LFS visioner for den pædagogiske faglighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LFS visioner for den pædagogiske faglighed"

Transkript

1 1 LFS visioner for den pædagogiske faglighed Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles afsæt for LFS medlemmer samt foreningens ansatte og tillidsvalgte. Det danner baggrund for at navigere i og udenfor institutionerne. Det danner afsæt for de prioriteringer, valg og løsninger, som søges i praksis samt i diverse politiske fora. Visioner for den pædagogiske faglighed skal derfor ses som et strategidokument, der udtrykker det, som LFS dels stræber efter at nå gennem forhandlinger med politikere og arbejdsgivere, dels søger at praktisere og udvikle i samarbejde med børn, brugere, forældre, værger og kolleger. LFS Visioner for den pædagogiske faglighed beskriver LFS visioner for det pædagogiske felt, men visioner er ikke nok, de skal følges op af handlinger, der sikrer at visionerne realiseres til glæde for børn, unge og brugere. Visioner for den pædagogiske faglighed et strategidokument Pædagogik handler om den menneskelige dannelse, og om at støtte mennesker i at blive og forblive myndige borgere. Det er på mange måder en almen menneskelig aktivitet, som foregår overalt, hvor børn, unge og voksne mødes og interagerer. I det moderne samfund varetages store dele af det pædagogiske arbejde udenfor hjemmet i institutioner og tilbud. I dag varetages arbejdet med den menneskelige dannelse af professionelle pædagogiske ansatte. De er ansvarlige for, at mødet med små og store, unge og gamle, raske og syge forvaltes på en måde, der støtter den enkeltes udvikling, livslæring og dannelse. Pædagogisk arbejde bygger på relationer, samspil, samt rammer og vilkår for dette. Det gør det svært at afgrænse og definere, hvad kernen i pædagogisk arbejde er. LFS ønsker med Visioner for den pædagogiske faglighed at indfange og formulere det særlige, som det pædagogiske personale udøver i de mange forskellige institutioner og tilbud. Pædagogisk arbejde er en foranderlig størrelse, som i høj grad påvirkes af lokale og internationale dagsordener. Netop i disse år sætter en nyliberal og markedsgjort dagsorden rammerne for, hvad der defineres som kerneopgaven, samt hvordan denne skal løftes. Udviklingstendenser, som man tydeligt kan se i politikernes og arbejdsgivernes krav om effektivitet, kontrakt-, effekt-, resultat- og målstyring af de kommunale institutioner og tilbud. LFS kæmper for et solidarisk og demokratisk velfærdssamfund, hvor alle mennesker anerkendes og opfattes som medborgere, og hvor det pædagogiske arbejde baseres på et demokratisk og humanistisk grundlag. Vi sætter mennesket i centrum, og det betyder, at vi vægter den reflekterede pædagogiske relation som nøglen til udvikling af det pædagogiske område. Det betyder, at LFS ønsker at sætte mål for velfærden, fællesskabet og mennesket med den intention at styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde, samt sikre en demokratisk udvikling af den offentlige sektor. Visioner for den pædagogiske faglighed formulerer det,

2 2 som LFS opfatter som vigtigt og nødvendigt i forbindelse med det pædagogiske arbejde nu og i fremtiden. LFS ønsker at styrke den pædagogiske professionalitet og det pædagogiske områdes autonomi gennem præcisering af det, vi vil kendes på og det, som LFS vil kæmpe for. LFS ønsker at fremme, styrke og udvikle solidariske faglige fællesskaber, der kan udvikle et demokratisk og lighedsorienteret velfærdssamfund. Visioner for den pædagogiske faglighed et strategidokument LFS Visioner for den pædagogiske faglighed beskriver LFS visioner for det pædagogiske område og dermed medlemmernes arbejdsliv. Men visioner er ikke nok, de skal følges op af handlinger, der sikrer at visionerne realiseres til glæde for børn, unge og brugere. Visioner for den pædagogiske faglighed udgør et fælles professionelt afsæt for det pædagogiske personale/tillidsvalgte samt LFS ansatte. Det danner baggrund for at navigere i og udenfor institutionerne. Det danner afsæt for de prioriteringer, valg og løsninger som søges i praksis samt i diverse politiske fora. Visioner for den pædagogiske faglighed skal derfor ses som et strategidokument, der udtrykker det som LFS dels stræber efter at nå gennem forhandlinger med politikere og arbejdsgivere, dels søger praktisere og udvikle i samarbejde med børn, brugere, forældre, værger og kolleger. 1. Vi vil kendes på at vi sætter mennesket i centrum for vores pædagogiske arbejde Det pædagogiske arbejde er et professionelt møde med et andet ligeværdigt menneske, hvor den professionelle vil noget med det andet menneske på en meningsfuld og omsorgsfuld måde. Det er gennem bekræftende samspil med andre, at man bliver sig selv, tydelig for sig selv og tydelig for andre. Pædagogisk arbejde er et relationsarbejde, der betoner gruppeprocesser og fællesskaber som grundstenen i den enkeltes alsidige udvikling og identitetsskabelse. Derfor vil vi skabe og støtte relationer og samspil mellem ligeværdige mennesker tager udgangspunkt i det hele menneske og dets potentialer og behov søger at udvikle barnets, brugerens og beboerens livslæring, dannelse og selvstændighed. har fokus på barnets, brugerens og beboerens selvværd, selvfølelse og selvtillid vægter udviklingen af solidaritet, gensidighed og det alment menneskelige Derfor vil vi støtte og skabe livsduelighed

3 3 arbejder med udgangspunkt i visionen om barnets, brugerens og beboerens evne til mestring af eget liv ser menneskets egenaktivitet som fundament for menneskets udvikling og væren. ser legen og det legende som omdrejningspunkt i alle menneskers alsidige udvikling og læring. skaber mulighed for at barnet, brugeren og beboeren kan gøre det, han eller hun vil vægter barnets, brugerens og beboerens autonomi og almene trivsel arbejder med skabelse af netværk, sociale spilleregler og konflikthåndtering Derfor vil vi skabe udvikling i trygge og omsorgsfulde rammer ser det andet menneskes kvaliteter og handler på det er tilstede, nærværende og deltagende er engagerede og opsøgende i forhold til barnet, brugeren og beboeren søger at skabe et genkendeligt og trygt miljø. giver mulighed for at søge udfordringer, og står parat med støtte og omsorg, når behovet er der. Derfor vil vi skabe og støtte forpligtende og inkluderende fællesskaber vægter individets deltagelse i fællesskabet og i samfundet søger at støtte udviklingen af demokratiske og solidariske mennesker. forebygger ved at skabe mangfoldige institutioner og passende pædagogiske tilbud går imod mobning, chikane, vold, ulighed, undertrykkelse og racisme 2. Vores arbejde skal kendes ved en pædagogisk kultur, der hviler på et etisk grundlag Barnets, brugerens, beboernes trivsel, udvikling og dannelse er afhængig af den måde, det pædagogiske personale forvalter den pædagogiske opgave på. Det betyder, at det er vigtigt, at udvikle og støtte en professionel etik der inkluderer alle brugerne i det pædagogiske felt. Det handler om, at udvikle en etik, der har fokus på, at den professionelle har et mentalt overskud, positive forventninger og et anerkendende menneskesyn Derfor vil vi arbejde på baggrund af et etisk fundament med fælles grundværdier har et tolerant og positivt livssyn er anerkendende, nærværende og empatiske har tillid til barnet, brugeren og beboeren og har fokus på dets rettigheder fokuserer på menneskets ressourcer frem for fejl og mangler. viser begejstring, glæde og overskud i forholdet til andre mennesker udfordrer, motiverer og inspirerer

4 4 Derfor vil vi skabe en ansvarlig pædagogisk kultur på arbejdspladsen er bevidste om, at vi bruger os selv hele tiden er bevidste om, at håndtere samspillet mellem mennesker med ærlighed og åbenhed arbejder på baggrund af intentioner med fokus på processer er socialt ansvarlige og bevidste om, at vi er rollemodeller Derfor vil vi være socialt og kulturelt afstemt er bevidste om, at vi handler i forskellige sociale og kulturelle kontekster arbejder med hele mennesket og dets livsbetingelser og muligheder har fokus på kropslighed og giver plads til langsommelighed søger afstemning mellem personlige og faglige perspektiver Derfor vil vi vægte kreativitet i arbejdet vil forsøge at skabe mening i handling og sikre kontinuitet og variation i den pædagogiske relation kontinuerligt diskuterer såvel de overordnede linier som detaljer og nuancer for at finde muligheder og løsninger der understøtter udviklingen for den enkelte og fællesskabet vil være nysgerrige, spontane, alsidige og vil evne at navigere i kaos 3. Vores faglighed skal kendes på en mangfoldighed af kvalifikationer og kompetencer Udførelsen af det pædagogiske arbejde kræver mange forskellige kompetencer og kvalifikationer. Det pædagogiske personales særlige viden er kompleks og mangfoldig. Denne viden gør os i stand til at navigere i komplekse sammenhænge og at kunne skabe, deltage i og vedligeholde samspil, samt tage valg og ansvar. Disse erhverves gennem uddannelse, erfaringer og løbende udvikling af og i praksis. Børns, brugeres og beboeres udbytte af den pædagogiske relation hænger nøje sammen med den faglighed, der er mulighed for at skabe indenfor det pædagogiske felt, det enkelte område og den enkelte institution. Derfor vil vi prioritere professionalitet vægter et pædagogisk videns- og uddannelsesbaseret arbejdsfællesskab skaber en professionel kultur på arbejdspladsen, hvor der kontinuerligt sker faglig sparring, vidensudvikling og sidemandsoplæring blandt alle medarbejdere evner at udøve praksis, planlægge praksis samt reflektere over praksis ser faglig mangfoldighed er en forudsætning for at udvikle arbejdet. Derfor vil vi have fokus på videnskabelighed begrunder, beskriver, drøfter og vurderer vores handling på baggrund af generaliserede

5 5 erfaringer, viden og indsigt spejler vores praksis i relevant teori for at udvikle, kvalificere og berige praksis har indsigt og viden om den pædagogiske kerneopgave har indsigt og viden om den brugergruppe vi arbejder med har indsigt og viden om relevante faglige redskaber og metoder ser praksis og handler i relation til lovgivning, reglement samt almen samfundskundskab Derfor vil vi prioritere at have mod og turde modstand tør sætte os selv i spil er kritiske og udviser sund skepsis i forhold til tilsyneladende fastslåede sandheder og løsninger tør yde modstand, tage valg og bevidst stillingtagen er kritiske overfor alle former for standardisering, ensretning og kommercialisering af den pædagogiske praksis er undersøgende og undrende på alt, hvad angår relationer og løsninger Derfor vil vi tænke og handle på baggrund af mangfoldighed ser forskellighed som en styrke og en nødvendighed i det pædagogiske arbejde og i samfundet tager afsæt i en inklusionstænkning uanset den enkeltes klasse, køn og race søger at finde måder og steder, hvor det urummelige kan rummes uanset den enkeltes klasse, køn og race er specialister på forskellige dele, og bruger hinandens forskellige kompetencer i personalegruppen Derfor vil vi prioritere at samarbejde internt og eksternt vægter samarbejdet med kolleger, forældre samt det tværfaglige samarbejde vægter den fælles kommunikation forsøger at skabe en fælles platform, hvorfra vi kan arbejde vægter, at få faglig, kollegial sparring, herunder pædagogisk evaluering af det pædagogiske arbejde 4. Vores arbejdsvilkår skal kendes på professionelt råderum, og høj faglighed. Det pædagogiske arbejde handler både om værdier og mål og om arbejdsvilkår. Udfoldelsen af den pædagogiske faglighed er tæt forbundet med, hvor mange ressourcer politikkerne investerer i området. Kvaliteten af en relation er afhængig af den omverden og de rammer, relationen udspiller sig i. Kvalitet af arbejdet kræver kvalitet i arbejdet. Derfor er autonomi, myndighed, økonomi, normeringer, rammer, miljø, ledelse og uddannelse vigtige elementer i udførelsen af det pædagogiske arbejde.

6 6 Derfor vil vi skabe gode arbejdsforhold stiller krav om økonomi og normeringer der giver tid til barnet, brugeren, beboeren stiller krav om tid og viden i forbindelse med diverse opgaver stiller krav om en løn der vidner om det betydningsfulde samfundsmæssige arbejde vi udfører stiller krav om gode psykiske rammer, et godt arbejdsmiljø og et godt miljø for brugere og beboere. stiller krav om optimale fysiske rammer i form af kvadratmeter, indeklima m.m. stiller krav om æstetiske miljøer, hvad angår indretning og ergonomiske midler Derfor vil vi have mulighed for uddannelse vil have tid til og mulighed for at udvikle og kvalificere vores faglighed via grund-, efter- og videreuddannelse vil have god pædagogisk uddannelse, der ikke tager afsæt i markedets logikker. vil arbejde for at pædagogisk uddannelse kvalificerer og styrker den enkelte pædagogiske medarbejders relationsevner ønsker praksislæring og praksisudvikling på arbejdsstedet for derved, at skabe en faglig kultur ønsker tid og mulighed for supervision og sparring af professionelle og leder og kolleger Derfor vil vi have demokratisk ledelse og en demokratisk organisation For os betyder det at vi: forudsætter politikernes og arbejdsgivernes vilje til dialog, medindflydelse og medbestemmelse i hverdagen prioriterer synlig, nærværende og demokratisk god ledelse i dagligdagen har en ledelse med en pædagogisk faglighed erhvervet via pædagoguddannelsen ønsker mulighed for lederuddannelse og ledelsesudvikling ud fra en demokratitankegang Derfor vil vi have en decentralisering af den pædagogiske udvikling For os betyder det at vi: ser synet på det unikke individ og den faglige autonomi som hinandens gensidige forudsætninger. har definitionsmagt, fortolkningsret og handlefrihed i forhold til, hvad der er god pædagogik, og hvordan en institution skal drives har indflydelse på eget arbejde, samt på betingelserne for arbejdet har professionel autonomi, metodefrihed og flertydighed får tid og mulighed for, at være med til at definere mål, retning, rammer og handlinger at der er mange veje til den gode pædagogiske relation

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met

Principprogram. for Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Professionsidealet DLF. -met Principprogram for Danmarks Lærerforening Danmarks Lærerforenings kongres 8. - 10. september 2015. Danmarks Lærerforenings principprogram beskriver de grundlæggende principper, som organisationen bygger

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere