Bachelor i sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor i sygepleje"

Transkript

1 Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box Nuuk

2 Indholdsfortegnelse 1. Sygeplejerskeuddannelsens profil Profil for Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og andre videregående uddannelser7 1.3 Adgangskrav...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet Fagenes placering og tidsmæssige omfang Turnusplan Overordnet ramme for fagfordeling og fordeling af ECTS inden for uddannelsen...11 Teoretiske sygeplejefag...11 Sundhedsvidenskab...11 Naturvidenskab...12 Humanvidenskab...12 Samfundsvidenskab...12 Uddannelsens kliniske del Plan over de enkelte semestres fagfordeling inkl. klinisk undervisning Litteraturkrav Tværfaglighed i uddannelsen Fagbeskrivelser for den teoretiske undervisning Sygeplejevidenskab ekstern prøve: ekstern prøve ekstern prøve Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Humanvidenskab Samfundsvidenskab ekstern prøve Mål, indhold, tidsmæssigt omfang, placering, tilrettelæggelse og bedømmelse af den kliniske undervisning Uddannelsens kliniske undervisning Studietilrettelæggelse af klinisk undervisning Studierettet klinisk undervisning i 1. 6 semester Professionsrettet klinisk undervisning i 7. semester Oversigt over klinisk undervisning, omfang, placering og studiemetoder Fagbeskrivelser for sygeplejefagets kliniske undervisning Fagbeskrivelse for studierettet klinisk undervisning og læring i praktisk færdighedsbeherskelse i 1. og 2. semester

3 3.4.2 Fagbeskrivelse for studierettet klinisk undervisning og læring i praktisk færdighedsbeherskelse i 3. semester Fagbeskrivelse for studierettet klinisk undervisning for medicinske/kirurgiske forløb herunder også geriatri og hjemmesygepleje, i 4. semester Fagbeskrivelse for studierettet klinisk undervisning i psykiatrisk sygepleje, i 6. semester Fagbeskrivelse for studierettet klinisk undervisning i obstetrik sundhedspleje, i 6. semester Fagbeskrivelse for professionsrettet sygepleje, i 7. semester Undervisnings- og arbejdsformer Pædagogiske undervisnings- og arbejdsformer i teoretisk undervisning Undervisnings- og arbejdsformer ved prøver og obligatoriske opgaver Godkendelse af kliniske undervisningsforløb Krav til godkendelse af et klinisk undervisningsforløb Procedure for godkendelse af et klinisk undervisningsforløb Obligatorisk deltagelse i den kliniske undervisning Den valgfri del af uddannelsen Bachelorprojekt Merit Internationalisering Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer Indstilling og afmelding til prøver...53 Bilag: Kompetenceprofil for Bachelor i Sygepleje...55 Kompetencemål for en nyuddannet sygeplejerske

4 Lovgrundlag Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14. af 23.juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Landstingsforordning nr.7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke. Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 29 af 1.januar 2008 uddannelse til professionsbachelor i sygepleje i Danmark Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr.113 af 19.februar 2001 om uddannelsen til Professionsbachelor i Danmark Rådsdirektiv om samordning af bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske ect. (77/453/EØF med senere tilføjelser) Rådsdirektiv om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser ect. (77/454/EØF med senere tilføjelser) Rapport og henstilling om de kompetencer, der kræves for at udøve virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje (EU-dok.: XV/E/8481/4/97/DA) Studieordningen suppleres af et eksamenskatalog og lektionskataloger for den teoretiske og kliniske del af uddannelsen samt for tværfaglige elementer og valgfag. Eksamenskataloget præciserer den konkrete tilrettelæggelse af interne og eksterne prøver i det aktuelle semester. Lektionskatalogerne præciserer undervisningens tilrettelæggelse, indhold og pensum. Efter indhentet udtalelse fra Embedslægeinstitutionen godkender akademisk råd ved Ilisimatusarfik studieordningen

5 1. Sygeplejerskeuddannelsens profil Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er: At kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde og til forsatte studier på master-/kandidatniveau. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Bestået uddannelse giver ret til autorisation som sygeplejerske i henhold til Hjemmestyrets Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1995 om sygeplejerskers autorisation og virke og til betegnelsen bachelor i sygepleje / Bachelor of science in nursing. Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt Sygeplejerskens virksomhed omfatter sygepleje til børn, unge, voksne og ældre med såvel akutte som kroniske somatiske og psykiatriske lidelser. Sygepleje er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, sygdomsforebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter og retter sig mod enkeltpersoner, medlemmer af en familie, grupper og lokalsamfund. Sygeplejersken medvirker i opfyldelsen af målsætninger for befolkningens sundhed og for et sundt miljø over alt i sundhedsvæsenet og i det tilgrænsende socialvæsen. Sygepleje indebærer at planlægge, udføre, evaluere og udvikle sygepleje, der bygger på aktiv medinddragelse af og medbestemmelse hos de berørte parter. Sygeplejerskens virksomhed rummer dimensionerne at udøve, at lede, at formidle og at udvikle sygepleje i relation til enkeltpersoners og gruppers behov for sygepleje, herunder de hermed forbundne koordinerende, undervisende, kvalitets- og fagudviklende opgaver. Sygeplejersken udøver sygepleje selvstændigt og som medlem af faglige og tværfaglige teams. Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt så professionelle og akademiske kompetencer udvikles i sammenhæng og i et dynamisk samspil mellem teori og praksis. Kernefaglighed Uddannelsen indeholder centrale fag der udgør uddannelsens identitet og kernefaglighed. Uddannelsens kernefaglighed har sit grundlag i sygeplejefagets teorier, begreber og metoder samt i fag inden for det sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige område. Fagene medvirker til at beskrive, forstå og forklare de faglige problemstillinger inden for virksomhedsområdet. Sygeplejerskeuddannelsens kernefaglighed udvikles i samspil med udviklingen af videnskabelige teorier om og for sygepleje samt samfundsudviklingen både nationalt og internationalt

6 Kernefaglighed rummer etisk holdning og ansvarlighed hvor hensynet til patienten og til samfundsmæssige principper er afgørende for udøvelse af professionel sygepleje og omsorg. I udøvelse af professionel sygepleje og omsorg er udgangspunktet patientens oplevelse af og reaktion på egen livs situation samt sygeplejerskens faglige vurdering heraf. Kernefaglighed rummer sygepleje der er sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende for det enkelte menneske og grupper af mennesker. 1.1 Profil for Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland Profilen afspejler sygeplejerskens virksomhedsområde i Grønland. Uddannelsen fokuserer på de særlige arktiske sundheds- og sygdomsmæssige forhold og problemstillinger afledt af bl.a. de socio- og flerkulturelle betingelser. Sygeplejerskeuddannelsen i Grønland har fokus på sygepleje af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, sygdomsforebyggende, som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter og retter sig mod enkeltpersoner, medlemmer af en familie, grupper og lokalsamfund. Uddannelsen afspejler den almene samfundsmæssige, uddannelsespolitiske og sundhedspolitiske udvikling, således at Grønlands specielle sundhedsmæssige forhold medinddrages og problematiseres. Udviklingen på de kliniske undervisningssteder er præget af en øget anvendelse af teknologi, herunder informationsteknologi. Det somatiske felt er præget af stor variation i patient forløb og en høj grad af generalistfunktioner, et udvidet samarbejde med primær sundhedstjeneste som er præget af forebyggelse og sundhedsfremme samt øgede krav om tværfaglig specialviden. Sygeplejerskeuddannelsen er professionsrettet, udviklings- og forskningsbaseret Professionsrettet indebærer, at uddannelsen har et professionsorienteret sigte og er orienteret mod den udvikling og de ændringer, som sker inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsvæsenet. Dette sikres gennem det dynamiske samspil mellem teoretisk og klinisk undervisning i uddannelsen samt i samarbejdet mellem Ilisimatusarfik og sundhedsvæsenets institutioner både konkret i uddannelsen og overordnet mellem institutionerne. I uddannelsen udvikles og formidles viden om professionens værdier, mål, metoder og vilkår. Udviklingsbaseringen indebærer, at der i sygeplejerskeuddannelsen foregår udviklingsaktiviteter, der involverer et samarbejde med videregående uddannelser i Grønland / udlandet og med det kliniske felt. Udviklingsbaseringen sikrer et dynamisk og vidensgenererende miljø for de sygeplejestuderende i uddannelsen. Der fokuseres på kvalitetsudvikling, som kan belyse aktuel faglig udvikling og behov herfor sammenholdt med erfaringer i professionen og i sundhedsvæsenet. Forskningsbaseringen kommer til udtryk ved, at kernediscipliner inden for både det almene og det kliniske område forestås af undervisere, der også deltager aktivt i forskning - 6 -

7 For at styrke det bagvedliggende forskningsmiljø er der indgået aftaler med institutioner der bedriver forskning i sygepleje. 1.2 Samarbejde mellem Sygeplejerskeuddannelsen og andre videregående uddannelser Følgende samarbejde er aftalt for at udvide de studerendes muligheder for kvalificeret og relevant undervisning: Uddannelsen hører under Ilisimatusarfik og samarbejder med øvrige uddannelser under universitetet. Uddannelsen samarbejder med de kliniske uddannelsessteder om udviklingen af den konkrete uddannelsestilrettelæggelse i klinikken samt om lektionskatalogerne for den kliniske del af uddannelsen. Uddannelsen indgår i internationalt samarbejde og samarbejder med kliniske uddannelsessteder i de valgfri fag på 8. semester. Således at de studerende frit kan vælge hvilke valgfag de ønsker at benytte. 1.3 Adgangskrav Der er adgangsbegrænsning til sygeplejerskeuddannelsen, idet der på grund af et begrænset antal praktikpladser kun optages 14 studerende på uddannelsen pr. år. Ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen optages i 2 grupper: Første gruppe, der udgør 70%, optages udelukkende efter gennemsnittet på den adgangsgivende eksamen, fx Grønlandsk GU Studentereksamen (stx) Højere forberedelseseksamen (hf) Højere handelseksamen (hhx) Højere teknisk eksamen (htx) Den gymnasiale uddannelse skal være bestået med et eksamensgennemsnit på mindst 5 (efter 7-trinsskalen). Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere i denne gruppe, end der er studiepladser til, vil der kunne fastsættes et højere karaktergennemsnit som optagelseskrav. Anden gruppe, der udgør 30%, optages efter andre kriterier, fx Et lavere gennemsnit på den gymnasiale uddannelse, suppleret med anden erfaring

8 Enkeltfag fra gymnasial uddannelse: Grønlandsk eller dansk, engelsk, fysik/kemi, matematik, psykologi eller samfundsfag med mindstekarakteren D / 4 (efter 7-trinsskalen) samt 9 måneders erhvervserfaring 1-årigt GU-forløb med fag på C niveau og mindstekarakteren D / 4 (efter 7-trinsskalen). I denne gruppe foretages en individuel vurdering af ansøgerne. Her vurderes ansøgeren således på, hvad man har foretaget dig udover den adgangsgivende eksamen. En motiveret ansøgning er derfor en god ide, såvel som at supplere sin eksamen via forskellige aktiviteter. Hvis der ikke skønnes at være et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere i anden gruppe, vil der i stedet kunne optages flere fra første gruppe. Alle ansøgere skal bestå Grundkursus i førstehjælp. Grundkursus i førstehjælp tilbydes i løbet af semester som ekstraundervisning og skal være bestået for at kunne indstille sig til 1. ekstern prøve. Dispensation fra optagelseskrav kan søges, såfremt man kan dokumentere at have opnået tilsvarende færdigheder på anden vis. 2. Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet 2.1 Fagenes placering og tidsmæssige omfang Sygeplejerskeuddannelsen er normeret til 4 studenterårsværk eller 240 ECTS (European Credit Transfer System), fremover benævnt ECTS. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. Et studenterårsværk svarer til 60 ECTS. Uddannelsen består af 8 semestre. Hvert semester omfatter ca. 30 ECTS og svarer til ca uger. 1,5 ECTS svarer således til ca. 1 uge. I studiet vil arbejdsbyrden svare til timers arbejde pr. uge. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Uddannelsen omfatter en teoretisk undervisningsdel svarende til 150 ECTS og en klinisk undervisningsdel svarende til 90 ECTS. Uddannelsen omfatter undervisning inden for følgende fag: Sygeplejevidenskab Sundhedsvidenskab Naturvidenskab Humanvidenskab 145,0 ECTS* 30,5 ECTS 16,0 ECTS 12,5 ECTS - 8 -

9 Samfundsvidenskab Valgfag Bachelorprojekt I alt 10,0 ECTS 6,0 ECTS 20,0 ECTS 240,0 ECTS * Sygeplejefaget er fordelt med 55 ECTS til den teoretiske undervisning og 90 ECTS til den kliniske undervisning. Den kliniske undervisning i sygeplejefaget vil inddrage viden og litteratur fra det sundheds-, natur, humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Sygeplejefagets placering er bestemmende for de øvrige fagområders placering. Uddannelsen er tilrettelagt således, at der er en vekselvirkning og en kombination mellem teoretisk og klinisk undervisning og med en stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem uddannelsen. Undervisningen vil i begyndelsen af studiet overvejende være lærerstyret og ændrer sig til større fokus på studenteraktiverende læreprocesser i den sidste del af studiet og andelen af opgaver og projekter vil progrediere

10 2.1.1 Turnusplan Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. 1. semester: 30 ECTS 26 ECTS Teori 4 ECTS klinik 2. semester: 30 ECTS Ferie Selvstudie 26,5 ECTS Teori 3,5 ECTS klinik 3: sem. 30 ECTS 13,5 ECTS Teori 16,5ECTS klinik Teori fortsat 4. semester: 30 ECTS Ferie Selvstudie 5. semester: 30 ECTS 12 ECTS Teori 18 ECTS klinik 30 ECTS Teori 6. semester: 30 ECTS Ferie Selvstudie 7. semester: 30 ECTS 18 ECTS klinik 12 ECTS teori 30 ECTS klinik 8. semester: 30 ECTS Ferie 6 ECTS valgfag 20 ECTS Bacheloropgave 4 ECTS teori

11 2.2 Overordnet ramme for fagfordeling og fordeling af ECTS inden for uddannelsen Uddannelsens teoretiske del: 150 ECTS Teoretiske sygeplejefag 55 ECTS Sygeplejekursus 1: 1. semester Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen 1,5 ECTS Sygeplejekursus 2: 1. semester Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, lidelse og forestående død, herunder menneskets muligheder, behov og ressourcer 7,5 ECTS Sygeplejekursus 3 del 1: 2 semester Patientfænomener som f.eks. smerter, angst, stress, mestring og sygeplejeintervention i forhold hertil 5,5 ECTS 1. ekstern prøve 3,5 ECTS Sygeplejekursus 3 del 2: 3. semester Patientfænomener som f.eks. sorg, tab, håb, mening, død og sygeplejeintervention herunder åndelig omsorg i forhold hertil 6,0 ECTS Sygeplejekursus 2 del 3: Sygepleje til børn og deres forældreø 2,5 ECTS Sygeplejekursus 4: 4. semester Etiske aspekter og dilemmaer på professions- og samfundsplan 1,5 ECTS Sygeplejekursus 5: 4. semester Fordybelse i sygeplejefænomener i forhold til komplekse plejeforløb 3,0 ECTS 2. ekstern prøve 2,0 ECTS Sygeplejekursus 6: 5. semester Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje 3,0 ECTS Sygeplejekursus 7: 5. semester Sygepleje relateret til psykiatriske plejeforløb 2,0 ECTS Sygeplejekursus 8: 5. semester Sygepleje relateret til obstetriske plejeforløb 2,0 ECTS Sygeplejekursus 9: 5. semester Sygepleje/behandling relateret til særlige patientforløb i form af arktisk behandlersygepleje 4,5 ECTS Sygeplejekursus 10: 6. semester Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje Sygeplejekursus 11: 6. semester Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygepleje Sygeplejekursus 12: 8. semester Bachelorkonference 2,5 ECTS 5,0 ECTS 3,0 ECTS Sundhedsvidenskab Videnskabsteori og forskningsmetodologi Sygdomslære Ernæringslære og diætetik Farmakologi Epidemiologi og miljømedicin Ergonomi Folkesundhedsvidenskab Sundhedsinformatik 30,5 ECTS 6,5 ECTS 9,0 ECTS 2,5 ECTS 4,0 ECTS 2,0 ECTS 1,0 ECTS 4,0 ECTS 1,5 ECTS

12 Naturvidenskab Anatomi/fysiologi/ embryologi/ genetik/ biokemi Mikrobiologi 16,0 ECTS 13,0 ECTS 3,0 ECTS Humanvidenskab Psykologi Pædagogik Filosofi og etik Religion 12,5 ECTS 3,5 ECTS 4,5 ECTS 3,5 ECTS 1,0 ECTS Samfundsvidenskab Sociologi og antropologi Organisation og ledelse Jura Valgfag Bachelorprojekt 10,0 ECTS 3,0 ECTS 5,5 ECTS 1,5 ECTS 6,0 ECTS 20,0ECTS Uddannelsens kliniske del 90 ECTS 1. semester medicin / kirurgi / geriatri 4 ECTS 2. semester medicin / kirurgi / geriatri 2 ECTS 3. semester medicin / kirurgi / geriatri / hjemmesygepleje 18 ECTS 4. semester medicin / kirurgi / hjemmesygepleje 18 ECTS 6. semester medicin / kirurgi / psykiatri / sundhedspleje - obstetrik 18 ECTS 7. semester medicin / kirurgi / geriatri 30 ECTS

13 Teori / klinik Fag 1.s. 2.s 3.s 4.s 5.s 6.s 7.s 8.s ECTS Sygeplejevidenskab: Sygepleje teori 9 9 8,5 6,5 11,5 7, Sygepleje klinik 4 3,5 16, Bachelorprojekt Sundhedsvidenskab: 30,5 ECTS Folkesundhedsvidenskab 4 4 Epidemiologi og miljømedicin 2 2 Sygdomslære 5,5 0,5 3 9 Ernæringslære og diætetik 1 1,5 2,5 Ergonomi 1 1 Farmakologi 4 4 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1, ,5 Sundhedsinformatik 1,5 1,5 Naturvidenskab: 16 ECTS Anatomi / fys / gen / emb / bio Mikrobiologi Humanvidenskab: 12,5 ECTS Psykologi 3,5 3,5 Filosofi, etik 3,5 3,5 Religion 1 1 Pædagogik 4,5 4,5 Samfundsvidenskab: 10 ECTS Sociologi / antropologi 3 3 Jura 0,5 1 1,5 Organisation / ledelse 1 4,5 5,5 Valgfag 6 6 I alt ECTS

14 2.2.1 Plan over de enkelte semestres fagfordeling inkl. klinisk undervisning 1. semester Teoretisk undervisning Sygeplejekursus 1: Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen Sygeplejekursus 2 : Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, lidelse og forestående død, herunder menneskets muligheder, behov og ressourcer Ernæringslære og diætetik Ergonomi Videnskabsteori og forskningsmetodologi Anatomi/fysiologi/genetik/embryologi/biokemi Mikrobiologi Jura Organisation og ledelse Klinisk undervisning I alt 26,0 ECTS 1,5 ECTS 7,5 ECTS 1,0 ECTS 1,0 ECTS 1,5 ECTS 10,0 ECTS 2,0 ECTS 0,5 ECTS 1,0 ECTS 4,0 ECTS 30,0 ECTS 2. semester Teoretisk undervisning 26,5 ECTS Sygeplejekursus 3 del 1: Patientfænomener som f.eks. smerter, angst, stress, mestring og sygeplejeintervention i forhold hertil 5,5 ECTS 1. ekstern prøve i sygepleje 3,5 ECTS Sygdomslære 5.5 ECTS Ernæringslære og diætetik 1,5 ECTS Farmakologi 4,0 ECTS Anatomi/fysiologi/genetik/embryologi/biokemi 3,0 ECTS Psykologi 3,5 ECTS Klinisk undervisning 3,5ECTS I alt 30,0 ECTS 3. semester Teoretisk undervisning Sygeplejekursus 3 del 2.: Patientfænomener som f.eks. sorg, tab, håb, mening, død og sygeplejeintervention herunder åndelig omsorg i forhold hertil 13,5 ECTS 6,0 ECTS Sygeplejekursus 2 del 3: Sygepleje til børn og deres forældreø 2,5 Sygdomslære 0,5 ECTS Pædagogik 4,5 ECTS Klinisk undervisning 16,5 ECTS I alt 30,0 ECTS

15 4. semester Teoretisk undervisning 12,0 ECTS Sygeplejekursus 4: Etiske aspekter og dilemmaer på professions- og samfundsplan 1,5 ECTS Sygeplejekursus 5: Fordybelse i sygeplejefænomener i forhold til komplekse plejeforløb 2,5 ECTS 2. ekstern prøve i sygepleje 2,5 ECTS Mikrobiologi 1,0 ECTS Filosofi og etik 3,5 ECTS Religion 1,0 ECTS Klinisk undervisning 18,0 ECTS I alt 30,0 ECTS 5. semester Teoretisk undervisning Sygeplejekursus 6: Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatriske plejeforløb Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske plejeforløb Sygeplejekursus 9: Sygepleje/ behandling relateret til særlige patientforløb i form af arktisk sygepleje Folkesundhedsvidenskab Epidemiologi og miljømedicin Sygdomslære Videnskabsteori og forskningsmetodologi Sundhedsinformatik Sociologi og antropologi Jura Klinisk undervisning I alt 30,0 ECTS 3,0 ECTS 2,0 ECTS 2,0 ECTS 4,5 ECTS 4,0 ECTS 2,0 ECTS 3,0 ECTS 4,0 ECTS 1,5 ECTS 3,0 ECTS 1,0 ECTS 0 ECTS 30,0 ECTS 6. semester Teoretisk undervisning Sygeplejekursus 10: Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje Sygeplejekursus 11: Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygepleje Organisation og ledelse Klinisk undervisning I alt 12,0 ECTS 2,5 ECTS 5,0 ECTS 4,5 ECTS 18,0 ECTS 30,0 ECTS 7. semester Klinisk undervisning 30,0 ECTS

16 8. semester Teoretisk undervisning Sygeplejekursus 12: Bachelorkonference Videnskabsteori og forskningsmetodologi Valgfag Bacheloropgave I alt 30,0 ECTS 3,0 ECTS 1,0 ECTS 6,0 ECTS 20,0 ECTS 30,0 ECTS Litteraturkrav Det samlede litteraturkrav i bacheloruddannelsen til sygeplejerske udgør ca sider. Litteraturkravet omfatter samtlige fagområder, dvs. sygeplejefagets teoretiske og kliniske områder, de sundheds-, de natur-, de humanistiske og de samfundsvidenskabelige fag. Den anvendte litteratur skal afspejle de enkelte fagblokkes overordnede formål og de centrale fags fagbeskrivelser præsenteres med bredde og mangfoldighed ud fra forskellige teoritilgange, og så vidt muligt med inddragelse af komparative aspekter. Den anvendte litteratur skal honorere kravet om udviklings- og forskningsbasering, og inddrage teori og praksis i en dynamisk relation. De nyeste tiltag i det pågældende fagområde skal inddrages gennem beskrivelse af praksis, udvikling og forskning, således at den studerende lærer at forholde sig kritisk reflekterende til forskellige måder at udøve praksis på, og således at litteraturen skaber mulighed for at forholde den inddragne teori til praksis. Der arbejdes både med originallitteratur samt med bearbejdet litteratur i et for fagområdet passende forhold. Der arbejdes inden for udvalgte fag eller temaer med hovedværker som kan læses på originalsproget. En del af det samlede pensum er fastlagt af Sygeplejerskeuddannelsen, en del vælges af den studerende selv og godkendes efter principper fastsat af Sygeplejerskeuddannelsen. Det samlede pensum afprøves i enten interne eller eksterne prøver eller alternativt ved obligatoriske opgaver m.v Tværfaglighed i uddannelsen I uddannelsen indgår tværfaglige elementer/ samundervisning i såvel den teoretiske som den kliniske undervisning. Formålet med tværfaglige uddannelseselementer er: - at de studerende udvikler faglige og personlige kvalifikationer til i et tværfagligt samarbejde at kunne formulere, udforske, bearbejde og løse problemstillinger, som er relevante for sundhedsprofessionerne. Endvidere er hensigten at fremme samarbejdet inden for og mellem sektorerne i samfundet med henblik på at fremme sundhed og forebygge sygdom, samt styrke kvaliteten i sundhedsydelserne og patientens/klientens/borgerens oplevelse af et helhedssyn i problemløsning

17 Mål for den teoretiske undervisning i tværfaglige elementer er: - at de studerende får kendskab til andre samarbejdspartnere og får forståelse for det tværfaglige samarbejdes betydning for patientens/klientens/borgerens møde med sundhedsvæsenet. - at de studerende får kendskab til sammenfaldende og forskellige kundskaber og terminologi inden for professionerne. Mål for den kliniske undervisning i tværfaglige elementer er: - at de studerende er bevidste om deres faglige kompetence i forhold til egen faggruppe som grundlag for at indgå i tværfaglige samarbejdsrelationer. - at de studerende erhverver sig konkrete erfaringer med tværfagligt samarbejde. - at de studerende kan forholde sig reflekterende til egen og andres sammenfaldende og forskellige kompetencer i tværfagligt samarbejde og har forståelse for det tværfaglige samarbejdes betydning for patienten/klienten/borgeren. 2.3 Fagbeskrivelser for den teoretiske undervisning Fagbeskrivelser for de enkelte fag angives i ECTS Fagbeskrivelserne indeholder en beskrivelse af mål, kursusindhold, tidsmæssigt omfang, pensum og placering af det enkelte fag samt bedømmelse Sygeplejevidenskab Sygeplejefaget omfatter teoretisk og klinisk undervisning. Der er fokus på virksomheden, videnskabsteoretisk forståelse og fagetiske problemstillinger. I undervisningen inddrages sygeplejefagets teorier, begreber, metoder og udvalgte videnskabelige teorier samt begreber og metoder fra andre fag, som kan bidrage til at beskrive, forklare og forstå de specifikke problemer, fænomener og kontekster, som sygeplejersker arbejder med og i. Faget skal udvikle de studerendes kundskaber inden for centrale områder, teorier, begreber og principper i sygepleje, herunder sygeplejefagets udvikling, etik og videnskabsteoretiske tilgange. Faget skal udvikle de studerendes teoretiske, metodiske og praktiske kundskaber til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter. Faget skal udvikle de studerendes forståelse af menneskers forskellige værdier, opfattelser og reaktioner i forbindelse med sundhed, sygdom og sygepleje som grundlag for udførelse af professionel omsorg med udgangspunkt i patientens opfattelse af sin livssituation og en sygeplejefaglig vurdering. Faget skal opøve den studerendes evne til at analysere ved hjælp af teori samt udvikle evnen til refleksion og selvstændig sygeplejefaglig stillingtagen og handlen. Faget skal udvikle de studerendes faglige identitet og kommunikative kompetence som udgangspunkt for samarbejde med patienter, pårørende, kolleger og andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet

18 Nedenstående centrale områder bearbejdes teoretisk og klinisk i forhold til børn, unge, voksne og ældre, både som enkeltpersoner, medlemmer af en familie og en befolkningsgruppe. Fokus er rettet mod mennesker over alt i samfundet, hvis sundhedstilstand er truet samt mennesker med akut, kronisk, somatisk og psykisk sygdom: - Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, lidelse og forestående død, herunder menneskets muligheder og behov, ressourcer og mestring. - Fænomener som f.eks. smerter, angst, tab, sorg, håb, mening, død og sygeplejeintervention, herunder åndelig omsorg i forhold hertil. - Sygepleje- og omsorgsteori, sygeplejebegreber og -modeller, herunder teorier om fremme og opretholdelse af sundhed, forebyggelse af sygdom samt lindring af konsekvenser af sygdom og lidelse. - Kliniske metoder i sygepleje, herunder observation, vurdering, rapportering, problemløsning samt kommunikativ og praktisk færdighedsbeherskelse. - Identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering af sygepleje. - Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje. - Formidling af sygepleje til patienter, pårørende, samarbejdsparter og studerende. - Administrative og koordinerende funktioner vedrørende pleje- og behandlingsprogrammer for en eller flere patienter, herunder eventuel arbejdsledelse i forbindelse hermed. - Etiske aspekter og dilemmaer på professions- og samfundsplan. - Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen - Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygepleje. Sygeplejefaget 1. semester Sygeplejekursus 1: Sygeplejens historie og aktuelle situation, herunder fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen. Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om den moderne sygeplejes historiske udvikling under skiftende samfundsmæssige forhold. Kursusindhold: Der undervises i sygeplejens historie og aktuelle situation. Sygeplejerskeuddannelsens grundlag og historie og sygeplejerskens virksomhedsområde. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået

19 Sygeplejekursus 2: Menneskets oplevelser, opfattelser, vilkår og handlinger i forhold til sundhed og sygdom, lidelse og forestående død, herunder menneskets muligheder, behov og ressourcer. Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig forudsætninger for at kunne udføre den direkte sygepleje med hovedvægt på kropslige funktioner og at kunne udføre direkte sygepleje i forhold til problemer relateret hertil. Endvidere, at den studerende erhverver sig viden om og forståelse for forhold af betydning for at kunne møde og etablere en professionel relation til patienten. Kursusindhold: Der undervises i teoretiske perspektiver på sundhed og sygdom, sygeplejens værdigrundlag, menneskets kropslige funktioner samt problemer relateret hertil. Professionel relation mellem patient og sygeplejerske og udvalgte sygeplejeteorier inkl. sygeplejeprocessen. Antal ECTS: 7,5 Lektioner: 70 Pensum: 675 sider Prøveform: Individuel opgave. Intern bedømmelse Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Sygeplejefaget 2. semester Sygeplejekursus 3 1. del: Patientfænomener som f.eks. smerter, angst, stress, mestring og sygeplejeintervention i forhold hertil Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til udvalgte patientfænomeners manifestation set i lyset af den sociale og kulturelle kontekst hos patienten og dennes pårørende og at kunne handle derpå. At den studerende tilegner sig grundlag for kunne handle på individ-, gruppe og samfundsplan i forhold til barnets normale udvikling og i forhold til den normale og patologiske aldring. Målet er endvidere at den studerende får indsigt i de grundlæggende teorier og metoder for mundtlig og skriftlig kommunikation. Den studerende udvikler forståelse for betydningen af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer i relation til skriftlig og mundtlig kommunikation, samt tilegner sig et grundlag for at analysere skriftlige og mundtlige kommunikationsprocesser. Kursusindhold: Der undervises i patientfænomenerne smerter, angst, stress og mestring i relation til eksemplariske patientforløbherunder den patologiske aldring. Der undervises i teorier som giver forskellige perspektiver på kommunikation, interaktion, samarbejde samt skriftlig og mundtlig formidling. Antal ECTS: 5,5 Lektioner: 55 Pensum: 480 sider Prøveform: Individuel opgave. Heri indgår afprøvning af faget Psykologi. Sygepleje vægtes med 60 % og Psykologi med 40%

20 Intern bedømmelse Bedømmelse: Bestået / ikke bestået 1. ekstern prøve: Prøven er en delvis bunden opgave i form af en case med en sygeplejefaglig problemstilling. I bearbejdelsen skal relevante sygeplejeteorier og begreber samt relevant pensum fra 1. og 2. semester inddrages. Betingelser for indstilling er at den studerende udviser studieaktivitet og har deltaget i interne prøver samt obligatoriske studieelementer i 1. og 2. semester. Prøveform: Individuel skriftlig opgave og mundtlig eksamination. Opgaven tager udgangspunkt i en klinisk problemstilling. Ekstern censur Bedømmelse: GGS - skala Antal ECTS points: prøvens tidsmæssige forbrug er 3,5 ECTS. Der tilskrives i alt 52,5 ECTS point ved bestået prøve. Sygeplejefaget 3. semester Sygeplejekursus 3 2.del: Patientfænomener som f.eks. sorg, tab, håb, mening, død og sygeplejeintervention herunder åndelig omsorg i forhold hertil. Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til udvalgte patientfænomeners manifestation set i lyset af den sociale og kulturelle kontekst hos patienten og dennes pårørende og at kunne handle derpå. Herunder grundlag til at kunne varetage vejledende og undervisende funktioner. At den studerende tilegner sig grundlag omkring barnets normale udvikling for at kunne handle på individ-, gruppe - og samfundsplan i forhold til syge/indlagte barn og dets familie. Kursusindhold: Der undervises i patientfænomenerne sorg, tab, håb, mening, død i forhold til plejeforløb ved eksemplariske somatiske lidelser både akutte og kroniske herunder den åndelige omsorg. Vejledende og undervisende funktioner og udvalgte sygeplejeteorier. Sygepleje til syge børn og deres familier. Antal ECTS: 6,0 Lektioner: 60 Pensum: 540 sider Prøveform: Gruppeopgave heri indgår afprøvning af faget Pædagogik. Sygepleje vægtes med 60 % og pædagogik med 40% Intern censur Bedømmelse: Afprøves ved 2. ekstern prøve Sygeplejekursus 3 3.del: Sygepleje til børn og deres familier

21 Mål: Målet er at den studerende tilegner sig grundlag omkring barnets normale udvikling for at kunne handle på individ-, gruppe - og samfundsplan i forhold til syge/indlagte barn og dets familie. - at den studerende tilegner sig grundlag for at forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til udvalgte patientfænomeners manifestation set i lyset af den sociale og kulturelle kontekst hos børn og deres forældre. Herunder grundlag til at kunne varetage vejledende og undervisende funktioner. Kursusindhold: Der undervises i patientfænomenerne i forhold til plejeforløb ved eksemplariske både akutte og kroniske somatiske lidelser. Sygepleje til syge børn og deres familier. Antal ECTS: 2,5 Lektioner: 22 Pensum: 200 Prøveform: Gruppeopgave heri indgår afprøvning af faget Pædagogik. Sygepleje vægtes med 40 % og pædagogik med 60% Intern censur Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Der tilskrives 7 ECTS- point Sygeplejefaget 4. semester Sygeplejekursus 4: Etiske aspekter og dilemmaer på professions- og samfundsplan Mål: Målet er, at den studerende opnår indsigt i etiske problemstillinger på samfunds-, institutions og professionsniveau samt hvilke dilemmaer, der er i spil i forhold til etiske problemstillinger i sygeplejen. Kursusindhold: Der undervises i de gældende lovbestemmelser, etiske principper, teorier samt etiske retningslinjer. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Prøveform: Afprøves ved 2.ekstern prøve Sygeplejekursus 5: Fordybelse i sygeplejefænomener i forhold til komplekse plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at kunne handle på individ-, gruppe og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende karakter i forbindelse med det komplekse plejeforløb samt skitsere mulige udviklingstiltag. Desuden at den studerende tilegner sig et grundlag for at forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til sygepleje -, omsorgsteorier og sygeplejemodeller. Kursusindhold: Der undervises i sygeplejerskens handlinger og kompetence i forhold til den akut kritiske syge patient, kroniske syge og handicappede, samt truede børn og unge. Teoretiske perspektiver i relation til social afvigelse blandt børn og unge. Selvmordtruede børn og unge. Rehabilitering og udvalgte sygeplejeteorier. Antal ECTS: 3,0 Lektioner: 28 Pensum: 225 sider

22 Prøveform: Afprøves ved 2. ekstern prøve 2. ekstern prøve Betingelser for indstilling er at samtlige prøver, samt obligatoriske studieelementer for 1. og 2. semester skal være bestået. Prøven behandler en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling med relevant teori og metode. Prøveform: Skriftlig opgave der udarbejdes i grupper og en individuel mundtlig eksamination og bedømmelse. Ekstern censur Bedømmelse: GGS-skala Antal ECTS: prøvens tidsmæssige forbrug er 2,5 ECTS. Der tilskrives i alt 12,5 ECTS point ved bestået prøve. Sygeplejefaget 5. semester Sygeplejekursus 6: Sundhedsfremme og forebyggelse i relation til sygepleje Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende karakter. At den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. At den studerende uddyber sine forudsætninger for vejledende og undervisende funktioner. Kursusindhold: Opfattelser af sundhed og sygdom og konsekvenser af forskellige opfattelser i en kulturel og samfundsmæssig kontekst. Paradigmer og modeller for sundhedsfremme og forebyggelse samt dertilhørende sundhedspædagogiske begreber med betydning for sundhedsadfærden. Mono-, fler- og tværfagligt samarbejde inddrages, Ottawa Charter og Folkesundhedsprogrammet indgår ligeledes i undervisningen. Antal ECTS: 3 Lektioner: 28 Pensum: 270 sider Prøveform: Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene folkesundhedsvidenskab, epidemiologi- miljømedicin, sociologi-antropologi, videnskabsteori og sundhedsinformatik Intern censur Bedømmelse: GGS- skala Der tilskrives samlet 18 ECTS-point Sygeplejekursus 7: Sygepleje relateret til psykiatriske plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til patienter med psykiske lidelser. At de studerende udvikler forståelse for kommunikatio

23 nens betydning i relation til støtte og konflikthåndtering i forbindelse med den psykisk syge eller krisepåvirkede patient. Kursusindhold: Patientens plejeforløb i relation til eksemplariske psykiske lidelser. Der undervises i teorier som giver forskellige perspektiver på kommunikation og interaktion med den psykisk påvirkede patient. Antal ECTS: 2 Lektioner: 18 Pensum: 190 sider Prøveform: Individuel skriftlig opgave. Faget afprøves sammen med sygdomslære 2. Intern censur Bedømmelse: GGS - skala Der tilskrives 3,5 ECTS - point Sygeplejekursus 8: Sygepleje relateret til obstetriske plejeforløb Mål: Målet er, at den studerende erhverver sig viden om og forudsætninger for at kunne handle på såvel individ- som gruppe- og samfundsplan i forhold til sygepleje af sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende og behandlende karakter i forhold til graviditet, fødsel og barselsperiode og det nyfødte barn. Kursusindhold: Familiens plejeforløb i relation til graviditet, fødsel og barselperiode. Antal ECTS: 2 Lektioner: 18 Pensum: 190 sider Prøveform: Aktiv deltagelse er obligatorisk. Faget afprøves sammen med sygdomslære 3 Bedømmelse: Bestået/ ikke bestået Der tilskrives 3,5 ECTS point Sygeplejekursus 9: Sygepleje/behandling relateret til særlige patientforløb i form af arktisk behandlersygepleje. Mål: Målet er, at den studerende opnår viden om ansvar, kompetence og basal viden, som i praksis kan danne baggrund for at udøve og anvende praktiske færdigheder i forhold til situationer, hvor der ikke er lægefaglig kompetence til stede vedrørende undersøgelse og behandling af den akutte syge og traumatiserede patient. Kursusindhold: Undersøgelse, diagnostik, behandling og kontrol af patienter med visse velafgrænsede lidelser/afgrænsede symptomer. Hvordan bistå den akutte patient med nødhjælp, visitere og klargøre den akutte patient til transport. Antal ECTS: 4,5 Lektioner: 45 Pensum: 400 sider 3. ekstern prøve Prøveform: Praktisk demonstration (eller illustration) af mundtlig begrundet handling til den akutte syge Ekstern censur Bedømmelse: GGS - skala Der tilskrives 4,5 ECTS point ved bestået prøve

24 Sygeplejefaget 6. semester Sygeplejekursus 10: Standarder for dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af klinisk sygepleje. Mål: Målet er, at den studerende får kendskab til strategier for klinisk kvalitetsudvikling, og forståelse for det teoretiske grundlag for dokumentation, samt tilegner sig viden om processer og metoder, der sikrer evidens og kvalitetsudvikling af den kliniske sygepleje. Kursusindhold: Dokumentation af sygepleje og evidens. Udvalgte sygeplejeteorier. Kvalitetsudvikling og evaluering. Antal ECTS: 2,5 Lektioner: 23 Pensum: 230 sider Prøveform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel opgave. Intern censur Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Der tilskrives samlet 7,5 ECTS - point Sygeplejekursus 11: Sygepleje som profession og videnskab, herunder sygeplejefagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og forskning i sygepleje. Mål: Målet er, at den studerende tilegner sig grundlag for at kunne forholde sig reflekterende til sundhedsvidenskabeligt forsknings- og udviklingsarbejde,. Kursusindhold: Der undervises i udvalgte teorier og metoder og disses videnskabsteoretiske grundantagelser og deres konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens fagidentitet, kundskabsudvikling forskning og sygeplejevidenskab Antal ECTS: 5 Lektioner: 46 Pensum: 450 sider Prøveform: På baggrund af sygeplejekursus 10 og 11 udarbejdes en individuel skriftlig opgave. Intern censur Bedømmelse: Bestået/ikke bestået Der tilskrives samlet 7,5 ECTS point Sygeplejefaget 8. semester Sygeplejekursus 12: Bachelorkonference Mål: Målet er, at den studerende er i stand til at analysere og diskutere sygeplejens udvikling udfra et videnskabeligt og sygeplejeteoretisk perspektiv, og kunne analysere og sammenligne udvalgte teorier samt vurdere deres konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde fagidentitet, kundskabsudvikling og forskning

25 Kursusindhold: Sygepleje i spændingsfeltet mellem videnskab og praksis. Analyse og diskussion af udvalgte teoriers/synspunkters betydning og konsekvenser for sygeplejerskens virksomhedsområde, fagidentitet, kundskabsudvikling og forskning. Antal ECTS: 3 Lektioner: 28 Pensum: 270 sider Prøveform: Afprøves som en del af bachelorprojektet Sundhedsvidenskab Viden om de sundhedsvidenskabelige fag er central for at kunne vurdere sundhedstilstand, sygdomssymptomer og behandlingsresultater og kunne iværksætte sygeplejehandlinger i relation hertil. De sundhedsvidenskabelige fag skal således udvikle de studerendes teoretiske og praktiske kundskaber i forhold til de sundhedsvidenskabelige teorier, begreber, principper og metoder, som er nødvendige for at kunne varetage sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende sygepleje. Endelig skal fagene give de studerende grundlag for at identificere og analysere forskellige videnskabsteoretiske positioner, metoder og resultater med henblik på at forholde sig kritisk til og gøre brug af relevante forsknings- og udviklingsarbejder. Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus semester Mål: At den studerende tilegner sig grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner. Kursusindhold: Videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. Antal ECTS: 1.5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået. Videnskabsteori og forskningsmetodologi kursus semester Mål: At den studerende anvender grundlæggende viden om forskellige videnskabsteoretiske grundpositioner og opnår grundlæggende kundskaber om kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder således, at den studerende kan forholde sig reflekterende til tværfaglige sundhedsvidenskabelige forsknings- og udviklingsarbejder. Kursusindhold: I faget indgår, diskussion og anvendelse af videnskabsteoretiske grundpositioner, herunder paradigmer, vidensbegrebet, induktion, deduktion. I faget indgår desuden forskningsmetoder og forskningsetik, herunder orientering om sammenhæng mellem design, dataindsamlings- og analysemetoder med vægt på såvel spørgeskemaundersøgelser som interviewundersøgelser samt analyse og validering. Antal ECTS: 4 Lektioner: 37 Pensum: 360 sider

26 Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Skriftligt gruppeprojekt med mundtlig fremlæggelse sammen med fagene: Sygeplejekursus 6, folkesundhedsvidenskab, sociologiantropologi, epidemiologi-miljømedicin og sundhedsinformatik. Intern censur Bedømmelse: GGS -skala Der tilskrives samlet 18 ECTS - point Videnskabsteori og forskningsmetodologi, kursus 3, 8. semester Mål: At den studerende får forståelse for og kan vurdere videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske problemstillinger i relation til tværfagligt forsknings- og udviklingsarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige område Kursusindhold: Der tages udgangspunkt i forskningsprocessen og metoder indenfor kvalitative og kvantitative forskningstilgange i udarbejdelse af en projektbeskrivelse med udgangspunkt i en selvvalgt klinisk problemstilling. Antal ECTS: 1 Lektioner: 9 Pensum: 90 sider Prøveform: Afprøves som en del af bachelorprojektet Ergonomi, 1. semester Mål: At den studerende skal opnå selvstændig kompetence i forhold til at benytte den mest hensigtsmæssige forflytning til den enkelte patient på en fysisk og etisk forsvarlig måde samt udvikle færdigheder i at kombinere forflytningsteknikker og brug af hjælpemidler, således at der tages hensyn til patientens ressourcer/begrænsninger samtidig med at belastninger i plejesituationen undgås. Den studerende skal opøve evnen til, at vurdere arbejdssituationer i ergonomisk øjemed og vejlede og instruere andre i forflytningsteknik. Få indsigt i hvilke rettigheder og krav der er i forhold til arbejdsmiljø og ergonomi. Kursusindhold: Anatomi, fysiologi og patologi i forhold til ergonomi. Kropsbevidsthed og hensigtsmæssig brug af kroppen. Arbejds- og forflytningsteknikker, hvori der indgår: Fysiske love, naturlige bevægemønstre, vægtoverførsel, kendskab til og brug af hjælpemidler. Arbejde med flere hjælpere og brug af kommandoer. Lov om arbejdsmiljø. Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 Pensum: 90 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået. Ernæringslære og diætetik, 1. semester Mål: At den studerende opnår viden om og forståelse af ernæringslære og klinisk ernæring set i et fysiologisk, samfunds- og kulturteoretisk ernæringsperspektiv. Kursusindhold: Ernæringspolitik og levnedsmiddellovgivning

27 Levevilkår, livsstil og livsformers betydning for kost, kostvaner og sundhedskompetence i et historisk, nutidigt og kultur perspektiv. Antal ECTS: 1 Lektioner: 10 Pensum: 100 sider Afprøves samlet i 2. semester Ernæringslære og diætetik, 2. semester Mål:At den studerende kan arbejde såvel teoretisk som klinisk med ernæring.at den studerende kan identificere ernæringsrelaterede sundhedsproblemer på individ-, gruppe- og samfundsplan Kursusindhold: Identifikation af den fejlernærede patient vha. objektive og subjektive observationer og udregning af energibehov i forhold til indtag, herunder ernærings- og væskebehov ved forskellige sygdoms- og ernæringstilstand. Dette så den studerende kvalificerer sig til at kunne udarbejde, gennemføre og evaluere handlingsplaner inden for sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområde. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 125 sider Prøveform: Individuel opgave. Intern censur Bedømmelse: GGS-skala Sygdomslære kursus 1, 2. - og 3. semester Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter; børn, voksne og ældre, med somatiske sygdomme, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske tilstande. Kursusindhold: Faget indeholder undervisning i sygdomslærefagets teori samt basal patologi inden for medicin, kirurgi, gynækologi og pædiatri. Kurset fokuserer inden for alle aldersgrupper på de hyppigst forekommende somatiske sygdomme. Kursets indhold vil hovedsagelig have reference til menneskets største organsystemer, herunder hjerte og kar, lunger og thorax, bevægeapparatet, endokrine organer, mammae, nyrer og urinveje, mave-tarm-kanal og centralnervesystemet og kvindelige kønsorganer. Antal ECTS: 5,5+0,5 Lektioner: 60 Pensum: 540 Prøveform: Individuel skriftlig prøve sammen med fagene farmakologi og mikrobiologi. Fagene skal bestås for sig. Intern censur

28 Bedømmelse: GGS - skalaen. Sygdomslære kursus 1 vægter i prøven med 50 %, farmakologi inkl. medicinregning vægter 30%, mikrobiologi vægter 20%. Sygdomslære kursus 2, 5. semester Mål: At den studerende opnår forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor psykiatri, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse, således at den studerende teoretisk kan medvirke aktivt i relation til patienter med de almindeligst forekommende akutte og kroniske psykiatriske tilstande. Kursusindhold: Faget psykiatri fokuserer inden for alle aldersgrupper på de hyppigst forekommende psykiske sygdomme. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Prøveform: Individuel skriftlig prøve. Afprøvningen sker sammen med sygeplejekursus 7. Intern censur Bedømmelse: GGS skala Der tilskrives samlet 3,5 ECTS point Sygdomslære kursus 3, 5. semester Mål: At den studerende opnår basal viden og forståelse for diagnosticering, behandling og pleje af patienter indenfor obstetrik, herunder ætiologi, kliniske og parakliniske manifestationer samt profylakse. Kursusindhold: Faget obstetrik fokuserer på: Det normale svangerskab, den normale fødsel barselsperiode for mor og barn. De hyppigst forekommende komplikationer i forbindelse med svangerskab og fødsel. Der lægges speciel vægt på nødhjælp til fødende. Antal ECTS: 1,5 Lektioner: 14 Pensum: 135 sider Prøveform: Aktiv deltagelse i faget er obligatorisk. Afprøvningen sker sammen med sygeplejekursus 8. Bedømmelse: Bestået / ikke bestået Der tilskrives samlet 3,5 ECTS point Farmakologi, 2. semester Mål: At den studerende opnår viden om almen farmakologi og klinisk farmakologi således at den studerende kvalificeres til at observere, vurdere, reagere og handle i forhold til medicingivning, herunder at den studerende tilegner sig viden om og forståelse for lægemiddellovgivningen, det juridiske ansvar og den kompetence der er forbundet med sygeplejerskens administration af medicin til patienter. Kursusindhold: Kurset indeholder almen farmakologi samt lægemidlers virkningsmekanisme, virkninger, bivirkninger og interaktioner for en række hyppigt anvendte lægemidler samt medicinregning og sygeplejerskens ansvar og kompetence

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med sygeplejerskeuddannelsen...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje

Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Klinisk Undervisning Bachelor i sygepleje 3.semester Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

professionsbachelor i sygepleje

professionsbachelor i sygepleje Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse

Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Diplomuddannelse i Arktisk specialuddannelse Valgfri modul: Akut- og behandlersygepleje Modulet er retningsspecifikt. Akut- og behandlersygepleje udgøres af to sammenhængende

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 307 af 24/04/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 031.536.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning

Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Bachelor i sygepleje Teori og klinisk undervisning Studieordning 2009 2. semester Hold 2010 2. semester hold

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uddannelsesplan 6. SEMESTER

Uddannelsesplan 6. SEMESTER Uddannelsesplan 6. SEMESTER JUNI 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af semestret.

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse

Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse Juni 2006 National studieordning Projektets formål - Udarbejde en national studieordning, der tager højde for

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere