Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede miljøgodkendelse meddelt af kommunen den 29. februar 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede miljøgodkendelse meddelt af kommunen den 29. februar 2000."

Transkript

1 Teknik- og Miljøafdeling Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 00 Nyborg Dato: Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: Sagsid.: 0/. Miljøgodkendelse af luftrenseanlæg til forbrænding af opløsningsmidler fra virksomhedens trykmaskiner og af klicherenseanlæg på ejendommen Tåsingevej, 00 Nyborg, matr. nr. oa, Vindinge by, Vindinge CVR-nr.: Sammendrag Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede miljøgodkendelse meddelt af kommunen den. februar 000. Miljøgodkendelsen omfattet klicherenseanlægget samt luftrenseanlægget til forbrænding af opløsningsmidler fra virksomhedens produktion. Anlæggene er ligeledes omfattet af vilkårene i godkendelsen af. februar 000. Virksomheden er omfattet af listepunkt D0: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end tons pr. dag. og som biaktivitet listepunkt E0 Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 0, jf. bilag til godkendelsesbekendtgørelsen. Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Bekendtgørelse nr. 0 af. dec. 00 om godkendelse af listevirksomhed Nyborg Kommune Rådhuset Torvet 00 Nyborg Telefon: 000 Telefax: 00 Sikker Teknik- og Miljøafdelingen Nørrevoldgade, Nyborg Træffetid: Mandag og tirsdag kl Onsdag - LUKKET Torsdag kl..0.0 Fredag kl Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag.00.0 Borgerservice - hovedkontor Nyborg Træffetid: Mandag, tirsdag og onsdag kl..0.0 Torsdag kl Fredag kl..0.0 Telefontid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag Fredag.00.0

2 Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes under afsnit Miljøteknisk Redegørelse. I redegørelsen konkluderes det, at luftrenseanlægget og klicherenseanlægget drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. Kommunens afgørelse Nyborg Kommune godkender luftrenseanlægget og klicherenseanlægget efter miljøbeskyttelseslovens kapitel, på følgende vilkår: Vilkår Indretning og drift Luft. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.. Alt afsuget procesluft fra trykmaskinerne, der anvender opløsningsmiddelbaseret trykfarve, skal ledes til luftrenseanlægget.. Der må først ledes procesluft fra trykmaskinerne til luftrenseanlægget når luftrenseanlæggets Zeolit-rotor er klar til drift og katalysatoren/forbrændingskammeret har opnået en temperatur på mindst 0 C.. Anvendelse af by-pass af procesluften til luftrenseanlægget må kun ske ved nedbrud/reparation af luftrenseanlægget. Virksomheden skal sikre at luftrenseanlægget hurtigst muligt er i drift igen. Ved anvendelse af by-pass skal procesluften ledes til de gamle afkast jf. vilkår. i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar 000. Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A.. Luftrenseanlæggets samlede bidrag til koncentrationen af følgende stoffer i omgivelserne må ikke overstige følgende B-værdier: Stof B-værdi (immissionsgrænse) mg/m TOC (Total Organic Carbon) 0, CO (Kulmonooxid) Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end % af tiden. Bekendtgørelse nr. af. dec. 00 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer Side

3 For udledning af opløsningsmidler og NO x (kvælstofoxider) gælder B-værdierne fastsat i vilkår. og. i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar 000. Ved maksimale emissioner (kildestyrker) som anført i tabellen, anses B-værdierne for overholdt, når afkastene er indrettet på følgende måde: Afkast Stof Emission mg/nm Kildestyrke mg/s Luftmængde Nm /time Afkasthøjde m Lysningsdiameter m TOC 00 CO 00 NO x , 0, Zeolit-rotor Katalysator/- Forbrændingskammer Opløsningsmidler 0.000,0 Procesluft fra Zeolit-rotoren tillades udledt gennem vandret afkast. Alle øvrige afkast skal være opadrettede.. For udledning af opløsningsmidler fra klicherenseanlægget skal stofferne overholde en resulterende B-værdi på 0, mg pr. m. Ved maksimale emissioner (kildestyrker) som anført i tabellen, anses B-værdien for overholdt, når afkastet er indrettet på følgende måde: Afkast Stof Emission mg/nm Kildestyrke mg/s Luftmængde Nm /time Afkasthøjde m Lysningsdiameter m Klicherenseanlæg Opløsningsmidler 0 0, 0, Afkastet skal være opadrettet. Tilsyn og kontrol. Såfremt der målt over et kalenderår forekommer by-pass, hvor den samlede tidsperiode for anvendelsen pr. måned overskrider timer, og dette sker i vilkårlige måneder, kan tilsynsmyndigheden meddele supplerende vilkår for egenkontrollen.. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Støj Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til dette af Miljøstyrelsen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger. Side

4 Luft Bestemmelse af stofudledning til luften. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger og prøvetagning samt analyse af procesluft ske efter de i nedenstående tabel nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationer af gasformig TOC (total organisk carbon) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af specifikke organiske opløsningsmidler i strømmende gas (adsorptionsrørsmetoden) Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af kulmonooxid (CO) i strømmende gas TOC VOC NO x CO MEL-0 MEL- MEL-0 MEL-0 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest måneder efter, at disse er foretaget.. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 0. Virksomheden skal foretage kontinuerlig måling af temperaturen i procesluften før Zeolit-rotoren (regenereringsluften) og i katalysatoren/brændkammeret. Måleresultaterne skal føres i journal, eventuelt ved logning i PC. Side

5 . Virksomheden skal føre journal over anvendelse af by-pass på luftrenseanlægget. Journalen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: - Dato - Starttidspunkt for aktivering af by-pass - Årsag til nedbrud på luftrenseanlægget - Sluttidspunkt for anvendelse af by-pass.. Såfremt by-pass aktiveres eller virksomheden har en formodning om at det vil ske i en sammenhængende periode på mere end timer, skal virksomheden orientere tilsynsmyndigheden hurtigst muligt.. Virksomheden skal sikre eventuel via servicefirma, at naturgasbrænderen tilsluttet luftrenseanlægget bliver kontrolleret mindst en gang årligt med tilhørende kontrolmålinger. Servicerapport skal føres i journal.. Fra og med. kvartal 00 skal der årligt foretages præstationskontrol af Zeolitrotorens effektivitet. Emissionsmålingerne skal udføres som enkeltmålinger hver af en varighed på minutter med henblik på at dokumentere overholdelse af emissionsgrænseværdien i vilkår. Overholdelse af emissionsgrænseværdien for opløsningsmidler dokumenteres ved måling af TOC før og efter Zeolit-rotoren. Er indholdet af opløsningsmidler i procesluften reduceret med mere end % under fuldlast af trykmaskinerne, for hver af de målinger, anses emissionsgrænseværdien for overholdt. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest måneder efter, at disse er foretaget. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i vilkår nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.. Målerapporter, journaler og registreringer skal opbevares på virksomheden i mindst år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Virksomhedens ophør. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. Side

6 Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest måneder efter virksomhedens ophør. Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på år fra modtagelsen eller ved påklage år fra endelig afgørelse. Efter de år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering. I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere. Lov om forurenet jord Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter. januar 00, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (, stk. i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. jf. a i miljøbeskyttelsesloven jf. a og d i miljøbeskyttelsesloven Lov nr. 0 af. juni om forurenet jord Side

7 Klagevejledning Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den videre til Miljøklagenævnet. Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den. maj 00. Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 0. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Arvid Degn Teknisk chef / Per Jürgensen sagsbehandler Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 0, 00 København Ø, e-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej, 0 Ribe, e- post: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter, Postboks, 000 København C, e-post: Side

8 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift ( timer). Fig. viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m (mg/n-m ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 0, kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 0, kpa, tør røggas ved 0% O ), hvor intet andet er angivet. Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. / meters højde over jordoverfladen. Hvis mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. Side

9 Fig. Tegning der viser et immissionsbidrag B-værdi (bidragsværdi) Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): rel. B-værdi Spredningsfaktoren S (mg/n-m³) (mg/s) (mg/m³) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel %-fraktilværdi Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m for det samme stof. S n. Q m = ( B s ) S n har dimensionen m /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B- værdien. Side

10 . Miljøteknisk Redegørelse. Ansøger Virksomheden har ved brev af. december 00 og af. september 00 ansøgt om miljøgodkendelse af henholdsvis luftrenseanlæg til forbrænding af opløsningsmidler fra virksomhedens trykkeri og af klicherenseanlæg. Virksomhedsdata er som følger: Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 00 Nyborg CVR-nr.: Virksomhedens ledelse: Formand: Anders Holmberg, Trioplast Industrier AB, Box S- Smålandsstenar Øvrig bestyrelse: Bo Larsson Lars Magnéli Allis Sørensen Steen Sejler Hansen Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens og 0 a Af miljøbeskyttelseslovens stk. fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens 0 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Det er i lovens 0 b stk. anført, at Miljø- og Energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og selskaber m.v., der er omfattet af 0 a. Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.. Lovgrundlag Som følge af virksomhedens forbrug af opløsningsmidler er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen. Jf., stk. i bekendtgørelsen skal virksomheden fra den. oktober 00 overholde bekendtgørelsens grænseværdier. Bekendtgørelse nr. 0 af. maj 00 om begrænsning af emissionen flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC-bekendtgørelsen) Side 0

11 Processen som virksomheden benytter i trykkeriet er omfattet af pkt. a i bekendtgørelsens bilag A. Virksomheden skal derfor overholde en grænseværdi på 00 mg TOC pr. Nm procesluft. Trioplast Nyborg A/S har på den baggrund udarbejdet Plan for overholdelse af VOCbekendtgørelsen af. december 00. Planen omfatter et projekteret katalytisk forbrændingsanlæg. Virksomhedens hovedaktivitet ekstrudering er omfattet af listepunkt D0: Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end tons pr. dag. jf. bilag til godkendelsesbekendtgørelsen. Endvidere foretager virksomheden trykning på plast, der er omfattet af listepunkt E0 Rotations-, offset-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarefabrikker, kartonnagefabrikker og plastfabrikker, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler er på mindst kg pr. time. Bortset fra virksomheder der er omfattet af J 0. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Etableringen af luftrenseanlægget og klicherenseanlægget er således godkendelsespligtigt i henhold til kapitel i miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har den. februar 000 meddelt Trioplast Nyborg A/S en samlet miljøgodkendelse. Retsbeskyttelsesperiode på år er udløbet for denne godkendelse. Godkendelsen af lufterenseanlægget og klicherenseanlægget meddeles som tillægsgodkendelse til denne godkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 00 udgør brugerbetalingen, kr. pr. time.. Sagsakter Kommunen har den. december 00 fra virksomheden modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af luftrenseanlægget. Ansøgningen omfatter følgende materiale:. Byggeansøgning med beskrivelse af anlæg.. Plantegninger visende placering af anlægget på virksomheden.. Flowdiagram for ventilationsanlægget med beskrivelse af luftmængder.. D-snittegninger. Og den. marts 00:. Miljøteknisk beskrivelse af. marts 00 for luftrenseanlægget med tilhørende ventilationsanlæg.. Billeddiagram visende styring af luftrenseanlægget. Bekendtgørelse nr. 0 af. dec. 00 om godkendelse af listevirksomhed Bekendtgørelse nr. af. maj 00 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse Side

12 . Tegning visende kanalføring for ventilationsanlægget. Og den 0. marts 00:. Mail indeholdende oplysninger om garantiværdier for udledninger af specifikke stoffer fra luftrenseanlægget samt røggas- og skorstensdata. Og den. oktober 00:. Brev af. december 00 med beskrivelse af udstyr for afrensning af klicher samt produktdatablad for rensemiddel. Og den. november 00: 0. Målerapport af september 00 for emissionsmålinger på luftrenseanlægget. Og den. januar 00:. Målerapport af november 00 for støjmålinger på luftrenseanlægget. Og den. januar 00:. Målerapport af december 00 for emissionsmålinger på klicherenseanlægget. Et udkast til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden til kommentering. Virksomhedens kommentarer har omfattet rettelser til den miljøtekniske beskrivelse for klicherenseanlægget samt ønske om opdeling af redegørelsen i afsnit omhandlende henholdsvis luftrenseanlægget og klicherenseanlægget. Kommunen har indarbejdet kommentarerne i godkendelsen.. Beliggenhed Jævnfør kommunens kommuneplan (Nyborg Kommunes kommuneplan 00) ligger virksomheden i erhvervsområde.e. Vestbyen. Se bilag. Området er omfattet af lokalplan nr. Erhvervsområde Vest af. august 000. Jf. lokalplanen er virksomheden beliggende i den sydøstlige del af delområde V, der er udlagt til følgende: Området må kun anvendes til erhvervsformål som Industri og større virksomhed, engros-, lager-, fragtmandsvirksomhed og lignende. Inden for området må der udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forurening må stilles særlige afstands- og beliggenhedskrav til forureningsfølsomme arealanvendelser. Luftrenseanlægget placeres mod vest ved sydlig facade af virksomhedens produktionsbygning. Se bilag. Følgende afstandsforhold gør sig gældende for luftrenseanlægget: Nærmeste boliger forefindes ca. 0 meter mod syd (boligerne er beliggende i delområde III håndværkere og lettere erhverv). Området er i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar 000, blevet fastlagt som blandet bolig og erhverv, hvilket fortsat er gældende. Afstanden til boligernes skel er ca. meter. Nærmest bolig i boligområde (.B.) forefindes ca. 0 meter mod sydøst. Side

13 Drikkevandsinteresser Virksomheden ligger indenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste drikkevandsboring tilsluttet offentligt vandværk (Pilshuse Vandværk) forefindes ca. 0 meter øst for luftrenseanlægget og anlægget er placeret midt i oplandet til boringen. Afstanden er dermed betydeligt større end Miljøstyrelsens anbefalede afstandskrav på 00 meter til forurenende virksomhed.. Indretning og drift Luftrenseanlægget Det ansøgte projekt vedrører etablering af et luftrenseanlæg for opsamling og opkoncentrering af opløsningsmidler fra trykmaskinerne, ved hjælp af en zeolit-rotor og efterfølgende rensning og destruktion af opløsningsmidlerne i et katalytisk forbrændingskammer. I ansøgningsmaterialet er dette arrangement benævnt VOC anlægget. Luftanlæggets drift følger driften på trykmaskinerne, svarende til timer i døgnet alle ugens dage. Den samlede procesluftmængde fra trykmaskinerne svarende til.000 Nm pr. time ledes til luftrenseanlægget. Procesluften ledes først til zeolit-rotoren, der har en diameter på, meter. Rotoren er opdelt i dele; en adsorberingsdel, regenereringsdel og en nedkølningsdel. Af de.000 Nm procesluft udtages.000 Nm som regenererings- og nedkølningsluft. Flowdiagram for procesluften fra trykmaskinerne og gennem luftrenseanlægget fremgår af bilag. Procesluftmængden på.000 Nm pr. time ledes gennem ca. / del af rotoren, hvorved i gennemsnit mere end % af procesluftens indhold af opløsningsmidler adsorberes. Den rensede procesluft afledes gennem et afkast der er afsluttet meter over terræn og som har en lysning i top på,0 meter. Afkast af procesluften sker vandret ind over virksomhedens tag. De.000 Nm pr. time anvendes som køleluft for nedkølning af zeoliten for at adsorberingen fungerer tilstrækkelig effektivt. Efter anvendelse som køleluft opvarmes procesluften via varmeveksler til ca. 0 C og ledes gennem regenereringsdelen samt derfra videre til forbrændingskammeret. Når den opvarmede procesluft ledes gennem zeoliten, bevirker dette at de adsorberede opløsningsmidlerne frigøres. Grundet den lavere luftmængde øges koncentrationen typisk med en faktor 0 i forhold til koncentrationen i hovedluftmængden. Principdiagram for processen fremgår af bilag. I forbrændingskammeret er installeret en katalysator hvori opløsningsmidlerne forbrændes ved en temperatur på ca. 0 C. Efter katalysatoren har røggasserne (procesluften) et indhold af TOC på maksimalt 00 mg pr. Nm jf. producentgarantien. Den varme røggas ledes gennem varmevekslere for udnyttelse af energien til opvarmning af henholdsvis regenereringsluften og procesluften før katalysatoren. Side

14 Røggassen, der efter katalysatoren i de varmevekslere har en temperatur på ca. C, udledes gennem en skorsten der er afsluttet 0, meter over terræn og som har en lysning på 0,0 meter. Til opstart af katalysatoren og for opretholdelse af korrekt temperatur er i forbrændingskammeret er etableret en gasbrænder med en indfyret effekt på 00 kw. Ved fejl på luftrenseanlægget eller andre årsager til bypass af anlægget, ledes procesluften fra trykmaskinerne til deres gamle afkast som gengivet nedenfor i skema, jf. vilkår. i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar 000. Trykmaskine Antal afkast Samlet udsuget luftmængde (m /time) Lysning (meter) 0, 0, 0, 0,0 0, Højde over terræn (meter) SKEMA For styring og driftsovervågning etableres et PC-baseret visualiseringssystem. Et flowskema for hele anlægget vises på skærmen, med status for alle komponenter, aktuelle temperaturer og tryk, alarm samt tilslutningsflowet. Endvidere sker der logning af alarm og øvrige driftsparameter. Klicherenseanlægget Virksomheden har efter længere tids afprøvning af løsningsmuligheder, etableret et anlæg til rensning af klicheer. Anlægget består af et kar med 0 liter rensevæske. Væsken i karret udskiftes hver. uge og sendes til Kommunekemi a/s. Anlægget er i drift i ca. 00 timer om året. Det anvendte renseprodukt (Enviroflex Ultra Heavy Duty Cleaner) består primært af følgende stoffer; -(propyloxy)ethanol og -butyrolacton. Anlægget er et lukket anlæg med afsugning. Der afsuges ca. 00 Nm procesluft pr. time. Procesluften udledes gennem et afkast der er afsluttet, meter over tag. Afkastets lysning er 0, meter. Virksomheden oplyser at procesluften ikke kan ledes til luftrenseanlægget, idet stofferne i produktet vil nedbryder zeolitten i rotoren. I klicherenseanlægget bruges vandværksvand som skyllevand i forbindelse med processen. Skyllevandet kører i et recirkuleringssystem, hvor vandet efterhånden bliver mere og mere snavset (opkoncentreret). Skyllevæsken ca. 0 liter vand, udskiftes ca. hver. uge. Der fremkommer derved ca. m brugt skyllevand pr. år. Side

15 . Miljøteknisk vurdering - Luftrenseanlægget.. Støj/vibrationer Virksomheden har fremlagt dokumentation for luftrenseanlæggets støjbidrag til omgivelserne. Støjrapporten for luftrenseanlægget er udarbejdet af firmaet Eurofins Miljø A/S. Rapporten med sagsnr. -- af. januar 00 er udformet som støjkortlægning af luftrenseanlæg. Ifølge rapporten giver luftrenseanlægget anledning til et bidrag på maksimalt db(a) ved nærmeste boliger til anlægget. Boligerne er placeret syd for anlægget. Dokumentationen er fremkommet ved kildestyrkemålinger udført den. november 00 på luftrenseanlægget og efterfølgende behandling af støjdata i beregningsprogram Sound- Plan. Rapporten fremkommer med følgende konklusion ud fra et vurderingskriterium på støjgrænseværdier på db(a), db(a) og 0 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden: For den normale, ofte forekommende, daglige drift vurderes grænseværdierne signifikant overholdt ved terræn ved punkterne mod syd. Bidraget fra renseanlægget vurderes at være uden betydning for det samlede bidrag fra hele virksomheden, hvis støjbelastningen uden renseanlægget overholder alle grænseværdier (inklusiv den belastning der overholder grænseværdierne, dog ikke signifikant). Bidraget fra renseanlægget vurderes i den tænkte situation højst at bidrage til at øge det totale niveau indenfor ubestemtheden, således at grænseværdierne fortsat vil være overholdt, dog i værste fald ikke-signifikant eller i værste fald giver anledning til en overskridelse af grænserne, der dog ikke vil være signifikante. Kommunens vurdering Luftrenseanlægget er placeret tæt til området for blandet bolig og erhverv, liggende umiddelbart syd for anlægget. Det er derfor støjgrænseværdierne for dette område der er dimensionsgivende for anlægget. ifølge vilkår. i virksomhedens miljøgodkendelse meddelte af Nyborg Kommune den. februar 000, skal virksomheden overholde følgende støjgrænseværdier i delområde III jf. kommunens lokalplan nr. : db(a) / db(a) / 0 db(a) for henholdsvis dag-, aften- og natperioden. Kommunen finder at støjmålerapporten med sagsnr. -- af. januar 00 udarbejdet af firmaet Eurofins Miljø A/S, dokumentere at drift af luftrenseanlægget ikke medfører overskridelse af vilkår.. Der er derfor ikke behov for driftsvilkår relateret til de gældende støjgrænseværdier. Side

16 Ved en eventuel fremtidig klage over støj fra luftrenseanlægget vil anlægget blive bedømt ud fra virksomhedens gældende støjvilkår... Luft/lugt Virksomheden oplyser at der fra luftrenseanlægget via separate afkast udledes henholdsvis renset procesluft og røggas fra katalysatoren (forbrændingskammeret). Der er ikke foretaget ændringer på trykmaskinerne, hvorved deres oplyste maksimale forbrug på kg opløsningsmidler pr. time fortsat er gældende. Ved en samlet afsuget procesluftmængde på.000 Nm pr. time svare dette til et indhold på 00 mg opløsningsmidler pr. Nm procesluft. Ifølge leverandøren af luftrenseanlægget garanteres for luftrenseanlægget følgende maksimalværdier efter Zeolit-rotoren og efter katalysatoren: Efter Zeolit-rotoren (renset procesluft); Zeolit-rotoren renser procesluften med en effektivitet på mere end %. Ved et indhold på op til 00 mg opløsningsmidler pr. Nm svarer dette til maksimalt mg opløsningsmidler pr. Nm efter Zeolit-rotoren. Idet der maksimalt udledes.000 Nm renset procesluft pr. time, kan kildestyrken fra afkastet bestemmes til 0 mg opløsningsmidler pr. sekund. Efter katalysatoren (røggas); Der udledes maksimalt.000 Nm røggas pr. time med et indhold som følger: TOC (Total Organic Carbon) = 00 mg/nm mg/s CO (kulmonooxid) = 00 mg/nm mg/s NO x (kvælstofoxider) = mg/nm mg/s Lugt = Der sker ingen lugtudledning via røggasserne Virksomheden har for bestemmelse af overholdelse af fabriksgarantien samt af luftrenseanlæggets virkningsgrad, ladet firmaet Eurofins Miljø A/S udføre emissionsmålinger på anlæggets afkast. Emissionsmålingerne er dokumenteret ved målerapport af september 00 med sagsnr. 0-- rev.. I målerapporten er endvidere vedlagt udskrift fra luftrenseanlæggets egne TOC-målere. Via de installerede TOC-målere foretages kontinuerlig måling og registrering af TOC i henholdsvis tilløb før zeolit-rotoren, i afkast efter zeolit-rotoren og i afkast efter forbrændingskammeret. Resultaterne fra emissionsmålingerne udført Eurofins Miljø A/S den. september 00 er gengivet i nedenstående skema. Ifølge virksomheden er målingerne udført under forsøg på at køre fuldlast på trykmaskinerne. Side

17 Parameter Enhed Efter zeolit-rotor CO NO + NO TOC Temperatur mg/nm mg/nm mg/nm C Efter katalytisk forbrænding < 0 < 0 0 SKEMA For røggassens indhold af de nævnte stoffer efter katalytisk forbrænding, bemærkes at de målte værdier ligger væsentligt under producentens garantier. Specielt for NO x hvilket sandsynligvis kan tilskrives af røggassen fra gasbrænderen bliver fortyndet meget af procesluften samt forbrændingen (katalysen) af opløsningsmidlerne sker ved en, efter forbrændingsmæssig sammenhæng, meget lav temperatur. Ud fra udskrifterne for anlæggets TOC-målere kan der estimeres en middelværdi som anført i nedenstående skema. Parameter Enhed Tilløb til Zeolit-rotor Efter Zeolit-rotor Efter katalytisk forbrænding TOC mg/nm 00 SKEMA Ved sammenligning af skema med skema bemærkes at der er væsentlig forskel på værdien for TOC efter katalytisk forbrænding. Det må antages at det er værdien i skema der er korrekt, idet målingen er foretaget af akkrediteret firma. Den lave værdi i skema kan sandsynligvis tilskrives en ikke korrekt indjusteret eller defekt sonde. Kommunens vurdering Nedenstående vurdering er opdelt i de afkast tilsluttet luftrenseanlægget. Et for zeolitrotoren og et for forbrændingskammeret. Afkast fra Zeolit-rotoren Kommunen finder at målerapport af september 00 med sagsnr. 0-- rev. udført af firmaet Eurofins Miljø A/S, dokumenterer at luftrenseanlægget har en virkningsgrad på %. Under anvendelse af det maksimale forbrug af opløsningsmidler på virksomhedens trykmaskiner vil der derfor maksimalt blive udledt 0 mg opløsningsmidler pr. sekund. Jf. vilkår. i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar 000 er det fastsat en beregnet B-værdi, for den opløsningsmiddelblanding der anvendes på trykmaskinerne, på, mg/m. Den nødvendige spredning S nødv. kan på dette grundlag beregnes til: Q 0 S nødv. = < 0 B, m s Side

18 I Miljøstyrelsens luftvejledning er anført at såfremt S nødv. er mindre end 0 m pr. sekund vil en afkasthøjde på meter over virksomhedens tag og afkastet er opadrettet, for at sikre fri fortynding, vil dette være tilstrækkeligt for fortynding af den rensede procesluft. Det etablerede afkast udleder procesluften vandret et stykke ind over virksomhedens afkast i modsat retning for boligerne placeret syd for virksomheden. Idet den beregnede nødvendige spredningsfaktor ligger væsentligt under luftvejledningens anbefalede værdi på 0 m /s, finder kommunen at det eksisterende afkastarrangement kan accepteres. Dette understøttes af at BOX-modellen ligeledes viser at afkastarrangementet er tilstrækkelig for overholdelse af B-værdien. Q 0 B IM = = =, mg / m ½ h l v ½ 0 h : bygningens højde l : bygningens bredde v : vindhastighed sættes lig med m/s Det bemærkes at den beregnede IM er mindre end B-værdien bestemt til, mg/m jf. ovenstående. Værdien IM findes fra bygningens væg og gange bygningshøjden væk fra væggen. B-værdien kan derved betegnes som værende overholdt med afkastarrangementet. Virksomheden skal dog være opmærksom på at Arbejdstilsynet kan kræve afkastet ændret til at være opadrettet, idet der er risiko for at procesluften suges ind i fabriksbygning via forskellige ventilationsanlæg placeret på virksomhedens tag. Afkast fra katalysatoren (forbrændingskammeret) Fra afkastet udledes røggas fra afbrænding af naturgas samt fra den katalytiske forbrænding af de opsamlede opløsningsmidler. Ifølge luftvejledningen og B-værdi vejledningen kan der for de oplyste stoffer, der udledes fra afkastet, fastsættes følgende B-værdier: TOC (Total Organic Carbon) = 0, mg/nm CO (kulmonooxid) = mg/nm NO (kvælstofdioxider) = 0, mg/nm Ved anvendelse af nedenstående formel kan den nødvendige spredningsfaktor bestemmes for hvert stof og dermed den for skorsten dimensionerende stofudledningen. Som kildestyrke Q er anvendt producentens garantiværdier. TOC (Total Organic Carbon) =.0 m /s CO (kulmonooxid) = m /s NO x (kvælstofoxider) =.00 m /s S nødv. = Q ( B m s ) Miljøstyrelsens vejledning nr. af 00: Luftvejledningen Side

19 Det bemærkes at udledningen TOC bliver dimensionsgivende for afkasthøjden. Kommunen har udført skorstensberegning for bestemmelse af koncentrationen af TOC i omgivelserne ved anvendelse af den oplyste afkasthøjde. Beregningerne er gennemført med Miljøstyrelsens OML-model POINT (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel). Idet der fra en afstand på 0 meter fra luftrenseanlægget forefindes boliger med. sal er der i beregningen i receptorringen på 0 meter og udefter, anvendt en standard receptorhøjde på, meter over terræn. Op til 0 meter fra luftrenseanlægget er der anvendt en receptorhøjde på, meter over terræn. Som følge af, at de anvendte meteorologiske data i beregningsmodellen OML-POINT er tidsserier af et års meteorologiske timeværdier fra Kastrup, der på væsentlige punkter afviger fra meteorologien i Nyborg, finder kommunen, at modellen ikke kan anvendes til at udpege et specifikt punkt i omgivelserne, hvor det størst beregnede immissionsbidrag vil forekomme. Den beregnede retningsangivelse har derfor ingen mening, og den beregnede maksimale immissionsværdi må derfor vurderes at kunne forekomme i et vilkårligt punkt i omgivelserne i den nævnte afstand (radius) fra skorstenen. Disse forhold bevirker endvidere, at en indtastning af retningsafhængig bygningseffekt i OML-modellen bliver irrelevant. Bilag gengiver beregningen af immissionsbidraget for TOC uden for virksomhedens eget areal. Det bemærkes at den eksisterende skorsten 0, meter sikrer overholdelse af B-værdien for TOC. Virksomheden har foruden luftrenseanlægget andre kilder for udledning af kvælstofoxider, bestående af stk. naturgasfyrede anlæg med en samlet indfyret effekt på 0 kw. Disse anlæg er placeret ca. 00 meter øst for luftrenseanlægget. Røggassen fra disse anlæg udledes i en højde på meter over terræn. I de vindmæssige situationer hvor der sker sammenfald af røggasserne fra de kilder, finder kommunen at røggasserne vil være fortyndet så meget, at B-værdien for kvælstofdioxid fortsat kan betragtes som værende overholdt. Sammenfatning Ifølge virksomheden udledes maksimalt 00 mg TOC pr. Nm procesluft fra katalysatoren/forbrændingskammeret. Endvidere udledes maksimalt mg opløsningsmidler (VOC) pr. Nm fra Zeolit-rotoren. Ved omregning af VOC til TOC fås en lavere værdi. Under forudsætning af at emissionsværdierne ikke overskrides, vil virksomheden med etablering af luftrenseanlægget kunne overholde VOC-bekendtgørelsen. Det bemærkes af ovenstående vurdering, at såfremt den rensede procesluften fra Zeolitrotoren samt røggasserne fra katalysatoren udledes gennem afkast som oplyst, samt stofudledningerne ligeledes svarer til det oplyste, er de respektive B-værdier overholdt. Side

20 Kommunen finder at målerapporten af september 00 med sagsnr. 0-- rev. udført af firmaet Eurofins Miljø A/S, dokumenterer at luftrenseanlægget kan overholde producentens oplyste emissionsværdier. Værdierne svare til de i Miljøstyrelsens luftvejledning anbefalede grænseværdier og vil blive fastsat emissionsgrænseværdier i vilkårene for luftrenseanlægget. I virksomheden miljøgodkendelse er fastsat en grænseværdi for lugtudledning, jf. vilkår.. Luftrenseanlægget er omfattet af denne grænseværdi. Såfremt kommunen modtager klager over lugtgener fra anlægget og disse skønnes berettiget, kan kommunen under henvisning til miljøgodkendelsen, kræve dokumentation for overholdelse af vilkåret. For sikring af luftrenseanlæggets funktion og evne til rensning af procesluften skal virksomheden udføre egenkontrol som følger: Der skal fortages kontinuerlig temperaturmåling i forbrændingskammeret/katalysatoren og i regenereringsluften før Zeolit-rotoren. Temperaturerne skal logges kontinuerligt. Ved by-pass af luftrenseanlægget skal tidspunkt og varighed journaliseres. Såfremt by-pass af luftrenseanlægget har en varighed der strækker sig over timer skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt. Der skal mindst en gang årligt udføres kontrolmåling af Zeolit-rotorens evne til adsorbering og frigivelse af opløsningsmidler (luftrenseanlæggets effektivitet). Effektiviteten skal bestemmes som emissionsmålinger, der skal udføres som akkrediteret prøvetagning, og skal tilrettelægges således at de foretages under fuldlast af trykmaskinerne. For gasbrænderen tilsluttet forbrændingskammeret i luftrenseanlægget fastsættes krav om årlig kontrol af brænderen samt af forbrændingskvaliteten. Kontrollen skal udføres at servicefirma der er godkendt til udførelse af kontrollen. Resultater af journaler, målingerne og rapporter skal indføres i journal og skal sammen med oplysninger om øvrige indgreb på luftrenseanlægget være tilgængelige for tilsynsmyndigheden... Affald Lufterenseanlægget giver ikke anledning til produktion af affald... Jordforurening Ifølge kommunens oplysninger om virksomheden er der ikke konstateret jordforurening på virksomhedens areal. Der henvises i øvrigt til Miljøteknisk redegørelse af. februar 000 udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet i virksomhedens miljøgodkendelse af. februar Spildevand Luftrenseanlægget giver ikke anledning til udledninger af spildevand. Side 0

21 .. Risiko Luftrenseanlægget giver ikke anledning til øget risiko i forhold til virksomhedens øvrige drift ud fra en miljømæssig betragtning.. Renere teknologi Luftrenseanlægget er designet til destruktion af opløsningsmidler og at mindske den samlede udledning af opløsningsmidler fra virksomheden. Denne type anlæg har i en lang periode været tilgængelige på markedet og der kan derfor i gængs forstand ikke tales om renere teknologi. Luftmålinger udført på virksomhedens anlæg viser at anlægget effektivt destruere de tilledte opløsningsmidler og sikrer et lavt udslip af stofferne TOC, CO og NO x. Anlægget har samme gode virkningsgrad som konkurrerende anlæg. Kun luftrenseanlæg der kører med vekselvirkning mellem kamre har en bedre virkningsgrad.. Miljøteknisk vurdering Klicherenseanlægget.. Støj/vibrationer Klicherenseanlæggets støjbidrag til omgivelserne er uvæsentlig på grund af anlæggets størrelse, ventilationsanlæggets lille dimension samt placeringen inde i virksomhedens bygningskompleks. Kommunens vurdering Grundet klicherenseanlæggets størrelse og placering i virksomhedens bygningskompleks, finder kommunen at støjbidraget fra anlægget kan vurderes som værende uvæsentlig i forhold til virksomhedens øvrige støjkilder... Luft/lugt Virksomheden har for bedømmelse af udledningerne fra klicherenseanlægget ladet firmaet Eurofins Miljø A/S udføre emissionsmålinger på anlæggets afkast. Emissionsmålingerne er dokumenteret ved målerapport af december 00 med sagsnr. --. Resultaterne fra emissionsmålingerne udført Eurofins Miljø A/S den. december 00 er gengivet i nedenstående skema. Ifølge virksomheden blev begge målinger udført under forsøg på at køre fuldlast på klicherensemaskinerne, svarende til rengøring af 0 klicher. Parameter Luftmængde -(propyloxy)ethanol -butyrolacton Øvrige, beregnet som n-hexadecan Enhed Nm /time mg/nm mg/nm mg/nm I afkast fra klicherenseanlæg 0 0 SKEMA Side

22 Afkastet fra klicherenseanlægget er afsluttet, meter over tag. Kommunens vurdering Ifølge emissionsmålingerne dokumenteret ved målerapport af december 00 med sagsnr. -- udført af Eurofins Miljø A/S, kan der fra klicherenseanlægget forventes en udledning på 0 mg opløsningsmidler pr. Nm svarende til en kildestyrke på mg opløsningsmidler pr. sekund. Jævnfør luftvejledningen er der for både -(propyloxy)ethanol og -butyrolacton fastsat en B-værdi på 0, mg pr. m. Kommunen har udført skorstensberegning for bestemmelse af koncentrationen af TOC i omgivelserne ved anvendelse af den oplyste afkasthøjde. Beregningerne er gennemført med Miljøstyrelsens OML-model POINT (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel) og under samme forudsætninger som for luftrenseanlægget. Se ovenstående bemærkninger for denne. Bilag gengiver beregningen af immissionsbidraget for opløsningsmidler uden for virksomhedens eget areal. Ved udledning gennem det oplyste afkast beregnes et maksimalt bidrag i omgivelserne på 0, mg opløsningsmidler pr. m. Sammenfatning Ved sammenligning af beregningsresultatet med B-værdien på 0, mg pr. m bemærkes at stoffernes B-værdi er overholdt med stor margen. Idet virksomheden udleder opløsningsmidler fra andre kilder, skal der tages hensyn til dette forhold. F.eks. vil bidraget fra klicherenseanlægget lagt sammen med bidraget fra luftrenseanlægget ikke bevirke overskridelse af den beregnede B-værdi på, mg pr. m. Den beregnede B-værdi vil i øvrigt ikke blive nedreguleret væsentligt ved hensyntagen til de lavere B-værdier for stofferne fra klicherenseanlægget, idet udledningen af opløsningsmidler fra luftrenseanlægget mængdemæssigt er væsentligt større end fra klicherenseanlægget... Affald Klicherenseanlægget giver anledning til affald i form af brugt rensemiddel og brugt skyllevand. Begge former for affald afhændes til Kommunekemi a/s. Såfremt virksomheden tømmer klicherenseanlægget for rensevæske og skyllevand samt opbevarer affaldet indtil det afhændes til Kommunekemi a/s, skal affaldet opbevares i en dertil egnet lukket beholder sammen med virksomheden øvrige farlige affald... Jordforurening Se pkt... Jordforurening. Side

23 .. Spildevand Klicherenseanlægget giver ikke anledning til udledninger af spildevand. Angående spildevand fra klicherenseanlægget se pkt... Affald... Risiko Klicherenseanlægget giver ikke anledning til øget risiko i forhold til virksomhedens øvrige drift ud fra en miljømæssig betragtning.. Renere teknologi Klicherenseanlægget anvender opløsningsmidler som rensemiddel. Virksomheden bør fortløbende undersøge muligheder for substituering af det anvendte rensemiddel til mere miljøvenligt produkt eller som minimum til et produkt med en højere B-værdi. En højere B- værdi indikere at stoffet er mindre miljøfarligt. Per Jürgensen Bilag Nr. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne Nr. Luftrenseanlæggets placering i forhold til omgivelserne Nr. Flowdiagram for procesluften fra trykmaskinerne og forbrændingsanlægget Nr. Principdiagram for luftrenseanlægget Nr. Skorstensberegning for udledning af TOC fra luftrenseanlæggets katalysator Side

24 Bilag Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne 0A 0A Trioplast Nyborg 0B 0B 0A 0A0G 0G A A B B E E C C 0 0 B B A A 0 0 B BE BE E 0A A A 0A B B A A C C B B A A B 0B 0B 0 T T C C A A A A 0A 0A A A A A T T A A 0 0 A A Målforhold: :.000 Side A A 0 0

25 Bilag Luftrenseanlæggets placering i forhold til omgivelserne T 0 Luftrenseanlæg Bøjdenvej Målforhold: :.00 Side

26 Bilag Flowdiagram for procesluften fra trykmaskinerne og forbrændingsanlægget Side

27 Bilag Principdiagram for luftrenseanlægget Side

28 Bilag Skorstensberegning for udledning af TOC fra luftrenseanlæggets katalysator Miljøstyrelsens Windows-udgave af OML punktkildemodel (Vejledningsversionen). Version 00/.0 Filsæt: F:\...\00\TRIOLURE. Beregningsdato: Udskrivningsdato: kl. 0: Udskrift af immissionsberegning. Fuldstændig udskrift (dog ikke med alle måneders tabeller). Side Kildenr. Beskrivelse: Luftrenseanlægget, skorsten tilsluttet katalysator Alle emissionsparametre har været konstante under kørslen. Emission: Røgfaneløft: Volumenflux ved 0 grader C: Røggastemperatur: Indre diameter: Ydre diameter: Kildehøjde: Generel bygningshøjde: 0. g/s Fugtindhold 0.0 %-(vol) Medtaget. m/s ( Fluxen ved røggastemperaturen er:. m/s) C 0.0 m 0.0 m 0. m (over jorden).0 m Ovennævnte parametre er angivet som input. Afledte parametre er: Røggashastighed: Buoyancy flux (omtrentlig):. m/s. m/s Side

29 Receptor-højder Receptor-højderne er angivet som højder (m) over jorden - lokalt Retning til Afstand (m) receptor Maximum er. i afstand 0 m og retning 0 grader. Ruhedslængde i beregningsområdet: Generel receptor-højde: 0.0 m (Byområde). m Side

30 Opsamling på grundlag af de månedlige tabeller: Maksima af månedlige %-fraktiler for hele beregningsperioden Enheden i nedenstående skema er µg/m Retning til Afstand (m) receptor Maximum er 0 i afstand m og retning 0 grader. Side 0

31 Bilag Skorstensberegning for udledning af opløsningsmidler fra klicherenseanlægget Miljøstyrelsens Windows-udgave af OML punktkildemodel (Vejledningsversionen). Version 00/.0 Filsæt: F:\...\00\TRIOKLIC. Beregningsdato: Udskrivningsdato: kl. : Udskrift af immissionsberegning. Fuldstændig udskrift (dog ikke med alle måneders tabeller). Side Kildenr. Beskrivelse: Klicherenseanlægget Alle emissionsparametre har været konstante under kørslen. Emission: Røgfaneløft: Volumenflux ved 0 grader C: Røggastemperatur: Indre diameter: Ydre diameter: Kildehøjde: Generel bygningshøjde: 0.0 g/s Fugtindhold 0.0 %-(vol) Medtaget 0. m/s ( Fluxen ved røggastemperaturen er: 0. m/s) C 0. m 0. m. m (over jorden).0 m Ovennævnte parametre er angivet som input. Afledte parametre er: Røggashastighed: Buoyancy flux (omtrentlig):. m/s 0.0 m/s Side

32 Receptor-højder Receptor-højderne er angivet som højder (m) over jorden - lokalt Retning til Afstand (m) receptor Maximum er. i afstand 0 m og retning 0 grader. Ruhedslængde i beregningsområdet: Generel receptor-højde: 0.0 m (Byområde). m Side

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. Tillægsgodkendelse, Ændret anvendelse af gaskedel samt etablering af Low NOxbrænder på gaskedel Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 02-12-2013 Virksomhed Adresse Persievej 5 Postnummer og by Matrikulære oplysninger

Læs mere

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde

Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Nuup Kommunea Forvaltning for Teknik og Miljø OML-beregning for placering af boliger i nuværende lufthavnsområde Udgivelsesdato : 14. oktober 2008 Projekt : 40.4492.02 Udarbejdet : Knud Erik Poulsen Side

Læs mere

Miljøgodkendelse af Tryklinie TT61

Miljøgodkendelse af Tryklinie TT61 Miljøgodkendelse af Tryklinie TT61 15. februar 2012 1/13 Stamoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Virksomhedens ejer Glud & Marstrand A/S Næsbyvej 20, 5000 Odense C Glud & Marstrand A/S,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Miljøteknisk resumé. Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering. Miljøteknisk vurdering

Miljøteknisk resumé. Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering. Miljøteknisk vurdering Miljøteknisk resumé Spildevandsteknisk redegørelse og vurdering Miljøteknisk vurdering Udarbejdet den 12. marts 2010 af Mia Engelhardt Sagsbehandler/KS Dokumentnr. Journalnr. MiaEn/MortenMa 2729210 2387234

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2012 modtaget ansøgning fra Nordgroup a/s om ændret ventilationsanlæg på Modtageanlæg for Fast Affald. Nordgroup a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00753 Ref. Johje/olkri Den 8. marts 2013 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse om

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Screening for VVM-pligt af virksomheden Andresen Towers A/S på ejendommen Lindholm Havnevej 38, 5800 Nyborg CVR-nr.: 3337 3198

Screening for VVM-pligt af virksomheden Andresen Towers A/S på ejendommen Lindholm Havnevej 38, 5800 Nyborg CVR-nr.: 3337 3198 Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Andresen Towers A/S Industrivej 12 5550 Langeskov Att.: Peter Sylow Madsen Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S

Revurdering af miljøgodkendelse for. MJC Metal A/S Teknik & Miljø MJC Metal A/S Stenhuggervej 13 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. juli 2013 Sagsbehandler Sven Havelund/KJLH/CHFNS Telefon direkte 76 16 13 90 Sags id 2011-12157 E-mail svhav@esbjergkommune.dk

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Front-Z A/S. Revurdering og miljøgodkendelse. 19. august 2015

Front-Z A/S. Revurdering og miljøgodkendelse. 19. august 2015 l Revurdering og miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af lakeringsanlæg samt revurdering af godkendelse af 24.10 1989 og 21. 12 2004 Langvadbjergvej 19-21 7400 Herning 19. august 2015 1. Stamdata for virksomheden...2

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Rørmosevej 19a, 5610 Assens, matr.nr. 16f, Aborg By, Gamtofte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Rørmosevej 19a, 5610 Assens, matr.nr. 16f, Aborg By, Gamtofte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Miljøgodkendelse af Aborg Skydecenter Rørmosevej 19a, 5610 Assens Maj 2016 Godkendelsen omfatter: Beliggende på: Godkendelsen er meddelt til: CVR-nr.: 16287180 Grundejer: Revurdering af og tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND-

TILLADELSE TIL ÆNDRING AF ILTNINGSANLÆG PÅ ØSTRE VAND- TREFOE Vand A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk TILLADELSE

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN

AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN AUTOVÆRKSTEDSBEKENDTGØRELSEN For yderligere oplysinger kontakt kommunes miljøafdeling. Udviklet i samarbejdet mellem Sønderborg Kommune og HANSENBERG HANSENBERG Illustrator: Daniel Nielsen. Layout og design:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup

Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Produktionslinie for PE-coating af karton ELOPAK A/S, Hovmarken 8, Lystrup 31. august 2011 %/0)1!*1)*(* 2 3,!"#$% & '( )*(( +'( )*(( -. + )% )*(( ", )%)*() 4. " 52!" 65.2 '1*/()(7

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Godkendelsen erstatter godkendelsen meddelt af Odense Kommune den 24. juni 1994, stadfæstet med visse ændringer af Miljøstyrelsen den 26. juli 1995.

Godkendelsen erstatter godkendelsen meddelt af Odense Kommune den 24. juni 1994, stadfæstet med visse ændringer af Miljøstyrelsen den 26. juli 1995. Miljøgodkendelse Miljøsags nr. : MIL 2003-0159 Matr.nr. : 2 ge, Ålykke Gård Hgd Virksomhed : Glud & Marstrand A/S Adresse : Næsbyvej 20, 5000 Odense C CVR-nr. : 6728 7118, Pnr. 10036 12360 Godkendelsen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 352 Offentligt Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. maj 2013 J.nr.: NMK-10-00587 Ref.: ribba/damoe AFGØRELSE i sag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne.

4,5 m fra møllen. Der er i 2009 givet tilladelse til en tilsvarende mølle placeret SV for bygningerne. Morten S. Kristiansen Sales Manager HSWind Clausholmvej 24 8960 Randers SØ Mail: Morten@hswind.dk 2. marts 2012 Sagsident: 11-54755 Sagsbehandler: Søren-Peter Andersen Haderslev Kommune Erhverv og borgerservice

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven

Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i husdyrgodkendelsesloven Teknik- og Miljøafdeling Skovgård I/S Bredemisrevej 1B 5853 Ørbæk Dato: 22-10-2007 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8639. Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse

Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup. CVR nr. 26 69 86 87. Tillæg til miljøgodkendelse Koldingegnens Lufthavn Lufthavnsvej 1 6580 Vamdrup CVR nr. 26 69 86 87 Tillæg til miljøgodkendelse 1200 årlige skolehelikopteroperationer på Koldingegnens Lufthavn ApS, matr. nr. 6a Bønstrup By, Vamdrup

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2.

Hvis der svares ja til nogle af nedenstående forhold, skal de vurderes yderligere i skema 2. VVM-screening af: Siemens A/S Aabenraavej 69 6400 Sønderborg Siemens A/S har anmeldt, at de flytter hele deres eksisterende produktion i Nordborg til en ny produktionsbygning i Sønderborg. Placering af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.12.2015 CVR-nummer 27055370 P-nummer 1009748233 e-doc journal nr. 13/027567 Virksomhed Dittokan A/S Adresse

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Notat Paamiut Varme- og nød-elværk Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 7. december 2015 Projekt nr. 22190 Dokument nr. 121810654 Version 1 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.

TEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst:

Rambøll har i ansøgningen i forhold til ovennævnte betingelser, oplyst: Sønderborg Kraftvarmeværk I/S Vestermark 16 6400 Sønderborg Sendt som digital post og på mail til Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: skvv@skvv.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01109 Ref. mschu/johje Den 10.

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt som mail til: ejendomme@silkeborg.dk 13. juli 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for nyt stadion på Søholt Silkeborg Kommune, Natur og Miljø har den 27. maj

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 23-07-07 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 74 E-mail: pej@nyborg.dk Sagsid.: 07/2752. Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S

OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S OML-lugt-beregninger for De Danske Gærfabrikker A/S Bilag 11 til miljøansøgning Juli 2013 Udgivelsesdato : 18. juli 2013 Projekt : 40.8085.01 Udarbejdet : Christina Halck, Knud Erik Poulsen Kontrolleret

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere