år Affald I forbindelse med filtrering af fritureolien frasepareres der fast restaffald samt en vandig fraktion. Ved filtrering af tons fritureolie frasepareres ca. 0 kg fast restaffald og ca. 500 kg af den vandige fraktion. Idet virksomhedens kapacitet er behandling af.000 tons fritureolie pr. år vil der maksimalt fremkomme henholdsvis 50 tons affald pr. år og 250 tons vandig fraktion pr. år. Fast restaffald i form af frafiltrerede urenheder afsættes til Kerteminde Biogas. Fast restaffald i form af emballage som ikke kan genbruges, bortskaffes som erhvervsaffald til forbrænding. Indtil afhentning opbevares affaldet udendørs i en lukket 800 liters container samt i fadtønder med låg. Affaldet afhentes af henholdsvis Kerteminde Biogas og Reno Fyn I/S. Den vandige fraktion opbevares i en overjordisk tank på 50 m 3 indtil bortskaffelse. Angående afhændelse af fraktionen, se Spildevand. Vaskevand fra afvaskning af emballage opbevares i bassin placeret indendørs. Virksomheden forventer at der fremkommer ca. 50 m 3 brugt vaskevand pr. år. Angående afhændelse af brugt vaskevand, se Spildevand. Kommunens vurdering Ifølge det oplyste fremkommer der fra virksomhedens produktion kun affald i form af fast restaffald fra fritureolien. De vandige fraktioner håndteres som spildevand. 13 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/01 Luftvejledningen Side

20 Fast restaffald skal opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse. Affaldets skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald 14. Der fremkommer intet affald fra service af virksomhedens truck, idet service foretages af eksternt firma, der tager affaldet med Jordforurening Der er i 04 foretaget en 81 meter dyb boring ved det sydøstlige hjørne af produktionsbygningen, for at undersøge mulige forureninger af undergrunden. Der er ikke registreret forurening på grunden, og der er jf. Danmarks Miljøportal ikke fortaget kortlægning af ejendommen. Hverken fritureolien eller rapsolien, der anvendes til opvarmning, er blandbar med vand. Der er ingen afløb i produktionslokalet eller ved de udendørs oplag. Oliespild kan derved ikke løbe til kloak. Spild på jord vil ikke give anledning til væsentlig forurening. Både fritureolien og rapsolien er biologisk nedbrydelig. Olie opbevares i overjordiske tanke og i fadtønder på paller. Såfremt der skulle ske spild/lækage fra tank vi dette blive observeret, og olien vil blive samlet/skrabet/suget op. Fritureolien hærder ved lave temperaturer. Såfremt olien spildes på jorden vil den ikke trænge ret dybt ned, før jordens temperatur er lav nok til at olie hærdes. Olien kan således ikke trænge i grundvandet. Kommunens vurdering Ifølge oplysninger der er tilgængelige for kommunen, forefindes der ingen jordforurening på virksomhedens areal. For at sikre mod forureningen af undergrunden fastsættes vilkår om egenkontrol i form af periodisk rundgang på virksomheden for kontrol utæthed på beholdere, tanke, pumper og rørføringer. Der skal føres logbog over tidspunkt for kontrollen samt initialer og eventuelle udførte handlinger Spildevand Spildevand fremkommer som processpildevand i form af vandig fraktion fra rensning af fritureolien og som brugt vaskevand fra rensning af emballage (fadtønderne). 14 Regulativ for Erhvervsaffald for Klintholm-kommunerne Side

21 Virksomheden ansøger om tilladelse til udspredning af den vandige fraktion på landbrugsjord. Alternativt afhændes fraktionen som processpildevand til kommunalt rensningsanlæg. Når sæben i vaskevandet er ved at være brugt op og vandet er ved at være for fedtet (fedt frasepareres flere gange før skift af vaskevandet) tilkaldes slamsuger (Øens Kloak og Industriservice ApS). Det brugte vaskevand bortskaffes til renseanlæg (Ejby Mølle) Kommunens vurdering Kommunen finder at den nuværende ordning med afhentning af brugt vaskevand til behandling på kommunalt rensningsanlæg, er en god løsning for håndtering af processpildevandet. Der meddeles derfor i spildevandstilladelsen vilkår svarende til dette, for håndtering af brugt vaskevand. Angående ansøgningen om tilladelse til udsprøjtning af den vandige fraktion på landbrugsjord, behandles denne del i en selvstændig tilladelse, i forhold til nærværende miljøgodkendelse. Indtil en eventuel tilladelse til udsprøjtning på landbrugsjord foreligger, skal den vandige fraktion håndteres svarende til vaskvand. Virksomheden skal føre journal over mængden af vaskevand og af den vandige fraktion der afhændes til spildevandsrensningsanlæg Risiko Af driftsforstyrrelser eller uheld, som vil kunne give anledning til en forøget forurening/fare, kunne være brud eller utætheder på slange, tanke eller fadtønder. Herved kan der ske spild/lækage med fritureolie eller rapsolie (oliefyret). Med henblik på at mindske risikoen for brud/utætheder gennemgås procesanlæg, tanke mv. jævnligt og normalt dagligt. Såfremt der er tegn på brud/utætheder udbedres disse. Såfremt der er sket spild opsamles olien. Al pumpning af olie og vandige fraktioner sker ved manuel aktivering af den enkelte pumpe. Der vil derved altid være personel tilstede ved pumpning af væske. Der er et vandhul ca. 0 meter nordvest for virksomhedens aktiviteter. Lidt længere mod nordvest er der en mose. Der er ingen andre recipienter i nærheden af virksomheden. På grund af terrænforholdene vil et eventuelt spild i umiddelbar nærhed af bygningen, løbe mod vejen (på en varm dag, normalt vil olien hærde). Et større spild længere mod nordvest, vil blive opsamlet i gravede kanaler og løbe til en betonbeholder støbt i jorden. Kanaler og beholder er lavet i forbindelse med tidligere aktiviteter, hvor trækævler gentagne gange blev oversprøjtet med vand. Vandet de løb af blev opsamlet via kanaler til beholderen, og herfra pumpet op til genanvendelse. Placering af recipienter, kanaler og opsamlingsbeholder i forhold til virksomheden, fremgår af bilag 3. Side

22 Såfremt olien ville kunne transporteres til grundvandet eller recipienten, vil den lægge sig ovenpå vandet. Olien er biologisk nedbrydelig, men i et vandigt miljø kan den give anledning til forandring i vandmiljøet i kortere tid. Da olie opbevares i overjordiske tanke og tønder vil spild/lækage blive observeret og forureningen begrænset. Inde i den tidligere lade, hvor produktionen finder sted, er der betongulv uden gulvafløb. Kommunens vurdering Håndtering og opbevaring af fritureolie er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, hvilket begrundes med at stoffet ikke er brandnærende eller brandfarlig. Idet fritureolien opvarmes til maksimalt 90 C i produktionen, som er væsentlig under stoffets flammepunkt, er stoffet således som det bliver håndteret på virksomheden, ikke brandfarlig. Stoffet kan kun karakteriseres som brandbart. Kommunen er enig i virksomhedens håndtering af situationer hvor der konstateres udslip af olie. For sikring mod utilsigtet udslip ved pumpning, fastsættes vilkår om at pumpning af væske altid skal ske overvåget af personel. Såfremt der sker mindre spild der mængdemæssigt svarer til en fadtønde, skal hændelsen journaliseres i logbogen jf. pkt Jordforurening. Ved større udslip skal virksomheden kontakte kommunens miljøafdeling Renere teknologi Der findes i Miljøstyrelsens referencer ikke oplysninger om bedste tilgængelige teknik for denne virksomhedstype. Den valgte teknologi er enkel og giver ikke anledning til væsentlig forurening. Der anvendes rapsolie til opvarmning af fritureolien. Rapsolien brænder uden at frigive tungmetaller og frigiver næsten ingen svovl. Ved forbrænding af rapsolie er CO 2 -udslippet 78 g pr. MJ, svarende til gasolie. Produktion af rapsolie er dog CO 2 -neutralt i modsætning til fossile brændstoffer. Kommunens vurdering Kommunen er ikke bekendt med teknologier der er miljømæssigt bedre end dem som virksomheden anvender. Per Jürgensen Bekendtgørelse nr af 14. december om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Side

23 Bilag Bilag 1 Beliggenhedsplan Bilag 2 Indretningsplan/produktionslayout. Bilag 3 Placering af omliggende recipienter Side 23

24 Side Bilag 1 Placering af virksomheden i forhold til omgivelserne NC-Miljø ApS 5 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z 1Z A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A B 57B 57B 57B 57B 57B 57B 57B 57B A 61A 61A 61A 61A 61A 61A 61A 61A A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67A 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67B 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C 67C C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84C 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E 84E C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E A A A A A A A A A A 26A 26A 26A 26A 26A 26A 26A 26A Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Måre Målforhold : 1 :

25 Bilag 2 Indretningsplan og produktionslayout N Side 25

26 Side 26

27 Bilag 3 Placering af omliggende recipienter Side 27

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen, findes under afsnit 2 Miljøteknisk Redegørelse. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Ørbæk Autogenbrug ApS Nyborgvej 29 A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Vedr. ansøgning om etablering af gyllebeholder på landbrugsejendommen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750

Vedr. ansøgning om etablering af gyllebeholder på landbrugsejendommen Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 42365750 Teknik- og Miljøudvalget Carsten Hedegård Ringholmvej 19 5853 Ørbæk Dato: 06-03-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8041. Vedr. ansøgning om etablering

Læs mere

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede miljøgodkendelse meddelt af kommunen den 29. februar 2000.

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede miljøgodkendelse meddelt af kommunen den 29. februar 2000. Teknik- og Miljøafdeling Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 00 Nyborg Dato: -0-00 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 0/. Miljøgodkendelse af luftrenseanlæg til forbrænding

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

UDKAST. Virksomhedens spildevandstilladelse er gengivet i nærværende tillægsgodkendelse.

UDKAST. Virksomhedens spildevandstilladelse er gengivet i nærværende tillægsgodkendelse. N.C. Miljø A/S Industrivej 9 5853 Ørbæk UDKAST Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej 43 5883 Oure Att. Jes Mosgaard Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse til Mosgaard Whisky ApS, Tanghavevej 43 (5883), matrikelnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 12. oktober 2016, kl. 14.30 Sagsnr. 13/029201 CVR-nummer 26097754 P.nr. 1002376149 Virksomhed Adresse Bagers Tømrer-

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere