Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion uden hensyn til reforudviklingen på fleksjobområdet. Bekymringen gælder både de svageste fleksjobansattes vilkår på arbejdspladserne såvel som de ordinært ansattes muligheder for at integrere de fleks- mens intentioner FOA er bekymret for jobansatte. Dato: Sagsnummer: 13/ Ref.: ms/andp Det drejer sig om ansættelse i de såkaldte mikrofleksjob. Problemstillingen omhandler kommunernes placering af de svageste fleksjobante på kommunale arbejdspladser på et meget lille timetal i en tidsbegrænset periode. Formålet er alene at sikre kommunen den højest mulige statsrefusion uden hensyn til intentionen med den nye fleksjobordning. Spekulation i statsrefusion kan især lade sig gøre, fordi kommunen fungerer i to roller: som myndighed og som arbejdsgiver. FOA vil i det følgende skitsere og dokumentere problemet og komme med forslag til ministeren, som kan tilgodese både den ansatte i fleksjob og arbejdspladserne og dermed sikre den fleksjobvisiterede en sikker vej tilbage til arbejdsmarkedet. Intentioner med den nye satte fleksjobordning Partierne bag fleksjobreformen vil iflg. den politiske aftale af 30. juni 2012 målrette fleksjobordningen så den i højere grad bliver målrettet personer med mindst arbejdsevne og samtidig skal der være større tilskyndelse for den fleksjobansatte til at øge antallet af arbejdstimer, hvis vedkommende er i stand til det. Af lovbemærkningerne ngerne til det fremsatte lovforslag L 53 fremgår det desuden, at en person med en meget lille arbejdsevne kan blive visiteret til et fleksjob, hvis der er mulighed for, at den pågældende arbejds- FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Kontonr

2 - 2 - evne kan udvikles, således at personen kan øge sin arbejdskraft inden-n- for en rimelig periode Denne politiske intention bekræftes af Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, som udgiver Spørgsmål og svar om fleksjobordningen på Af svar på spørgsmål A.1 fremgår følgende: Jobcenteret skal ved etableringen af et fleksjob sikre sig, at personen udnytter sin arbejdsevne bedst muligt i jobbet, jf. 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Af styrelsens svar på spørgsmål A2 fremgår følgende: Hvis jobcenteret t vurderer, at jobbet ikke skal bevilges som et fleksjob, fordi forskellen mellem det, som den pågældende kan arbejde, og arbejdstiden ifølge aftalen er for stor, således at arbejdsevnen ikke udnyttes bedst muligt, kan den pågældende godt tage imod jobbet, men vil ikke kunne få fleksløntilskud. Den pågældende kan modtage ledighedsydelse i denne situation, da den pågældende ikke er ansat i et fleksjob. Arbejdsevnen skal vurderes i forhold til det konkrete job, hvilket fremgår af beskæftigelsesindsatslovens 70e: I forbindelse med etable- ringen af et fleksjob på en virksomhed skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet, og af arbejdsintensi- teten. Vurderingen danner grundlag for aftalen om fleksjob mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Derfor kan kommunen ikke på forhånd afgøre, at en person kun kan arbejde maximalt 5 timer ugtl. Det afhænger af det enkelte job. Sådan spekuleres i højere statsrefusion Desværre er et stort antal fleksjobvisiterede langvarigt ledige og modtager ledighedsydelse. Iflg. Jobindsats.dk modtog personer i august 2013 ledighedsydelse. Heraf modtog personer ledighedsydelse i et år eller mere. Ledighedsydelsen udbetales af kommunerne. Efter 18 måneds udbetaling af ledighedsydelse modtager kommunerne ikke længere statsrefusion. Efter mindst 9 måneders ansættelse i fleksjob vil kommunerne igen kunne få statsrefusion ved udbetaling af ledighedsydelse, såfremt den fleksjobansatte igen bliver ledig.

3 - 3 - Når en ledig ansættes i et fleksjob, skal jobcentret supplere lønnen med fleksløntilskud. Ved udbetaling af fleksløntilskud modtager kommunen 65 % i statsrefusion. Kommunerne har derfor en økonomisk interesse i at få nedbragt antalaf personer på ledighedsydelse og få disse over på fleksløntilskud, som giver en høj statsrefusion (se eksempler senere). Besparelsen fo- let regår på denne måde: Kommunen som arbejdsgiver ansætter ledige fleksjobvisiterede på et meget lille timetal på kommunale arbejdspladser - oftest max. 5 timer uglt. Kommunerne tilbyder de enkelte institutioner en gratis fleksjob- ansat med tilsagn om at dække hele lønudgiften i op til 2 år, således at den enkelte institutions lønsum ikke berøres. Kommunen som myndig- hed udbetaler fleksløntilskud og modtager 65 % i statsrefusion af den- ne. Jo færre arbejdstimer desto højere fleksløntilskud og dermed desto højere statstilskud. Det er en god forretning for kommunerne, som FOA dokumenterer i det følgende. Det betyder med andre ord, at kommunerne bevidst presser arbejdstiden ned uanset arbejdsevnen. Arbejdsevnen fastsættes ikke ud fra det konkrete job, som loven byder, men ud fra et kommunalt besparelsesincitament. Dokumentation for FOAs påstand FOA kan dokumentere mindst 5 kommuner, som spekulerer i statsrefu- sion. Dokumentationen findes på de enkelte kommuners hjemmesider, hvor der ligger referat fra udvalg. Uddrag af de 5 kommuners beslut- ninger og beregninger dokumenteres nedenfor med henvisning til links. Randers kommune Uddrag fra arbejdsmarkedsudvalget underskrevet 11.april 2013 De økonomiske forudsætninger I forhold til budgettet for 2013 er der indregnet en udgift på ledighedsydelse årligt på kr. for i alt 100 personer et samlet budget på i alt 16,005 mio. kr. Når en borger har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er der tale om en fuldt kommunalt finansieret udgift.

4 - 4 - I forbindelse med etablering af et fleksjob vil det medføre en merudgift på fleksløntilskud på i alt kr. Der er 65 % statslig refusion på udgiften. Den kommunale nettoudgift er på i alt kr. svarende til en årlig udgift på ca kr. Lønudgiften til arbejdsgiveren ved 3 timers arbejde ugentligt svarer til knap kr. årligt. Samlet er der således tale om en nettobesparelse årligt på kr. pr. borger. Fredericia Kommune En håndsrækning til langtidsledige fleksjobbere I øjeblikket har Fredericia Kommune 128 borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Erfaringsmæssigt har disse borgere svært ved at skaffe sig et fleksjob, da de ofte har et omfattende behov for skånehensyn og markant nedsat arbejdstid. Dem vil Fre- dericia Kommune nu give en håndsrækning ved at oprette omkring 100 fleksjob med et lavt ugentligt timetal. Næstved kommune Notat af vedr. råderum Arbejdsmarkedsområdet mikrofleksjob. Der etableres 50 mikrofleksjob med arbejdssted i Næstved Kommune. Medarbejderne bli- ver gratis for virksomhederne. Medarbejdere på mikrofleksjob har en ugentlig arbejdstid på max. 6 t. Besparelsen på ordningen opnås ved at der gives et særligt tilskud til mikrofleksjob samt er der er forskel i refusionssatsen. Silkeborg kommune Arbejdsmarkedsudvalget Samlet reduktion af udgifter til forsørgelse ved at etablere mikrofleksjob (mio. kr.) timers job 4,99 6,56 6,56 6 timers job 3,59 4,78 4,78

5 - 5-9 timers job 2,13 2,84 2,84 Hertil kommer, at kommunen som arbejdsgiver modtager en bonus på kr. pr. person, der har været i et fleksjob i en sammenhængen-n- de periode på 6 måneder. Dette gælder for stillinger på mindre end 10 timer om ugen. Bonusudbetalingen forudsætter, at Forebyggelsesfonden har ledige midler. Haderslev Kommune Bilag 531 notat juni 2013 Økonomi Den økonomiske beregning ved ansættelse af 50 personer i microfleksjob i kommunalt regi, med den forudsætning, at målgruppen er ledighedsydelsesmodtagere, som har været ledig i mere end 18 måneder hvor der er 0 % stats-srefusion, samt at der hele tiden er iværksat 50 mikrofleksjob: Nu: Udgift til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget kr. pr år x 50 personer Mikrofleksjob: Udgifter til løn: 5 timer ugentlig: Det forudsættes at alle 50 ansættes gennemsnitlig soner) (5 timer x 155 kr x 4,33 uge x 12 mdr. x 50 per Udgifter til fleks-lønstilskud ( x 12 x 50 = x 35 %) Besparelse v. 5 timer i gns. ( + øget skatteproveneau ) Anbefaling Det er jobcentrets vurdering, at indførelsen af ordningen vil virke positivt for de lediges livskvalitet og arbejdsidentitet, og de får en tilknytning til arbejdsmarkedet, som de savner. Kommunen vil opnå en forbedret service på områder, der ikke tidligere har været prioriteret, og samtidigt har ordningen positive økonomiske konsekvenser for Haderslev Kommune. Hvad er problemet?

6 - 6-1) De ledige placeres i fleksjob på et i forvejen bestemt antal timer (oftest max. 5 timer uglt.), selv om den ledige reelt har en stør- re arbejdsevne. Hvis arbejdstimerne øges, vil det medføre større lønudgift for kommunen som arbejdsgiver og en lavere statsrefusion af fleksløntilskud til kommunen som myndighed. Herved vil byrådets økonomiske beregninger af overskuddet ikke holde og kommunens motivation for at øge timetallet forsvinder 2) Det begrænsede timetal forringer udover den ansattes lønindtægt også ansættelsesvilkårene, idet ansættelse under 8 timer uglt. er uden opsigelsesvarsel, uden månedsløn, uden løn under sygdom og barsel osv. (jf. overenskomst eller funktionærlov) 3) Ansættelserne er tidsbegrænsede - oftest under 2 år hvilket indebærer, at jobcentret ikke behøver at følge op på fleksjobbet og foretage tiltag, der skal udvikle arbejdsevnen, da loven først kræver opfølgning efter 2½ års ansættelse 4) Der sikres ikke en sammenhængende plan for den fleksjobansatte, som arbejdspladsen og kollegerne kan forholde sig til. FOA kan frygte, at der alene er tale om parkering uden hensyn til den fleksjobansatte og kollegerne. Eksempelvis har Haderslev kommune udsendt et brev kaldet bestillingsseddel til de kommunale arbejdspladser, som kan bestille 50 ledige fleksjobvisiterede vel at mærke gratis 5) Samarbejdet og dermed det psykiske arbejdsmiljø er truet, når en fleksjobansat kun skal opholde sig på arbejdspladsen så få timer som muligt uden andet formål end at sikre kommunens økonomi 6) Den enkelte fleksjobansatte kan ikke få en rimelig tilknytning til en arbejdsplads, når målet alene er parkering på arbejdspladsen af hensyn til kommunens økonomi 7) Den faglige organisation har ingen indflydelse på disse ansættelser 8) De fleste må forventes ikke at være medlem af en faglig organi- sation på grund af sygdom med mange års fravær fra arbejds-

7 - 7 - markedet, hvorfor de ikke kan søge vejledning hos den faglige organisation Løsningsforslag Ministeren bør tydeliggøre overfor kommunerne, at en fleksjobansat skal sikres ansættelse svarende til den reelle arbejdsevne Ministeren må indskærpe målsætning med fleksjobreformen overfor kommunerne og sikre, at fleksjobansatte ikke parkeres på arbejdsplad-dserne alene af hensyn til kommunernes spekulation i statsrefusion Ministeren bør igangsætte en undersøgelse af kommunernes spekulation i statsrefusion Lovinitiativer De faglige organisationer og medarbejderne på arbejdspladserne skal sikres indflydelse ved hver enkelt fleksjobansættelse, både når det gælder lønfastsættelse og stillingtagen til, om arbejdspladsen kan rumme en kollega med nedsat arbejdsevne Ansættelse af ledige fleksjobvisiterede i større mængder på offentlige arbejdspladser må ikke kunne finde sted uden forudgående forhandling med de berørte faglige organisationer. Med venlig hilsen Mona Striib Næstformand i FOA

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb.

Public. Lovforslagets 1 nr. 10 Opfølgning i kontaktforløb for personer i ressourceforløb. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Public En person i Ressourceforløb, som arbejder nogle timer om ugen, tilstrækkeligt til at opfylde betingelserne for sygedagpenge, sygemelder sig.

Læs mere

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.

Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst. Til Beskæftigelsesministeriet/ Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR). Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.dk) København, den 19. oktober 2012 STOP Fleksjobreformens høringssvar

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm. qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISKE ANALYSER qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt delbeslutninger afgørelser, som kan påklages. Hvis ikke der indlægges en klageadgang i forhold til teamets delbeslutninger, vil borgeren kunne komme

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

SOCIALT KAPITEL i staten

SOCIALT KAPITEL i staten Vejledning SOCIALT KAPITEL i staten Juni 2004 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af

Læs mere

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager

Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Beretningen LAFS ordinære generalforsamling 2014 lørdag d. 22.marts 2014, Lergravsvej 53, 2300 Amager Udfordringen for LAFS og vore medlemmer har været store i det forgangne år. Reformen af førtidspensions-

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE AUGUST 29 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS HVIS VI VIL HAVE, AT ALT SKAL

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere